EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32009R1217

Uredba Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (Kodificirana različica)

UL L 328, 15.12.2009, str. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 068 str. 213 - 224

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj

15.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/27


UREDBA SVETA (ES) št. 1217/2009

z dne 30. novembra 2009

o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti

(kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 79/65 z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Razvoj skupne kmetijske politike zahteva, da bi morale biti na razpolago objektivne in ustrezne informacije o dohodkih kmetijskih gospodarstev različnih kategorij in o poslovanju gospodarstev v teh kategorijah, kar zahteva posebno pozornost na nivoju Skupnosti.

(3)

Računi kmetijskih gospodarstev tvorijo osnovni vir bistvenih podatkov za ocenitev dohodkov kmetijskih gospodarstev ali za študijo njihovega poslovanja.

(4)

Podatki zbrani na kmetijskih gospodarstvih, naj bi bili pridobljeni na primeren in na poseben način v skladu s skupnimi pravili, in naj bi temeljili na preverjenih dejstvih. Ti podatki naj bi odražali tehnične, gospodarske in družbene pogoje zadevne kmetije, pridobljeni naj bi bili na posameznih kmetijah in dostopni kakor hitro je mogoče, temeljili naj bi na enotnih opredelitvah, bili predloženi v skupni obliki in uporabni za Skupnost vedno in v vseh podrobnostih.

(5)

Ti cilji se lahko dosežejo le s pomočjo mreže Skupnosti za zbiranje računovodskih podatkov, v nadaljevanju „mreža podatkov“, s sedežem v pisarnah kmetijskega računovodstva v vsaki državi članici, ki jim zadevne stranke zaupajo in se zanašajo na njihovo prostovoljno sodelovanje.

(6)

Poročevalske kmetije naj bi bile razporejene med različnimi enotami in različnimi kategorijami kmetijskih gospodarstev na podlagi stratifikacije področja spremljanja, ki temelji na tipologiji Skupnosti za kmetijska gospodarstva, določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1242/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi tipologije Skupnosti za kmetijska gospodarstva (4), da bi dobili računovodske podatke, ki so dovolj homogeni na ravni Skupnosti.

(7)

Enote za mrežo podatkov naj bi bile kolikor je le mogoče identične tistim, ki se uporabljajo pri predstavitvah drugih krajevnih podatkov, ki so bistveni za določitev smernic za skupno kmetijsko politiko.

(8)

Iz razlogov upravljanja bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da spremeni seznam enot držav članic na zahtevo države članice.

(9)

Področje spremljanja mreže podatkov bi moralo zajemati vsa kmetijska gospodarstva določene ekonomske velikosti, ne glede na katerokoli zunanje delo, s katerim bi se upravljavec lahko ukvarjal. Na tem področju bi bilo treba občasno ponavljati preverjanja zaradi novih podatkov, ugotovljenih pri spremljanju strukture kmetijskih gospodarstev.

(10)

Poročevalske kmetije bi bilo treba izbrati v skladu s pravili, določenimi v okviru načrta izbora, katerega cilj je dobiti reprezentativen računovodski vzorec področja spremljanja.

(11)

Glede na izkušnje je zaželeno, da se glavni sklepi v zvezi z izborom poročevalskih kmetij zlasti pa načrt za izbor, sprejmejo na državni ravni. Zato bi organ na tej ravni moral biti odgovoren za to nalogo. Tiste države članice, ki imajo več enot, bi lahko imele regionalne odbore.

(12)

Nacionalni organ za zvezo bi moral igrati ključno vlogo pri vodenju mreže podatkov.

(13)

Pri izbiranju kmetijskih gospodarstev in pri analizi ter ovrednotenju izbranih podatkov se je treba obračati na podatke iz drugih virov.

(14)

Kmetom bi se moralo zagotoviti, da se njihovi računi in vsi ostali podatki, pridobljeni na podlagi te Uredbe, ne bodo uporabili za davčne namene ali za drugačne namene, kot jih določa zgoraj navedena Uredba in da jih osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale v mreži računovodskih podatkov s kmetij ne bodo izdale.

