EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32009R1174

Komisijas Regula (EK) Nr. 1174/2009 ( 2009. gada 30. novembris ), ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot 34.a un 37. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1798/2003 attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/9/EK

OV L 314, 1.12.2009., 50./59. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 20/02/2012; Atcelts ar 32012R0079

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1174/oj

1.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/50


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1174/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot 34.a un 37. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1798/2003 attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/9/EK

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 7. oktobra Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļu jomā un Regulas (EEK) Nr. 218/92 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 34.a un 37. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīvu 2008/9/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (2), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punkts paredz, ka atmaksas dalībvalsts var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs sniedz papildu elektronisku kodētu informāciju, kas papildina Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 1. punktā noteiktos kodus, ciktāl šāda informācija ir vajadzīga sakarā ar jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz atskaitīšanas tiesībām saskaņā ar Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (3), vai attiecībā uz atkāpes piemērošanu, ko piešķir atmaksas dalībvalstij saskaņā ar minētās direktīvas 395. vai 396. pantu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1798/2003 34.a panta 2. punktu atmaksas dalībvalsts kompetentajām iestādēm elektroniskā veidā jāsniedz citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm visa informācija, ko tās pieprasījušas saskaņā ar Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punktu.

(3)

Šim nolūkam jānosaka tehniskie noteikumi attiecībā uz papildu informācijas nosūtīšanu, kuru dalībvalstis pieprasījušas saskaņā ar Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punktu. Jo īpaši jānosaka kodi, kuri jāizmanto šādas informācijas nosūtīšanai. Šīs regulas pielikumā noteiktos kodus ir izstrādājusi Administratīvās sadarbības pastāvīgā komiteja (ASPK), pamatojoties uz informāciju, kuru pieprasījušas dalībvalstis, lai piemērotu Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punktu.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2008/9/EK 11. pantu pieteikuma iesniedzējiem var pieprasīt sniegt savas uzņēmējdarbības aprakstu, izmantojot saskaņotos kodus. Šim nolūkam jālieto parasti izmantotie kodi, kas sniegti 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (4).

(5)

Regulas (EK) Nr. 1798/2003 14. pantā noteikts, ka pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc pieprasījuma iesniedzējas iestādes pieprasījuma informē adresātus par visiem tiesību aktiem un lēmumiem, kurus izdevušas administratīvās iestādes un kuri attiecas uz tiesību aktu PVN jomā piemērošanu tās dalībvalsts teritorijā, kur atrodas pieprasījuma iesniedzēja iestāde.

(6)

Ja atmaksas dalībvalsts pieprasa uzņēmējdarbības veicējai dalībvalstij informēt pieprasījuma iesniedzēju par saviem lēmumiem un instrumentiem, lai piemērotu Direktīvu 2008/9/EK datu aizsardzības nodrošināšanai, jāparedz iespēja, ka šādu informēšanu veic, izmantojot kopējo sakaru tīklu/kopējo sistēmas saskarni (CCN/CSI), kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1798/2003 2. panta 1. punkta 19) apakšpunktā.

(7)

Šajā regulā paredz noteikumus, ar ko īsteno, inter alia, 34.a pantu, ko Regulā (EK) Nr. 1798/2003 iekļauj ar 1. pantu Padomes 2008. gada 12. februāra Regulā (EK) Nr. 143/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvas sadarbības pasākumu un informācijas apmaiņas ieviešanu saistībā ar noteikumiem par pakalpojumu sniegšanas vietu, īpašajiem režīmiem un pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu (5). Tādējādi šai regulai jāstājas spēkā tajā pašā datumā, kad stājas spēkā Regulas (EK) Nr. 143/2008 1. pants.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Administratīvās sadarbības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ja atmaksas dalībvalsts paziņo citām dalībvalstīm, ka tā pieprasa papildu elektronisku kodētu informāciju, kā paredzēts Direktīvas 2008/9/EK 9. panta 2. punktā, šādas informācijas nosūtīšanai izmanto kodus, kas noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ja atmaksas dalībvalsts pieprasa pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbības aprakstu, kā noteikts Direktīvas 2008/9/EK 11. pantā, šādu informāciju sniedz NACE 2. red. kodu ceturtajā līmenī, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1893/2006 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

3. pants

Ja atmaksas dalībvalsts pieprasa uzņēmējdarbības veicējai dalībvalstij paziņot adresātam par tiesību aktiem un lēmumiem, kas attiecas uz atmaksāšanu saskaņā ar Direktīvu 2008/9/EK, šādu paziņojuma pieprasījumu var nosūtīt, izmantojot CCN/CSI tīklu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1798/2003 2. panta 1. punkta 19) apakšpunktā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 264, 15.10.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 44, 20.2.2008., 23. lpp.

