EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008R0826

Komisijas Regula (EK) Nr. 826/2008 ( 2008. gada 20. augusts ), ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai

OV L 223, 21.8.2008., 3./22. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 055 Lpp. 182 - 201

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 05/08/2016; Atcelts ar 32016R1238 . Jaunākā konsolidētā versija: 16/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/826/oj

21.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 223/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 826/2008

(2008. gada 20. augusts),

ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 43. panta a), d) un j) apakšpunktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. pantā paredzēts, ka privātas uzglabāšanas atbalsts jāpiešķir par sviestu, Grana Padano, Parmigiano Reggiano un Provolone sieru.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 31. pantā paredzēts, ka privātas uzglabāšanas atbalstu var piešķirt par balto cukuru, olīveļļu, svaigu vai atdzesētu pieaugušu liellopu gaļu, ilgi glabājamiem sieriem un sieriem, kuri ražoti no aitas un/vai kazas piena, cūkgaļu, aitu un kazu gaļu.

(3)

Lai laikus īstenotu atbalsta shēmu, jāparedz sīki izstrādāti noteikumi par Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu.

(4)

Pašlaik iespēja piešķirt atbalstu privātai uzglabāšanai ir paredzēta Padomes regulās par dažu produktu tirgu kopīgu organizāciju. Šīs regulas ir aizstātas ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007.

(5)

Lai vienkāršotu un uzlabotu pārvaldības un kontroles mehānismu efektivitāti, jāparedz kopīgi noteikumi par privātas uzglabāšanas atbalsta shēmas īstenošanu.

(6)

Atbalsts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. un 31. pantā minēto produktu privātai uzglabāšanai jānosaka iepriekš vai jānosaka, izmantojot konkursa procedūru.

(7)

Atbalsta shēma Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. pantā minēto produktu privātai uzglabāšanai jāīsteno, kad ir izpildīti minētajā regulā paredzētie nosacījumi.

(8)

Atbalsta shēmu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 31. pantā minēto produktu privātai uzglabāšanai var īstenot, kad ir izpildīti minētajā regulā paredzētie nosacījumi.

(9)

Cukura nozares pārstrukturizācija Kopienā ir radījusi reģionālu diferenciāciju – dažos reģionos ir cukura pārpalikums vai nu sakarā ar vietēju ražošanu, vai importu, bet citos reģionos ir cukura deficīts. Reģionos, kuros ir pārpalikums, ir paredzams, ka cenas ražotāju līmenī tiks pakļautas samazināšanas spiedienam, jo vietējais piedāvājums pārsniedz vietējo pieprasījumu. Reģionos, kuros ir deficīts, ir paredzams, ka cenas ražotāju līmenī būs nemainīgākas, jo vietējais piedāvājums neatbilst vietējam pieprasījumam. Cenu samazinājums dažās dalībvalstīs neatspoguļosies vidējā cenā Kopienā, un tāpēc jāparedz noteikums par konkursa procedūru sākšanu tikai tajās dalībvalstīs, kurās valsts vidējās cenas samazinās zemāk par 80 % no salīdzināmās cenas.

(10)

Parasti, lai atvieglotu pārvaldību un kontroli, privātas uzglabāšanas atbalsts jāpiešķir tikai tiem uzņēmējiem, kas ir Kopienā dibināti un reģistrēti kā PVN maksātāji.

(11)

Lai nodrošinātu olīveļļas un cukura ražošanas efektīvu kontroli, uzņēmējiem, kuriem ir tiesības saņemt privātas uzglabāšanas atbalstu, jāizpilda papildu nosacījumi.

(12)

Lai nodrošinātu, ka kārtību var pienācīgi uzraudzīt, šajā regulā jānosaka uzglabāšanas līguma noslēgšanai vajadzīgā informācija, kā arī līgumslēdzēju pušu pienākumi.

(13)

Lai nodrošinātu shēmas lielāku efektivitāti, līgumiem jāattiecas uz konkrētu minimālo daudzumu, kas attiecīgi diferencēts pēc produktiem, un uz pienākumiem, kuri jāpilda līgumslēdzējai pusei, jo īpaši tiem, kuri kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par uzglabāšanas darbību pārbaudi, ļauj veikt uzglabāšanas nosacījumu efektīvu pārbaudi.

(14)

Ja atbalstu nosaka, izmantojot konkursa procedūru, piedāvājumos jābūt ietvertai visai informācijai, kas ir vajadzīga to novērtēšanai, un jānodrošina saziņa starp dalībvalstīm un Komisiju.

(15)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem, var noteikt maksimālo atbalsta summu. Tomēr tirgū varētu rasties situācijas, kurās ekonomiski vai citi aspekti liek noraidīt visus saņemtos piedāvājumus.

(16)

Līgumā noteiktā daudzuma uzglabāšana nolīgtu laiku ir viena no primārajām prasībām, lai piešķirtu privātas uzglabāšanas atbalstu. Lai ņemtu vērā tirdzniecības praksi un praktiskus apsvērumus, jāatļauj pielaide attiecībā uz daudzumu, kam pienākas atbalsts.

(17)

Iepriekš noteikta atbalsta gadījumā, ņemot vērā to, ka ekonomisko apstākļu dēļ daži privātas uzglabāšanas pasākumi ir ārkārtēji, var būt vajadzīga garantijas ķīla, lai garantētu pieteikuma nopietnību un lai nodrošinātu to, ka pasākumam būs vēlamā ietekme uz tirgu. Garantijas ķīlai saistībā ar konkursa procedūru jānodrošina, ka piedāvātie un, iespējams, pieņemtie daudzumi tiek uzglabāti saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem. Tāpēc jāpieņem noteikumi par tādas garantijas ķīlas atbrīvošanu un konfiskāciju, kas iesniegta saskaņā ar Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (2).

(18)

Lai nodrošinātu uzglabāšanas pienācīgu pārvaldību, ir lietderīgi pieņemt noteikumus par maksājamās atbalsta summas samazināšanu, ja līgumā noteiktajā uzglabāšanas laikā uzglabātais daudzums ir mazāks par līgumā noteikto daudzumu un ja uzglabāšanas laiks nav ievērots pilnībā.

(19)

Ņemot vērā tirgus situāciju un tirgus attīstību, var būt lietderīgi aicināt līgumslēdzēju pusi izraudzīties krājumus eksportam no brīža, kad tos novieto uzglabāšanā.

(20)

Ja privātas uzglabāšanas atbalsta summa ir noteikta iepriekš par dažiem gaļas produktiem, pašreizējie noteikumi paredz pārdomu periodu, lai dotu iespēju novērtēt tirgus situāciju, pirms paziņot lēmumus par atbalsta pieteikumiem. Turklāt attiecīgā gadījumā jāparedz noteikumi par īpašiem pasākumiem, kurus jo īpaši piemēro izskatāmiem pieteikumiem. Šie īpašie pasākumi kalpo tam, lai novērstu privātas uzglabāšanas atbalsta shēmas pārmērīgu vai spekulatīvu izmantošanu. Šie pasākumi liek rīkoties ātri, un Komisijai jābūt pilnvarotai rīkoties bez pārvaldības komitejas palīdzības un nekavējoties veikt visus vajadzīgos pasākumus. Šie īpašie pasākumi ir ieviesti liellopu gaļai, cūkgaļai, aitu un kazu gaļai. Lai nodrošinātu šo produktu privātas uzglabāšanas atbalsta shēmas pienācīgu darbību, ir jāsaglabā pašreizējās pasākumu veikšanas procedūras, kā tās ir noteiktas, neveicot būtiskas izmaiņas.

(21)

Jānorāda apstākļi, kādos var piešķirt avansa maksājumu, atbalsta pielāgošana gadījumos, kad nav pilnībā ievērots līgumā noteiktais daudzums, atbilstības pārbaudes par tiesībām uz atbalstu, iespējamie sodi un informācija, kas dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai.

(22)

Jāparedz arī sīki izstrādāti noteikumi par dokumentāciju, uzskaiti un pārbaužu biežumu un veidu.

(23)

Jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu pārkāpumus un krāpšanu un sodītu par to. Šajā nolūkā līgumslēdzējas puses, kas ir sniegušas nepatiesas deklarācijas, uz vienu gadu jāizslēdz no privātas uzglabāšanas atbalsta shēmas.

(24)

Šajā regulā ietverti daži privātas uzglabāšanas noteikumi, kas iekļauti Komisijas 2005. gada 5. aprīļa Regulā (EK) Nr. 562/2005, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 izpildi attiecībā uz dalībvalstu un Komisijas saziņu piena un piena produktu nozarē (3), Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (4), un Komisijas 2008. gada 5. februāra Regulā (EK) Nr. 105/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sviesta tirgū (5). Šie noteikumi jāsvītro, un minētajās regulās jāizdara attiecīgi grozījumi.

