EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32009R1185

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1185/2009 ( 2009. gada 25. novembris ) attiecībā uz statistiku par pesticīdiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 324, 10.12.2009., 1./22. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 08/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/oj

10.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1185/2009

(2009. gada 25. novembris)

attiecībā uz statistiku par pesticīdiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, ņemot vērā kopīgo dokumentu, ko Samierināšanas komiteja apstiprinājusi 2009. gada 10. novembrī (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 1600/2002/EK (2002. gada 22. jūlijs), ar ko pieņem Sesto Kopienas vides rīcības programmu (3), tika atzīts, ka jāturpina samazināt pesticīdu, īpaši lauksaimniecībā izmantojamo pesticīdu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Lēmumā uzsvērta nepieciešamība panākt to, lai pesticīdu izmantošana kļūtu ilgtspējīgāka, un aicināts kopumā ievērojami samazināt riskus un izmantot pesticīdus tā, lai tas atbilstu vajadzīgajai kultūru aizsardzībai.

(2)

Paziņojumā Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Virzība uz tematisku stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu” Komisija atzina, ka vajadzīga detalizēta, saskaņota un atjaunināta statistika Kopienas līmenī par pesticīdu tirdzniecību un izmantošanu. Šāda statistika ir vajadzīga, lai novērtētu Eiropas Savienības politiku ilgtspējīgas attīstības jomā un aprēķinātu attiecīgos rādītājus par veselības un vides risku, kas saistīts ar pesticīdu izmantošanu.

(3)

Saskaņota un salīdzināma Kopienas statistika par pesticīdu tirdzniecību un izmantošanu ir būtiska Kopienas tiesību aktu un politikas izstrādei un uzraudzībai saistībā ar tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (4) ietekme izpaudīsies vienīgi pēc tam, kad būs pabeigta pirmā novērtēšana par darbīgo vielu izmantošanu biocīdos produktos, tāpēc pašlaik ne Komisijai, ne vairākumam dalībvalstu nav pietiekamu zināšanu vai pieredzes, lai ierosinātu turpmākus pasākumus attiecībā uz biocīdiem. Tāpēc šīs regulas piemērošanas jomai būtu jāattiecas vienīgi uz pesticīdiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (5) un attiecībā uz kuriem jau ir gūta būtiska datu vākšanas pieredze.

(5)

Tomēr tiek sagaidīts, ka, ņemot vērā Direktīvas 98/8/EK izvērtēšanas rezultātus un ietekmes novērtējumu, šīs regulas darbības joma tiks paplašināta, aptverot arī biocīdos produktus.

(6)

Komisijas daudzu gadu pieredze, ko tā guvusi, vācot datus par pesticīdu tirdzniecību un izmantošanu, ir pierādījusi, ka Kopienas līmenī vajadzīga saskaņota metodika, lai vāktu statistiku gan no brīža, kad tie tiek laisti tirgū, gan no lietotājiem. Turklāt, ņemot vērā mērķi aprēķināt precīzus riska rādītājus saskaņā ar mērķiem, kas paredzēti tematiskajā stratēģijā par pesticīdu ilgstspējīgu izmantošanu, statistika jāprecizē līdz darbīgo vielu līmenim.

(7)

Tematiskās stratēģijas par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu ietekmes novērtējumā tika novērtētas dažādas datu vākšanas iespējas, un obligāta datu vākšana tika ieteikta kā labākā iespēja, jo tā ātri un rentabli ļautu izstrādāt precīzus un ticamus datus par pesticīdu laišanu tirgū un izmantošanu.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku (6) noteikti pamatprincipi šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem, jo īpaši prasot atbilstību profesionālās neatkarības, taisnīguma, objektivitātes, uzticamības, izmaksu lietderības un statistikas konfidencialitātes standartiem.

(9)

Ar statistikas konfidencialitāti saistītu datu nosūtīšanu reglamentē noteikumi, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 223/2009. Saskaņā ar minēto regulu veiktie pasākumi nodrošina konfidenciālu datu fizisko un loģisko aizsardzību un to, ka, apkopojot un izplatot Kopienas statistiku, dati netiek nelikumīgi izpausti un ka tos neizmanto vajadzībām, kas nav statistikas vajadzības.

(10)

Saskaņā ar šo regulu iegūto datu publicēšanu un izplatīšanu reglamentē Regula (EK) Nr. 223/2009. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 223/2009 veiktie pasākumi nodrošina konfidenciālo datu fizisko un loģisko aizsardzību un to, ka, apkopojot un izplatot Kopienas statistiku, dati netiek nelikumīgi izpausti un tos neizmanto citām vajadzībām kā vien statistikai.

