Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0826

Uredba Komisije (EZ) br. 826/2008 od 20. kolovoza 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda

OJ L 223, 21.8.2008, p. 3–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 182 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; stavljeno izvan snage 32016R1238 . Latest consolidated version: 01/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/826/oj

03/Sv. 55

HR

Službeni list Europske unije

182


32008R0826


L 223/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 826/2008

od 20. kolovoza 2008.

o utvrđivanju zajedničkih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno članak 43. točke (a), (d) i (j), u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Članak 28. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 predviđa da se potpora za privatno skladištenje mora odobriti za maslac te sireve Grana Padano, Parmigiano Reggiano i Provolone.

(2)

Članak 31. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 predviđa mogućnost dodjele potpore za privatno skladištenje bijelog šećera, maslinovog ulja, svježeg ili rashlađenog mesa odraslih životinja vrste goveda, trajnih sireva i sireva proizvedenih od ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka te svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa.

(3)

Radi pravovremenog provođenja programa potpore, treba utvrditi detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

(4)

Trenutačno, mogućnost dodjeljivanja potpore za privatno skladištenje utvrđena je u uredbama Vijeća u vezi sa zajedničkom organizacijom tržišta određenih proizvoda. Te su uredbe zamijenjene Uredbom (EZ) br. 1234/2007.

(5)

Kako bi se pojednostavila i unaprijedila učinkovitost mehanizama upravljanja i nadzora, treba utvrditi zajednička pravila provedbe programa potpore za privatno skladištenje.

(6)

Potpora za privatno skladištenje proizvoda navedenih u člancima 28. i 31. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 treba biti ili utvrđena unaprijed ili natječajnim postupkom.

(7)

Program potpore za privatno skladištenje proizvoda navedenih u članku 28. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 treba provesti kada su uvjeti navedeni u toj Uredbi ispunjeni.

(8)

Program potpore za privatno skladištenje proizvoda navedenih u članku 31. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 može se provesti kada su uvjeti navedeni u toj Uredbi ispunjeni.

(9)

Restrukturiranje industrije šećera u Zajednici dovelo je do regionalnih razlika, što znači da neke regije, zbog lokalne proizvodnje ili uvoza, imaju višak šećera, dok druge imaju manjak. U regijama gdje postoji višak šećera očekuje se da će se pritisak na cijene na razini proizvođača smanjiti, budući da lokalna ponuda premašuje lokalnu potražnju. U regijama u kojima postoji manjak šećera očekuje se da će cijene na razini proizvođača biti stalnije, budući da je lokalna ponuda manja od lokalne potražnje. Pad cijena u određenim državama članicama neće se odraziti na prosječnu cijenu u Zajednici, zbog čega treba predvidjeti pokretanje natječajnog postupka ograničenog na one države članice u kojima su nacionalne prosječne cijene niže od 80 % referentne cijene.

(10)

Kako bi se pojednostavilo upravljanje i nadzor, potpora za privatno skladištenje treba, kao opće pravilo, biti odobrena samo onim gospodarskim subjektima koji za potrebe PDV-a imaju poslovni nastan i registrirani su unutar Zajednice.

(11)

Kako bi se osigurao učinkovit nadzor proizvodnje maslinovog ulja i šećera, gospodarski subjekti koji ispunjavaju uvjete za privatno skladištenje trebaju ispuniti dodatne uvjete.

(12)

Kako bi se osiguralo učinkovito praćenje dogovora, u ovoj Uredbi treba pobliže odrediti informacije potrebne za sklapanje ugovora o skladištenju, kao i obveze ugovornih stranaka.

(13)

Kako bi program bio što učinkovitiji, ugovori se trebaju odnositi na određenu najmanju količinu, koja se razlikuje, prema potrebi, s obzirom na proizvode te na obveze koje svaka ugovorna stranka mora ispuniti, a posebno one kojima se nadležnim tijelima odgovornima za provjeru aktivnosti skladištenja omogućava učinkovita inspekcija uvjeta skladištenja.

(14)

U slučaju kada je potpora utvrđena natječajnim postupkom, ponude trebaju sadržavati sve informacije potrebne za njihovu procjenu te treba predvidjeti obavješćivanje između država članica.

(15)

Može se utvrditi najviši iznos potpore na temelju zaprimljenih ponuda. Međutim, na tržištu mogu nastati situacije u kojima gospodarski ili drugi aspekti zahtijevaju odbijanje svih zaprimljenih ponuda.

(16)

Skladištenje ugovorenih količina tijekom dogovorenog razdoblja predstavlja jedan od glavnih zahtjeva za dodjelu potpore za privatno skladištenje. Kako bi se u obzir uzela poslovna praksa i praktični razlozi, treba odobriti dopuštena odstupanja u odnosu na količinu za koju se potpora dodjeljuje.

(17)

U slučaju unaprijed utvrđene potpore, s obzirom na hitnost određenih mjera za privatno skladištenje koja proizlazi iz gospodarskih okolnosti, moglo bi biti potrebno jamstvo kojim bi se osigurala ozbiljnost primjene, kao i postizanje željenih učinaka mjera na tržište. Jamstvo u vezi s raspisanim natječajnim postupkom treba osigurati da se količine koje su ponuđene i po mogućnosti prihvaćene skladište u skladu s uvjetima određenima u ovoj Uredbi. Stoga treba usvojiti odredbe o oslobađanju i oduzimanju jamstva položenog u skladu s Uredbom Komisije (EEZ) br. 2220/85 od 22. srpnja 1985. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (2).

(18)

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje skladištem, primjereno je usvojiti odredbe za smanjenje iznosa potpore koji se mora platiti ako je količina skladištena tijekom ugovorenog razdoblja manja od ugovorene količine i u slučaju kada razdoblje skladištenja nije u potpunosti poštivano.

(19)

U svjetlu situacije i razvoja na tržištu, može biti primjereno pozivanje ugovorne stranke da svoje zalihe namijeni izvozu od trenutka njihovog skladištenja.

(20)

Ako je iznos potpore za privatno skladištenje određenih mesnih proizvoda utvrđen unaprijed, trenutačna pravila osiguravaju razdoblje za promišljanje kako bi omogućila procjenu situacije na tržištu prije objavljivanja odluka o primjeni potpore. Nadalje, prema potrebi, treba predvidjeti posebne mjere koje bi se primjenjivale na neriješene zahtjeve. Cilj je tih posebnih mjera sprečavanje pretjerane ili špekulativne uporabe programa privatnog skladištenja. S obzirom na to da navedene mjere zahtijevaju hitno djelovanje, Komisija treba biti ovlaštena za djelovanje bez pomoći upravnog odbora, kao i da bez odgađanja poduzima sve potrebne mjere. Te se posebne mjere odnose na goveđe, svinjsko, ovčje i kozje meso. Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje programa privatnog skladištenja navedenih proizvoda, postoji potreba za održavanjem trenutnih postupaka poduzimanja mjera, kako su utvrđeni, bez uvođenja značajnih promjena.

(21)

Potrebno je navesti uvjete pod kojima se može odobriti predujam, prilagođavanje potpore u slučajevima kada ugovorena količina nije u potpunosti poštivana, provjere prava na potporu, moguće kazne te informacije koje države članice moraju dostaviti Komisiji.

(22)

Također treba utvrditi detaljna pravila u pogledu dokumentacije, računovodstva te učestalosti i prirode provjera.

(23)

Kako bi se spriječile i kaznile nepravilnosti i prijevare, treba poduzeti prikladne mjere. S tim ciljem ugovorne stranke za koje je utvrđeno da su dale lažne izjave trebaju biti isključene iz programa potpore za privatno skladištenje na godinu dana.

(24)

Ova Uredba uključuje određene odredbe o privatnom skladištenju sadržane u Uredbi Komisije (EZ) br. 562/2005 od 5. travnja 2005. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u vezi s komunikacijom između država članica i Komisije u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (3), Uredbe Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota (4) i Uredbe Komisije (EZ) br. 105/2008 od 5. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1255/1999 u pogledu intervencije na tržištu maslaca (5). Te odredbe treba izbrisati, a navedene uredbe treba na odgovarajući način izmijeniti.

