Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0707

Uredba Komisije (EZ) br. 707/2008 od 24. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 952/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustava kvota

OJ L 197, 25.7.2008, p. 4–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 292 - 305

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/707/oj

03/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

292


32008R0707


L 197/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.07.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 707/2008

od 24. srpnja 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 952/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustava kvota

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (1), a posebno njezin članak 40.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničkoj organizaciji poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (2), a posebno njezin članak 50. stavak 1., u vezi s člankom 4.,

budući da:

(1)

Može se dogoditi da bijeli šećer koji je proizvelo određeno poduzeće tijekom određene tržišne godine bude dalje prerađen u bijeli šećer koji odgovara posebnim zahtjevima. U skladu s člankom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 952/2006 (3), proizvodnja šećera izražava se kao ukupna količina bijelog šećera koju je proizvelo određeno poduzeće u tržišnoj godini. Kako bi se izbjeglo dvostruko računanje, potrebno je isključiti iz te proizvodnje bijeli šećer koji je dobiven daljnjom preradom bijelog šećera.

(2)

Člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 952/2006 predviđaju se dvije metode za određivanje sadržaja šećera u sirupima ovisno o tome smatraju li se međuproizvodima ili ne. S obzirom da je jedna od tih metoda zastarjela, primjereno je pojednostavniti odredbe navođenjem samo druge metode koja se temelji na sadržaju šećera koji se može ekstrahirati. Međutim, u specifičnom slučaju sirupa od invertnog šećera potrebno je navesti metodu tekućinske kromatografije visoke učinkovitosti (HPLC), koja je s tehničkog stajališta jedina moguća. Naposljetku, kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak, primjereno je navesti samo refraktometrijsku metodu za određivanje sadržaja suhe tvari. Izmjene bi se trebale primjenjivati od 1. listopada 2008. kako bi se osiguralo da se poštuju legitimna očekivanja proizvođača šećera.

(3)

Člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 952/2006 definira se proizvodnja poduzeća za potrebe zajedničke organizacije tržišta u sektoru šećera, u posebnom slučaju kad jedno poduzeće povjeri proizvodnju drugom. Ta izdvojena proizvodnja se smatra proizvodnjom naručitelja pod određenim uvjetima, uključujući slučaj kada je ukupna proizvodnja šećera prerađivača i naručitelja veća od zbroja njihovih kvota. Taj uvjet je bio prilagođen u svjetlu preventivnog povlačenja s tržišta odlučenog za tržišnu godinu 2006./2007. tako da se odnosi na zbroj pragova za preventivno povlačenje prerađivača i naručitelja, umjesto na zbroj kvota. Uredbom Komisije (EZ) br. 290/2007 od 16. ožujka 2007. o utvrđivanju, za tržišnu godinu 2007./2008., postotka predviđenog u članku 19. Uredbe (EZ) br. 318/2006 (4) uveden je prag za preventivno povlačenje za tržišnu godinu 2007./2008. Uredba Vijeća (EZ) br. 1260/2007 (5) kojom je izmijenjena Uredba (EZ) br. 318/2006 sadrži odredbu da Komisija svake godine odlučuje o mogućem pragu za preventivno povlačenje. Stoga je potrebno izmijeniti uvjet za daljnje izdvajanje proizvodnje iz članka 6. stavka 3. točke (b) Uredbe (EZ) br. 952/2006 tako da se odnosi na zbroj pragova za preventivno povlačenje prerađivača i naručitelja, umjesto na zbroj kvota.

(4)

Potrebno je predvidjeti međusobnu pomoć među državama članicama radi osiguranja učinkovitih kontrola.

(5)

Preferencijalni uvoz šećera iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, kao i iz najnerazvijenih zemalja u Zajednicu postupno će se povećavati od 1. listopada 2009. Očekuje se da će do 2012. taj uvoz iznositi više od 25 % potrošnje šećera u Zajednici. Stoga sustav obavješćivanja o cijenama treba uključivati cijene i količine sirovog i bijelog šećera uvezenog iz tih zemalja, koje su trenutačno dostupne u bazi podataka Statističkog ureda Europskih zajednica.

(6)

Izvješćivanje Komisije o cijenama šećera za sustav evidencije cijena provodi se u okviru prijelaznog sustava svako tromjesečje od strane odobrenih gospodarskih subjekata. Razrađen je konačan i kompjuterizirani sustav za prijenos. Taj će sustav omogućiti odobrenim gospodarskim subjektima mjesečno izvješćivanje države članice o cijenama, nakon čega države članice dostavljaju Komisiji nacionalne prosječne cijene. Odredbe za konačni sustav trebale bi zamijeniti odredbe za prijelazni sustav.

(7)

Od 1. listopada 2008., Uredba (EZ) br. 1234/2007 zamijenit će Uredbu (EZ) br. 318/2006. Umjesto prenošenja Priloga II. Uredbi (EZ) br. 318/2006 koji se odnosi na uvjete otkupa šećerne repe u Jedinstvenu uredbu o ZUT-u, člankom 50. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 predviđa se da Komisija ta pravila utvrđuje u provedbenim pravilima. Stoga pravila trenutačno sadržana u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 318/2006 treba dodati Uredbi (EZ) br. 952/2006.

(8)

Zalihe Zajednice na kraju svake tržišne godine važne su za procjenu situacije na tržištu šećera radi donošenja mogućih odluka o upravljanju tržištem, a posebno o povlačenju. U određenim tvornicama, prerada šećera za novu tržišnu godinu započinje ljeti, a nova proizvodnja povećava mjesečne krajnje zalihe proizvođača šećera. Kako bi bile poznate točne zalihe Zajednice na kraju tržišne godine, potrebno je da odobreni proizvođači šećera i države članice dostave za mjesece srpanj, kolovoz i rujan dio svojih konačnih zaliha koji proizlazi iz proizvodnje sljedeće tržišne godine.

