Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008R0692

Komisijas Regula (EK) Nr. 692/2008 ( 2008. gada 18. jūlijs ) ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ( Euro 5 un Euro 6 ) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 199, 28.7.2008., 1./136. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 133 - 259

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

28.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 692/2008

(2008. gada 18. jūlijs)

ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu, 5. panta 3. punktu un 8. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 715/2007 ir viens no atsevišķajiem reglamentējošajiem aktiem tipa apstiprinājuma procedūrā, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (2).

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 jaunām vieglajām automašīnām jāatbilst jaunajām emisijas robežvērtībām un noteiktas papildu prasības attiecībā uz piekļuvi informācijai. Tehniskās prasības stājas spēkā divos posmos: “Euro 5” – no 2009. gada 1. septembra un “Euro 6” – no 2014. gada 1. septembra. Jāpieņem īpašie tehniskie noteikumi regulas īstenošanai. Tādējādi šīs regulas mērķis ir noteikt prasības, kas vajadzīgas Euro 5 un Euro 6 specifikāciju transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam.

(3)

Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. pants nosaka īpašas tehniskas prasības attiecībā uz transportlīdzekļu emisiju kontroli, kas jāietver īstenošanas tiesību aktos. Tādējādi ir lietderīgi pieņemt šādas prasības.

(4)

Pēc tam, kad Regulā (EK) Nr. 715/2007 pieņemtas tipa apstiprinājuma pamatprasības, jānosaka administratīvi noteikumi vieglo automašīnu EK tipa apstiprinājumam. Šajās administratīvajās prasībās ietver noteikumus par ražojuma atbilstību un ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu atbilstību, lai nepārtraukti nodrošinātu saražoto transportlīdzekļu labu veiktspēju.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 11. pantu jānosaka tipa apstiprinājuma prasības piesārņojuma kontroles rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to pareizu darbību.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 6. un 7. pantu jānosaka arī prasības, lai nodrošinātu, ka informācija par transportlīdzekļu iebūvētajām diagnostikas sistēmām (OBD) un transportlīdzekļa remontu, un tehnisko apkopi ir viegli pieejama, tādējādi nodrošinot, ka neatkarīgiem uzņēmumiem ir pieeja šai informācijai.

(7)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 šajā regulā noteiktie pasākumi attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, uz informāciju par diagnostikas instrumentiem un par rezerves daļu saderību ar transportlīdzekļa OBD sistēmām nevar būt ierobežoti un attiekties tikai uz komponentiem un sistēmām, kas saistīti ar emisijām, bet tiem jāaptver visi transportlīdzekļa aspekti, uz kuriem attiecas tipa apstiprinājums šās regulas darbības jomā.

(8)

Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 715/2007 14. panta 2. punktā, tiek ieviestas atkārtoti kalibrētās daļiņu masas robežvērtības un jaunas emitēto daļiņu skaita robežvērtības.

(9)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos, kura izveidota ar 40. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (3).

(10)

Jāizveido forums, lai pārbaudītu visas bažas, kas radušās saistībā ar XIV pielikuma 2.2. iedaļas īstenošanu un attiecas uz piekļuvi informācijai par transportlīdzekļa drošības pazīmēm. Informācijas apmaiņa šajā forumā palīdzētu samazināt transportlīdzekļa drošības informācijas ļaunprātīgas izmantošanas risku. Šā jautājuma jutības dēļ foruma diskusijās un sniedzot atzinumus būtu jāievēro konfidencialitāte,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka pasākumus Regulas (EK) Nr. 715/2007 4., 5. un 8. panta īstenošanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1.

“transportlīdzekļa tips attiecībā uz emisijām un remonta un tehniskās apkopes informāciju” ir transportlīdzekļu grupa, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem raksturlielumiem kā:

a)

ekvivalentā inerce, ko nosaka attiecībā pret atskaites masu, kā noteikts ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. pielikuma 5.1. punktā (4);

b)

motora un transportlīdzekļa īpašības, kā noteikts I pielikuma 3. papildinājumā;

2.

“transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājums attiecībā uz emisijām un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju” nozīmē transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz izpūtēja emisijām, kartera emisijām, iztvaikošanas emisijām, degvielas patēriņu un piekļuvi transportlīdzekļa OBD un remonta, un tehniskās apkopes informācijai;

3.

“gāzveida piesārņotāji” ir oglekļa monoksīda, slāpekļa oksīdu, kas izteikti kā slāpekļa dioksīda (NO2) ekvivalents, un ogļūdeņražu izplūdes gāzu emisijas ar šādu attiecību:

a)

C1H1,89O0,016 benzīnam (E5);

b)

C1H1,86O0,005 dīzeļdegvielai (B5);

c)

C1H2,525 sašķidrinātai naftas gāzei (LPG);

d)

CH4 dabasgāzei (NG) un biometānam;

e)

C1H2,74O0,385 etanolam (E85);

4.

“iedarbināšanas palīgierīce” ir kvēlsveces, iesmidzināšanas laika izmaiņas un citas ierīces, kas palīdz iedarbināt motoru, nebagātinot motora gaisa/degvielas maisījumu;

5.

“motora darba tilpums” ir:

a)

vai nu nominālais motora darba tilpums taisnvirziena virzuļa kustības motoriem;

b)

vai arī dubults nominālais motora darba tilpums rotora (Vankeļa) dzirksteļaizdedzes motoriem;

6.

“periodiski reģenerējoša sistēma” ir katalītiski neitralizatori, makrodaļiņu filtri vai citas piesārņojuma kontroles iekārtas, kam nepieciešams periodisks reģenerācijas process pēc mazāk kā 4 000 km normālas transportlīdzekļa darbības;

7.

“piesārņojuma kontroles oriģinālā rezerves iekārta” ir tāda piesārņojuma kontroles iekārta vai piesārņojuma kontroles iekārtas komplekts, kura tips norādīts šīs regulas I pielikuma 4. papildinājumā, bet kuru transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma turētājs piedāvā tirgū kā atsevišķas tehniskas vienības;

8.

“piesārņojuma kontroles iekārtas tips” ir katalītiski neitralizatori un makrodaļiņu filtri, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem raksturlielumiem kā:

a)

substrātu skaits, struktūra un viela,

b)

katra substrāta darbības tips,

c)

tilpums, priekšdaļas laukuma un substrāta garuma attiecība,

d)

katalītiskās vielas saturs,

e)

katalītiskās vielas attiecība,

f)

šūnu blīvums,

g)

izmēri un forma,

h)

siltumaizsardzība;

9.

“vienas degvielas transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas konstruēts darbināšanai ar galvenokārt viena veida degvielu;

10.

“vienas degvielas ar gāzi darbināms transportlīdzeklis” ir vienas degvielas transportlīdzeklis, ko galvenokārt darbina ar LPG, NG/biometānu vai ūdeņradi, bet kam var būt arī benzīna sistēma neparedzētiem gadījumiem vai tikai motora iedarbināšanai, ja benzīna tvertnes ietilpība nav lielāka par 15 litriem;

11.

“divu degvielu transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis ar divām atsevišķām degvielas tvertņu sistēmām, ko var darbināt nepilnu laiku ar divām dažādām degvielām, un kas konstruēts tā, lai to pa kārtai darbinātu tikai ar vienu degvielu;

12.

“divu degvielu ar gāzi darbināms transportlīdzeklis” ir divu degvielu transportlīdzeklis, ko var darbināt ar benzīnu un LPG, NG/biometānu vai ūdeņradi;

13.

“pielāgojamas degvielas transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis ar vienu degvielas padeves sistēmu, ko var darbināt ar dažādiem divu vai vairāku degvielu maisījumiem;

14.

“ar etanolu darbināms pielāgojamas degvielas transportlīdzeklis” ir ar pielāgojamu degvielu darbināms transportlīdzeklis, ko var darbināt ar benzīnu vai benzīna un etanola maisījumu (E85), kurā etanola piejaukums nepārsniedz 85 %;

15.

“ar biodegvielu darbināms pielāgojamas degvielas transportlīdzeklis” ir ar pielāgojamu degvielu darbināms transportlīdzeklis, ko var darbināt ar minerāldīzeļdegvielu vai minerāldīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas maisījumu;

16.

“hibrīds elektrisks transportlīdzeklis (HEV)” ir tāds transportlīdzeklis, kas mehāniskajai piedziņai saņem enerģiju no diviem šādiem transportlīdzeklī esošiem enerģijas/jaudas avotiem:

a)

patērējamas degvielas,

b)

akumulatora, kondensatora, spararata/ģeneratora vai citas elektriskās enerģijas/jaudas uzkrāšanas ierīces;

17.

“pienācīgi apkopts un izmantots” nozīmē, ka testa transportlīdzeklis atbilst kritērijiem, lai to pieņemtu kā izvēlēto transportlīdzekli, kā noteikts II pielikuma 1. papildinājuma 2. iedaļā;

18.

“emisiju kontroles sistēma”OBD sistēmas kontekstā ir elektroniska motora vadības kontrolierīce un jebkurš ar emisijām saistīts komponents izplūdes gāzu vai iztvaikošanas sistēmā, kas nodrošina ieplūdi vai saņem izplūdi no šīs kontrolierīces;

19.

“darbības traucējumu indikators (MI)” ir redzams vai dzirdams indikators, kas skaidri informē transportlīdzekļa vadītāju par jebkura OBD sistēmai pievienota, ar emisijām saistīta komponenta vai pašas OBD sistēmas darbības traucējumu;

20.

“darbības traucējums” ir ar emisiju saistīta komponenta vai sistēmas defekts, kura rezultātā emisija pārsniedz XI pielikuma 3.3.2. iedaļā norādītās robežas, vai kad OBD sistēma nespēj izpildīt XI pielikumā noteiktās pārraudzības pamatprasības;

21.

“sekundārais gaiss” ir gaiss, ko izplūdes sistēmā ievada ar sūkni vai iesūknēšanas vārstu, vai citiem līdzekļiem, kas paredzēti izplūdes gāzes plūsmā esošā HC un CO oksidēšanas veicināšanai;

22.

“braukšanas cikls” attiecībā uz OBD sistēmu sastāv no motora iedarbināšanas, braukšanas režīma, kurā tiktu noteikti iespējami darbības traucējumi, un motora izslēgšanas;

23.

“piekļuve informācijai” ir visas transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamība, kas nepieciešama transportlīdzekļa pārbaudei, diagnostikai, tehniskajai apkopei vai remontam;

24.

“trūkums”OBD sistēmas kontekstā ir situācija, kad ne vairāk kā diviem pārraudzītiem atsevišķiem komponentiem vai sistēmām ir pārejošas vai pastāvīgas darbības īpašības, kas pasliktina šo komponentu vai sistēmu efektīvo OBD pārraudzību vai neatbilst visām citām sīki izstrādātajām OBD prasībām;

25.

“nolietota piesārņojuma kontroles rezerves iekārta” ir piesārņojuma kontroles iekārta, kas definēta Regulas (EK) Nr. 715/2007 3. panta 11. punktā un kas ir novecojusi vai mākslīgi nolietota tādā mērā, ka atbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 XI pielikuma 1. papildinājuma 1. iedaļas prasībām;

26.

“transportlīdzekļa OBD informācija” ir informācija, kas attiecas uz iebūvētu diagnostikas sistēmu jebkurai elektroniskai sistēmai transportlīdzeklī;

27.

“reaģents” ir viela, kas nav degviela, atrodas transportlīdzekļa tvertnē un ko pēc emisijas kontroles sistēmas signāla pievada izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmai;

28.

“braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa” ir masa, kas noteikta Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.6. punktā;

29.

“motora aizdedzes izlaidums” ir degšanas traucējumi dzirksteļaizdedzes motora cilindrā dzirksteles trūkuma dēļ, vājas degvielas mērīšanas, vājas kompresijas vai citu iemeslu dēļ;

30.

“aukstās iedarbināšanas sistēma vai iekārta” ir sistēma, kas uz laiku bagātina motora gaisa/degvielas maisījumu, tādējādi palīdzot iedarbināt motoru;

31.

“jaudas izvades darbība vai bloks” ir ar motoru darbināms izvades nodrošinājums, lai pievadītu enerģiju transportlīdzeklim piemontētam papildaprīkojumam;

32.

“maza apjoma ražotāji” ir transportlīdzekļu ražotāji, kuri pasaulē saražo mazāk nekā 10 000 vienību gadā.

3. pants

Tipa apstiprinājuma prasības

1.   Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz emisijām un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, ražotājam uzskatāmi jāparāda, ka transportlīdzekļi atbilst šīs regulas III–VIII, X–XII, XIV un XVI pielikumā noteiktajām testa procedūrām. Ražotājam arī jānodrošina atbilstība šīs regulas IX pielikumā noteiktajām standartdegvielu specifikācijām.

2.   Uz transportlīdzekļiem attiecas I pielikuma I.2.4. attēlā norādītie testi.

3.   Kā alternatīvu II, III, V–XI un XVI pielikumā minētajām prasībām maza apjoma ražotāji var pieprasīt piešķirt EK tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam, kuru trešās valsts iestāde ir apstiprinājusi, pamatojoties uz I pielikuma 2.1. iedaļā minētajiem tiesību aktiem.

Tomēr, lai saskaņā ar šo punktu saņemtu EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz emisijām un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, ir jāpieprasa emisijas testi tehniskās apskates nolūkā, kā norādīts IV pielikumā, testi degvielas patēriņam un CO2 emisijām, kā noteikts XII pielikumā, un jāievēro prasības attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kā noteikts XIV pielikumā.

Apstiprinātājiestāde informē Komisiju par apstākļiem, kādos saskaņā ar šo punktu piešķirts katrs tipa apstiprinājums.

4.   Īpašas prasības degvielas tvertnes ieplūdes atverei un elektroniskās sistēmas drošībai noteiktas I pielikuma 2.2. un 2.3. iedaļā.

5.   Ražotājam jāveic tehniski pasākumi, lai saskaņā ar šo regulu nodrošinātu izplūdes un iztvaikošanas emisiju efektīvu ierobežošanu visā transportlīdzekļa parastajā kalpošanas laikā un ievērojot normālus izmantošanas nosacījumus.

Šiem pasākumiem jānodrošina emisiju kontroles sistēmās izmantoto cauruļu, savienojumu un slēgumu drošība ir radīta tā, lai tās atbilstu oriģinālajam projektam.

6.   Ražotājs jānodrošina testu rezultātu atbilstību piemērojamajai robežvērtībai saskaņā ar šajā regulā minētiem testa apstākļiem.

7.   Attiecībā uz 2. tipa testu, kas izklāstīts IV pielikuma 1. papildinājumā, pie normāliem motora tukšgaitas apgriezieniem maksimālo pieļaujamo oglekļa monoksīda saturu izplūdes gāzēs nosaka transportlīdzekļa ražotājs. Tomēr maksimālais oglekļa monoksīda saturs nedrīkst pārsniegt 0,3 % tilpuma.

Pie lieliem tukšgaitas apgriezieniem izplūdes gāzu oglekļa monoksīda saturs tilpuma izteiksmē nedrīkst pārsniegt 0,2 %, ja motora apgriezienu skaits ir vismaz 2 000 min-1 un lambda ir 1 ± 0,03 vai saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

8.   Ražotājs nodrošina, ka V pielikumā izklāstītajam 3. tipa testam motora ventilācijas sistēma nepieļauj atmosfērā izplūst kartera gāzēm.

9.   Ar dīzeļdegvielu darbināmiem transportlīdzekļiem nepiemēro 6. tipa testu, kad emisijas mēra zemā temperatūrā, kā izklāstīts VIII pielikumā.

Tomēr, iesniedzot pieteikumu par tipa apstiprinājumu, ražotājam jāsniedz apstiprinātājiestādei informācija, kas parāda, ka NOx pēcapstrādes iekārta sasniedz pietiekami augstu temperatūru efektīvai darbībai 400 sekunžu laikā pēc aukstās iedarbināšanas pie –7 °C, kā aprakstīts 6. tipa testā.