(25)

Nadalje, ova Uredba sadrži odredbe o privatnom skladištenju iz sljedećih uredaba, koje treba staviti izvan snage i zamijeniti novom uredbom:

Uredba Komisije (EEZ) br. 3444/90 od 27. studenoga 1990. o utvrđivanju detaljnih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa (6),

Uredba Komisije (EZ) br. 2659/94 od 31. listopada 1994. o detaljnim pravilima za dodjelu potpore za privatno skladištenje sireva Grana Padano, Parmigiano Reggiano i Provolone  (7),

Uredba Komisije (EZ) br. 907/2000 od 2. svibnja 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1254/1999 u vezi s potporama za privatno skladištenje u sektoru govedine i teletine (8),

Uredba Komisije (EZ) br. 2153/2005 od 23. prosinca 2005. o programu potpore za privatno skladištenje maslinovog ulja (9),

Uredba Komisije (EZ) br. 6/2008 od 4. siječnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje ovčjeg i kozjeg mesa (10),

Uredba Komisije (EZ) br. 85/2008 od 30. siječnja 2008. o posebnim uvjetima za dodjelu potpore za privatno skladištenje ovčjeg i kozjeg mesa (11),

Uredba Komisije (EZ) br. 414/2008 od 8. svibnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu dodjele potpore za privatno skladištenje određenih vrsta sireva za razdoblje skladištenja 2008./2009. (12).

(26)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

Uvodne odredbe

Odjeljak 1.

Opseg i opća pravila dodjele potpora za privatno skladištenje

Članak 1.

Opseg i definicija

1.   Ova Uredba utvrđuje zajednička pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje proizvoda navedenih u člancima 28. i 31. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Ona se primjenjuje ne dovodeći u pitanje određene odredbe utvrđene u uredbama Komisije kojima se pokreće natječajni postupak ili unaprijed utvrđuje potpora za privatno skladištenje.

2.   Za potrebe primjene Uredbe, izraz „nadležna tijela država članica” znači odjeli ili tijela koja su države članice akreditirale kao agencije za plaćanje koje ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 (13).

Članak 2.

Prihvatljivost proizvoda

1.   Kako bi bili ispunjavali uvjete za dodjelu potpore za privatno skladištenje, osim zahtjeva utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 1234/2007, proizvodi također moraju ispunjavati uvjete navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.   Maslac skladišten u državi članici koja nije država članica proizvodnje također mora udovoljavati dodatnim zahtjevima određenima u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Uvjeti dodjele potpore za bijeli šećer

1.   Odluka o dodjeli potpore za privatno skladištenje bijelog šećera može biti donesena ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

prosječna cijena za bijeli šećer u Zajednici, zabilježena unutar sustava obavješćivanja o cijenama, niža je od 85 % referentne cijene;

(b)

zabilježene prosječne cijene za bijeli šećer vjerojatno će ostati na toj razini ili pasti ispod nje u trajanju od dva mjeseca na temelju stanja na tržištu, uzevši u obzir očekivane učinke mehanizama upravljanja tržištem i posebno povlačenja.

U skladu s kriterijima utvrđenima u prvom podstavku, dodjela potpore za privatno skladištenje može biti ograničena na države članice u kojima je prosječna cijena za bijeli šećer, zabilježena unutar sustava obavješćivanja o cijenama, niža od 80 % referentne cijene. Potpora se dodjeljuje za šećer koji su već uskladištili ili planiraju skladištiti proizvođači šećera odobreni u tim državama članicama.

2.   Privatno skladištenje bijelog šećera može se odvijati u razdoblju od 1. studenoga do 30. lipnja tržišne godine tijekom koje je potpora dodijeljena.

Članak 4.

Uvjeti dodjele potpore za maslinovo ulje

Za potrebe primjene članka 33. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, prosječna se cijena evidentira na tržištu tijekom razdoblja od najmanje dva tjedna.

Detaljna pravila u vezi s podacima koje države članice dostavljaju Komisiji utvrđena su u dijelu A Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Uvjeti dodjele potpore za govedinu

Potpora za privatno skladištenje može biti dodijeljena ako prosječna cijena u Zajednici za trupla odraslih muških životinja vrste goveda iz razreda R3, izračunata u skladu s dijelom B Priloga III., iznosi 2 291 eura po toni ili manje.

Odjeljak 2.

Opća pravila za utvrđivanje potpore za privatno skladištenje

Članak 6.

Postupak utvrđivanja potpore

Radi utvrđivanja iznosa potpore za privatno skladištenje proizvoda navedenih u člancima 28. i 31. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, Komisija pokreće natječajni postupak za ograničeno razdoblje u skladu s člankom 9. ove Uredbe ili unaprijed utvrđuje potporu u skladu s člankom 16. ove Uredbe.

Članak 7.

Ponude i zahtjevi za potporu za privatno skladištenje

1.   Gospodarski subjekt koji traži potporu podnosi ili ponudu u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili zahtjev u skladu s člankom 17. stavkom 1. nadležnom tijelu države članice u kojoj su proizvodi skladišteni ili trebaju biti skladišteni.

2.   U sektorima u kojima je program potpore namijenjen jednoj ili više regija ili država članica, ponude i zahtjevi mogu se podnijeti samo u tim regijama ili državama članicama.

3.   Ponude ili zahtjevi za potporu za privatno skladištenje soljenog ili nesoljenog maslaca i sireva također se odnose na proizvode koji su u cijelosti uskladišteni.

4.   Ponude i zahtjevi za potporu za privatno skladištenje svježeg ili rashlađenog mesa goveda, prasadi, ovaca, koza te maslinovog ulja odnose se na količine onih proizvoda koji još nisu bili uskladišteni.

5.   Ponude ili zahtjevi za potporu za privatno skladištenje šećera odnose se na šećer koji je ili tek treba biti uskladišten.

Članak 8.

Uvjeti prihvatljivosti gospodarskih subjekata

1.   Gospodarski subjekti koji podnose ili dostavljaju ponudu za potporu za privatno skladištenje imaju poslovni nastan i registrirani su u Zajednici za potrebe poreza na dodanu vrijednost.

2.   U slučaju maslinovog ulja, gospodarski subjekti koji podnose ili dostavljaju ponudu za potporu za privatno skladištenje moraju ispunjavati uvjete utvrđene u stavku 1., kao i dodatne zahtjeve utvrđene u Prilogu IV.

3.   U slučaju šećera, gospodarski subjekti koji podnose ili dostavljaju ponudu za potporu za privatno skladištenje moraju ispunjavati uvjete utvrđene u stavku 1. te moraju biti proizvođači šećera, kako je navedeno u točki (a) članka 7. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 952/2006.

POGLAVLJE II.

Potpora dodijeljena natječajnim postupkom

Članak 9.

Pokretanje natječajnog postupka

1.   Natječajni postupak pokreće se u skladu s postupkom navedenim u članku 195. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 putem Uredbe, dalje u tekstu: „Uredba o pokretanju natječajnog postupka”.

2.   Uredba o pokretanju natječajnog postupka može sadržavati sljedeće informacije:

(a)

proizvode obuhvaćene njihovim odgovarajućim oznakama KN, prema potrebi;

(b)

mjernu jedinicu količine (partije, serije, bačva/silos);

(c)

obuhvaćeno razdoblje („natječajno razdoblje”) te različita podrazdoblja u kojima se može podnijeti ponuda;

(d)

datum početka i okončanja razdoblja u kojem se može podnijeti ponuda;

(e)

najkraće i najdulje razdoblje skladištenja;

(f)

prema potrebi, ukupnu količinu obuhvaćenu natječajnim postupkom;

(g)

najmanju količinu koju svaka ponuda mora sadržavati;

(h)

iznos jamstva po jedinici;

(i)

razdoblja dopreme u skladište i izlaza iz njega;

(j)

specifikacije koje moraju biti otisnute na pakiranju.

3.   Između stupanja na snagu Uredbe o pokretanju natječajnog postupka i prvog dana podnošenja ponuda mora proći najmanje šest dana.

Članak 10.

Podnošenje ponuda

1.   Ponude se dostavljaju metodom dostupnom gospodarskim subjektima u dotičnoj državi članici.

Nadležna tijela država članica mogu zahtijevati da se ponude u elektroničkom obliku poprate naprednim elektroničkim potpisom u smislu članka 2. stavka 2. Direktive 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14) ili elektroničkim potpisom koji daje funkcionalno jednaku vjerodostojnost kao potpis, primjenom uvjeta jednakih onima određenima u odredbama Komisije o elektroničkim i digitalnim dokumentima, određenima u Odluci Komisije 2004/563/EZ, Euratom (15) te u njezinim provedbenim pravilima.