(3)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 44, 20.2.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Kodi, kurus izmanto informācijas nosūtīšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1798/2003 34.a panta 2. punktu

1. kods.   Degviela

1.1.

Degviela transportlīdzekļiem ar masu, kas lielāka par 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

1.1.1.

Benzīns

1.1.2.

Dīzeļdegviela

1.1.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.1.4.

Dabasgāze

1.1.5.

Biodegviela

1.2.

Degviela transportlīdzekļiem ar masu, kas mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

1.2.1.

Benzīns

1.2.2.

Dīzeļdegviela

1.2.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.2.4.

Dabasgāze

1.2.5.

Biodegviela

1.2.6.

Vieglais automobilis

1.2.7.

Kravas automobilis

1.3.

Degviela transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

1.3.1.

Benzīns

1.3.2.

Dīzeļdegviela

1.3.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.3.4.

Dabasgāze

1.3.5.

Biodegviela

1.4.

Degviela, ko lieto īpaši pārbaudēm izmantojamajiem transportlīdzekļiem

 

1.5.

Naftas produkti, ko lieto transportlīdzekļu vai dzinēju eļļošanai

 

1.6.

Degviela, kas iepirkta tālākai pārdošanai

 

1.7.

Degviela kravas transportlīdzekļiem

 

1.8.

Degviela pasažieru un daudzfunkcionāliem automobiļiem

1.8.1.

Izmanto tikai uzņēmējdarbībai

1.8.2.

Izmanto daļēji pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai vai nomai

1.8.3.

Izmanto daļēji nolūkiem, kas nav minēti 1.8.2. punktā

1.9.

Degviela motocikliem, autofurgoniem, atpūtas vai sporta kuģiem, kā arī lidmašīnām, kuru masa ir mazāka par 1 550 kg

1.9.1.

Izmanto pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai vai nomai

1.9.2.

Izmanto uzņēmējdarbībai

1.10.

Degviela mašīnām un lauksaimniecības traktoriem

1.10.1.

Benzīns

1.10.2.

Dīzeļdegviela

1.10.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.10.4.

Dabasgāze

1.10.5.

Biodegviela

1.11.

Degviela pasažieru transportlīdzekļiem ar mazāk par 9 vietām vai nomas automobiļiem

1.11.1.

Benzīns

1.11.2.

Dīzeļdegviela

1.11.3.

Sašķidrināta naftas gāze

1.11.4.

Dabasgāze

1.11.5.

Biodegviela

1.12.

Degviela pasažieru transportlīdzekļiem, kas nav minēti 1.8. un 1.9. punktā

 

1.13.

Degviela transportlīdzekļiem, uz kuriem neattiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

1.14.

Degviela transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

2. kods.   Transportlīdzekļu noma

2.1.

To transportlīdzekļu noma, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg, kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

 

2.2.

To transportlīdzekļu noma, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

2.2.1.

Uz secīgu periodu, kas pārsniedz 6 mēnešus

2.2.2.

Uz secīgu periodu, kas vienāds ar 6 mēnešiem vai nepārsniedz 6 mēnešus

2.2.3.

Vieglais automobilis

2.2.4.

Kravas automobilis

2.3.

Transportlīdzekļu noma pasažieru pārvadāšanai par maksu

2.3.1.

Uz secīgu periodu, kas pārsniedz 6 mēnešus

2.3.2.

Uz secīgu periodu, kas vienāds ar 6 mēnešiem vai nepārsniedz 6 mēnešus

2.4.

Kravas transportlīdzekļu noma

 

2.5.

Pasažieru vai daudzfunkcionālu automobiļu noma

2.5.1.

Izmanto tikai uzņēmējdarbībai

2.5.2.

Izmanto daļēji pasažieru komercpārvadājumiem vai braukšanas apmācībai

2.5.3.

Izmanto daļēji nolūkiem, kas nav minēti 2.5.2. punktā

2.6.

Motociklu, autofurgonu, atpūtas vai sporta kuģu, kā arī lidmašīnu, kuru masa ir mazāka par 1 550 kg, noma

2.6.1.

