EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R1217

Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009 ( 2009. gada 30. novembris ), ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā

OV L 328, 15.12.2009., 27./38. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 068 Lpp. 213 - 224

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj

15.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/27


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1217/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā

(kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. panta 2. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula Nr. 79/65/EEK (1965. gada 15. jūnijs), ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (2), ir vairākkārt būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt attiecīgās regulas kodifikāciju.

(2)

Kopējās lauksaimniecības politikas attīstībai ir nepieciešama pieejama objektīva un būtiska informācija par ienākumiem dažādu lauku saimniecību kategorijās un par saimniecisko darbību to kategoriju saimniecībās, kurām nepieciešama īpaša uzmanība Kopienas līmenī.

(3)

Lauku saimniecību grāmatvedības pārskati ir galvenais būtiskas informācijas avots ienākumu novērtēšanai lauku saimniecībās vai to saimnieciskās darbības izpētei.

(4)

Savāktie dati būtu jāiegūst no lauku saimniecībām, kas īpaši un piemēroti atlasītas saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, un šiem datiem būtu jābalstās uz pārbaudāmiem faktiem. Šādiem datiem būtu jāatspoguļo tehniskie, ekonomiskie un sociālie apstākļi attiecīgajās saimniecībās, tiem jābūt ņemtiem no individuālām saimniecībām, pieejamiem, cik ātri vien iespējams, tiem jābalstās uz vienādām definīcijām, jāatbilst vienotai formai un jābūt lietojamiem Komisijai jebkurā laikā un pilnā apjomā.

(5)

Šos mērķus var sasniegt tikai ar Kopienas tīkla palīdzību lauku saimniecību grāmatvedības datu savākšanai (turpmāk “datu tīkls”), kurš balstās uz katrā dalībvalstī esošajiem lauku saimniecību grāmatvedības birojiem, bauda iesaistīto pušu uzticību un paļaujas uz to brīvprātīgu piedalīšanos.

(6)

Lai iegūtu Kopienas līmenī pietiekami homogēnus grāmatvedības datus, saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, būtu jāsadala starp dažādajiem apgabaliem un dažādajām saimniecību kategorijām, balstoties uz apsekojamās jomas stratifikāciju, kas pamatojas uz Kopienas lauku saimniecību tipoloģiju, ko nosaka Komisijas Regula (EK) Nr. 1242/2008 (2008. gada 8. decembris) par Kopienas klasifikācijas izveidi lauku saimniecībām (4).

(7)

Datu tīkla apgabaliem, ciktāl iespējams, vajadzētu būt identiskiem ar tiem apgabaliem, ko izmanto citu reģionālo datu parādīšanai, kuri ir būtiski vadlīniju sniegšanā kopējai lauksaimniecības politikai.

(8)

Pārvaldības apstākļu dēļ Komisijai vajadzētu būt tiesībām pēc kādas dalībvalsts lūguma izdarīt grozījumus dalībvalstu apgabalu sarakstā.

(9)

Datu tīkla apsekojamajai jomai būtu jāietver visas noteikta ekonomiskā lieluma lauku saimniecības, neatkarīgi no kādas blakus nodarbošanās, ko uzņēmums varētu veikt. Šī joma būtu periodiski jāpārskata, ņemot vērā jaunos Saimniecību struktūru apsekojuma datus.

(10)

Saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, būtu jāatlasa saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti saistībā ar atlases plānu, kurš vērsts uz to, lai apsekojamajā jomā iegūtu tipisku grāmatvedības paraugu.

(11)

Ņemot vērā iegūto pieredzi, vēlams, lai svarīgākos lēmumus attiecībā uz saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlasi, jo īpaši atlases plāna izveidošanā, pieņemtu valstu līmenī. Tāpēc šajā līmenī jārada par šo uzdevumu atbildīga organizācija. Dalībvalstis, kurās ir vairāki apgabali, tomēr var pēc atlases saglabāt reģionālās komitejas.

(12)

Valsts sakaru aģentūrai būtu jāspēlē svarīga loma datu tīkla vadīšanā.

(13)

Izvēloties lauku saimniecības un analizējot un novērtējot savāktos datus, jāatsaucas uz datiem, kas iegūti no citiem avotiem.