2.   Ponuda je valjana ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

navedena je uputa na Uredbu kojom se pokreće natječajni postupak te datum isteka podrazdoblja za podnošenje ponuda;

(b)

navedeni su identifikacijski podaci podnositelja ponude: ime, adresa i registracijski broj za PDV;

(c)

naveden je proizvod s odgovarajućom oznakom KN, prema potrebi;

(d)

navedeno je razdoblje skladištenja, prema potrebi;

(e)

navedena je količina proizvoda obuhvaćenih ponudom;

(f)

u slučaju kada su proizvodi već uskladišteni, navedeni su naziv i adresa mjesta skladištenja, broj skladištenja partije, serije, bačve/silosa i, prema potrebi, broj odobrenja tvornice;

(g)

naveden je iznos potpore ponuđen po jedinici i po danu, izražen u eurima i centima, ne uključujući PDV;

(h)

podnositelj ponude položio je sredstvo osiguranja prije isteka podrazdoblja dostavljanja ponuda, u skladu s odredbama glave III. Uredbe (EEZ) br. 2220/85 te je tijekom istog razdoblja predočio dokaz za to;

(i)

ne sadrži nikakve dodatne uvjete koje je postavio podnositelj ponude, osim uvjeta utvrđenih u ovoj Uredbi i Uredbi o pokretanju natječajnog postupka;

(j)

sastavljen je na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika država članica u kojima je ponuda podnesena.

3.   Ponude se nakon podnošenja ne povlače niti se mijenjaju.

Članak 11.

Pregled ponuda

1.   Nadležna tijela država članica odlučuju o valjanosti ponuda na temelju uvjeta određenih u članku 10. stavku 2.

2.   Osobe ovlaštene za zaprimanje i pregled ponude ne smiju neovlaštenim osobama otkriti nikakve s njima povezane podatke.

3.   U slučaju kada nadležna tijela država članica odluče da je ponuda nevaljana, o tome obavješćuju podnositelja ponude.

Članak 12.

Obavješćivanje Komisije o ponudama

1.   Nadležna tijela država članica Komisiju obavješćuju o svim valjanim ponudama.

2.   Obavijesti ne sadrže podatke iz članka 10. stavka 2. točke (b).

3.   Obavijesti se šalju u elektroničkom obliku, uporabom metoda koje je državama članicama naznačila Komisija, unutar određenog razdoblja utvrđenog Uredbom o pokretanju natječajnog postupka.

4.   Oblik i sadržaj obavijesti utvrđuje se na temelju obrazaca koje Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama.

5.   Nadležna tijela država članica obavješćuju Komisiju o činjenici da nije podnesena nijedna ponuda tijekom razdoblja iz stavka 3.

Članak 13.

Odluka na temelju ponuda

1.   Na temelju ponuda objavljenih u skladu s člankom 12. stavkom 1., Komisija, u skladu s postupkom iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, odlučuje:

(a)

da neće utvrditi najviši iznos potpore; ili

(b)

da će utvrditi najviši iznos potpore.

2.   U slučaju primjene članka 9. stavka 2. točke (f), Komisija, u skladu s postupkom iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, utvrđuje koeficijent primjenjiv na ponude koje su dostavljene za razinu najviše potpore ako bi dodjela ukupnih količina za koje je navedeni iznos ponuđen dovele do prekoračenja ukupne količine.

Odstupajući od članka 10. stavka 3., podnositelj ponude na kojeg se takav koeficijent odnosi može odlučiti povući svoju ponudu unutar 10 dana od dana objave gore navedene Uredbe kojom se navedeni koeficijent utvrđuje.

3.   Odluke o privatnom skladištenju iz stavaka 1. i 2. objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Pojedinačne odluke o ponudama

1.   U slučaju kada je najviši iznos potpore utvrđen u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (b), nadležna tijela država članica prihvaćaju ponude koje su jednake ili niže od najvišeg iznosa, ne dovodeći u pitanje članak 13. stavak 2. Sve druge ponude se odbijaju.

2.   U slučaju kada najviši iznos potpore nije utvrđen, sve se ponude odbijaju.

Nadležna tijela država članica ne prihvaćaju ponude o kojima nisu obaviještene kako je predviđeno u članku 12. stavku 1.

3.   Nadležna tijela država članica usvajaju odluke iz stavaka 1. i 2. ovog članka nakon objave Odluke Komisije o potpori iz članka 13. stavka 1. te obavješćuju podnositelje ponuda o ishodu njihovog sudjelovanja unutar roka od tri radna dana nakon objave.

4.   Prava i obveze uspješnog podnositelja ponude su prenosivi.

Članak 15.

Osnovni zahtjevi i sredstva osiguranja

1.   Osnovni zahtjevi u smislu članka 20. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2220/85 su:

(a)

ne povlačiti ponudu;

(b)

uskladištiti i zadržati najmanje 99 % ugovorene količine, odnosno 90 % za mesne proizvode, 98 % za maslinovo ulje i 95 % za sireve tijekom ugovorenog razdoblja skladištenja, na rizik ugovorne stranke u smislu članka 19. ove Uredbe te pod uvjetima iz članka 22. stavka 1. točke (a) ove Uredbe;

(c)

u slučaju kada se primjenjuje članak 28. stavak 3., proizvodi se izvoze u skladu s jednom od tri mogućnosti navedene u tom članku.

2.   Sredstva osiguranja se oslobađaju odmah u slučaju kada:

(a)

je ponuda nevaljana ili odbijena ili ako je povučena u slučaju primjene drugog podstavka članka 13. stavka 2.;

(b)

u slučaju primjene prvoga podstavka članka 13. stavka 2., iznos oslobođenog sredstva osiguranja odgovara količini koja nije prihvaćena.

3.   Sredstva osiguranja se oslobađaju za količinu za koje su ispunjene ugovorene obveze.

4.   U slučaju kada je rok uskladištenja, kako je određeno u članku 25. stavku 1. ove Uredbe prekoračen, sredstvo osiguranja se zadržava u skladu s člankom 23. Uredbe (EEZ) br. 2220/85.

POGLAVLJE III.

Unaprijed utvrđena potpora

Članak 16.

Utvrđivanje iznosa potpore unaprijed

1.   U skladu s postupkom iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, iznos potpore za privatno skladištenje unaprijed se utvrđuje Uredbom, dalje u tekstu „Uredba o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed”.

2.   Uredba o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed može sadržavati sljedeće informacije:

(a)

proizvode obuhvaćene njihovim odgovarajućim oznakama KN, prema potrebi;

(b)

iznos potpore za privatno skladištenje po jedinici mase za obuhvaćene proizvode;

(c)

mjernu jedinicu količine (partija, serija, bačva/silos);

(d)

najmanju količinu po zahtjevu;

(e)

razdoblje dostavljanja zahtjeva za potporu za privatno skladištenje;

(f)

razdoblja dopreme u skladište i izlaza iz njega;

(g)

najkraće i najdulje razdoblje skladištenja;

(h)

specifikacije koje moraju biti otisnute na pakiranju;

(i)

iznos sredstva osiguranja po jedinici, prema potrebi;

Članak 17.

Podnošenje zahtjeva za potporu

1.   Zahtjevi za potporu dostavljaju se metodom dostupnom gospodarskim subjektima u dotičnoj državi članici.

Nadležna tijela država članica mogu zahtijevati da se u zahtjevima za potporu u elektroničkom obliku upotrijebi napredan elektronički potpis u smislu članka 2. točke 2. Direktive 1999/93/EZ ili elektronički potpis koji daje funkcionalno jednaku vjerodostojnost kao potpis, primjenom uvjeta jednakih onima određenima u odredbama Komisije o elektroničkim i digitalnim dokumentima, određenima Odlukom 2004/563/EZ, Euratom te u njezinim provedbenim pravilima.

2.   Zahtjev za potporu valjan je ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

navedena je uputa na Uredbu o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed;

(b)

navedeni su identifikacijski podaci podnositelja zahtjeva; ime, adresa i registracijski broj za PDV;

(c)

naveden je proizvod s odgovarajućom oznakom KN, prema potrebi;

(d)

navedena je količina proizvoda;

(e)

navedeno je razdoblje skladištenja, prema potrebi;

(f)

u slučaju kada su proizvodi već uskladišteni, navedeni su naziv i adresa mjesta skladištenja, broj skladištenja partije, serije, bačve/silosa i, prema potrebi, broj odobrenja tvornice;

(g)

ne sadrži nikakve dodatne uvjete koje je postavio podnositelj zahtjeva, osim uvjeta utvrđenih u ovoj Uredbi i Uredbi o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed;

(h)

sastavljen je na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika država članica u kojima je zahtjev podnesen;

(i)

podnositelj zahtjeva je položio sredstvo osiguranja, u skladu s odredbama glave III. Uredbe (EEZ) br. 2220/85, te je predočio dokaz za to, prema potrebi.

3.   Sadržaj zahtjeva ne mijenja se nakon podnošenja istih.

Članak 18.