(25)

Turklāt šajā regulā ietverti privātas uzglabāšanas noteikumi, kas iekļauti šādās regulās, kuras jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu:

Komisijas 1990. gada 27. novembra Regula (EEK) Nr. 3444/90, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par atbalsta piešķiršanu cūkgaļas privātai uzglabāšanai (6),

Komisijas 1994. gada 31. oktobra Regula (EK) Nr. 2659/94 par sīki izstrādātiem noteikumiem atbalsta piešķiršanai par Grana padano, Parmigiano-Reggiano un Provolone siera privātu uzglabāšanu (7),

Komisijas 2000. gada 2. maija Regula (EK) Nr. 907/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanai attiecībā uz palīdzību par privātu uzglabāšanu liellopu un teļa gaļas nozarē (8),

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2153/2005 par atbalsta shēmu attiecībā uz olīveļļas privātu uzglabāšanu (9),

Komisijas 2008. gada 4. janvāra Regula (EK) Nr. 6/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus atbalsta piešķiršanai par aitu un kazu gaļas privātu uzglabāšanu (10),

Komisijas 2008. gada 30. janvāra Regula (EK) Nr. 85/2008 par īpašiem nosacījumiem, ar kuriem piešķir atbalstu par aitu un kazu gaļas privātu uzglabāšanu (11),

Komisijas 2008. gada 8. maija Regula (EK) Nr. 414/2008, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz Kopienas atbalsta piešķiršanu dažu sieru privātai uzglabāšanai 2008./2009. uzglabāšanas gada laikā (12).

(26)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

Ievada noteikumi

1.   iedaļa

Darbības joma un vispārīgi noteikumi privātas uzglabāšanas atbalsta piešķiršanai

1. pants

Darbības joma un definīcija

1.   Šajā regulā paredzēti kopīgi noteikumi privāta uzglabāšanas atbalsta piešķiršanai par Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. un 31. pantā minētajiem produktiem.

Neierobežojot Komisijas regulās paredzētos īpašos noteikumus, tā attiecas uz konkursa procedūras sākšanu vai privātas uzglabāšanas atbalsta iepriekšēju noteikšanu.

2.   Šajā regulā “dalībvalstu kompetentās iestādes” ir dienesti vai struktūras, kuras dalībvalstis akreditējušas kā maksātājus, kas atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (13) 6. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Produktu atbilstība

1.   Lai saņemtu privātas uzglabāšanas atbalstu, papildus Regulā (EK) Nr. 1234/2007 noteiktajām prasībām produkti atbilst šīs regulas I pielikumā uzskaitītajām prasībām.

2.   Sviests, kuru uzglabā dalībvalstī, kas nav ražošanas dalībvalsts, atbilst arī šīs regulas II pielikumā izklāstītajām papildu prasībām.

3. pants

Nosacījumi atbalsta piešķiršanai baltajam cukuram

1.   Lēmumu piešķirt atbalstu baltā cukura privātai uzglabāšanai var pieņemt, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

cenu paziņošanas sistēmā reģistrētā vidējā cena par balto cukuru Kopienā ir zemāka par 85 % no salīdzināmās cenas;

b)

reģistrētās baltā cukura vidējās cenas, iespējams, saglabāsies šajā līmenī vai zem šī līmeņa divus mēnešus, pamatojoties uz tirgus situāciju, ņemot vērā tirgus pārvaldības mehānismu, jo īpaši izņemšanas, paredzamās sekas.

Ievērojot pirmajā apakšpunktā izklāstītos kritērijus, privātas uzglabāšanas atbalsta piešķiršana var aprobežoties ar dalībvalstīm, kurās cenu paziņošanas sistēmā reģistrētā vidējā cena par balto cukuru ir zemāka par 80 % no salīdzināmās cenas. Atbalstu piešķir par cukuru, ko uzglabā vai uzglabās attiecīgajās dalībvalstīs apstiprināti cukura ražotāji.

2.   Baltā cukura privāta uzglabāšana var notikt laikposmā no tā tirdzniecības gada 1. novembra līdz 30. jūnijam, kurā piešķirts atbalsts.

4. pants

Nosacījumi atbalsta piešķiršanai olīveļļai

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 33. panta piemērošanas nolūkā vidējo cenu reģistrē tirgū vismaz divu nedēļu laikā.

Sīki izstrādāti noteikumi par to, kā dalībvalstis paziņo datus Komisijai, ir noteikti šīs regulas III pielikuma A daļā.

5. pants

Nosacījumi atbalsta piešķiršanai liellopu gaļai

Privātas uzglabāšanas atbalstu var piešķirt, ja saskaņā ar III pielikuma B daļu aprēķinātā vidējā cena Kopienā par R3 kategorijas pieaugušu liellopu tēviņu liemeņiem ir reģistrēta EUR 2 291 par tonnu vai zemāka.

2.   iedaļa

Vispārīgi noteikumi par privātas uzglabāšanas atbalsta noteikšanu

6. pants

Atbalsta noteikšanas procedūra

Lai noteiktu privātas uzglabāšanas atbalsta summu par Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. un 31. pantā uzskaitītajiem produktiem, Komisija vai nu sāk konkursa procedūru uz ierobežotu laiku saskaņā ar šīs regulas 9. pantu, vai iepriekš nosaka atbalstu saskaņā ar šīs regulas 16. pantu.

7. pants

Piedāvājumi un pieteikumi privātas uzglabāšanas atbalstam

1.   Uzņēmējs, kas vēlas saņemt atbalstu, iesniedz vai nu piedāvājumu saskaņā ar 9. panta 1. punktu, vai pieteikumu saskaņā ar 16. panta 1. punktu to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās produkti tiek vai tiks uzglabāti.

2.   Nozarēs, kurās uzglabāšanas atbalsta shēma ir pieejama tikai vienam vai vairākiem reģioniem vai dalībvalstīm, piedāvājumus un pieteikumus var iesniegt tikai šajos reģionos vai dalībvalstīs.

3.   Piedāvājumi un pieteikumi par atbalstu sālīta un nesalīta sviesta un siera privātai uzglabāšanai attiecas arī uz produktiem, kuri ir pilnībā novietoti uzglabāšanā.

4.   Piedāvājumi un pieteikumi par atbalstu svaigas vai atdzesētas liellopu gaļas, cūkgaļas, aitu gaļas un kazu gaļas, un olīveļļas privātai uzglabāšanai attiecas uz šo produktu daudzumiem, kas vēl nav novietoti uzglabāšanā.

5.   Piedāvājumi un pieteikumi par atbalstu cukura privātai uzglabāšanai attiecas uz cukuru, kas jau ir novietots uzglabāšanā vai kas tiks novietots uzglabāšanā.

8. pants

Nosacījumi par uzņēmēju atbilstību

1.   Uzņēmēji, kas iesniedz pieteikumu vai piedāvājumu par privātas uzglabāšanas atbalstu, ir Kopienā dibināti un reģistrēti kā PVN maksātāji.

2.   Olīveļļas gadījumā uzņēmēji, kas iesniedz pieteikumu vai piedāvājumu par privātas uzglabāšanas atbalstu, atbilst 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem un IV pielikumā noteiktajām papildu prasībām.

3.   Cukura gadījumā uzņēmēji, kas iesniedz pieteikumu vai piedāvājumu par privātas uzglabāšanas atbalstu, atbilst 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem un ir cukura ražotāji, kā minēts Regulas (EK) Nr. 952/2006 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

II   NODAĻA

Konkursa procedūrā piešķirts atbalsts

9. pants

Konkursa procedūras sākšana

1.   Konkursa procedūru sāk saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru, izmantojot regulu, turpmāk tekstā “regula par konkursa procedūras sākšanu”.

2.   Regulā par konkursa procedūras sākšanu var iekļaut šādu informāciju:

a)

produkti ar to attiecīgajiem KN kodiem attiecīgā gadījumā;

b)

daudzumu mērvienība (partijas, sērijas, cisternas/tvertnes);

c)

periods (“konkursa periods”) un dažādie apakšperiodi, kad var iesniegt piedāvājumus;

d)

sākuma un beigu laiks periodam, kad var iesniegt piedāvājumus;

e)

minimālais un maksimālais uzglabāšanas laiks;

f)

kopējais daudzums, uz kuru attiecas konkursa procedūra, ja vajadzīgs;

g)

minimālais daudzums, kas katram piedāvājumam jānodrošina;

h)

garantijas ķīlas summa par vienību;

i)

laikposmi novietošanai uzglabāšanā un izņemšanai no uzglabāšanas;

j)

specifikācijas, kas jānorāda uz iepakojuma.

3.   Starp dienu, kad stājas spēkā regula par konkursa procedūras sākšanu, un piedāvājumu iesniegšanas pirmo dienu jāpaiet vismaz sešām dienām.

10. pants

Piedāvājumu iesniegšana

1.   Piedāvājumus iesniedz, izmantojot metodi, kuru attiecīgā dalībvalsts darījusi pieejamu uzņēmējiem.

Dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt elektroniskiem piedāvājumiem pievienot uzlabotu elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (14) 2. panta 2. punkta nozīmē vai elektronisko parakstu, kas piedāvā līdzvērtīgu nodrošinājumu attiecībā uz parakstam piešķirto funkcionalitāti, piemērojot tos pašus noteikumus un nosacījumus kā tie, kas noteikti Komisijas noteikumos par elektroniskajiem un digitālajiem dokumentiem un izklāstīti Komisijas Lēmumā 2004/563/EK, Euratom  (15) un tā īstenošanas kārtībā.