(9)

Člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 318/2006 predviđa se da se potpora za privatno skladištenje bijelog šećera može dodijeliti proizvođačima šećera kojima je dodijeljena kvota, na temelju trenda tržišnih cijena koji se odražava u evidentiranim tržišnim cijenama. Kako bi se plan potpora provodio brzo i kad je to potrebno, potrebno je dodati detaljna pravila za primjenu plana privatnog skladištenja u tržišnoj godini 2007./2008. u Uredbu (EZ) br. 952/2006.

(10)

Potporu za privatno skladištenje bijelog šećera trebalo bi odrediti putem natječajnog postupka kako bi se što je moguće učinkovitije iskoristila raspoloživa sredstva te povećala transparentnost i konkurentnost među proizvođačima.

(11)

Razdoblje obveznog skladištenja je ograničeno do 31. listopada 2008. Stoga ponude ne bi trebalo dostavljati nakon 31. srpnja 2008., kako bi se izbjegla potpora za razdoblje skladištenja kraće od tri mjeseca koje se smatra nedovoljnim da bi moglo imati učinak na tržišne cijene.

(12)

Postupak natječajnog postupka trebalo bi osigurati kad su prosječne cijene Zajednice za bijeli šećer niže od referentne cijene i kad je vjerojatno da će ostati na toj razini. Primjereno je odrediti prag za tržišnu cijenu ispod kojeg se smatra da je potrebna potpora za privatno skladištenje. Prag za prosječnu cijenu Zajednice treba utvrditi na 85 % referentne cijene.

(13)

Proces restrukturiranja industrije šećera u Zajednici stvorio je regionalnu diferencijaciju s regijama s prekomjernom proizvodnjom (bilo zbog lokalne proizvodnje ili uvoza) i deficitarnim regijama. Očekuje se da će regije s prekomjernom proizvodnjom biti podvrgnute pritisku da snize cijene na razini proizvođača zbog veće lokalne ponude u odnosu na lokalnu potražnju. Nasuprot tome, očekuje se da će u deficitarnim regijama cijene biti postojanije na razini proizvođača zbog slabe lokalne ponude u usporedbi s lokalnom potražnjom. Prosječna cijena u Zajednici neće u potpunosti odražavati pad cijena u određenim državama članicama. Stoga je potrebno predvidjeti otvaranje natječajnog postupka ograničenog na države članice u kojima prosječne nacionalne cijene padaju ispod 80 % referentne cijene.

(14)

Potrebno je utvrditi zahtjeve za bijeli šećer prihvatljiv za potporu za privatno skladištenje.

(15)

Ponude trebaju sadržavati sve informacije potrebne za njihovo ocjenjivanje i treba predvidjeti obavješćivanje između država članica i Komisije.

(16)

Na temelju primljenih ponuda moguće je utvrditi maksimalni iznos potpore. Međutim, mogu se pojaviti situacije u kojima niti jedna ponuda ne može biti prihvaćena.

(17)

Treba navesti podatke potrebne za sklapanje ugovora o skladištenju, kao i datum početka i završetka ugovornog razdoblja skladištenja te ugovorne obveze proizvođača šećera.

(18)

Treba osigurati sredstvom osiguranja da se ponuđene i eventualno prihvaćene količine skladište u skladu s uvjetima iz ove Uredbe. Stoga je potrebno donijeti odredbe za oslobađanje ili zadržavanje sredstva osiguranja položenog u skladu s Uredbom Komisije (EEZ) br. 2220/85 od 22. srpnja 1985. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (6).

(19)

U svjetlu razvoja situacije na tržištu za tekuću tržišnu godinu i predviđanja za sljedeću tržišnu godinu, Komisija može omogućiti ugovornim strankama da prodaju šećer koji je predmet ugovora prije kraja ugovornog razdoblja skladištenja.

(20)

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje planom, potrebno je navesti uvjete pod kojima je moguće dozvoliti predujam, prilagodbu potpore kada se ugovorna količina ne poštuje u cijelosti, provjere sukladnosti s pravom na potporu, moguće sankcije i podatke koje države članice trebaju dostaviti Komisiji.

(21)

Dodjelu maksimalne količine od 600 000 tona za interventni otkup utvrđen u članku 18. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006 treba prilagoditi za tržišnu godinu 2007./2008. kako bi se uzele u obzir promjene u kvotama po državama članicama, kao i pristupanje Bugarske i Rumunjske.

(22)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravnog odbora za šećer i Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 952/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuju detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 318/2006, posebno u pogledu određivanja proizvodnje, odobravanja proizvođača i rafinerija, sustava cijena i kvota, uvjeta za interventni otkup i prodaju šećera te privatno skladištenje za tržišnu godinu 2007./2008.”

2.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

količine bijelog šećera proizvedene iz bijelog šećera, sirovog šećera ili sirupa koji nisu proizvedeni u poduzeću koje je proizvelo bijeli šećer;

(b)

količine bijelog šećera proizvedene iz bijelog šećera, sirovog šećera, sirupa ili šećerne prašine koji nisu bili proizvedeni tijekom tržišne godine u kojoj je proizveden bijeli šećer;”;

ii.

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

količine bijelog ili sirovog šećera koje je tijekom dotične tržišne godine preradilo u bijeli šećer poduzeće koje ih je proizvelo;”

(b)

u stavku 3., točke (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(d)

ako se radi o sirupima, na temelju sadržaja šećera koji se može ekstrahirati i koji se određuje u skladu sa stavcima 5. i 6.;

(e)

ako se radi o sirupima od invertnog šećera, na temelju sadržaja šećera određenog metodom tekućinske kromatografije visoke učinkovitosti.”;

(c)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Čistoća sirupa u postocima izračunava se tako da se ukupni sadržaj šećera podijeli sa sadržajem suhe tvari i rezultat pomnoži sa 100. Sadržaj suhe tvari određuje se refraktometrijom.”;

(d)

dodaju se sljedeći stavci:

„6.   Sadržaj šećera koji se može ekstrahirati izračunava se tako da se razlika između sadržaja suhe tvari i stupnja polarizacije tog sirupa, pomnožena s 1,70, oduzme od stupnja polarizacije dotičnog sirupa.