(14)

Lauksaimnieki būtu jāpārliecina, ka viņu grāmatvedības pārskati un visas citas individuālās ziņas, kas iegūtas saskaņā ar šo regulu, netiks izmantotas nodokļu iekasēšanas nolūkos vai tādos nolūkos, kas šajā regulā nav paredzēti, un ka personas, kas piedalās vai ir piedalījušās Kopienas lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla darbā, šīs ziņas neizpaudīs.

(15)

Komisijai, lai pārliecinātos par savākto datu objektivitāti un būtiskumu, būtu jāspēj iegūt visas nepieciešamās ziņas attiecībā uz veidu, kādā organizācijas, kurām uzticēts izvēlēties lauku saimniecības un grāmatvedības birojus, kuri piedalās Kopienas lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklā, pilda savus pienākumus un, ja vajadzīgs, nosūtīt ekspertus darbam uz vietām sadarbībā ar kompetentajām valsts iestādēm.

(16)

Datu tīkls ir noderīgs instruments, kas ļauj Kopienai attīstīt kopējo lauksaimniecības politiku, un tādēļ tas kalpo gan dalībvalstīm, gan Kopienai. Tādēļ izmaksām saistībā ar datorsistēmām, no kurām tīkls darbojas, un pētījumu un citu tīkla aspektu attīstības izmaksām jābūt atbilstīgām Kopienas finansējuma saņemšanai.

(17)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

KOPIENAS LAUKU SAIMNIECĪBU GRĀMATVEDĪBAS DATU TĪKLA IZVEIDOŠANA

1. pants

1.   Kopējās lauksaimniecības politikas vajadzībām tiek izveidots Kopienas tīkls lauku saimniecību grāmatvedības datu savākšanai (turpmāk “datu tīkls”).

2.   Datu tīkla nolūks ir vākt grāmatvedības datus, kas jo īpaši vajadzīgi:

a)

to lauku saimniecību ienākumu noteikšanai, kas atrodas 5. pantā definētajā apsekojamajā jomā; un

b)

lauku saimniecību saimnieciskās darbības analīzei.

3.   Saskaņā ar šo regulu iegūtie dati kalpo galvenokārt par pamatu Komisijas ziņojumiem par situāciju lauksaimniecībā un lauksaimniecības tirgos, kā arī par saimniecību ienākumiem Kopienā. Ziņojumus katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, jo īpaši ikgadējai lauksaimniecības produktu cenu noteikšanai.

2. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“uzņēmējs” ir fiziska persona, kas ir atbildīga par lauku saimniecības ikdienas vadīšanu;

b)

“saimniecības kategorija” ir lauku saimniecību grupa, kas pieder vienām un tām pašām kategorijām attiecībā uz saimniekošanas tipu un ekonomisko lielumu, kā noteikts Kopienas lauku saimniecību tipoloģijā, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1242/2008;

c)

“saimniecība, kas iesniedz pārskatu” ir jebkura lauku saimniecība, kura iesniedz pārskatus datu tīkla vajadzībām;

d)

“apgabals” ir dalībvalsts teritorija vai kāda tās daļa, kas noteikta ar nolūku izvēlēties saimniecības, kas iesniedz pārskatus; šo apgabalu saraksts atrodas I pielikumā;

e)

“grāmatvedības dati” ir jebkuri tehniskie, finanšu vai saimnieciskie dati, kas attiecas uz lauku saimniecību un kas iegūti no grāmatvedības pārskatiem, kuras ieraksti veikti sistemātiski un regulāri visu atskaites gadu.

3. pants

Pēc kādas dalībvalsts lūguma apgabalu sarakstu groza saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru, ja šis lūgums attiecas uz šīs konkrētās dalībvalsts apgabaliem.

II   NODAĻA

LAUKU SAIMNIECĪBU IENĀKUMU NOTEIKŠANA

4. pants

Šī nodaļa attiecas uz grāmatvedības datu vākšanu ar nolūku veikt ikgadēju lauku saimniecību ienākumu noteikšanu.

5. pants

1.   Regulas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā apsekojamā joma aptver lauku saimniecības, kuru ekonomiskais lielums ir vienāds ar euro izteikto slieksni, kas atbilst vienai no zemākajām ekonomikas lieluma grupas robežvērtībām, kā noteikts Kopienas tipoloģijā, vai lielāks par to.