2.   Piedāvājums ir spēkā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tajā norādīta atsauce uz regulu par konkursa procedūras sākšanu un piedāvājumu iesniegšanas apakšperioda beigu datums;

b)

tajā norādīti pretendenta identifikācijas dati: nosaukums, adrese un PVN reģistrācijas numurs;

c)

tajā norādīts produkts ar tā attiecīgo KN kodu attiecīgā gadījumā;

d)

tajā norādīts uzglabāšanas laiks vajadzības gadījumā;

e)

tajā norādīts piedāvājumā iekļauto produktu daudzums;

f)

ja produkti jau tiek uzglabāti, tajā norādīts uzglabāšanas vietas nosaukums un adrese, uzglabātās partijas/sērijas/cisternas/tvertnes numurs un attiecīgā gadījumā apstiprinājuma numurs, kas norāda ražotāju uzņēmumu;

g)

tajā norādīta atbalsta summa, kas piedāvāta par vienību un par dienu euro un centos, bez PVN;

h)

pretendents ir iesniedzis garantijas ķīlu pirms iesniegšanas apakšperioda beigām saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļas noteikumiem un ir sniedzis pierādījumus par to tā paša perioda laikā;

i)

tajā nav iekļauti pretendenta ieviesti papildu nosacījumi, izņemot tos, kas noteikti šajā regulā un regulā par konkursa procedūras sākšanu;

j)

tas iesniegts tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā iesniegts piedāvājums.

3.   Piedāvājumus pēc to iesniegšanas neatsauc un negroza.

11. pants

Piedāvājumu izskatīšana

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes lemj par piedāvājumu spēkā esību, pamatojoties uz 10. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.   Personas, kas ir pilnvarotas saņemt un izskatīt piedāvājumus, nedrīkst izpaust nepilnvarotai personai ziņas par tiem.

3.   Ja dalībvalstu kompetentās iestādes nolemj, ka piedāvājums nav spēkā, tās par to informē pretendentu.

12. pants

Piedāvājumu paziņošana Komisijai

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes paziņo Komisijai visus derīgos piedāvājumus.

2.   Paziņojumos neiekļauj datus, kas minēti 10. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

3.   Paziņojumus sniedz ar elektroniskiem līdzekļiem, izmantojot metodi, kuru Komisija norādījusi dalībvalstīm, noteiktā laikā, kas noteikts regulā par attiecīgās konkursa procedūras sākšanu.

4.   Paziņojumu formu un saturu nosaka, pamatojoties uz paraugiem, kurus Komisija darījusi pieejamus dalībvalstīm.

5.   Dalībvalstu kompetentās iestādes informē Komisiju par nulles paziņojumiem 3. punktā noteiktajā laikposmā.

13. pants

Lēmums uz piedāvājumu pamata

1.   Pamatojoties uz piedāvājumiem, kas paziņoti saskaņā ar 12. panta 1. punktu, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā noteikto procedūru nolemj:

a)

nenoteikt maksimālo atbalsta summu; vai

b)

noteikt maksimālo atbalsta summu.

2.   Ja piemēro 9. panta 2. punkta f) apakšpunktu, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru nosaka koeficientu, kas piemērojams piedāvājumiem, kuri ir iesniegti maksimālā atbalsta līmenī, ja kopējo daudzumu piešķiršana, par kuriem ir piedāvāta minētā summa, radītu konkursa procedūras kopējā daudzuma pārsniegumu.

Atkāpjoties no 10. panta 3. punkta, pretendents, kuram piemēro šo koeficientu, var nolemt atsaukt savu piedāvājumu desmit dienu laikā pēc tam, kad publicēta iepriekš minētā regula, ar ko nosaka koeficientu.

3.   Regulas 1. un 2. punktā minētos lēmumus par privātas uzglabāšanas atbalstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Individuāli lēmumi par piedāvājumiem

1.   Ja ir noteikta atbalsta maksimālā summa saskaņā ar 13. panta 1. punkta b) apakšpunktu, dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem piedāvājumus, kas ir vienādi ar vai mazāki par maksimālo summu, neierobežojot 13. panta 2. punktu. Visus pārējos piedāvājumus noraida.

2.   Ja nav noteikta atbalsta maksimālā summa, visus piedāvājumus noraida.

Dalībvalstu kompetentās iestādes nepieņem piedāvājumus, kas nav paziņoti saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

3.   Dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem šā panta 1. un 2. punktā minētos lēmumus pēc tam, kad ir publicēts 13. panta 1. punktā minētais Komisijas lēmums par atbalstu, un paziņo pretendentiem viņu dalības iznākumu trīs darba dienu laikā pēc publikācijas.

4.   Sekmīgā pretendenta tiesības un pienākumi nav nododami.

15. pants

Primārās prasības un garantijas ķīlas

1.   Primārās prasības Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta 2. punkta nozīmē ir šādas:

a)

neatsaukt piedāvājumu;

b)

novietot uzglabāšanā un uzglabāt vismaz 99 %, attiecīgi 90 % gaļas produktu, 98 % olīveļļas un 95 % sieru, no līgumā noteiktā daudzuma līgumā noteiktajā uzglabāšanas laikā, risku uzņemoties līgumslēdzējai pusei šīs regulas 19. panta nozīmē, un saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti šīs regulas 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

c)

ja piemēro 28. panta 3. punktu, eksportēt produktus saskaņā ar vienu no trijām minētajā punktā uzskaitītajām iespējām.

2.   Garantijas ķīlas atbrīvo nekavējoties, ja:

a)

piedāvājums nav spēkā vai ir noraidīts, vai tas ir atsaukts 13. panta 2. punkta otrās daļas piemērošanas gadījumā;

b)

regulas 13. panta 2. punkta pirmās daļas piemērošanas gadījumā atbrīvotās garantijas ķīlas summa atbilst nepieņemtajam daudzumam.

3.   Garantijas ķīlas atbrīvo attiecībā uz daudzumiem, par kuriem ir izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

4.   Ja tiek pārsniegts termiņš novietošanai uzglabāšanā, kā noteikts šīs regulas 25. panta 1. punktā, garantijas ķīlu konfiscē saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 23. pantu.

III   NODAĻA

Iepriekš noteikts atbalsts

16. pants

Atbalsta summas iepriekšēja noteikšana

1.   Privātas uzglabāšanas atbalsta summu nosaka iepriekš saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru, izmantojot regulu, turpmāk tekstā “regula par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu”.

2.   Regulā par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu var iekļaut šādu informāciju:

a)

produkti ar to attiecīgajiem KN kodiem attiecīgā gadījumā;

b)

privātas uzglabāšanas atbalsta summa par attiecīgo produktu svara vienību;

c)

daudzumu mērvienība (partijas, sērijas, cisternas, tvertnes);

d)

minimālais daudzums vienā pieteikumā;

e)

laikposms, kad var iesniegt pieteikumus privātas uzglabāšanas atbalsta saņemšanai;

f)

laikposmi novietošanai uzglabāšanā un izņemšanai no uzglabāšanas;

g)

minimālais un maksimālais uzglabāšanas laiks;

h)

specifikācijas, kas jānorāda uz iepakojuma;

i)

garantijas ķīlas summa par vienību attiecīgā gadījumā.

17. pants

Atbalsta pieteikumi

1.   Pieteikumus iesniedz, izmantojot metodi, kuru attiecīgā dalībvalsts darījusi pieejamu uzņēmējiem.

Dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt elektroniskiem pieteikumiem pievienot uzlabotu elektronisko parakstu Direktīvas 1999/93/EK 2. panta 2. punkta nozīmē vai elektronisko parakstu, kas piedāvā līdzvērtīgu nodrošinājumu attiecībā uz parakstam piešķirto funkcionalitāti, piemērojot tos pašus noteikumus un nosacījumus kā tie, kas noteikti Komisijas noteikumos par elektroniskajiem un digitālajiem dokumentiem un izklāstīti Lēmumā 2004/563/EK, Euratom un tā īstenošanas kārtībā.

2.   Pieteikums ir spēkā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tajā norādīta atsauce uz regulu par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu;

b)

tajā norādīti pieteikuma iesniedzēja identifikācijas dati: nosaukums, adrese un PVN reģistrācijas numurs;

c)

tajā norādīts produkts ar tā attiecīgo KN kodu attiecīgā gadījumā;

d)

tajā norādīts produktu daudzums;

e)

tajā norādīts uzglabāšanas laiks attiecīgā gadījumā;

f)

ja produkti jau tiek uzglabāti, tajā norādīts uzglabāšanas vietas nosaukums un adrese, uzglabātās partijas/sērijas/cisternas/tvertnes numurs un attiecīgā gadījumā apstiprinājuma numurs, kas norāda ražotāju uzņēmumu;

g)

tajā nav iekļauti pieteikuma iesniedzēja ieviesti papildu nosacījumi, izņemot tos, kas noteikti šajā regulā un regulā par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu;

h)

tas iesniegts tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā iesniegts pieteikums;

i)

pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis garantijas ķīlu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļas noteikumiem un sniedzis pierādījumus par to attiecīgā gadījumā.

3.   Pieteikumu saturu pēc to iesniegšanas negroza.

18. pants

Primārās prasības un garantijas ķīlas

1.   Ja piemēro 17. panta 2. punkta i) apakšpunktu, primārās prasības Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta 2. punkta nozīmē ir šādas:

a)

neatsaukt līguma pieteikumu;

b)

novietot uzglabāšanā un uzglabāt vismaz 99 %, attiecīgi 90 % gaļas produktu, 98 % olīveļļas un 95 % sieru, no līgumā noteiktā daudzuma līgumā noteiktajā uzglabāšanas laikā, risku uzņemoties līgumslēdzējai pusei šīs regulas 19. panta nozīmē, un saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti šīs regulas 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

c)

ja piemēro 28. panta 3. punktu, eksportēt produktus saskaņā ar vienu no trijām minētajā punktā uzskaitītajām iespējām.