Međutim, sadržaj šećera koji se može ekstrahirati može se za cijelu tržišnu godinu utvrditi na temelju stvarnog prinosa sirupa”.

3.

U članku 6. stavku 3., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ukupna proizvodnja šećera prerađivača i naručitelja veća je od zbroja njihovih kvota; ili

i.

za tržišnu godinu 2006./2007., zbroja pragova utvrđenih za njih u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 493/2006 (7);

ii.

za tržišnu godinu 2007./2008., zbroja pragova utvrđenih za njih u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 290/2007 (8);

iii.

za tržišnu godinu 2008./2009., zbroja pragova utvrđenih za njih u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006 ili, ako je potrebno, člankom 19.a stavkom 1. te Uredbe.

4.

U članku 10., dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Države članice si međusobno pomažu kako bi osigurale učinkovite kontrole i osigurale provjeru vjerodostojnosti dostavljenih dokumenata i/ili točnosti razmijenjenih podataka.”

5.

Nakon članka 14., umeće se sljedeći članak 14.a:

„Članak 14.a

Dodatni podaci

Osim o cijenama prikupljenima na razini Zajednice u skladu s člankom 14. ove Uredbe, Komisija također obavješćuje Upravljački odbor za šećer o cijenama i količinama sirovog i bijelog šećera uvezenog iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja u skladu s aranžmanima za proizvode podrijetlom iz određenih država koje su dio skupine afričkih, karipskih i pacifičkih (AKP) država predviđenih u sporazumima kojima se uspostavljanju ili koji vode k uspostavljanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (9) i iz najnerazvijenih zemalja navedenih u stupcu D Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 980/2005 (10), na temelju carinskih deklaracija i dostupnih podataka u bazi podataka Ureda za statistiku Europskih zajednica.

6.

Nakon članka 15., umeće se sljedeći članak 15.a:

„Članak 15.a

Završne odredbe za dostavljanje podataka o cijenama

Svako poduzeće podložno obvezi iz članka 13. dostavlja do 15. dana svakog mjeseca podatke utvrđene u skladu s člankom 13. stavkom 1. državi članici koja je izdala odobrenje. Prva obavijest državi članici dostavlja se prije 15. kolovoza 2008. i ona se odnosi na podatke utvrđene u svibnju i lipnju 2008.

Svaka država članica dostavlja Komisiji do kraja svakog mjeseca prosječne cijene prikupljene na nacionalnoj razini, kao i ukupne odgovarajuće količine te standardne devijacije. Prosječne cijene i standardne devijacije ponderiraju se s količinama koje dostavljaju poduzeća u skladu s prethodnim stavkom.

Države članice i Komisija provode primitak, obradu i pohranu podataka tako da bude zajamčena odgovarajuća povjerljivost podataka.

Nakon jednostavnog zahtjeva državi članici, Komisija može dobiti pristup pojedinačnim podacima koje su dostavili odobreni gospodarski subjekti u skladu s člankom 13. stavkom 1.

Drugi subjekti u sektoru šećera, a posebno kupci, mogu dostaviti Komisiji prosječnu cijenu šećera utvrđenu u skladu s člankom 13. Gospodarski subjekti moraju navesti svoje ime, naziv tvrtke i adresu.”

7.

Nakon članka 16., umeće se sljedeći članak 16.a:

„Članak 16.a

Uvjeti za otkup šećerne repe

Unutarstrukovni sporazumi i ugovori o isporuci iz članka 50. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 moraju biti u skladu s uvjetima za otkup iz Priloga II. ovoj Uredbi.”

8.

U članku 21., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Svaki odobreni proizvođač ili rafinerija dostavlja nadležnom tijelu države članice u kojoj je provedena proizvodnja ili rafiniranje, do 20. svakog mjeseca, ukupne količine, izražene kao bijeli šećer, šećera i sirupa navedenih u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (d):

(a)

koje posjeduje ili su pokrivene jamstvom; i

(b)

koje su bile uskladištene u slobodnom prometu na teritoriju Zajednice na kraju prethodnog mjeseca.

Te količine se raščlanjuju na:

(a)

šećer koji je proizvelo to poduzeće, uz navođenje količina šećera unutar kvote i količine iznad kvote, prenesenih ili povučenih u skladu s člancima 14. ili 19. Uredbe (EZ) br. 318/2006. Pored toga, u količinama šećera unutar kvote na kraju mjeseca srpnja, kolovoza i rujna navodi se količina koja proizlazi iz proizvodnje šećera za sljedeću tržišnu godinu;

(b)

ostali šećer.”

9.

Članak 23. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3., „Prilog” se zamjenjuje s „Prilog I.”;

(b)

u prvom i drugom podstavku stavka 4., „Prilog” se zamjenjuje s „Prilog I.”

10.

Nakon članka 57., umeće se sljedeće poglavlje VI.a:

„POGLAVLJE VI.a

PRIVATNO SKLADIŠTENJE ZA TRŽIŠNU GODINU 2007./2008.

Članak 57.a

Natječajni postupak

Kako bi odredila potporu koja se odobrava za provođenje ugovora za privatno skladištenje bijelog šećera, Komisija može, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 39. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006, otvoriti natječajni postupak za ograničeno razdoblje uredbom Komisije, dalje u tekstu „Uredba o otvaranju natječajnog postupka”.

Članak 57.b

Otvaranje natječajnog postupka

1.   Uredba o otvaranju natječajnog postupka može biti donesena do 31. srpnja 2008.

2.   Odluka o otvaranju natječajnog postupka može biti donesena za šećer koji je uskladišten ili će se skladištiti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

prosječna cijena Zajednice za bijeli šećer zabilježena u sustavu izvješćivanja o cijenama iznosi manje od 85 % referentne cijene; i

(b)

zabilježene prosječne cijene za bijeli šećer vjerojatno će ostati na toj razini ili ispod nje na temelju situacije na tržištu, uzimajući u obzir očekivane učinke mehanizma upravljanja tržištem, a posebno povlačenja.

