Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R1266

Komisijas Regula (ES) Nr. 1266/2009 ( 2009. gada 16. decembris), ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 339, 22.12.2009., 3./23. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 010 Lpp. 193 - 213

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 28/02/2014; Atcelts ar 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1266/oj

22.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 339/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1266/2009

(2009. gada 16. decembris),

ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1985. gada 20. decembra Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (1), un jo īpaši tās 17. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 1. pantā noteikts, ka autotransportā izmantojamo reģistrācijas kontrolierīču konstrukcijai, testēšanai, uzstādīšanai un izmantošanai jāatbilst minētās regulas I, I.B un II pielikuma prasībām.

(2)

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 5. pantā noteikts, ka dalībvalstis piešķir tipa apstiprinājumu visiem tiem digitālo tahogrāfu tipiem, kas atbilst minētās regulas I.B pielikumā noteiktajām prasībām.

(3)

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 3. pantā noteikts, ka reģistrācijas kontrolierīces uzstāda un izmanto attiecīgos dalībvalstīs reģistrētos transportlīdzekļos.

(4)

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I.B pielikumā noteiktas digitālo tahogrāfu konstrukcijas, testēšanas, uzstādīšanas un inspekciju tehniskās specifikācijas.

(5)

Regulas (EEK) 3821/85 I.B pielikums ir jāpielāgo tehnikas attīstībai, lai uzlabotu un pilnveidotu digitālos tahogrāfus ar mērķi samazināt administratīvo slogu šajā nozarē un nodrošināt gan pārvadātājiem, gan valstu kontroles iestādēm ticamu informāciju par braukšanas laiku un atpūtas laiku.

(6)

Šī regula neliedz dalībvalstīm piešķirt tipa apstiprinājumu šīs regulas prasībām atbilstošām kontrolierīcēm jau pirms regulas piemērošanas dienas, lai drošākas reģistrācijas kontrolierīces nonāktu tirdzniecībā. Šī regula neliedz dalībvalstīm piešķirt tipa apstiprinājumu programmatūrai, kas modernizētu esošos digitālos tahogrāfus, lai tie atbilstu regulā noteiktajām prasībām.

(7)

Šī regula nenosaka, ka ir jānomaina funkcionējoši digitālie tahogrāfi, kas uzstādīti pirms tās piemērošanas dienas.

(8)

Digitālo tahogrāfu ražotāji ir paziņojuši, ka ikvienai pusei tiks piešķirta visu veidu pieeja visām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas var nodrošināt būtisku izdevīgumu, ar taisnīgiem, pamatotiem un nediskriminējošiem nosacījumiem un saskaņā ar savstarpējības principu.

(9)

Lai atvieglotu atsevišķu apstiprināta tipa detaļu standartizāciju un nodrošinātu, ka tirgus apstākļi neliedz ienākt tirgū jauniem digitālo tahogrāfu reģistrācijas kontrolierīču vai to detaļu ražotājiem, ir jānosaka starptautisko standartu piemērošanas kārtība attiecībā uz tehniskajām saskarnēm starp dažādām detaļām.

(10)

Lai palīdzētu pārvadātājiem un uzņēmumiem izpildīt pienākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvai 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2), jāpalielina uzņēmuma atslēgu skaits.

(11)

Lai nodrošinātu pienācīgu izpildi un transportlīdzekļu kontrolpārbaudes un identificētu vadītājus, digitālajos tahogrāfos jāintegrē vairāk rakstzīmju kopu.

(12)

Lai palīdzētu nozarei, ražotājiem un kontroles iestādēm identificēt tirgū esošos ražotājus, kā arī atšķirt valstis un attiecīgos kodus, kas balstīti uz ANO Konvencijā par ceļu satiksmi (Vīne, 1968. gads) noteiktajām zīmēm, kuras tiek lietotas starptautiskos pārvadājumus veicošajiem transportlīdzekļiem, laboratorijai, kuras kompetencē ietilpst saderības testu veikšana, jāuztur attiecīgi saraksti un tie jāpublicē publiskā tīmekļa vietnē.

(13)

Lai palīdzētu autotransporta uzņēmumiem izpildīt to ar likumu noteikto pienākumu glabāt attiecīgo informāciju tiesību akta piemērošanas nolūkā, jānosaka vienotas izdruku papīra pārbaudes specifikācijas, kuras jāpiemēro, piešķirot tipa apstiprinājumu.

(14)

Lai samazinātu administratīvo slogu un tādējādi izdevumus, kas uzņēmējiem un autovadītājiem tiek uzlikti, kad tie izmanto digitālos tahogrāfus, ir jāvienkāršo noteikumi par iekārtu uzstādīšanu, aktivāciju, kalibrēšanu un inspicēšanu, un šiem noteikumiem jāattiecas tikai uz tiem braukšanai izmantotajiem transportlīdzekļiem, kuriem piemēro noteikumus par transportlīdzekļa vadīšanas laiku, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (3).

(15)

Periodisko inspekciju laikā vai citos gadījumos, kad jāpārbauda, jākalibrē, jāremontē vai jāinspicē reģistrācijas kontrolierīce, darbnīcām jāpārbauda, vai ierīcē neatrodas vai nav lietotas manipulācijas ierīces, un jāveic un jāuztur šādu gadījumu reģistrs, tostarp fiksējot plombu trūkumu vai salauztas plombas.

(16)

Automātiska ātruma pārsniegšanas reģistrēšana jāveic tikai, izmantojot tādus digitālos tahogrāfus, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, kas ietilpst M2, M3, N2 vai N3 kategorijā atbilstoši II pielikumam Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko nosaka mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanas pamatnostādnes (4).

(17)

Saskaņā ar Kopīgā pētniecības centra sniegto ziņojumu (Report on the Attacks to Security of the Digital Tachograph and on the Risk Associated With the Introduction of Adaptors to be fitted into Light Vehicles – “Ziņojums par uzbrukumiem digitālo tahogrāfu drošībai un par risku saistībā ar tādu adapteru ieviešanu, ko paredzēts uzstādīt vieglajos transportlīdzekļos”) elektronisko datu nosūtīšanai starp transportlīdzekļa kustības avotu un kustības sensoru jābūt aizsargātai pret manipulācijām, piemēram, izmantojot magnētus, un šie dati par transportlīdzekļa kustību jāapstiprina ar papildu un neatkarīgu, iekšēju un ārēju avotu datiem.

(18)

Digitālo tahogrāfu sistēmas drošības integritātes un ticamības labad ir svarīgi nodrošināt, lai autovadītājiem izsniegtās tahogrāfa kartes būtu unikālas. Lai nepieļautu, ka autovadītāji izmanto vai ka viņu īpašumā ir vairāk nekā viena derīga karte, jānotiek datu elektroniskai apmaiņai dalībvalstu starpā.

(19)

Jāvienkāršo un jāpadara skaidrāka cilvēka–mašīnas saskarne darbību reģistrēšanai ar roku, ja autovadītāji attiecīgajā laikā nav atradušies savā transportlīdzeklī un nav varējuši reģistrēt savas darbības savā vadītāja kartē.

(20)

Ir noderīgi, ja autovadītājiem digitālā tahogrāfa ekrānā parāda papildu – izvēles – informāciju un ja viņi var izslēgt brīdinājuma signālus, kad transportlīdzeklis tiek ekspluatēts ārpus noteikumu darbības jomas.

(21)

Laiks, kas vajadzīgs datu lejupielādei no reģistrācijas iekārtas, jāsamazina, uzlabojot tehniskās saskarnes.

(22)

Lai saglabātu sistēmas uzticamību, ņemot vērā, ka šobrīd lietošanā esošie drošības mehānismi drīz būs novecojuši, ir nepieciešami pasākumi neparedzētām situācijām, kas garantētu tahogrāfu iekārtu tipa apstiprinājuma procesa nepārtrauktību.