2.   Ja līguma pieteikumus nepieņem, garantijas ķīlas atbrīvo nekavējoties.

3.   Garantijas ķīlas atbrīvo attiecībā uz daudzumiem, par kuriem ir izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

4.   Ja tiek pārsniegts termiņš novietošanai uzglabāšanā, kā noteikts šīs regulas 25. panta 1. punktā, garantijas ķīlu konfiscē saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 23. pantu.

IV   NODAĻA

Līgumi

19. pants

Līgumu noslēgšana

Līgumus noslēdz starp tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras teritorijā produkti tiek uzglabāti vai tiks uzglabāti, un sekmīgo pretendentu vai pieteikuma iesniedzēju, kas atbilst 8. pantā noteiktajām prasībām, turpmāk tekstā “līgumslēdzēja puse”.

20. pants

Informācija par uzglabāšanas vietu

Pēc 14. panta 3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas no dalībvalsts vai pēc 23. panta 1. punktā minētā līguma noslēgšanas, vai pēc 23. panta 2. punktā minēto lēmumu paziņošanas vai publicēšanas sekmīgais pretendents vai pieteikuma iesniedzējs nosūta dalībvalsts kompetentajai iestādei:

a)

uzglabāšanas vietas vai vietu nosaukumu un adresi un par katru uzglabāšanas vietu – ziņas par tvertņu vai partiju, vai cisternu, vai sēriju precīzu atrašanās vietu un attiecīgajiem daudzumiem;

b)

paziņojumu par datumu, kad uzglabāšanas vietā saņems katru no partijām, kas vēl nav uzglabāšanas vietā, un vajadzīgo laiku līgumā noteiktā daudzuma novietošanai uzglabāšanā; par katru partiju, kas saņemta uzglabāšanas vietā, jānorāda daudzums un precīza atrašanās vieta.

Kompetentā iestāde var pieprasīt iepriekš minēto informāciju sniegt vismaz divas darba dienas pirms katras partijas novietošanas uzglabāšanā.

21. pants

Līguma elementi

Līgumā iekļauj elementus, kas paredzēti šīs regulas 22. pantā, un vai nu elementus, kuri paredzēti regulas par konkursa procedūras sākšanu attiecīgajos noteikumos un piedāvājumā, vai elementus, kas paredzēti regulas par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu attiecīgajos noteikumos un pieteikumā.

22. pants

Līgumslēdzējas puses pienākumi

1.   Līgumos nosaka vismaz šādus līgumslēdzējas puses pienākumus:

a)

novietot uzglabāšanā un uzglabāt līgumā noteikto daudzumu līgumā noteiktajā laikā uz savu risku un uz sava rēķina apstākļos, kas nodrošina I pielikumā minēto produktu īpašību saglabāšanu, neaizstājot uzglabātos produktus un nepārvietojot tos uz citu uzglabāšanas vietu. Tomēr attiecībā uz sieriem kompetentā iestāde var atļaut uzglabāto produktu pārvietošanu, ja līgumslēdzēja puse iesniedz pamatotu pieprasījumu. Attiecībā uz citiem produktiem kompetentā iestāde var atļaut uzglabāto produktu pārvietošanu tikai izņēmuma gadījumos, ja līgumslēdzēja puse iesniedz pamatotu pieprasījumu;

b)

saglabāt iepriekšējas svara pārbaudes dokumentus, kas sagatavoti brīdī, kad veikta nodošana uzglabāšanas vietā;

c)

nosūtīt kompetentajai iestādei dokumentus par darbībām, kas saistītas ar novietošanu uzglabāšanā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 25. panta 1. punktā minētās dienas, kad notiek novietošana uzglabāšanā;

d)

ļaut kompetentajai iestādei jebkurā brīdī pārbaudīt, vai tiek pildīti visi līgumā noteiktie pienākumi;

e)

padarīt uzglabātos produktus viegli pieejamus un individuāli identificējamus: katru atsevišķi uzglabāto vienību marķē, lai norādītu dienu, kad notikusi novietošana uzglabāšanā, līguma numuru, produktu un svaru.

2.   Līgumslēdzēja puse dara pieejamu iestādei, kas ir atbildīga par visas dokumentācijas pārbaudi, par katru līgumu, ļaujot pārbaudīt jo īpaši šādu informāciju par produktiem, kas novietoti privātā uzglabāšanā:

a)

apstiprinājuma numuru, kas norāda ražotāju uzņēmumu un izgatavošanas dalībvalsti, vajadzības gadījumā;

b)

produktu izcelsmi un izgatavošanas datumu vai – cukura gadījumā – tirdzniecības gadu, kurā tas ražots, vai – attiecīgā gadījumā – kaušanas datumu;

c)

datumu, kad notikusi novietošana uzglabāšanā;

d)

iesaiņoto gabalu svaru un skaitu;

e)

atrašanos uzglabāšanā un uzglabāšanas adresi;

f)

līgumā noteiktā uzglabāšanas laika paredzamā termiņa beigas un izpildi līdz faktiskajam izņemšanas datuma.

Attiecībā uz pirmās daļas d) apakšpunktu, ja gaļu novieto uzglabāšanā pēc izciršanas, daļējas atkaulošanas vai atkaulošanas, sver tos produktus, kuri faktiski novietoti uzglabāšanā, un to var veikt izciršanas, daļējas atkaulošanas vai atkaulošanas vietā. To produktu svaru, kurus novietos uzglabāšanā, nenosaka pirms līguma noslēgšanas.

3.   Līgumslēdzēja puse vai attiecīgā gadījumā uzglabāšanas vietas uzņēmējs noliktavā tur pieejamu krājumu uzskaiti pēc līguma numura par:

a)

privātā uzglabāšanā novietoto produktu identifikāciju pēc partijas/sērijas/cisternas/tvertnes;

b)

datumu, kad notikusi novietošana uzglabāšanā un izņemšana no uzglabāšanas;

c)

daudzumu, kas norādīts par uzglabāšanu partijā/sērijā/cisternā/tvertnē;

d)

uzglabāšanā esošo produktu atrašanās vietu.

23. pants

Līgumu noslēgšana par iepriekš noteiktu atbalstu

1.   Par produktiem, kas jau novietoti uzglabāšanā, līgumus noslēdz 30 dienu laikā pēc 17. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas dienas, attiecīgā gadījumā atkarībā no turpmāka apstiprinājuma par produktu atbilstību, kā minēts 36. panta 2. punkta otrajā daļā. Ja atbilstība nav apstiprināta, attiecīgo līgumu uzskata par spēkā neesošu.

2.   Attiecībā uz produktiem, kas vēl nav uzglabāšanā, lēmumus par pieteikumiem kompetentā iestāde paziņo katram pieteikuma iesniedzējam piektajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, ja Komisija tikmēr nepieņem īpašus pasākumus saskaņā ar 3. punktu; līgumu uzskata par noslēgtu dienā, kad nosūtīts paziņojums par šajā punktā minēto lēmumu.

3.   Iepriekš noteikta atbalsta gadījumā par liellopu gaļu, cūkgaļu, aitu un kazu gaļu, ja situācijas pārbaudē konstatēts, ka ir pārlieku izmantota šajā regulā paredzētā atbalsta shēma vai ka pastāv pārliekas izmantošanas risks, Komisija var:

a)

apturēt shēmas piemērošanu ne vairāk kā uz piecām darba dienām; šajā periodā iesniegtos pieteikumus par līgumu noslēgšanu nepieņem;

b)

noteikt vienotu procentuālo daļu, par kādu samazina pieteikumos par līgumu noslēgšanu noteiktos daudzumus, ievērojot minimālo līgumā noteikto daudzumu attiecīgā gadījumā;

c)

noraidīt pieteikumus, kas iesniegti pirms apturēšanas perioda un kuru pieņemšana tiktu izlemta apturēšanas perioda laikā.

24. pants

Līgumu noslēgšana par konkursa procedūrā piešķirto atbalstu

Pēc 20. pantā minētās informācijas pilnīgas nosūtīšanas dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo sekmīgajam pretendentam, ka visa vajadzīgā informācija ir sniegta un ka no tā brīža līgums tiek uzskatīts par noslēgtu.

Līguma noslēgšanas datums ir datums, kurā dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz paziņojumu līgumslēdzējai pusei.

25. pants

Uzglabāšanā vēl neesošu produktu novietošana uzglabāšanā

1.   To produktu, kuru novietošana uzglabāšanā notiek pēc līguma noslēgšanas, līgumā noteikto daudzumu novieto uzglabāšanā 28 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas datuma.

2.   Produktus novieto uzglabāšanā atsevišķās partijās/sērijās/cisternās/tvertnēs; katra partija/sērija/cisterna/tvertne ir daudzums, kas novietots uzglabāšanā konkrētajā dienā sadalījumā pa līgumiem un pa uzglabāšanas vietām.