Turklāt ražotājs sniedz apstiprinātājiestādei informāciju par izplūdes gāzu recirkulācijas sistēmas (EGR) darbības stratēģiju, ieskaitot par tās darbību zemās temperatūrās.

Šajā informācijā iekļauj arī aprakstu par ietekmi uz emisijām.

Apstiprinātājiestāde nepiešķir tipa apstiprinājumu, ja sniegtā informācija nav pietiekama, lai uzskatāmi parādītu, ka pēcapstrādes iekārta norādītajā laikposmā faktiski sasniedz pietiekami augstu temperatūru efektīvai darbībai.

Pēc Komisijas pieprasījuma apstiprinātājiestāde sniedz informāciju par NOx pēcapstrādes iekārtu un EGR sistēmas veiktspēju zemās temperatūrās.

4. pants

Prasības attiecībā uz OBD sistēmas tipa apstiprinājumu

1.   Ražotājs nodrošina, ka visi transportlīdzekļi ir aprīkoti ar OBD sistēmu.

2.   OBD sistēmai jābūt veidotai, konstruētai un uzstādītai transportlīdzeklī tā, lai tā varētu noteikt nolietošanās vai darbības traucējuma tipu visā transportlīdzekļa kalpošanas laikā.

3.   OBD sistēma atbilst šīs regulas prasībām parastās izmantošanas apstākļos.

4.   Ja saskaņā ar XI pielikuma 1. papildinājumu testu veic ar komponentu, kam ir defekts, jāieslēdzas OBD sistēmas darbības traucējumu indikatoram.

OBD sistēmas darbības traucējumu indikators var ieslēgties šā testa laikā arī tad, ja emisijas līmenis ir zemāks par OBD zemāko ierobežojumu, kas norādīts XI pielikumā.

5.   Ražotājs nodrošina, ka visos saprātīgi paredzamos braukšanas apstākļos OBD sistēma atbilst prasībām par ekspluatācijas veiktspēju, kā noteikts šīs regulas XI pielikuma 1. papildinājuma 3. iedaļā.

6.   Datus par ekspluatācijas veiktspēju, kurus transportlīdzekļa OBD sistēma glabā un par kuriem ziņo atbilstīgi XI pielikuma 1. papildinājuma 3.6. punkta noteikumiem, ražotājs bez kodēšanas nekavējoties dara pieejamus valsts iestādēm un neatkarīgiem uzņēmumiem.

7.   Kad OBD ierobežojumi ieviesti, transportlīdzekļiem tipa apstiprinājumu veic tikai saskaņā ar Euro 6 emisijas standartiem, izņemot tos transportlīdzekļus, kurus darbina ar dīzeļdegvielu un kam izmanto XI pielikuma 2.3.2. punktā izklāstītos OBD ierobežojumus.

5. pants

Pieteikums par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz emisijām un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Ražotājs iesniedz apstiprinātājiestādei pieteikumu par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz emisijām un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2.   Pieteikumu, kas minēts 1. punktā, sagatavo saskaņā ar I pielikuma 3. papildinājumā sniegto informācijas dokumenta paraugu.

3.   Turklāt ražotājs sniedz šādu informāciju.

a)

Par transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoriem, ražotājs paziņo minimālo procentuālo aizdedzes izlaidumu skaitu no kopējā aizdedzes momentu skaita, kā rezultātā vai nu emisijas pārsniedz XI pielikuma 2.3. iedaļā norādītos ierobežojumus, ja minētais aizdedzes izlaidumu procentuālais daudzums bijis kopš šīs regulas III pielikumā aprakstītā 1. tipa testa sākuma, vai arī rada viena vai vairāku katalizatoru pārkaršanu, radot neatgriezenisku bojājumu.

b)

Sīki izstrādāta rakstiska informācija, kurā pilnībā aprakstīti OBD sistēmas darbības funkcionālie raksturlielumi, tostarp visu svarīgo, OBD sistēmas pārraudzīto transportlīdzekļa emisijas kontroles sistēmas daļu uzskaitījums.

c)

OBD sistēmas izmantotā darbības traucējumu indikatora apraksts, kas transportlīdzekļa vadītājam signalizē par kļūdas esamību;

d)

Ražotāja paziņojums par to, ka OBD sistēma atbilst XI pielikuma 1. papildinājuma 3. iedaļas noteikumiem par ekspluatācijas veiktspēju visos saprātīgi paredzamos braukšanas apstākļos.

e)

Plāns, kurā izklāstīti sīki aprakstīti tehniskie kritēriji un pamatojums, kā palielina katra rādītāja skaitītāju un saucēju, kuriem jāatbilst XI pielikuma 1. papildinājuma 3.2. un 3.3. iedaļas prasībām, kā arī kritēriji, kā izslēdz skaitītājus, saucējus un kopējo saucēju XI pielikuma 1. papildinājuma 3.7. iedaļā minētajos apstākļos.

f)

Apraksts par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu emisiju kontroles datora bojājumus un pārveidošanu.

g)

Attiecīgā gadījumā XI pielikuma 2. papildinājumā minētā informācija par transportlīdzekļu saimi.

h)

Attiecīgos gadījumos citu tipa apstiprinājumu kopijas ar attiecīgo informāciju, kas dod iespēju apstiprinājumus attiecināt uz citiem tipiem un noteikt nolietošanās koeficientus.

4.   Ievērojot 3. punkta d) apakšpunktu, ražotājs izmanto paraugu ražotāja sertifikātam par atbilstību OBD ekspluatācijas veiktspējas prasībām, kas izklāstītas sniegts I pielikuma 7. papildinājumā.

5.   Ievērojot 3. punkta e) apakšpunktu, apstiprinātājiestāde, kas piešķir apstiprinājumu, minētajā apakšpunktā ietverto informāciju sniedz apstiprinātājiestādēm vai Komisijai pēc to lūguma.

6.   Ievērojot 3. punkta d) un e) apakšpunktu, apstiprinātājiestādes neapstiprina transportlīdzekli, ja ražotāja sniegtā informācija neatbilst XI pielikuma 1. papildinājuma 3. iedaļas prasībām.

XI pielikuma 1. papildinājuma 3.2., 3.3. un 3.7. iedaļu piemēro visos saprātīgi paredzamos braukšanas apstākļos.

Lai novērtētu šā punkta pirmajā un otrajā daļā noteikto prasību īstenošanu, apstiprinātājiestādes ņem vērā iekārtu stāvokli.

7.   Ievērojot 3. punkta f) apakšpunktu, pasākumiem, kas veikti, lai nepieļautu emisijas kontroles datora bojāšanu vai pārveidošanu, ietver iespēju veikt atjaunināšanu, izmantojot ražotāja apstiprinātu programmu vai kalibrēšanu.

8.   Attiecībā uz I pielikuma I.2.4. attēlā norādītajiem testiem ražotājs nodod tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testiem, transportlīdzekli, kas ir raksturīgs attiecībā uz apstiprināmo tipu.

9.   Pieteikums par tipa apstiprinājumu attiecībā uz vienas degvielas, divu degvielu un pielāgojamas degvielas transportlīdzekļiem atbilst I pielikuma 1.1. un 1.2. iedaļā izklāstītajām papildprasībām.

10.   Izmaiņas, kas pēc tipa apstiprinājuma rodas sistēmas veidojumā, komponentā vai atsevišķās tehniskās vienībās, automātiski neanulē tipa apstiprinājumu, ja vien sākotnējās īpašības vai tehniskie parametri netiek mainīti tādā veidā, ka tiek ietekmēta motora vai piesārņojuma kontroles iekārtas darbība.

6. pants

Administratīvie noteikumi par transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz emisijām un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Ja izpildītas visas attiecīgās prasības, apstiprinātājiestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu un izsniedz tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā noteikto numurēšanas sistēmu.

Neskarot Direktīvas 2007/46/EK VII pielikuma noteikumus, tipa apstiprinājuma 3. iedaļa jāsagatavo saskaņā ar šīs regulas I pielikuma 6. papildinājumu.

Apstiprinātājiestāde nepiešķir tādu pašu numuru cita tipa transportlīdzeklim.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, pēc ražotāja pieprasījuma transportlīdzekli ar OBD sistēmu var pieņemt tipa apstiprinājumam attiecībā uz emisijām un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju, pat ja sistēmā ir viens vai vairāki trūkumi, kuri ir tādi, ka pilnībā netiek izpildītas XI pielikuma prasības, ja vien tiek izpildīti minētā pielikuma 3. iedaļas īpašie administratīvie noteikumi.

Apstiprinātājiestāde paziņo visām apstiprinātājiestādēm citās dalībvalstīs par lēmumu piešķirt šādu tipa apstiprinājumu saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 8. pantā noteiktajām prasībām.

3.   Piešķirot EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar 1. punktu, apstiprinātājiestāde izdod EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, izmantojot I pielikuma 4. papildinājumā doto paraugu.

7. pants

Tipa apstiprinājuma grozījumi

Attiecībā uz tipa apstiprinājuma grozījumiem piemēro Direktīvas 2007/46/EK 13., 14. un 16. pantu.

Pēc ražotāja pieprasījuma I pielikuma 3. iedaļas noteikumus piemēro viena un tā paša tipa transportlīdzekļiem, ja nav vajadzīgi papildu testi.

8. pants

Ražojuma atbilstība

1.   Pasākumus ražojuma atbilstības nodrošināšanai veic saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 12. panta noteikumiem.

2.   Ražojuma atbilstību pārbauda, pamatojoties uz aprakstu tipa apstiprinājuma sertifikātā, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 4. papildinājumā.

3.   Īpašie noteikumi, kas attiecas uz ražojuma atbilstību, noteikti šīs regulas I pielikuma 4. iedaļā, un atbilstīgās statistikas metodes noteiktas minētā pielikuma 1. un 2. papildinājumā.

9. pants

Ekspluatācijas atbilstība

1.   Ekspluatācijas atbilstības noteikumi ir sniegti šīs regulas II pielikumā, un noteikumi šīs regulas XV pielikumā attiecas uz transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/220/EEK (5).

2.   Pasākumi ekspluatācijas atbilstības nodrošināšanai transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts saskaņā ar šo regulu vai Direktīvu 70/220/EEK, jāveic saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 12. pantu.

3.   Ekspluatācijas atbilstības pasākumiem jābūt piemērotiem, lai apstiprinātu piesārņojuma kontroles iekārtu darbību transportlīdzekļa normālās kalpošanas laikā parastos izmantošanas apstākļos, kā norādīts šīs regulas II pielikumā.

4.   Ekspluatācijas atbilstības pasākumi jāpārbauda ik pēc 5 gadiem vai pēc 100 000 km, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem ir agrāk.

5.   Ražotājam nav jāveic ekspluatācijas atbilstības revīzija, ja pārdoto transportlīdzekļu skaits ir tāds, ka nav iespējams iegūt pietiekamus testa paraugus. Tāpēc revīzija nav jāpieprasa, ja transportlīdzekļa tipa gada pārdošanas apjoms visā Kopienā ir mazāks par 5 000.

Tomēr šādu nelielu sēriju transportlīdzekļu ražotājs iesniedz apstiprinātājiestādei ziņojumu par garantijām un remonta prasībām, kas saistītas ar emisiju, un OBD kļūmēm, kā noteikts šīs regulas II pielikuma 2.3. punktā. Turklāt tipa apstiprinātājiestāde var pieprasīt testēt šāda tipa transportlīdzekļus atbilstīgi šīs regulas II pielikuma 1. papildinājumam.

6.   Ja attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts saskaņā ar šo regulu, apstiprinātājiestāde nav apmierināta ar testu rezultātiem saskaņā ar II pielikuma 2. papildinājumā noteiktajiem kritērijiem, Direktīvas 2007/46/EK 30. panta 1. punktā un X pielikumā minētos korektīvos pasākumus saskaņā ar II pielikuma 1. papildinājuma 6. iedaļu jāattiecina uz visiem ekspluatācijā esošiem tā paša tipa transportlīdzekļiem, kuriem, visticamāk, ir tas pats defekts.

Ražotāja iesniegtais korektīvo pasākumu plāns saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 1. papildinājuma 6.1. iedaļu jāapstiprina apstiprinātājiestādei. Ražotājs ir atbildīgs par apstiprinātā pasākumu plāna izpildi.

Apstiprinātājiestāde 30 dienu laikā paziņo visām dalībvalstīm savu lēmumu. Dalībvalstis var pieprasīt to pašu izlabošanas pasākumu plānu piemērot visiem šā paša tipa transportlīdzekļiem, kas reģistrēti šo valstu teritorijā.

7.   Ja apstiprinātājiestāde ir konstatējusi, ka transportlīdzekļa tips neatbilst piemērojamajām prasībām, kas noteiktas 1. papildinājumā, tā nekavējoties saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 30. panta 3. punkta prasībām informē dalībvalsti, kas ir piešķīrusi oriģinālo tipa apstiprinājumu.

Pēc minētā paziņojuma saņemšanas un, ievērojot Direktīvas 2007/46/EK 30. panta 6. punkta noteikumus, apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi oriģinālo tipa apstiprinājumu, informē ražotāju par to, ka šis transportlīdzekļa tips neatbilst šo noteikumu prasībām un ka no ražotāja ir sagaidāmi konkrēti pasākumi. Ražotājs divu mēnešu laikā pēc šā paziņojuma minētajai iestādei iesniedz defektu novēršanas pasākumu plānu, kura būtība atbilst 1. papildinājuma 6.1.–6.8. iedaļas prasībām. Apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi oriģinālo tipa apstiprinājumu, divu mēnešu laikā apspriežas ar ražotāju, lai nodrošinātu vienošanos par pasākumu plānu un tā izpildi. Ja apstiprinātājiestāde, kas piešķīrusi oriģinālo tipa apstiprinājumu, konstatē, ka nav iespējams panākt vienošanos, jāsāk procedūra saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 30. panta 3. un 4. punktu.

10. pants

Piesārņojuma kontroles iekārtas

1.   Ražotājs nodrošina, lai piesārņojuma kontroles rezerves iekārtām, kuras paredzētas uzstādīšanai EK tipa apstiprinātos transportlīdzekļos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 715/2007 darbības joma, būtu EK tipa apstiprinājums kā atsevišķām tehniskām vienībām Direktīvas 2007/46/EK 10. panta 2. punkta nozīmē saskaņā ar šīs regulas 12. un 13. pantu un XIII pielikumu.

Šajā regulā katalītiskos neitralizatorus un makrodaļiņu filtrus uzskata par piesārņojuma kontroles iekārtām.

2.   Piesārņojuma kontroles oriģinālajām rezerves iekārtām, kuras atbilst I pielikuma 4. papildinājuma papildpielikuma 2.3. punktā minētajam tipam un kuras paredzēts uzstādīt transportlīdzeklī, uz kuru attiecas atbilstīgais tipa apstiprinājuma dokuments, nav obligāti jāatbilst XIII pielikumam, ja vien tās atbilst minētā pielikuma 2.1. un 2.2. punkta prasībām.

3.   Ražotājam jānodrošina, lai piesārņojuma kontroles oriģinālajai iekārtai būtu identificējošs marķējums.

4.   Identificējošajā marķējumā, kas norādīts 3. punktā, ietver šādus datus:

a)

transportlīdzekļa vai motora ražotāja nosaukums vai preču zīme;

b)

piesārņojuma kontroles oriģinālās iekārtas marka un daļu identifikācijas numurs, kā noteikts I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.12.2. punktā minētajā informācijā.

11. pants

Pieteikums par EK tipa apstiprinājumu piesārņojuma kontroles rezerves iekārtai kā atsevišķai tehniskai vienībai

1.   Ražotājs iesniedz apstiprinātājiestādei pieteikumu par EK tipa apstiprinājumu piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas kā atsevišķas tehniskas vienības tipam.

Pieteikumu sagatavo saskaņā ar XIII pielikuma 1. papildinājumā noteikto informācijas dokumenta paraugu.