Izmanto pasažieru komercpārvadājumiem vai braukšanas apmācībai

2.6.2.

Izmanto citai uzņēmējdarbībai

2.7.

M1 kategorijas pasažieru automobiļu noma

 

2.8.

Pasažieru transportlīdzekļu ar vairāk par 9 vietām noma

 

2.9.

Pasažieru transportlīdzekļu ar mazāk par 9 vietām noma

2.9.1.

Izmanto komercpārvadājumiem

2.9.2.

Izmanto pārvadājumos, kas nav komercpārvadājumi

2.10.

To transportlīdzekļu noma, uz kuriem neattiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

2.11.

To transportlīdzekļu noma, uz kuriem attiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

2.12.

To transportlīdzekļu noma, kuri nav minēti 2.5. un 2.6. punktā

 

3. kods.   Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem (tādas preces un pakalpojumi, kas nav minēti 1. un 2. punktā)

3.1.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg, kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.1.

To transportlīdzekļu iegāde, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.2.

To transportlīdzekļu tehniskā apkope, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.3.

Papildierīču iegāde un uzstādīšana transportlīdzekļiem ar masu, kas lielāka par 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.4.

To transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā, kuru masa ir lielāka par 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.1.5.

Citi izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem ar masu, kas lielāka par 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.1.

To transportlīdzekļu iegāde, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg un kas nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.2.

To transportlīdzekļu tehniskā apkope, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.3.

Papildierīču iegāde un uzstādīšana transportlīdzekļiem ar masu, kas mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.4.

To transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā, kuru masa ir mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg un kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.5.

Citi izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem ar masu, kas mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.2.6.

Vieglais automobilis

3.2.7.

Kravas automobilis

3.3.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.1.

To transportlīdzekļu iegāde, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.2.

To transportlīdzekļu tehniskā apkope, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.3.

Papildierīču iegāde un uzstādīšana transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.4.

To transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.3.5.

Citi izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

3.4.

Izdevumi saistībā ar kravas transportlīdzekļiem

3.4.1.

Kravas transportlīdzekļu iegāde

3.4.2.

Kravas transportlīdzekļu tehniskā apkope

3.4.3.

Kravas transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā

3.4.4.

Izdevumi saistībā ar kravas transportlīdzekļiem, kas nav minēti 3.4.1., 3.4.2. un 3.4.3. punktā

3.5.

Pasažieru un daudzfunkcionālu automobiļu tehniskā apkope

3.5.1.

Izmanto tikai uzņēmējdarbībai

3.5.2.

Izmanto daļēji pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai vai nomai

3.5.3.

Izmanto daļēji uzņēmējdarbībai, kas nav minēta 3.5.2. punktā

3.6.

Motociklu, autofurgonu, atpūtas un sporta kuģu, kā arī lidmašīnu, kuru masa ir lielāka par 1 550 kg, tehniskā apkope

3.6.1.

Izmanto pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai, nomai

3.6.2.

Izmanto citai uzņēmējdarbībai

3.7.

Izdevumi, kas nav tehniskā apkope, novietošana garāžā vai stāvvietā saistībā ar pasažieru un daudzfunkcionāliem automobiļiem

3.7.1.

Izmanto tikai uzņēmējdarbībai

3.7.2.

Izmanto daļēji pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai vai nomai

3.7.3.

Izmanto daļēji nolūkiem, kas nav minēti 3.7.2. punktā

3.8.

Izdevumi, kas nav tehniskā apkope, novietošana garāžā vai stāvvietā saistībā ar motocikliem, autofurgoniem, atpūtas un sporta kuģiem, kā arī lidmašīnām, kuru masa ir lielāka par 1 550 kg

3.8.1.

Izmanto pasažieru komercpārvadājumiem, braukšanas apmācībai, nomai vai tālākai pārdošanai

3.8.2.

Izmanto citai uzņēmējdarbībai

3.9.

M1 kategorijas pasažieru automobiļu iegāde

 

3.10.

Papildierīču iegāde M1 kategorijas pasažieru automobiļiem, tostarp to montāža un uzstādīšana

 

3.11.

Izdevumi saistībā ar pasažieru transportlīdzekļiem ar vairāk par 9 vietām vai kravas transportlīdzekļiem

 

3.12.