(23)

Lai nodrošinātu, ka pārbaudēs uz ceļiem ir iespējams noteikt braukšanas režīmu un “patiesos” ierakstus, jāvienkāršo braukšanas laika aprēķināšana un darbības laika noapaļošana līdz vienai minūtei.

(24)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota atbilstoši 18. pantam Regulā (EEK) Nr. 3821/85.

(25)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 3821/85,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I.B pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. oktobra. Tomēr pielikuma 3.1., 3.8., 3.9., 3.11., 3.20., 8.2., 9.2., 12.3., 12.4. un 13. punktu piemēro no 2012. gada 1. oktobra, bet 7.2., 7.3. un 7.5. punktu – no spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(3)  OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I.B pielikumu groza šādi.

1.   GROZĪJUMI I NODAĻĀ (DEFINĪCIJAS)

1.1.

Definīciju f) apakšpunktā aizstāj ar šādu definīciju:

“f)   “kalibrēšana” ir: datu atmiņā glabājamo autotransporta līdzekļa tehnisko parametru aktualizēšana vai apstiprināšana. Pie autotransporta līdzekļa parametriem pieder transportlīdzekļa identifikācija — identifikācijas numurs (VIN), reģistrācijas numurs (VRN) un reģistrācijas dalībvalsts — un tā tehniskie raksturlielumi (w, k, l, riepu izmērs, ātruma ierobežošanas ierīces iestatījums (ja izmanto), pasaules laiks, hodometra rādījums);

universālā koordinētā laika (UTC) precizēšanu vai apstiprināšanu uzskata par laika regulēšanu, nevis par kalibrēšanu, ar nosacījumu, ka tā nav pretrunā ar 256. prasību.

Reģistrēšanas iekārtas kalibrēšanai jāizmanto darbnīcas karte;”.

1.2.

Definīciju l) apakšpunktā aizstāj ar šādu definīciju:

“l)   “uzņēmuma karte” ir: tahogrāfa karte, kuru ar reģistrācijas kontrolierīci aprīkota autotransporta līdzekļa īpašniekam vai valdītājam izdevusi dalībvalsts iestāde;

ar uzņēmuma karti identificē uzņēmumu, un ar tās palīdzību var parādīt uz ekrāna, lejupielādēt un izdrukāt saglabātos datus gan no attiecīgā uzņēmuma noslēgtām reģistrācijas kontrolierīcēm, gan no tādām reģistrācijas kontrolierīcēm, kuras neviens uzņēmums nav noslēdzis.”

1.3.

Definīciju s) apakšpunktā aizstāj ar šādu definīciju:

“s)   “lejupielāde” ir: visu tā autotransporta līdzekļa datu atmiņā vai tā tahogrāfa atmiņā saglabāto datu datņu vai to daļas kopēšana kopā ar elektronisko parakstu, attiecībā uz kuru šie dati ir nepieciešami, lai noteiktu, vai ir ievēroti Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumi.

Transportlīdzekļu digitālo tahogrāfu ražotāji un datu datņu lejupielādes ierīču ražotāji veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādu datu lejupielādi iespējams veikt, minimāli aizkavējot transporta uzņēmumus vai autovadītājus.

Datus lejupielādējot, nedrīkst mainīt vai izdzēst saglabātos datus. Datnes, kas satur sīku informāciju par braukšanas ātrumu, var nebūt nepieciešamas, lai konstatētu atbilstību Regulai (EK) Nr. 561/2006, bet šo informāciju var izmantot citiem nolūkiem, piemēram, izmeklējot ceļu satiksmes negadījumus.”

1.4.

Šādu punktu pievieno 1. zemsvītras piezīmē šīs nodaļas “n” un “p” apakšpunktā sniegtajām definīcijām:

“Šo definīciju vietā var lietot alternatīvus veidus nepārtrauktas vadīšanas ilguma un kopējā pārtraukumu ilguma aprēķināšanai, ja citos attiecīgos tiesību aktos ir veikti grozījumi, kuru dēļ šīs definīcijas kļūst novecojušas.”

2.   GROZĪJUMI II NODAĻĀ (REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS)

2.1.

Aiz 001. prasības iestarpina šādu jaunu prasību:

001.a prasība. Kustības sensoru un transportlīdzekļa bloku saskarne atbilst standartam ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006.”

2.2.

Šīs nodaļas 010. prasību groza šādi:

trešo ievilkumu svītro,

pēdējo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“Lejupielādes funkcija nav pieejama darba režīmā (izņemot 150. prasībā minētos gadījumus) un izņemot autovadītāja kartes lejupielādi, ja transportlīdzekļa blokā nav ievietota neviena cita karte.”

2.3.

Šīs nodaļas 011. prasības otro ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

uzņēmuma režīmā — datus par vadītāju (081., 084. un 087. prasība) var iegūt tikai attiecībā uz periodiem, kuros neeksistē atslēga vai kad atslēgu netur kāds cits uzņēmums (ko identificē ar pirmajiem 13 cipariem uzņēmuma kartes numurā).”

3.   GROZĪJUMI III NODAĻĀ (FUNKCIJAS UN PRASĪBAS)

3.1.

Aiz 019. prasības iestarpina šādu prasību:

019.a prasība. Lai konstatētu manipulācijas ar kustības datiem, informāciju no kustības sensora apstiprina ar tādu informāciju par transportlīdzekļa kustību, ko iegūst no viena vai vairākiem avotiem, kas ir neatkarīgi no kustības sensora.”

3.2.

Šīs nodaļas 028. prasību aizstāj ar šādu prasību:

028. prasība. Universālo koordinēto datumu un laiku izmanto, lai datētu datus reģistrācijas kontrolierīcē (ierakstus, datu apmaiņu) un visās izdrukās, kas norādītas 4. papildinājumā “Izdrukas”. ”

3.3.

Šīs nodaļas 029. prasību aizstāj ar šādu prasību:

029. prasība. Lai redzētu vietējā laika rādījumus, ir iespējams izmainīt uz ekrāna redzamā laika nobīdi ar pusstundu lieliem soļiem. Nav pieļaujamas nekādas citas nobīdes, kas nav plus vai mīnus pusstunda vai plus vai mīnus vairākas pusstundas.”

3.4.

Svītro 040. prasību.

3.5.

Šīs nodaļas 038., 041. un 042. prasību aizstāj ar šādām prasībām:

038. prasība. Ja pirmā darbības maiņa uz ATPŪTA vai KLĀTBŪTNE notiek 120 sekunžu laikā pēc automātiskas pārejas uz DARBS transportlīdzekļa apstāšanās dēļ, uzskata, ka tā ir notikusi transportlīdzekļa apstāšanās laikā (tāpēc, iespējams, atceļ pāreju uz DARBS).”

041. prasība. Ja tieši pirms vai tieši pēc kalendārās minūtes tiek reģistrēta AUTOVADĪŠANA, visu šo minūti uzskata par AUTOVADĪŠANU.”

042. prasība. Ja kalendārā minūte nav uzskatāma par AUTOVADĪŠANU saskaņā ar iepriekšminēto 041. prasību, tad uzskata, ka visas šīs minūtes laikā veikta tāda pati darbība kā ilgākā šīs minūtes laikā veiktā darbība (vai pēdējā no vienlīdz ilgajām darbībām).”

3.6.

Šīs nodaļas 050., 050.a un 050.b prasību aizstāj ar šādām prasībām:

050. prasība. Ar izvēlnes komandām var ievadīt vietas, kur sākas un/vai beidzas dienas darbs. Ja vienas kalendārās minūtes laikā izdara vairāk nekā vienu šādu ievadi, reģistrēta tiek tikai pēdējā šajā laikā ievadītā darba sākšanas vieta un pēdējā šajā laikā ievadītā darba beigšanas vieta.”