2.   Papildus 1. punktā noteiktajām prasībām ražotājs nodod tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testu:

a)

saskaņā ar šo regulu apstiprināta tipa transportlīdzekli vai transportlīdzekļus ar jaunu oriģinālo piesārņojuma kontroles iekārtu;

b)

vienu piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tipa paraugu;

c)

piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tipa papildparaugu gadījumā, ja piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu paredzēts uzstādīt transportlīdzeklim, kas aprīkots ar OBD sistēmu.

3.   Ievērojot 2. punkta a) apakšpunktu testa transportlīdzekļi jāatlasa pieteikuma iesniedzējam, vienojoties ar tehnisko dienestu.

Testa transportlīdzeklim jāatbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 83. 4. pielikuma 3.1. iedaļas prasībām.

Testa transportlīdzekļi atbilst šādām prasībām:

a)

to emisijas kontroles sistēmā nav defektu;

b)

visas oriģinālās ar emisiju saistītās daļas, kas pārmērīgi nolietojušās vai nepareizi darbojas, ir jāsaremontē vai jānomaina;

c)

pirms emisijas testa transportlīdzekļi pienācīgi jānoregulē un jāiestata atbilstīgi ražotāja specifikācijai.

4.   Ievērojot 2. punkta b) un c) apakšpunktu paraugam jābūt skaidri un neizdzēšami marķētam ar pieteikuma iesniedzēja preču zīmi vai marku un komercnosaukumu.

5.   Ievērojot 2. punkta c) apakšpunktu, paraugam jābūt nolietotam, kā noteikts [šīs regulas] 2. panta 25. punktā.

12. pants

Administratīvie noteikumi piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas kā atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājumam

1.   Ja izpildītas visas attiecīgās prasības, tipa apstiprinātājiestāde piešķir EK tipa apstiprinājumu piesārņojuma kontroles rezerves iekārtai kā atsevišķai tehniskai vienībai un izsniedz tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā noteikto numurēšanas sistēmu.

Apstiprinātājiestāde nepiešķir tādu pašu numuru citam piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tipam.

Uz piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tipu, kas tiek izmantots vairākiem transportlīdzekļu tipiem, var attiekties viens un tas pats tipa apstiprinājuma numurs.

2.   Ievērojot 1. punktu, apstiprinātājiestāde izsniedz EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas sagatavots saskaņā ar XIII pielikuma 2. papildinājumā sniegto paraugu.

3.   Ja tipa apstiprinājuma pieprasītājs var apstiprinātājiestādei vai tehniskajam dienestam uzskatāmi parādīt, ka piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas tips ir I pielikuma 4. papildinājuma papildpielikuma 2.3. iedaļā norādītais, tipa apstiprinājumu piešķir neatkarīgi no pārbaudes par atbilstību XIII pielikuma 4. iedaļā izklāstītajām prasībām.

13. pants

Piekļuve transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 6. un 7. pantu un šīs regulas XIV pielikumu ražotāji ievieš vajadzīgos noteikumus un procedūras, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija ir viegli pieejama.

2.   Apstiprinātājiestādes piešķir tipa apstiprinājumu tikai pēc tam, kad ražotājs iesniedzis tām sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

3.   Sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai kalpo kā pierādījums atbilstībai Regulas (EK) Nr. 715/2007 6. panta 7. punktam.

4.   Sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai sagatavo saskaņā ar XIV pielikuma 1. papildinājumā doto paraugu.

5.   Ja transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija tipa apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas laikā nav pieejama vai neatbilst Regulas (EK) Nr. 715/2007 6. un 7. pantam un šīs regulas XIV pielikumam, ražotājs sniedz minēto informāciju sešu mēnešu laikā no attiecīgās dienas, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 2. punktā, vai sešu mēnešu laikā no tipa apstiprināšanas dienas – atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk.

6.   Pienākumu sniegt informāciju 5. punktā norādītajos termiņos piemēro tikai tad, ja pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas transportlīdzekli laiž tirgū.

Ja transportlīdzekli laiž tirgū vairāk nekā sešus mēnešus pēc tipa apstiprinājuma dienas, informācija jāsniedz tajā dienā, kad transportlīdzekli laiž tirgū

7.   Apstiprinātājiestāde var pieņemt, ka ražotājs ir ieviesis apmierinošus noteikumus un procedūras attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, pamatojoties uz aizpildītu sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, ja nav saņemtas sūdzības un ja ražotājs nodrošina šo informāciju 5. punktā noteiktajā termiņā.

8.   Papildus XI pielikuma 4. iedaļā norādītajām prasībām par piekļuvi OBD informācijai ražotājs dara pieejamu ieinteresētajām personām šādu informāciju:

a)

attiecīgā informācija, kas ļauj izstrādāt rezerves komponentus, kuri ir svarīgi OBD sistēmas pareizai darbībai;

b)

informācija, kas dod iespēju izstrādāt vispārējus diagnostikas instrumentus.

Ievērojot a) apakšpunktu, rezerves komponentu izstrādi nedrīkst ierobežot šādi faktori: atbilstīgas informācijas nepieejamība; tehniskie noteikumi par darbības traucējumu norādījumu stratēģijām, ja ir pārsniegtas OBD robežvērtības vai ja OBD sistēma nevar izpildīt šajā regulā noteiktās OBD pārraudzības pamatprasības; īpaši OBD informācijas apstrādes pārveidojumi, lai atsevišķi uzraudzītu transportlīdzekļa darbināšanu ar benzīnu vai ar gāzi; tādu ar gāzi darbināmu transportlīdzekļu tipa apstiprinājums, kuriem ir noteikts nelielu defektu skaits.

Ievērojot b) apakšpunktu, ja ražotājs izmanto diagnostikas un testa instrumentus saskaņā ar ISO 22900 “Modulāro transportlīdzekļu saziņas saskarne” (MVCI) un ISO 22901 “Diagnostikas datu atklātā apmaiņa” (ODX) savos franšīzes tīklos, ODX datnēm jābūt pieejamām neatkarīgiem uzņēmumiem, izmantojot ražotāja tīmekļa vietni.

9.   Ar šo izveido forumu (turpmāk tekstā – forums) par piekļuvi transportlīdzekļu informācijai.

Forums vērtē, vai piekļuve informācijai ietekmē progresu transportlīdzekļu zādzību skaita samazināšanā, un gatavo ieteikumus par to, kā uzlabot prasības par piekļuvi informācijai. Īpaši forums konsultē Komisiju par to, vai ieviest neatkarīgu uzņēmumu akreditācijas procesu, lai tie būtu pilnvaroti piekļūt informācijai par transportlīdzekļa drošības parametriem.

Komisija var pieņemt lēmumu noteikt konfidenciālu statusu attiecīgajām diskusijām un konstatētajiem faktiem.

14. pants

Atbilstība pienākumiem par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Apstiprinātājiestāde vai nu pēc savas iniciatīvas, vai, pamatojoties uz sūdzību vai tehniskā dienesta novērtējumu, var jebkurā laikā pārbaudīt ražotāja atbilstību Regulas (EK) Nr. 715/2007 un šīs regulas noteikumiem un sertifikātam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2.   Ja apstiprinātājiestāde konstatē, ka ražotājs nepilda pienākumu nodrošināt piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, apstiprinātājiestāde, kura piešķīrusi attiecīgo tipa apstiprinājumu, veic atbilstīgus pasākumus situācijas labošanai.

3.   Šie pasākumi var būt tipa apstiprinājuma anulēšana vai apturēšana, soda nauda vai citi pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 13. pantu.

4.   Ja neatkarīgs uzņēmums vai tirgotāju asociācija, kas pārstāv neatkarīgus uzņēmumus, iesniedz apstiprinātājiestādei sūdzību, apstiprinātājiestāde veic revīziju, lai pārbaudītu, vai ražotājs pilda pienākumus par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

5.   Veicot revīziju, apstiprinātājiestāde var lūgt tehnisko dienestu vai citu neatkarīgu ekspertu veikt novērtējumu, lai pārbaudītu minēto pienākumu izpildi.

15. pants

Īpašas prasības attiecībā uz tipa apstiprinājuma informāciju

1.   Atkāpjoties no Padomes Direktīvas 70/156/EEK (6) I pielikuma un līdz 2009. gada 29. aprīlim, piemēro arī papildu prasības, kas izklāstītas šīs regulas XVIII pielikumā.

2.   Atkāpjoties no Padomes Direktīvas 70/156/EEK un līdz 2009. gada 29. aprīlim, piemēro arī papildu prasības, kas izklāstītas šīs regulas XIX pielikumā.

16. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 715/2007

Regulu (EK) Nr. 715/2007 groza saskaņā ar šīs regulas XVII pielikumu.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 4. panta 5. un 6. punktā, 5.panta 3. punkta d) un e) apakšpunktā noteiktos pienākumus piemēro no 2011. gada 1. septembra jauna tipa transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam un no 2014. gada 1. janvāra visiem jauniem transportlīdzekļiem, kas pārdoti, reģistrēti vai nodoti ekspluatācijā Kopienā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 18. jūlijs

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.

(3)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 375, 27.12.2006., 223. lpp.

(5)  OV L 76, 6.4.1970., 1. lpp.

(6)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/37/EK.


PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS

Administratīvie noteikumi EK tipa apstiprinājumam

1. papildinājums

Ražojumu atbilstības pārbaude (1. statistikas metode)

2. papildinājums

Ražojumu atbilstības pārbaude (2. statistikas metode)

3. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs

4. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs

5. papildinājums

Ar OBD saistīta informācija

6. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu numurēšanas sistēma

7. papildinājums

Ražotāja sertifikāts par atbilstību OBD ekspluatācijas veiktspējas prasībām

II PIELIKUMS

Ekspluatācijas atbilstība

1. papildinājums

Ekspluatācijas atbilstības pārbaude

2. papildinājums

Statistikas procedūra ekspluatācijas atbilstības testēšanai

3. papildinājums

Pienākumi attiecībā uz ekspluatācijas atbilstību

III PIELIKUMS

Vidējo izplūdes gāzu emisiju pārbaude apkārtējās vides apstākļos (1. tipa tests)

IV PIELIKUMS

Emisijas dati, kas nepieciešami tipa apstiprinājumam tehniskās pārbaudes vajadzībām

1. papildinājums

Oglekļa monoksīda emisiju mērīšana pie motora tukšgaitas apgriezieniem (2. tipa tests)

2. papildinājums

Dūmainības mērīšana

V PIELIKUMS

Kartera gāzu emisiju pārbaude (3. tipa tests)

VI PIELIKUMS

Iztvaikošanas emisiju noteikšana (4. tipa tests)

VII PIELIKUMS

Piesārņojuma kontroles iekārtu ilgizturīguma pārbaude (5. tipa tests)

1. papildinājums

Stenda standartcikls (SBC)

2. papildinājums

Dīzeļdegvielas stenda standartcikls (SDBC)

3. papildinājums

Ceļa standartcikls (SRC)

VIII PIELIKUMS

Vidējo izplūdes gāzu emisiju pārbaude zemā apkārtējā temperatūrā (6. tipa tests)

IX PIELIKUMS

Standartdegvielas specifikācija

X PIELIKUMS

Emisiju testa procedūra hibrīdiem elektriskiem transportlīdzekļiem (HEV)

XI PIELIKUMS

Iebūvētas diagnostikas (OBD) sistēmas mehāniskiem transportlīdzekļiem

1. papildinājums

OBD sistēmu funkcionālie aspekti

2. papildinājums

Transportlīdzekļu saimes būtiskās īpašības

XII PIELIKUMS

CO2 emisijas un degvielas patēriņa noteikšana

XIII PIELIKUMS

EK tipa apstiprinājums piesārņojuma kontroles rezerves iekārtām kā atsevišķai tehniskai vienībai

1. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs

2. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs

3. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs

XIV PIELIKUMS

Piekļuve transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1. papildinājums

Atbilstības sertifikāts

XV PIELIKUMS

Tādu ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu atbilstība, kuru tips apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 70/220/EK

1. papildinājums

Ekspluatācijas atbilstības pārbaude

2. papildinājums

Statistikas procedūra ekspluatācijas atbilstības testēšanai

XVI PIELIKUMS

Prasības transportlīdzekļiem, kas izmanto reaģentu izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmai

XVII PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 715/2007 grozījumi

XVIII PIELIKUMS

Speciālie noteikumi par Padomes Direktīvas 70/156/EEK I pielikumu

XIX PIELIKUMS

Speciālie noteikumi par Padomes Direktīvas 70/156/EEK III pielikumu

I PIELIKUMS

ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI EK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

1.   PAPILDPRASĪBAS EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANAI

1.1.   Papildprasības vienas degvielas ar gāzi darbināmiem transportlīdzekļiem un divu degvielu ar gāzi darbināmiem transportlīdzekļiem

Šā pielikuma 1.1. iedaļā piemēro šādas definīcijas:

1.1.1.1.   Saime ir tāda tipa transportlīdzekļu grupa, kurus darbina ar LPG, NG/biometānu, ko nosaka cilmes transportlīdzeklis.

1.1.1.2.   Cilmes transportlīdzeklis ir transportlīdzeklis, kurš izraudzīts kā transportlīdzeklis, uz kura uzskatāmi parādīs degvielas sistēmas pielāgošanās spēju un kurš kalpos par standartu saimes transportlīdzekļiem. Saimē ir iespējams vairāk nekā viens cilmes transportlīdzeklis.

1.1.1.3.   Saimes loceklis ir transportlīdzeklis, kam piemīt tādas pašas raksturīgās pazīmes kā cilmes transportlīdzeklim:

a)

to ražo tas pats transportlīdzekļu ražotājs;

b)

uz to attiecas tādi paši emisiju ierobežojumi;

c)

ja gāzes degvielas sistēmai ir centrālais mērītājs visam motoram, tās sertificētās jaudas attiecība pret cilmes transportlīdzekļa motora sertificēto jaudu ir no 0,7 līdz 1,15 reizēm;

d)

ja gāzes degvielas sistēmai ir individuāls mērītājs katram cilindram, tās katra cilindra sertificētās jaudas attiecība pret cilmes transportlīdzekļa motora sertificēto jaudu ir no 0,7 līdz 1,15 reizēm;

e)

ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar katalizatora sistēmu, katalizatora tips ir identisks, t. i., trīsceļu, oksidācijas, de NOx;

f)

tā gāzes degvielas padeves sistēma (ieskaitot spiediena regulatoru) ir viena ražotāja izgatavota un pieder pie viena tipa: indukcijas, tvaika iesmidzināšanas (vienā punktā, vairākos punktos), šķidruma iesmidzināšanas (vienā punktā, vairākos punktos);

g)

šo gāzes degvielas padeves sistēmu kontrolē tāda paša tipa elektroniskais vadības bloks (ECU) ar tādām pašām tehniskām specifikācijām, kurā ir tādi paši programmatūras principi un kontroles stratēģija. Transportlīdzeklim var būt otrs ECU salīdzinājumā ar cilmes transportlīdzekli, ja vien ECU izmanto vienīgi tādēļ, lai kontrolētu iesmidzinātājus, papildu aizvēršanās vārstus un datu ieguvi no papildu devējiem

Attiecībā uz c) un d) apakšpunktā minētajām prasībām – ja demonstrācija parāda, ka divi ar gāzi darbināmi transportlīdzekļi varētu būt vienas saimes transportlīdzekļi, izņemot to sertificēto jaudu, kas ir attiecīgi P1 un P2 (P1 < P2), un tos abus testē kā cilmes transportlīdzekļus, transportlīdzekļu saimes attiecības uzskatīs par spēkā esošām visiem transportlīdzekļiem, kuru sertificētā jauda ir no 0,7 × P1 līdz 1,15 × P2.

Ja transportlīdzekli darbina ar LPG, NG/biometānu, EK tipa apstiprinājumu piešķir saskaņā ar šādām prasībām.