Izdevumi saistībā ar pasažieru transportlīdzekļiem ar mazāk par 9 vietām, kurus izmanto komercpārvadājumiem

 

3.13.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem, uz kuriem neattiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

3.14.

Izdevumi saistībā ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas atskaitīšanas tiesību ierobežojums

 

3.15.

To pasažieru transportlīdzekļu tehniskā apkope, kas nav pasažieru un daudzfunkcionālie automobiļi, motocikli, autofurgoni, atpūtas un sporta kuģi, kā arī lidmašīnas, kuru masa ir lielāka par 1 550 kg

 

3.16.

Pasažieru transportlīdzekļu novietošana garāžā vai stāvvietā

 

3.17.

Izdevumi, kas nav tehniskā apkope, novietošana garāžā vai stāvvietā saistībā ar pasažieru un daudzfunkcionāliem automobiļiem, motocikliem, autofurgoniem, atpūtas un sporta kuģiem, kā arī lidmašīnām, kuru masa ir lielāka par 1 550 kg

 

4. kods.   Ceļa nodevas un ceļa lietošanas maksa

4.1.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem ar masu, kas lielāka par 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

 

4.2.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem ar masu, kas mazāka par vai vienāda ar 3 500 kg, kuri nav transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai par maksu

4.2.1.

Vieglais automobilis

4.2.2.

Kravas automobilis

4.3.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu

 

4.4.

Ceļa nodevas visiem transportlīdzekļiem, kas šķērso tiltu Great Belt Bridge

 

4.5.

Ceļa nodevas visiem transportlīdzekļiem, kas šķērso tiltu Öresund Bridge

 

4.6.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu ar vairāk par 9 vietām

 

4.7.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem pasažieru pārvadāšanai par maksu ar mazāk par 9 vietām

 

4.8.

Ceļa nodevas transportlīdzekļiem, kurus izmanto saistībā ar konferenci, gadatirgu, izstādi vai kongresu

4.8.1.

Pasākuma rīkotājam

4.8.2.

Pasākuma dalībniekam, ja rēķinu izraksta pats rīkotājs

5. kods.   Ceļošanas izdevumi, piemēram, braukšanas maksa taksometrā, braukšanas maksa sabiedriskajā transportā

5.1.

Nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam

 

5.2.

Personai, kas nav nodokļa maksātājs vai nodokļa maksātāja darbinieks

 

5.3.

Nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam, kas darbojas saistībā ar konferenci, gadatirgu, izstādi vai kongresu

5.3.1.

Pasākuma rīkotājam

5.3.2.

Pasākuma dalībniekam, ja rēķinu izraksta pats rīkotājs

6. kods.   Izmitināšanas pakalpojumi

6.1.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam

 

6.2.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem personai, kas nav nodokļa maksātājs vai nodokļa maksātāja darbinieks

 

6.3.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam, kas piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas konferencēs

 

6.4.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam, kas darbojas saistībā ar konferenci, gadatirgu, izstādi vai kongresu

6.4.1.

Pasākuma rīkotājam

6.4.2.

Pasākuma dalībniekam, ja rēķinu izraksta pats rīkotājs

6.5.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam, kas veic preču piegādes vai sniedz pakalpojumus

 

6.6.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem attiecībā uz tālāku piegādi

 

6.7.

Izdevumi par izmitināšanas pakalpojumiem, kas nav minēti 6.5. vai 6.6. punktā

 

7. kods.   Pārtika, dzērieni un restorānu pakalpojumi

7.1.

Pārtika un dzērieni viesnīcās, bāros, restorānos un pansijās, tostarp brokastis

7.1.1.

Nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam

7.1.2.

Personai, kas nav nodokļa maksātājs vai nodokļa maksātāja darbinieks

7.2.

Pārtika un dzērieni, kas tiek nodrošināti saistībā ar konferenci, gadatirgu, izstādi vai kongresu

7.2.1.

Pasākuma rīkotājam

7.2.2.

Pasākuma dalībniekam, ja rēķinu izraksta pats rīkotājs

7.3.

Pārtika un dzērieni nodokļa maksātāja darbiniekam, kas veic preču piegādes vai sniedz pakalpojumus

 

7.4.

Restorānu pakalpojumi, kas iegādāti tālākai piegādei

 

7.5.

Pārtikas, dzērienu vai restorānu pakalpojumu iegāde, kas nav minēta 7.2., 7.3. un 7.4. punktā

 

8. kods.   Ieejas biļetes gadatirgos un izstādēs

8.1.