(11)

Dati attiecībā uz pesticīdu laišanu tirgū un izmantošanu, kas jāiesniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK (2009. gada 21. oktobris), ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgstpējīgas lietošanas nodrošināšanai (7) un Regulu (EK) Nr. 1107/2009, būtu jāvērtē saskaņā ar attiecīgajiem minētās direktīvas un minētās regulas noteikumiem.

(12)

Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (8) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (9).

(13)

Lai nodrošinātu salīdzināmus rezultātus, statistiku par pesticīdiem būtu jāapkopo norādītajā dalījumā, piemērotā formā un noteiktā laikposmā pēc pārskata gada beigām, kā noteikts šīs regulas pielikumos.

(14)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (10).

(15)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro definēt apstrādāto platību un pielāgot III pielikumu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(16)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, izveidot kopēju sistēmu, lai sistemātiski sagatavotu Kopienas statistiku par pesticīdu laišanu tirgū un izmantošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(17)

Ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (11),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets, darbības joma un mērķi

1.   Ar šo regulu izveido kopēju pamatu, lai varētu sistemātiski sagatavot Kopienas statistiku par tādu pesticīdu laišanu tirgū un izmantošanu, kas saskaņā ar 2. panta a) apakšpunkta i) punktu ir augu aizsardzības līdzekļi.

2.   Statistika attiecas uz:

tirgū laisto pesticīdu gada daudzumu saskaņā ar I pielikumu;

saskaņā ar II pielikumu izmantoto pesticīdu gada daudzumu.

3.   Statistika kopā ar citiem attiecīgiem datiem jo īpaši ir paredzēta 4. un 15. panta vajadzībām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/128/EK.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“pesticīdi” ir

i)

augu aizsardzības līdzekļi, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 2. panta 1. punktā;

ii)

biocīdie produkti, kā definēts Direktīvas 98/8/EK 2. panta 1. punktā;

b)

“vielas” ir vielas, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 3. panta 2. punktā, tostarp darbīgās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti;

c)

“darbīgās vielas” ir darbīgās vielas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 2. panta 2. punktā;

d)

“drošinātājvielas” ir drošinātājvielas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 2. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

e)

“sinerģisti” ir sinerģisti, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 2. panta 3. punkta b) apakšpunktā;

f)

“laišana tirgū” ir laišana tirgū, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 3. panta 9. punktā;

g)

“atļaujas turētājs” ir atļaujas turētājs, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 3. panta 24. punktā;

h)

“izmantošana lauksaimniecībā” ir tāda augu aizsardzības līdzekļu visu veidu izmantošana, kas tieši vai netieši saistīta ar augu produktu ražošanu lauku saimniecības saimnieciskajai darbībai;

i)

“profesionāls lietotājs” ir profesionāls lietotājs, kā definēts Direktīvas 2009/128/EK 3. panta 1. punktā;

j)

“lauku saimniecība” ir lauku saimniecība, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1166/2008 (2008. gada 19. novembris), kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu (12).

3. pants

Datu vākšana, nosūtīšana un apstrāde

1.   Dalībvalstis reizi gadā vāc I pielikumā norādīto pazīmju specifikācijai vajadzīgos datus un reizi piecos gados II pielikumā norādīto pazīmju specifikācijai vajadzīgos datus izmantojot:

apsekojumus;

informāciju attiecībā uz pesticīdu laišanu tirgū un izmantošanu, jo īpaši ņemot vērā pienākumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. pantam;

administratīvus avotus; vai

šo līdzekļu kombināciju, tostarp statistiskās novērtēšanas procedūras, kas pamatojas uz ekspertu secinājumiem vai modeļiem.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) statistikas rezultātus, tostarp konfidenciālos datus, saskaņā ar plāniem un I un II pielikumā noteikto regularitāti. Datus iesniedz, tos klasificējot, kā norādīts III pielikumā.

3.   Dalībvalstis datus nosūta elektroniski un atbilstīgā tehniskā formātā, ko Komisija (Eurostat) nosaka saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

4.   Konfidencialitātes apsvērumu dēļ, pirms publicēšanas atbilstīgos gadījumos Komisija (Eurostat) datus summē saskaņā ar III pielikumā norādītajām līdzekļu ķīmisko vielu klasēm vai kategorijām, atbilstīgi ņemot vērā konfidenciālu datu aizsardzību katras valsts līmenī. Valstu iestādes un Komisija (Eurostat) konfidenciālus datus izmanto vienīgi statistikas vajadzībām atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 223/2009 20. pantam.