050.a prasība. Reģistrācijas kontrolierīce atļauj darbības reģistrēt ar roku tikai un vienīgi brīdī, kad tiek ievietota vadītāja karte (vai darbnīcas karte). Vajadzības gadījumā ir iespējams veikt ierakstus ar roku, pirmo reizi ievietojot iepriekš neizmantotu vadītāja (vai darbnīcas) karti.

Veicot darbību reģistrēšanu ar roku, norāda vietējo laiku un laika zonas vērtību (nobīdi no UTC), kas attiecīgajā brīdī uzstādīta transportlīdzekļa blokā.

Ievietojot vadītāja vai darbnīcas karti, kartes turētājam atgādina:

dienu un pulksteņa laiku, kad viņš savu karti ir izņēmis pēdējoreiz,

pēc izvēles: vietējā laika nobīdi no UTC, kas attiecīgajā brīdī iestatīta transportlīdzekļa blokam.

Ir iespējams ievadīt darbības ar šādiem ierobežojumiem:

darbības veids ir DARBS, KLĀTBŪTNE vai PĀRTRAUKUMS/ATPŪTA,

katras darbības sākuma un beigu laiks ir tikai laika posmā no brīža, kad karte pēdējoreiz bijusi izņemta, līdz pašreizējās ievietošanas brīdim.

Darbību periodi nedrīkst savstarpēji pārklāties laikā.

Procedūra darbību ievadīšanai ar roku ietver tik daudz secīgus soļus, cik nepieciešams, lai iestatītu katras darbības veidu, sākšanas laiku un beigšanas laiku. Ikvienā laika periodā no brīža, kad karte pēdējoreiz bijusi izņemta, līdz pašreizējās ievietošanas brīdim kartes turētājs var nenorādīt nevienu darbību.

Ar kartes ievietošanu saistītas un ar roku veiktas ievadīšanas laikā attiecīgā gadījumā kartes turētājam ir iespēja ievadīt:

vietu, kur beidzās iepriekšējās dienas darba periods, norādot attiecīgo laiku (ja tas jau nav reģistrēts, pēdējoreiz izņemot karti),

vietu, kur sākas pašreizējais dienas darba periods, norādot attiecīgo laiku.

Ja vieta ir ievadīta, to reģistrē attiecīgajā tahogrāfa kartē.

Ievadīšana ar roku tiek pārtraukta, ja:

karte tiek izņemta vai, ja

transportlīdzeklis pārvietojas un karte atrodas vadītāja slotā.

Ir pieļaujama ievadīšanas pārtraukšana arī citos gadījumos, piemēram, noildze pēc noteikta laika, kurā lietotājs neveic nekādu darbību. Ja ievadīšana ar roku tiek pārtraukta, reģistrācijas kontrolierīce apstiprina jau izdarītos ierakstus par vietu un darbību (kur norādīta nepārprotama vieta un laiks vai darbības veids, sākšanas un beigšanas laiks).

Ja otrā vadītāja vai darbnīcas karti ievieto, kamēr turpinās darbību ievadīšana ar roku iepriekš ievietotajā kartē, tad tiek atļauts šo ievadīšanu ar roku pabeigt iepriekšējā kartē, pirms kļūst iespējama ievadīšana ar roku otrajā kartē.

Kartes turētājam ir iespēja iestarpināt ar roku ievadītus ierakstus saskaņā ar šādu obligāto procedūru:

darbības ar roku ievada hronoloģiskā secībā attiecībā uz periodu no laika, kad karte pēdējoreiz bijusi izņemta, līdz pašreizējās ievietošanas brīdim;

par pirmās darbības sākuma laiku iestata kartes izņemšanas laiku. Katram nākamajam ierakstam sākuma laiku nosaka tūliņ pēc iepriekš ievadītās darbības beigu laika. Katrai darbībai izvēlas darbības veidu un beigu laiku.

Procedūra beidzas, kad ar roku ievadītās darbības beigu laiks sakrīt ar kartes ievietošanas laiku. Tad reģistrācijas kontrolierīce var pēc izvēles ļaut kartes turētājam mainīt jebkuru ar roku ievadīto darbību, līdz to apstiprina, izvēloties noteiktu komandu. Pēc tam ir aizliegts veikt jebkādas izmaiņas.”

050.b prasība. Reģistrācijas kontrolierīce ļauj reālajā laikā vadītājam ievadīt šādus divus īpašus nosacījumus:

“ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS” (sākums, beigas),

“BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU”.

Ja ir atvērts nosacījums “ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS ”, “BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU” var neparādīties.

Ievietojot vai izņemot vadītāja karti, reģistrācijas kontrolierīce automātiski aizver nosacījumu “ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS”.

Atvērts nosacījums “ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS” neatļauj šādus notikumus un brīdinājumus:

autovadīšanu bez atbilstošas kartes,

brīdinājumus saistībā ar nepārtrauktu autovadīšanas laiku.”

3.7.

Šīs nodaļas 065. prasību aizstāj ar šādu prasību:

065. prasība. Šis notikums tiek izraisīts katru reizi, kad tiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums. Šo prasību piemēro tikai tiem transportlīdzekļiem, kas ietilpst M2, M3, N2 vai N3 kategorijā saskaņā ar II pielikumu Direktīvā 2007/46/EK, ar ko nosaka mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apstiprināšanas pamatnostādnes.”

3.8.

Aiz 067. prasības iestarpina šādu tekstu:

“9.9.bis.   Notikums “Pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību”

067.a prasība. Šis notikums tiek izraisīts arī tad, kad nulles ātruma mērījums ir pretrunā ar informāciju par kustību, ko sniedz vismaz viens neatkarīgs avots ilgāk nekā vienu minūti bez pārtraukuma.

067.b prasība. Gadījumos, kad transportlīdzekļa bloks var saņemt un apstrādāt ātruma vērtības, kas iegūtas no ārējiem, neatkarīgiem kustības informācijas avotiem, šis notikums var tikt izraisīts arī tad, ja šādas ātruma vērtības ir būtiskā pretrunā ar tām vērtībām, kas iegūtas no kustības sensora ātruma signāla, kura ilgums pārsniedzis vienu minūti.”

3.9.

Šīs nodaļas 094. prasībā aiz notikuma “kustības datu kļūda” iestarpina šādu tekstu:

Pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību

ilgākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām,

5 ilgākie notikumi pēdējo 365 dienu laikā.

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

notikuma sākumā un/vai beigās ievietotās jebkuras kartes veids, numurs un izdevēja dalībvalsts,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā.

3.10.

Šīs nodaļas 104. prasību aizstāj ar šādu prasību:

104. prasība. Reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un savā datu atmiņā saglabā šādus datus par 255 pēdējām uzņēmuma atslēgām:

bloķēšanas datums un laiks,

atbloķēšanas datums un laiks,

uzņēmuma kartes numurs un izdevēja dalībvalsts,

uzņēmuma nosaukums un adrese.

Ja dati iepriekš ir bloķēti ar atslēgu, kas no atmiņas ir dzēsta, jo ir pagājis iepriekš norādītais termiņš, uzskata, ka tie nav bloķēti.”

3.11.

Aiz 109.a prasības iestarpina šādu prasību:

109.b prasība. Notikumu “pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību ”autovadītāja un darbnīcas kartēs nesaglabā.”

3.12.

Šīs nodaļas 114.a prasību aizstāj ar šādu prasību:

114.a prasība. Displejs atbalsta rakstzīmes, kas norādītas 4. nodaļas “Rakstzīmju kopas” 1. papildinājumā. Izvadīšanai uz ekrāna var izmantot vienkāršotas rakstzīmes (piemēram, pasvītrotās rakstzīmes var izvadīt uz ekrāna bez pasvītrojuma, vai arī mazo burtu vietā parādīt lielos burtus).”