(15)

Zato, da se zagotovi, da so zbrani podatki objektivni in ustrezni, bi moralo biti Komisiji omogočeno, da dobi vse potrebne podrobnosti glede na način, s katerim organi, ki jim je zaupano izbiranje kmetijskih gospodarstev in računovodske pisarne, ki sodelujejo v mreži računovodskih podatkov Skupnosti s kmetij, opravi svoje dolžnosti in da pošlje, če je potrebno, strokovnjake, da delajo na kraju samem v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi.

(16)

Mreža podatkov je koristno orodje, ki Skupnosti omogoča, da razvije skupno kmetijsko politiko, in posledično služi državam članicam kot tudi Skupnosti. Stroški računalniško podprtih sistemov, na katere se mreža opira, ter stroški študij in razvojnih dejavnosti drugih vidikov mreže bi torej morali biti upravičeni do financiranja Skupnosti.

(17)

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se morajo sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VZPOSTAVITEV MREŽE SKUPNOSTI RAČUNOVODSKIH PODATKOV S KMETIJ

Člen 1

1.   Za izpolnjevanje potreb skupne kmetijske politike je vzpostavljena mreža Skupnosti za zbiranje računovodskih podatkov s kmetij, (v nadaljnjem besedilu: „mreža podatkov“).

2.   Namen mreže podatkov je zbiranje računovodskih podatkov potrebnih zlasti za:

(a)

letno določanje dohodkov kmetijskih gospodarstev, ki spadajo v področje spremljanja določeno v členu 5; in

(b)

poslovno analizo kmetijskih gospodarstev.

3.   Podatki, dobljeni na podlagi te Uredbe služijo predvsem kot osnova za pripravljanje poročil Komisije o stanju kmetijstva in kmetijskih trgov kot tudi o dohodkih kmetijskih gospodarstev v Skupnosti. Poročila se predložijo letno Evropskemu parlamentu in Svetu zlasti za letno določanje cen kmetijskih proizvodov.

Člen 2

Za namene te Uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„upravljalec“ pomeni fizično osebo odgovorno za dnevno upravljanje kmetijskega gospodarstva;

(b)

„kategorija kmetijskega gospodarstva“ pomeni skupino kmetijskih gospodarstev, ki pripadajo istim kategorijam glede na tip kmetovanja in ekonomsko velikost, kot je določeno v tipologiji Skupnosti za kmetijska gospodarstva, opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1242/2008;

(c)

„poročevalska kmetija“ pomeni za namen mreže podatkov vsako kmetijsko gospodarstvo, ki ustvarja dohodek;

(d)

„enota“ pomeni ozemlje države članice ali katerikoli njegov del določen za izbor poročevalskih kmetij; seznam teh enot je v Prilogi I;

(e)

„računovodski podatki“ pomeni kakršnikoli tehnični, finančni ali ekonomski podatek kmetijskega gospodarstva, pridobljen iz vknjižb sistematično in redno skozi vse leto.

Člen 3

Na zahtevo države članice se seznam enot spremeni v skladu s postopkom iz člena 18(2), če zahteva zadeva razdelitve države članice.

POGLAVJE II

DOLOČITEV DOHODKA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Člen 4

To poglavje se uporablja za zbiranje računovodskih podatkov z namenom, da se določi letni dohodek na kmetijskih gospodarstvih.

Člen 5

1.   Področje spremljanja iz člena 1(2)(a) zajema kmetijska gospodarstva, katerih ekonomska velikost je enaka ali večja od praga, izraženega v eurih, ki ustreza eni izmed spodnjih mej razredov ekonomske velikosti, kot to določa tipologija Skupnosti.