3.   Novietošana uzglabāšanā beidzas dienā, kurā uzglabāšanā novietota līgumā noteiktā daudzuma pēdējā atsevišķā partija/sērija/cisterna/tvertne.

26. pants

Papildu noteikumi par gaļas produktu novietošanu uzglabāšanā

1.   Liellopu gaļas gadījumā līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes pastāvīgā uzraudzībā laikā, kad notiek novietošana uzglabāšanā, var izcirst, daļēji atkaulot vai atkaulot visus produktus vai to daļu, ja ir izmantots pietiekams daudzums liemeņu, lai nodrošinātu, ka tiek uzglabāts tas daudzums tonnās, par kādu ir noslēgts līgums, un ka šādas darbības rezultātā iegūtā gaļa visa tiek novietota uzglabāšanā. Līgumslēdzējas puses, kas vēlas izmantot šo iespēju, par to paziņo kompetentajai iestādei ne vēlāk kā dienā, kurā sākas novietošana uzglabāšanā.

Tomēr kompetentā iestāde var pieprasīt, lai pirmajā daļā minētā paziņošana notiktu vismaz divas darba dienas pirms katras atsevišķās partijas novietošanas uzglabāšanā.

Lielās cīpslas, skrimšļus, kaulus, tauku gabalus un citas atliekas, kas palikušas pāri pēc izciršanas, daļējas atkaulošanas vai atkaulošanas, neuzglabā.

2.   Attiecībā uz gaļas produktiem katras atsevišķās partijas līgumā noteiktā daudzuma novietošana uzglabāšanā sākas dienā, kad tā nonāk kompetentās iestādes kontrolē. Minētā diena ir diena, kurā nosaka svaiga atdzesēta produkta tīro svaru:

a)

uzglabāšanas vietā, kurā produktu sasaldē telpās;

b)

sasaldēšanas vietā, kurā produktu sasaldē piemērotās iekārtās ārpus uzglabāšanas vietas;

c)

atkaulošanas vai izciršanas vietā, kurā gaļu novieto uzglabāšanā pēc atkaulošanas vai izciršanas.

27. pants

Līgumā noteiktais uzglabāšanas laiks

1.   Ja produktus novieto uzglabāšanā pēc līguma noslēgšanas, līgumā noteiktais uzglabāšanas laiks sākas nākamajā dienā pēc dienas, kurā ir novietota uzglabāšanā pēdējā partija/sērija/cisterna/tvertne.

2.   Produktiem, kas jau novietoti uzglabāšanā, līgumā noteiktais uzglabāšanas laiks sākas nākamajā dienā pēc dienas, kad kompetentās iestādes saņēmušas 10. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 17. panta 2. punkta f) apakšpunktā minēto informāciju.

3.   Olīveļļai līgumā noteiktais uzglabāšanas laiks nesākas, kamēr nav uzliktas plombas tvertnēm pēc paraugu ņemšanas.

4.   Uzglabāšanas laika pēdējo dienu var noteikt regulā par konkursa procedūras sākšanu vai regulā par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu, kā minēts 9. panta 2. punkta i) apakšpunktā un 16. panta 2. punkta f) apakšpunktā.

28. pants

Izņemšana no uzglabāšanas

1.   Izņemšana no uzglabāšanas var sākties nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā uzglabāšanas laika pēdējās dienas vai attiecīgā gadījumā no datuma, kas noteikts regulā par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu vai konkursa procedūras sākšanu.

2.   No uzglabāšanas izņem pilnas partijas vai, ja kompetentā iestāde atļauj, mazākus daudzumus.

Tomēr 27. panta 3. punktā un 36. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētajā gadījumā no uzglabāšanas var izņemt tikai daudzumu, kam uzlikta plomba.

3.   Var paredzēt, ka pēc divu mēnešu uzglabāšanas laika līgumslēdzēja puse var izņemt no uzglabāšanas visu produktu daudzumu vai to daļu saskaņā ar konkrēto līgumu – vismaz 5 tonnas vienai līgumslēdzējai pusei un vienā uzglabāšanas vietā vai, ja ir pieejamas mazāk nekā 5 tonnas, kopējo daudzumu saskaņā ar līgumu uzglabāšanas vietā –, ja 60 dienu laikā pēc to izņemšanas no uzglabāšanas ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)

produkti ir izvesti no Kopienas muitas teritorijas bez tālākas apstrādes;

b)

produkti nonākuši galamērķī bez tālākas apstrādes gadījumos, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (16) 36. panta 1. punktā; vai

c)

produkti bez tālākas apstrādes ir novietoti pārtikas krājumu noliktavā, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. panta 2. punktu.

Līgumā noteiktais uzglabāšanas laiks beidzas katrai atsevišķai eksportam paredzētai partijai dienā pirms:

a)

dienas, kad notiek izņemšana no uzglabāšanas; vai

b)

eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā, ja produkts nav pārvietots.

Atbalsta summu samazina proporcionāli uzglabāšanas laika samazinājumam, piemērojot dienas summas, kas jānosaka Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā noteikto procedūru.

Šā punkta nolūkā eksporta pierādījumus sniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 7. un 8. pantu tādu produktu gadījumā, par kuriem pienākas atlīdzība.

Tādu produktu gadījumā, par kuriem nepienākas atlīdzība, eksporta pierādījumus sniedz Regulas (EK) Nr. 800/1999 8. pantā paredzētajos gadījumos, uzrādot oriģināldokumenta T5 kontroleksemplāru saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (17) 912.a, 912.b, 912.c, 912.e un 912.g pantu. Kontroleksemplāra 107. ailē norāda šīs regulas numuru.

29. pants

Paziņojums par izņemšanu

Līgumslēdzēja puse saskaņā ar 36. panta 6. punktā paredzētajiem noteikumiem informē kompetento iestādi, pirms tā plāno sākt izņemt produktus no uzglabāšanas.

Ja nav izpildīta pirmajā daļā noteiktā prasība, bet kompetentā iestāde piekrīt, ka 30 dienu laikā pēc izņemšanas no uzglabāšanas vietas ir sniegti pietiekami pierādījumi par datumu, kad notikusi izņemšana no uzglabāšanas, un par attiecīgajiem daudzumiem, atbalstu samazina par 15 % un maksā tikai par periodu, par kuru līgumslēdzēja puse sniedz kompetentajai iestādei pietiekamus pierādījumus, ka produkts ir bijis līgumā noteiktajā uzglabāšanā.

Ja nav izpildīta pirmajā daļā noteiktā prasība un kompetentā iestāde nav pārliecināta, ka 30 dienu laikā pēc izņemšanas no uzglabāšanas vietas ir sniegti pietiekami pierādījumi par datumu, kad notikusi izņemšana no uzglabāšanas, un par attiecīgajiem daudzumiem, nemaksā atbalstu par attiecīgo līgumu un attiecīgā gadījumā konfiscē visu garantijas ķīlu par attiecīgo līgumu.

V   NODAĻA

Atbalsta maksājums

30. pants

Atbalsta maksājuma pieteikums

1.   Atbalstu vai, ja piešķirts avansa maksājums saskaņā ar 31. pantu, atbalsta atlikumu maksā, pamatojoties uz maksājuma pieteikumu, kuru līgumslēdzēja puse iesniegusi trīs mēnešu laikā pēc līgumā noteiktā uzglabāšanas laika beigām.

2.   Ja līgumslēdzēja puse nevar uzrādīt attaisnojošus dokumentus trīs mēnešu laikā neatkarīgi no ātras rīcības to savlaicīgai saņemšanai, tai var piešķirt pagarinājumus, kas kopā nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.

3.   Ja piemēro šīs regulas 28. panta 3. punkta pirmo daļu, vajadzīgos pierādījumus sniedz termiņos, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 800/1999 49. panta 2., 4. un 6. punktā.

31. pants

Atbalsta avansa maksājums

1.   Pēc 60 uzglabāšanas dienām var veikt vienu atbalsta avansa maksājumu pēc līgumslēdzējas puses pieprasījuma, ja tā iesniedz garantijas ķīlu, kas vienāda ar avansa maksājumu, kam pieskaitīti 10 %.

2.   Avansa maksājums nedrīkst pārsniegt atbalsta summu, kas atbilst 90 dienu vai attiecīgā gadījumā trīs mēnešu uzglabāšanas laikam. Garantijas ķīlu, kas minēta 1. punktā, atbrīvo, tiklīdz ir samaksāts atbalsta atlikums.

32. pants

Atbalsta maksājums

Atbalsta vai atbalsta atlikuma maksājumu veic 120 dienu laikā pēc dienas, kad ir iesniegts atbalsta maksājuma pieteikums, ja ir izpildīti līgumā noteiktie pienākumi un ir veikta galīgā pārbaude. Tomēr, ja notiek administratīva izmeklēšana, maksājumu neveic, kamēr nav atzītas tiesības uz to.

33. pants

Atbalsta maksājums atkaulošanas gadījumā liellopu gaļas nozarē

1.   Atkaulošanas gadījumā, ja faktiski uzglabātais daudzums nepārsniedz 67 kilogramus gaļas bez kauliem uz izmantotiem 100 kilogramiem gaļas ar kauliem, atbalstu nemaksā.

2.   Ja faktiski uzglabātais daudzums pārsniedz 67 kilogramus, bet ir mazāks nekā 75 kilogrami gaļas bez kauliem uz izmantotiem 100 kilogramiem gaļas ar kauliem, proporcionāli samazina atbalsta summu.