3.13.

Šīs nodaļas 121. prasību aizstāj ar šādu prasību:

121. prasība. Kad nav nekādas citas uz ekrāna izvadāmas informācijas, reģistrācijas kontrolierīces pēc noklusējuma uz ekrāna izvada šādu informāciju:

vietējais laiks (UTC laiks + vadītāja iestatītā nobīde),

darbības režīms,

vadītāja pašreizējā darbība un otra vadītāja pašreizējā darbība.

Informāciju par vadītāju:

ja vadītāja pašreizējā darbība ir AUTOVADĪŠANA, viņa pašreizējais nepārtrauktas autovadīšanas ilgums un pašreizējais kopējais pārtraukumu ilgums,

ja vadītāja pašreizējā darbība nav AUTOVADĪŠANA, viņa pašreizējais attiecīgās darbības ilgums (kopš attiecīgās darbības izvēlēšanās brīža) un pašreizējais kopējais pārtraukumu ilgums.”

3.14.

Šīs nodaļas 127. prasību aizstāj ar šādu prasību:

127. prasība. Pēc vajadzības ir iespējams uz ekrāna selektīvi izvadīt:

UTC datumu un laiku un vietējās laika zonas nobīdi,

jebkuru sešu izdruku saturu tādā pašā formātā kā izdrukās,

autovadītāja nepārtrauktas autovadīšanas ilgumu un kopējo pārtraukumu ilgumu,

otra vadītāja nepārtrauktas autovadīšanas ilgumu un kopējo pārtraukumu ilgumu,

vadītāja kopējo autovadīšanas ilgumu iepriekšējās un kārtējās nedēļas laikā,

otra vadītāja kopējo autovadīšanas ilgumu iepriekšējā nedēļā un kārtējās nedēļas laikā.

Pēc izvēles:

pašreizējās darbības ilgumu (kopš attiecīgās darbības izvēlēšanās brīža),

vadītāja kopējo autovadīšanas ilgumu kārtējās nedēļas laikā,

vadītāja kopējo autovadīšanas ilgumu attiecīgās dienas darba periodā,

otra vadītāja kopējo autovadīšanas ilgumu attiecīgās dienas darba periodā.”

3.15.

Šīs nodaļas 133.a prasību aizstāj ar šādu prasību:

133.a prasība. Printeris atbalsta rakstzīmes, kas norādītas 4. nodaļas “Rakstzīmju kopas” 1. papildinājumā.”.

3.16.

Šīs nodaļas 136. prasību aizstāj ar šādu prasību:

136. prasība. Uz izdrukas papīra ir attiecīga tipa apstiprinājuma zīme un norāde par to, kāda(-u) veida(-u) reģistrācijas kontrolierīcēs to drīkst lietot.”

3.17.

Aiz 136. prasības iestarpina šādas prasības:

136.a prasība. Izdrukas ir labi salasāmas un identificējamas divu gadu laikā, glabājot tās normāla apgaismojuma, mitruma un temperatūras apstākļos.

136.b prasība. Izdrukas papīrs, kā minimums, atbilst testu specifikācijām, kuras savā tīmekļa vietnē definē tā laboratorija, kurai uzticēts veikt 278. prasībā izklāstīto saderības testēšanu.

136.c prasība. Jebkādus iepriekšējā punktā minēto specifikāciju grozījumus vai precizējumus veic tikai pēc tam, kad izraudzītā laboratorija ir konsultējusies ar apstiprinātā tipa digitālā tahogrāfa transportlīdzekļa bloka ražotāju un tipa apstiprinājuma iestādēm.”

3.18.

Šīs nodaļas 141. prasību aizstāj ar šādu prasību:

141. prasība. Reģistrācijas kontrolierīce brīdina vadītāju 15 minūtes, pirms tiek pārsniegts maksimāli atļautais nepārtrauktas autovadīšanas laiks, un tā pārsniegšanas brīdī.”

3.19.

Šīs nodaļas 145. prasību aizstāj ar šādu prasību:

145. prasība. Pēdējā gadījumā to apzīmē ar simbolu “T”. ”

3.20.

Aiz 161. prasības iestarpina šādu prasību:

161.a prasība. Kustības sensori vai nu:

reaģē uz magnētisko lauku, kas traucē noteikt transportlīdzekļa kustību. Šādos gadījumos transportlīdzekļa bloks reģistrēs un saglabās informāciju par sensora defektu (070. prasība), vai arī

tiem ir devēja elements, kas ir aizsargāts vai nejutīgs pret magnētiskajiem laukiem.”

4.   GROZĪJUMI V NODAĻĀ (UZSTĀDĪŠANA)

4.1.

Šīs nodaļas 239. prasību papildina ar šādu teikumu:

“Drošībai būtisku reģistrācijas iekārtu detaļu piegāde var tikt ierobežota, ja to pieprasa drošības sertifikācija”.

4.2.

Šīs nodaļas 243. prasību aizstāj ar šādu prasību:

243. prasība. Transportlīdzekļa ražotāji vai aprīkotāji aktivizē uzstādīto reģistrācijas kontrolierīci vēlākais, pirms attiecīgais transportlīdzeklis tiek lietots atbilstoši Regulas (EK) Nr. 561/2006 piemērošanas jomai”.

4.3.

Šīs nodaļas 248. un 249. prasību aizstāj ar šādām prasībām:

248. prasība. Pēc uzstādīšanas veic kalibrēšanu. Pirmās kalibrēšanas laikā nav obligāti jāievada transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (VRN), ja apstiprinātajai darbnīcai, kam jāveic kalibrēšana, tas nav zināms. Šajos apstākļos un tikai šajā laikā transportlīdzekļa īpašnieks var ievadīt VRN, izmantojot uzņēmuma karti, pirms transportlīdzekļa izmantošanas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 561/2006 (1) piemērošanas jomai (piemēram, lietojot komandas atbilstošajā transportlīdzekļa bloka cilvēka–mašīnas saskarnes izvēlnē). Šo ierakstu atjaunināt vai apstiprināt ir iespējams tikai, izmantojot darbnīcas karti.

249. prasība. Pēc reģistrācijas kontrolierīces pārbaudes, kas veikta uzstādīšanas laikā, pie šīs reģistrācijas kontrolierīces labi redzamā un viegli pieejamā vietā piestiprina uzstādīšanas plāksnīti. Gadījumos, kad tas nav iespējams, plāksnīti piestiprina labi redzamā vietā pie transportlīdzekļa “B” statņa. Transportlīdzekļiem, kuriem nav “B” statņa, uzstādīšanas plāksnīti piestiprina pie durvju rāmja transportlīdzekļa vadītāja pusē, un tā jebkurā gadījumā ir labi redzama.

Pēc katras pārbaudes, kuru veic pilnvarots montieris vai darbnīca, iepriekšējās uzstādīšanas plāksnītes vietā piestiprina jaunu plāksnīti.”

4.4.

Šīs nodaļas 250. prasības sesto ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—transportlīdzekļa raksturojuma koeficienta un riteņu riepu faktiskā apkārtmēra noteikšanas datums,”.

4.5.

Aiz 250. prasības iestarpina šādu prasību:

250.a prasība. Tikai tajos M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar adapteru atbilstoši Regulai (EK) Nr. 68/2009 (2), un ja nav iespējams visu 250. prasībā norādīto vajadzīgo informāciju ietvert vienā plāksnītē, var izmantot otru, papildu plāksnīti. Šādos gadījumos šajā papildu plāksnītē norāda vismaz pēdējos četros 250. prasības ievilkumos norādīto informāciju.