3.   Otvaranje natječajnog postupka može se ograničiti na šećer koji skladište ili će ga skladištiti proizvođači šećera odobreni u državi članici, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

prosječna cijena Zajednice za bijeli šećer, zabilježena u sustavu izvješćivanja o cijenama manja je od referentne cijene; i

(b)

u dotičnoj državi članici, prosječna cijena za bijeli šećer zabilježena u sustavu izvješćivanja o cijenama manja je od 80 % referentne cijene.

4.   Uredba o otvaranju natječajnog postupka sadržava sljedeće podatke:

(a)

razdoblje pokriveno natječajem (natječajno razdoblje) i različita podrazdoblja kada se mogu podnositi ponude;

(b)

vrijeme otvaranja i zatvaranja unutar kojeg se mogu podnositi ponude;

(c)

u slučaju primjene stavka 3., države članice u kojima se šećer skladišti ili će se skladištiti;

(d)

ukupnu količinu, po mogućnosti po državama članicama ako se primjenjuje stavak 3., pokrivenu natječajnim postupkom, ako je primjenljivo;

(e)

razdoblje skladištenja u skladu s člankom 57.j;

(f)

minimalnu količinu po svakoj ponudi;

(g)

iznos sredstva osiguranja po jedinici;

(h)

nadležno tijelo u državama članicama kojem se dostavljaju ponude.

5.   Pozivi na podnošenje ponuda za ograničeno razdoblje mogu biti zatvoreni prije završetka natječajnog razdoblja u skladu s postupkom utvrđenim u članku 39. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006.

Članak 57.c

Zahtjevi za šećer

Šećer za koji se podnosi ponuda mora biti:

(a)

bijeli šećer u kristalnom obliku, u rasutom stanju i/ili u velikim vrećama (800 kg ili više) i/ili u vrećama od 50 kg;

(b)

proizveden u okviru kvote tijekom tržišne godine u kojoj se podnosi ponuda, izuzimajući bijeli šećer koji je povučen, prenesen ili uskladišten u okviru javne intervencije;

(c)

dobre i primjerene tržišne kvalitete, koji slobodno teče, sa sadržajem vlage koji ne prelazi 0,06 %.

Članak 57.d

Dostava ponuda

1.   Ponude podnose odobreni proizvođači šećera iz točke (a) članka 7. stavka 1., s poslovnim nastanom i registrirani u svrhe PDV-a u Zajednici.

2.   Svaka ponuda podnosi se nadležnom tijelu države članice u kojoj će se šećer skladištiti. Ako je otvaranje natječajnog postupka ograničeno na jednu ili nekoliko država članica u skladu s člankom 57.b stavkom 3., ponude se podnose samo u tim državama članicama.

3.   Ponude se mogu dostaviti elektroničkim putem, koristeći metodu koju je dotična država članica stavila na raspolaganje gospodarskim subjektima. Nadležna tijela država članica mogu zahtijevati da elektroničke ponude budu popraćene naprednim elektroničkim potpisom u smislu članka 2. točke (2) Direktive 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11). U svim drugim slučajevima, nadležna tijela zahtijevaju elektronički potpis koji daje jednaka jamstva u pogledu funkcionalnosti koji ima potpis uz primjenu istih pravila i uvjeta kako su definirani u odredbama Komisije o elektroničkim i digitaliziranim dokumentima iz Odluke Komisije br. 2004/563/EZ, Euratom (12), i njezinim provedbenim pravilima.

4.   Ponuda je valjana ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u njoj se navodi upućivanje na Uredbu o otvaranju natječajnog postupka i datum isteka roka za podnošenje ponuda;

(b)

u njoj se navode identifikacijski podaci ponuđača, naziv, adresa i broj upisa u registar PDV-a;

(c)

u njoj se navodi količina na koju se ponuda odnosi;

(d)

u njoj se navodi ponuđeni iznos potpore po danu i po toni u eurima i centima;

(e)

ponuđač je položio sredstvo osiguranja prije isteka podrazdoblja za podnošenje ponude, u skladu s odredbama glave III. Uredbe (EEZ) br. 2220/85 i u istom razdoblju je dostavio dokaz o tome;

(f)

ponuda ne sadržava nikakve uvjete koje je uveo ponuđač, osim onih navedenih u ovoj Uredbi i u Uredbi o otvaranju natječajnog postupka;

(g)

ponuda se dostavlja na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države članice u kojoj se ponuda podnosi.

5.   Ponude se nakon što su dostavljene ne mogu povući ili mijenjati.

6.   Smatra se da je odobreni proizvođač šećera koji podnosi ponudu upoznat s odredbama primjenljivim u natječajnom postupku i da ih je prihvatio.

Članak 57.e

Provjera ponuda

1.   Nadležna tijela država članica provjeravaju ponude na temelju elemenata navedenih u članku 57.d stavku 4. Ona odlučuju o valjanosti ponuda.

2.   Osobe ovlaštene za primitak i provjeru ponuda ne smiju neovlaštenim osobama otkrivati bilo koje pojedinosti u vezi s ponudama.

3.   Ako je ponuda nevaljana, nadležna tijela države članice o tome obavješćuju ponuđača.

Članak 57.f

Obavješćivanje Komisije o ponudama

1.   Nadležna tijela država članica obavješćuju Komisiju o svima valjanim ponudama.

2.   Obavijesti ne sadrže podatke iz članka 57.d stavka 4. točke (b).

3.   Obavijesti se šalju elektroničkim putem, korištenjem metode o kojoj je Komisija obavijestila države članice, u određenom razdoblju utvrđenom u Uredbi Komisije o otvaranju natječajnog postupka.