1.1.2.1.   Attiecībā uz cilmes transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu cilmes transportlīdzeklis uzskatāmi parāda spēju pielāgoties ikvienam degvielas sastāvam, kāds var būt pieejams tirgū. Ja lieto LPG, sastāvā mainās C3/C4. Parasti ir divu veidu dabasgāzes degviela – degviela ar lielu siltumietilpību (H-gāze) un degviela ar mazu siltumietilpību (L-gāze) –, bet abu veidu degvielās siltumietilpības rādītāja diapazons ir ļoti plašs, un tām ir atšķirīgs Wobbe indekss. Minētās variācijas atspoguļojas standartdegvielās.

1.1.2.2.   Cilmes transportlīdzeklis jāpārbauda 1. tipa testā ar divām galēji atšķirīgām gāzes standartdegvielām, kā norādīts IX pielikumā. NG/biometāna gadījumā, ja pāreja no vienas gāzes degvielas uz otru praksē notiek, izmantojot slēdzi, šo slēdzi nedrīkst izmantot tipa apstiprināšanas laikā.

1.1.2.3.   Transportlīdzekli uzskata par atbilstīgu, ja ar abām standartdegvielām tas atbilst emisijas ierobežojumiem.

1.1.2.4.   Emisijas rezultātu koeficientu “r” katram piesārņotājam nosaka šādi:

Degvielas veids

Standartdegviela

“r” aprēķins

LPG

A degviela

Formula

B degviela

NG/Biometāns

G 20 degviela

Formula

G 25 degviela

1.1.3.   Vienas degvielas ar gāzi darbināma transportlīdzekļa un divu degvielu ar gāzi darbināma transportlīdzekļa, ko darbina gāzes režīmā kā saimes locekli, tipa apstiprinājumam veic 1. tipa testu ar vienu gāzes standartdegvielu. Šī standartdegviela var būt jebkura no abām gāzes standartdegvielām. Transportlīdzekli uzskata par atbilstīgu, ja tiek izpildītas šādas prasības:

a)

transportlīdzeklis atbilst saimes locekļa definīcijai 1.1.1.3. iedaļā;

b)

ja testa degviela ir A standartdegviela attiecībā uz LPG vai G20 attiecībā uz NG/biometānu, emisijas rezultātus par katru piesārņotāju reizina ar atbilstīgo koeficientu “r”, kas aprēķināts 1.1.2.4. iedaļā, ja r > 1; korekcija nav nepieciešama, ja r < 1;

c)

ja testa degviela ir B standartdegviela attiecībā uz LPG vai G25 attiecībā uz NG/biometānu, emisijas rezultātus par katru piesārņotāju dala ar atbilstīgo koeficientu “r”, kas aprēķināts 1.1.2.4. iedaļā, ja r < 1; korekcija nav nepieciešama, ja r > 1;

d)

pēc ražotāja pieprasījuma 1. tipa testu var veikt ar abām standartdegvielām, un tādā gadījumā korekcija nav nepieciešama;

e)

transportlīdzeklim jāatbilst attiecīgās kategorijas emisiju ierobežojumiem gan mērīto, gan aprēķināto emisiju ziņā;

f)

ja ar vienu un to pašu motoru veic atkārtotus testus, tad rezultātus, izmantojot par standartdegvielu G20 vai A, un rezultātus, izmantojot par standartdegvielu G25 vai B, vispirms aprēķina kā vidējo lielumu un tad no vidējiem lielumiem aprēķina koeficientu “r”;

g)

veicot 1. tipa testu, transportlīdzeklī, to darbinot gāzes režīmā, ne vairāk kā 60 sekundes izmanto vienīgi benzīnu.

1.2.   Papildu prasības pielāgojamas degvielas transportlīdzekļiem

1.2.1.   Pielāgojamas degvielas ar etanolu vai biodīzeļdegvielu darbināma transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam transportlīdzekļa ražotājs raksturo transportlīdzekļa spēju pielāgoties ikvienam benzīna un etanola maisījumam (maisījumā etanols nepārsniedz 85 %) vai dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas maisījumam, kāds var būt tirgū.

1.2.2.   Attiecībā uz pielāgojamas degvielas transportlīdzekļiem pārejai no vienas standartdegvielas uz otru testu starplaikos jānotiek, manuāli nekoriģējot motora iestatījumus.

2.   PAPILDU TEHNISKĀS PRASĪBAS UN TESTI

2.1.   Maza apjoma ražotāji

2.1.1.   Šis regulas 3. panta 3. punktā minēto tiesību aktu saraksts

Tiesību akts

Prasības

Kalifornijas noteikumu kodekss, 13. sadaļa, 1961.a) un 1961.b)(1)(C)(1) sadaļa, ko piemēro transportlīdzekļiem, kuru modeļa gads ir 2001. vai jaunāks, 1968.1., 1968.2., 1968.5., 1976. un 1975., publicējis Barclay’s Publishing.

Tipa apstiprinājums jāpiešķir saskaņā ar Kalifornijas noteikumu kodeksu, ko piemēro vieglajiem automobiļiem, kuru modeļa gads ir visjaunākais.

2.2.   Degvielas tvertnes ieplūdes atveres

2.2.1.   Benzīna vai etanola tvertnes uzpildes sprausla ir projektēta tā, ka tvertni pa to nevar uzpildīt ar degvielas sūkņa uzpildes stobru, kura ārējais diametrs ir 23,6 mm vai lielāks.

2.2.2.   Pielikuma 2.2.1. iedaļu nepiemēro transportlīdzeklim, attiecībā uz kuru ir spēkā abi šādi nosacījumi:

a)

transportlīdzeklis projektēts un būvēts tā, ka nevienu iekārtu, kas paredzēta gāzveida piesārņotāju emisijas kontrolei, negatīvi neietekmē benzīns ar svina saturu,

b)

transportlīdzeklis ir skaidri, salasāmi un neizdzēšami marķēts ar svinu nesaturoša benzīna simbolu, kas precizēts ISO 2575:2004 un ko uzreiz var pamanīt persona, kas uzpilda degvielas tvertni. Pieļaujams papildu marķējums.

2.2.3.   Ir jāparedz noteikums, lai novērstu pārmērīgas iztvaikošanas emisijas un degvielas izlīšanu, ko rada degvielas tvertnes vāka neesība. To var panākt, izmantojot vienu no turpmāk minētā:

a)

vai nu automātiski atveramu un aizveramu, nenoņemamu degvielas tvertnes vāku,

b)

konstrukcijas īpašības, kas nepieļauj pārmērīgas iztvaikošanas emisijas degvielas tvertnes vāka neesības gadījumā,

c)

vai arī jebkādu citu līdzekli ar tādu pašu efektu. Piemēram, var minēt (neizsmeļošs uzskaitījums) piesietu tvertnes vāku, ar ķēdi piestiprinātu tvertnes vāku vai tādu vāku, kam izmanto to pašu atslēgu gan tvertnes vākam, gan transportlīdzekļa aizdedzei. Šādā gadījumā atslēgai ir jābūt izņemamai no tvertnes vāka tikai tad, kad tas ir aizslēgts.

2.3.   Elektroniskās sistēmas drošības noteikumi

2.3.1.   Katram transportlīdzeklim ar emisijas kontroles datoru piemīt īpašības, kas neļauj veikt pārveidojumus, izņemot, ja ražotājs tos ir apstiprinājis. Ražotājs apstiprina pārveidojumus tikai tad, ja tie ir vajadzīgi šā transportlīdzekļa diagnostikai, tehniskajai apkopei, pārbaudei, modernizēšanai vai remontam. Ikvienam atkārtoti ieprogrammējamam datora kodam vai darbības parametram jābūt aizsargātam pret bojājumiem un jāizmanto ISO 15031–7 noteikumu 2001. gada 15. marta versija (SAE J2186, 1996. gada oktobra versija), ja drošības informācijas apmaiņu veic, izmantojot protokolus un diagnostikas savienojumu atbilstīgi XI pielikuma 1. papildinājumam. Visām maināmajām kalibrēšanas atmiņas mikroshēmām jābūt iespraustām, ievietotām slēgtā apvalkā vai aizsargātām ar elektroniskiem algoritmiem, un tās nedrīkst būt maināmas, ja neizmanto īpašus darbarīkus un procedūras. Šādi aizsargātas drīkst būt tikai īpašības, kas tieši saistītas ar emisiju kalibrēšanu vai transportlīdzekļa pretaizdzīšanu.

2.3.2.   Ar datoru kodēta motora darbības parametri nedrīkst būt maināmi, neizmantojot īpašus darbarīkus un procedūras (piemēram, pielodēti vai piestiprināti datoru komponenti vai aizplombēti (vai aizlodētas) datoru korpusi).

2.3.3.   Tādu mehānisku degvielas iesmidzināšanas sūkņu gadījumā, kas uzstādīti kompresijaizdedzes motoriem, ražotājiem jāveic atbilstīgi pasākumi, lai aizsargātu maksimālās degvielas padeves iestatījumu no bojājuma, transportlīdzeklim esot ekspluatācijā.

2.3.4.   Ražotājs var pieteikties apstiprinātājiestādē, lai saņemtu atbrīvojumu no kādas no 2.3. iedaļā minētajām prasībām tādiem transportlīdzekļiem, kuriem šāda aizsardzība visdrīzāk nav vajadzīga. Starp kritērijiem, kurus apstiprinātājiestāde novērtē, apsverot atbrīvojuma noteikšanu, cita starpā, ir darbības mikroshēmu pieejamība konkrētajā brīdī, transportlīdzekļa spēja darboties ar augstu efektivitāti un plānotais transportlīdzekļu pārdošanas apjoms.

2.3.5.   Ražotājiem, kas izmanto programmējamas datora kodu sistēmas (piemēram, elektriski pārprogrammējamās lasāmatmiņas iekārtas ar dzēšanu, EEPROM), jānovērš neatļauta pārprogrammēšana. Ražotāji izmanto uzlabotas aizsardzības stratēģijas pret bojāšanu un ierakstaizsardzības īpašības, kam nepieciešama elektroniska piekļuve ražotāja uzturētam datoram ārpus uzņēmuma, kam var piekļūt neatkarīgi uzņēmumi, izmantojot XIV pielikuma 2.3.1. un 2.2. iedaļā noteikto aizsardzību. Apstiprinātājiestādei jāapstiprina metodes, kas ļauj sasniegt pietiekamu aizsardzības līmeni pret bojājumiem.

2.4.   Testu piemērošana

2.4.1.   Testu piemērošana transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam sniegta I.2.4. attēlā. Īpašās testa procedūras ir aprakstītas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII un XVI pielikumā (1).

I.2.4. attēls

Testa prasību piemērošana tipa apstiprinājumam un attiecināšanai uz citu tipu

Transportlīdzekļa kategorija

Transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes motoriem, tostarp hibrīdie transportlīdzekļi

Transportlīdzekļi ar kompresijaizdedzes motoriem, tostarp hibrīdie transportlīdzekļi

Ar vienu degvielu

Ar divām degvielām (2)

Ar pielāgojamu degvielu (2)

Ar pielāgojamu degvielu

Ar vienu degvielu

Standartdegviela

Benzīns (E5)

LPG

NG/Biometāns

Ūdeņradis

Benzīns (E5)

Benzīns (E5)

Benzīns (E5)

Benzīns (E5)

Dīzeļdegviela (B5)

Dīzeļdegviela (B5)

LPG

NG/Biometāns

Ūdeņradis

Etanols (E85)

Biodīzeļdegviela

Gāzveida piesārņotāji

(1. tipa tests)

 

(abām degvielām)

(abām degvielām)

 

(abām degvielām)

 

Makrodaļiņas

(1. tipa tests)

(tiešā iesmidzināšana)

 

(tiešā iesmidzināšana) (benzīns)

(tiešā iesmidzināšana)

(benzīns)

 

(tiešā iesmidzināšana)

(abām degvielām)

 

Tukšgaitas emisijas

(2. tipa tests)

 

(abām degvielām)

(abām degvielām)

 

(abām degvielām)

 

Kartera emisijas

(3. tipa tests)

 

(benzīns)

(benzīns)

 

(benzīns)

 

Iztvaikošanas emisijas

(4. tipa tests)

 

(benzīns)

(benzīns)

 

(benzīns)

 

Ilgizturīgums

(5. tipa tests)

 

(benzīns)

(benzīns)

 

(benzīns)

 

Zemas temperatūras emisijas

(6. tipa tests)

 

(benzīns)

(benzīns)

 

 (3)

(abām degvielām)

 

 

Ekspluatācijas atbilstība

 

(abām degvielām)

(abām degvielām)

 

(abām degvielām)

 

Iebūvētā diagnostika

 

 

 

CO2 emisijas un degvielas patēriņš

 

(abām degvielām)

(abām degvielām)

 

(abām degvielām)

 

Dūmainība

 

 

 

3.   TIPA APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

3.1.   Attiecināšana uz citu tipu izpūtēja emisijām (1., 2. un 6. tipa tests)

Transportlīdzekļi ar atšķirīgu atskaites masu

3.1.1.1.   Tipa apstiprinājumu attiecina uz citu tipu tikai tiem transportlīdzekļiem, kuru atskaites masai nepieciešams izmantot divas nākamās augstākās ekvivalentās inerces vai jebkuru zemāku ekvivalento inerci.

3.1.1.2.   N kategorijas transportlīdzekļiem apstiprinājumu attiecina uz citu tipu tikai transportlīdzekļiem ar mazāku atskaites masu, ja jau apstiprināta transportlīdzekļa emisijas ir robežās, kādas noteiktas transportlīdzeklim, kam pieprasīta apstiprinājuma attiecināšana uz citu tipu.

Transportlīdzekļi ar atšķirīgu vispārīgo pārnesumu attiecību

3.1.2.1.   Tipa apstiprinājumu attiecina uz citu tipu transportlīdzekļiem ar atšķirīgu pārnesumu attiecību, tikai pastāvot noteiktiem nosacījumiem.

3.1.2.2.   Lai noteiktu, vai tipa apstiprinājumu var attiecināt uz citu tipu, katrai pārnesumu attiecībai, ko izmanto 1. un 6. tipa testos, jānosaka proporcija

Formula

kurā, ja motora apgriezienu skaits ir 1 000 apgriezieni minūtē, V1 ir apstiprinātā tipa transportlīdzekļa ātrums un V2 ir tā tipa transportlīdzekļa ātrums, attiecībā uz kuru pieprasīts apstiprinājuma attiecinājums uz citu tipu.

3.1.2.3.   Ja katrai pārnesuma attiecībai E ≤ 8 %, tad attiecinājums uz citu tipu jāpiešķir, neatkārtojot 1. un 6. tipa testu.

3.1.2.4.   Ja vismaz vienai pārnesumu attiecībai E > 8 % un ja katrai pārnesuma attiecībai E ≤ 13 %, tad jāatkārto 1. un 6. tipa tests. Testus var veikt ražotāja izvēlētā laboratorijā, ko apstiprinājis tehniskais dienests. Testa ziņojums jānosūta tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprinājuma testiem.

3.1.3.   Transportlīdzekļi ar atšķirīgu atskaites masu un pārnesumu attiecību

Tipa apstiprinājumu attiecina uz citu tipu transportlīdzekļiem ar atšķirīgu atskaites masu un pārnesumu attiecību, ja ir izpildīti 3.1.1. un 3.1.2. punktā minētie nosacījumi.

Transportlīdzekļi ar periodiski reģenerējošām sistēmām

Tipa apstiprinājumu tāda transportlīdzekļa tipam, kas aprīkots ar periodiski reģenerējošu sistēmu, attiecina uz citu tipu transportlīdzekļiem ar periodiski reģenerējošām sistēmām, kuru turpmāk aprakstītie parametri ir identiski vai ir noteiktās pielaides robežās. Attiecinājums uz citu tipu attiecas tikai uz mērījumiem, kas ir īpaši definētajai periodiski reģenerējošajai sistēmai.

