EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32008R0763

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 763/2008 ( 2008. gada 9. jūlijs) par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 218, 13.8.2008., 14./20. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj

13.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 218/14


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 763/2008

(2008. gada 9. jūlijs)

par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Lai Kopiena varētu pildīt tai uzticētos, jo īpaši Līguma 2. un 3. pantā paredzētos, uzdevumus, Komisijas (Eurostat) rīcībā jābūt pietiekami ticamiem, detalizētiem un salīdzināmiem iedzīvotāju un mājokļu uzskaites datiem. Attiecībā uz metodoloģiju, definīcijām, statistikas datu un metadatu programmu jānodrošina pietiekama salīdzināmība Kopienas līmenī.

(2)

Periodiski statistikas dati par iedzīvotājiem un svarīgākajiem personu ģimenes, sociālajiem, ekonomiskajiem un mājokļu raksturlielumiem ir vajadzīgi, lai pētītu un izstrādātu reģionālo, sociālo un vides politiku, kas ietekmē konkrētas sabiedrības daļas. Pastāv īpaša vajadzība apkopot detalizētu informāciju par mājokļu situāciju, lai atbalstītu dažādas Kopienas darbības, piemēram, sociālās integrācijas veicināšanu un sociālās kohēzijas uzraudzību reģionālā līmenī vai vides aizsardzību un energoefektivitātes veicināšanu.

(3)

Ņemot vērā metodoloģisko un tehnoloģisko attīstību, būtu jāidentificē labākā prakse, kā arī būtu jāveicina tautas skaitīšanai izmantoto datu avotu un lietotās metodoloģijas uzlabošana dalībvalstīs.

(4)

Lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto datu salīdzināmību un izstrādātu ticamus pārskatus Kopienas līmenī, izmantotajiem datiem būtu jāattiecas uz vienu un to pašu pārskata gadu.

(5)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku (2), kas ir šīs regulas pamatprincipu kopums, statistikas vākšanai jābūt saderīgai ar taisnīguma, ar to jo īpaši saprotot objektivitāti un zinātnisko neatkarību, kā arī ar pārredzamības, ticamības, atbilstības, izmaksu efektivitātes un statistikas konfidencialitātes principiem.

(6)

Konfidenciālo statistikas datu nosūtīšanu reglamentē Regula (EK) Nr. 322/97 un Padomes Regula (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 (1990. gada 11. jūnijs) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (3). Pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar šīm regulām, nodrošina konfidenciālo datu fizisku un loģisku aizsardzību un nodrošina, ka, sagatavojot un izplatot Kopienas statistiku, nenotiek datu nelikumīga atklāšana un to izmantošana ar statistiku nesaistītiem mērķiem.

(7)

Kopienas statistikas izveidē un izplatīšanā saskaņā ar šo regulu valstu un Kopienas statistikas iestādēm būtu jāņem vērā principi, kas izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, kuru 2005. gada 24. februārī ir pieņēmusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (4), un kurš ir pievienots Komisijas ieteikumam par valstu un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību.

(8)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, salīdzināmu un visaptverošu Kopienas statistikas datu par iedzīvotājiem un mājokļiem vākšanu un apkopošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo nepastāv kopīgi statistikas elementi un kvalitātes prasības un nav pārskatāmas metodoloģijas, un to, ka, izmantojot vienotu statistikas sistēmu, šie mērķi ir labāk sasniedzami Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(9)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(10)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro izstrādāt nosacījumus, saskaņā ar kuriem nosaka nākamos pārskata gadus un pieņem statistikas datu un metadatu programmu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(11)

Apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju ir notikusi saskaņā ar Lēmuma 89/382/EEK, Euratom 3. pantu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula izveido kopējus noteikumus par visaptverošu iedzīvotāju un mājokļu uzskaites datu sniegšanu reizi desmit gados.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“iedzīvotāji” ir valsts, reģionu un vietējie iedzīvotāji, kas pārskata datumā atrodas savā pastāvīgajā dzīvesvietā;

b)