Ja lieto šādu otru papildu plāksnīti, to piestiprina blakus pirmajai, galvenajai 250. prasībā paredzētajai plāksnītei, un tai ir līdzvērtīgs aizsardzības līmenis. Turklāt arī uz otrās plāksnītes norāda uzstādīšanu veikušā apstiprinātā montiera vai darbnīcas vārdu un uzvārdu/nosaukumu, adresi vai firmas nosaukumu un uzstādīšanas datumu.”

5.   GROZĪJUMI VI NODAĻĀ (INSPEKCIJAS)

5.1.

Šīs nodaļas 257. prasību groza šādi:

Ceturto ievilkumu aizstāj ar tekstu “– ir piestiprināta 250. prasībā paredzētā uzstādīšanas plāksnīte un 169. prasībā paredzētā aprakstošā plāksnīte”, un pievieno šādu ievilkumu: “– ierīcei nav piestiprinātas manipulācijas ierīces”.

5.2.

Aiz 257. prasības iestarpina šādas prasības:

257.a prasība. Ja konstatē, ka kopš pēdējās inspekcijas ir noticis viens no III nodaļas 9. punktā (“Notikumu un/vai bojājumu konstatēšana”) uzskaitītajiem notikumiem un tahogrāfa ražotāji un/vai valsts iestādes uzskata, ka tas, iespējams, apdraud ierīces drošību, darbnīca:

a)salīdzina pārnesumkārbai piestiprinātā kustības sensora identifikācijas datus ar transportlīdzekļa blokā reģistrētā, sapārotā kustības sensora identifikācijas datiem;b)pārbauda, vai uzstādīšanas plāksnītē reģistrētā informācija atbilst informācijai transportlīdzekļa bloka ierakstā;c)ja kustības sensora sērijas numurs un apstiprinātais numurs ir norādīts uz kustības sensora korpusa, pārbauda, vai tas atbilst informācijai transportlīdzekļa bloka ierakstā.

257.b prasība. Darbnīcas pārbauda, vai to inspekcijas ziņojumos nav atrodama informācija par salauztām plombām vai manipulācijas ierīcēm. Darbnīcās šos ziņojumus glabā vismaz divus gadus un sniedz kompetentajām iestādēm pieeju tiem vienmēr, kad tas tiek pieprasīts.”

6.   GROZĪJUMI VII NODAĻĀ (KARŠU IZSNIEGŠANA)

6.1.

Aiz 268. prasības iestarpina šādu prasību:

268.a prasība. Lai nodrošinātu izdotās autovadītāja tahogrāfa kartes unikalitāti, dalībvalstis elektroniski apmainās ar datiem.

Arī dalībvalstu kompetentās iestādes, veicot vadītāju karšu pārbaudes uz ceļa vai uzņēmuma telpās, var elektroniski apmainīties ar datiem, lai pārliecinātos par kartes unikalitāti un statusu.”

7.   GROZĪJUMI VIII NODAĻĀ (TIPA APSTIPRINĀJUMS)

7.1.

Šīs nodaļas 1. punkta “Vispārīgi norādījumi” 1. daļā pievieno šādu jaunu teikumu:

“Ikviens transportlīdzekļa bloka ražotājs var lūgt piešķirt tipa apstiprinājumu tā sastāvdaļai ar jebkāda veida kustības sensoru un otrādi, ar nosacījumu, ka katra sastāvdaļa atbilst 001.a prasībai.”

7.2.

Aiz 274. prasības iestarpina šādas prasības:

274.a prasība. Ārkārtas gadījumā, kad drošības sertifikācijas iestādes atsakās sertificēt jaunu ierīci, jo tai ir novecojuši drošības mehānismi, un tikai šajā specifiskajā ārkārtas gadījumā un ja nav cita, regulai atbilstoša risinājuma, tipa apstiprinājumu turpina piešķirt.

274.b prasība. Šajā gadījumā attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Eiropas Komisiju, kas divpadsmit kalendāro mēnešu laikā no tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienas uzsāk procedūru, lai nodrošinātu, ka drošības līmenis tiek atjaunots sākotnējā līmenī.”

7.3.

Aiz 275. prasības iestarpina šādu prasību:

275.a prasība. Ražotāji viena mēneša laikā pēc pieprasījuma izdarīšanas nodrošina atbilstošus apstiprinātā tipa izstrādājumu paraugus un saistītos dokumentus, kas apstiprinātajām laboratorijām vajadzīgi funkcionalitātes testēšanai. Visas izmaksas saistībā ar šo pieprasījumu sedz iestāde, kas izdarījusi pieprasījumu. Laboratorijas visu komerciāli svarīgu informāciju apstrādā konfidenciāli.”

7.4.

Aiz 277. prasības iestarpina šādu prasību:

277.a prasība. Ikvienas reģistrācijas kontrolierīces komponenta funkcionālajā sertifikātā norāda arī visu pārējo apstiprinātā tipa saderīgo reģistrācijas kontrolierīces komponentu tipa apstiprinājuma numurus.”

7.5.

Šīs nodaļas 281. prasību aizstāj ar šādu prasību:

281. prasība. Laboratorija neveic nekādus saderības testus reģistrācijas kontrolierīcei vai tahogrāfa kartēm, ja tām nav piešķirts drošības sertifikāts un funkcionalitātes sertifikāts, izņemot 274.a prasībā aprakstītos ārkārtas apstākļus.”

8.   GROZĪJUMI 1. PAPILDINĀJUMĀ (DATU VĀRDNĪCA)

8.1.

Šā papildinājuma 2.2.punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.2

Address

Adrese.

Address: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

address OCTET STRING (SIZE(35))

}

codepage” norāda 4. nodaļā definēto rakstzīmju kopu,

address” ir adrese, kas kodēta, izmantojot norādīto rakstzīmju kopu”.

8.2.

Šā papildinājuma 2.54. punktā rindu “ “0A”H to “0F”H RFU,” aizstāj ar šādu rindu:

“ “0A”H

Pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību

no “0B”H līdz“0F”H

RFU,”.

8.3.

Šā papildinājuma 2.70. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.70.

Name

Nosaukums.

Name: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

name OCTET STRING (SIZE(35))

}

codepage” norāda 4. nodaļā definēto rakstzīmju kopu,

name” ir nosaukums, kas kodēts, izmantojot norādīto rakstzīmju kopu”.

8.4.

Šā papildinājuma 2.114. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.114.

VehicleRegistrationNumber

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (VRN). Reģistrācijas numuru piešķir iestāde, kas licencē transportlīdzekli.

VehicleRegistrationNumber: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13))

}

codepage” norāda 4. nodaļā definēto rakstzīmju kopu,

vehicleRegNumber” ir transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, kas kodēts, izmantojot norādīto rakstzīmju kopu.

Vērtību piešķiršana:” katrai valstij īpaši”.

8.5.

Šā papildinājuma 4. nodaļas pēdējo punktu aizstāj ar šādu punktu:

“Citas rakstzīmju virknes (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) izmanto papildus arī rakstzīmes no nākamo 8 bitu decimālo rakstzīmju koda 161 – 255, standarta rakstzīmju kopām, ko norāda koda lappuses numurs:

Standarta rakstzīmju kopa

Koda lappuse

(decimālskaitlis)

ISO/IEC 8859-1 Latin-1 Western European

1

ISO/IEC 8859-2 Latin-2 Central European

2

ISO/IEC 8859-3 Latin-3 South European

3

ISO/IEC 8859-5 Latin/Cyrillic

5

ISO/IEC 8859-7 Latin/Greek

7

ISO/IEC 8859-9 Latin-5 Turkish

9

ISO/IEC 8859-13 Latin-7 Baltic Rim

13

ISO/IEC 8859-15 Latin-9

15

ISO/IEC 8859-16 Latin-10 South Eastern European

16

KOI8-R Latin/Cyrillic

80

KOI8-U Latin/Cyrillic

85”

8.6.

