EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R1233

Komisijas Regula (ES) Nr. 1233/2009 ( 2009. gada 15. decembris ), ar ko nosaka īpašu tirgus atbalsta pasākumu piena nozarē

OV L 330, 16.12.2009., 70./72. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 17/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1233/oj

16.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/70


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1233/2009

(2009. gada 15. decembris),

ar ko nosaka īpašu tirgus atbalsta pasākumu piena nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 186. pantu un 188. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Pasaules tirgus cenas piena produktiem ir ievērojami kritušās, jo īpaši tāpēc, ka ir samazinājies pieprasījums finanšu un ekonomikas krīzes dēļ. Kopienas tirgus cenas piena produktiem arī ir ievērojami kritušās krīzes un piedāvājuma izmaiņu dēļ.

(2)

Piena produktu cenu kritums Eiropas Savienībā ir spēcīgi ietekmējis piena iepirkuma cenas. Paies ilgs laiks, līdz stāvoklis uzlabosies. Tādēļ ir lietderīgi piešķirt dalībvalstīm finansējumu, lai atbalstītu piensaimniekus, kurus ir smagi skārusi piena nozares krīze un kuriem šajos apstākļos ir radušās likviditātes problēmas.

(3)

Finansējumu katrai dalībvalstij aprēķina, pamatojoties uz piena ražošanu 2008./2009. gadā saskaņā ar valsts kvotām. Dalībvalstīm šī valstij pieejamā summa ir jāsadala, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un nediskriminējošā veidā, vienlaikus neradot traucējumus tirgū un konkurences kropļojumus.

(4)

Šīs regula jāīsteno, ņemot vērā katras dalībvalsts institucionālo vienošanos.

(5)

Atbalsts piensaimniekiem ir jāpiešķir kā intervences pasākums, lai regulētu lauksaimniecības tirgus saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2).

(6)

Budžeta apsvērumu dēļ dalībvalstīm radušos izdevumus saistībā ar finansiālu atbalstu piensaimniekiem Kopiena finansēs tikai tad, ja šādi maksājumi būs veikti noteiktā termiņā.

(7)

Lai nodrošinātu valstij piešķirtā finansējuma pārredzamību, kā arī uzraudzību un pienācīgu pārvaldību, dalībvalstīm ir jāinformē Komisija par objektīviem kritērijiem, kas izmantoti, lai noteiktu metodes atbalsta piešķiršanai, un par pasākumiem, kas veikti, lai neradītu traucējumus tirgū.

(8)

Lai nodrošinātu, ka piensaimnieki iespējami drīz saņem atbalstu, jādod iespēja dalībvalstīm īstenot šo regulu, cik vien ātri iespējams. Tādēļ tai ir jāstājas spēkā nekavējoties.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis izmanto pielikumā noteiktās summas, lai atbalstītu piensaimniekus, kurus ir smagi skārusi piena nozares krīze, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un nediskriminējošā veidā, ar noteikumu, ka šie maksājumi nerada konkurences kropļojumus.

2. pants

1.   Šīs regulas 1. pantā paredzētos pasākumus uzskata par intervences pasākumiem, lai regulētu lauksaimniecības tirgus Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē.

2.   Dalībvalstis maksājumus saistībā ar 1. pantā minēto atbalstu veic vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam.

3. pants

Attiecībā uz atbalstu, kas paredzēts 1. pantā, dalībvalstis dara Komisijai zināmu:

a)

nekavējoties un ne vēlāk kā 2010. gada 31. martā objektīvu kritēriju aprakstu, kurus izmanto, lai noteiktu metodes atbalsta piešķiršanai, un veiktos pasākumus, lai neradītu traucējumus tirgū;

b)

ne vēlāk kā 2010. gada 30. augustā izmaksātā atbalsta kopsummas un saņēmēju skaitu un veidu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS (1)

Miljonos EUR

BE

7,212824

BG

1,842622

CZ

5,792943

DK

9,859564

DE

61,203560

EE

1,302069

IE

11,502500

EL

1,581891

ES

12,792178

FR

51,127334

IT

23,031475

CY

0,316812

LV

1,445181

LT

3,099461

LU

0,597066

HU

3,565265

MT

0,084511

NL

24,586045

AT

6,052604

PL

20,211209

PT

4,084693

RO

5,010401

SI

1,143094

SK

2,034727

FI

4,831752

SE

6,427521

UK

29,260698

ES-27

300,000000


(1)  Pamatojoties uz piena ražošanu 2008./2009. gadā saskaņā ar valsts kvotām.


Augša