2.   Da se kmetijsko gospodarstvo opredeli kot poročevalska kmetija:

(a)

mora imeti ekonomsko velikost enako ali večjo od praga, določenega skladno z odstavkom 1;

(b)

ga upravlja oseba, ki že vodi račune ali je pripravljena in zmožna voditi računovodstvo kmetije in ki dovoli, da so računovodski podatki njegovega kmetijskega gospodarstva na voljo Komisiji;

(c)

mora biti reprezentativen, skupaj z drugimi kmetijskimi gospodarstvi na ravni vsake enote.

3.   V Skupnosti je največje število poročevalskih kmetij 105 000.

4.   Podrobna pravila za uporabo tega člena in zlasti prag za ekonomsko velikost ter število poročevalskih kmetij na enoto, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 18(2).

Člen 6

1.   Vsaka država članica ustanovi državni odbor za mrežo podatkov (v nadaljnjem besedilu: „državni odbor“).

2.   Državni odbor je odgovoren za izbor poročevalskih kmetij. Njegove dolžnosti so zato zlasti odobritev:

(a)

načrta za izbor poročevalskih kmetij, ki podrobno specificira razporeditev poročevalskih kmetij po kategoriji kmetijskega gospodarstva in podrobna pravila za izbor teh kmetijskih gospodarstev;

(b)

poročila o izvajanju načrta za izbor poročevalskih kmetij.

3.   Predsednika državnega odbora imenuje država članica izmed članov tega odbora.

Državni odbor sprejema odločitve soglasno; v primeru, da ni soglasen, sprejema odločitve organ, ki ga imenuje država članica.

4.   Države članice z več enotami lahko za vsako enoto v njihovi pristojnosti ustanovijo regionalni odbor za mrežo podatkov (v nadaljnjem besedilu: „regionalni odbor“).

Regionalni odbor ima zlasti nalogo, da sodeluje z organom za zvezo iz člena 7 pri izboru poročevalskih kmetij.

5.   Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 18(2).

Člen 7

1.   Vsaka država članica imenuje organ za zvezo, katerega naloge so:

(a)

seznanjati državni odbor, regionalne odbore in računovodske pisarne s podrobnimi pravili izvajanja in zagotavljati pravilno izvajanje teh pravil;

(b)

pripraviti in predložiti državnemu odboru v odobritev in nato poslati naprej Komisiji:

(i)

načrt za izbor poročevalskih kmetij, ki je sestavljen na podlagi najnovejših statističnih podatkov in predstavljen v skladu s tipologijo Skupnosti kmetijskih gospodarstev;

(ii)

poročilo o izvajanju načrta za izbor poročevalskih kmetij;

(c)

zbrati:

(i)

seznam poročevalskih kmetij;

(ii)

seznam računovodskih pisarn, ki so pripravljene in sposobne izpolnjevati poročila s kmetijskih gospodarstev v skladu s pogoji pogodb, predvidenih v členih 10 in 15;

(d)

zbrati poročila s kmetijskih gospodarstev, ki jih pošljejo računovodske pisarne in preveriti na podlagi skupnega nadzornega programa, če so bila ustrezno izpolnjena;

(e)

ustrezno izpolnjena poročila kmetij poslati Komisiji takoj po preveritvi;

(f)

prenesti državnemu odboru, regionalnim odborom in računovodskim pisarnam zahteve za informacije, predvidene v členu 17, in poslati ustrezne odgovore Komisiji.

2.   Podrobna pravila za uporabo tega člena so sprejeta v skladu s postopkom iz člena 18(2).

Člen 8

1.   Poročilo se izpolnjuje na vsaki poročevalski kmetiji individualno in anonimno.

2.   Računovodski podatki, dobljeni z vsakim poročilom s kmetijskega gospodarstva, so takšni, da se lahko:

opredeli poročevalsko kmetijo glede na glavne elemente dejavnikov proizvodnje;

oceni dohodek kmetijskega gospodarstva glede na njegove različne oblike;

preveri s kontrolo na kraju samem resničnost danih informacij.

3.   Tip računovodskih podatkov v poročilu s kmetijskega gospodarstva, oblika, v kateri so le-ti predstavljeni, opredelitve in navodila v zvezi s tem so določeni v skladu s postopkom, iz člena 18(2).