Oblik i sadržaj obavijesti utvrđuje se na temelju obrazaca koje je Komisija stavila na raspolaganje državama članicama.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju o činjenici da nije podnesena nijedna ponuda u roku iz stavka 3.

Članak 57.g

Odluka na temelju ponuda

1.   Na temelju ponuda za koje je poslana obavijest u skladu s člankom 57.f stavkom 3., Komisija odlučuje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 39. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006:

(a)

da neće utvrditi najviši iznos potpore; ili

(b)

da će utvrditi najviši iznos potpore.

2.   U slučaju ponuda podnesenih na razini najvišeg iznosa potpore, ako je primjenljiv članak 57.b stavak 4. točka (d), Komisija utvrđuje koeficijent primjenljiv na dodjelu količina koje su predmet natječaja.

Odstupajući od članka 57.d stavka 5., ponuđač na kojega se taj koeficijent primjenjuje može odlučiti da povuče svoju ponudu.

3.   Odluka o potpori za privatno skladištenje objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 57.h

Pojedinačne odluke o ponudama

1.   Ako je utvrđen najviši iznos potpore u skladu s člankom 57.g stavkom 1. točkom (b), nadležna tijela država članica prihvaćaju ponude za koje je poslana obavijest u skladu s člankom 57.f koje su jednake ili niže od najvišeg iznosa, ne dovodeći u pitanje članak 57.g stavak 2. Sve druge ponude se odbacuju.

2.   Ako nije utvrđen najviši iznos, sve se ponude odbacuju.

3.   Nadležna tijela država članica donose odluke iz stavaka 1. i 2. nakon objave odluke Komisije o potpori iz članka 57.g stavka 1. i obavješćuju ponuđače o ishodu njihovog sudjelovanja u roku od tri radna dana od objave.

4.   Prava i obveze uspješnog ponuđača nisu prenosive.

Članak 57.i

Informacije o mjestu skladištenja

U roku od pet radnih dana nakon primitka obavijesti od države članice, uspješni ponuđač šalje nadležnom tijelu države članice:

(a)

adresu jednog ili više mjesta skladištenja i za svako mjesto skladištenja točnu lokaciju silosa ili serija s odgovarajućim količinama;

(b)

jedno od sljedećeg:

i.

potvrdu da se količine, koje su predmet ponude, već nalaze na mjestu skladištenja u skladu s uvjetima iz članka 57.k točke (c); ili

ii.

datum ulaska u skladište svake serije koja još nije na mjestu i potreban vremenski okvir za uskladištenje ugovorne količine u skladu s uvjetima iz članka 57.k točke (c). Uspješni ponuđač navodi za svaku seriju koja ulazi na mjesto skladištenja, količinu i točnu lokaciju.

Članak 57.j

Specifikacija ugovora i razdoblja skladištenja

1.   Nakon potpune dostave podataka iz članka 57.i, nadležno tijelo države članice obavješćuje uspješnog ponuđača da su dostavljeni svi potrebni podaci i da se od tog trenutka smatra da je ugovor sklopljen.

2.   Ugovor sadržava odredbe ovog poglavlja, Uredbe o otvaranju natječajnog postupka, ponude te podatke navedene u članku 57.i.

3.   Dan sklapanja ugovora je dan kad nadležno tijelo države članice obavijesti ugovornu stranku u skladu sa stavkom 1.

4.   Za šećer koji je već uskladišten, ugovorno razdoblje skladištenja započinje na dan nakon dana sklapanja ugovora. U slučaju šećera koji još nije uskladišten, ugovorno razdoblje skladištenja započinje sljedećeg dana od dana kad je čitava ugovorena količina stavljena na skladište.

5.   Zadnji dan ugovornog razdoblja skladištenja je 31. listopada 2008., podložno članku 57.m.

Članak 57.k

Obveze ugovorne stranke

Ugovornoj stranci se ugovorom nameću najmanje sljedeće obveze:

(a)

uskladištiti i držati uskladištenu ugovornu količinu tijekom ugovornog razdoblja skladištenja, na vlastiti rizik i na svoj trošak, u uvjetima koji osiguravaju održavanje zahtjeva za šećer iz članka 57.c, bez zamjene uskladištenih proizvoda ili njihovog prijenosa na drugo mjesto skladištenja; međutim, u iznimnim slučajevima i na temelju dobro obrazloženog zahtjeva, nadležno tijelo može odobriti premještanje uskladištenih proizvoda;

(b)

čuvati dokumente o vaganju sastavljene u trenutku ulaska na mjesto skladištenja;

(c)

osigurati da su uskladišteni proizvodi lako i pojedinačno prepoznatljivi. Svaka pojedinačno uskladištena jedinica označava se tako da su vidljivi broj ugovora, proizvod i težina;

(d)

dozvoliti nadležnom tijelu da provjeri u bilo koje vrijeme da se sve obveze utvrđene u ugovoru poštuju.

Članak 57.l

Sredstvo osiguranja

1.   Sredstvo osiguranja položeno u skladu s člankom 57.d stavkom 4. točkom (e) u smislu članka 20. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2220/85 osigurava posebno:

(a)

da se ponuda ne može povući;

(b)

dostavu podataka iz članka 57.i za sklapanje ugovora;

(c)

čuvanje na skladištu ugovorne količine tijekom razdoblja skladištenja pod uvjetima iz članka 57.k.

2.   Sredstva osiguranja se oslobađaju odmah ako ponude nisu valjane, nisu uspješne ili su povučene u skladu s člankom 57.g stavkom 2.

3.   Sredstva osiguranja se oslobađaju u pogledu količina za koje su obveze ispunjene u skladu s člankom 57.o stavkom 2.

Članak 57.m

Skraćenje ugovornog razdoblja

Na temelju kretanja na tržištu šećera, Komisija može, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 39. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 318/2006, dopustiti ugovornoj stranci da proda šećer iz ugovora prije završetka ugovornog razdoblja skladištenja.