“mājokļi” ir dzīvojamās telpas un ēkas, kā arī mājokļu apstākļi un starp iedzīvotājiem un dzīvojamajām telpām valsts, reģionālā un vietējā līmenī pastāvošā saistība pārskata datumā;

c)

“ēkas” ir pastāvīgas ēkas, kurās atrodas cilvēkiem paredzētas dzīvojamās telpas, vai tradicionāli mājokļi, kas ir rezervēti sezonālai vai sekundārai lietošanai vai kas ir brīvi;

d)

“pastāvīgā dzīvesvieta” ir vieta, kurā persona parasti pavada dienas atpūtas daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni izklaides, brīvdienu pavadīšanas, draugu un radinieku apciemošanas, darīšanu, ārstniecības vai svētceļojumu nolūkā.

Par attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai personas:

i)

kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir dzīvojušas vismaz 12 mēnešu ilgu laikposmu pirms pārskata datuma; vai

ii)

kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir ieradušās 12 mēnešu laikā pirms pārskata datuma ar nodomu tajā pavadīt vismaz vienu gadu.

Ja i) vai ii) apakšpunktā minētos kritērijus nevar piemērot, “pastāvīgā dzīvesvieta” ir juridiskā vai reģistrētā dzīvesvieta;

e)

“pārskata datums” ir datums, uz kuru saskaņā ar 5. panta 1. punktu attiecas attiecīgās dalībvalsts dati;

f)

“valsts” ir tāds, kas atrodas dalībvalsts teritorijā;

g)

“reģionāls” ir atbilstīgs NUTS 1. līmenim, NUTS 2. līmenim vai NUTS 3. līmenim saskaņā ar definīciju statistiski teritoriālo vienību klasifikācijā (NUTS), kas ir noteikta ar pārskata datumā spēkā esošo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1059/2003 (6) redakciju;

h)

“vietējs” ir atbilstīgs vietējo administratīvo vienību 2. līmenim (LAU 2. līmenis);

i)

“iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas galvenās pazīmes” ir individuāla uzskaite, vienlaicīgums, vispusīgums konkrētā teritorijā, mazo teritoriju datu pieejamība un definēts periodiskums.

3. pants

Datu iesniegšana

Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotājiem, kas aptver noteiktus demogrāfiskus, sociālus un ekonomiskus raksturlielumus, kuri attiecas uz personām, ģimenēm un mājsaimniecībām, kā arī mājokļiem valsts, reģionālā un vietējā līmenī saskaņā ar pielikumu.

4. pants

Datu avoti

1.   Statistikas izveidei dalībvalstis var izmantot dažādus, bet jo īpaši šādus datu avotus:

a)

parastā tautas skaitīšana;

b)

tautas skaitīšana, izmantojot reģistrus;

c)

parastās tautas skaitīšanas un izlases veida apsekojumu apvienojums;

d)

tautas skaitīšanas, izmantojot reģistrus, un izlases veida apsekojumu apvienojums;

e)

tautas skaitīšanas, izmantojot reģistrus, un parastās tautas skaitīšanas apvienojums;

f)

tautas skaitīšanas, izmantojot reģistrus, izlases veida apsekojumu un parastās tautas skaitīšanas apvienojums; un

g)

atbilstīgi apsekojumi, izmantojot izlases pēc rotācijas principa (kumulatīvā tautas skaitīšana).

2.   Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu prasības par datu aizsardzību. Šī regula neskar dalībvalstu noteikumus par datu aizsardzību.

3.   Ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pārskatīto datu publiskošanas dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par atbilstīgi šai regulai iesniegtās statistikas pārskatīšanu un labojumiem, kā arī par jebkurām izmaiņām izmantotajos datu avotos un metodoloģijā.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka šīs regulas prasību izpildei izmantotie datu avoti un metodoloģija visaugstākā iespējamā mērā atbilst 2. panta i) apakšpunktā noteiktajām iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas galvenajām pazīmēm.