4. pants

Kvalitātes vērtējums

1.   Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā noteiktos kvalitātes kritērijus.

2.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumus par to datu kvalitāti, kas nosūtīti, kā minēts I un II pielikumā. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti.

5. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Atbilstīgo tehnisko formātu datu nosūtīšanai pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

Vajadzības gadījumā Komisija var mainīt prasības attiecībā uz I un II pielikumā 6. daļā aprakstīto kvalitātes ziņojumu iesniegšanu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Komisija pieņem definīciju II pielikuma 2. iedaļā minētajam terminam “apstrādāta platība”. Minēto pasākumu, kas paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.   Komisija regulāri un ne retāk kā reizi piecos gados pielāgo III pielikumā noteikto ietveramo vielu sarakstu un vielu klasifikāciju pa līdzekļu kategorijām un ķīmisko vielu klasēm. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

6. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Eiropas statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 7. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

7. pants

Ziņojums

Reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā īpaši novērtē nosūtīto datu kvalitāti, kā minēts 4. pantā, datu vākšanas metodes, uzņēmumu, lauku saimniecību un valstu pārvaldes iestāžu slogu un šīs statistikas lietderību saistībā ar tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu, jo īpaši attiecībā uz 1. pantā minētajiem mērķiem. Atbilstīgos gadījumos tajā iekļauj priekšlikumus, lai turpinātu uzlabot datu kvalitāti un datu vākšanas metodes, tādējādi uzlabojot datu aptvērumu un salīdzināmību un samazinot slogu uzņēmumiem, lauku saimniecībām un valstu pārvaldes iestādēm.

Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2016. gada 31. decembrim.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2009. gada 25. novembris.

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Å. TORSTENSSON


(1)  OV C 256, 27.10.2007., 86. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 12. marta Atzinums(OV C 66 E, 20.3.2009., 98. lpp.), Padomes 2008. gada 20. novembra Kopējā nostāja (OV C 38 E, 17.2.2009., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), Padomes 2009. gada 16. novembra Lēmums un Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. novembra normatīvā rezolūcija.

(3)  OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(5)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(6)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

(7)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(8)  OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.

(9)  OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.

(10)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(11)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(12)  OV L 321, 1.12.2008., 14. lpp.


I PIELIKUMS

STATISTIKA PAR PESTICĪDU LAIŠANU TIRGŪ

1. Iedaļa

Aptvērums

Statistika aptver III pielikumā norādītās vielas, kas ietvertas pesticīdos, kuri tiek laisti tirgū katrā dalībvalstī. Īpašu uzmanību vērš uz to, lai izvairītos no dubultas uzskaites, ja līdzeklis ir pārveidots vai ja atļauju nodod citam atļaujas turētājam.

2. Iedaļa

Mainīgie lielumi

Katrā dalībvalstī apkopo informāciju par katras III pielikumā norādītās vielas daudzumu, kura ir ietverta tirgū laistajos pesticīdos.

3. Iedaļa

Ziņojumu sniegšanas mērvienība

Datus izsaka vielu kilogramos.

4. Iedaļa

Pārskata periods

Pārskata periods ir kalendārais gads.

5. Iedaļa

Pirmais pārskata gads, regularitāte un rezultātu nosūtīšana

1.

Pirmais pārskata periods ir otrais kalendārais gads pēc 2009. gada 30. decembris.

2.

Dalībvalstis sniedz datus par katru kalendāro gadu pēc pirmā pārskata perioda. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, tās publicē šos datus, jo īpaši internetā, saskaņā ar statistikas konfidencialitātes aizsardzības prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 223/2009.

3.

Komisijai (Eurostat) datus nosūta 12 mēnešos pēc pārskata gada beigām.

6. Iedaļa

Kvalitātes ziņojums

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) 4. pantā minēto kvalitātes ziņojumu, un tajā norāda:

datu vākšanā izmantoto metodiku;

būtiskos kvalitātes aspektus saskaņā ar datu vākšanā izmantoto metodiku;

izmantoto novērtējumu, summēto rādītāju un izslēgšanas metožu aprakstu.

Ziņojumu nosūta Komisijai (Eurostat) 15 mēnešos pēc pārskata gada beigām.


