EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32008R0798

Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (Besedilo velja za EGP)

UL L 226, 23.8.2008, str. 1–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 012 str. 134 - 227

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; razveljavil 32020R0692 . Najnovejša prečiščena različica: 10/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/798/oj

23.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 798/2008

z dne 8. avgusta 2008

o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (1), ter zlasti člena 21(1), člena 22(3), člena 23, člena 24(2) ter členov 26 in 27a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (2) ter zlasti členov 10 in 18 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (3) ter zlasti četrtega pododstavka člena 29(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (4), in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (5), ter zlasti člena 8, člena 9(2)(b) in člena (4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru nad salmonelo in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (6), ter zlasti člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (7) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (8), in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 90/539/EGS določa pogoje zdravstvenega stanja živali, ki veljajo za uvoz perutnine in valilnih jajc iz tretjih držav. Določa, da morajo perutnina in valilna jajca izpolnjevati pogoje iz te direktive ter imeti izvor v tretji državi ali delu tretje države, ki je vključena na seznam, sestavljen v skladu s to direktivo.

(2)

Direktiva 2002/99/ES določa pravila o uvozu proizvodov živalskega izvora in proizvodov, pridobljenih iz njih, ki so namenjeni za prehrano ljudi, iz tretjih držav. Določa, da se uvoz takšnih proizvodov v Skupnost dovoli le, če izpolnjujejo zahteve, ki veljajo za vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije navedenih proizvodov v Skupnosti, ali če zagotavljajo enakovredna jamstva za zdravje živali.

(3)

Odločba Komisije 2006/696/ES z dne 28. avgusta 2006 o določitvi seznama tretjih držav, iz katerih se dovoli uvoz perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev, perutninskega mesa, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter o veljavnih pogojih za izdajo veterinarskih spričeval (9) določa seznam tretjih držav, iz katerih se dovolita uvoz zadevnega blaga v Skupnost in njegov tranzit skozi Skupnost, ter določa pogoje za izdajo veterinarskih spričeval.

(4)

Odločba Komisije 93/342/EGS z dne 12. maja 1993 o določitvi meril za razvrščanje tretjih držav v zvezi z aviarno influenco in atipično kokošjo kugo v zvezi z uvozom žive perutnine in valilnih jajc (10) ter Odločba Komisije 94/438/ES z dne 7. junija 1994 o merilih za razvrščanje tretjih držav in njihovih delov glede aviarne influence in atipične kokošje kuge v zvezi z uvozom svežega perutninskega mesa (11) določata merila za razvrščanje tretjih držav glede na aviarno influenco in atipično kokošjo kugo v zvezi z uvozom žive perutnine, valilnih jajc in perutninskega mesa.

(5)

Zakonodaja Skupnosti za obvladovanje aviarne influence je bila nedavno posodobljena z Direktivo Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence (12), da se upoštevajo najnovejša znanstvena spoznanja in razvoj na področju epidemiologije aviarne influence v Skupnosti in po svetu. Področje uporabe ukrepov za obvladovanje, ki se izvajajo v primeru izbruha bolezni, se je razširilo, da poleg visoko patogene aviarne influence (HPAI) vključuje tudi izbruhe nizko patogene aviarne influence (LPAI) ter uvaja obvezni aktivni nadzor aviarne influence in širšo uporabo cepljenja proti tej bolezni.

(6)

Zato mora uvoz iz tretjih držav izpolnjevati pogoje, ki so enakovredni pogojem v Skupnosti in skladni s popravljenimi zahtevami glede mednarodne trgovine s perutnino in perutninskimi proizvodi, ki jih določajo standardi iz Kodeksa o zdravstvenem varstvu kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) (13) ter iz Priročnika diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali (14) te organizacije.

(7)

Argentina in Izrael sta svoja programa nadzora aviarne influence predložila Komisiji v presojo. Komisija je pregledala ta programa in ugotovila, da sta skladna z zadevnimi določbami Skupnosti, zato je treba v stolpec 7 dela 1 Priloge I k tej uredbi navesti, da je ocena teh programov pozitivna.

(8)

Člen 21 (2) Direktive 90/539/EGS ureja nekatera vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi, ali se tretja država ali del tretje države lahko vključi na seznam tretjih držav, iz katerih se dovoli uvoz perutnine in valilnih jajc v Skupnost, na primer zdravstveno stanje perutnine, rednost in hitrost pošiljanja informacij tretje države v zvezi z obstojem nekaterih nalezljivih bolezni pri živalih, vključno z aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, ter pravila o preprečevanju bolezni in nadzoru nad njimi v zadevni tretji državi.

(9)

Člen 8 Direktive 2002/99/ES določa, da je treba pri pripravi seznamov tretjih držav ali regij tretjih držav, iz katerih se dovoli uvoz posebnih proizvodov živalskega izvora v Skupnost, posebno pozornost nameniti nekaterim vprašanjem, kot so zdravstveni status živine, rednost, hitrost in točnost, s katero tretja država pošlje informacije o obstoju nekaterih infekcijskih ali nalezljivih bolezni živali na svojem ozemlju, zlasti aviarne influence in atipične kokošje kuge, ter splošno zdravstveno stanje v zadevni tretji državi, ki lahko pomeni tveganje za javno zdravje ali zdravje živali v Skupnosti.

(10)

Zaradi zdravstvenega varstva živali mora ta uredba določiti, da se dovoli uvoz blaga v Skupnost le iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, ki izvajajo programe nadzora aviarne influence in načrte cepljenja proti aviarni influenci, če se takšno cepljenje izvaja.

(11)

V skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 mora zadevna tretja država za vključitev na sezname tretjih držav, ki jih predvideva zakonodaja Skupnosti in iz katerih je državam članicam dovoljeno uvažati nekatere perutninske proizvode, ki jih zajema ta uredba, ali za ohranitev na teh seznamih Komisiji predložiti program, enakovreden nacionalnim programom nadzora nad salmonelo, ki jih morajo pripraviti države članice, Komisija pa mora ta program odobriti. Pozitivno oceno teh programov je treba navesti v delu 1 Priloge I k tej uredbi.

(12)

Skupnost in nekatere tretje države želijo omogočiti trgovino s perutnino in perutninskimi proizvodi iz odobrenih kompartmentov, zato je treba načelo kompartmentalizacije za uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v zakonodaji Skupnosti natančneje določiti. Načelo kompartmentalizacije je pred kratkim uvedla Svetovna organizacija za zdravje živali, da bi olajšala svetovno trgovino s perutnino in perutninskimi proizvodi, zato ga je treba vključiti v zakonodajo Skupnosti.

(13)

Sedanja zakonodaja Skupnosti ne vključuje spričeval za uvoz mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, ratitov in divjih ptic v Skupnost zaradi nekaterih zdravstvenih razlogov, zlasti sledljivosti mesa za proizvodnjo. V skladu s tem je treba na podlagi dodatnih znanstvenih raziskav v to uredbo vključiti vzorce veterinarskih spričeval, ki zadevajo te proizvode.

(14)

Da se pristojnim organom za namene veterinarskih spričeval zagotovi več prilagodljivosti v nekaterih okoliščinah in na podlagi več zahtev tretjih držav, ki izvažajo enodnevne piščance perutnine in ratitov v Skupnost, mora ta uredba določiti pregled takšnega blaga ob odpošiljanju pošiljke in ne ob izdaji veterinarskega spričevala.

(15)

Za preprečevanje prekinitev trgovanja je treba uvoz blaga, proizvedenega pred uvedbo omejitev v zvezi z zdravjem živali, kot so določene v delu 1 Priloge I k tej uredbi, v Skupnost dovoliti še 90 dni po uvedbi uvoznih omejitev za zadevno blago.

(16)

Za tranzit pošiljk skozi Skupnost, ki potujejo v Rusijo ali iz nje, je treba določiti posebne pogoje zaradi geografskega položaja Kaliningrada, ki vpliva le na Latvijo, Litvo in Poljsko.

(17)

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (15) določa splošne zdravstvene predpise Skupnosti, ki veljajo za uvoz blaga v Skupnost in njegov tranzit skozi Skupnost ter so zajeti v tej uredbi.

(18)

Poleg tega Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov (16) določa standarde izdajanja spričeval, ki so potrebni za zagotovitev veljavnih spričeval in preprečevanje goljufij. Zato je primerno v tej uredbi zagotoviti, da pravila in načela, ki jih uporabljajo uradno pooblaščene osebe za izdajanje spričeval v tretjih državah, ponujajo jamstva, ki so enakovredna jamstvom iz navedene direktive, in da vzorci veterinarskih spričeval iz te uredbe izražajo le dejstva, ki jih je mogoče potrditi ob izdaji spričevala.

(19)

Zaradi jasnosti in skladnosti zakonodaje Skupnosti je treba odločbe 93/342/EGS, 94/438/ES in 2006/696/ES razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(20)

Primerno je določiti prehodno obdobje, da se državam članicam in industriji omogoči, da sprejmejo potrebne ukrepe za upoštevanje veljavnih zahtev za izdajo veterinarskih spričeval iz te uredbe.