2.   Lai lauku saimniecību varētu akceptēt kā saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, tā atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās ekonomiskais lielums ir vienāds ar slieksni, kas noteikts saskaņā ar 1. punktu, vai lielāks par to;

b)

to apsaimnieko lauksaimnieks, kas veic grāmatvedību, vai labprāt nodarbojas ar saimniecības grāmatvedību un spēj to darīt, kā arī labprāt atļauj savas saimniecības datus darīt pieejamus Komisijai;

c)

tā kopā ar citām saimniecībām katra apgabala līmenī ir tipiska apsekojamajai jomai.

3.   Maksimālais tādu saimniecību skaits Kopienā, kuras iesniedz pārskatus, ir 105 000 saimniecības.

4.   Sīkākus šā panta piemērošanas noteikumus, un jo īpaši ekonomiskā lieluma slieksni un saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, skaitu apgabalā, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

6. pants

1.   Katra dalībvalsts izveido datu tīkla valsts komiteju (turpmāk “valsts komiteja”).

2.   Valsts komiteja ir atbildīga par saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlasi. Šim nolūkam tās pienākumi jo īpaši ietver:

a)

saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plāna apstiprināšanu, norādot jo īpaši saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, sadalījumu pa saimniecību kategorijām un sīkākus noteikumus minēto saimniecību atlasei;

b)

ziņojuma apstiprināšanu par saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plāna īstenošanu.

3.   Valsts komitejas priekšsēdētāju ieceļ dalībvalsts no šīs komitejas biedriem.

Valsts komitejas lēmumi ir vienbalsīgi. Ja to neizdodas panākt, lēmumus pieņem dalībvalsts norādītā iestāde.

4.   Dalībvalstis, kurām ir vairāki apgabali, var katram no tās jurisdikcijā esošajiem apgabaliem izveidot datu tīkla reģionālo komiteju (turpmāk “reģionālā komiteja”).

Reģionālās komitejas pienākums jo īpaši ir sadarboties ar 7. pantā minēto sakaru aģentūru, atlasot saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus.

5.   Sīkākus noteikumus šā panta piemērošanai pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

7. pants

1.   Katra dalībvalsts nosaka sakaru aģentūru, kuras pienākumi ir:

a)

informēt valsts komiteju, reģionālās komitejas un uzskaitvedības birojus par precīziem piemērošanas noteikumiem, kas uz tiem attiecas, un nodrošināt pareizu šo noteikumu īstenošanu;

b)

sastādīt un iesniegt valsts komitejai apstiprināšanai un pēc tam nosūtīt Komisijai:

i)

saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plānu, kas izveidots, pamatojoties uz jaunākajiem statistikas datiem, kas iesniegti atbilstoši Kopienas lauku saimniecību tipoloģijai;

ii)

ziņojumu par saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plāna īstenošanu;

c)

sastādīt:

i)

saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, sarakstu;

ii)

to uzskaitvedības biroju sarakstu, kuri vēlas un spēj sagatavot saimniecību atskaites saskaņā ar 10. un 15. pantā paredzētajiem līgumu nosacījumiem;

d)

savākt saimniecību atskaites, kuras tai nosūtījuši uzskaitvedības biroji, un, pamatojoties uz kopēju pārbaudes programmu, pārliecināties, ka tās ir pienācīgi aizpildītas;

e)

tūlīt pēc pārbaudes pārsūtīt Komisijai pienācīgi aizpildītās saimniecību atskaites;

f)

nodot valsts komitejai, reģionālajām komitejām un uzskaitvedības birojiem 17. pantā paredzētos informācijas pieprasījumus un pārsūtīt attiecīgās atbildes Komisijai.

2.   Sīkākus noteikumus šā panta piemērošanai pieņem atbilstoši 18. panta 2. punktā minētajai procedūrai.

8. pants

1.   Katra saimniecība nosūta individuālu un anonīmu saimniecības pārskatu.

2.   Grāmatvedības datiem, ko sniedz katrs saimniecības pārskats, jābūt tādiem, ka iespējams:

raksturot saimniecību, kas iesniedz pārskatu, atsaucoties uz tās produkcijas faktoru galvenajiem elementiem,

novērtēt saimniecības dažādu veidu ienākumus,

ar pēkšņām pārbaudēm pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu.