Šā papildinājuma 2. nodaļas 2.67. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.67.

ManufacturerCode

Kods, kas identificē apstiprinātā tipa ierīces ražotāju.

ManufacturerCode: = INTEGER (0..255)

Laboratorija, kuras kompetencē ir saderības testu veikšana, savā tīmekļa vietnē uztur un publicē ražotāju kodu sarakstu (290. prasība).

Ražotāju kodus uz laiku piešķir tahogrāfu iekārtu izstrādātājiem, pamatojoties uz pieteikumu tai laboratorijai, kuras kompetencē ir saderības testu veikšana.”

8.7.

Šā papildinājuma 2.71. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.71

NationAlpha

Valsts norāde ar burtiem atbilst atšķirības zīmēm, kas tiek izmantotas uz transportlīdzekļiem starptautiskajā satiksmē (Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par ceļu satiksmi, 1968).

NationAlpha: = IA5String (SIZE (3))

Nation Alpha un ciparu kodus norāda sarakstā, ko saskaņā ar 278. prasību savā tīmekļa vietnē uztur laboratorija, kurai uzdots veikt saderības testus.”

8.8.

Šā papildinājuma 2.72. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.72

NationNumeric

Valsts norāde cipariem.

NationNumeric: = INTEGER (0.. 255)

Vērtību piešķiršana: sk. datu tipu 2.71. punktā (NationAlpha)

Iepriekšējā punktā izklāstīto specifikāciju attiecībā uz NationAlpha vai NationNumeric groza vai atjaunina tikai pēc tam, kad izraudzītā laboratorija ir saņēmusi apstiprinātā tipa digitālo tahogrāfu transportlīdzekļu bloku ražotāju viedokļus.”

9.   GROZĪJUMI 3. PAPILDINĀJUMĀ (PIKTOGRAMMAS)

9.1.

Šā papildinājuma PIC_001 prasību aizstāj ar šādu prasību:

“PIC_001 Reģistrācijas kontrolierīcē pēc izvēles var būt izmantotas šādas piktogrammas un piktogrammu kombinācijas (vai piktogrammas un to kombinācijas, kas ir pietiekami līdzīgas šeit norādītajām, lai tās varētu nekļūdīgi atpazīt).”

9.2.

Šā papildinājuma 2. punkta apakšpunktā “Notikumi” pievieno šādu piktogrammu:

Image Pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību”

10.   GROZĪJUMI 4. PAPILDINĀJUMĀ (IZDRUKAS)

10.1.

Šā papildinājuma 2. punktā PRT_006 “Datu bloku specifikācija” aizstāj ar šādu punktu:

“PRT_006

Izdrukās izmanto šādus datu blokus un/vai datu ierakstus, ievērojot šādas nozīmes un formātus:

Bloka vai ieraksta numurs

Nozīme

Datu formāts


1.

Dokumenta izdrukāšanas datums un laiks

Image

dd/mm/gggg ss:mm ( UTC )


2.    Izdrukas veids

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - - -

Izdrukas piktogrammas kombinācija (sk. 3. papildinājumu), ātruma ierobežošanas ierīces iestatījums (tikai ātruma pārsniegšanas izdrukai)

Piktogramma xxx km/h


3.    Kartes turētāja identifikācija

Bloka identifikators P = cilvēku piktogramma

- - - - - - - - -P- - - - - - - - -

Kartes turētāja uzvārds

P Last_Name

Kartes turētāja vārds (vai vārdi, ja ir vairāki)

First_Name

Kartes identifikācija

Card_Identification

Kartes derīguma termiņš (ja ir)

dd/mm/gggg

Ja karte nav personalizēta un uz tās nav turētāja uzvārda, tā vietā drukā attiecīgi uzņēmuma, darbnīcas vai kontroles iestādes nosaukumu.


4.    Transportlīdzekļa identifikācija

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Image

VIN

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un dalībvalsts, kurā tas reģistrēts

Nat/VRN


5.    Transportlīdzekļa bloka identifikācija

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -

Transportlīdzekļa bloka ražotāja nosaukums

Image

VU_Manufacturer

Transportlīdzekļa bloka daļas šifrs

VU_Part_Number


6.    Reģistrācijas kontrolierīces pēdējā kalibrēšana

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -

Darbnīcas nosaukums

Image

Last_Name

Darbnīcas kartes identifikācija

Card_Identification

Kalibrēšanas datums

Image

dd/mm/gggg


7.    Pēdējā kontrole (ko veikusi kontroles iestādes amatpersona)

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -

Kontroliera kartes identifikācija

Card_Identification

Kontroles datums, laiks un veids

Image

dd/mm/gggg ss:mm pppp

Kontroles veids: līdz četrām piktogrammām. Kontroles veids var būt (kombinācija):

Image: kartes lejupielāde, Image: transportlīdzekļa bloks veic lejupielādi, Image: drukā, Image: datu izvadīšana uz ekrāna


8.    Notikumu secībā kartē saglabātās vadītāja darbības

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -

Informācijas pieprasījuma datums (kalendāra diena, par kuru sagatavo izdruku) + kartes esamības dienas skaitītājs

dd/mm/gggg xxx


8.a

Stāvoklis “ārpus darbības jomas” šīs dienas sākumā (atstājiet tukšu, ja nav atvērts stāvoklis “ārpus darbības jomas”)

- - - - - - - - OUT - – - - - - -


8.1.   Periods, kura laikā karte nebija ievietota

8.1.a

Ieraksta identifikators (perioda sākums)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1.b

Nezināmas darbības periods. Sākuma laiks, ilgums

Image

:ss:mm sssmm

8.1.c

Ar roku ievadīta darbība

A: ss:mm sssmm

Darbības piktogramma, sākuma laiks, ilgums.

 


8.2.   Kartes ievietošana S slotā

Ieraksta identifikators; S = slota piktogramma

- - - - - - - - -S - - - - - - - - -

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un dalībvalsts, kurā tas reģistrēts

Image

Nat/VRN

Transportlīdzekļa hodometra rādījums kartes ievietošanas brīdī

x xxx xxx km


8.3.   Darbība (laikā, kad bija ievietota karte)

Darbības piktogramma, sākuma laiks, ilgums, apkalpes statuss (apkalpes piktogramma, ja transportlīdzekli vada apkalpe (CREW), atstarpes, ja ir viens vadītājs (SINGLE))

A: ss:mm sssmm

Image

Image


8.3.a

Īpašs nosacījums. Ieraksta izdarīšanas laiks, īpašā nosacījuma piktogramma (vai piktogrammu kombinācija)

ss:mm - - - pppp - - -


8.4.   Kartes izņemšana

Transportlīdzekļa hodometra rādījums un nobraukums kopš kartes pēdējās ievietošanas, par kuru ir zināms hodometra rādījums

x xxx xxx km; x xxx km


9.    Vadītāja darbības, kas hronoloģiskā secībā atsevišķi pa slotiem saglabātas transportlīdzekļa blokā

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -

Informācijas pieprasījuma datums (kalendāra diena, par kuru sagatavo izdruku)

dd/mm/gggg

Transportlīdzekļa hodometra rādījums pulksten 00.00 un 24.00

x xxx xxx – x xxx xxx km


10.    S slotā veiktās darbības

Bloka identifikators

- - - - - - - - - -S- - - - - - - -

10.a

Stāvoklis “ārpus darbības jomas” šīs dienas sākumā (atstājiet tukšu, ja nav atvērts stāvoklis “ārpus darbības jomas”)