(21)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz naslednjega blaga („blago“) v Skupnost in njegov tranzit skozi Skupnost, vključno s skladiščenjem med tranzitom:

(a)

perutnina, valilna jajca, enodnevni piščanci in jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov;

(b)

meso, mleto meso in mehansko izkoščeno meso perutnine, vključno z ratiti in divjimi pticami, jajca in jajčni izdelki.

Določa seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se blago lahko uvozi v Skupnost.

2.   Ta uredba se ne uporablja za perutnino za razstave, sejme ali tekmovanja.

3.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v posebne zahteve za izdajanje spričeval, ki so določene v sporazumih Skupnosti s tretjimi državami.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„perutnina“ pomeni kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane, jerebice in ratite (ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali obnovo populacije divjih ptic;

2.

„valilna jajca“ pomenijo jajca za inkubiranje, ki jih znese perutnina;

3.

„enodnevni piščanci“ pomenijo vso perutnino, staro manj kot 72 ur, ki še ni bila krmljena, in brazilske race (Cairina moschata) ali njihove križance, stare manj kot 72 ur, krmljene ali nekrmljene;

4.

„matična perutnina“ pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, namenjeno za proizvodnjo valilnih jajc;

5.

„proizvodna perutnina“ pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, ki se goji za:

(a)

proizvodnjo mesa in/ali konzumnih jajc ali

(b)

obnovo populacije divjih ptic;

6.

„jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov“ pomenijo valilna jajca, ki izvirajo iz „jat piščancev, prostih specificiranih patogenih organizmov“, kot je opisano v Evropski farmakopeji (17), ter ki se uporabljajo izključno za diagnostične, raziskovalne ali farmacevtske namene;

7.

„meso“ pomeni užitne dele naslednjih živali:

(a)

perutnine, ki v zvezi z mesom pomeni domačo perutnino, vključno s perutnino, ki je rejena kot domače živali, vendar se ne šteje za tako, z izjemo ratitov;

(b)

divjih ptic, ki se lovijo za prehrano ljudi;

(c)

ratitov;

8.

„mehansko izkoščeno meso“ pomeni proizvod, pridobljen z odstranjevanjem mesa s kosti, na katerih ostane meso po izkoščevanju, ali s trupov perutnine z uporabo mehanskih sredstev, kar povzroči izgubo ali spremembo strukture mišičnih vlaken;

9.

„mleto meso“ pomeni izkoščeno meso, zmleto v delce, ki vsebuje manj kot 1 % soli;

10.

„območje“ pomeni jasno opredeljen del tretje države, na katerem živi podpopulacija živali s posebnim zdravstvenim statusom v zvezi s specifično boleznijo, za katero se za namene uvoza v skladu s to uredbo izvajajo zahtevani ukrepi nadzora, kontrole in biološke varnosti;

11.

„kompartment“ pomeni enega ali več perutninskih obratov v tretji državi, ki uporablja(-jo) skupni sistem upravljanja biološke varnosti in v katerem(-ih) živi podpopulacija perutnine s posebnim zdravstvenim statusom v zvezi s specifično boleznijo ali boleznimi, za katero(-e) se za namene uvoza v skladu s to uredbo izvajajo zahtevani ukrepi nadzora, kontrole in biološke varnosti;

12.

„obrat“ je objekt ali del objekta na eni lokaciji, ki je namenjen eni ali več naslednjim dejavnostim:

(a)

selekcijski center: obrat, v katerem se pridobivajo valilna jajca za vzrejo matične jate;

(b)

reprodukcijski center: obrat, v katerem se pridobivajo valilna jajca za vzrejo proizvodne jate;

(c)

rejni center:

(i)

obrat, v katerem se matična perutnina redi do reproduktivne dobe, ali

(ii)

obrat, v katerem se proizvodna perutnina redi do dobe nesnosti;

(d)

reja ostale proizvodne perutnine;

13.

„valilnica“ pomeni obrat, v katerem se inkubirajo in valijo jajca ter dobavljajo enodnevni piščanci;

14.

„jata“ pomeni vso perutnino enakega zdravstvenega statusa, ki se goji v istih prostorih ali isti obori ter sestavlja eno samo epidemiološko enoto; za perutnino v hlevu ta opredelitev vključuje vse živali, ki si delijo isti zračni prostor;

15.

„aviarna influenca“ pomeni okužbo perutnine, ki jo povzroči virus influence tipa A:

(a)

podtipa H5 ali H7;

(b)

z intravenoznim indeksom patogenosti, ki je pri šest tednov starih piščancih višji od 1,2, ali

(c)

povzroča vsaj 75-odstotno smrtnost pri od 4 do 8 tednov starih intravenozno okuženih piščancih;

16.

„visoko patogena aviarna influenca (HPAI)“ pomeni okužbo perutnine, ki jo povzročijo:

(a)

virusi aviarne influence podtipov H5 ali H7 z genomskim zaporedjem, ki za multiple bazične aminokisline kodificira na cepitvenem mestu molekule hemaglutinina in je podobno zaporedjem, ugotovljenim pri drugih virusih HPAI, kar kaže, da lahko molekulo hemaglutinina razcepi proteaza v celicah gostitelja;

(b)

aviarna influenca, kot je opredeljena v točki 15(b) in (c);

17.

„nizko patogena aviarna influenca (LPAI)“ pomeni okužbo perutnine, ki jo povzročijo virusi aviarne influence podtipov H5 ali H7, ki niso HPAI;

18.

„atipična kokošja kuga“ pomeni okužbo perutnine:

(a)

ki jo povzroča aviarni sev paramiksovirusa 1 z intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI) pri enodnevnih piščancih, večjim kot 0,7, ali

(b)

pri kateri so bile v virusu (neposredno ali z izpeljavo) ugotovljene multiple bazične aminokisline na C-terminalnem koncu proteina F2 in fenilalanina na ostanku 117, ki je N-terminalni konec proteina F1; izraz „multiple bazične aminokisline“ pomeni vsaj tri ostanke arginina ali lizina med ostankoma 113 in 116; zaradi neuspešnega prikaza značilnega vzorca aminokislinskih ostankov, kot je opisano v tej točki, se zahteva karakterizacija izoliranega virusa s preskusom indeksa intracerebralne patogenosti (ICPI); v tej opredelitvi se aminokislinski ostanki štejejo od N-terminalnega konca zaporedja aminokislin, izpeljanega iz zaporedja nukleotidov gena FO, zato 113–116 ustreza ostankom -4 do -1 od cepitvenega mesta;

19.

„uradni veterinar“ pomeni veterinarja, ki ga imenuje pristojni organ;

20.

„strategija razlikovanja med okuženimi in cepljenimi živalmi (DIVA)“ pomeni strategijo cepljenja, ki omogoča razlikovanje med cepljenimi/okuženimi in cepljenimi/neokuženimi živalmi z uporabo diagnostičnih testov za odkrivanje protiteles proti divjemu virusu in necepljenih kontrolnih ptic.

POGLAVJE II

SPLOŠNI POGOJI ZA UVOZ IN TRANZIT

Člen 3

Seznami izvornih tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz blaga v Skupnost in tranzit skozi Skupnost

Blago se uvaža v Skupnost in tranzit se opravi skozi Skupnost le iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, navedenih v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I.

Člen 4

Izdajanje veterinarskih spričeval

1.   Blagu, ki se uvaža v Skupnost, se priloži veterinarsko spričevalo za zadevno blago, kot je določeno v stolpcu 4 tabele v delu 1 Priloge I, ki se izpolni v skladu z napotki in vzorci veterinarskih spričeval iz dela 2 te priloge („spričevalo“).

2.   Kadar prevoz tega blaga vsaj za del poti vključuje ladijski prevoz, se veterinarskim spričevalom za uvoz perutnine in enodnevnih piščancev priloži izjava kapitana ladje, kot je določena v Prilogi II.

3.   Perutnino, valilna jajca in enodnevne piščance, ki so namenjeni za tranzit skozi Skupnost, spremlja:

(a)

veterinarsko spričevalo iz odstavka 1 z oznako „za tranzit skozi ES“ in

(b)

spričevalo, ki ga zahteva namembna tretja država.

4.   Jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov, meso, mleto meso in mehansko izkoščeno meso perutnine, ratitov in divjih ptic ter jajca in jajčne izdelke, ki so namenjeni za tranzit skozi Skupnost, spremlja spričevalo, ki je pripravljeno v skladu z vzorcem spričevala iz Priloge XI in izpolnjuje pogoje iz te priloge.

5.   Za namene te uredbe lahko tranzit vključuje skladiščenje med tranzitom v skladu s členoma 12 in 13 Direktive 97/78/ES.

6.   Spričevala se lahko izdajo tudi elektronsko in v skladu z drugimi dogovorjenimi sistemi, usklajenimi na ravni Skupnosti.