Glavni zahtjevi i sredstva osiguranja

1.   U slučaju kada se primjenjuje članak 17. stavak 2. točka i., glavni zahtjevi u smislu članka 20. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2220/85 su:

(a)

nepovlačenje zahtjeva za ugovor;

(b)

uskladištiti i zadržati najmanje 99 % ugovorene količine, odnosno 90 % za mesne proizvode, 98 % za maslinovo ulje i 95 % za sireve tijekom ugovorenog razdoblja skladištenja, na rizik ugovorne stranke u smislu članka 19. ove Uredbe te pod uvjetima predviđenima u članku 22. stavku 1. točki (a);

(c)

u slučaju kada se primjenjuje članak 28. stavak 3., proizvodi se izvoze u skladu s jednom od tri mogućnosti navedene u tom članku.

2.   Jamstva se oslobađaju odmah u slučaju kada zahtjev za ugovor nije prihvaćen.

3.   Jamstva se oslobađaju za količinu za koju su ispunjene ugovorene obveze.

4.   Ako je rok uskladištenja kako je određeno u članku 25. stavku 1. ove Uredbe prekoračen, sredstvo osiguranja se zadržava u skladu s člankom 23. Uredbe (EEZ) br. 2220/85.

POGLAVLJE IV.

Ugovori

Članak 19.

Sklapanje ugovora

Ugovori se sklapaju između nadležnih tijela država članica na čijem su području proizvodi uskladišteni ili trebaju biti skladišteni i uspješnog podnositelja ponude ili zahtjeva koji udovoljava zahtjevima utvrđenima u članku 8., dalje u tekstu: „ugovorna stranka”.

Članak 20.

Informacije o mjestu skladištenja

Nakon primitka obavijesti od države članice iz članka 14. stavka 3. ili nakon sklapanja ugovora iz članka 23. stavka 1. ili nakon objave odluka iz članka 23. stavka 2., uspješni ponuditelj ili podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu države članice šalje:

(a)

naziv i adresu jednog ili više skladišta i, za svako skladište, detalje i točnu lokaciju silosa ili partija ili bačava ili serija s odgovarajućim količinama;

(b)

obavijest o datumu stupanja na snagu svake serije koja još nije smještena u skladište i potrebnom vremenskom okviru za smještanje ugovorenih količina u skladište; za svaku partiju koja ulazi u skladište mora se navesti količina i točna lokacija.

Nadležno tijelo može zahtijevati da se gore navedene informacije dostave najmanje dva radna dana prije uskladištenja svake serije.

Članak 21.

Elementi ugovora

Ugovor sadrži elemente predviđene u članku 22. ove Uredbe i elemente navedene u relevantnim odredbama Uredbe kojom se pokreće natječajni postupak i u samom postupku nadmetanja ili elemente navedene u odgovarajućim odredbama Uredbe o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed i u zahtjevu.

Članak 22.

Obveze ugovornih stranaka

1.   Ugovori određuju barem sljedeće obveze za ugovornu stranku:

(a)

uskladištiti ugovorene količine i držati ih u skladištu tijekom ugovorenog razdoblja skladištenja, na svoj vlastiti rizik i trošak, pod uvjetima kojima je zajamčeno održavanje svojstava proizvoda iz Priloga I., bez zamjene skladištenih proizvoda ili njihovog prijenosa u drugo skladište. Međutim, u slučaju kada ugovorna stranka, u slučaju sireva, podnese razuman zahtjev, nadležno tijelo može odobriti premještaj skladištenih proizvoda. U slučaju kada ugovorna stranka podnese razuman zahtjev u slučaju drugih proizvoda, nadležno tijelo premještaj uskladištenih proizvoda može odobriti samo u iznimnim slučajevima;

(b)

zadržati dokumente o masi utvrđenoj u trenutku uskladištenja;

(c)

poslati dokumente koji se odnose na aktivnosti smještanja u skladište nadležnom tijelu najkasnije mjesec dana od dana uskladištenja iz članka 25. stavka 1.;

(d)

dopustiti nadležnom tijelu da u svakome trenutku provjeri jesu li obveze utvrđene u ugovoru ispunjene;

(e)

mora se pobrinuti da su uskladišteni proizvodi lako dostupni i pojedinačno prepoznatljivi: svaka zasebno skladištena jedinica označena je tako da su datum uskladištenja, broj ugovora, proizvod i masa prikazani.

2.   Ugovorne stranke tijelu odgovornom za provjeru stavljaju na raspolaganje cjelokupnu dokumentaciju, za svaki ugovor zasebno, te mu posebno omogućuju provjeru podataka o proizvodima smještenima u privatna skladišta:

(a)

broj odobrenja tvornice i državne članice proizvodnje, prema potrebi;

(b)

podrijetlo i datum proizvodnje proizvoda ili, u slučaju šećera, tržišnu godinu proizvodnje te, prema potrebi, datum klanja;

(c)

datum uskladištenja;

(d)

masu i broj upakiranih jedinica;

(e)

prisutnost u skladištu i adresu skladišta;

(f)

predviđeni datum isteka ugovorenog razdoblja skladištenja, upotpunjenog stvarnim datumom izlaza.

U vezi s točkom (d) prvoga podstavka, u slučaju da je meso uskladišteno nakon njegovog rezanja, djelomičnog ili potpunog otkoštavanja, važu se samo proizvodi koji su stvarno uskladišteni, što može biti izvršeno na mjestu rezanja te djelomičnog ili potpunog otkoštavanja. Masa proizvoda koji se moraju uskladištiti ne utvrđuje se prije sklapanja ugovora.

3.   Ugovorna stranka ili, prema potrebi, upravitelj skladišta, vode evidenciju o zalihama dostupnima u skladištu, koja uz broj ugovora sadrži:

(a)

identifikaciju pojedinačno uskladištenih proizvoda po partijama/serijama/bačvama/silosima;

(b)

datum uskladištenja i datum izlaza;

(c)

količinu za svaku uskladištenu partiju/seriju/bačvu/silos;

(d)

mjesto uskladištenih proizvoda.

Članak 23.

Sklapanje ugovora za unaprijed utvrđenu potporu

1.   Za već uskladištene proizvode, ugovori se sklapaju unutar 30 dana od dana primitka obavijesti iz članka 17. stavka 2. točke (f), pri čemu je, prema potrebi, obvezna dodatna informacija o prihvatljivosti proizvoda, kako je navedeno u drugom podstavku članka 36. stavka 2. Ako prihvatljivost nije utvrđena, predmetni se ugovor smatra ništavnim.

2.   Za proizvode koji još nisu uskladišteni, nadležno tijelo svakom podnositelju zahtjeva petog radnog dana od dana podnošenja zahtjeva dostavlja odluke o primjeni, pod uvjetom da Komisija tijekom interventnog razdoblja ne usvoji posebne mjere u skladu sa stavkom 3.; ugovor se smatra sklopljenim nakon slanja obavijesti o odluci iz ovog stavka.

3.   U slučaju unaprijed utvrđene potpore za goveđe, svinjsko, ovčje i kozje meso, u slučaju kada pregled situacije pokaže prekomjernu uporabu programa potpore utvrđene ovom Uredbom ili postojanje rizika prekomjerne uporabe, Komisija može:

(a)

suspendirati primjenu programa za najviše pet radnih dana; zahtjevi za sklapanje ugovora podneseni tijekom toga razdoblja ne prihvaćaju se;

(b)

odrediti jedinstven postotak za koji je potrebno smanjiti količine iz zahtjeva za sklapanje ugovora, pod uvjetom da se poštuju najmanja ugovorena količina, prema potrebi;

(c)

odbiti zahtjeve podnesene prije razdoblja obustave, a o čijem bi se prihvaćanju odlučivalo tijekom razdoblja suspenzije.

Članak 24.

Sklapanje ugovora za potporu odobrenu natječajnim postupkom

Nakon potpunog prijenosa informacija iz članka 20., nadležno tijelo država članica obavješćuje uspješnog ponuditelja da su osigurani svi potrebni podaci te da se od tog trenutka ugovor smatra sklopljenim.

Datum sklapanja ugovora je datum kada nadležno tijelo država članica obavijesti ugovornu stranku.

Članak 25.

Uskladištenje proizvoda koji još nisu u skladištu

1.   Ugovorena količina proizvoda koja se mora uskladištiti nakon sklapanja ugovora, uskladištava se unutar 28 dana od dana sklapanja ugovora.

2.   Proizvodi se skladište u pojedinačnim partijama/serijama/bačvama/silosima, s time da svaka partija/serija/bačva/silos predstavlja količinu uskladištenu na određeni dan po ugovoru i po mjestu skladištenja.

3.   Uskladištavanje se okončava na dan kada je uskladištena posljednja zasebna ugovorena količina partije/serije/bačve/silosa.

Članak 26.