II PIELIKUMS

STATISTIKA PAR PESTICĪDU IZMANTOŠANU LAUKSAIMNIECĪBĀ

1. iedaļa

Aptvērums

1.

Statistika aptver III pielikumā norādītās vielas, kas ietvertas pesticīdos, kurus katrā dalībvalstī izmanto katras izraudzītās augu kultūras audzēšanā.

2.

Katra dalībvalsts nosaka izraudzītās kultūras, kas jāapskata 5. iedaļā minētajos piecos gados. Izraudzītās kultūras pārstāv dalībvalstī audzētās kultūras un izmantotās vielas.

Veidojot kultūru izlasi, ņem vērā valsts rīcības plāniem būtiskākās kultūras, kā minēts Direktīvas 2009/128/EK 4. pantā.

2. iedaļa

Mainīgie lielumi

Attiecībā uz katru izraudzīto kultūru vāc šādus mainīgos lielumus:

a)

III pantā minēto vielu daudzums katrai minētajai kultūrai izmantotajos pesticīdos;

b)

ar katru vielu apstrādātā platība.

3. iedaļa

Ziņojumu sniegšanas mērvienības

1.

Izmantoto vielu daudzumu izsaka kilogramos.

2.

Apstrādātās platības izsaka hektāros.

4. iedaļa

Pārskata periods

1.

Pārskata periods būtībā ir laikposms, kurš nepārsniedz 12 mēnešus, kad tiek veikti visi augu aizsardzības pasākumi, kas tieši vai netieši saistīti ar attiecīgo kultūru.

2.

Pārskata periods ir gads, kad sākta raža.

5. iedaļa

Pirmais pārskata gads, regularitāte un rezultātu nosūtīšana

1.

Par katru piecu gadu laikposmu dalībvalstis apkopo statistiku par pesticīdu izmantošanu katrai izvēlētajai kultūrai pārskata periodā, kā definēts 4. iedaļā.

2.

Dalībvalstis var izvēlēties pārskata periodu jebkurā posmā šajā piecu gadu laikposmā. Katrai izvēlētajai kultūrai var izraudzīties savādāku pārskata periodu.

3.

Pirmais piecu gadu laikposms sākas ar pirmo kalendāro gadu pēc 2009. gada 30. decembris.

4.

Dalībvalstis sniedz datus par katru piecu gadu laikposmu.

5.

Datus nosūta Komisijai (Eurostat) 12 mēnešos pēc katra piecu gadu laikposma beigām un, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, tās tos publicē, īpaši internetā, saskaņā ar statistikas konfidencialitātes prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 223/2009.

6. iedaļa

Kvalitātes ziņojums

Nosūtot rezultātus, dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) 4. pantā minēto kvalitātes ziņojumu, kurā norāda:

atlases metodikas aprakstu;

datu vākšanā izmantoto metodiku;

aptverto kultūru salīdzinošās nozīmes novērtējumu attiecībā pret kopējo izmantoto pesticīdu daudzumu;

būtiskos kvalitātes aspektus saskaņā ar datu vākšanā izmantoto metodiku;

piecos gados izmantoto pesticīdu datu salīdzinājumu ar datiem par attiecīgajos piecu gados tirgū laistajiem pesticīdiem;

īsu aprakstu par komerciālu tādu pesticīdu izmantošanu ar lauksaimniecību nesaistītiem mērķiem, kuri iegūti izmēģinājuma pētījumos, ko vada Komisija (Eurostat).


III PIELIKUMS

SASKAŅOTĀ VIELU KLASIFIKĀCIJA

GALVENĀS GRUPAS

Kods

Ķīmisko vielu klase

Vielas Vispārpieņemtie nosaukumi

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Līdzekļu kategorijas

 

 

Vispārpieņemto nosaukumu nomenklatūra

 

 

Fungicīdi un baktericīdi

F0

 

 

 

 

Neorganiskie fungicīdi

F1

 

 

 

 

 

F1.1

VARA SAVIENOJUMI

VISI VARA SAVIENOJUMI

 

44

 

F1.1

 

BORDEAUX MIXTURE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

VARA HIDROKSĪDS

20427-59-2

44

 

F1.1

 

VARA OKSIHLORĪDS

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TRĪSBĀZU VARA SULFĀTS

1333-22-8

44

 

F1.1

 

VARA (I) OKSĪDS

1319-39-1

44

 

F1.1

 

CITI VARA SĀĻI

 

44

 

F1.2

NEORGANISKAIS SĒRS

SĒRS

7704-34-9

18

 