Člen 5

Pogoji za uvoz in tranzit

1.   Blago, ki je namenjeno za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost, mora izpolnjevati pogoje iz členov 6 in 7 ter poglavja III.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za samostojne pošiljke, ki vsebujejo manj kot 20 enot perutnine razen ratitov, valilnih jajc ali njenih enodnevnih piščancev. Vendar se lahko take samostojne pošiljke uvažajo le iz tretjih držav, njihovih ozemelj, območij ali kompartmentov, ki so odobreni za tak uvoz in izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

tretja država, ozemlje, območje ali kompartment je naveden v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I, v stolpcu 4 navedene tabele pa je vzorec veterinarskega spričevala za zadevno blago;

(b)

zanje ne velja prepoved uvoza zaradi zdravstvenega varstva živali;

(c)

uvozni pogoji vključujejo zahtevo po osami ali karanteni po opravljenem uvozu.

3.   Blago iz odstavka 1 izpolnjuje:

(a)

dodatna jamstva, kot so opredeljena v stolpcu 5 tabele v delu 1 Priloge I;

(b)

posebne pogoje iz stolpca 6 ter po potrebi končne datume iz stolpca 6A in začetne datume iz stolpca 6B tabele v delu 1 Priloge I;

(c)

dodatna jamstva za zdravje živali, če to zahteva namembna država članica in so navedena v spričevalu;

(d)

omejitve v zvezi z odobritvijo programa nadzora za Salmonello se uporabljajo le, če so navedene v ustreznem stolpcu tabele v delu 1 Priloge I.

Člen 6

Postopki pregleda, vzorčenja in opravljanja preskusov

Če se za uvoz blaga v Skupnost na podlagi spričeval zahtevajo pregledi, vzorčenje in opravljanje preskusov za aviarno influenco, mikoplazmo, atipično kokošjo kugo, Salmonello in druge patogene organizme, ki so pomembni za zdravje ljudi in živali, se takšno blago uvozi v Skupnost le, če te preglede, vzorčenje in preskuse izvaja pristojni organ zadevne tretje države ali po potrebi pristojni organ namembne države članice v skladu s Prilogo III.

Člen 7

Zahteve za prijavljanje bolezni

Blago se uvozi v Skupnost iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov le, če zadevna tretja država:

(a)

obvesti Komisijo o razvoju bolezni v 24 urah po potrditvi prvih izbruhov HPAI ali atipične kokošje kuge;

(b)

izolate virusa iz prvih izbruhov teh bolezni takoj pošlje v referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo (18); vendar se takšni izolati virusov ne zahtevajo za uvoz jajc, jajčnih izdelkov in jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov, iz katerih je odobren uvoz tega blaga v Skupnost;

(c)

redno obvešča Komisijo o razvoju bolezni.

POGLAVJE III

ZDRAVSTVENI STATUS ŽIVALI V ZVEZI Z AVIARNO INFLUENCO IN ATIPIČNO KOKOŠJO KUGO V IZVORNIH TRETJIH DRŽAVAH, NA OZEMLJIH, OBMOČJIH ALI V KOMPARTMENTIH

Člen 8

Tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenti, ki so prosti aviarne influence

1.   V tej uredbi se šteje, da je tretja država, ozemlje, območje ali kompartment, iz katerega se blago uvaža v Skupnost, prost aviarne influence:

(a)

če v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu vsaj 12 mesecev pred izdajo spričevala uradnega veterinarja ni bilo aviarne influence;

(b)

če se je vsaj šest mesecev pred izdajo spričevala iz točke (a) tega odstavka izvajal program nadzora aviarne influence v skladu s členom 10, če to zahteva spričevalo.

2.   Če se v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu, ki je bil prej prost aviarne influence, kot je navedeno v odstavku 1, pojavi izbruh te bolezni, se šteje, da je ta tretja država, ozemlje, območje ali kompartment ponovno prost aviarne influence, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

v primeru visoko patogene aviarne influence se je izvajala politika pokončanja in uničenja okuženih živali za nadzor nad boleznijo;

(b)

v primeru nizko patogene aviarne influence se je izvajala politika pokončanja in uničenja okuženih živali ali zakol perutnine za nadzor nad boleznijo;

(c)

na vseh v preteklosti okuženih obratih se je izvajalo ustrezno čiščenje in razkuževanje;

(d)

tri mesece po zaključku čiščenja in razkuževanja iz točke (c) tega odstavka se je bil izveden nadzor aviarne influence v skladu z delom II Priloge IV, katerega rezultati so bili negativni.

Člen 9

Tretje države, ozemlja, območja in kompartmenti, ki so prosti visoko patogene aviarne influence

1.   V tej uredbi se šteje, da je tretja država, ozemlje, območje ali kompartment, iz katerega se blago uvaža v Skupnost, prost HPAI, če v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu vsaj 12 mesecev pred izdajo spričevala uradnega veterinarja ta bolezen ni bila prisotna.

2.   Če se v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu, ki je bil prej prost HPAI, kot je navedeno v odstavku 1, pojavi izbruh te bolezni, se šteje, da je ta tretja država, ozemlje, območje ali kompartment ponovno prost HPAI, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

na vseh v preteklosti okuženih obratih se je izvajala politika pokončanja in uničenja okuženih živali za nadzor nad boleznijo, vključno z ustreznim čiščenjem in razkuževanjem;

(b)

tri mesece po koncu izvajanja politike pokončanja in uničenja okuženih živali ter čiščenja in razkuževanja iz točke (a) je bil izveden nadzor aviarne influence v skladu z delom II Priloge IV.

Člen 10

Programi nadzora aviarne influence

Če spričevalo zahteva program nadzora aviarne influence, se uvoz blaga v Skupnost iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov dovoli le:

(a)

če je tretja država, ozemlje, območje ali kompartment vsaj šest mesecev izvajal program nadzora aviarne influence, ki je naveden v stolpcu 7 tabele iz dela 1 Priloge I, ter če ta program izpolnjuje zahteve:

(i)

iz dela I Priloge IV ali

(ii)

zahteve iz Kodeksa o zdravstvenem varstvu kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali (19);

(b)

če tretja država obvesti Komisijo o kakršnih koli spremembah svojega programa nadzora aviarne influence.

Člen 11

Cepljenje proti aviarni influenci

Če se v tretjih državah, na ozemljih, območjih ali v kompartmentih izvaja cepljenje proti aviarni influenci, se uvoz perutnine ali drugega blaga, pridobljenega iz cepljene perutnine, v Skupnost dovoli le:

(a)

če tretja država izvaja cepljenje proti aviarni influenci v skladu z načrtom cepljenja iz stolpca 8 tabele iz dela 1 Priloge I ter če ta načrt izpolnjuje zahteve iz Priloge V;

(b)

če tretja država obvesti Komisijo o kakršnih koli spremembah svojega načrta cepljenja proti aviarni influenci.

Člen 12

Tretje države, ozemlja, območja in kompartmenti, ki so prosti atipične kokošje kuge

1.   V tej uredbi se šteje, da je tretja država, ozemlje, območje ali kompartment, iz katerega se blago uvaža v Skupnost, prost atipične kokošje kuge, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

če v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu vsaj 12 mesecev pred izdajo spričevala uradnega veterinarja ni bilo izbruhov atipične kokošje kuge pri perutnini;

(b)

če se vsaj v obdobju iz točke (a) tega odstavka ni izvajalo cepljenje proti atipični kokošji kugi s cepivi, ki niso v skladu z merili za priznana cepiva proti atipični kokošji kugi iz Priloge VI.

2.   Če se v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu, ki je bil prej prost atipične kokošje kuge, kot je navedeno v odstavku 1, pojavi izbruh te bolezni, se šteje, da je ta tretja država, ozemlje, območje ali kompartment ponovno prost navedene bolezni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

za nadzor nad boleznijo se je izvajala politika pokončanja in uničenja živali;

(b)

na vseh v preteklosti okuženih obratih se je izvajalo ustrezno čiščenje in razkuževanje;

(c)

vsaj tri mesece po koncu izvajanja politike pokončanja in uničenja živali ter čiščenja in razkuževanja iz točk (a) in (b):

(i)

lahko pristojni organ tretje države z okrepljenimi preiskavami, vključno z laboratorijskim preskušanjem v zvezi z izbruhom, dokaže odsotnost te bolezni v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu;

(ii)

se ni izvajalo cepljenje proti atipični kokošji kugi s cepivi, ki niso v skladu z merili za priznana cepiva proti atipični kokošji kugi iz Priloge VI.

Člen 13

Odstopanje v zvezi z uporabo cepiv proti atipični kokošji kugi

1.   Z odstopanjem od člena 12(1)(b) in člena 12(2)(c)(ii) se za blago iz člena 1(1)(a) šteje, da je tretja država, ozemlje, območje ali kompartment prost atipične kokošje kuge, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

tretja država, ozemlje, območje ali kompartment dovoljuje uporabo cepiv, ki so v skladu s splošnimi merili iz dela I Priloge VI, vendar ne izpolnjujejo posebnih meril iz dela II te priloge;

(b)

izpolnjene so dodatne zdravstvene zahteve iz dela I Priloge VII.

2.   Z odstopanjem od člena 12(1)(b) in člena 12(2)(c)(ii) se za blago iz člena 1(1)(b) šteje, da je tretja država, ozemlje, območje ali kompartment, iz katerega se dovoli uvoz perutninskega mesa v Skupnost, prost atipične kokošje kuge, če so izpolnjene dodatne zdravstvene zahteve iz dela II Priloge VII.