Članak 57.n

Predujam

Nakon 60 dana skladištenja, na zahtjev ugovorne stranke, može biti isplaćen jednokratni predujam potpore, pod uvjetom da ona položi sredstvo osiguranja koje je jednako predujmu uvećanom za 10 %. U tom slučaju, sredstvo osiguranja iz članka 57.l se oslobađa.

Predujam ne smije premašiti iznos potpore koji odgovara razdoblju skladištenja od tri mjeseca. Sredstvo osiguranja iz prvog podstavka oslobađa se čim se isplati preostali iznos potpore.

Članak 57.o

Isplata potpore

1.   Potpora, ili ako je predujam odobren u skladu s člankom 57.n, preostali iznos potpore isplaćuje se na temelju zahtjeva za isplatu i samo ako su ispunjene obveze iz ugovora. Isplata potpore, ili preostalog iznosa potpore, provodi se nakon konačne provjere u roku od 120 dana od dana kad je uložen zahtjev za isplatu potpore.

2.   Zahtjevi koji se odnose na ugovornu količinu smatraju se ispunjenima samo ako je količina provjerena u skladu s člankom 57.p stavkom 5. Međutim, države članice mogu odlučiti da se zahtjevi u vezi ugovorne količine smatraju ispunjenima na temelju dopuštenog odstupanja koje ne prelazi 1 % ugovorne količine.

Ako je stvarno uskladištena količina tijekom ugovornog razdoblja skladištenja manja od ugovorne količine, uzimajući u obzir moguće dopušteno odstupanje, ali ne manja od 80 % ugovorne količine, potpora za stvarno uskladištenu količinu se smanjuje za polovicu.

Ako je stvarno uskladištena količina tijekom ugovornog razdoblja skladištenja manja od 80 % ugovorne količine, ne isplaćuje se nikakva potpora.

Članak 57.p

Pregled

1.   U roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nadležno tijelo u državi članici provodi početni pregled, a posebno:

(a)

identificira silose ili skladišne serije;

(b)

provjerava težinu uskladištenih proizvoda na temelju dokumenata o vaganju, zalihama i financijskim izvješćima i, ako je moguće, fizičkim pregledom vaganjem uzoraka. Dotični uzorak mora biti reprezentativan i iznositi najmanje 5 % ukupne količine;

(c)

uzima uzorak reprezentativan za ugovornu količinu koji će se što je moguće brže analizirati kako bi se osiguralo da šećer odgovara zahtjevima iz članka 57.c.

2.   Ako se analizom potvrdi da šećer ne odgovara zahtjevima iz članka 57.c, čitava količina koja je predmet ugovora se odbacuje, a sredstvo osiguranja iz članka 57.d stavka 4. točke (e) se zadržava.

3.   Ako država članica može navesti opravdane razloge, rok utvrđen u prvom podstavku stavka 1. se može produljiti za 15 dana.

4.   Tijelo zaduženo za provedbu pregleda će:

(a)

ili zapečatiti proizvode po ugovoru, po skladištenoj seriji ili po manjoj količini u vrijeme početnog pregleda;

(b)

ili provesti nenajavljeni pregled kako bi se osiguralo da se ugovorna količina nalazi na mjestu skladištenja. Pregled se temelji na zalihama i financijskim izvješćima i, ako je moguće, s fizičkim pregledom vaganjem uzorka. Dotični uzorak je reprezentativan i iznosi najmanje 5 % od ukupne količine.

5.   Tijekom zadnjeg mjeseca razdoblja skladištenja, tijelo zaduženo za pregled provodi završni pregled kako bi se osiguralo da se ugovorna količina nalazi na mjestu skladištenja putem nenajavljenog pregleda u skladu sa stavkom 4. točkom (b).

6.   U slučaju značajnih nepravilnosti koje utječu na najmanje 5 % količina proizvoda koji su predmet pojedinačnog ugovora podložnih pregledu, provjera se proširuje na veći uzorak koji određuje tijelo odgovorno za preglede.

Članak 57.q

Izvješća o pregledima

O pregledima koji se provode u skladu s člankom 77.p, sastavlja se izviješće u kojem se navodi:

(a)

datum i vrijeme početka pregleda;

(b)

njegovo trajanje;

(c)

postupci koji se provode uz navođenje, posebno, pojedinosti o pregledanim proizvodima i dokumentima te upućivanje na njih;

(d)

nalazi i zaključci.

Izvješće potpisuje odgovorni inspektor i supotpisuje ugovorna stranka ili, ovisno o slučaju, osoba odgovorna za skladištenje, te se ulaže u dokumentaciju o plaćanjima.

Članak 57.r

Sankcije

1.   Ako se utvrdi da dokument koji dostavlja ponuđač za ostvarivanje prava koja proizlaze iz ovog poglavlja sadrži netočne informacije i ako su dotične netočne informacije ključne za ostvarivanje tog prava, nadležna tijela države članice isključuju ponuđača iz sudjelovanja u natječajnom postupku za dodjelu potpore za privatno skladištenje šećera na razdoblje od godine dana od dana donošenja konačne administrativne odluke kojom se utvrđuje nepravilnost.

2.   Stavak 1. se ne primjenjuje ako podnositelj zahtjeva na zadovoljavajući način dokaže nadležnim tijelima da situacija iz stavka 1. nije posljedica njegove grube nepažnje već da je posljedica više sile ili očite pogreške.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o slučajevima primjene stavka 1. Komisija te informacije stavlja na raspolaganje drugim državama članicama.

Članak 57.s

Obavješćivanje Komisije

Države članice obavješćuju Komisiju o količinama šećera za koji su ponude prihvaćene u skladu s člankom 57.h stavkom 1. i:

(a)

za koje nije kasnije sklopljen ugovor; ili

(b)

za koje su kasnije sklopljeni ugovori, ali koji su morali biti otkazani zbog nesukladnosti s ugovornim obvezama;

(c)

koje su izuzete iz ugovornih obveza na temelju odluke Komisije u skladu s člankom 57.m.