3.   Atbalsta summas samazinājumu vai palielinājumu nepiemēro, ja faktiski uzglabātais daudzums ir 75 kilogrami vai vairāk gaļas bez kauliem uz izmantotiem 100 kilogramiem gaļas ar kauliem.

34. pants

Summas samazinājums vai maksājuma izslēgšana

1.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līgumā noteiktajā uzglabāšanas laikā faktiski uzglabātais daudzums ir mazāks par līgumā noteikto daudzumu un nav mazāks par 99 % no minētā daudzuma, atbalstu maksā par faktiski uzglabāto daudzumu. Tomēr, ja kompetentā iestāde konstatē, ka līgumslēdzēja puse rīkojusies tīši vai nolaidīgi, tā var nolemt papildus samazināt vai nemaksāt atbalstu.

Attiecībā uz cūkgaļu, liellopu gaļu, aitu un kazu gaļu atbalstu maksā par faktiski uzglabāto daudzumu, ja tas nav mazāks par 90 % no līgumā noteiktā daudzuma.

Attiecībā uz olīveļļu atbalstu maksā par faktiski uzglabāto daudzumu, ja tas nav mazāks par 98 % no līgumā noteiktā daudzuma.

Attiecībā uz sieru atbalstu maksā par faktiski uzglabāto daudzumu, ja tas nav mazāks par 95 % no līgumā noteiktā daudzuma.

2.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līgumā noteiktajā uzglabāšanas laikā faktiski uzglabātais daudzums ir mazāks par 1. punktā norādītajām procentuālajām attiecībām, bet nav mazāks par 80 % no līgumā noteiktā daudzuma, atbalstu par faktiski uzglabāto daudzumu samazina uz pusi. Tomēr, ja kompetentā iestāde konstatē, ka līgumslēdzēja puse rīkojusies tīši vai nolaidīgi, tā var nolemt papildus samazināt vai nemaksāt atbalstu.

3.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līgumā noteiktajā uzglabāšanas laikā faktiski uzglabātais daudzums ir mazāks par 80 % no līgumā noteiktā daudzuma, atbalstu nemaksā.

4.   Ja 25. panta 1. punktā minētais termiņš tiek pārsniegts par vairāk nekā 10 dienām, atbalstu nepiešķir.

5.   Ja pārbaudēs uzglabāšanas laikā vai izņemšanas brīdī konstatē bojātus produktus, par šiem daudzumiem atbalstu nemaksā. Uzglabātās partijas atlikums, par kuru joprojām pienākas atbalsts, nedrīkst būt mazāks par minimālo daudzumu, kas paredzēts regulā par konkursa procedūras sākšanu vai regulā par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu. Tādu pašu noteikumu piemēro, ja uzglabātās partijas/sērijas daļu izņem minētā iemesla dēļ pirms minimālā uzglabāšanas laika vai pirms pirmā datuma, kad atļautas izņemšanas darbības, ja šāds datums ir paredzēts regulā par konkursa procedūras sākšanu vai regulā par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu.

Bojātus produktus neiekļauj 1., 2. un 3. punktā minētā faktiski uzglabātā daudzuma aprēķinā.

6.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līgumslēdzēja puse neievēro līgumā noteiktā uzglabāšanas laika beigas, ja tādas ir noteiktas saskaņā ar 27. panta 4. punktu, vai 28. panta 3. punktā minēto divu mēnešu termiņu visam uzglabātajam daudzumam, par katru kalendāro dienu, kad termiņš nav ievērots, atbalsta summu attiecīgajam līgumam samazina par 10 %. Tomēr šis samazinājums nepārsniedz 100 % no atbalsta summas.

VI   NODAĻA

Ziņojumi

35. pants

Dalībvalstu pienākumi sniegt ziņojumus Komisijai

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

vismaz vienreiz nedēļā produktus un daudzumus, par kuriem ir noslēgti līgumi iepriekšējās nedēļas laikā, sadalījumā pa uzglabāšanas laikiem, un attiecīgā gadījumā produktu daudzumus, par kuriem ir iesniegti pieteikumi līgumu noslēgšanai;

b)

ne vēlāk kā mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi:

i)

produktu daudzumus, kas novietoti uzglabāšanā un izņemti no uzglabāšanas konkrētā mēneša laikā, un attiecīgā gadījumā sadalījumu pa kategorijām;

ii)

uzglabāšanā esošo produktu daudzumus konkrētā mēneša beigās un attiecīgā gadījumā sadalījumu pa kategorijām;

iii)

produktu daudzumus, kuriem ir beidzies līgumā noteiktais uzglabāšanas laiks;

iv)

ja uzglabāšanas laiks ir saīsināts vai pagarināts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 43. panta d) punkta ii) un iii) apakšpunktu, produktus un daudzumus, kuru uzglabāšanas laiks ir pārskatīts, un izņemšanas no uzglabāšanas sākotnējo un pārskatīto datumu.

2.   Komisija nodrošina dalībvalstīm visu paziņojumu paraugus.

3.   Sīkāku informāciju par paziņojumiem nosaka regulās par atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu vai regulās par konkursa procedūras sākšanu.

VII   NODAĻA

Pārbaudes un sodi

36. pants

Pārbaudes

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šīs regulas izpildi. Šie pasākumi ietver atbalsta pieteikumu pilnīgu administratīvu pārbaudi, kuru papildina ar pārbaudēm uz vietas, kā noteikts 2. līdz 8. punktā.

2.   Par pārbaudi atbildīgā iestāde veic pārbaudes attiecībā uz produktiem, ko novieto uzglabāšanā:

a)

gaļas produktiem – laikā, kad notiek novietošana uzglabāšanā;

b)

olīveļļai – pirms tvertņu aizzīmogošanas;

c)

citiem produktiem – 30 dienu laikā no dienas, kad tos novieto uzglabāšanā, vai produktiem, kas jau ir uzglabāšanā, no dienas, kad saņemta 10. panta 2. punkta f) apakšpunktā vai 17. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētā informācija.

Neskarot 26. pantu, 27. panta 3. punktu un šā panta 5. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu, lai nodrošinātu, ka par uzglabātajiem produktiem pienākas atbalsts, fiziski pārbauda reprezentatīvu paraugu vismaz 5 % apmērā no uzglabāšanā novietotā daudzuma, lai pārliecinātos, ka attiecībā uz, cita starpā, produktu svaru, identifikāciju, veidu un sastāvu uzglabātās partijas atbilst līguma noslēgšanas pieteikumā sniegtajām ziņām.

3.   Ja dalībvalsts var sniegt pienācīgi pamatotus iemeslus, 2. punktā noteikto 30 dienu termiņu var pagarināt par 15 dienām.

4.   Ja pārbaudēs konstatē, ka uzglabātie produkti neatbilst I pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām, konfiscē 9. panta 2. punkta h) apakšpunktā un 16. panta 2. punkta i) apakšpunktā minēto garantijas ķīlu, ja tā ir iesniegta.

5.   Par pārbaudi atbildīgā iestāde:

a)

uzliek produktiem plombu par līgumu, uzglabāto partiju/sēriju vai mazāku daudzumu 2. punktā paredzētās pārbaudes laikā; vai

b)

veic nepaziņotu pārbaudi, lai pārliecinātos, ka uzglabāšanas vietā atrodas līgumā noteiktais daudzums.

Pārbaude, kas paredzēta pirmās daļas b) apakšpunktā, atbilst vismaz 10 % no kopējā daudzuma saskaņā ar līgumu un ir reprezentatīva. Šādas pārbaudes ietver 22. panta 3. punktā minētās krājumu uzskaites un attaisnojošo dokumentu, piemēram, svēršanas kvīšu un piegādes pavadzīmju, pārbaudi, kā arī produktu svara un veida pārbaudi un to identificēšanu attiecībā uz vismaz 5 % no daudzuma, ko pakļauj nepaziņotai pārbaudei.

6.   Līgumā noteiktā uzglabāšanas laika beigās par pārbaudi atbildīgā iestāde attiecībā uz katru līgumu izlases veidā pārbauda uzglabāšanā esošo produktu svaru un identifikāciju. Šīs pārbaudes nolūkā līgumslēdzēja puse informē kompetento iestādi, norādot attiecīgās uzglabātās partijas/sērijas/cisternas/tvertnes, vismaz piecas darba dienas pirms:

a)

līgumā noteiktā maksimālā uzglabāšanas laika beigām; vai

b)

izņemšanas darbību sākšanas, ja produktus izņem pirms līgumā noteiktā maksimālā uzglabāšanas laika beigām.

Dalībvalstis var akceptēt termiņu, kas ir īsāks par piecām darba dienām.

7.   Ja piemēro 5. punkta a) apakšpunktā paredzēto iespēju, uzlikto plombu esību un veselumu pārbauda līgumā noteiktā uzglabāšanas laika beigās. Plombu uzlikšanas un pārkraušanas izmaksas sedz līgumslēdzēja puse.

8.   Jebkurus paraugus produktu kvalitātes un sastāva pārbaudei ņem par pārbaudi atbildīgās iestādes amatpersonas vai to klātbūtnē.

Svara fizisku pārbaudi vai apstiprināšanu veic šo amatpersonu klātbūtnē svēršanas procedūrā.

