EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0967

Rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

OJ L 264, 3.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/967/oj

3.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 967/2008

z dnia 29 września 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 (1) wprowadziło przepisy dotyczące oznaczeń, jakie mają być umieszczane na produktach ekologicznych, które – od dnia 1 stycznia 2009 r. – obejmują stosowanie logo Wspólnoty na opakowaniach żywności paczkowanej, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2)

Okazało się, że logo wspólnotowe określone w załączniku V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (2), mogło być mylone z innymi logo, takimi jak logo używane w przypadku chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (3), oraz logo zarezerwowanym dla gwarantowanych tradycyjnych specjalności, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (4).

(3)

W celu zapewnienia prawidłowego zrozumienia ze strony konsumentów należy przewidzieć oznakowanie informacyjne zawierające charakterystyczne i atrakcyjne logo wspólnotowe, symbolizujące produkcję ekologiczną i wyraźnie identyfikujące produkty. Opracowanie oraz upowszechnienie takiego logo wspólnotowego wymaga pewnego czasu.

(4)

W celu uniknięcia niepotrzebnego obciążenia finansowego i organizacyjnego podmiotów gospodarczych należy przełożyć termin obowiązkowego stosowania logo wspólnotowego do momentu opracowania nowego logo wspólnotowego. Niniejsza decyzja nie zabrania podmiotom gospodarczym stosowania, fakultatywnie, obecnego logo, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 834/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 42 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 dodaje się ustęp czwarty w brzmieniu:

„Jednakże art. 24 ust. 1 lit. b) i c) stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2008 r.

W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1.

(3)  Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.

(4)  Dz.U. L 275 z 19.10.2007, s. 3.


Top