F1.3

CITI NEORGANISKIE FUNGICĪDI

CITI NEORGANISKIE FUNGICĪDI

 

 

Fungicīdi, kuru pamatā ir karbamāti un ditiokarbamāti

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILĀTA FUNGICĪDI

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

KARBAMĀTA FUNGICĪDI

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMĀTA FUNGICĪDI

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicīdi, kuru pamatā ir benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOLA FUNGICĪDI

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-METHYL

23564-05-8

262

Fungicīdi, kuru pamatā ir imidazoli un triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONAZOLA FUNGICĪDI

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

F4.2

IMIDAZOLA FUNGICĪDI

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungicīdi, kuru pamatā ir morfolīni

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLĪNA FUNGICĪDI

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Citi fungicīdi

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFĀTISKĀ SLĀPEKĻA FUNGICĪDI

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

F6.2

AMĪDA FUNGICĪDI

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

ANILĪDA FUNGICĪDI

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTISKIE FUNGICĪDI-BAKTERICĪDI

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMĀTISKIE FUNGICĪDI

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

DIKARBOKSIMĪDA FUNGICĪDI

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

DINITROANILĪNA FUNGICĪDI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

DINITROFENOLA FUNGICĪDI

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FOSFORORGANISKIE FUNGICĪDI

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

OKSAZOLA FUNGICĪDI

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FENILPIROLA FUNGICĪDI

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FTALIMĪDA FUNGICĪDI

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

PIRIMIDĪNA FUNGICĪDI

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

HINOLĪNA FUNGICĪDI

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

HINONA FUNGICĪDI

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

STROBILURĪNA FUNGICĪDI

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

URĪNVIELAS FUNGICĪDI

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NEKLASIFICĒTI FUNGICĪDI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOIC ACID

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

F6.19

CITI FUNGICĪDI

CITI FUNGICĪDI

 

 

Herbicīdi, zāles un sūnas iznīcinātāji

H0

 

 

 

 

Herbicīdi, kuru pamatā ir fenoksi-fitohormoni

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOKSI HERBICĪDI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicīdi, kuru pamatā ir triazīni un triazinoni

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METILTIOTRIAZĪNA HERBICĪDI

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

TRIAZĪNA HERBICĪDI

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

H2.3

TRIAZINONA HERBICĪDI

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicīdi, kuru pamatā ir amīdi un anilīdi

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMĪDA HERBICĪDI

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ANILĪDA HERBICĪDI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HLORACETANILĪDA HERBICĪDI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

Herbicīdi, kuru pamatā ir karbamāti un bis-karbamāti

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BIS-KARBAMĀTA HERBICĪDI

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

H4.2

KARBAMĀTA HERBICĪDI

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Herbicīdi, kuru pamatā ir dinitroanilīna atvasinājumi

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILĪNA HERBICĪDI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicīdi, kuru pamatā ir urīnvielas, uracila vai sulfanilurīnvielas atvasinājumi

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFANILURĪNVIELAS HERBICĪDI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

URACILA HERBICĪDI

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

URĪNVIELAS HERBICĪDI

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Citi herbicīdi

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARILOKSIFENOKSI- PROPIONA HERBICĪDI

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

BENZOFURĀNA HERBICĪDI

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

BENZOSKĀBES HERBICĪDI

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

BIPIRIDĪLIJA HERBICĪDI

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

CIKLOHEKSĀNDIONA HERBICĪDI

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

DIAZĪNA HERBICĪDI

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

DIKARBOKSIMĪDA HERBICĪDI

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

DIFENILĒTERA HERBICĪDI

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINONA HERBICĪDI

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

NEORGANISKIE HERBICĪDI

AMMONIUM SULFAMATE

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORATES

7775-09-9

7

 

H7.11

ISOKSAZOLA HERBICĪDI

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

MORFAKTĪNA HERBICĪDI

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

NITRILA HERBICĪDI

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

FOSFORORGANISKIE HERBICĪDI

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

H7.15

FENILPIRAZOLA HERBICĪDI

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

PIRIDAZINONA HERBICĪDI

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

PIRIDĪNKARBOKSAMĪDA HERBICĪDI

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

PIRIDĪNKARBONSKĀBES HERBICĪDI

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

PIRIDILOKSIETIĶSKĀBES HERBICĪDI

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

HINOLĪNA HERBICĪDI

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

TIADIAZĪNA HERBICĪDI

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

TIOKARBAMĀTA HERBICĪDI

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

TRIAZOLA HERBICĪDI

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

TRIAZOLINONA HERBICĪDI

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

TRIAZOLONA HERBICĪDI

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

TRIKETONA HERBICĪDI

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

NEKLASIFICĒTI HERBICĪDI

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

CITI HERBICĪDI, ZĀLES UN SŪNAS IZNĪCINĀTĀJI

CITI HERBICĪDI, ZĀLES UN SŪNAS IZNĪCINĀTĀJI

 