Revīzijas pierādījumu nolūkā visus šo amatpersonu pārbaudītos krājumus, kā arī finanšu uzskaiti un dokumentus apzīmogo vai paraksta ar iniciāļiem kontroles apmeklējuma laikā. Ja pārbauda datorizētu uzskaiti, izdrukā kopiju un saglabā pārbaudes lietā.

37. pants

Ziņojumu sniegšana

1.   Par pārbaudi atbildīgā iestāde sastāda kontroles ziņojumu par katru pārbaudi uz vietas. Ziņojumā precīzi apraksta dažādos pārbaudītos priekšmetus.

Ziņojumā norāda:

a)

pārbaudes sākšanas datumu un laiku;

b)

ziņas par sniegto iepriekšējo paziņojumu;

c)

pārbaudes ilgumu;

d)

klātesošās atbildīgās personas;

e)

veikto pārbaužu veidu un apmēru, jo īpaši sniedzot ziņas par pārbaudītajiem dokumentiem un produktiem;

f)

konstatējumus un secinājumus;

g)

vai ir vajadzīga pēcpārbaude.

Ziņojumu paraksta atbildīgās amatpersonas un ar parakstu apstiprina līgumslēdzēja puse vai attiecīgā gadījumā noliktavas turētājs, un to iekļauj maksājuma lietā.

2.   Būtisku pārkāpumu gadījumā, kas ietekmē vismaz 5 % no to produktu daudzumiem, uz kuriem attiecas viens pārbaudei pakļauts līgums, pārbaudi attiecina uz lielāku paraugu, kas jānosaka par pārbaudi atbildīgajai iestādei.

3.   Par pārbaudi atbildīgā iestāde reģistrē jebkuru neatbilstības gadījumu, pamatojoties uz smaguma, apmēra, ilguma un atkārtošanās kritērijiem, kā rezultātā var notikt izslēgšana saskaņā ar 38. panta 1. punktu un/vai nepienācīgi izmaksātā atbalsta, tostarp attiecīgā gadījumā procentu, atmaksa saskaņā ar minētā panta 4. punktu.

38. pants

Sodi

1.   Ja dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē, ka pretendenta vai pieteikuma iesniedzēja iesniegtajā dokumentā no šīs regulas izrietošo tiesību piešķiršanai sniegta nepareiza informācija, un ja attiecīgā nepareizā informācija ir izšķiroša minēto tiesību piešķiršanai, kompetentā iestāde izslēdz pretendentu vai pieteikuma iesniedzēju no privātas uzglabāšanas atbalsta piešķiršanas procedūras par to pašu produktu, par kuru ir sniegta nepareizā informācija, uz vienu gadu no brīža, kad ir pieņemts galīgais administratīvais lēmums par pārkāpuma konstatēšanu.

2.   Izslēgšanu, kas paredzēta 1. punktā, nepiemēro, ja pretendents vai pieteikuma iesniedzējs pierāda kompetentajai iestādei, ka minētajā punktā norādītā situācija ir radusies nepārvaramas varas vai acīmredzamas kļūdas dēļ.

3.   Nepienācīgi izmaksātu atbalstu atgūst ar procentiem no attiecīgajiem uzņēmējiem. Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 (18) 73. pantā paredzētos noteikumus piemēro mutatis mutandis.

4.   Administratīvu sodu īstenošana un nepienācīgi izmaksātu summu atgūšana, kā paredzēts šajā pantā, neierobežo ziņojumu par pārkāpumiem Komisijai saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1848/2006 (19).

VIII   NODAĻA

Grozījumi, atcelšana un nobeiguma noteikumi

39. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 562/2005

Svītro Regulas (EK) Nr. 562/2005 1. panta 2. punktu un 3. pantu.

40. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 952/2006

Svītro Regulas (EK) Nr. 952/2006 VIa nodaļu.

Tomēr to turpina piemērot līgumiem, kas 2008. gadā noslēgti saskaņā ar svītroto nodaļu.

41. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 105/2008

Svītro Regulas (EK) Nr. 105/2008 III nodaļu.

Tomēr to turpina piemērot līgumiem, kas 2008. gadā noslēgti saskaņā ar svītroto nodaļu.

42. pants

Atcelšana

Atceļ Regulu (EEK) Nr. 3444/90, (EK) Nr. 907/2000, (EK) Nr. 2153/2005, (EK) Nr. 6/2008 un (EK) Nr. 85/2008. Tomēr tās turpina piemērot līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar atceltajām regulām pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

Atceļ Regulu (EK) Nr. 2659/94. Tomēr to turpina piemērot līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar minēto atcelto regulu līdz 2009. gada 1. martam.

Atceļ Regulu (EK) Nr. 414/2008. Tomēr to turpina piemērot līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar minēto atcelto regulu 2008./2009. tirdzniecības gada laikā.

43. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 20. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(3)  OV L 95, 14.4.2005., 11. lpp.

(4)  OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 707/2008 (OV L 197, 25.7.2008., 4. lpp.).

(5)  OV L 32, 6.2.2008., 3. lpp.

(6)  OV L 333, 30.11.1990., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006.

(7)  OV L 284, 1.11.1994., 26. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 588/2007 (OV L 139, 31.5.2007., 16. lpp.).

(8)  OV L 105, 3.5.2000., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006.

(9)  OV L 342, 24.12.2005., 39. lpp.

(10)  OV L 3, 5.1.2008., 13. lpp.

(11)  OV L 27, 31.1.2008., 3. lpp.

(12)  OV L 125, 9.5.2008., 17. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 750/2008 (OV L 202, 31.7.2008., 44. lpp.).

(13)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(14)  OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

(15)  OV L 251, 27.7.2004., 9. lpp.

(16)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.

(17)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(18)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.

(19)  OV L 355, 15.12.2006., 56. lpp.


I PIELIKUMS

KVALITĀTES PRASĪBAS

Atbalstu piešķir tikai, lai uzglabātu nevainojamas un pietiekamas tirdzniecības kvalitātes produktus, kuru izcelsme ir Kopienā un kuriem nosaka kvalitātes prasības.

Radioaktivitātes līmenis produktos, par kuriem pienākas privātas uzglabāšanas atbalsts, nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo līmeni attiecīgā gadījumā saskaņā ar Kopienas noteikumiem. Produktu radioaktīvā piesārņojuma līmeni uzrauga tikai tad, ja tas ir vajadzīgs konkrētajā situācijā, un nepieciešamā perioda laikā. Vajadzības gadījumā pārbaužu ilgumu un darbības jomu nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

I.   Gaļa

Privātas uzglabāšanas atbalstu piešķir tikai tādai gaļai, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

liellopu gaļa, kas klasificēta saskaņā ar Kopienas skalu liemeņu klasifikācijai, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1183/2006 (1), un kas noteikta saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1669/2006 (2) 4. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

b)

mazāk nekā 12 mēnešus vecu jēru liemeņi un to izcirtumi, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri identificēti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 (3);

c)

tā ir iegūta no dzīvniekiem, kas audzēti Kopienā vismaz pēdējos trīs mēnešus liellopu gaļas gadījumā, divus mēnešus cūkgaļas, aitu gaļas un kazu gaļas gadījumā un nokauti ne vairāk kā desmit dienas pirms datuma, kurā produkti tiek novietoti uzglabāšanā;

d)

tā ir iegūta no dzīvniekiem, kas audzēti saskaņā ar dominējošajām veterinārijas prasībām;

e)

tā ir ieguvusi veselības marķējumu, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (4) II pielikuma I iedaļā;

f)

tai nav iezīmju, kas to padara par nepiemērotu uzglabāšanai vai turpmākai lietošanai;

g)

tā nav iegūta no dzīvniekiem, kas nokauti ārkārtas pasākumu rezultātā;

h)

to novieto uzglabāšanā svaigā veidā un uzglabā saldētā veidā.

II.   Sieri

1.   Grana padano, parmigiano-reggiano un provolone siers

Privātas uzglabāšanas atbalstu var piešķirt tikai sieriem:

a)

ar minimālo vecumu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. panta b) apakšpunktā, datumā, kad sākas uzglabāšana saskaņā ar līgumu, un par kuru nav bijis iepriekšējs uzglabāšanas līgums;

b)

kura katra partija sver vismaz divas tonnas;

c)

kas ir neizdzēšami marķēts ar:

i)

zīmi, kuru izdevusi dalībvalsts izraudzīta aģentūra;

ii)

numuru, kas norāda uzņēmumu, kurā siers ražots;

iii)

ražošanas mēnesi, kas var būt koda veidā;

iv)

īpašu uzglabāšanas zīmi, kas uzlikta sieriem, kad tie pieņemti uzglabāšanā, lai atšķirtu tos no sieriem, uz kuriem neattiecas uzglabāšanas līgums.

2.   Ilgi glabājami sieri, pecorino romano, kefalotyri un kasseri

Privātas uzglabāšanas atbalstu piešķir tikai:

a)

veseliem sieriem;

b)

sieriem, kas ražoti Kopienā un kas:

i)

ir neizdzēšami marķēti ar norādi par uzņēmumu, kurā tie ražoti, un izgatavošanas dienu un mēnesi; iepriekšminētās ziņas var būt koda veidā;

ii)

ir izgājuši kvalitātes pārbaudes, kurās nosaka to klasifikāciju pēc nogatavināšanas.