Člen 9

Kmet, katerega kmetijsko gospodarstvo je izbrano kot poročevalska kmetija, izbere iz seznama, ki ga za ta namen naredi organ za zvezo, računovodsko pisarno, ki je pripravljena izpolnjevati poročilo za njegovo kmetijsko gospodarstvo v skladu s pogoji pogodbe, predvidene v členu 10.

Člen 10

1.   V pristojnosti države članice je, da se letno sklene pogodba med odgovornim organom, ki ga le-ta imenuje in vsako računovodsko pisarno, izbrano kot je predvideno v členu 9. Po tej pogodbi se računovodska pisarna proti plačilu standardnega honorarja zaveže, da bo izpolnjevala poročila s kmetijskih gospodarstev skladno z določbami iz člena 8.

2.   Določila pogodbe iz odstavka 1, ki morajo biti enotne v vseh državah članicah, so določena v skladu s postopkom iz člena 18(2).

3.   Če opravlja funkcijo računovodske pisarne upravni urad, bo le-ta obveščen o svojih dolžnostih po običajni upravni poti.

POGLAVJE III

ZBIRANJE RAČUNOVODSKIH PODATKOV ZA NAMEN POSLOVNE ANALIZE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Člen 11

To poglavje se uporablja za zbiranje računovodskih podatkov za namen poslovne analize kmetijskih gospodarstev.

Člen 12

V skladu s postopkom iz člena 18(2) se določi naslednje:

predmeti analize iz člena 1(2)(b);

podrobna pravila za izbor in število poročevalskih kmetij, določenih glede na cilje vsake posamezne analize.

Člen 13

1.   Posebno poročilo se izpolnjuje za vsako poročevalsko kmetijo, izbrano v skladu s sprejetimi pravili iz druge alinee člena 12, individualno in anonimno. Poročilo s kmetijskega gospodarstva vsebuje računovodske podatke, ki jih zahteva člen 8(2) in vse druge računovodske postavke in podrobnosti, ki jih lahko vsaka posamezna analiza zahteva.

2.   Tip računovodskih podatkov v posebnem poročilu s kmetijskega gospodarstva, oblika, v kateri so dani podatki, opredelitve in navodila v zvezi s tem, so določeni v skladu s postopkom iz člena 18(2).

3.   Posebna poročila s kmetijskih gospodarstev izpolnijo različne računovodske pisarne, izbrane kot je predvideno v členu 14.

Člen 14

Kmet, katerega kmetijsko gospodarstvo je izbrano v skladu s sprejetimi pravili iz druge alinee člena 12, izbere iz seznama, ki ga za ta namen sestavi organ za zvezo, računovodsko pisarno, ki je pripravljena izpolniti posebno poročilo za njegovo kmetijsko gospodarstvo v skladu z določili pogodbe, predvidene v členu 15.

Člen 15

1.   V pristojnosti države članice je, da se sklene pogodba med odgovornim organom, ki ga le-ta imenuje in vsako računovodsko pisarno, izbrano kot je predvideno v členu 14. Po tej pogodbi se računovodska pisarna zaveže, da proti plačilu standardnega honorarja izpolni posebno poročilo s kmetijskega gospodarstva skladno z določbami člena 13.

2.   Določila pogodbe iz odstavka 1, ki morajo biti enotna v vseh državah članicah, so skladna s postopkom iz člena 18(2).

Dodatna določila, ki jih lahko v to pogodbo vključijo države članice, so skladna z istim postopkom.

3.   Kjer opravlja funkcijo računovodske pisarne upravni urad, bo le-ta obveščen o svojih dolžnostih po običajni upravni poti.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 16

1.   Katere koli računovodske podatke ali druge podatke, pridobljene pri izvajanje te uredbe, je prepovedano uporabljati za davčne namene ali jih razkriti ali uporabljati za drugačne namene od tistih, ki so predvideni v členu 1.