3.1.4.1.   Identiskie parametri apstiprinājuma attiecināšanai uz citu tipu ir šādi:

1.

motors,

2.

sadegšanas process,

3.

periodiski reģenerējoša sistēma (t. i., katalizators, makrodaļiņu filtrs),

4.

konstrukcija (t. i., korpusa veids, dārgmetāla tips, substrāta veids, šūnu blīvums),

5.

tips un darbības princips,

6.

dozēšana un piemaisījumu sistēma,

7.

tilpums ±10 %,

8.

atrašanās vieta (temperatūra ±50 °C, ja ātrums 120 km/h, vai maksimālā temperatūras/spiediena atšķirība ir 5 %).

3.1.4.2.   Ki koeficientu izmantošana transportlīdzekļiem ar atšķirīgu atskaites masu

Ki koeficientus, kas izstrādāti saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 3. iedaļā noteiktajām procedūrām tipa apstiprinājumam transportlīdzekļu tipam ar periodiski reģenerējošu sistēmu var izmantot citiem transportlīdzekļiem, kuri atbilst 3.1.4.1. iedaļā minētajiem kritērijiem un kuru atskaites masa ir divu nākamo augstāko ekvivalento inerču vai jebkuras zemākas ekvivalentās inerces klasē.

3.1.5.   Attiecināšanas uz citu tipu piemērošana citiem transportlīdzekļiem

Ja attiecināšana uz citu tipu piešķirta saskaņā ar 3.1.1.–3.1.4. punktu, šādu tipa apstiprinājumu nedrīkst attiecināt uz citiem transportlīdzekļiem.

3.2.   Attiecināšana uz citu tipu iztvaikošanas emisijām (4. tipa tests)

Tipa apstiprinājums jāattiecina uz transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar iztvaikošanas emisiju kontroles sistēmu, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

3.2.1.1.   degvielas/gaisa mērīšanas pamatprincips (piemēram, viena punkta iesmidzināšana) ir vienāds;

3.2.1.2.   degvielas tvertnes forma un degvielas tvertnes materiāls, un šķidrās degvielas caurules ir identiskas;

3.2.1.3.   testē sliktāko transportlīdzekli, ņemot vērā šķērsgriezumu un aptuveno caurules garumu. Tehniskais dienests, kas atbild par tipa apstiprinājuma testiem, nolemj, vai neidentiskie tvaiku/šķidruma separatori ir pieņemami;

3.2.1.4.   degvielas tvertnes tilpums ir robežās ±10 %;

3.2.1.5.   degvielas tvertnes redukcijas vārsta iestatījums ir identisks;

3.2.1.6.   degvielas tvaiku uzglabāšanas metode ir identiska, t. i., identiska filtra forma un tilpums, uzglabāšanas līdzeklis, gaisa attīrītājs (ja to izmanto iztvaikošanas emisiju kontrolei) utt.;

3.2.1.7.   uzglabāto tvaiku attīrīšanas metode ir identiska (piemēram, gaisa plūsma, sākuma punkts vai izplūdes apjoms iepriekšējas sagatavošanas ciklā);

3.2.1.8.   degvielas mērīšanas sistēmas plombēšanas un ventilēšanas metodes ir identiskas.

Tipa apstiprinājumu attiecina uz citu tipu transportlīdzekļiem ar:

3.2.2.1.   dažādu motora lielumu;

3.2.2.2.   dažādu motora jaudu;

3.2.2.3.   automātisko un manuālo pārnesumkārbu;

3.2.2.4.   divu un četru riteņu piedziņu;

3.2.2.5.   dažādu virsbūvi;

3.2.2.6.   dažādiem riteņu un riepu izmēriem.

3.3.   Piesārņojuma kontroles iekārtu ilgizturīguma attiecināšana uz citu tipu (5. tipa tests)

Tipa apstiprinājums jāattiecina uz dažādiem transportlīdzekļu tipiem, ja šādu transportlīdzekļu, motoru vai piesārņojuma kontroles sistēmu parametri, kas norādīti turpmāk, ir identiski vai ir noteiktās pielaides robežās.

3.3.1.1.   Transportlīdzeklis

Inerces kategorija: divu nākamo augstāko inerču vai jebkuras zemākas inerces kategorija.

Kopējā ceļa noslodze pie 80 km/h: +5 % un ikviena zemāka vērtība.

3.3.1.2.   Motors:

a)

motora cilindra kapacitāte (±15 %),

b)

vārstu skaits un kontrole,

c)

degvielas sistēma,

d)

dzesēšanas sistēmas tips,

e)

sadegšanas process.

3.3.1.3.   Piesārņojuma kontroles sistēmas parametri:

a)

katalītiskie neitralizatori un makrodaļiņu filtri:

katalītisko neitralizatoru, filtru un elementu skaits,

katalītisko neitralizatoru un filtru izmērs (monolīta tilpums ±10 %),

katalizatora darbības tips (oksidēšana, trīsceļu, vienkāršs NOx filtrs, SCR, vienkāršs NOx katalizators vai cits),

dārgmetāla slodze (identiska vai lielāka),

dārgmetāla tips un procentuālā attiecība (±15 %),

substrāts (struktūra un materiāls),

elementu blīvums,

temperatūras svārstības pie katalītiskā neitralizatora vai filtra ieplūdes atveres ne lielākas par 50 K. Šīs temperatūras svārstības pārbauda stabilā stāvoklī ar ātrumu 120 km/h un 1. tipa testa slodzes iestatījumu;

b)

gaisa iesmidzināšana:

ar vai bez

tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u. c.);

c)

Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR):

ir vai nav

tips (ar dzesēšanu vai bez dzesēšanas, aktīva vai pasīva kontrole, augsts spiediens vai zems spiediens).

3.3.1.4.   Ilglaicīguma testu var veikt, izmantojot transportlīdzekli, virsbūves veidu, pārnesumkārbu (automātisko vai manuālo) un riteņu vai riepu izmēru, kas ir atšķirīgs no tā, kas ir transportlīdzekļa tipam, kuram tipa apstiprinājums ir pieprasīts.

3.4.   Attiecināšana uz citu tipu iebūvētām diagnostikas sistēmām

3.4.1.   Tipa apstiprinājums jāattiecina uz atšķirīgiem transportlīdzekļiem ar identisku motoru un emisijas kontroles sistēmām, kā noteikts XI pielikuma 2. papildinājumā. Tipa apstiprinājums jāattiecina uz citu tipu, neatkarīgi no šādam transportlīdzekļa iezīmēm:

a)

motora palīgdetaļas;

b)

riepas;

c)

ekvivalentā inerce;

d)

dzesēšanas sistēma;

e)

kopējie pārnesuma skaitļi;

f)

transmisijas tips;

g)

virsbūves veids.

3.5.   Attiecināšana uz citu tipu CO2 emisijām un degvielas patēriņu

Transportlīdzekļi, ko darbina tikai iekšdedzes dzinējs, izņemot transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar periodiski reģenerējošām emisijas kontroles sistēmām.

3.5.1.1.   Tipa apstiprinājums jāattiecina uz transportlīdzekļiem, kam ir atšķirīgas šādas iezīmes, ja tehniskā dienesta izmērītās CO2 emisijas nepārsniedz tipa apstiprinājuma vērtību par vairāk nekā 4 % M kategorijas transportlīdzekļiem un 6 % N kategorijas transportlīdzekļiem:

standartmasa,

tehniski pieļaujamā transportlīdzekļa maksimālā pilnā masa,

virsbūves tips, kā definēts Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma C iedaļā,

kopējie pārnesuma skaitļi,

motora aprīkojums un palīgdetaļas.

Transportlīdzekļi, ko darbina tikai iekšdedzes dzinējs un kas aprīkoti ar periodiski reģenerējošām emisijas kontroles sistēmām.

3.5.2.1.   Tipa apstiprinājums jāattiecina uz transportlīdzekļiem, kam ir atšķirīgas 3.5.1.1. iedaļā minētās iezīmes, bet kas nepārsniedz ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 (4) 10. pielikumā minētās saimes iezīmes, ja tehniskā dienesta izmērītās CO2 emisijas nepārsniedz tipa apstiprinājuma vērtību par vairāk kā 4 % M kategorijas transportlīdzekļiem un 6 % N kategorijas transportlīdzekļiem, un ja piemēro tādu pašu Ki koeficientu.

3.5.2.2.   Tipa apstiprinājums jāattiecina uz transportlīdzekļiem ar atšķirīgu Ki koeficientu, ja tehniskā dienesta izmērītās CO2 emisijas nepārsniedz tipa apstiprinājuma vērtību par vairāk nekā 4 % M kategorijas transportlīdzekļiem un 6 % N kategorijas transportlīdzekļiem un ja ir piemērojams vienāds Ki koeficients.

3.5.3.   Transportlīdzekļi, ko darbina tikai elektrisks spēka piedziņas bloks

Attiecinājums uz citu tipu jāpiešķir pēc vienošanās ar tehnisko dienestu, kas atbild par testu veikšanu.

3.5.4.   Transportlīdzekļi, ko darbina hibrīds elektrisks spēka piedziņas bloks

Tipa apstiprinājums jāattiecina uz transportlīdzekļiem, kam ir atšķirīgas šādas iezīmes, ja tehniskā dienesta izmērītā CO2 emisija un elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz tipa apstiprinājuma vērtību par vairāk nekā 4 % M kategorijas transportlīdzekļiem un 6 % N kategorijas transportlīdzekļiem:

standartmasa,

tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa,

virsbūves tips, kā definēts Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma C iedaļā,

attiecībā uz citu iezīmju maiņu attiecināšanu uz citu tipu var piešķirt pēc vienošanās ar tehnisko dienestu, kas atbild par testu veikšanu.

N kategorijas transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma attiecināšana uz citu tipu saimes ietvaros

3.5.5.1.   N kategorijas transportlīdzekļiem, kas apstiprināti kā transportlīdzekļu saimes locekļi, izmantojot 3.6.2. iedaļas procedūru, tipa apstiprinājumu attiecina uz transportlīdzekļiem tās pašas saimes ietvaros tikai tad, ja tehniskais dienests aplēsis, ka jaunā transportlīdzekļa degvielas patēriņš nepārsniedz tāda transportlīdzekļa degvielas patēriņu, uz kuru pamatojas saimes degvielas patēriņš.

Tipa apstiprinājumu var attiecināt arī uz šādiem transportlīdzekļiem:

tie ir līdz 110 kg smagāki nekā testētais saimes transportlīdzeklis, ja vien to masas starpība ar vieglāko saimes transportlīdzekli nepārsniedz 220 kg,

to kopējā pārnesuma attiecība ir zemāka nekā testētajam saimes loceklim tikai atšķirīga riepu izmēra dēļ,

tie atbilst visiem citiem saimes parametriem.

3.5.5.2.   N kategorijas transportlīdzekļiem, kas tipa apstiprinājumu saņēmuši kā saimes transportlīdzekļi, izmantojot 3.6.3. punktā noteikto procedūru, tipa apstiprinājumu var attiecināt uz šīs pašas saimes transportlīdzekļiem, neveicot papildtestus, tikai tad, ja tehniskais dienests aplēš, ka jaunā transportlīdzekļa degvielas patēriņš nepārsniedz robežvērtības, kas noteiktas saimes transportlīdzekļiem ar attiecīgi augstāko un zemāko degvielas patēriņu.

3.6.   N kategorijas transportlīdzekļu tipa apstiprinājums saimes ietvaros attiecībā uz degvielas patēriņu un CO2 emisijām

N kategorijas transportlīdzekļa tipu saimes ietvaros apstiprina, kā noteikts 3.6.1. punktā, izmantojot vienu no attiecīgi 3.6.2. un 3.6.3. punktā aprakstītajām metodēm.

N kategorijas transportlīdzekļus var grupēt saimes ietvaros, lai izmērītu degvielas patēriņu un CO2 emisijas, ja šādi parametri ir identiski vai norādītajās robežās.

3.6.1.1.   Identiskie parametri ir šādi:

ražotājs un tips, kā noteikts 4. papildinājuma I iedaļā,

motora darba tilpums,

emisiju kontroles sistēmas tips,

degvielas sistēmas tips, kā definēts 4. papildinājuma 1.10.2. punktā.

3.6.1.2.   Šādiem parametriem jābūt šādās robežās:

kopējā pārnesuma attiecība (par ne vairāk kā 8 % augstāka par zemāko), kā noteikts 4. papildinājuma 1.13.3. punktā,

atskaites masa (par ne vairāk kā 220 kg mazāka par lielāko),

frontālā daļa (par ne vairāk kā 15 % mazāka par lielāko),

motora jauda (par ne vairāk kā 10 % mazāka par lielāko).

3.6.2.   Transportlīdzekļu saimi, kā noteikts 3.6.1. punktā, var apstiprināt ar CO2 emisiju un degvielas patēriņa datiem, kas ir kopīgi visiem saimes locekļiem. Tehniskajam dienestam testēšanai jāizvēlas viens saimes loceklis, kuram pēc tehniskā dienesta ieskata ir vislielākā CO2 emisija. Mērījumus veic saskaņā ar XII pielikumu, un rezultātus, kurus iegūst saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 5.5. iedaļā aprakstīto metodi, izmanto kā tipa apstiprinājuma vērtības, kas ir kopīgas visiem saimes locekļiem.

3.6.3.   Transportlīdzekļus, kas saskaņā ar 3.6.1. punktu ir sagrupēti saimē, var apstiprināt ar individuāliem CO2 emisiju un degvielas patēriņa datiem katram saimes loceklim. Tehniskais dienests testēšanai izvēlas divus transportlīdzekļus, kuriem pēc tehniskā dienesta ieskata ir attiecīgi visaugstākā un viszemākā CO2 emisija. Mērījumus veic, kā norādīts XII pielikumā. Ja ražotāja norādītie dati par šiem diviem transportlīdzekļiem ir ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 5.5. iedaļā aprakstītajās pielaides robežās, kā tipa apstiprinājuma vērtības var izmantot CO2 emisijas datus, ko ražotājs norādījis visiem saimes locekļiem. Ja ražotāja norādītie dati neietilpst minētajās pielaides robežās, tad par tipa apstiprinājuma vērtībām izmanto rezultātus, kas iegūti saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 5.5. iedaļā aprakstīto metodi, un tehniskais dienests papildtestiem izvēlas atbilstošu citu saimes transportlīdzekļu.

4.   RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

4.1.   Ievads

4.1.1.   Attiecīgā gadījumā 1., 2., 3. un 4. tipa testus, OBD testu, CO2 emisiju un degvielas patēriņa testu un testu dūmainības noteikšanai veic saskaņā ar 2.4. iedaļas aprakstu. Īpašās procedūras ražojumu atbilstībai noteiktas 4.2.–4.10. iedaļā.

4.2.   Transportlīdzekļa atbilstības pārbaude 1. tipa testam

4.2.1.   Transportlīdzeklim, kura specifikācija ir tāda pati kā aprakstīts tipa apstiprinājuma sertifikātā, veic 1. tipa testu. Ja ir jāveic 1. tipa tests tāda transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam, kas attiecināts uz vienu vai vairākiem citiem tipiem, 1. tipa testus veic vai nu transportlīdzeklim, kas aprakstīts sākotnējā informācijas komplektā, vai arī transportlīdzeklim, kas aprakstīts informācijas komplektā, kas attiecas uz atbilstīgo attiecinājumu uz citu tipu.

Pēc apstiprinātājiestādes izdarītās izvēles ražotājs nedrīkst veikt pielāgojumus izvēlētajos transportlīdzekļos.

4.2.2.1.   No sērijas nejauši izvēlas trīs transportlīdzekļus un tos testē, kā aprakstīts šīs regulas III pielikumā. Nolietojuma koeficientus izmanto tādā pašā veidā. Robežvērtības ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikuma 1. un 2. tabulā.

4.2.2.2.   Ja apstiprinātājiestāde ir apmierināta ar ražojuma standartatkāpi, ko ražotājs devis saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK X pielikumu, testus veic saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājumu.

Ja apstiprinātājiestāde nav apmierināta ar ražojuma standartatkāpi, ko ražotājs devis saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK X pielikumu, testus veic saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumu.