III.   Sviests

Privātas uzglabāšanas atbalstu var piešķirt tikai sviestam, kas ražots uzņēmumā, kurš apstiprināts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 105/2008 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, 28 dienu laikā pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Uz sviesta iepakojuma norāda vismaz šādas ziņas, kas attiecīgā gadījumā var būt kodētas:

a)

numuru, pēc kura identificē izgatavošanas uzņēmumu un dalībvalsti;

b)

izgatavošanas datumu;

c)

datumu, kad notikusi novietošana uzglabāšanā;

d)

ražošanas partijas numuru;

e)

vārdu “sālīts” tāda sviesta gadījumā, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. panta a) punkta ii) daļā;

f)

tīro svaru.

Dalībvalstis var atcelt pienākumu norādīt uz iepakojuma datumu, kad notikusi novietošana uzglabāšanā, ja noliktavas vadītājs apņemas veidot reģistru, kurā ievada pirmajā daļā minētās ziņas dienā, kad notiek novietošana uzglabāšanā.

IV.   Cukurs

Cukurs, par kuru iesniedz piedāvājumu vai pieteikumu, ir:

a)

baltais cukurs kristāliskā formā beramā veidā un/vai lielos maisos (800 kg vai vairāk) un/vai 50 kg maisos;

b)

ražots tā tirdzniecības gada kvotas ietvaros, kurā iesniegts piedāvājums vai pieteikums, izņemot balto cukuru, kas izņemts, pārcelts vai piedāvāts valsts intervencei;

c)

nevainojamas un pietiekamas tirdzniecības kvalitātes, brīvi plūstošs, ar mitruma saturu, kas nepārsniedz 0,06 %.


(1)  OV L 214, 4.8.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 312, 11.11.2006., 6. lpp.

(3)  OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Labotā redakcija OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp.


II PIELIKUMS

SVIESTS, KURU UZGLABĀ CITĀ DALĪBVALSTĪ, KAS NAV IZGATAVOŠANAS DALĪBVALSTS

Ja sviestu uzglabā dalībvalstī, kas nav izgatavošanas dalībvalsts, uzglabāšanas līguma noslēgšana ir atkarīga no sertifikāta uzrādīšanas.

Sertifikātā norāda numuru, pēc kura identificē izgatavošanas uzņēmumu un dalībvalsti, izgatavošanas datumu un ražošanas partijas numuru un apstiprina, ka sviests ir izgatavots apstiprinātā uzņēmumā, kas ir pakļauts pārbaudēm, kurās apstiprina, ka sviests ir izgatavots no krējuma vai piena Regulas (EK) Nr. 1234/2007 6. panta 2. punkta b) un d) apakšpunkta nozīmē.

Sertifikātu iesniedz izgatavošanas dalībvalsts kompetentā iestāde 50 dienu laikā no datuma, kad sviests novietots uzglabāšanā.

Ja sviestu uzglabā dalībvalstī, kas nav izgatavošanas dalībvalsts, uzglabāšanas līgumus noslēdz 60 dienu laikā no pieteikuma reģistrācijas datuma attiecīgā gadījumā atkarībā no turpmāka apstiprinājuma par sviesta atbilstību, kā noteikts 36. panta 2. punkta otrajā daļā. Ja atbilstība nav apstiprināta, attiecīgo līgumu uzskata par spēkā neesošu.

Ja izgatavošanas dalībvalsts ir veikusi pārbaudes par sviesta veidu un sastāvu, sertifikātā norāda šo pārbaužu rezultātus un apstiprina, ka attiecīgais produkts ir sviests Regulas (EK) Nr. 1234/2007 28. panta pirmās daļas a) apakšpunkta i) un ii) punkta nozīmē. Tādā gadījumā iepakojumu marķē ar numurētu etiķeti, kuru izdevusi izgatavošanas dalībvalsts kompetentā iestāde. Sertifikātā norāda etiķetes numuru.


III PIELIKUMS

DATU PAZIŅOŠANA

A.   Olīveļļa

a)

Ne vēlāk kā katru trešdienu dalībvalstis nosūta Komisijai vidējās cenas, kas reģistrētas to galvenajos reprezentatīvajos tirgos iepriekšējā nedēļā par dažādu kategoriju eļļu, kā uzskaitīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XVI pielikumā.

b)

Līdz 31. augustam dalībvalstis nosūta Komisijai prognozi par olīveļļas un galda olīvu kopējo ražošanu par pašreizējo tirdzniecības gadu un galīgu aplēsi par olīveļļas un galda olīvu kopējo ražošanu par iepriekšējo tirdzniecības gadu.

c)

No katra tirdzniecības gada septembra līdz maijam dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša 15. dienā nosūta Komisijai aplēsi pa mēnešiem par olīveļļu un galda olīvām, kas izgatavotas kopš attiecīgā tirdzniecības gada sākuma, kā arī b) apakšpunktā minētās prognozes atjauninājumu.

d)

Dalībvalstis izveido datu vākšanas sistēmu, kuru tās uzskata par piemērotāko b) un c) apakšpunktā minēto paziņojumu saņemšanai un sagatavošanai, un tās nosaka attiecīgā gadījumā konkrēto olīvu nozares uzņēmēju datu paziņošanas pienākumus.

e)

Datus, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā, nosūta uz Komisijas nodrošinātām veidlapām.

f)

Komisija var izmantot citus informācijas avotus.

B.   Liellopu gaļa

Kopienas vidējās tirgus cenas aprēķināšana par pieaugušu liellopu tēviņu liemeņiem, kas izteikta kā R3 kategorijas cena.

a)

A kategorijas vidējā valsts tirgus cena, kas izteikta kā R3 kategorijas cena un kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1669/2006 3. panta a) apakšpunkta trešo ievilkumu.

b)

C kategorijas vidējā valsts tirgus cena, kas izteikta kā R3 kategorijas cena un kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1669/2006 3. panta a) apakšpunkta trešo ievilkumu.

c)

A/C kategorijas vidējā valsts tirgus cena = a) un b) apakšpunkta vidējais svērtais rādītājs; svērums jābalsta uz katrā kategorijā nokautā daudzuma proporciju pret kopējo valstī nokauto A/C kategorijas daudzumu.

d)

A/C kategorijas Kopienas vidējā tirgus cena = c) apakšpunkta vidējais svērtais rādītājs; svērums jābalsta uz katrā dalībvalstī nokautā A/C kategorijas kopējā daudzuma proporciju pret kopējo nokauto A/C kategorijas daudzumu Kopienā.


IV PIELIKUMS

UZŅĒMĒJIEM PIEMĒROJAMIE NOSACĪJUMI OLĪVEĻĻAS NOZARĒ

Olīveļļas uzņēmēji ietilpst vienā no šādām kategorijām:

a)

ražotāju organizācija, kurā ir vismaz 700 olīvu audzētāju, ja tā darbojas kā olīvu un olīveļļas ražošanas un tirdzniecības organizācija;

b)

ražotāju organizācija, kura pārstāv vismaz 25 % olīvu audzētāju vai olīveļļas ražošanas reģionā, kurā tā atrodas;

c)

dažādu tautsaimniecības nozaru ražotāju organizāciju apvienība, kurā ir vismaz 10 ražotāju organizācijas, kā minēts iepriekš a) un b) apakšpunktā, vai tāds organizāciju skaits, kas pārstāv vismaz 5 % no attiecīgās dalībvalsts olīveļļas ražošanas;

d)

spiedne, kuras iekārtas var izspiest vismaz divas tonnas eļļas astoņu stundu darba dienā un kura abos iepriekšējos tirdzniecības gados pavisam ir saražojusi vismaz 500 tonnas neapstrādātas olīveļļas;

e)

iepakošanas uzņēmums, kura jauda vienas dalībvalsts teritorijā ir vienāda ar vismaz sešām tonnām eļļas, kas iepakota astoņu stundu darba dienā, un kurš abu iepriekšējo tirdzniecības gadu laikā pavisam ir iepakojis vismaz 500 tonnas olīveļļas.

Ja viena vai vairākas organizācijas, kas ražo vai tirgo olīvas vai olīveļļu, ir pirmās daļas a) apakšpunktā minētās organizācijas locekle vai locekles, olīvu ražotājus, kas iesaistīti šādā grupā, ņem vērā atsevišķi, aprēķinot 700 audzētāju minimālo skaitu.

Olīveļļas uzņēmējiem nepienākas atbalsts, ja tie ir:

a)

pakļauti kompetento iestāžu procesiem par Regulas (EK) Nr. 865/2004 un (EK) Nr. 1234/2007 pārkāpumiem;

b)

ir sodīti par Padomes Regulā Nr. 136/66/EEK (1) paredzētās ražošanas atbalsta shēmas pārkāpumu 2002./2003., 2003./2004. un 2004./2005. tirdzniecības gadā;

c)

ir sodīti par tās shēmas pārkāpumu, kas paredzēta, lai finansētu Padomes Regulā (EK) Nr. 1638/98 (2) paredzēto eļļas uzņēmēju organizāciju darbību 2002./2003., 2003./2004. un 2004./2005. tirdzniecības gadā.


(1)  OV 172, 30.9.1966., 3025/66. lpp.

(2)  OV L 210, 28.7.1998., 32. lpp.


Augša