2.   Prepovedano je, da katera koli oseba, ki sodeluje ali je sodelovala v mreži podatkov, izda katere koli individualne računovodske podatke ali katere koli druge individualne podrobnosti, s katerimi se je seznanila pri opravljanju svojih dolžnosti ali drugače naključno pri teh opravljanjih.

3.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za kaznovanje kršitev določb iz odstavka 2.

Člen 17

1.   Državni odbor, regionalni odbori, organ za zvezo in računovodske pisarne morajo, v okviru svojih odgovornosti, dati Komisiji na razpolago kakršne koli informacije, ki jih utegne le-ta od njih zahtevati v zvezi z opravljanjem svojih nalog iz te uredbe.

Take zahteve za informacije, naslovljene na državni odbor, regionalne odbore ali računovodske pisarne in ustrezni odgovori se pošljejo v pisni obliki preko organa za zvezo.

2.   Če so te informacije neustrezne ali če ne prispejo v določenem časovnem okviru, lahko Komisija s sodelovanjem organa za zvezo pošlje strokovnjake, da preverijo stanje na kraju samem.

Člen 18

1.   Komisiji pomaga odbor Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij, (v nadaljnjem besedilu: „odbor Skupnosti“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES znaša en mesec.

3.   Z odborom Skupnosti se posvetuje:

(a)

glede preverjanja, če so načrti za izbor poročevalskih kmetij v skladu z določbami člena 5;

(b)

pri analizi in oceni ponderiranih letnih rezultatov, dobljenih iz mreže podatkov, pri upoštevanju zlasti podatkov, ki izhajajo iz drugih virov med drugim iz knjigovodskih knjig in splošne statistike in iz nacionalnih knjigovodstev.

4.   Odbor Skupnosti lahko pregleda kakršno koli drugo zadevo, ki jo izpostavi njegov predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

Vsako leto v oktobru pregleda gibanje dohodkov kmetij v Skupnosti, ki se nanašajo zlasti na ažurirane rezultate iz mreže podatkov.

Redno se seznanja z delovanjem mreže podatkov.

5.   Predsednik sklicuje sestanke odbora Skupnosti.

Komisija poskrbi za tajniške storitve za odbor Skupnosti.

Člen 19

1.   Proračunska sredstva, ki naj se vključijo v splošni proračun Evropske unije, v delu proračuna za Komisijo, zajemajo:

(a)

stroške mreže podatkov, ki se jih pripiše plačilu honorarja računovodskim pisarnam pri obravnavanju njihovega opravljanja dolžnosti, navedenih v členih 10 in 15;

(b)

vse stroške računalniških sistemov, s katerimi upravlja Komisija za sprejem, preverjanje, obdelavo in analizo računovodskih podatkov, ki jih predložijo države članice.

Stroški, navedeni v točki (b), po potrebi vključujejo stroške razširjanja rezultatov tistih operacij ter stroške študij in razvoja drugih vidikov mreže podatkov.

2.   Stroški v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem državnega odbora, regionalnih odborov in organov za zvezo niso vključeni v proračun Skupnosti.

Člen 20

Uredba (EGS) št. 79/65 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se razumejo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 21

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2009

Za Svet

Predsednik

S. O. LITTORIN


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65.

(3)  Glej Prilogo II.

(4)  UL L 335, 13.12.2008, str. 3.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA I

Seznam enot iz člena 2(d)

Belgija

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles-Brussel

3.

Wallonie

Bolgarija

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

Vendar lahko Bolgarija predstavlja enotno območje do 31. decembra 2009

Češka

Predstavlja enotno območje

Danska

Predstavlja enotno območje

Nemčija

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estonija

Predstavlja enotno območje

Irska

Predstavlja enotno območje

Grčija

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Španija

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Francija

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas de Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Italija

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli — Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia — Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Ciper

Predstavlja enotno območje

Latvija

Predstavlja enotno območje

Litva

Predstavlja enotno območje

Luksemburg

Predstavlja enotno območje

Madžarska

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malta

Predstavlja enotno območje

Nizozemska

Predstavlja enotno območje

Avstrija

Predstavlja enotno območje

Poljska

1.