- - - - - - - - -OUT- - - - - - - -


10.1.   Periods, kura laikā slotā S nav ievietota karte

Ieraksta identifikators

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bez kartes

Image

Image

- - -

Transportlīdzekļa hodometra rādījums perioda sākumā

x xxx xxx km


10.2.   Kartes ievietošana

Kartes ievietošanas ieraksta identifikators

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vadītāja uzvārds

Image

Last_Name

Vadītāja vārds

First_Name

Vadītāja kartes identifikācija

Card_Identification

Vadītāja kartes derīguma termiņš

dd/mm/gggg

Iepriekš izmantotā transportlīdzekļa reģistrēšanas dalībvalsts un reģistrācijas numurs

Image

Image

Nat/VRN

Datums un laiks, kad karte izņemta no iepriekšējā transportlīdzekļa

dd/mm/gggg ss:mm

Tukša rinda

 

Transportlīdzekļa hodometra rādījums kartes ievietošanas brīdī, vadītāja darbību ievade ar roku (M ja ir, ja nav — tukšums)

x xxx xxx km M

Ja vadītāja karte nav bijusi ievietota dienā pirms izdrukas veikšanas, tad 10.2. blokā izmanto hodometra datu nolasījumu, kas izdarīts pēdējā pieejamajā kartes ievietošanas reizē pirms šīs dienas

 


10.3.   Darbība

Darbības piktogramma, sākuma laiks, ilgums, apkalpes statuss (apkalpes piktogramma, ja transportlīdzekli vada apkalpe (CREW), atstarpes, ja ir viens vadītājs (SINGLE))

A: ss:mm sssmm

Image

Image


10.3.a

Īpašs nosacījums Ieraksta izdarīšanas laiks, īpašā nosacījuma piktogramma (vai piktogrammu kombinācija)

ss:mm pppp


10.4.   Kartes izņemšana vai“bez kartes”perioda beigas

Transportlīdzekļa hodometra rādījums kartes izņemšanas brīdī vai “bez kartes” perioda beigās, nobraukums kopš kartes ievietošanas vai no “bez kartes” perioda sākuma.

x xxx xxx km; x xxx km


11.    Dienas pārskats

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -


11.1.    Transportlīdzekļa bloka pārskats par periodiem, kuru laikā vadītāja slotā nav kartes

Bloka identifikators

1

Image

Image

- - -


11.2.    Transportlīdzekļa bloka pārskats par periodiem, kuru laikā otrā vadītāja slotā nav kartes

Bloka identifikators

2

Image

Image

- - -


11.3.    Transportlīdzekļa bloka dienas pārskats par katru vadītāju

Ieraksta identifikators

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vadītāja uzvārds

Image

Last_Name

Vadītāja vārds (vārdi)

First_Name

Vadītāja kartes identifikācija

Card_Identification


11.4.   Ieraksti par vietām, kurās sākas un/vai beidzas dienas darba periodi

pi = vietas sākuma/beigu piktogramma, laiks, valsts, reģions

pi ss:mm Cou Reg

Hodometrs

x xxx xxx km


11.5.   Darbību apkopojums (no kartes)

Kopējais autovadīšanas laiks, nobraukums

Image

sssmm x xxx km

Kopējais darba un klātbūtnes ilgums

Image

sssmm

Image

sssmm

Kopējais atpūtas un nezināmo darbību ilgums

Image

sssmm

Image

sssmm

Kopējais apkalpes darbību ilgums

Image

Image

sssmm


11.6.   Darbību apkopojums (periodi, kuros vadītāja slotā nav kartes)

Kopējais autovadīšanas laiks, nobraukums

Image

sssmm x xxx km

Kopējais darba un klātbūtnes ilgums

Image

sssmm

Image

sssmm

Kopējais atpūtas ilgums

Image

sssmm


11.7.   Darbību apkopojums (periodi, kuros otra vadītāja slotā nav kartes)

Kopējais darba un klātbūtnes ilgums

Image

sssmm

Image

sssmm

Kopējais atpūtas ilgums

Image

sssmm


11.8.   Darbību apkopojums (katram vadītājam, iekļauti abi sloti)

Kopējais autovadīšanas laiks, nobraukums

Image

sssmm x xxx km

Kopējais darba un klātbūtnes ilgums

Image

sssmm

Image

sssmm

Kopējais atpūtas ilgums

Image

sssmm

Kopējais apkalpes darbību ilgums

Image

Image

sssmm

Ja vajadzīga dienas izdruka par kārtējo dienu, dienas apkopojuma datus aprēķina, pamatojoties uz izdrukāšanas brīdī pieejamajiem datiem.


12.    Kartē saglabātie notikumi un/vai defekti

12.1.

Bloka identifikators — pēdējie 5 “notikumi un defekti” no kartes

- - - - - - - - -

Image

Image

Image

- - - - - - - - -


12.2.

Bloka identifikators — visi kartē reģistrētie “notikumi”

- - - - - - - - -

Image

Image

- - - - - - - - -


12.3.

Bloka identifikators — visi kartē reģistrētie “defekti”

- - - - - - - - -

Image

Image

- - - - - - - - -


12.4.   Notikumu un/vai defektu reģistrs

Ieraksta identifikators

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notikuma/defekta piktogramma, ieraksta mērķis, sākuma datums un laiks,

Pic (p) dd/mm/gggg ss:mm

Papildu notikuma/defekta kods (ja ir), ilgums

Image

xx sssmm

Tā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un reģistrācijas dalībvalsts, kurā noticis notikums vai defekts

Image

Nat/VRN


13.    Transportlīdzekļa blokā saglabātie vai pašreizējie notikumi un/vai defekti

13.1.

Bloka identifikators — pēdējie 5 “notikumi un defekti” no transportlīdzekļa bloka

- - - - - - - - -

Image

Image

Image

- - - - - - - - -


13.2.

Bloka identifikators — visi transportlīdzekļa blokā reģistrētie vai pašreizējie “notikumi”

- - - - - - - - -

Image

Image

- - - - - - - - -


13.3.

Bloka identifikators — visi transportlīdzekļa blokā reģistrētie vai pašreizējie “defekti”

- - - - - - - - -

Image

Image

- - - - - - - - -


13.4.   Notikumu un/vai defektu reģistrs

Ieraksta identifikators

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notikuma/defekta piktogramma, ieraksta mērķis, sākuma datums un laiks

Pic (p) dd/mm/gggg ss:mm

Papildu notikuma/defekta kods (ja ir), līdzīgu notikumu skaits šajā dienā, ilgums

Image

xx (xxx) sssmm

Notikuma vai defekta sākumā vai beigās ievietoto karšu identifikācija (līdz 4 rindām, divreiz neatkārtojot tos pašus karšu numurus)

Card_Identification

Card_Identification

Card_Identification

Card_Identification

Gadījums, kad karte nav ievietota

Image

- - -

Ieraksta mērķis (p) ir ciparu kods, kas paskaidro iemeslu, kā dēļ notikums vai defekts reģistrēts, kodēts saskaņā ar datu elementu EventFaultRecordPurpose.


14.    Transportlīdzekļa bloka identifikācija

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -

Transportlīdzekļa bloka ražotāja adrese

Image

Name

Transportlīdzekļa bloka ražotāja adrese

Address

Transportlīdzekļa bloka daļas numurs

PartNumber

Transportlīdzekļa bloka tipa apstiprinājuma numurs

Apprv

Transportlīdzekļa bloka sērijas numurs

S/N

Transportlīdzekļa bloka izgatavošanas gads

gggg

Transportlīdzekļa bloka programmatūras versija un tās instalēšanas datums

V xxxx dd/mm/gggg


15.    Sensora identifikācija

Bloka identifikators

- - - - - - - - -

Image

- - - - - - - - -

Sensora sērijas numurs

Image

S/N

Sensora tipa apstiprinājuma numurs

Apprv

Datums, kad sensors uzstādīts pirmoreiz

dd/mm/gggg”

10.2.