POGLAVJE IV

POSEBNI POGOJI ZA UVOZ

Člen 14

Posebni pogoji za uvoz perutnine, valilnih jajc in enodnevnih piščancev

1.   Poleg pogojev iz poglavij II in III se uporabljajo naslednji posebni pogoji za uvoz:

(a)

za matično in proizvodno perutnino razen ratitov, valilna jajca in enodnevne piščance razen enodnevnih piščancev ratitov veljajo zahteve iz Priloge VIII;

(b)

za ratite za vzrejo in proizvodnjo, valilna jajca in enodnevne piščance ratitov veljajo zahteve iz Priloge IX.

2.   Pogoji iz odstavka 1 se ne uporabljajo za samostojne pošiljke, ki vsebujejo manj kot 20 enot perutnine razen ratitov, valilnih jajc ali njenih enodnevnih piščancev.

Člen 15

Posebni pogoji za uvoz jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov

Jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov, ki se uvažajo v Skupnost, izpolnjujejo poleg zahtev iz členov 3 do 6 naslednje zahteve:

(a)

označijo se z žigom z oznako ISO tretje države izvora in številko odobritve obrata izvora;

(b)

vsaka embalaža jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, mora vsebovati samo jajca iz iste tretje države izvora, obrata in pošiljatelja ter mora biti opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(i)

podatki, prikazani na jajcih, kot je določeno v točki (a);

(ii)

jasno vidna in čitljiva oznaka, da pošiljka vsebuje samo jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov;

(iii)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov;

(c)

jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov, ki se uvažajo v Skupnost, je treba po opravljenem uvoznem nadzoru prepeljati neposredno v končni namembni kraj.

Člen 16

Posebni pogoji za prevoz perutnine in enodnevnih piščancev

Perutnina in enodnevni piščanci, ki se uvažajo v Skupnost:

(a)

se ne natovorijo na prevozno sredstvo, v katerem se prevaža druga perutnina in enodnevni piščanci nižjega zdravstvenega statusa;

(b)

se med prevozom v Skupnost ne smejo prevažati ali raztovarjati v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu, iz katerega uvoz takšne perutnine in enodnevnih piščancev ni dovoljen.

Člen 17

Posebni pogoji za uvoz mesa ratitov

V Skupnost se sme uvoziti le meso ratitov, za katerega so se uporabili varovalni ukrepi za krimsko-kongoško hemoragično mrzlico iz dela II Priloge X.

POGLAVJE V

POSEBNI POGOJI ZA TRANZIT

Člen 18

Odstopanje za namen tranzita skozi Latvijo, Litvo in Poljsko

1.   Z odstopanjem od člena 4(4) se dovoli cestni ali železniški tranzit med mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, ki so navedene v Prilogi k Odločbi Komisije 2001/881/ES (20), za pošiljke mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, vključno z ratiti in divjimi pticami, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, ki prihajajo iz Rusije ali so vanjo namenjene neposredno ali prek druge tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z žigom s serijsko številko;

(b)

dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, uradni veterinar na mejni kontrolni točki na vsaki strani označi z žigom „Samo za tranzit v Rusijo skozi ES“;

(c)

upoštevane so postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Pošiljke iz odstavka 1 se v Skupnosti ne smejo raztovarjati ali spravljati v skladišča, kot je navedeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES.

3.   Pristojni organi opravljajo redne revizije, da zagotovijo usklajenost števila pošiljk iz odstavka 1 in ustreznih količin proizvodov, ki zapuščajo Skupnost, s številom in količinami ob vstopu.

POGLAVJE VI

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Razveljavitve

Odločbe 93/342/EGS, 94/438/ES in 2006/696/ES se razveljavijo.

Sklicevanja na razveljavljene odločbe se obravnavajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge XII.

Člen 20

Prehodne določbe

Uvoz blaga, za katerega so bila izdana ustrezna veterinarska spričevala v skladu z odločbami 93/342/EGS, 94/438/ES in 2006/696/ES, v Skupnost ter njegov tranzit skozi Skupnost sta dovoljena do 15. februarja 2009.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. avgusta 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 303, 31.10.1990, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(3)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(4)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES.

(5)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(6)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1237/2007 (UL L 280, 24.10.2007, str. 5).

(7)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1243/2007 (UL L 281, 25.10.2007, str. 8).

(8)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(9)  UL L 295, 25.10.2006, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 1237/2007.

(10)  UL L 137, 8.6.1993, str. 24. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/696/ES.

(11)  UL L 181, 15.7.1994, str. 35; popravljena različica v UL L 187, 26.5.2004, str. 8.

(12)  UL L 10, 14.10.2005, str. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (zadnja izdaja).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm? e1d10 (zadnja izdaja).

(15)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 (UL L 149, 7.6.2008, str. 61).

(16)  UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (zadnja izdaja).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Združeno kraljestvo.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  UL L 326, 11.12.2001, str. 44.


PRILOGA I

PERUTNINA, VALILNA JAJCA, ENODNEVNI PIŠČANCI, JAJCA, PROSTA SPECIFICIRANIH PATOGENIH ORGANIZMOV, MESO, MLETO MESO, MEHANSKO IZKOŠČENO MESO, JAJCA IN JAJČNI IZDELKI

DEL 1

Seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov

Oznaka ISO in ime tretje države ali ozemlja

Oznaka tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Opis tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Posebni pogoji

Stanje nadzora aviarne influence

Stanje cepljenja proti aviarni influenci

Stanje nadzora salmonele

Vzorci

Dodatna jamstva

Končni datum (1)

Začetni datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanija

AL-0

celotno ozemlje države

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU – Avstralija

AU-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR – Brazilija

BR-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

države:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo in Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

države:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Distrito Federal in države:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Bocvana

BW-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA -0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Švica

CH-0

celotno ozemlje države

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Čile

CL-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN – Kitajska (Ljudska republika)

CN -0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

provinca Šandung

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

celotno ozemlje posebnega upravnega območja Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – Indija

IN-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Koreja (Republika)

KR-0

celotno ozemlje države

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Črna gora

ME-O

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malezija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

zahodni polotok

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

 

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (4)

MK-0 (4)

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mehika

MX-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC – Nova Kaledonija

NC-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – Saint Pierre in Miquelon

PM-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbija (5)

XS-0 (5)

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Ruska federacija

RU-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

celotno ozemlje države

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tajska

TH-0

celotno ozemlje države

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

 

TN – Tunizija

TN-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Turčija

TR-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – Združene države

US-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY – Urugvaj

UY-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA – Južna Afrika

ZA-0

celotno ozemlje države

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

celotno ozemlje države

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorci:

„BPP“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za matično ali proizvodno perutnino razen ratitov

„BPR“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za matične ali proizvodne ratite

„DOC“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance razen enodnevnih piščancev ratitov

„DOR“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance ratitov

„HEP“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za valilna jajca perutnine razen valilnih jajc ratitov

„HER“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za valilna jajca ratitov

„SPF“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov

„SRP“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za klavno perutnino in perutnino za obnavljanje populacije divjačine razen ratitov

„SRA“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za klavne ratite

„POU“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za perutninsko meso

„POU-MI/MSM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno perutninsko meso

„RAT“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za meso gojenih ratitov za prehrano ljudi

„RAT-MI/MSM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno meso gojenih ratitov za prehrano ljudi

„WGM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za meso divjih ptic

„WGM-MI/MSM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno meso divjih ptic

„E“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za jajca

„EP“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za jajčne izdelke

Dodatna jamstva (DJ):

„I“

:

Jamstva za matične in proizvodne ratite, ki so potrjeni v skladu z vzorcem BPR, iz tretje države, z ozemlja ali območja, ki ni prosto atipične kokošje kuge.

„II“

:

Jamstva za enodnevne piščance ratitov, ki so potrjeni v skladu z vzorcem DOR, iz tretje države, z ozemlja ali območja, ki ni prosto atipične kokošje kuge.

„III“

:

Jamstva za valilna jajca ratitov, ki so potrjeni v skladu z vzorcem HER, iz tretje države, z ozemlja ali območja, ki ni prosto atipične kokošje kuge.

„IV“

:

Ustrezna jamstva za matično perutnino Gallus gallus, enodnevne piščance Gallus gallus, namenjene za razplod, in valilna jajca Gallus gallus so bila zagotovljena v skladu z določbami EU o nadzoru Salmonelle in se potrdijo v skladu z vzorci BPP, DOC in HEP v tem zaporedju.

„V“

:

Jamstva za klavne ratite, ki so potrjeni v skladu z vzorcem SRA, iz tretje države, z ozemlja ali območja, ki ni prosto atipične kokošje kuge.

„VI“

:

Dodatna jamstva, ki vključujejo perutninsko meso, potrjeno v skladu z vzorcem POU.

„VII“

:

Dodatna jamstva, ki vključujejo meso gojenih ratitov za prehrano ljudi, potrjeno v skladu z vzorcem RAT.

„VIII“

:

Dodatna jamstva, ki vključujejo meso divjih ptic, potrjeno v skladu z vzorcem WGM.