U obavijestima iz prvog podstavka mora biti navedeno podrazdoblje dotičnog natječajnog postupka te moraju biti dostavljene što je moguće prije, a najkasnije 10. dana mjesecu koji slijedi nakon dotičnog mjeseca.

Oblik i sadržaj obavijesti utvrđuje se na temelju obrazaca koji Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama.

11.

Prilog postaje Prilog I. i zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

12.

Tekst u Prilogu II. ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog II.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točke 2.(b) do (d) i točke 7. i 12. članka 1. primjenjuju se od 1. listopada 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. srpnja 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 58, 28.2.2006., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1260/2007 (SL L 283, 27.10.2007., str. 1.).

(2)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 510/2008 (SL L 149, 7.6.2008., str. 61.).

(3)  SL L 178, 1.7.2006., str. 39. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 551/2007 (SL L 131, 23.5.2007., str. 7.).

(4)  SL L 78, 17.3.2007., str. 20. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1263/2007 (SL L 283, 27.10.2007., str. 15.).

(5)  SL L 283, 27.10.2007., str. 1.

(6)  SL L 205, 3.8.1985., str. 5. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2006 (SL L 365, 21.12.2006., str. 52.).

(7)  SL L 89, 28.3.2006., str. 11.

(8)  SL L 78, 17.3.2007., str. 20.”

(9)  SL L 348, 31.12.2007., str. 1.

(10)  SL L 169, 30.6.2005., str. 1.”

(11)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(12)  SL L 251, 27.7.2004., str. 9.”


PRILOG

„PRILOG I.

Količine iz članka 23. stavka 3. za tržišnu godinu 2007./2008. po državama članicama

(u tonama)

Država članica

Količine

Belgija

31 615

Bugarska

170

Češka Republika

13 346

Danska

16 213

Njemačka

130 985

Grčka

5 687

Španjolska

31 790

Francuska (matično područje)

130 447

Francuska (prekomorski departmani)

17 208

Italija

27 012

Litva

4 013

Mađarska

10 699

Nizozemska

33 376

Austrija

14 541

Poljska

63 513

Portugal (kontinentalni)

537

Portugal (Azori)

357

Rumunjska

3 912

Slovačka

5 278

Finska

3 225

Švedska

12 306

Ujedinjena Kraljevina

43 769”


PRILOG II.

„PRILOG II.

Uvjeti za otkup šećerne repe, iz članka 16.a

TOČKA I.

Za potrebe ovog Priloga „ugovorne stranke” znači:

(a)

poduzeća za proizvodnju šećera (dalje u tekstu „proizvođači”);

(b)

prodavatelji šećerne repe (dalje u tekstu „prodavatelji”).

TOČKA II.

1.

Ugovori o isporuci sklapaju se u pisanom obliku za određenu količinu šećerne repe u okviru kvote.

2.

U ugovorima o isporuci navodi se je li moguće isporučiti dodatnu količinu šećerne repe i pod kojim uvjetima.

TOČKA III.

1.

U ugovorima o isporuci navodi se kupovna cijena za količine šećerne repe iz točke (a) i, ako je potrebno, točke (b) članka 50. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1234/2007. Kod količina iz točke (a) članka 50. stavka 3., te cijene ne smiju biti niže od minimalne cijene šećerne repe u okviru kvote iz članka 49. stavka 1.

2.

U ugovorima o isporuci utvrđuje se određeni sadržaj šećera za šećernu repu. U njima je uključena pretvorbena ljestvica koja pokazuje različite sadržaje šećera i faktore za pretvorbu isporučenih količina šećerne repe u količine koje odgovaraju sadržaju šećera navedenom u ugovoru o isporuci.

Ljestvica se temelji na prinosima koji odgovaraju različitim sadržajima šećera.

3.

Ako je prodavatelj potpisao ugovor o isporuci s proizvođačem za isporuku šećerne repe kako je navedeno u točki (a) članka 50. stavka 3., sve isporuke tog prodavatelja, pretvorene u skladu sa stavkom 2. ove točke, smatraju se isporukama u smislu točke (a) članka 50. stavka 3., do količine šećerne repe navedene u ugovoru o isporuci.

4.

Proizvođači koji proizvode količinu šećera manju od njihove šećerne repe u okviru kvote za koju su potpisali predsjetvene ugovore o isporuci u skladu s točkom (a) člankom 50. stavkom 3., raspoređuju količinu šećerne repe koja odgovara dodatnoj proizvodnji do visine njihove kvote između prodavatelja s kojima su potpisali predsjetvene ugovore o isporuci u smislu točke (a) članka 50. stavka 3.

Unutarstrukovnim sporazumima može se odstupiti od ove odredbe.

TOČKA IV.

1.

Ugovori o isporuci sadržavaju odredbe o vremenskom rasporedu i uobičajenom trajanju isporuka šećerne repe.

2.

Odredbe iz stavka 1. su odredbe koje su se primjenjivale u prethodnoj tržišnoj godini uzimajući u obzir razinu stvarne proizvodnje; unutarstrukovnim sporazumima može se odstupiti od njih.

TOČKA V.

1.

U ugovorima o isporuci navode se sabirna mjesta za šećernu repu.

2.

Ako su prodavatelji i proizvođači već potpisali ugovor o isporuci za prethodnu tržišnu godinu, sabirna mjesta o kojima su se dogovorili za isporuke tijekom te tržišne godine i dalje su važeći. Unutarstrukovnim sporazumima može se odstupiti od ove odredbe.

3.

U ugovorima o isporuci treba predvidjeti da troškove utovara i prijevoza iz sabirnih mjesta snosi proizvođač podložno posebnim sporazumima koji se temelje na lokalnim pravilima ili običajima na snazi prije prethodne tržišne godine.

4.