5. pants

Datu nosūtīšana

1.   Katra dalībvalsts nosaka pārskata datumu. Šis pārskata datums ir gadā, kas noteikts saskaņā ar šo regulu (pārskata gads). Pirmais pārskata gads ir 2011. gads. Komisija (Eurostat) nosaka nākamos pārskata gadus saskaņā ar 8. panta 3. punktā noteikto regulatīvo kontroles procedūru. Pārskata gadi ir gadi katras desmitgades sākumā.

2.   Dalībvalstis 27 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām nosūta Komisijai (Eurostat) apstiprinātus galīgos kopsavilkuma datus, kā arī metadatus, kā noteikts šajā regulā.

3.   Komisija (Eurostat) saskaņā ar 8. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru apstiprina programmu, kurā ir noteikti statistikas dati un metadati, kas jānosūta, lai izpildītu šīs regulas prasības.

4.   Komisija (Eurostat) saskaņā ar 8. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru pieņem tehniskas specifikācijas šai regulā ietvertajiem tematiem, kā arī to sadalījumam.

5.   Apstiprinātos datus un metadatus dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) elektroniski. Komisija (Eurostat) saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem atbilstīgo tehnisko formātu, kas jāizmanto, nosūtot pieprasītos datus.

6.   Ja dalībvalstis saskaņā ar 4. panta 3. punktu datus pārskata vai labo, grozītos datus Komisijai (Eurostat) nosūta vēlākais pārskatīto datu publiskošanas dienā.

6. pants

Kvalitātes novērtējums

1.   Saskaņā ar šo regulu iesniedzamiem datiem piemēro šādus kvalitātes novērtēšanas aspektus:

“atbilstība” attiecas uz to, kādā mērā dati atbilst lietotāju pašreizējām un iespējamām vajadzībām,

“precizitāte” attiecas uz novērtējuma atbilstību nezināmajām patiesajām vērtībām,

“savlaicīgums” un “punktualitāte” attiecas uz intervālu starp pārskata periodu un rezultātu pieejamību,

“pieejamība” un “skaidrība” attiecas uz nosacījumiem un apstākļiem, kuros lietotāji var saņemt, izmantot un izskaidrot datus,

“salīdzināmība” attiecas uz piemēroto statistisko koncepciju, kā arī novērtēšanas instrumentu un procedūru izraisīto atšķirību ietekmes novērtējumu, salīdzinot statistiku par dažādiem ģeogrāfiskiem apgabaliem, nozarēm vai laikposmiem; un

“saskanība” attiecas uz iespēju droši apvienot datus dažādā veidā un dažādiem nolūkiem.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) ziņojumu par iesniegto datu kvalitāti. Šajā sakarā dalībvalstis informē par to, kādā mērā izvēlētie datu avoti un metodoloģija atbilst iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas būtiskajām pazīmēm, kas noteiktas 2. panta i) apakšpunktā.

3.   Piemērojot 1. punktā minētos kvalitātes novērtēšanas aspektus datiem, uz kuriem attiecas šī regula, kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru nosaka saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru. Komisija (Eurostat) novērtē iesniegto datu kvalitāti.

4.   Komisija (Eurostat) sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm sagatavo metodoloģiskus ieteikumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu sagatavoto datu un metadatu kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā Eiropas statistiķu konferences ieteikumus 2010. gada iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai.

7. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem šādus pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai:

a)

šajā regulā noteikto tematu un to sadalījumu tehniskās specifikācijas, kā paredzēts 5. panta 4. punktā;

b)

atbilstīga tehniskā formāta pieņemšanu, kā paredzēts 5. panta 5. punktā; un

c)

kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību un struktūru, kā paredzēts 6. panta 3. punktā.

2.   Šādus turpmāk minētus šīs regulas īstenošanai nepieciešamus pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 8. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

a)

pārskata gadu noteikšana, kā to paredz 5. panta 1. punkts; un

b)

statistikas datu un metadatu programmas pieņemšana, kā to paredz 5. panta 3. punkts.