Program nadzora za Salmonello:

„P1“

:

Uvoz matične perutnine Gallus gallus, enodnevnih piščancev Gallus gallus, namenjenih za razplod, in valilnih jajc Gallus gallus v Skupnost se prepove, ker program nadzora za Salmonello v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003 ni bil predložen Komisiji ali ga ta ni odobrila.

Posebni pogoji:

„P2“

:

Prepoved uvoza v Skupnost ali tranzita skozi Skupnost zaradi omejitev v zvezi z izbruhom HPAI.

„P3“

:

Prepoved uvoza v Skupnost ali tranzita skozi Skupnost zaradi omejitev v zvezi z izbruhom atipične kokošje kuge.

Program nadzora aviarne influence in načrt cepljenja proti aviarni influenci:

„A“

:

Tretja država, ozemlje, območje ali kompartment izvaja program nadzora aviarne influence v skladu z Uredbo (ES) št. 798/2008.

„B“

:

Tretja država, ozemlje, območje ali kompartment izvaja cepljenje proti aviarni influenci v skladu z Uredbo (ES) št. 798/2008.

Opombe

Splošne opombe:

(a)

Veterinarska spričevala, sestavljena v skladu z vzorci iz dela 2 te priloge in v skladu z obliko vzorca, ki ustreza zadevnemu blagu, izda izvozna država, ozemlje, območje ali kompartment. V njih so po vrstnem redu, kot je prikazano na vzorcu, priložena potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države in po potrebi tiste dodatne zdravstvene zahteve, ki se zahtevajo za izvozno državo, ozemlje, območje ali kompartment.

Kadar namembna država članica EU za zadevno blago zahteva dodatna jamstva, jih je treba vnesti v izvirnik veterinarskega spričevala.

(b)

Za vsako pošiljko zadevnega blaga, ki se izvozi v isti namembni kraj z ozemlja iz stolpcev 2 in 3 dela 1 te priloge in ki se prevaža z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo, je treba predložiti posebno spričevalo.

(c)

Izvirnik spričeval obsega eno stran z dvostranskim tiskom ali pa je spričevalo, kadar se zahteva več besedila, v taki obliki, da vse strani oblikujejo celoto in so neločljive.

(d)

Spričevalo se sestavi v najmanj enem uradnem jeziku države članice EU, v katerih se opravi mejna kontrola, in v enem uradnem jeziku namembne države članice EU. Navedeni državi članici lahko dovolita tudi uporabo drugega jezika Skupnosti namesto svojega, ki ga po potrebi spremlja uradni prevod.

(e)

Kadar so k spričevalu priložene dodatne strani za namen identifikacije predmetov, ki sestavljajo pošiljko, se te štejejo kot del izvirnika spričevala, pod pogojem da je vsaka stran opremljena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki je spričevalo izdal.

(f)

Kadar je spričevalo, vključno z dodatnimi stranmi iz točke (e), sestavljeno iz več kot ene strani, se vsaka stran oštevilči „–x (številka strani) od y (skupno število strani)–“ na dnu, na vrhu pa ima številčno oznako spričevala, ki jo dodeli pristojni organ.

(g)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar največ 24 ur pred natovarjanjem pošiljke za uvoz v Skupnost, če ni navedeno drugače. V ta namen morajo pristojni organi države izvoznice zagotoviti, da so upoštevana načela izdajanja spričeval enakovredna tistim, ki so določena v Direktivi 96/93/ES.

Barva podpisa je v drugi barvi kot tisk. Enako velja za žige, razen za suhi ali vodni žig.

(h)

Izvirnik spričevala mora spremljati pošiljko do mejne kontrolne točke EU.

Dodatne opombe za perutnino in enodnevne piščance:

(i)

Če ni drugače določeno, je spričevalo veljavno 10 dni od dneva izdaje.

V primeru prevoza z ladjo se čas veljavnosti podaljša za čas potovanja. V ta namen se k veterinarskemu spričevalu priloži izvirnik izjave kapitana ladje, ki je sestavljena v skladu s Prilogo II.

(j)

Perutnina in enodnevni piščanci se ne prevažajo z drugo perutnino in enodnevnimi piščanci, ki niso namenjeni v Evropsko skupnost ali ki imajo nižji zdravstveni status.

(k)

Med prevozom v Skupnost se ne opravlja prevoz perutnine ali enodnevnih piščancev skozi tretjo državo, ozemlje, območje ali kompartment, od koder uvoz takšne perutnine in enodnevnih piščancev v Skupnost ni dovoljen; prav tako se v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu takšna perutnina in enodnevni piščanci ne raztovarjajo.

Vzorec veterinarskega spričevala za matično ali proizvodno perutnino razen ratitov (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za matične ali proizvodne ratite (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance razen enodnevnih piščancev ratitov (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance ratitov (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za valilna jajca perutnine razen valilnih jajc ratitov (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za valilna jajca ratitov (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov (SPF)

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za klavno perutnino in perutnino za obnavljanje populacije divjačine razen ratitov (SRP)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za klavne ratite (SRA)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za perutninsko meso (POU)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno perutninsko meso (POU-MI/MSM)

(Še ni določen)

Vzorec veterinarskega spričevala za meso gojenih ratitov za prehrano ljudi (RAT)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno meso gojenih ratitov za prehrano ljudi (RAT-MI/MSM)

(Še ni določen)

Vzorec veterinarskega spričevala za meso divjih ptic (WGM)

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno meso divjih ptic (WGM-MI/MSM)

(Še ni doloČen)

Vzorec veterinarskega spričevala za jajca (E)

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za jajčne izdelke (EP)

Image

Image


(1)  Blago, proizvedeno pred tem datumom, vključno z blagom, ki se je prevažalo na odprtem morju, se lahko uvozi v Skupnost 90 dni od tega datuma.

(2)  V Skupnost se lahko uvozi le blago, proizvedeno po tem datumu.

(3)  Spričevala v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132, kakor je bil nazadnje spremenjen).

(4)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki nikakor ne določa vnaprej dokončne nomenklature za to državo, ki bo sprejeta po zaključku pogajanj, ki o tem vprašanju trenutno potekajo v Združenih narodih.

(5)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.


PRILOGA II

(kot je navedeno v členu 4)

(Izpolniti in priložiti veterinarskemu spričevalu, kadar prevoz perutnine in enodnevnih piščancev do meje Evropske skupnosti vključuje prevoz z ladjo, tudi če gre za del poti)

Image


PRILOGA III

AKTI SKUPNOSTI, MEDNARODNI STANDARDI IN POSTOPKI PREGLEDA, VZORČENJA TER OPRAVLJANJA PRESKUSOV IZ ČLENA 6

I.   Pred uvozom v Skupnost

Metode standardizacije materialov in postopkov pregleda, vzorčenja ter opravljanja preskusov za naslednje bolezni:

1.

Aviarna influenca

Diagnostični priročnik za aviarno influenco iz Odločbe Komisije 2006/437/ES (1) ali

Priročnik diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) (2).

2.

Atipična kokošja kuga

Priloga III k Direktivi Sveta 92/66/EGS (3) ali

Priročnik diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE);

kadar se uporablja člen 12 Direktive 90/539/EGS, morajo biti metode vzorčenja in opravljanja preskusov skladne z metodami iz prilog k Odločbi Komisije 92/340/EGS (4).

3.

Salmonella pullorum in Salmonella gallinarum

Poglavje III Priloge II k Direktivi 90/539/EGS ali

Priročnik diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE).

4.

Salmonella arizonae

Serološka preiskava: vzorčenje se mora izvesti na 60 pticah v gnezdu z metodami iz Priročnika diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Poglavje III Priloge II k Direktivi 90/539/EGS ali

Priročnik diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE).

6.

Mycoplasma meleagridis

Poglavje III Priloge II k Direktivi 90/539/EGS.

7.

Salmonella, ki je pomembna za javno zdravje

Uporablja se metoda odkrivanja, ki jo predlaga referenčni laboratorij Skupnosti za Salmonello iz Bilthovna na Nizozemskem, ali enakovredna metoda. Ta metoda je opisana v veljavni različici osnutka Priloge D standarda ISO 6579 (2002): „Odkrivanje Salmonelle spp. v živalskih fekalijah in vzorcih v primarni fazi vzreje“. Pri tej metodi odkrivanja se uporablja poltrdno sredstvo (spremenjeno poltrdno sredstvo Rappaport-Vassiladis, MSRV) kot edino sredstvo za selektivno obogatitev.

Serotipizacija se izvede z uporabo sheme Kauffmann-White ali enakovredno metodo.

II.   Po uvozu v Skupnost

Postopki vzorčenja in opravljanja preskusov za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo

Uradni veterinar v obdobju iz točke II.1 Priloge VIII odvzame vzorce z uvožene perutnine za virološke preiskave, na katerih se opravijo preskusi na naslednji način:

med sedmim in petnajstim dnem obdobja osamitve je treba odvzeti kloakalne brise vseh ptic, če je v pošiljki manj kot 60 ptic, in vsaj 60 ptic, če je v pošiljki več kot 60 ptic,

preskusi na vzorcih morajo biti opravljeni v uradnih laboratorijih, ki jih določi pristojni organ, z uporabo diagnostičnih postopkov za:

(i)

aviarno influenco iz diagnostičnega priročnika iz Odločbe Komisije 2006/437/ES;

(ii)

atipično kokošjo kugo iz Priloge III k Direktivi Sveta 92/66/EGS.