Međutim, u Danskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Irskoj, Portugalu, Finskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, gdje se šećerna repa isporučuje franko tvornica, u ugovorima o isporuci treba zahtijevati od proizvođača da sudjeluju u troškovima utovara i prijevoza te odrediti postotak ili iznose.

TOČKA VI.

1.

U ugovorima o isporuci predviđaju se mjesta za preuzimanje šećerne repe.

2.

Ako su prodavatelji i proizvođači već potpisali ugovor o isporuci za prethodnu tržišnu godinu, mjesta za preuzimanje o kojima su se dogovorili za isporuke tijekom te tržišne godine i dalje su važeća. Unutarstrukovnim sporazumima može se odstupiti od ove odredbe.

TOČKA VII.

1.

U ugovorima o isporuci predviđa se da se sadržaj šećera određuje polarimetrijskom metodom. Uzorak šećerne repe uzima se u vrijeme preuzimanja.

2.

Unutarstrukovnim sporazumima može se predvidjeti da se uzorci uzimaju u nekoj drugoj fazi. U takvim slučajevima u ugovoru o isporuci predviđa se korekcija radi kompenzacije eventualnog smanjenja sadržaja šećera u intervalu između preuzimanja šećerne repe i uzimanja uzorka.

TOČKA VIII.

U ugovorima o isporuci predviđa se da se bruto težina, tara i sadržaj šećera određuju koristeći jedan od sljedećih postupaka:

(a)

zajedno proizvođač i strukovna organizacija uzgajivača šećerne repe, ako je tako predviđeno unutarstrukovnim sporazumom;

(b)

proizvođač, pod nadzorom strukovne organizacije uzgajivača šećerne repe;

(c)

proizvođač, pod nadzorom stručnjaka kojega je odobrila dotična država članica, pod uvjetom da prodavatelj snosi troškove.

TOČKA IX.

1.

U ugovorima o isporuci traži se od proizvođača da za cijelu količinu isporučene šećerne repe izvrše jedno ili više od sljedećeg:

(a)

da besplatno vrate prodavatelju svježu pulpu od isporučene tonaže šećerne repe, franko tvornica;

(b)

da besplatno vrate prodavatelju dio te pulpe, prešane, sušene ili sušene i melasirane, franco tvornica;

(c)

da vrate prodavatelju, pulpu, prešanu ili sušenu, franco tvornica; u ovom slučaju proizvođač može zahtijevati da prodavatelj snosi troškove prešanja ili sušenja;

(d)

da plate prodavatelju naknadu kod koje se uzimaju u obzir mogućnosti prodaje dotične pulpe.

Ako se dijelovi cjelokupne količine isporučene šećerne repe podvrgavaju različitim postupcima, u ugovoru o isporuci se mora nametnuti više od jedne od obveza predviđenih u prvom podstavku.

2.

Unutarstrukovnim sporazumima može se predvidjeti da se pulpa isporučuje u nekoj drugoj fazi od navedene u stavku 1. točkama (a), (b) i (c).

TOČKA X.

1.

U ugovorima o isporuci utvrđuju se rokovi za sve predujmove i isplatu kupovne cijene za šećernu repu.

2.

Rokovi iz stavka 1. su rokovi koji su vrijedili u prethodnoj tržišnoj godini. Unutarstrukovnim sporazumima može se odstupiti od ove odredbe.

TOČKA XI.

Ako su u ugovorima o isporuci utvrđena pravila koja se odnose na pitanja koja su predmet ovog Priloga, ili ako sadrže odredbe kojima se uređuju druga pitanja, njihove odredbe i učinci ne smiju biti u suprotnosti s ovim Prilogom.

TOČKA XII.

1.

Unutarstrukovni sporazumi kako su opisani u Prilogu III. dijelu II. točki 11. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 sadržavaju klauzule o arbitraži.

2.

Ako se unutarstrukovnim sporazumima na razini Zajednice ili na regionalnoj ili lokalnoj razini utvrđuju pravila koja se odnose na pitanja koja su predmet ove Uredbe, ili ako sadrže odredbe kojima se uređuju druga pitanja, njihove odredbe i učinci ne smiju biti u suprotnosti s ovim Prilogom.

3.

Sporazumima iz stavka 2. posebno se utvrđuju:

(a)

pravila o raspodjeli količina šećerne repe prodavateljima, za koje je proizvođač već prije sjetve odlučio da će ih kupiti za proizvodnju šećera u okviru ograničenja kvote;

(b)

pravila o raspodjeli iz točke III. stavka 4.;

(c)

pretvorbena ljestvica iz točke III. stavka 2.;

(d)

pravila o izboru i isporuci sjemena sorti šećerne repe za proizvodnju;

(e)

minimalni sadržaj šećera šećerne repe za isporuku;

(f)

zahtjev za savjetovanje između proizvođača i predstavnika prodavatelja prije nego se odredi datum početka isporuka šećerne repe;

(g)

isplata premija prodavateljima za rane ili kasne isporuke;

(h)

podaci o:

i.

dijelu pulpe iz točke IX. stavka 1. točke (b),

ii.

troškovima iz točke IX. stavka 1. točke (c),

iii.

naknadi iz točke IX. stavka 1. točke (d);

(i)

uklanjanju pulpe, koju obavlja prodavatelj;

(j)

ne dovodeći u pitanje članak 49. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, pravila o načinu raspodjele razlike između referentne cijene i stvarne prodajne cijene šećera između proizvođača i prodavatelja.

TOČKA XIII.

Ako unutar struke nije utvrđen sporazum o tome kako treba raspodijeliti između prodavatelja količine šećerene repe za proizvodnju šećera u okviru ograničenja kvote koju proizvođač nudi da kupi prije sjetve, dotična država članica može sama utvrditi pravila za takvu raspodjelu.

Tim se pravilima također mogu tradicionalnim prodavateljima šećerne repe zadrugama dati prava isporuke drugačija od onih koja bi imali da pripadaju takvim zadrugama.”


Top