Dodatne odredbe u vezi s uskladištenjem mesnih proizvoda

1.   U slučaju goveđeg mesa, ugovorne stranke mogu, pod stalnim nadzorom nadležnog tijela i tijekom razdoblja uskladištenja, razrezati, djelomično otkoštati ili otkoštati sve proizvode ili dio proizvoda, pod uvjetom da se rabi dovoljna količina trupova, kako bi se zajamčilo da je tonaža za koju je ugovor sklopljen, kao i ukupna količina mesa proisteklog iz takvih postupaka, uskladištena. Ugovorne stranke koje žele iskoristiti ovu mogućnost o tome moraju obavijestiti nadležno tijelo najkasnije do dana kada uskladištenje započinje.

Međutim, nadležno tijelo može zahtijevati da se obavijest iz prvog podstavka dostavi najmanje dva radna dana prije uskladištenja svake pojedinačne serije.

Velike tetive, hrskavice, kosti, komadi sala i drugi otpaci koji ostanu nakon rezanja, djelomičnog ili potpunog otkoštavanja ne skladište se.

2.   Za mesne proizvode, uskladištenje započinje, za svaku zasebnu seriju iz ugovorene količine, na dan kada je stavljeno pod nadzor nadležnog tijela. To je dan kada se utvrđuje neto masa svježeg rashlađenog proizvoda:

(a)

na mjestu skladištenja, u slučaju kada je proizvod smrznut u prostorijama skladišta;

(b)

na mjestu smrzavanja, u slučaju kada je proizvod smrznut u prikladnim pogonima izvan mjesta skladištenja;

(c)

na mjestu otkoštavanja ili rezanja, u slučaju kada je meso uskladišteno nakon otkoštavanja ili rezanja.

Članak 27.

Ugovorno razdoblje skladištenja

1.   U slučaju kada su proizvodi uskladišteni nakon sklapanja ugovora, ugovoreno razdoblje skladištenja započinje sljedećeg dana od dana uskladištenja zadnje partije/serije/bačve/silosa.

2.   Za već uskladištene proizvode, ugovoreno razdoblje skladištenja započinje sljedećeg dana od dana kad su nadležna tijela primila obavijest iz članka 10. stavka 2. točke (f) i članka 17. stavka 2. točke (f).

3.   Za maslinovo ulje, ugovoreno razdoblje skladištenja ne započinje sve dok se bačve ne plombiraju nakon uzorkovanja.

4.   Posljednji dan razdoblja skladištenja može biti utvrđen Uredbom o pokretanju natječajnog postupka ili Uredbom o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed, kako je navedeno u članku 9. stavku 2. točki (i) i članku 16. stavku 2. točki (f).

Članak 28.

Izlaz iz skladišta

1.   Izlaz iz skladišta može započeti sljedećeg dana od posljednjeg dana ugovorenog razdoblja skladištenja ili, ovisno o situaciji, od datuma navedenog u Uredbi o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed ili Uredbi o pokretanju natječajnog postupka.

2.   Izlaz iz skladišta vrši se u cijelim skladišnim serijama ili u manjim količinama, ako nadležno tijelo to odobri.

Međutim, u slučaju iz članka 27. stavka 3. i članka 36. stavka 5. točke (a), iz skladišta se smije otpremiti samo plombirana količina.

3.   Po isteku razdoblja skladištenja od dva mjeseca, ugovorna stranka iz skladišta može otpremiti sve ili dio proizvoda iz dotičnog ugovora, uz poštivanje najmanje količine od 5 tona po ugovornoj stranki i po mjestu skladištenja ili, ako je dostupno manje od 5 tona, ukupnu ugovorenu količinu u skladištu, pod uvjetom da je, unutar 60 dana od dana njihove otpreme iz skladišta, ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

proizvodi su napustili carinsko područje Zajednice bez daljnje prerade;

(b)

proizvodi su dopremljeni na njihovo mjesto odredišta bez daljnje prerade, u slučajevima iz članka 36. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 800/1999 (16); ili

(c)

proizvodi su bez daljnje prerade uskladišteni u opskrbno skladište koje je odobreno sukladno članku 40. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 800/1999.

Ugovoreno razdoblje skladištenja za svaku pojedinačnu seriju namijenjenu izvozu završava dan prije:

(a)

dana izlaza iz skladišta; ili

(b)

dana prihvaćanja izvozne deklaracije, ako proizvod nije premještan.

Iznos potpore umanjuje se u odnosu na skraćivanje razdoblja skladištenja primjenom dnevnih iznosa koje Komisija utvrđuje u skladu s postupkom iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Za potrebe primjene ovog stavka, u slučaju proizvoda koji ispunjavaju uvjete za subvenciju, dokaz izvoza dostavlja se u skladu s člankom 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 800/1999.

U slučaju proizvoda koji ne ispunjavaju uvjete za subvenciju, dokaz izvoza u slučajevima predviđenima u članku 8. Uredbe (EZ) br. 800/1999 predstavlja izvorni primjerak kontrolnog lista T5, u skladu s člancima 912.a, 912.b, 912.c, 912.e i 912.g Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (17). Broj ove Uredbe navodi se u polju 107. kontrolnog lista.

Članak 29.

Obavijest o izlazu

Ugovorna stranka obavješćuje nadležno tijelo prije nego što namjerava otpremiti proizvode iz skladišta, u skladu s odredbama utvrđenima u članku 36. stavku 6.

U slučaju kada zahtjevu iz prvog stavka nije udovoljeno, iako je nadležnim tijelima unutar 30 dana od dana otpreme iz skladišta dostavljen dovoljan dokaz o planiranom datumu otpreme iz skladišta te o dotičnim količinama, potpora se umanjuje za 15 % te se isplaćuje samo za razdoblje za koje ugovorna stranka nadležnom tijelu dostavi zadovoljavajući dokaz da je proizvod pohranjen u ugovorenom skladištu.

U slučaju kada zahtjevu iz prvog stavka nije udovoljeno, a nadležnom tijelu unutar 30 dana od dana otpreme iz skladišta nije dostavljen dovoljan dokaz o planiranom datumu otpreme iz skladišta te o dotičnim količinama, ugovorena potpora se ne isplaćuje i, prema potrebi, ukupni iznos sredstva osiguranja se zadržava.

POGLAVLJE V.

Isplata potpore

Članak 30.

Zahtjev za isplatu potpore

1.   Potpora ili, ako je odobren predujam u skladu s člankom 31., razlika potpore, isplaćuje se na temelju zahtjeva za isplatu koji ugovorna stranka položi unutar tri mjeseca nakon završetka ugovorenog razdoblja skladištenja.

2.   U slučaju kada ugovorna stranka nije uspjela predočiti dokaznu dokumentaciju unutar roka od 3 mjeseca, iako je pravovremeno djelovala kako bi istu na vrijeme prikupila, može joj se odobriti produljenje koje ne smije biti dulje od ukupno tri mjeseca.

3.   U slučaju kada se primjenjuje prvi podstavak članka 28. stavka 3. ove Uredbe, potreban se dokaz predočuje unutar rokova određenih u članku 49. stavcima 2., 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 800/1999.

Članak 31.

Predujam potpore

1.   Nakon 60 dana skladištenja, na zahtjev ugovorne stranke smije biti isplaćen jednokratan predujam potpore, pod uvjetom da ta stranka položi sredstvo osiguranja koje je jednakovrijedno predujmu plus 10 %.

2.   Predujam ne premašuje iznos potpore koji, prema potrebi, odgovara razdoblju skladištenja od 90 dana ili tri mjeseca. Sredstvo osiguranja iz stavka 1. oslobađa se odmah nakon isplate razlike potpore.

Članak 32.

Isplata potpore

Isplata potpore ili razlike potpore vrši se unutar 120 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu potpore, pod uvjetom da su ispunjene obveze iz ugovora i da je izvršena konačna provjera. Međutim, ako je u tijeku upravna istraga, plaćanje se ne izvršava dok se ne prizna pravo.

Članak 33.

Isplata potpore u slučaju otkoštavanja u sektoru goveđeg mesa

1.   U slučaju otkoštavanja, ako je stvarno uskladištena količina mesa manja od 67 kg otkoštenog mesa po 100 kg mesa s kostima, potpora se ne isplaćuje.

2.   Ako je stvarno uskladištena količina mesa veća od 67 kg, a manja od 75 kg otkoštenog mesa po 100 kg mesa s kostima, iznos potpore razmjerno se smanjuje.

3.   Iznos potpore ne smanjuje se niti ne povećava u slučaju kada stvarno uskladištena količina mesa iznosi 75 kg ili više otkoštenog mesa na 100 kg mesa s kostima.

Članak 34.