3.   Saimniecības pārskatā norādāmo grāmatvedības datu tipu, formu, kādā šos datus iesniedz un ar tiem saistītās definīcijas un norādījumus nosaka saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

9. pants

Lauksaimnieks, kura saimniecība ir izvēlēta par saimniecību, kas iesniedz pārskatu, izvēlas no sadarbības aģentūras šim nolūkam sagatavota saraksta grāmatvedības biroju, kas vēlētos sagatavot pārskatu viņa saimniecībai saskaņā ar 10. pantā paredzētajiem līguma nosacījumiem.

10. pants

1.   Dalībvalsts ir atbildīga par to, ka katru gadu tās noteiktā kompetentā iestāde un katrs saskaņā ar 9. pantu izvēlētais grāmatvedības birojs noslēdz līgumu. Šajā līgumā grāmatvedības birojs par standarta samaksu uzņemas aizpildīt saimniecību pārskatu atbilstoši 8. panta noteikumiem.

2.   Līguma, kas minēts 1. punktā, nosacījumus, kuriem jābūt vienādiem visās dalībvalstīs, nosaka saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

3.   Ja grāmatvedības biroja pienākumus veic administratīvs departaments, tam par veicamajiem pienākumiem paziņo pa parastajiem administratīvajiem kanāliem.

III   NODAĻA

GRĀMATVEDĪBAS DATU SAVĀKŠANA LAUKU SAIMNIECĪBU SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ANALĪZEI

11. pants

Šī nodaļa attiecas uz grāmatvedības datu vākšanu lauku saimniecību saimnieciskās darbības analīzei.

12. pants

Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru nosaka:

1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētos analīžu subjektus,

sīkākus noteikumus attiecībā uz saimniecību, kas iesniedz pārskatu, izvēli un skaitu, kurus nosaka atbilstoši katras atsevišķās analīzes mērķiem.

13. pants

1.   Katra saimniecība, kas ir izvēlēta atbilstoši noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 12. panta otro ievilkumu, nosūta īpašu saimniecības pārskatu, kas ir individuāls attiecīgajai saimniecībai un anonīms. Saimniecības pārskats ietver 8. panta 2. punktā norādītos grāmatvedības datus un citu grāmatvedības informāciju un sīkākas detaļas, kas varētu būt vajadzīgas katrai atsevišķajai analīzei.

2.   Īpašajā saimniecības pārskatā norādāmo grāmatvedības datu tipu, formu, kādā šos datus iesniedz, un ar to saistītās definīcijas un norādījumus nosaka saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

3.   Īpašos saimniecību pārskatus aizpilda dažādie grāmatvedības biroji, kas izvēlēti saskaņā ar 14. pantu.

14. pants

Lauksaimnieks, kura saimniecība ir izvēlēta atbilstoši noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 12. panta otro ievilkumu, izvēlas no sadarbības aģentūras šim nolūkam sagatavota saraksta grāmatvedības biroju, kas vēlētos sagatavot īpašo pārskatu viņa saimniecībai atbilstoši 15. pantā noteiktajiem līguma nosacījumiem.

15. pants

1.   Dalībvalsts ir atbildīga par to, ka tās noteiktā kompetentā iestāde un katrs saskaņā ar 14. pantu izvēlētais grāmatvedības birojs noslēdz līgumu. Šajā līgumā grāmatvedības birojs par standarta samaksu uzņemas aizpildīt īpašos saimniecību pārskatus atbilstoši 13. panta nosacījumiem.

2.   Līguma, kas minēts 1. punktā, nosacījumus, kuriem jābūt vienādiem visās dalībvalstīs, nosaka saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

Papildu nosacījumus, ko dalībvalstis var šajā līgumā iekļaut, nosaka saskaņā ar to pašu procedūru.

3.   Ja grāmatvedības biroja pienākumus veic administratīvs departaments, tam par veicamajiem pienākumiem paziņo pa parastajiem administratīvajiem kanāliem.

IV   NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

16. pants

1.   Individuālos grāmatvedības datus un citu individuālu informāciju, kas iegūta, īstenojot šo regulu, ir aizliegts izmantot nodokļu uzlikšanas nolūkiem, kā arī to atklāt un izmantot tādiem nolūkiem, kas nav paredzēti 1. pantā.