Sērijas ražojumus uzskata par atbilstīgiem vai neatbilstīgiem, pamatojoties uz transportlīdzekļu izlases testu, tiklīdz ir pieņemts lēmums par to, ka visi piesārņotāji izturējuši testu, vai par to, ka viens piesārņotājs nav izturējis testu, saskaņā ar attiecīgajā papildinājumā piemērojamiem testēšanas kritērijiem.

Ja ir pieņemts lēmums, ka viens piesārņotājs izturējis testu, šo lēmumu nemaina nekādi papildtesti, ko veic, lai pieņemtu lēmumu par pārējiem piesārņotājiem.

Ja nav pieņemts lēmums, ka visi piesārņotāji izturējuši testu, vai par to, ka viens piesārņotājs nav izturējis testu, testu veic ar citu transportlīdzekli (skatīt I.4.2. attēlu).

I.4.2. attēls

Image

Neskarot III pielikumā minētās prasības, testus veic ar transportlīdzekļiem, kas nākuši tieši no ražošanas līnijas.

4.2.3.1.   Tomēr pēc ražotāja pieprasījuma testus var veikt ar transportlīdzekļiem, kuru nobraukums ir:

a)

ne vairāk kā 3 000 km transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru;

b)

ne vairāk kā 15 000 km transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru.

Iebraukuma procedūru veic ražotājs, kuram jāapņemas neveikt nekādus pielāgojumus minētajiem transportlīdzekļiem.

4.2.3.2.   Ja ražotājs vēlas iebraukt transportlīdzekli (“x” km; x ≤ 3 000 km transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoru, un x ≤ 15 000 km transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar kompresijaizdedzes motoru), procedūra ir šāda:

a)

pirmajam testētajam transportlīdzeklim piesārņotāja emisijas (1. tips) mēra pie nulles un “x” km;

b)

katram piesārņotājam aprēķina emisiju izvērtēšanas koeficientu starp nulli un “x” km:

emisijas pie “x” km/emisijas pie 0 km

Tas var būt mazāks par 1; un

c)

pārējos transportlīdzekļus neiebrauc, bet to nulles km emisijas reizina ar maiņas koeficientu. Šajā gadījumā jāņem šādas vērtības:

i)

pirmajam transportlīdzeklim vērtības pie “x” km;

ii)

pārējiem transportlīdzekļiem vērtības pie 0 km, ko reizina ar emisiju izvērtēšanas koeficientu.

4.2.3.3.   Visus testus veic ar pārdošanā esošu degvielu. Tomēr pēc ražotāja pieprasījuma var lietot IX pielikumā aprakstītās standartdegvielas.

4.3.   Transportlīdzekļa atbilstības pārbaude attiecībā uz CO2 emisijām

4.3.1.   Ja transportlīdzekļa tips ir attiecināts uz vienu vai vairākiem citiem tipiem, testus veic transportlīdzeklim(-ļiem), kas aprakstīts(-i) informācijas komplektā, kurš pievienots pirmajam pieteikumam par tipa apstiprināšanu, vai arī transportlīdzeklim, kas aprakstīts informācijas komplektā, kurš pievienots atbilstīgajam attiecinājumam uz citu tipu.

4.3.2.   Ja apstiprinātājiestāde nav apmierināta ar ražotāja revīziju, piemēro Direktīvas 2007/46/EK X pielikuma 3.3. un 3.4. punktu.

4.3.3.   Šajā iedaļā un 1. un 2. papildinājumā, jēdziens “piesārņotājs” ietver regulētos piesārņotājus (kuri norādīti Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikuma 1. un 2. tabulā) un CO2 emisijas.

Transportlīdzekļa atbilstību CO2 emisijām nosaka saskaņā ar 4.2.2. punktā aprakstīto procedūru ar šādiem izņēmumiem:

4.3.4.1.   Noteikumus 4.2.2.1. iedaļā aizstāj šādi:

No sērijas nejauši paņem trīs transportlīdzekļus un testē, kā aprakstīts XII pielikumā.

4.3.4.2.   Noteikumus 4.2.3.1. iedaļā aizstāj šādi:

Tomēr pēc ražotāja pieprasījuma testus var veikt ar transportlīdzekļiem, kuri nobraukuši ne vairāk nekā 15 000 km.

Šajā gadījumā iebraukuma procedūru veic ražotājs, kuram jāapņemas neveikt nekādus pielāgojumus minētajiem transportlīdzekļiem.

4.3.4.3.   Noteikumus 4.2.3.2. iedaļā aizstāj šādi:

Ja ražotājs vēlas iebraukt transportlīdzekļus (“x” km, ja x ≤ 15 000 km), izmanto šādu procedūru:

a)

pirmajam testētajam transportlīdzeklim piesārņotāju emisijas mēra pie nulles un “x” km;

b)

katram piesārņotājam aprēķina emisiju izvērtēšanas koeficientu starp nulli un “x” km:

emisijas pie “x” km/emisijas pie 0 km

Tas var būt mazāks par 1; un

c)

pārējos transportlīdzekļus neiebrauc, bet to nulles km emisijas reizina ar emisiju izvērtēšanas koeficientu. Šajā gadījumā jāņem šādas vērtības:

i)

pirmajam transportlīdzeklim vērtības pie “x” km,

ii)

pārējiem transportlīdzekļiem vērtības pie “x” km, ko reizina ar maiņas koeficientu.

4.3.4.4.   Noteikumus 4.2.3.3. iedaļā aizstāj šādi:

Testēšanai izmanto šīs regulas IX pielikumā aprakstītās standartdegvielas.

4.3.4.5.   Pārbaudot transportlīdzekļa atbilstību attiecībā uz CO2 emisijām, kā alternatīvu 4.3.4.3. iedaļā minētajai procedūrai transportlīdzekļa ražotājs var izmantot fiksētu maiņas koeficientu EC, kas ir 0,92, un reizināt ar šo koeficientu visas CO2 vērtības, kas izmērītas pie nulles km.

4.4.   Transportlīdzekļi, ko darbina tikai elektrisks spēka piedziņas bloks

Mērījumus, kas nodrošina ražojumu atbilstību attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu, pārbauda, pamatojoties uz aprakstu tipa apstiprinājuma sertifikātā, kas atbilst šā pielikuma 4. papildinājumā dotajam paraugam.

Apstiprinājuma turētājs jo īpaši:

4.4.1.1.   nodrošina efektīvas ražojumu kvalitātes kontroles procedūras;

4.4.1.2.   izmanto piekļuvi iekārtām, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu atbilstību katram apstiprinātajam tipam;

4.4.1.3.   nodrošina, ka informācija par testa rezultātiem tiek reģistrēta un pievienotie dokumenti ir pieejami laikposmā, par kura ilgumu vienojas ar administratīvo dienestu;

4.4.1.4.   analizē katra testa tipa rezultātus, lai pārraudzītu un nodrošinātu ražojuma parametru konsekvenci, ņemot vērā rūpnieciskajā ražošanā pieļaujamās variācijas;

4.4.1.5.   nodrošina, ka katram transportlīdzekļa tipam tiek veikti šīs regulas XII pielikumā aprakstītie testi; neskarot ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 7. pielikuma 2.3.1.6. punkta prasības, pēc ražotāja pieprasījuma testus veic transportlīdzekļiem bez nobraukuma;

4.4.1.6.   nodrošina, ka ikvienam paraugu kopumam vai testa daļām, kas norāda uz neatbilstību attiecīgajam tipa testam, veic atkārtotu paraugu ņemšanu un atkārtotu testu. Tiek veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai atjaunotu ražojumu atbilstību.

Apstiprinātājiestādes var jebkurā brīdī pārbaudīt katrā ražošanas vienībā piemērotās metodes.

4.4.2.1.   Katrā pārbaudē inspektoram, kas ieradies ražošanas objektā, uzrāda testu veikšanas un ražošanas pārraudzības ierakstus.

4.4.2.2.   Inspektors izlases veidā var nejauši izvēlēties paraugus testēšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu obligāto skaitu nosaka, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

4.4.2.3.   Ja kvalitātes līmenis šķiet nepietiekams vai ja liekas lietderīgi pārbaudīt saskaņā ar 4.4.2.2. iedaļu veikto testu derīgumu, inspektors atlasa paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas veicis apstiprinājuma testus.

4.4.2.4.   Apstiprinātājiestādes var veikt visus šajā regulā paredzētos testus.

4.5.   Transportlīdzekļi, ko darbina hibrīds elektrisks spēka piedziņas bloks

4.5.1.   Mērījumus, lai pārliecinātos par ražojumu atbilstību attiecībā uz hibrīdu elektrisko transportlīdzekļu CO2 emisijām un elektroenerģijas patēriņu pārbauda, pamatojoties uz aprakstu tipa apstiprinājuma sertifikātā, kas atbilst 4. papildinājumā dotajam paraugam.

4.5.2.   Ražojumu atbilstības kontroles pamatā ir apstiprinātājiestādes veikts novērtējums par ražotāja revīzijas procedūrām, lai nodrošinātu transportlīdzekļa tipa atbilstību attiecībā uz CO2 emisiju un elektroenerģijas patēriņu.

4.5.3.   Ja apstiprinātājiestāde nav apmierināta ar ražotāja revīzijas procedūras standartu, tā pieprasa veikt pārbaudes testus ražošanā esošajiem transportlīdzekļiem.

4.5.4.   Atbilstību CO2 emisijām pārbauda, izmantojot 4.3. iedaļā un 1. un 2. papildinājumā aprakstītās statistikas procedūras. Transportlīdzekļus testē atbilstīgi XII pielikumā noteiktajai procedūrai.

4.6.   Transportlīdzekļa atbilstības pārbaude 3. tipa testam

4.6.1.   Ja jāveic 3. tipa tests, to veic visiem transportlīdzekļiem, kas atlasīti 1. tipa testam par ražojumu atbilstību, kā noteikts 4.2. iedaļā. Piemēro V pielikuma nosacījumus.

4.7.   Transportlīdzekļa atbilstības pārbaude 4. tipa testam

4.7.1.   Ja jāveic 4. tipa tests, to veic atbilstīgi VI pielikumam.

4.8.   Transportlīdzekļa atbilstības pārbaude iebūvētajai diagnostikas (OBD) sistēmai

Ja jāpārbauda OBD sistēmas darbība, to veic saskaņā ar šādām prasībām:

4.8.1.1.   Ja apstiprinātājiestāde konstatē, ka ražojuma kvalitāte šķiet neapmierinoša, no sērijas nejauši paņem transportlīdzekli un tam veic XI pielikuma 1. papildinājumā aprakstītos testus.

4.8.1.2.   Ražojumu uzskata par atbilstīgu, ja transportlīdzeklis atbilst XI pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto testu prasībām.

4.8.1.3.   Ja no sērijas paņemtais transportlīdzeklis neatbilst 4.8.1.1. iedaļas prasībām, nejaušas izlases veidā no sērijas ņem vēl četrus transportlīdzekļus un veic XI pielikuma 1. papildinājumā aprakstītos testus. Testus var veikt transportlīdzekļiem, kuru nobraukums nepārsniedz 15 000 km.

4.8.1.4.   Ražojums jāuzskata par atbilstīgu, ja vismaz trīs transportlīdzekļi atbilst XI pielikuma 1. papildinājumā aprakstīto testu prasībām.

4.9.   Ar LPG vai dabasgāzi darbināmu transportlīdzekļu atbilstības pārbaude

4.9.1.   Ražojuma atbilstības testus var veikt ar komerciālu degvielu, kuras C3/C4 attiecība ir standartdegvielu robežās LPG gadījumā vai kuras Wobbe indekss ir galējo standartdegvielu indeksu robežās NG gadījumā. Šādā gadījumā degvielas analīze jāiesniedz apstiprinātājiestādei.

4.10.   Transportlīdzekļa atbilstības pārbaude dūmainībai

4.10.1.   Transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam attiecībā uz kompresijaizdedzes motora radītajām piesārņotāju emisijām pārbauda, pamatojoties uz rezultātiem, kas apkopoti 4. papildinājumā noteiktā tipa apstiprinājuma sertifikāta papildpielikuma 2.4. punktā.

4.10.2.   Papildus 10.1. punktam, ja pārbauda no sērijas ņemtu transportlīdzekli, testi jāveic šādi:

4.10.2.1. Neiebrauktu transportlīdzekli testē brīvā paātrinājuma režīmā, kas aprakstīts IV pielikuma 2. papildinājuma 4.3. iedaļā. Transportlīdzeklis jāuzskata par atbilstīgu apstiprinātajam tipam, ja noteiktais absorbcijas koeficients nepārsniedz apstiprināšanas zīmē uzrādīto skaitli par vairāk nekā 0,5 m–1.

4.10.2.2. Ja 4.10.2.1. punktā minētajā testā noteiktais skaitlis pārsniedz apstiprināšanas atzīmē uzrādīto skaitli par vairāk nekā 0,5 m–1, tad attiecīgā tipa transportlīdzekli vai tā motoru testē pie vienmērīgiem ātrumiem visā pilnas slodzes līknes diapazonā, kā tas ir aprakstīts IV pielikuma 2. papildinājuma 4.2. iedaļā. Emisijas līmenis nedrīkst pārsniegt ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 7. pielikumā noteiktās robežas (5).


(1)  Transportlīdzekļiem, kurus darbina ar ūdeņradi, un pielāgojamas degvielas ar biodīzeļdegvielu darbināmiem transportlīdzekļiem īpašās testa procedūras tiks noteiktas vēlāk.

(2)  Apvienojot divu degvielu transportlīdzekli ar pielāgojamas degvielas transportlīdzekli, piemēro abas testu prasības.

(3)  Testu ar benzīnu veic tikai tiem transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts līdz Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 6. punktā noteiktajiem datumiem. Testu ar abām degvielām veic norādītajos datumos vai pēc tam.

(4)  OV L 158, 19.6.2007., 34. lpp.

(5)  OV L 326, 24.11.2006., 1. lpp.

1. papildinājums

Ražojumu atbilstības pārbaude – Pirmā statistikas metode

Pirmo statistikas metodi izmanto, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību 1. tipa testam, ja ražotāja ražojumu standartnovirze ir apmierinoša. Piemērojamā statistikas metode noteikta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 1. papildinājumā. Šai procedūrai ir šādi izņēmumi:

1.1.   atsauci 3. punktā uz 5.3.1.4. punktu saprot kā atsauci uz attiecīgo tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā;

1.2.   atsauci 3. punktā uz 2. attēlu saprot kā atsauci uz šīs regulas I.4.2. attēlu.

2. papildinājums

Ražojumu atbilstības pārbaude – Otrā statistikas metode

Otro statistikas metodi izmanto, lai pārbaudītu ražojumu atbilstības prasības 1. tipa testam, ja ražotāja sniegtais apliecinājums par ražojuma standartnovirzi ir vai nu neapmierinošs, vai nav pieejams. Piemērojamā statistikas metode noteikta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 2. papildinājumā. Šai procedūrai ir šādi izņēmumi:

1.1.   atsauci 3. punktā uz 5.3.1.4. punktu saprot kā atsauci uz attiecīgo tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā.