 

Insekticīdi un akaricīdi

I0

 

 

 

 

Insekticīdi, kuru pamatā ir piretroīdi

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PIRETROĪDU INSEKTICĪDI

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insekticīdi, kuru pamatā ir hlorēti ogļūdeņraži

I2

 

 

 

 

 

I2.1

HLORORGANISKIE INSEKTICĪDI

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insekticīdi, kuru pamatā ir karbamāti un oksīma-karbamāts

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OKSĪMA-KARBAMĀTA INSEKTICĪDI

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

KARBAMĀTA INSEKTICĪDI

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insekticīdi, kuru pamatā ir organofosfāti

I4

 

 

 

 

 

I4.1

FOSFORORGANISKIE INSEKTICĪDI

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insekticīdi, kuru pamatā ir bioloģiski un botāniski produkti

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOĢISKI INSEKTICĪDI

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINE

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINS

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Citi insekticīdi

I6

 

 

 

 

 

I6.1

FERMENTĀCIJĀ IEGŪTI INSEKTICĪDI

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

BENZOILURĪNVIELAS INSEKTICĪDI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

KARBAZĀTA INSEKTICĪDI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

DIAZILHIDRAZĪNA INSEKTICĪDI

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

INSEKTU AUGŠANAS REGULATORI

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

INSEKTU FEROMONI

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

I6.8

NITROGUANIDĪNA INSEKTICĪDI

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

ALVAS ORGANISKIE INSEKTICĪDI

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

OKSADIAZĪNA INSEKTICĪDI

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

FENILĒTERA INSEKTICĪDI

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

(FENIL-) PIRAZOLA INSEKTICĪDI

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

PIRIDĪNA INSEKTICĪDI

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

PIRIDILMETILAMĪNA INSEKTICĪDI

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

SULFĪTA ESTERA INSEKTICĪDI

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

TETRAZĪNA INSEKTICĪDI

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

TETRONIKSKĀBES INSEKTICĪDI

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

(KARBAMOIL-) TRIAZOLA INSEKTICĪDI

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

URĪNVIELAS INSEKTICĪDI

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

NEKLASIFICĒTI INSEKTICĪDI

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

CITI INSEKTICĪDI UN AKARICĪDI

CITI INSEKTICĪDI UN AKARICĪDI

 

 

Moluskicīdi, kopā:

M0

 

 

 

 

Moluskicīdi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMĀTA MOLUSKICĪDS

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

CITI MOLUSKICĪDI

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

CITI MOLUSKICĪDI

 

 

Augu augšanas regulatori, kopā:

PGR0

 

 

 

 

Fizioloģiskie augu augšanas regulatori

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FIZIOLOĢISKIE AUGU AUGŠANAS REGULATORI

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Augu pretdīgšanas līdzekļi

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

PRETDĪGŠANAS LĪDZEKĻI

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Citi augu augšanas regulatori

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

CITI AUGU AUGŠANAS REGULATORI

CITI AAR

 

 

Citi augu aizsardzības līdzekļi, kopā:

ZR0

 

 

 

 

Minerāleļļas

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERĀLEĻLA

NAFTAS EĻĻAS

64742-55-8

29

Augu eļļas

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

AUGU EĻLA

DARVAS EĻĻAS

 

30

Augsnes sterilizācijas līdzekļi (ieskaitot nematicīdus)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METILBROMĪDS

METILBROMĪDS

74-83-9

128

 

ZR3.2

CITI AUGSNES STERILIZĀCIJAS LĪDZEKĻI

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

CITI AUGSNES STERILIZĀCIJAS LĪDZEKĻI

 

 

Rodenticīdi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICĪDI

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

CITI RODENTICĪDI

 

 

Visi pārējie augu aizsardzības līdzekļi

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DEZINFICĒJOŠIE LĪDZEKĻI

CITI DEZINFICĒJOŠIE LĪDZEKĻI

 

 

 

ZR5.2

CITI AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

CITI AAL

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service reģistrācijas numuri.

(2)  Starptautiskā Pesticīdu analīžu sadarbības padome.


Augša