Pomorze in Mazury

2.

Wielkopolska in Śląsk

3.

Mazowsze in Podlasie

4.

Małopolska in Pogórze

Portugalska

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Romunija

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovenija

Predstavlja enotno območje

Slovaška

Predstavlja enotno območje

Finska

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Švedska

1.

Ravnine južne in osrednje Švedske

2.

Gozd in mešana kmetijska in gozdna področja južne in osrednje Švedske

3.

Področja severne Švedske

Združeno kraljestvo

1.

England — north region

2.

England — east region

3.

England — west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Sveta št. 79/65/EGS

(UL 109, 23.6.1965, str. 1859)

 

Akt o pristopu iz leta 1972, Priloga I, točka II.A in Priloga II, točka II.D.1

(UL L 73, 27.3.1972, str. 59 in str. 125)

 

Uredba Sveta (EGS) št. 2835/72

(UL L 298, 31.12.1972, str. 47)

 

Uredba Sveta (EGS) št. 2910/73

(UL L 299, 27.10.1973, str. 1)

 

Akt o pristopu iz leta 1979, Priloga I, točki II.A in II.G

(UL L 291, 19.11.1979, str. 64 in str. 87)

 

Uredba Sveta (EGS) št. 2143/81

(UL L 210, 30.7.1981, str. 1)

 

Uredba Sveta (EGS) št. 3644/85

(UL L 348, 24.12.1985, str. 4)

 

Akt o pristopu iz leta 1985, Priloga I. točka XIV.(i)

(UL L 302, 15.11.1985, str. 235)

 

Uredba Sveta (EGS) št. 3768/85

(UL L 362, 31.12.1985, str. 8)

samo točka (2) Priloge

Uredba Sveta (EGS) št. 3577/90

(UL L 353, 17.12.1990, str. 23)

samo Priloga XVI

Akt o pristopu iz leta 1994, Priloga I, točka V.A.I.

(UL C 241, 29.8.1994, str. 117)

 

Uredba Sveta (ES) št. 2801/95

(UL L 291, 6.12.1995, str. 3)

 

Uredba Sveta (ES) št. 1256/97

(UL L 174, 2.7.1997, str. 7)

 

Uredba Sveta (ES) št. 806/2003

(UL L 122, 16.5.2003, str. 1)

samo točka (1) Priloge II

Akt o pristopu iz leta 2003, Priloga II, točka 6.A.1.

(UL L 236, 23.9.2003, str. 346)

 

Uredba Sveta (ES) št. 2059/2003

(UL L 308, 25.11.2003, str. 1)

 

Uredba Komisije (ES) št. 660/2004

(UL L 104, 8.4.2004, str. 97)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1791/2006

(UL L 363, 20.12.2006, str. 1)

samo točka 1 dela A poglavja 5 Priloge

Uredba Komisije (ES) št. 1469/2007

(UL L 329, 14.12.2007, str. 5)

 


PRILOGA III

PRIMERJALNA TABELA

Uredba (EGS) št. 79/65

Ta uredba

Člena 1 in 2

Člena 1 in 2

Člen 2a

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6(1)(a)

Člen 7(1)(a)

Člen 6(1)(b), prva alinea

Člen 7(1)(b)(i)

Člen 6(1)(b), druga alinea

Člen 7(1)(b)(ii)

Člen 6(1)(c), prva alinea

Člen 7(1)(c)(i)

Člen 6(1)(c), druga alinea

Člen 7(1)(c)(ii)

Člen 6(1), (e), (f) in (g)

Člen 7(1)(e), (f) and (g)

Člen 6(2)

Člen 7(2)

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 17

Člen 18

Člen 19

Člen 18(1), (2) in (3)

Člen 20(1) in (2)

Člen 18(4) in (5)

Člen 21, prvi in drugi odstavek

Člen 18(6)

Člen 21, tretji odstavek

Člen 22

Člen 19

Člen 23

Člen 20

Člen 21

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


Na vrh