2.   Personām, kuras piedalās vai ir piedalījušās datu tīkla darbā, aizliegts izpaust individuālos grāmatvedības datus vai jebkādus citas individuālās ziņas, kas iegūtas to pienākumu veikšanas laikā vai citādā veidā saistībā ar šiem pienākumiem.

3.   Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai sodītu par 2. punkta pārkāpumiem.

17. pants

1.   Valsts komitejas, reģionālo komiteju, sakaru aģentūras un uzskaitvedības biroju pienākums ir to attiecīgajās atbildības jomās sniegt Komisijai visu informāciju, ko tā var pieprasīt attiecībā uz viņu pienākumu pildīšanu saskaņā ar šo regulu.

Šādus informācijas pieprasījumus valsts komitejai, reģionālajām komitejām vai uzskaitvedības birojiem, kā arī attiecīgās atbildes nosūta rakstveidā ar sakaru aģentūras starpniecību.

2.   Ja sniegtā informācija ir neadekvāta vai ja šī informācija nav sniegta pietiekami laicīgi, Komisija sadarbībā ar sadarbības aģentūru var nosūtīt ekspertus darbam uz vietas.

18. pants

1.   Komisijai palīdz Kopienas Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komiteja (turpmāk “Kopienas komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Ar Kopienas komiteju apspriežas šādos jautājumos:

a)

lai pārliecinātos, ka saimniecību, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, atlases plāni saskan ar 5. panta noteikumiem;

b)

lai analizētu un novērtētu datu tīkla sniegtos ikgadējos izvērtētos rezultātus, jo īpaši ņemot vērā datus, kas iegūti no citiem avotiem, inter alia, no saimniecību atskaitēm un statistikas vispār, un no valstu atskaitēm.

4.   Kopienas komiteja var izskatīt jebkuru citu jautājumu, ko pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma ierosina tās priekšsēdētājs.

Katra gada oktobrī tā aplūko Kopienas saimniecību ienākumu tendenci, jo īpaši ņemot vērā datu tīkla jaunākos rezultātus.

To regulāri informē par datu tīkla darbību.

5.   Priekšsēdētājs sasauc Kopienas komitejas sanāksmes.

Sekretariāta pakalpojumus Kopienu komitejai sniedz Komisija.

19. pants

1.   Eiropas Savienības kopbudžeta Komisijas iedaļā iekļaujamās apropriācijas atbilst:

a)

tās datu tīkla izmaksām, kas saistās ar maksājumiem grāmatvedības birojiem par to veiktajiem pienākumiem saskaņā ar 10. un 15. pantu;

b)

visām izmaksām saistībā ar Komisijas izmantotajām datorizētajām sistēmām dalībvalstu iesniegto grāmatvedības datu saņemšanai, pārbaudei, apstrādei un analīzei.

Izmaksas, kas minētas b) apakšpunktā, iekļauj, ja vajadzīgs, izmaksas par šo darbību rezultātu izplatīšanu un izmaksas par citu datu tīkla aspektu pētījumiem un attīstību.

2.   Izmaksas saistībā ar valsts komitejas, reģionu komiteju un sakaru aģentūru izveidošanu un darbību Kopienas budžetā neiekļauj.

20. pants

Regulu Nr. 79/65/EEK atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

21. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. O. LITTORIN


(1)  2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV 109, 23.6.1965., 1859/65. lpp.

(3)  Skat. II pielikumu.

(4)  OV L 335, 13.12.2008., 3. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 2. panta d) punktā minēto apgabalu saraksts

Beļģija

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles-Brussel

3.

Wallonie

Bulgārija

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

Tomēr Bulgāriju var uzskatīt par vienu apgabalu līdz 2009. gada 31. decembrim.

Čehijas Republika

uzskata par vienu apgabalu

Dānija

uzskata par vienu apgabalu

Vācija

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg — Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen — Anhalt

16.