Smanjenje iznosa ili isključenje plaćanja

1.   Osim u slučajevima više sile, ako količina koja je stvarno uskladištena tijekom ugovorenog razdoblja skladištenja iznosi manje od ugovorene količine i ne manje od 99 % te količine, potpora se isplaćuje za stvarno uskladištenu količinu. Međutim, ako nadležno tijelo ustanovi da je ugovorna stranka djelovala namjerno ili nesavjesno, može odlučiti dodatno smanjiti potporu ili je uopće ne isplatiti.

Za svinjsko, goveđe, ovčje i kozje meso, potpora se isplaćuje za stvarno uskladištenu količinu ako ona ne predstavlja manje od 90 % ugovorene količine.

Za maslinovo ulje potpora se isplaćuje za stvarno uskladištenu količinu ako ona ne predstavlja manje od 98 % ugovorene količine.

Za sir se potpora isplaćuje za stvarno uskladištenu količinu ako ona ne predstavlja manje od 95 % ugovorene količine.

2.   Osim u slučajevima više sile, ako količina koja je stvarno uskladištena tijekom ugovorenog razdoblja skladištenja iznosi manje od postotaka navedenih u stavku 1., ali ne manje od 80 % ugovorene količine, potpora za stvarno uskladištenu količinu upola se smanjuje. Međutim, ako nadležno tijelo ustanovi da je ugovorna stranka djelovala namjerno ili nesavjesno, može odlučiti dodatno smanjiti potporu ili je uopće ne isplatiti.

3.   Osim u slučajevima više sile, ako količina koja je stvarno uskladištena tijekom ugovorenog razdoblja skladištenja iznosi manje od 80 % ugovorene količine, potpora se ne isplaćuje.

4.   Ako se rok iz članka 25. stavka 1. prekorači za više od 10 dana, potpora se ne dodjeljuje.

5.   Ako provjere izvršene tijekom uskladištenja ili prilikom otpreme otkriju manjkave proizvode, za navedene se količine potpora ne isplaćuje. Preostali dio uskladištene serije koji i dalje ispunjava uvjete za potporu ne smije biti manji od najmanje količine predviđene u Uredbi o pokretanju natječajnog postupka ili Uredbi o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed. Isto se pravilo primjenjuje ako je dio uskladištene partije/serije iz istoga razloga otpremljen prije isteka najkraćeg razdoblja skladištenja ili prije prvog datuma kada su odobrene aktivnosti otpreme, u slučaju kada je takav datum predviđen u Uredbi o pokretanju natječajnog postupka ili u Uredbi o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed.

Manjkavi proizvodi nisu uključeni u izračun stvarno uskladištene količine iz stavaka 1., 2. i 3.

6.   Osim u slučajevima više sile, u slučaju kada ugovorna stranka ne poštuje kraj ugovorenog razdoblja skladištenja, ako je takvo razdoblje utvrđeno u skladu s člankom 27. stavkom 4., ili rok od dva mjeseca iz članka 28. stavka 3. za cijelu uskladištenu količinu, za svaki se kalendarski dan tog nepoštovanja iznos potpore za navedeni ugovor smanjuje za 10 %. Međutim, to smanjenje ne premašuje 100 % iznosa potpore.

POGLAVLJE VI.

Obavješćivanje

Članak 35.

Obveza država članica da obavješćuju Komisiju

1.   Države članice Komisiju obavješćuju:

(a)

najmanje jednom tjedno o proizvodima i količinama za koje su ugovori sklopljeni tijekom prethodnog tjedna, raščlanjeno po razdoblju skladištenja i, prema potrebi, o količinama proizvoda za koje su podneseni zahtjevi za sklapanje ugovora;

(b)

najkasnije do isteka mjeseca za prethodni mjesec:

i.

o količinama proizvoda dopremljenih u skladište i otpremljenih iz njega tijekom dotičnog mjeseca i, prema potrebi, raščlanjenih po kategorijama;

ii.

o količinama proizvoda u skladištu na kraju dotičnog mjeseca i, prema potrebi, raščlanjenih po kategorijama;

iii.

o količinama proizvoda za koje je ugovorno razdoblje završilo;

iv.

ako je razdoblje skladištenja skraćeno ili produljeno, u skladu s člankom 43. točkom (d) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, o proizvodima i količinama za koje je razdoblje skladištenja izmijenjeno te o početnim i izmijenjenim datumima izlaza iz skladišta.

2.   Komisija državama članicama osigurava obrasce za sve obavijesti.

3.   Detaljnije informacije o obavijestima utvrđuju se u uredbama o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed ili u uredbama o pokretanju natječajnog postupka.

POGLAVLJE VII.

Provjere i kazne

Članak 36.

Provjere

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale usklađenost s ovom Uredbom. Te mjere uključuju potpune upravne provjere zahtjeva za potporu, koje se dopunjuju provjerama na licu mjesta, kako je navedeno u stavcima od 2. do 8.

2.   Tijelo odgovorno za provjere vrši provjere proizvoda koji ulaze u skladište:

(a)

za mesne proizvode, u trenutku uskladištenja;

(b)

za maslinovo ulje, prije plombiranja bačava;

(c)

za ostale proizvode, unutar 30 dana od dana uskladištenja ili od dana primitka informacije iz članka 10. stavka 2. točke (f) ili članka 17. stavka 2. točke (f) za već uskladištene proizvode.

Ne dovodeći u pitanje članak 26., članak 27. stavak 3. i točku (a) prvog podstavka stavka 5. ovog članka, kako bi se osiguralo da svi uskladišteni proizvodi ispunjavaju uvjete za potporu, reprezentativni uzorak od najmanje 5 % uskladištenih količina fizički se provjerava kako bi se zajamčilo da su uskladištene količine, između ostalog, masa, oznaka, priroda i sastav proizvoda, u skladu s podacima iz zahtjeva za sklapanje ugovora.

3.   U slučaju kada država članica može ponuditi valjano utemeljene razloge, rok od 30 dana utvrđen u stavku 2. može se produljiti za 15 dana.

4.   Ako provjere pokažu da uskladišteni proizvodi ne udovoljavaju zahtjevima kakvoće navedenima u Prilogu I., sredstvo osiguranja iz članka 9. stavka 2. točke (h) i članka 16. stavka 2., točke (i), ako je položeno, zadržava se.

5.   Tijelo odgovorno za provjere:

(a)

plombira proizvode po ugovoru, skladišnoj partiji/seriji ili manjoj količini u trenutku provjere iz stavka 2.; ili

(b)

provodi nenajavljenu provjeru kako bi osiguralo da se ugovorena količina nalazi u skladištu.

Pregled iz točke (b) prvog podstavka reprezentativan je i odgovara najmanje 10 % ukupne količine po ugovoru. Takvi pregledi uključuju pregled evidencije zaliha, kako je navedeno u članku 22. stavku 3. i popratnoj dokumentaciji, kao što su iskaz mase i evidencija o dobavi te provjera mase, vrste proizvoda i njihovih oznaka koja mora odgovarati najmanje 5 % količine koja je predmet nenajavljene provjere.

6.   Na kraju ugovorenog razdoblja skladištenja, tijelo odgovorno za provjere uzorkovanjem provjerava, za svaki ugovor, masu i identifikaciju proizvoda u skladištu. Za potrebe ovog pregleda, ugovorna stranka obavješćuje nadležno tijelo, navodeći uključene partije/serije/bačve/silose, najmanje pet radnih dana prije:

(a)

isteka najduljeg ugovorenog razdoblja skladištenja; ili

(b)

početka aktivnosti otpreme u slučaju kada je proizvod otpremljen prije isteka najduljeg ugovorenog razdoblja skladištenja.

Države članice mogu prihvatiti rok kraći od pet radnih dana.

7.   U slučaju primjene mogućnosti iz stavka 5. točke (a), prisutnost i neoštećenost primijenjenih plombi provjerava se na kraju ugovorenog razdoblja skladištenja. Troškove plombiranja i postupanja snosi ugovorna stranka.

8.   Sve uzorke za provjeru kakvoće i sastava proizvoda uzimaju službenici tijela odgovornog za provjere ili se navedeno uzorkovanje provodi u njihovoj nazočnosti.

Fizička provjera ili provjera mase provodi se u postupku vaganja u nazočnosti navedenih službenika.

Za potrebe tijeka revizije, sva se evidencija o zalihama i financijama te sva dokumentacija koju su navedeni službenici provjerili pečati ili parafira tijekom kontrolnog obilaska. Kada se ovjerava kompjutorska evidencija, tiska se njezina kopija i prilaže inspekcijskoj dokumentaciji.

Članak 37.

Izvješćivanje

1.   Tijelo odgovorno za provjere sastavlja kontrolno izvješće tijekom svakoga pregleda na licu mjesta. U tom izvješću detaljno su opisane različite provjerene stavke.