3.   Ievēro principus, ka ieguvumiem īstenoto pasākumu rezultātā jābūt lielākiem par to izmaksām un ka papildu izmaksām un administratīvajām noslodzēm jābūt samērīgām.

8. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laikposms ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 9. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums.

(2)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OVL 151, 15.6.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(4)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(6)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 176/2008 (OV L 61, 5.3.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanā aptveramie temati

1.

Iedzīvotājus raksturojoši temati

1.1.

Obligātie temati par NUTS 3, LAU 2 ģeogrāfiskajiem līmeņiem

1.1.1.

Neatvasinātie temati

Pastāvīgā dzīvesvieta

Dzimums

Vecums

Juridiskais ģimenes stāvoklis

Dzimšanas valsts/vieta

Valstiskā piederība

Iepriekšējā pastāvīgā dzīvesvieta un ierašanās datums pašreizējā dzīvesvietā vai pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms tautas skaitīšanas

Radnieciskās attiecības starp mājsaimniecības locekļiem

1.1.2.

Atvasinātie temati

Iedzīvotāju kopskaits

Apdzīvota vieta

Mājsaimniecības statuss

Ģimenes statuss

Ģimenes kodola veids

Ģimenes kodola lielums

Privātās mājsaimniecības veids

Privātās mājsaimniecības lielums

1.2.

Obligātie temati valsts, NUTS 1, NUTS 2 ģeogrāfiskajos līmeņos

1.2.1.

Neatvasinātie temati

Pastāvīgā dzīvesvieta

Darbavietas atrašanās vieta

Dzimums

Vecums

Juridiskais ģimenes stāvoklis

Pašreizējās aktivitātes statuss

Profesija

Nozare (ekonomiskās darbības nozare)

Nodarbinātības statuss

Iegūtā izglītība

Dzimšanas valsts/vieta

Valstiskā piederība

Dzīvošana ārzemēs un ierašanās gads valstī (no 1980. gada)

Iepriekšējā pastāvīgā dzīvesvieta un ierašanās datums pašreizējā dzīvesvietā vai pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms tautas skaitīšanas

Radnieciskās attiecības starp mājsaimniecības locekļiem

Mājsaimniecību īpašumtiesību statuss

1.2.2.

Atvasinātie temati

Iedzīvotāju kopskaits

Apdzīvota vieta

Mājsaimniecības statuss

Ģimenes statuss

Ģimenes kodola veids

Ģimenes kodola lielums

Privātās mājsaimniecības veids

Privātās mājsaimniecības lielums

2.

Ar mājokļiem saistītie temati

2.1.

Obligātie temati NUTS 3, LAU 2 ģeogrāfiskajos līmeņos

2.1.1.

Neatvasinātie temati

Dzīvojamo telpu veids

Dzīvojamo telpu atrašanās vieta

Tradicionālo mājokļu apdzīvotības statuss

Iemītnieku skaits

Dzīvojamā platība un/vai dzīvojamo vienību istabu skaits

Mājokļu iedalījums pēc ēkas tipa

Mājokļu iedalījums pēc uzcelšanas laika

2.1.2.

Atvasinātie temati

Iedzīvotāju blīvuma standarts

2.2.

Obligātie temati valsts, NUTS 1, NUTS 2 ģeogrāfiskajos līmeņos

2.2.1.

Neatvasinātie temati

Mājokļu apstākļi

Dzīvojamo telpu veids

Dzīvojamo telpu atrašanās vieta

Tradicionālo mājokļu apdzīvotības statuss

Īpašumtiesību veids

Iemītnieku skaits

Dzīvojamā platība un/vai dzīvojamo vienību istabu skaits

Ūdensvads

Tualete

Vanna/duša

Apkures veids

Mājokļu iedalījums pēc ēkas tipa

Mājokļu iedalījums pēc uzcelšanas laika

2.2.2.

Atvasinātie temati

Iedzīvotāju blīvuma standarts


Augša