3. papildinājums

PARAUGS

INFORMĀCIJAS DOKUMENTS Nr. …,

kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim attiecībā uz emisijām un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Turpmāk norādītā informācija attiecīgā gadījumā jāiesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus iesniedz atbilstīgā mērogā un pietiekami detalizēti A4 izmērā vai A4 izmēra mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, detaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskā vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums): …

Tips: …

0.2.1.   Komercnosaukums(-i), ja tāds ir …

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir attiecīgais marķējums (1)  (2)

0.3.1.   Šā marķējuma atrašanās vieta: …

0.4.   Transportlīdzekļa kategorija (3): …

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese: …

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

0.9.   Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese

1.   TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

1.1.   Transportlīdzekļa parauga fotoattēli un/vai rasējumi: …

1.3.3.   Dzenošās asis (skaits, novietojums, starpsavienojums): …

2.   MASA UN IZMĒRI (4) (kg un mm)

(vajadzības gadījumā sniedz norādi uz rasējumu)

2.6.   Transportlīdzekļa masa ar virsbūvi un, ja tas ir velkošs transportlīdzeklis, kas nav M1 kategorijas transportlīdzeklis, ar sakabes iekārtu, ja tādu uzstādījis ražotājs, darba kārtībā, vai šasijas masa vai šasijas ar kabīni masa, bez virsbūves un/vai sakabes iekārtas, ja ražotājs neuzstāda virsbūvi un/vai sakabes iekārtu (ieskaitot šķidrumus, instrumentus, rezerves riteni, ja tāds uzstādīts, un vadītāju un, attiecībā uz autobusiem, apkalpes locekli, ja transportlīdzeklī ir apkalpes vieta) (5) (maksimālā un minimālā masa katrā variantā):

2.8.   Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa, ko norādījis ražotājs (6)  (7)

3.   JAUDAS AVOTS (8)ja transportlīdzekli var darbināt vai nu ar benzīnu, dīzeļdegvielu utt. vai arī kombinācijā ar citu degvielu, posteņus atkārto (9))

Ražotājs: …

3.1.1.   Ražotāja motora kods atbilstīgi marķējumam uz motora: …

Iekšdedzes dzinējs

3.2.1.1.   Darbības princips: dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze (1)

četrtaktu/divtaktu/rotējošs cikls (1)

Cilindru skaits un izkārtojums: …

3.2.1.2.1.   Cilindra diametrs (10): … mm

3.2.1.2.2.   Darba gājiens (10): … mm

3.2.1.2.3.   Dzinēja darbības kārtība: …

3.2.1.3.   Motora tilpums(-i): … cm3

3.2.1.4.   Tilpuma kompresijas koeficients (11)

3.2.1.5.   Degkameras, virzuļa galvas un, dzirksteļaizdedzes motora gadījumā, virzuļa gredzenu rasējumi: …

Motora normāls tukšgaitas apgriezienu skaits (11) … min-1

3.2.1.6.1.   Motora liels tukšgaitas apgriezienu skaits (11) … min-1

3.2.1.7.   Oglekļa monoksīda saturs pēc tilpuma izplūdes gāzē ar motora tukšgaitas apgriezieniem (11) … %, kā norādījis ražotājs (tikai dzirksteļaizdedzes motoriem)

3.2.1.8.   Maksimālā tīrā jauda (12) … kW pie … min-1 (ražotāja paziņota vērtība)

3.2.1.9.   Maksimālais pieļautais motora apgriezienu skaits, kā noteicis ražotājs: … min–1

3.2.1.10.   Maksimālais tīrais griezes moments (12): … Nm pie … min-1 (ražotāja paziņota vērtība)

Degviela: Dīzeļdegviela/Benzīns/LPG/NG-Biometāns/Etanols(E85)/Biodīzeļdegviela/Ūdeņradis (13)

3.2.2.2.   RON, bez svina: …

3.2.2.3.   Degvielas tvertnes uzpildes atvere: ierobežota sprausla/marķējums (13)

3.2.2.4.   Transportlīdzekļa degvielas tips: vienas degvielas, divu degvielu, pielāgojamas degvielas

3.2.2.5.   Maksimālais degvielā pieļaujamais biodegvielas apjoms (ražotāja paziņota vērtība): … % pēc tilpuma

Degvielas padeve

Pēc degvielas iesmidzināšanas (tikai kompresijaizdedzei): ir/nav (13)

3.2.4.2.1.   Sistēmas apraksts: …

3.2.4.2.2.   Darbības princips: tiešā iesmidzināšana/priekškamera/virpuļkamera (13)

Iesmidzināšanas sūknis

3.2.4.2.3.1.   Marka(-as): …

3.2.4.2.3.2.   Tips(-i): …

3.2.4.2.3.3.   Maksimālā degvielas padeve (13)  (11) … mm3/takts vai ciklā, ja motora apgriezienu skaits ir: … min-1 vai, alternatīvi, pievienot raksturīgu diagrammu: …

3.2.4.2.3.5.   Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (11): …

Regulators

Atslēgšanās punkts

3.2.4.2.4.2.1.   Atslēgšanās punkts ar slodzi … min-1

3.2.4.2.4.2.2.   Atslēgšanās punkts bez slodzes … min-1

Iesmidzinātājs(-i)

3.2.4.2.6.1.   Marka(-as): …

3.2.4.2.6.2.   Tips(-i): …

Aukstās iedarbināšanas sistēma

3.2.4.2.7.1.   Marka(-as): …

3.2.4.2.7.2.   Tips(-i): …

3.2.4.2.7.3.   Apraksts: …

Papildu iedarbināšanas palīgierīce

3.2.4.2.8.1.   Marka(-s): …

3.2.4.2.8.2.   Tips(-i) …

3.2.4.2.8.3.   Sistēmas apraksts…

Elektroniski vadāma iesmidzināšana: ir/nav (13)

3.2.4.2.9.1.   Marka(-s): …

3.2.4.2.9.2.   Tips(-i): …

Sistēmas apraksts, ja sistēmas, kas nav nepārtrauktas iesmidzināšanas, dod līdzvērtīgu sīku informāciju: …

3.2.4.2.9.3.1.   Vadības bloka marka un tips: …

3.2.4.2.9.3.2.   Degvielas regulētāja marka un tips: …

3.2.4.2.9.3.3.   Gaisa plūsmas sensora marka un tips: …

3.2.4.2.9.3.4.   Degvielas sadalītāja marka un tips: …

3.2.4.2.9.3.5.   Droseļvārsta apvalka marka un tips: …

3.2.4.2.9.3.6.   Ūdens temperatūras devēja marka un tips: …

3.2.4.2.9.3.7.   Gaisa temperatūras devēja marka un tips: …

3.2.4.2.9.3.8.   Gaisa spiediena sensora marka un tips: …

Pēc degvielas iesmidzināšanas (tikai dzirksteļaizdedzei): ir/nav (13)

3.2.4.3.1.   Darbības princips: ieplūdes kolektors (vienā punktā/vairākos punktos (13))/tieša iesmidzināšana/cita (norādīt) (13)

3.2.4.3.2.   Marka(-s): …

3.2.4.3.3.   Tips(-i): …

Sistēmas apraksts, ja sistēmas, kas nav nepārtrauktas iesmidzināšanas, dod līdzvērtīgu sīku informāciju: …

3.2.4.3.4.1.   Vadības bloka marka un tips: …

3.2.4.3.4.3.   Gaisa plūsmas sensora marka un tips:

3.2.4.3.4.6.   Mikroslēdža marka un tips: …

3.2.4.3.4.8.   Droseļvārsta apvalka marka un tips: …

3.2.4.3.4.9.   Ūdens temperatūras sensora marka un tips: …

3.2.4.3.4.10.   Gaisa temperatūras sensora marka un tips: …

3.2.4.3.4.11.   Gaisa spiediena sensora marka un tips: …

Sprauslas: atvēršanās spiediens (11)): … kPa vai raksturīga diagramma:

3.2.4.3.5.1.   Marka(-as) …

3.2.4.3.5.2.   Tips(-i) …

3.2.4.3.6.   Iesmidzināšanas laiks …

Aukstās iedarbināšanas sistēma

3.2.4.3.7.1.   Darbības princips(-i): …

3.2.4.3.7.2.   Darbības ierobežojumi/iestatījumi (13)  (11)

Padeves sūknis

3.2.4.4.1.   Spiediens (11): … kPa vai raksturīga diagramma (11): …

Elektrības sistēma

3.2.5.1.   Klasificēts spriegums: … V, pozitīvs/negatīvs zemējums (13)

Ģenerators

3.2.5.2.1.   Tips: …

3.2.5.2.2.   Nominālā jauda: … VA

Aizdedze

3.2.6.1.   Marka(-s): …

3.2.6.2.   Tips(-i): …

3.2.6.3.   Darbības princips: …

3.2.6.4.   Aizdedzes apsteidzes raksturlīkne (11): …

3.2.6.5.   Statiskās aizdedzes laiks (11): … iedaļas pirms TDC

Dzesēšanas sistēma: šķidrā/gaisa (13)

3.2.7.1.   Motora temperatūras vadības mehānisma nominālie iestatījumi: …

Šķidrums

3.2.7.2.1.   Šķidruma īpašības: …

3.2.7.2.2.   Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav (13)

Īpašības… vai

3.2.7.2.3.1.   Marka(-s): …

3.2.7.2.3.2.   Tips(-i): …

3.2.7.2.4.   Piedziņas attiecība(-s): …

3.2.7.2.5.   Ventilatora un tā darbināšanas mehānisma raksturojums: …

Gaiss

3.2.7.3.1.   Ventilators: ir/nav (13)

Raksturojums: …, vai

3.2.7.3.2.1.   Marka(-s): …

3.2.7.3.2.2.   Tips(-i): …

3.2.7.3.3.   Piedziņas attiecība(-s): …

Ieplūdes sistēma

Uzpūtes iekārta (turbokompresors): ir/nav (13)

3.2.8.1.1.   Marka(-s): …

3.2.8.1.2.   Tips(-i): …

3.2.8.1.3.   Sistēmas apraksts (piem., maksimālais uzpūtes spiediens: …kPa, izlaišanas vārsts, ja tāds ir): …

Starpdzesētājs: ir/nav (13)

3.2.8.2.1.   Tips: gaiss–gaiss/gaiss–ūdens (13)

3.2.8.3.   Uzpildes spiediens pie nominālā motora apgriezienu skaita un 100 % slodzes (tikai kompresijaizdedzes motoriem)

Minimālais pieļaujamais: … kPa

Maksimālais pieļaujamais: … kPa

Ieplūdes cauruļu un to aprīkojuma (gaisa ieplūdes kameras, sildiekārtas, papildu gaisa ieplūdes atveru utt.) apraksts un rasējumi: …

3.2.8.4.1.   Ieplūdes kolektora apraksts (ietvert rasējumus un/vai fotoattēlus): …

Gaisa filtri, rasējumi: … vai

3.2.8.4.2.1.   Marka(-s): …

3.2.8.4.2.2.   Tips(-i): …

Iesūcēja klusinātājs, rasējumi: … vai

3.2.8.4.3.1.   Marka(-s): …

3.2.8.4.3.2.   Tips(-i): …

Izplūdes sistēma

3.2.9.1.   Izplūdes kolektora apraksts un/vai rasējums: …

3.2.9.2.   Izplūdes sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

3.2.9.3.   Maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes (tikai kompresijaizdedzes motoriem): … kPa

3.2.10.   Ieplūdes un izplūdes kanālu minimālais šķērsgriezuma laukums: …

Vārstu iestatījums vai līdzvērtīga informācija

3.2.11.1.   Vārstu maksimālais gājiens, atvēršanās un aizvēršanās leņķis vai sīkāka informācija par laiku alternatīvām sadales sistēmām attiecībā pret sastinguma punktu. Mainīga laika sistēmai – minimālais un maksimālais laiks: …

3.2.11.2.   Atskaites un/vai iestatījumu diapazons (13)

Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

3.2.12.1.   Ierīce kartera gāzu pārstrādei (apraksts un rasējumi): …

Piesārņojuma kontroles papildierīces (ja tādas ir un ja tās nav ietvertas citos punktos)

Katalītiskie neitralizatori: ir/nav (13)

3.2.12.2.1.1.   Katalītisko neitralizatoru un elementu skaits (turpmāk minēto informāciju sniedz atsevišķi par katru bloku): …

3.2.12.2.1.2.   Katalītiskā neitralizatora izmēri, forma un apjoms: …

3.2.12.2.1.3.   Katalītiskās darbības tips: …

3.2.12.2.1.4.   Kopējais dārgmetālu saturs: …

3.2.12.2.1.5.   Relatīvā koncentrācija: …

3.2.12.2.1.6.   Substrāts (struktūra un materiāls): …

3.2.12.2.1.7.   Elementu blīvums: …

3.2.12.2.1.8.   Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) korpusa veids(-i): …

3.2.12.2.1.9.   Katalītiskā(-o) neitralizatora(-u) atrašanās vieta (vieta un standartattālums izplūdes sistēmā): …

3.2.12.2.1.10.   Karstuma aizsargs: ir/nav (13)

Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmas reģenerācijas sistēmas/metodes, apraksts: …

3.2.12.2.1.11.1.   1. tipa darbības ciklu skaits vai līdzvērtīga motora izmēģinājuma stenda ciklu skaits starp diviem cikliem, ja reģenerācijas posmi notiek apstākļos, kas ir līdzvērtīgi 1. tipa testam (attālums “D” ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 1. attēlā): …

3.2.12.2.1.11.2.   Apraksts par metodi, ar kuru nosaka ciklu skaitu starp diviem cikliem, kuros notiek reģenerācijas posmi: …

3.2.12.2.1.11.3.   Parametri lādēšanas līmeņa noteikšanai, kāds nepieciešams, lai notiktu reģenerācija (t. i., temperatūra, spiediens utt.): …

3.2.12.2.1.11.4.   Apraksts par metodi, kuru izmanto sistēmas lādēšanai testa procedūrā, kas aprakstīta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 3.1. punktā: …

3.2.12.2.1.11.5.   Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons (K):

3.2.12.2.1.11.6.   Patērējamie reaģenti (attiecīgā gadījumā):

3.2.12.2.1.11.7.   Katalītiskai darbībai nepieciešamā reaģenta tips un koncentrācija (attiecīgā gadījumā):

3.2.12.2.1.11.8.   Reaģenta normālās darbības temperatūras diapazons (attiecīgā gadījumā):

3.2.12.2.1.11.9.   Starptautiskais standarts (ja piemēro):

3.2.12.2.1.11.10.   Reaģenta uzpildes biežums: nepārtraukti/tehniskās apkopes laikā (13) (attiecīgā gadījumā):

3.2.12.2.1.12.   Katalītiskā neitralizatora marka:

3.2.12.2.1.13.   Identificējošs daļas numurs:

Skābekļa devējs: ir/nav (13)

3.2.12.2.2.1.   Tips: …

3.2.12.2.2.2.   Atrašanās vieta: …

3.2.12.2.2.3.   Kontroles diapazons: …

3.2.12.2.2.4.   Skābekļa devēja marka:

3.2.12.2.2.5.   Identificējošs daļas numurs:

Gaisa iesmidzināšana: jā/nē (13)

3.2.12.2.3.1.   Tips (gaisa impulss, gaisa sūknis u. c.): …

Izplūdes gāzu recirkulācija: jā/nē (13)

3.2.12.2.4.1.   Raksturlielumi (plūsmas ātrums u. c.): …

3.2.12.2.4.2.   Ar ūdeni dzesējama sistēma: ir/nav (13)

Iztvaikošanas emisijas kontroles sistēma: ir/nav (13)

3.2.12.2.5.1.   Sīks iekārtu un to iestatījumu apraksts: …

3.2.12.2.5.2.   Iztvaikošanas kontroles sistēmas rasējums: …

3.2.12.2.5.3.   Oglekļa kārbas rasējums: …

3.2.12.2.5.4.   Sausas ogles masa: … g

3.2.12.2.5.5.   Shematisks degvielas tvertnes rasējums ar tilpuma un materiāla rādītājiem: …

3.2.12.2.5.6.   Karstuma aizsarga starp tvertni un izplūdes sistēmu rasējums: …

Makrodaļiņu filtrs: ir/nav (13)

3.2.12.2.6.1.   Makrodaļiņu filtra izmēri, forma un tilpums: …

3.2.12.2.6.2.   Makrodaļiņu filtra tips un konstrukcija: …

3.2.12.2.6.3.   Atrašanās vieta (standartattālums izplūdes sistēmā): …

Reģenerācijas metodes vai sistēmas, apraksts un/vai rasējums: …

3.2.12.2.6.4.1.   1. tipa darbības ciklu skaits vai līdzvērtīga motora izmēģinājumu stendā ciklu skaits starp diviem cikliem, ja reģenerācijas posmi notiek apstākļos, kas ir līdzvērtīgi 1. tipa testam (attālums “D” ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 1. attēlā): …