Kontrolno izvješće navodi:

(a)

datum i vrijeme početka pregleda;

(b)

pojedinosti o prethodnoj obavijesti;

(c)

trajanje pregleda;

(d)

nazočne odgovorne osobe;

(e)

prirodu i opseg izvršenih provjera te posebno navodi pojedinosti o pregledanim dokumentima i proizvodima;

(f)

rezultate i zaključke;

(g)

je li potrebno daljnje praćenje.

Izvješće potpisuje odgovorni službenik i supotpisuje ugovorna stranka ili, prema potrebi, upravitelj skladišta te se uključuje u evidenciju o plaćanju.

2.   U slučaju značajnih nepravilnosti koje utječu na barem 5 % količine proizvoda obuhvaćenih jednim ugovorom, a koji podliježu provjerama, provjera se proširuje na veći uzorak koji određuje tijelo odgovorno za provjere.

3.   Tijelo odgovorno za provjere evidentira sve slučajeve neusklađenosti na temelju kriterija ozbiljnosti, opsega, trajanja i ponavljanja, koje može prouzročiti isključivanje u skladu s člankom 38. stavkom 1. i/ili vraćanje neopravdano isplaćene potpore uključujući, prema potrebi, kamate u skladu sa stavkom 4. tog članka.

Članak 38.

Kazne

1.   U slučaju kada nadležno tijelo države članice otkrije da dokument koji je predočio ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za dodjelu prava koja potječu iz ove Uredbe navodi netočnu informaciju ili ako je netočna informacija ključna za dodjelu tog prava, nadležno tijelo isključuje ponuditelja ili podnositelja zahtjeva iz postupka dodjele potpore za privatno skladištenje za isti proizvod za koji je dostavljena netočna informacija te na razdoblje od jedne godine od trenutka donošenja konačne upravne odluke kojom se ta nepravilnost utvrđuje.

2.   Isključenje predviđeno u stavku 1. ne primjenjuje se ako ponuditelj ili podnositelj zahtjeva dokaže, na način prihvatljiv nadležnom tijelu, da je stanje iz tog stavka posljedica više sile ili očite pogreške.

3.   Dotični gospodarski subjekti vraćaju neopravdano isplaćenu potporu, zajedno s kamatama. Pravila utvrđena u članku 73. Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004 (18) primjenjuju se mutatis mutandis.

4.   Provedba upravnih kazni i povrat neopravdano isplaćenih iznosa, kako je predviđeno u ovom članku, ne dovode u pitanje dostavljanje obavješćivanje Komisije o nepravilnostima u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1848/2006 (19).

POGLAVLJE VIII.

Izmjene, stavljanja izvan snage i završne odredbe

Članak 39.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 562/2005

Stavak 2. članka 1. i članak 3. Uredbe (EZ) br. 562/2005 brišu se.

Članak 40.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 952/2006

Poglavlje VI.a Uredbe (EZ) br. 952/2006 briše se.

Međutim, ono se i dalje primjenjuje u odnosu na ugovore sklopljene 2008. na temelju tog izbrisanog poglavlja.

Članak 41.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 105/2008

Poglavlje III. Uredbe (EZ) br. 105/2008 briše se.

Međutim, ono se i dalje primjenjuje u odnosu na ugovore sklopljene 2008. na temelju tog izbrisanog poglavlja.

Članak 42.

Stavljanja izvan snage

Uredbe (EEZ) br. 3444/90, (EZ) br. 907/2000, (EZ) br. 2153/2005, (EZ) br. 6/2008 i (EZ) br. 85/2008 stavljaju se izvan snage. Međutim, one se i dalje primjenjuju u odnosu na ugovore sklopljene na temelju tih uredaba stavljenih izvan snage prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Uredba (EZ) br. 2659/94 stavlja se izvan snage. Međutim, ona se i dalje primjenjuje u odnosu na ugovore sklopljene na temelju te Uredbe stavljene izvan snage prije 1. ožujka 2009.

Uredba (EZ) br. 414/2008 stavlja se izvan snage. Međutim, ona se i dalje primjenjuje u odnosu na ugovore sklopljene na temelju te Uredbe stavljene izvan snage tijekom tržišne godine 2008./2009.

Članak 43.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. kolovoza 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 510/2008 (SL L 149, 7.6.2008., str. 61.).

(2)  SL L 205, 3.8.1985., str. 5. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2006 (SL L 365, 21.12.2006., str. 52.).

(3)  SL L 95, 14.4.2005., str. 11.

(4)  SL L 178, 1.7.2006., str. 39. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 707/2008 (SL L 197, 25.7.2008., str. 4.).

(5)  SL L 32, 6.2.2008., str. 3.

(6)  SL L 333, 30.11.1990., str. 22. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2006.

(7)  SL L 284, 1.11.1994., str. 26. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 588/2007 (SL L 139, 31.5.2007., str. 16.).

(8)  SL L 105, 3.5.2000., str. 6. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2006.

(9)  SL L 342, 24.12.2005., str. 39.

(10)  SL L 3, 5.1.2008., str. 13.

(11)  SL L 27, 31.1.2008., str. 3.

(12)  SL L 125, 9.5.2008., str. 17. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 750/2008 (SL L 202, 31.7.2008., str. 44.).

(13)  SL L 209, 11.8.2005., str. 1.

(14)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(15)  SL L 251, 27.7.2004., str. 9.

(16)  SL L 102, 17.4.1999., str. 11.

(17)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(18)  SL L 141, 30.4.2004., str. 18.

(19)  SL L 355, 15.12.2006., str. 56.


PRILOG I.

ZAHTJEVI KAKVOĆE

Potporu treba odobriti samo za skladištenje proizvoda primjerene tržišne kakvoće, podrijetlom iz Zajednice te za koje je potrebno utvrditi zahtjeve kakvoće.

Stupnjevi radioaktivnosti u proizvodima prikladnima za privatno skladištenje ne smiju premašivati najviše razine dozvoljene, prema potrebi, na temelju pravila Zajednice. Razina radioaktivne kontaminacije proizvoda prati se samo ako to situacija zahtijeva te tijekom potrebnog razdoblja. Prema potrebi, trajanje i opseg provjera utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

I.   Meso

Potpora za privatno skladištenje dodjeljuje se samo za meso koje ispunjava sljedeće kriterije:

(a)

goveđe meso, razvrstano sukladno ljestvici Zajednice za razvrstavanje trupova, utvrđenoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 1183/2006 (1) te identificiranoj u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (c) Uredbe Komisije (EZ) br. 1669/2006 (2);

(b)

trupovi janjadi mlađe od dva mjeseca i njihovi odrezani dijelovi, dobiveni od životinja identificiranih u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004 (3);

(c)

dobiveno od životinja uzgojenih u Zajednici, odnosno othranjenih najmanje zadnja tri mjeseca u slučaju govedine, dva mjeseca u slučaju svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa te zaklanih najviše deset dana prije dana njihovog uskladištavanja;

(d)

dobiveno od životinja uzgojenih u skladu s veterinarskim zahtjevima na snazi;

(e)

kojemu je dodijeljena oznaka zdravstvene ispravnosti iz odjeljka I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(f)

nema svojstva koja ga čine neprikladnim za skladištenje ili naknadnu uporabu;

(g)

ne potječe od životinja zaklanih zbog izvanrednih mjera;

(h)

uskladišteno je svježe, a skladišteno u smrznutom obliku.

II.   Sirevi

1.   Grana Padano, Parmigiano Reggiano i Provolone

Potpora za privatno skladištenje dodjeljuje se samo za sireve:

(a)

stare najmanje onoliko koliko je predviđeno u članku 28. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1234/2007, na dan početka ugovorenoga skladištenja te koji nisu predmet prethodnih ugovora o skladištenju;

(b)

čija svaka serija ima masu od najmanje dvije tone;

(c)

na kojima je neizbrisivo tiskana:

i.

oznaka službe koju imenuje država članica;

ii.

broj tvornice koja ih je proizvela;

iii.

mjesec proizvodnje koji može biti u obliku oznake;

iv.

posebnom oznakom skladištenja stavljenoj na sireve u trenutku uskladištenja kako bi ih se razlikovalo od sireva koji nisu obuhvaćeni ugovorom o skladištenju.

2.   Trajni sirevi, Pecorino Romano, Kefalotyri i Kasseri

Potpora za privatno skladištenje dodjeljuje se samo za:

(a)

cijele sireve;

(b)

sireve koji su proizvedeni u Zajednici i:

i.

na kojima je neizbrisivom tintom označeno u kojoj su tvrtki proizvedeni, dan i mjesec proizvodnje; gore navedeni podaci mogu biti u obliku oznake;

ii.

koji su podvrgnuti testovima kakvoće na temelju kojih su nakon sazrijevanja razvrstani u jednu od kategorija.