Nodokļa maksātājam vai nodokļa maksātāja darbiniekam

 

8.2.

Personai, kas nav nodokļa maksātājs vai nodokļa maksātāja darbinieks

 

9. kods.   Izdevumi par luksusa precēm, atrakcijām un izklaidi

9.1.

Alkoholisko dzērienu iegāde

 

9.2.

Tabakas izstrādājumu iegāde

 

9.3.

Izdevumi par pieņemšanām un izklaidi

9.3.1.

Reklāmas nolūkos

9.3.2.

Ne reklāmas nolūkos

9.4.

Izdevumi par izpriecu kuģu tehnisko apkopi

 

9.5.

Izdevumi par mākslas darbiem, kolekciju un antīkiem priekšmetiem

 

9.6.

Izdevumi par luksusa precēm, atrakcijām un izklaidi reklāmas nolūkā

 

9.7.

Izdevumi par luksusa precēm, atrakcijām un izklaidi, kas nav minēti 9.1., 9.2. un 9.3. punktā

 

10. kods.   Citi

10.1.

Darbarīki

 

10.2.

Remonti ar garantijas periodu

 

10.3.

Pakalpojumi, kas saistīti ar izglītību

 

10.4.

Darbs saistībā ar īpašumu

10.4.1.

Darbs saistībā ar nekustamo īpašumu

10.4.2.

Darbs saistībā ar nekustamo īpašumu, ko izmanto kā mājokli

10.4.3.

Darbs saistībā ar kustamo īpašumu, kas nav minēts 3. punktā

10.5.

Īpašuma iegāde vai noma

10.5.1.

Nekustamā īpašuma iegāde vai noma

10.5.2.

Nekustamā īpašuma iegāde vai noma, ko izmanto kā mājokli, atpūtai vai brīvā laika pavadīšanai

10.5.3.

Tāda kustamā īpašuma iegāde vai noma, kurš saistīts ar nekustamo īpašumu vai kuru izmanto nekustamajā īpašumā, ko izmanto kā mājokli, atpūtai vai brīvā laika pavadīšanai

10.5.4.

Tāda kustamā īpašuma iegāde vai noma, kurš nav minēts 2. punktā

10.6.

Ūdensapgāde, gāzapgāde un elektroapgāde, izmantojot sadales tīklu

 

10.7.

Dāvanas ar nelielu vērtību

 

10.8.

Biroja izmaksas

 

10.9.

Piedalīšanās gadatirgos un semināros, izglītībā vai apmācībā

10.9.1.

Gadatirgi

10.9.2.

Semināri

10.9.3.

Izglītība

10.9.4.

Apmācība

10.10.

Vienotas likmes pieskaitāmās izmaksas mājlopiem un lauksaimniecības produktiem

 

10.11.

Izdevumi par pasta sūtījumiem ārpus ES

 

10.12.

Izdevumi par faksu un tālruni saistībā ar izmitināšanu

 

10.13.

Preces un pakalpojumi, kurus ceļojuma organizētājs iegādājas, lai tie dotu tiešu labumu ceļotājam

 

10.14.

To preču iegāde tālākai pārdošanai, kuras nav minētas 1.6. punktā

 

10.15.

To pakalpojumu iegāde tālākai pārdošanai, kuri nav minēti 6.6. un 7.4. punktā

 

10.16.

Darbs saistībā ar īpašumu

10.16.1.

Darbs saistībā ar nekustamo īpašumu, ko izmanto kā dzīvesvietu, atpūtas vai brīvā laika pavadīšanas vietu

10.16.2.

Darbs saistībā ar nekustamo īpašumu, kurš nav minēts 10.16.1. punktā

10.16.3.

Darbs saistībā ar kustamo īpašumu, kas saistīts ar nekustamo īpašumu vai ko izmanto nekustamajā īpašumā, kurš minēts 10.16.1. punktā

10.16.4.

Darbs saistībā ar kustamo īpašumu, kurš nav minēts 10.16.3. punktā

10.17.

Izdevumi par īpašumu

10.17.1.

Izdevumi par nekustamo īpašumu, ko izmanto kā mājokli, atpūtai vai brīvā laika pavadīšanai

10.17.2.

Izdevumi par nekustamo īpašumu, kurš nav minēts 10.17.1. punktā


Augša