III.   Splošne zahteve

Vzorci se lahko združijo tako, da je v vsaki zbirki največ pet vzorcev posamezne ptice.

Izolirane viruse je treba takoj poslati v državni referenčni laboratorij.


(1)  UL L 237, 31.8.2006, str. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm.

(3)  UL L 260, 5.9.1992, str. 1.

(4)  UL L 188, 8.7.1992, str. 34.


PRILOGA IV

(kot je navedeno v členu 8(2)(d), členu 9(2)(b) in členu 10)

ZAHTEVE GLEDE PROGRAMOV NADZORA AVIARNE INFLUENCE IN INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI (1)

I.   Zahteve glede nadzora aviarne influence pri perutnini v tretjih državah, na ozemljih, območjih ali v kompartmentih iz člena 10

(A)   Nadzor aviarne influence pri perutnini:

1.

Opis ciljev.

2.

Tretja država, ozemlje, območje ali kompartment (ustrezno izberite):

3.

Vrsta nadzora:

serološki nadzor,

virološki nadzor,

ciljne podvrste aviarne influence.

4.

Merila vzorčenja:

ciljne vrste (na primer purani, kokoši, jerebice),

ciljne kategorije (na primer rejci, valilnice),

ciljni sistemi reje (na primer komercialni obrati, dvoriščna reja).

5.

Statistična podlaga za število obratov za jemanje vzorcev:

število obratov na območju,

število obratov na kategorijo,

število obratov za vzorčenje na kategorijo perutnine.

6.

Pogostnost vzorčenja.

7.

Število odvzetih vzorcev na obrat/objekt.

8.

Obdobje vzorčenja.

9.

Vrsta odvzetih vzorcev (tkivo, iztrebki, kloakalni brisi, brisi žrela/sapnika).

10.

Uporabljeni laboratorijski testi (na primer AGID, PCR, HI, izolacija virusa).

11.

Navedba laboratorijev, ki opravljajo preskuse na centralni, regionalni ali lokalni ravni (ustrezno izberite).

Navedba referenčnega laboratorija, ki opravlja potrditvene poskuse (nacionalni referenčni laboratorij za aviarno influenco, OIE ali referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco).

12.

Sistem/protokol poročanja za rezultate nadzora aviarne influence (vključite rezultate, če so na voljo).

13.

Nadaljnje spremljanje pozitivnih rezultatov za podvrsti H5 in H7.

(B)   informacije o nadzoru aviarne influence pri divjih pticah za oceno dejavnikov tveganja za prenos aviarne influence na perutnino, če so te informacije na voljo:

1.

Vrsta nadzora:

serološki nadzor,

virološki nadzor,

ciljne podvrste aviarne influence.

2.

Merila vzorčenja.

3.

Določitev vrste divjih ptic (navedite imena vrst v latinščini).

4.

Določitev izbranih območij.

5.

Informacije iz točk 6 in 8 do 12 dela I.A.

II.   Nadzor aviarne influence, ki ga je treba opraviti po pojavu izbruha navedene bolezni v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu, ki je bil prej prost navedene bolezni, kot je navedeno v členih 8(2)(d) in 9(2)(b)

Nadzor aviarne influence mora zagotoviti vsaj zaupanje z naključnim reprezentativnim vzorcem tveganih populacij kot dokazom odsotnosti okužbe ob upoštevanju posebnih epidemioloških okoliščin v zvezi z izbruhi.


(1)  Predložite čim podrobnejše informacije, da se lahko program ustrezno oceni.


PRILOGA V

(kot je navedeno v členu 11(a))

INFORMACIJE, KI JIH MORA PREDLOŽITI TRETJA DRŽAVA, KI CEPI PROTI AVIARNI INFLUENCI (1)

I.   Zahteve za načrte cepljenja v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu iz člena 11

1.

Država, ozemlje, območje ali kompartment (ustrezno izberite).

2.

Zgodovina bolezni (prejšnji izbruhi HPAI/LPAI pri perutnini ali primeri HPAI/LPAI pri divjih pticah).

3.

Opis vzrokov za odločitev o uvedbi cepljenja.

4.

Ocena tveganja na podlagi naslednjega:

izbruh aviarne influence v zadevni tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu (ustrezno izberite),

izbruh aviarne influence v bližnji državi,

drugi dejavniki tveganja, kot so nekatera območja, način reje perutnine ali kategorije perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.

5.

Geografsko območje, na katerem se izvaja cepljenje.

6.

Število obratov na območju cepljenja.

7.

Število obratov, v katerih se izvaja cepljenje, če njihovo število ni enako kot pri točki 6.

8.

Vrste in kategorije perutnine ali drugih ptic v ujetništvu na ozemlju, območju ali v kompartmentu cepljenja.

9.

Približna količina perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v obratih iz točke 7.

10.

Povzetek lastnosti cepiva.

11.

Odobritev, obdelava, proizvodnja, skladiščenje, dobava, distribucija in prodaja cepiv za aviarno influenco na nacionalnem ozemlju.

12.

Izvajanje strategije DIVA.

13.

Predvideno trajanje akcije cepljenja.

14.

Določbe in omejitve glede premikov cepljene perutnine in perutninskih proizvodov, pridobljenih iz cepljene perutnine, ali cepljenih drugih ptic v ujetništvu.

15.

Klinični in laboratorijski preskusi, opravljeni v obratih, v katerih je bilo opravljeno cepljenje in/ali ki so na območju cepljenja (npr. preskušanje učinkovitosti in preskušanje pred premiki itd.)

16.

Načini vodenja evidence (npr. za podrobne informacije iz točke 15) in evidentiranje gospodarstev, na katerih se opravlja cepljenje.

II.   Zahteve za tretje države, ozemlja, območja ali kompartmente, v katerih se opravlja cepljenje proti aviarni influenci iz člena 11

Kadar se cepljenje opravlja v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu, morajo v vseh komercialnih obratih, v katerih je bilo opravljeno cepljenje za aviarno influenco, opraviti laboratorijsko preskušanje, pri čemer je treba poleg informacij iz dela I.A Priloge IV predložiti naslednje informacije:

1.

število obratov, v katerih je bilo opravljeno cepljenje, na območju na kategorijo,

2.

število obratov za vzorčenje, v katerih je bilo opravljeno cepljenje, na kategorijo perutnine,

3.

uporaba kontrolnih ptic (navedite vrste in število kontrolnih ptic na objekt),

4.

število odvzetih vzorcev na obrat, in/ali objekt,

5.

podatki o učinkovitosti cepiv.


(1)  Predložite čim podrobnejše informacije, da se lahko program ustrezno oceni.


PRILOGA VI

(kot je navedeno v členu 12(1)(b) in (2)(c)(ii) ter členu 13(1)(a))

MERILA ZA PRIZNANA CEPIVA PROTI ATIPIČNI KOKOŠJI KUGI

I.   Splošna merila

1.

Pristojni organi zadevne tretje države morajo registrirati cepiva, preden se dovolita njihova distribucija in uporaba. Pri takšni registraciji se morajo pristojni organi opirati na popolno dokumentacijo, ki vsebuje podatke o učinkovitosti in neškodljivosti; pri uvoženih cepivih se lahko pristojni organi opirajo na podatke, ki so jih preverili pristojni organi države, v kateri je cepivo izdelano, če so bila ta preverjanja opravljena v skladu z mednarodno sprejetimi standardi.

2.

Poleg tega morajo uvoz ali proizvodnjo in distribucijo cepiv nadzorovati pristojni organi zadevne tretje države.

3.

Preden se distribucija dovoli, je treba v imenu pristojnih organov pri vsaki seriji cepiv preveriti neškodljivost, zlasti glede oslabitve ali inaktivacije in odsotnosti nezaželenih kontaminantov, ter učinkovitost.

II.   Posebna merila

1.

Živa cepiva proti atipični kokošji kugi se pripravijo iz seva virusa atipične kokošje kuge, katerega izhodiščni sev cepnega virusa je bil testiran in je bila vrednost intracerebralnega indeksa patogenosti (ICPI):

(i)

pod 0,4, če je vsaka ptica pri testu ICPI prejela vsaj 107 EID50, ali

(ii)

pod 0,5, če je vsaka ptica pri testu ICPI prejela vsaj 108 EID50.

2.

Inaktivirana cepiva proti atipični kokošji kugi se pripravijo iz seva virusa atipične kokošje kuge z vrednostjo intracerebralnega indeksa patogenosti (ICPI) pri enodnevnih piščancih pod 0,7, če je vsaka ptica pri testu ICPI prejela vsaj 108 EID50.


PRILOGA VII

(kot je navedeno v členu 13)

DODATNE ZDRAVSTVENE ZAHTEVE

I.   Za perutnino, enodnevne piščance in valilna jajca iz tretje države, z ozemlja, območja ali iz kompartmenta, v katerem uporabljena cepiva proti atipični kokošji kugi ne izpolnjujejo meril iz Ppriloge vi

1.