III.   Maslac

Potpora za privatno skladištenje dodjeljuje se samo za maslac koji je proizveden u tvrtki odobrenoj u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 105/2008, tijekom 28 dana prije dana polaganja zahtjeva ili dana podnošenja ponude.

Na pakiranju maslaca navedeni su najmanje sljedeći podaci, a koji mogu, prema potrebi, biti šifrirani:

(a)

broj kojim su identificirane tvornica i država članica proizvodnje;

(b)

datum proizvodnje;

(c)

datum uskladištenja;

(d)

broj proizvodnje serije;

(e)

riječ „soljen” u slučaju maslaca iz članka 28. točke (a) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1234/2007;

(f)

neto masa.

Države članice mogu odstupiti od obveze navođenja datuma uskladištenja na pakiranju pod uvjetom da se upravitelj skladišta obveže da će voditi evidenciju u koju se na dan uskladištenja unose podaci iz prvog podstavka.

IV.   Šećer

Šećer za koji je podnesena ponuda ili zahtjev je:

(a)

bijeli kristalni šećer u rasutom stanju i/ili u velikim vrećama (800 kg ili više) i/ili u vrećama od 50 kg;

(b)

proizveden u okviru kvote za tržišnu godinu u kojoj je podnesena ponuda ili zahtjev, osim bijelog šećera, povučenog, prenesenog ili ponuđenog za javnu intervenciju;

(c)

šećer primjerene tržišne kakvoće, slobodnog protoka, s najvećim sadržajem vlage od 0,06 %.


(1)  SL L 214, 4.8.2006., str. 1.

(2)  SL L 312, 11.11.2006., str. 6.

(3)  SL L 5, 9.1.2004., str. 8.

(4)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55. ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 22.


PRILOG II.

MASLAC USKLADIŠTEN U DRŽAVI ČLANICI KOJA NIJE DRŽAVA ČLANICA PROIZVODNJE

U slučaju kada je maslac uskladišten u državi članici koja nije država članica proizvodnje, sklapanje ugovora o skladištenju podliježe predočenju potvrde.

Ta potvrda sadrži broj kojim su identificirane tvornica i država članica proizvodnje, datum proizvodnje i broj proizvodnje serije te kojim se potvrđuje da je maslac proizveden u odobrenoj tvrtki u kojoj se provode pregledi kojima se provjerava je li maslac proizveden od vrhnja ili mlijeka u smislu članka 6. stavka 2. točaka (b) i (d) Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Potvrdu podnosi nadležno tijelo države članice proizvodnje unutar 50 dana od dana uskladištenja maslaca.

Ako je maslac skladišten u državi članici koja nije država članica proizvodnje, ugovori o skladištenju sklapaju se unutar 60 dana od dana evidentiranja zahtjeva, podložno, prema potrebi, naknadnoj potvrdi prihvatljivosti maslaca kako je navedeno u drugom podstavku članka 36. stavka 2. Ako prihvatljivost nije potvrđena, dotični se ugovor smatra ništavnim.

U slučaju kada je država članica proizvodnje izvršila preglede prirode i sastava maslaca, u potvrdi se navode rezultati tih provjera i potvrđuje se da je dotični proizvod maslac u smislu prvoga podstavka članka 28. točke (a) podtočaka i. i ii. Uredbe (EZ) br. 1234/2007. U tom slučaju, pakiranje mora biti plombirano numeriranom oznakom koju izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje. U potvrdi se također navodi broj oznake.


PRILOG III.

DOSTAVLJANJE PODATAKA

A.   Maslinovo ulje

(a)

Države članice Komisiji dostavljaju, najkasnije svake srijede, prosječne cijene zabilježene prethodnog tjedna na njihovim glavnim reprezentativnim tržištima, za različite kategorije ulja navedene u Prilogu XVI. Uredbi (EZ) br. 1234/2007.

(b)

Do 31. kolovoza, države članice Komisiji šalju predviđanje ukupne proizvodnje maslinovog ulja i stolnih maslina za tekuću tržišnu godinu, kao i konačnu procjenu ukupne proizvodnje maslinovog ulja i stolnih maslina za prethodnu tržišnu godinu.

(c)

Od rujna do svibnja svake tržišne godine, države članice Komisiji šalju, najkasnije do 15. dana svakog mjeseca, mjesečnu procjenu maslinovog ulja i stolnih maslina, proizvedenih od početka dotične tržišne godine, kao i ažurirane podatke o predviđanju navedenom u točki (b).

(d)

Države članice uspostavljaju sustav prikupljanja podataka koje smatraju najprikladnijima za dobivanje i pripremu obavijesti iz točaka (b) i (c) te navode, prema potrebi, obveze dostavljanja podataka o dotičnim aktivnostima unutar sektora maslinovog ulja.

(e)

Podaci iz točaka (a), (b) i (c) šalju se na obrascima koje osigurava Komisija.

(f)

Komisija može koristiti druge izvore informacija.

B.   Govedina

Izračun prosječne tržišne cijene Zajednice za trupove odraslih muških goveda, izražene kao razred R3.

(a)

Prosječna nacionalna tržišna cijena kategorije A, izražena kao razred R3, izračunata u skladu s trećom alinejom članka 3. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1669/2006.

(b)

Prosječna nacionalna tržišna cijena kategorije C, izražena kao razred R3, izračunata u skladu s trećom alinejom članka 3. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1669/2006.

(c)

Prosječna nacionalna tržišna cijena kategorije A/C = izmjereni prosjek (a) i (b), s tim da je mjerenje temeljeno na udjelu mesa zaklanih životinja u svakoj kategoriji s obzirom na ukupnu nacionalnu količinu mesa zaklanih životinja kategorije A/C.

(d)

Prosječna tržišna cijena Zajednice za kategoriju A/C = izmjereni prosjek (c), s tim da je mjerenje temeljeno na udjelu mesa zaklanih životinja u kategoriji A/C u svakoj državi članici s obzirom na ukupnu količinu mesa zaklanih životinja kategorije A/C u Zajednici.


PRILOG IV.

UVJETI PRIMJENJIVI NA GOSPODARSKE SUBJEKTE U SEKTORU MASLINOVOG ULJA

Gospodarski subjekti u sektoru maslinovog ulja spadaju u jednu od sljedećih kategorija:

(a)

organizacija proizvođača, sastavljena od najmanje 700 uzgajivača maslina, ako djeluje kao organizacija za proizvodnju i prodaju maslina i maslinovog ulja;

(b)

organizacija proizvođača, koja predstavlja najmanje 25 % uzgajivača maslina ili proizvodnje maslinovog ulja u regiji u kojoj je smještena;

(c)

udruga organizacija proizvođača iz različitih gospodarskih područja i sastavljena od najmanje 10 organizacija proizvođača iz naprijed navedenih točaka (a) i (b) ili od nekoliko organizacija koje predstavljaju najmanje 5 % proizvodnje maslinovog ulja u dotičnoj državi članici;

(d)

uljara, u kojoj se tijekom osmosatnog radnog vremena mogu proizvesti najmanje dvije tone ulja te koja je tijekom prethodne dvije tržišne godine imala ukupnu proizvodnju od najmanje 500 tona djevičanskog maslinovog ulja;

(e)

punionica na području jedne države članice, s kapacitetom punjenja od najmanje šest tona ulja tijekom osmosatnog radnog dana te koja je tijekom prethodne dvije tržišne godine ukupno napunila barem 500 tona maslinovog ulja.

Ako je jedna ili više organizacija koje proizvode ili prodaju masline i maslinovo ulje članica odnosno članice organizacije iz točke (a) prvoga podstavka, tada se proizvođači maslina uključeni u takvo udruženje tijekom izračunavanja najmanjeg broja od 700 uzgajivača razmatraju pojedinačno.

Gospodarski subjekti iz sektora maslinovog ulja ne ispunjavaju uvjete ako su:

(a)

nadležna tijela protiv njih pokrenula postupke zbog kršenja odredaba uredaba (EZ) br. 865/2004 i (EZ) br. 1234/2007;

(b)

kažnjeni zbog prekršaja u vezi s planom potpore proizvodnji iz Uredbe Vijeća br. 136/66/EEZ (1) tijekom tržišnih godina 2002./2003., 2003./2004. i 2004./2005.;

(c)

kažnjeni zbog kršenja plana financiranja aktivnosti organizacija proizvođača ulja predviđenog u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1638/98 (2) tijekom tržišnih godina 2002./2003., 2003./2004. i 2004./2005.


(1)  SL L 172, 30.9.1966., str. 3025./66.

(2)  SL L 210, 28.7.1998., str. 32.


Top