Thüringen

Igaunija

uzskata par vienu apgabalu

Īrija

uzskata par vienu apgabalu

Grieķija

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Spānija

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Francija

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas de Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Itālija

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli — Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia — Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Kipra

uzskata par vienu apgabalu

Latvija

uzskata par vienu apgabalu

Lietuva

uzskata par vienu apgabalu

Luksemburga

uzskata par vienu apgabalu

Ungārija

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malta

uzskata par vienu apgabalu

Nīderlande

uzskata par vienu apgabalu

Austrija

uzskata par vienu apgabalu

Polija

1.

Pomorze i Mazury

2.

Wielkopolska i Śląsk

3.

Mazowsze i Podlasie

4.

Małopolska i Pogórze

Portugāle

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Rumānija

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovēnija

uzskata par vienu apgabalu

Slovākija

uzskata par vienu apgabalu

Somija

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Zviedrija

1.

Dienvidzviedrijas un Centrālzviedrijas līdzenumi

2.

Dienvidzviedrijas un Centrālzviedrijas mežu un jauktie mežu un lauksaimniecības apgabali

3.

Ziemeļzviedrijas apgabali

Apvienotā Karaliste

1.

England — north region

2.

England — east region

3.

England — west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar turpmāko grozījumu sarakstu

Padomes Regula (EEK) Nr. 79/65/EEK

(OV 109, 23.6.1965., 1859. lpp.)

 

1972. gada Pievienošanās akta I pielikuma II.A.4. punkts un II pielikuma II.D.1. punkts

(OV L 73, 27.3.1972., 59. lpp. un 125. lpp.)

 

Padomes Regula (EEK) Nr. 2835/72

(OV L 298, 31.12.1972., 47. lpp.)

 

Padomes Regula (EEK) Nr. 2910/73

(OV L 299, 27.10.1973., 1. lpp.)

 

1979. gada Pievienošanās akta I pielikuma II.A un II.G punkts

(OV L 291, 19.11.1979., 64. lpp. un 87. lpp.)

 

Padomes Regula (EEK) Nr. 2143/81

(OV L 210, 30.7.1981., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EEK) Nr. 3644/85

(OV L 348, 24.12.1985., 4. lpp.)

 

1985. gada Pievienošanās akts. I pielikuma XIV.i) punkts

(OV L 302, 15.11.1985., 235. lpp.)

 

Padomes Regula (EEK) Nr. 3768/85

(OV L 362, 31.12.1985., 8. lpp.)

tikai Pielikuma 2. punkts

Padomes Regula (EEK) Nr. 3577/90

(OV L 353, 17.12.1990., 23. lpp.)

tikai XVI pielikums

1994. gada Pievienošanās akta I pielikuma V.A.I punkts

(OV C 241, 29.8.1994., 117. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 2801/95

(OV L 291, 6.12.1995., 3. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 1256/97

(OV L 174, 2.7.1997., 7. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 806/2003

(OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.)

tikai II pielikuma 1. punkts

2003. gada Pievienošanās akta II pielikuma 6.A.1. punkts

(OV L 236, 23.9.2003., 346. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 2059/2003

(OV L 308, 25.11.2003., 1. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 660/2004

(OV L 104, 8.4.2004., 97. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1791/2006

(OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.)

tikai Pielikuma 5. nodaļas A iedaļas 1. punkts

Komisijas Regula (EK) Nr. 1469/2007

(OV L 329, 14.12.2007., 5. lpp.)

 


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula Nr. 79/65/EEK

Šī regula

1. un 2. pants

1. un 2. pants

2.a pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais ievilkums

7. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļa

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums

7. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļa

6. panta 1. punkta c) apakšpunkta pirmais ievilkums

7. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļa

6. panta 1. punkta c) apakšpunkta otrais ievilkums

7. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa

6. panta 1. punkta e), f) un g) apakšpunkts

7. panta 1. punkta e), f) un g) apakšpunkts

6. panta 2. punkts

7. panta 2. punkts

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

10. pants

11. pants

11. pants

12. pants

12. pants

13. pants

13. pants

14. pants

14. pants

15. pants

15. pants

16. pants

Article 16

17. pants

17. pants

18. pants

19. pants

18. panta 1., 2. un 3. punkts

20. panta 1. un 2. punkts

18. panta 4. un 5. punkts

21. panta pirmā un otrā daļa

18. panta 6. punkts

21. panta trešā daļa

22. pants

19. pants

23. pants

20. pants

21. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


Augša