Kadar v tretji državi, na ozemlju, območju ali v kompartmentu ni prepovedana uporaba cepiv proti atipični kokošji kugi, ki ne izpolnjujejo posebnih meril iz Priloge VI, se uporabljajo naslednje dodatne zdravstvene zahteve:

(a)

perutnina, vključno z enodnevnimi piščanci, s takšnimi cepivi ne sme biti cepljena najmanj 12 mesecev pred datumom uvoza v Skupnost;

(b)

največ dva tedna pred datumom uvoza v Skupnost ali, v primeru valilnih jajc, največ dva tedna pred pobiranjem jajc mora biti na jatah opravljen preskus izolacije virusa atipične kokošje kuge:

(i)

ki se izvede v uradnem laboratoriju;

(ii)

na naključno izbranem vzorcu kloakalnega brisa najmanj 60 ptic iz vsake jate;

(iii)

pri kateri ni bila ugotovljena prisotnost paramiksovirusov za aviarno influenco z intracerebralnim indeksom patogenosti, katerega vrednost bi bila večja od 0,4;

(c)

perutnina mora biti v osami pod uradnim nadzorom v obratu izvora v obdobju 14 dni iz točke (b);

(d)

60 dni pred datumom uvoza v Skupnost ali, v primeru valilnih jajc, 60 dni pred pobiranjem jajc perutnina ne sme biti v stiku s perutnino, ki ne izpolnjuje zahtev iz točk (a) in (b).

2.

Kadar so enodnevni piščanci uvoženi iz tretje države, z ozemlja, območja ali iz kompartmenta iz točke 1, enodnevni piščanci in valilna jajca, iz katerih so se izlegli, v valilnici ali med prevozom ne smejo biti v stiku s perutnino ali valilnimi jajci, ki ne izpolnjujejo zahtev iz točke 1(a) do (d).

II.   Za perutninsko meso

Perutninsko meso mora izvirati iz klavne perutnine:

(a)

ki zadnjih 30 dni pred zakolom ni bila cepljena s cepivi, pripravljenimi iz izhodiščnega seva cepnega virusa atipične kokošje kuge, ki kaže večjo patogenost kot lentogeni sevi virusa;

(b)

na kateri je bil v času zakola v uradnem laboratoriju opravljen preskus izolacije virusa atipične kokošje kuge na naključnem vzorcu kloakalnega brisa najmanj 60 živali v vsaki jati, pri katerem ni bila ugotovljena prisotnost paramiksovirusov za aviarno influenco z intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI), katerega vrednost bi bila večja od 0,4;

(c)

ki v zadnjih 30 dneh pred zakolom ni bila v stiku s perutnino, ki ne izpolnjuje pogojev iz točk (a) in (b).


PRILOGA VIII

(kot je navedeno v členu 14(1)(a))

MATIČNA IN PROIZVODNA PERUTNINA, RAZEN RATITOV, VALILNA JAJCA IN ENODNEVNI PIŠČANCI, RAZEN ENODNEVNIH PIŠČANCEV RATITOV

I.   Zahteve pred uvozom

1.

Matična in proizvodna perutnina, razen ratitov, valilna jajca in enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev ratitov, za uvoz v Skupnost prihajajo samo iz obratov, ki jih je odobril pristojni organ zadevne tretje države s skladu s pogoji, ki so najmanj enako strogi kot pogoji iz Priloge II k Direktivi 90/539/EGS, pri čemer takšna odobritev ni bila preklicana ali razveljavljena.

2.

Kadar je predvideno, da se na matični in proizvodni perutnini, razen ratitov, valilnih jajcih in enodnevnih piščancih, razen ratitov, in/ali njihovih izvornih jatah opravijo preskusi, da se izpolnijo zahteve iz ustreznih veterinarskih spričeval iz te uredbe, je treba vzorčenje za preskuse in preskuse izvesti v skladu s Prilogo II.

3.

Valilna jajca za uvoz v Skupnost so označena z imenom tretje države izvora in imajo natisnjeno besedo „valilna“, pri čemer so črke velike najmanj 3 mm, napis pa je v enem od uradnih jezikov Skupnosti.

4.

Vsaka embalaža valilnih jajc iz točke 3 vsebuje samo jajca iste vrste, kategorije in tipa perutnine iz iste tretje države, z ozemlja, območja ali iz kompartmenta izvora in pošiljatelja ter je opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(a)

podatki, prikazani na jajcih, kot je določeno v točki 3;

(b)

vrsta perutnine, iz katere izvirajo jajca;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

5.

Vsaka škatla uvoženih enodnevnih piščancev vsebuje samo isto vrsto, kategorijo in tip perutnine iz iste tretje države, z ozemlja, območja ali iz kompartmenta izvora, valilnice in pošiljatelja ter je opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(a)

ime tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta izvora,

(b)

vrsta perutnine, ki ji pripadajo enodnevni piščanci;

(c)

registracijska številka valilnice;

(d)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

II.   Zahteve po uvozu

1.

Uvožena matična in proizvodna perutnina, razen ratitov, in enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev ratitov, od dneva prispetja ostanejo v namembnih obratih:

(a)

najmanj šest tednov ali

(b)

kadar je zakol ptic opravljen pred iztekom roka iz točke (a), do dneva zakola.

Vendar se lahko obdobje iz točke (a) skrajša na tri tedne, če so opravljeni vzorčenje in preskusi v skladu s Prilogo III, pri čemer so rezultati ugodni.

2.

Matična in proizvodna perutnina, razen ratitov, ki se izleže iz uvoženih valilnih jajc, ostane najmanj tri tedne od dneva, ko se je izvalila, v valilnici ali najmanj tri tedne v obratih, v katere je bila perutnina poslana po izvalitvi.

Kadar enodnevni piščanci niso vzrejeni v državi članici, ki je uvozila valilna jajca, se prepeljejo neposredno v končni namembni kraj (kot je opredeljeno v točkah 1.10 in 1.11 zdravstvenega spričevala, vzorec 2 iz Priloge IV k Direktivi 90/539/EGS), v katerem ostanejo najmanj tri tedne od datuma izvalitve.

3.

Uvožena matična in proizvodna perutnina ter enodnevni piščanci in matična in proizvodna perutnina, razen ratitov, ki so se izvalili iz uvoženih valilnih jajc, v ustreznem obdobju iz točk 1 in 2 ostanejo v osami v hlevih, v katerih ni drugih jat.

Vendar se lahko prinesejo v hleve, v katerih se že nahajajo druga matična in proizvodna perutnina ter enodnevni piščanci.

V tem primeru se ustrezna obdobja iz točk 1 in 2 začnejo z datumom prenosa zadnje uvožene ptice, pri čemer se pred koncem teh obdobij iz hlevov ne premesti nobena prisotna perutnina.

4.

Uvožena valilna jajca se valijo v ločenih inkubatorjih in valilnicah.

Vendar se lahko uvožena valilna jajca prenesejo v inkubatorje in valilnice, v katerih so že prisotna druga valilna jajca.

V tem primeru se obdobja iz točk 1 in 2 začnejo z datumom prenosa zadnjega uvoženega valilnega jajca.

5.

Najpozneje do dneva izteka ustreznih obdobij iz točke 1 ali 2 se na uvoženi matični in proizvodni perutnini ter enodnevnih piščancih opravi klinični pregled, ki ga izvede pooblaščeni veterinar, po potrebi se odvzamejo tudi vzorci za namen spremljanja njihovega zdravstvenega stanja.


PRILOGA IX

(kot je navedeno v členu 14(1)(b))

RATITI ZA VZREJO IN PROIZVODNJO, VALILNA JAJCA IN ENODNEVNI PIŠČANCI RATITOV

I.   Zahteve pred uvozom

1.

Uvoženi ratiti za vzrejo in proizvodnjo („ratiti“) se označijo z oznako na vratu in/ali mikročipi z oznako ISO tretje države izvora. Takšni mikročipi morajo izpolnjevati standarde ISO.

2.

Uvožena valilna jajca ratitov se označijo z žigom z oznako ISO tretje države izvora in številko odobritve obrata izvora.

3.

Vsaka embalaža valilnih jajc iz točke 2 vsebuje samo jajca ratitov iz iste tretje države, z ozemlja, območja ali iz kompartmenta izvora in pošiljatelja ter je opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(a)

podatki, prikazani na jajcih, kot je določeno v točki 2;

(b)

jasno vidna in čitljiva oznaka, da pošiljka vsebuje samo valilna jajca ratitov;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

4.

Vsaka škatla uvoženih enodnevnih piščancev ratitov za vzrejo in proizvodnjo vsebuje samo ratite iz iste tretje države, z ozemlja, območja ali iz kompartmenta izvora in pošiljatelja ter je opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(a)

oznaka ISO tretje države izvora in številka odobritve obrata izvora;

(b)

jasno vidna in čitljiva oznaka, da pošiljka vsebuje samo enodnevne piščance ratitov;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

II.   Zahteve po uvozu

1.