Šā papildinājuma 3.1. punktu “Vadītāja darbības no kartes ikdienas izdrukas” aizstāj ar šādu punktu:

“3.1.   Vadītāja darbības no kartes ikdienas izdrukas

PRT_007

Vadītāja darbības no kartes ikdienas izdrukas norāda šādā formātā:

1.

Dokumenta izdrukāšanas datums un laiks

2.

Izdrukas veids

3.

Kontroliera identifikācija (ja transportlīdzekļa blokā ievietota kontrolkarte)

3.

Vadītāja identifikācija (no izdrukājamās kartes)

4.

Transportlīdzekļa identifikācija (transportlīdzeklis, no kura ņem izdruku)

5.

Transportlīdzekļa bloka identifikācija (transportlīdzekļa bloks, no kura ņem izdruku)

6.

Šā transportlīdzekļa bloka pēdējā kalibrēšana

7.

Pārbaudāmā vadītāja pēdējā kontrole

8.

Vadītāja darbību delimiters

8.a

Stāvoklis “ārpus darbības jomas” šīs dienas sākumā

8.1.a/8.1.b/8.1.c/8.2./8.3/8.3.a/8.4.

Vadītāja darbības to veikšanas secībā

11.

Dienas pārskata delimiters

11.4.

Ievadītās vietas hronoloģiskā secībā

11.5.

Darbību kopsavilkums

12.1.

Notikumi un defekti no kartes delimitera

12.4.

Notikumu/defektu ieraksti (pēdējie 5 notikumi vai defekti, kas ierakstīti kartē)

13.1.

Notikumi un defekti no transportlīdzekļa bloka delimitera

13.4.

Notikumu/defektu ieraksti (pēdējie 5 notikumi vai defekti, kas ierakstīti vai notiek transportlīdzekļa blokā)

21.1.

Kontroles vieta

21.2.

Kontroliera paraksts

21.5.

Vadītāja paraksts”

10.3.

Šā papildinājuma 3.2. punktu “Vadītāja darbības no transportlīdzekļa bloka ikdienas izdrukas” aizstāj ar šādu punktu:

“3.2.   Vadītāja darbības no transportlīdzekļa bloka ikdienas izdrukas

PRT_008

Vadītāja darbības no transportlīdzekļa bloka ikdienas izdrukas atbilst šādam formātam:

1.

Dokumenta izdrukāšanas datums un laiks

2.

Izdrukas veids

3.

Kartes turētāja identifikācija (visām transportlīdzekļa blokā ievietotajām kartēm)

4.

Transportlīdzekļa identifikācija (transportlīdzeklis, no kura ņem izdruku)

5.

Transportlīdzekļa bloka identifikācija (transportlīdzekļa bloks, no kura ņem izdruku)

6.

Šā transportlīdzekļa bloka pēdējā kalibrēšana

7.

Šīs reģistrācijas kontrolierīces pēdējā kontrole

9.

Vadītāja darbību delimiters

10.

Vadītāja slota (1. slota) delimiters

10.a

Stāvoklis “ārpus darbības jomas” šīs dienas sākumā

10.1./10.2./10.3./10.3.a/10.4.

Darbības hronoloģiskā secībā (vadītāja slots)

10.

Otra vadītāja slota (2. slota) delimiters

10.a

Stāvoklis “ārpus darbības jomas” šīs dienas sākumā

10.1./10.2./10.3./10.3.a/10.4.

Darbības hronoloģiskā secībā (otra vadītāja slots)

11.

Dienas pārskata delimiters

11.1.

Pārskats par periodiem, kuru laikā vadītāja slotā nav bijusi karte

11.4.

Ievadītās vietas hronoloģiskā secībā

11.6.

Darbību kopsavilkums

11.2.

Pārskats par periodiem, kuru laikā otra vadītāja slotā nav kartes

11.4.

Ievadītās vietas hronoloģiskā secībā

11.8

Darbību kopsavilkums

11.3.

Vadītāja darbību kopsavilkums, ieskaitot abus slotus

11.4.

Vadītāja ievadītās vietas hronoloģiskā secībā

11.7.

Šā vadītāja darbību kopsavilkums

13.1.

Notikumu/defektu delimiters

13.4.

Notikumu/defektu ieraksti (pēdējie 5 notikumi vai defekti, kas ierakstīti vai notiek transportlīdzekļa blokā)

21.1.

Kontroles vieta

21.2.

Kontroliera paraksts

21.3.

No pulksten (vieta, kurā vadītājam bez kartes norādīt,

21.4.

Līdz pulksten kuri periodi attiecas uz viņu)

21.5

Vadītāja paraksts”

11.   GROZĪJUMI 7. PAPILDINĀJUMĀ (DATU LEJUPIELĀDES PROTOKOLS)

11.1.

Ar lejupielādes procedūru saistīto zemsvītras piezīmi 2.1. punktā aizstāj ar šādu zemsvītras piezīmi:

“(1)

Ievietotā karte aktivizēs attiecīgās piekļuves tiesības lejupielādes funkcijai un datiem. Tomēr ir iespējams lejupielādēt datus no vadītāja kartes, kas ievietota vienā no transportlīdzekļa bloka slotiem, ja otrā slotā nav ievietota neviena karte.”

12.   GROZĪJUMI 9. PAPILDINĀJUMĀ (TIPA APSTIPRINĀJUMS, OBLIGĀTO TESTU SARAKSTS)

12.1.

I nodaļas pirmajā punktā pievieno šādu ISO standartu:

ISO 16844-3 Autotransporta līdzekļi — Tahogrāfu sistēmas — 3. daļa: Kustības sensora saskarne (ar transportlīdzekļa blokiem), 2004. + 1. labojums: 2006.”

12.2.

Šā papildinājuma II nodaļas “TRANSPORTLĪDZEKĻA BLOKA FUNKCIONALITĀTES TESTI” 3. punktā “Funkcionalitātes testi” pievieno šādu jaunu prasību:

“3.36.

Kustības sensora saskarne, saistītās prasības — 001.a, 099.”

12.3.

II nodaļā pievieno šādu jaunu prasību:

3.37.

Pārliecinās, ka transportlīdzekļa bloks konstatē, reģistrē un saglabā transportlīdzekļa bloka definētos notikumus un/vai defektus, kad sapārotais kustības sensors reaģē uz magnētiskajiem laukiem, kas traucē konstatēt transportlīdzekļa kustību, 161.a prasība.”

12.4.

III nodaļā pievieno šādu jaunu prasību:

Funkcionalitātes tests (kustības sensors)

“3.5.

Pārbauda, vai kustības sensors nereaģē uz magnētisko lauku. Alternatīva ir pārliecināties, ka kustības sensors reaģē uz magnētiskajiem laukiem, kas traucē konstatēt transportlīdzekļa kustību, lai sapārotais transportlīdzekļa bloks varētu konstatēt un saglabāt informāciju par sensora defektiem, kas saistīti ar 161.a prasību.”

12.5.

Šā papildinājuma III nodaļas “KUSTĪBAS SENSORA FUNKCIONALITĀTES TESTI” 3. punktā “Funkcionalitātes testi” pievieno šādu jaunu prasību:

“3.4.

Transportlīdzekļa bloka saskarne, 001.a prasība”.

13.   GROZĪJUMI 12. PAPILDINĀJUMĀ (ADAPTERS M1 un N1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM)

IV nodaļas 7.2. punktā pievieno šādu jaunu prasību:

“3.3.

Pārbauda, vai adapters ir nejutīgs pret magnētisko lauku. Alternatīva ir pārliecināties, ka adapters reaģē uz magnētiskajiem laukiem, kas traucē konstatēt transportlīdzekļa kustību, lai saistītais transportlīdzekļa bloks varētu konstatēt un saglabāt informāciju par sensora defektiem, kas saistīti ar 161.a prasību.”


(1)  OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 21, 24.1.2009., 3. lpp.


Augša