Po opravljenem uvoznem nadzoru v skladu z Direktivo 91/496/EGS se pošiljke ratitov ter njihovih valilnih jajc in enodnevnih piščancev odpeljejo naravnost v končni namembni kraj.

2.

Uvoženi ratiti in enodnevni piščanci ostanejo od dneva prispetja v namembnih obratih:

(a)

najmanj šest tednov ali

(b)

kadar je zakol ptic opravljen pred iztekom roka iz točke (a), do dneva zakola.

3.

Ratiti, ki se izležejo iz uvoženih valilnih jajc, ostanejo najmanj tri tedne od dneva, ko so se izvalili, v valilnici ali najmanj tri tedne v obratih, v katere so bili poslani po tem, ko so se izvalili.

4.

Uvoženi ratiti in ratiti, ki so se izvalili iz uvoženih valilnih jajc, v ustreznih obdobjih iz točk 2 in 3 ostanejo v osami v hlevih, v katerih ni drugih ratitov ali perutnine.

Vendar se lahko prinesejo v hleve, v katerih se že nahajajo drugi ratiti ali perutnina. V tem primeru se obdobja iz točk 2 in 3 začnejo z datumom prenosa zadnjega uvoženega ratita, pri čemer se pred koncem teh obdobij iz hlevov ne premesti noben prisoten ratit ali perutnina.

5.

Uvožena valilna jajca se valijo v ločenih inkubatorjih in valilnicah.

Vendar se lahko uvožena valilna jajca prenesejo v inkubatorje in valilnice, v katerih so že prisotna druga valilna jajca. V tem primeru se obdobja iz točk 2 in 3 začnejo z datumom prenosa zadnjega valilnega jajca in uporabijo se ukrepi iz teh točk.

6.

Najpozneje do dneva izteka ustreznih obdobij iz točke 2 ali 3 se na uvoženih ratitih in njihovih enodnevnih piščancih opravi klinični pregled, ki ga izvede pooblaščeni veterinar, po potrebi se odvzamejo tudi vzorci za namen spremljanja njihovega zdravstvenega stanja.

III.   Zahteve za ratite za vzrejo in proizvodnjo ter njihove enodnevne piščance iz Azije in Afrike, ki se uvažajo v Skupnost

Varovalni ukrepi za krimsko-kongoško hemoragično mrzlico iz dela 1 Priloge X se uporabljajo za ratite za vzrejo in proizvodnjo ter njihove enodnevne piščance iz tretjih držav, z ozemelj, območij ali iz kompartmentov Azije in Afrike.

Vsi ratite, za katere se pokaže, da so pozitivni na kompetitivni test ELISA za protitelesa krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, ki so določena v njem, se pokončajo.

Na vseh pticah v isti pošiljki se 21 dni po prvem jemanju vzorcev ponovno opravi preskus s kompetitivnim testom ELISA. Kadar se pokaže, da je rezultat preskusa pri kateri koli ptici v isti pošiljki pozitiven, se pokončajo vse ptice v tej pošiljki.

IV.   Zahteve za ratite za vzrejo in proizvodnjo iz tretje države, z ozemlja ali območja, ki se štejejo za okužene z atipično kokošjo kugo

Naslednja pravila se uporabljajo za ratite in njihova valilna jajca iz tretje države, z ozemlja ali območja, ki se štejejo za okužene z atipično kokošjo kugo, ter za enodnevne piščance, ki so se izvalili iz teh jajc:

(a)

pred datumom začetka obdobja osame pristojni organ preveri objekte za osamo iz točke 4 dela II te priloge, da bi ugotovil njihovo ustreznost;

(b)

v ustreznih obdobjih iz točk 2 in 3 dela II te priloge se na vzorcih kloakalnih brisov ali iztrebkov vsakega ratita opravi preskus izolacije virusa atipične kokošje kuge;

(c)

kadar je treba ratite poslati v državo članico, katere status je določen v skladu s členom 12(2) Direktive 90/539/EGS, se na vsakem ratitu poleg preskusa izolacije virusa iz točke (b) tega dela opravi tudi serološki preskus:

(d)

negativni rezultati preskusov iz točk (b) in (c) so na voljo pred izpustitvijo ptic iz osame.


PRILOGA X

(kot je navedeno v členu 17)

VAROVALNI UKREPI V ZVEZI S KRIMSKO-KONGOŠKO HEMORAGIČNO MRZLICO

I.   Za ratite

Pristojni organ zagotovi, da so ratiti najmanj 21 dni pred uvozom v Skupnost izolirani v prostoru, ki je nedostopen za glodavce in zavarovan pred klopi.

Pred premestitvijo v prostor, zavarovan pred klopi, se na ratitih uničijo vsi ektoparaziti. Po 14 dnevih v prostoru, zavarovanem pred klopi, se na ratitih opravi kompetitivni test ELISA za protitelesa krimsko-kongoške hemoragične mrzlice. Rezultat za vsako žival v osami mora biti negativen. Ob prihodu ratitov v Skupnost se ponovita postopek za uničenje ektoparazitov in serološki preskus.

II.   Za ratite, iz katerih se pridobiva meso za uvoz

Pristojni organ zagotovi, da so ratiti najmanj 14 dni pred zakolom izolirani v prostoru, ki je nedostopen za glodavce in zavarovan pred klopi.

Pred premestitvijo v prostor, zavarovan pred klopi, se ratiti pregledajo, da bi se potrdilo, da nimajo klopov, ali se obdelajo tako, da so uničeni vsi klopi na njih. Način obdelave mora biti podrobno naveden na uvoznem potrdilu. Po nobeni obdelavi se ne smejo zaznati nobeni ostanki v mesu ratitov.

Vsaka partija ratitov se pred zakolom pregleda za klope. Če se klopi odkrijejo, se celotna partija ponovno da v osamo pred zakolom.


PRILOGA XI

(kot je navedeno v členu 18(2))

Vzorec veterinarskega spričevala za tranzit/skladiščenje jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov

Image

Image


PRILOGA XII

(kot je navedeno v členu 20)

KORELACIJSKA TABELA

Ta uredba

Odločba 2006/696/ES

Odločba 94/438/ES

Odločba 93/342/EGS

člen 1(1), prvi pododstavek

člen 1, prvi pododstavek

 

 

člen 1(1), drugi pododstavek

člen 5

 

 

člen 1(2)

člen 1, drugi pododstavek

 

 

člen 1(3)

prilogi I in II (del 1)

 

 

člen 2(1–5)

člen 2(a–e)

 

 

člen 2(6)

člen 2(m)

 

 

člen 2(7)

člen 2(j)

 

 

člen 2(8)

člen 2(k)

 

 

člen 2(9)

člen 2(l)

 

 

člen 2(10)

 

 

 

člen 2(11)

 

 

 

člen 2(12)(a–c)

člen 2(g)

 

 

člen 2(12)(d)

 

 

 

člen 2(13)

člen 2(h)

 

 

člen 2(14)

člen 2(f)

 

 

člen 2(15)

 

 

 

člen 2(16)

 

 

 

člen 2(17)

 

 

 

člen 2(18)

 

 

 

člen 2(19)

 

 

 

člen 2(20)

 

 

 

člen 3

člen 5

 

 

člen 4, prvi pododstavek

člena 3 in 5

 

 

člen 4, drugi pododstavek

Priloga I, del 3

 

 

člen 4, tretji pododstavek

člen 3, drugi pododstavek

 

 

člen 5

člen 4

 

 

člen 6

 

 

 

člen 7(a)

 

 

člen 2(h)

člen 7(b)

 

 

člen 2(g)

člen 7(c)

 

 

člen 2(i)

člen 8

 

 

 

člen 9

 

 

 

člen 10

 

 

 

člen 11

 

 

 

člen 12

 

člen 4(1)(2)

člen 4(1)(2)

člen 13

 

člen 4(3)

člen 4(4)

člen 14(1)(a)

člen 9

 

 

člen 14(1)(b)

člen 11

 

 

člen 14(2)

 

 

 

člen 15

člen 18

 

 

člen 16

člen 8

 

 

člen 17

člen 16(2)

 

 

člen 18(1)

 

 

 

člen 18(2)

člen 19(b)

 

 

člen 18(3)

člen 19

 

 

člen 19

člen 20

 

 

člen 20

 

 

 

člen 21

 

 

 

člen 22

 

 

 

Priloga I

prilogi I in II

 

 

Priloga II

Priloga I, del 3

 

 

Priloga III(I)(1–6)

Priloga I, del 4(A)

 

 

Priloga III(I)(7)

 

 

 

Priloga III(II), (III)

Priloga I, del 4(B)

 

 

Priloga IV

 

 

 

Priloga V

 

 

 

priloga VI

 

 

Priloga B

Priloga VII(I)

člen 7

 

 

Priloga VII(II)

 

priloga

 

Priloga VIII(I)

člen 9

 

 

Priloga VIII(II)

člen 10

 

 

Priloga IX (I)

člen 11

 

 

Priloga IX (II)

člen 12

 

 

Priloga IX (III)

člen 13

 

 

Priloga IX (IV)

člen 14

 

 

Priloga X

Priloga V

 

 

Priloga XI

Priloga IV

 

 

Priloga XII

 

 

 


Na vrh