3.2.12.2.6.4.2.   Apraksts par metodi, ar kuru nosaka ciklu skaitu starp diviem cikliem, kuros notiek reģenerācijas posmi: …

3.2.12.2.6.4.3.   Parametri ielādēšanas līmeņa noteikšanai, kāds nepieciešams, lai notiktu reģenerācija (t. i., temperatūra, spiediens utt.): …

3.2.12.2.6.4.4.   Apraksts par metodi, kuru izmanto sistēmas ielādēšanai testa procedūrā, kas aprakstīta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 3.1. punktā: …

3.2.12.2.6.5.   Makrodaļiņu filtra marka:

3.2.12.2.6.6.   Identificējošs daļas numurs:

Iebūvēta diagnostikas (OBD) sistēma: (ir/nav) (13)

3.2.12.2.7.1.   MI rakstisks apraksts un/vai rasējums: …

3.2.12.2.7.2.   Visu OBD sistēmas pārraudzīto komponentu uzskaitījums un nolūks: …

Rakstisks apraksts (vispārīgi darbības principi) par: …

Dzirksteļaizdedzes motori (13)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Neitralizatora pārraudzība (13): …

3.2.12.2.7.3.1.2.   Aizdedzes izlaidumu noteikšana (13): …

3.2.12.2.7.3.1.3.   Skābekļa devēja uzraudzīšana (13): …

3.2.12.2.7.3.1.4.   Citi OBD sistēmas pārraudzīti komponenti (13): …

Kompresijaizdedzes motori (13)

3.2.12.2.7.3.2.1.   Neitralizatora pārraudzība (13): …

3.2.12.2.7.3.2.2.   Makrodaļiņu filtra pārraudzība (13): …

3.2.12.2.7.3.2.3.   Elektroniskās degvielas padeves sistēmas pārraudzība (13): …

3.2.12.2.7.3.2.4.   Citi OBD sistēmas pārraudzīti komponenti (13): …

3.2.12.2.7.4.   MI iedarbināšanas kritēriji (nemainīgs braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode): …

3.2.12.2.7.5.   Saraksts, kurā uzskaitīti un paskaidroti visi izmantotie OBD izvades kodi un formāti: …

Transportlīdzekļa ražotājs sniedz šādu papildinformāciju, lai varētu izgatavot ar OBD savienojamas rezerves daļas, diagnostikas instrumentus un testa iekārtas.

Šajā iedaļā sniegtā informācija jāatkārto šā pielikuma 5. papildinājumā (transportlīdzekļa OBD informācijas papildinājums pie EK tipa apstiprinājuma sertifikāta):

3.2.12.2.7.6.1.   Apraksts par to iepriekšējas sagatavošanas ciklu tipiem un skaitu, kuri izmantoti transportlīdzekļa oriģinālajam tipa apstiprinājumam.

3.2.12.2.7.6.2.   Apraksts par OBD demonstrācijas ciklu, kurš izmantots transportlīdzekļa oriģinālajam tipa apstiprinājumam OBD sistēmas pārraudzītiem komponentiem.

3.2.12.2.7.6.3.   Izsmeļošs dokuments, kurā aprakstīti visi sensora kontrolētie komponenti ar kļūdas noteikšanas un MI iedarbināšanas stratēģiju (nemainīgs braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode), tostarp atbilstīgu sekundāru sensora kontrolētu parametru uzskaitījums par katru OBD sistēmas pārraudzītu komponentu. Saraksts, kurā uzskaitīti un paskaidroti visi izmantotie OBD izvades kodi un formāti, kas saistīti ar atsevišķai emisijai atbilstīgiem spēka piedziņas bloku komponentiem un atsevišķiem ar emisiju nesaistītiem komponentiem, ja komponentu pārraudzību izmanto, lai noteiktu MI iedarbināšanu. Īpaši jāsniedz izsmeļošs paskaidrojums par datiem, kas sniegti $05 režīma testā ID $21 līdz FF, un dati, kas sniegti $06 režīmā. Ja attiecīgajā transportlīdzekļa tipā izmanto komunikācijas saiti saskaņā ar ISO 15765–4 “Ceļu transportlīdzeklis, kontroliera apgabala tīkla (CAN) diagnostika – 4. daļa: prasības sistēmām, kas saistītas ar emisijām”, jāsniedz izsmeļošs paskaidrojums par datiem, kas sniegti $06 režīma testā ID $00 līdz FF par katru atbalstītā OBD pārrauga ID.

3.2.12.2.7.6.4.   Šajā iedaļā paredzēto informāciju var, piemēram, sniegt, aizpildot šādu tabulu un pievienojot to šim pielikumam.

Komponents

Kļūdas kods

Pārraudzības stratēģija

Kļūdas konstatēšanas kritēriji

MI iedarbināšanas kritēriji

Sekundāri parametri

Iepriekšēja sagatavošana

Demonstrācijas tests

Katalizators

PO420

1. un 2. skābekļa devēja signāli

Atšķirība starp 1. un 2. devēja signāliem

3. cikls

Motora apgriezienu skaits, motora slodze, A/F režīms, katalizatora temperatūra

Divi 1. tipa cikli

1. tips

3.2.12.2.8.   Citas sistēmas (apraksts un darbība): …

3.2.13.   Absorbcijas koeficienta simbola atrašanās vieta (tikai kompresijaizdedzes motoriem): …

3.2.14.   Sīka informācija par ikvienu iekārtu, kas paredzēta degvielas taupīšanai (ja tā nav ietverta citos ierakstos): …

LPG degvielas sistēma: ir/nav (13)

3.2.15.1.   EK tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/221/EEK (OV L 76, 6.4.1970., 23. lpp.) (kad direktīvā būs veikti grozījumi, ietverot gāzes degvielas tvertnes) vai ANO/EEK Noteikumu Nr. 67 apstiprinājuma numurs

Motora elektroniskās vadības bloks, kas paredzēts darbībai ar LPG

3.2.15.2.1.   Marka(-s): …

3.2.15.2.2.   Tips(-i): …

3.2.15.2.3.   Ar emisiju saistītu korekciju iespējamība: …

Papildu dokumenti

3.2.15.3.1.   Katalizatora aizsardzības sistēmas apraksts, pārslēdzoties no benzīna uz LPG un otrādi: …

3.2.15.3.2.   Sistēmas shēma (elektriskie savienojumi, spiediena izlīdzināšanas caurules utt.): …

3.2.15.3.3.   Simbola rasējums: …

NG sistēma: ir/nav (13)

3.2.16.1.   EK tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar Direktīvu 70/221/EEK (kad direktīvā būs veikti grozījumi, ietverot gāzes degvielas tvertnes) vai ANO/EEK Noteikumu Nr. 110 apstiprinājuma numurs: …

Motora elektroniskās vadības bloks, kas paredzēts darbībai ar NG

3.2.16.2.1.   Marka(-s): …

3.2.16.2.2.   Tips(-i): …

3.2.16.2.3.   Ar emisiju saistītu korekciju iespējamība: …

Papildu dokumenti

3.2.16.3.1.   Katalizatora aizsardzības sistēmas apraksts, pārslēdzoties no benzīna uz NG un otrādi: …

3.2.16.3.2.   Sistēmas shēma (elektriskie savienojumi, spiediena izlīdzināšanas caurules utt.): …

3.2.16.3.3.   Simbola rasējums: …

Motoru kombinācijas

3.4.1.   Hibrīds elektriskais transportlīdzeklis: jā/nē (13)

3.4.2.   Hibrīda elektriskā transportlīdzekļa kategorija

Uzlāde ārpus transportlīdzekļa/Nav uzlādes ārpus transportlīdzekļa (13)

Darba režīma slēdzis: ar/bez (13)

Izvēles režīmi

3.4.3.1.1.   Tikai elektrība: jā/nē (13)

3.4.3.1.2.   Tikai degvielas patēriņš: jā/nē (13)

3.4.3.1.3.   Hibrīda režīmi: jā/nē (13)

(ja jā, īss apraksts) …

Enerģijas akumulēšanas ierīces raksturojums: (akumulators, kondensators, spararats/ģenerators)

3.4.4.1.   Marka(-s): …

3.4.4.2.   Tips(-i): …

3.4.4.3.   Transportlīdzekļa agregāta numurs: …

3.4.4.4.   Elektroķīmiskās kombinācijas veids: …

3.4.4.5.   Enerģija: … (akumulatoram – spriegums un jauda ampērstundās 2 stundās, kondensatoram – J, …)

3.4.4.6.   Uzlādes ierīce: iebūvēta/ārēja/nav (13)

Elektriskie mehānismi (raksturot katru elektrisko mehānismu atsevišķi)

3.4.5.1.   Marka: …

3.4.5.2.   Tips: …

Primārā izmantošana: vilces motors/ģenerators

3.4.5.3.1.   Izmantojot kā vilces motoru: viens motors/vairāki motori (skaits):

3.4.5.4.   Maksimālā jauda: … kW

Darbības princips:

3.4.5.5.1.   līdzstrāva/maiņstrāva/fāžu skaits:

3.4.5.5.2.   atsevišķs/virknes/jauktais slēgums (13)

3.4.5.5.3.   sinhrons/asinhrons (13)

Vadības bloks

3.4.6.1.   Marka(-s): …

3.4.6.2.   Tips(-i): …

3.4.6.3.   Identifikācijas numurs: …

Jaudas kontrolētājs

3.4.7.1.   Marka: …

3.4.7.2.   Tips: …

3.4.7.3.   Transportlīdzekļa agregāta numurs: …

3.4.8.   Transportlīdzekļa elektrības diapazons … km (saskaņā ar Noteikumu Nr. 101 7. pielikumu):

3.4.9.   Ražotāja ieteikums iepriekšējai sagatavošanai: …

CO2 emisijas/degvielas patēriņš (14)(ražotāja paziņota vērtība)

CO2 masas emisijas (sniedz par katru testēto standartdegvielu)

3.5.1.1.   CO2 masas emisijas (pilsētas apstākļos): … g/km

3.5.1.2.   CO2 masas emisijas (ārpilsētas apstākļos): … g/km

3.5.1.3.   CO2 masas emisijas (jauktos apstākļos): … g/km

Degvielas patēriņš (sniedz par katru testēto standartdegvielu)

3.5.2.1.   Degvielas patēriņš (pilsētas apstākļos) … l/100 km vai m3/100 km (13)

3.5.2.2.   Degvielas patēriņš (ārpilsētas apstākļos) … l/100 km vai m3/100 km (13)

3.5.2.3.   Degvielas patēriņš (jauktos apstākļos) … l/100 km vai m3/100 km (13)

Ražotāja pieļautās temperatūras

Dzesēšanas sistēma

3.6.1.1.   Dzesēšana ar šķidrumu

Maksimālā temperatūra pie izejas atveres: … K

Gaisa dzesēšana

3.6.1.2.1.   Atsauces punkts: …

3.6.1.2.2.   Maksimālā temperatūra atsauces punktā: … K

3.6.2.   Maksimālā izejas temperatūra pie ieejas starpdzesētājā: … K

3.6.3.   Maksimālā izplūdes gāzes temperatūra izplūdes caurules(-ļu) punktā pie izplūdes kolektora ārējā atloka(-iem): … K

3.6.4.   Degvielas temperatūra

Minimālā: … K

Maksimālā: … K

3.6.5.   Smērvielas temperatūra

Minimālā: … K

Maksimālā: … K

Eļļošanas sistēma

Sistēmas apraksts

3.8.1.1.   Smērvielas tvertnes atrašanās vieta: …

3.8.1.2.   Padeves sistēma (ar sūkni/iesmidzināšana ieplūdes sistēmā/sajaukšana ar degvielu utt.) (13)

Smērvielas sūknis

3.8.2.1.   Marka(-s): …

3.8.2.2.   Tips(-i): …

Sajaukums ar degvielu

3.8.3.1.   Procentos…

Eļļas dzesētājs: ir/nav (13)

Rasējums(-i): … vai

3.8.4.1.1.   Marka(-s): …

3.8.4.1.2.   Tips(-i): …

4.   TRANSMISIJA (15)

Motora spararata inerces moments: …

4.3.1.   Papildu inerces moments pie neieslēgta pārnesuma: …

Sajūgs (tips): …

4.4.1.   Maksimālā griezes momenta konversija: …

Pārnesumkārba

4.5.1.   Tips (manuālā/automātiskā/CVT (nepārtraukti mainīga transmisija)) (13)

4.6.   Pārnesuma skaitlis

Pārnesums

Iekšējās pārnesumkārbas skaitlis (motora apgriezienu attiecība pret pārnesumkārbas izejošās vārpstas apgriezieniem)

Galīgā(-s) proporcija(-s) (izejošās vārpstas apgriezienu attiecība pret dzītā riteņa apgriezieniem)

Kopējais pārnesumu skaitlis

Maksimālais CVT

1

2

3

Minimālais CVT  (16)

Atpakaļgaita

 

 

 

6.   BALSTIEKĀRTA

Riepas un riteņi

Riepu/riteņu kombinācija(-s)

a)

visām iespējamajām riepām norāda noteikto izmēru, slodzes kapacitātes indeksu, apgriezienu skaita kategorijas simbolu, gultņu pretestību saskaņā ar ISO 28580 (attiecīgā gadījumā)

b)

par Z kategorijas riepām, kuras paredzēts uzmontēt transportlīdzekļiem, kuru maksimālais ātrums pārsniedz 300 km/h, sniedz līdzvērtīgu informāciju; riteņiem norāda aploces izmēru(-s) un izvirzījumu no riteņa centra

Asis

6.6.1.1.1.   1. ass: …

6.6.1.1.2.   2. ass: …

utt.

Gultņu rādiusa augšējās un apakšējās robežas

6.6.2.1.   1. ass: …

6.6.2.2.   2. ass: …

utt.

6.6.3.   Spiediens(-i) riepās, kādu(-us) ieteicis transportlīdzekļa ražotājs: … kPa

9.   VIRSBŪVE

9.1.   Virsbūves tips: (izmanto Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma C iedaļā noteiktos kodus): …

Vietas

9.10.3.1.   Skaits: …

16.   PIEKĻUVE TRANSPORTLĪDZEKĻA REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES INFORMĀCIJAI

Galvenās tīmekļa vietnes adreses piekļuvei transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai: …

16.1.1.   Diena, kad tā ir pieejama (ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tipa apstiprinājuma dienas): …

16.2.   Nosacījumi un noteikumi piekļuvei 16.1. iedaļā minētajai tīmekļa vietnei: …

16.3.   Formāts, kādā sniegta transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas, kurai var piekļūt, izmantojot 16.1. iedaļā minēto tīmekļa vietni: …


(1)  Lieko svītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, jo atbilst vairāk nekā viens ieraksts).

(2)  Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur zīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, komponenta vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šis informācijas dokuments, tad šīs zīmes dokumentā aizstāj ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(3)  Klasificē atbilstīgi II pielikuma A iedaļā minētajām definīcijām.

(4)  Ja ir viena versija ar normālo kabīni un cita ar guļamkabīni, norāda abus masas un izmēru parametrus.

(5)  Vadītāja masu un, attiecīgā gadījumā, apkalpes locekļu masu pieņem kā 75 kg (ko saskaņā ar ISO Standartu 2416–1992tālāk iedala pasažieru masā, kas ir 68 kg, un bagāžas svarā, kas ir 7 kg), degvielas tvertni piepilda par 90 % un citas šķidrumu saturošās sistēmas (izņemot tās, kuras izmanto lietotu ūdeni) par 100 % no izgatavotāja norādītās kapacitātes.

(6)  Piekabēm un puspiekabēm, un transportlīdzekļiem, kam ir sakabe ar piekabi vai puspiekabi, kam ir ievērojama vertikālā slodze uz sakabes iekārtu vai piekto riteni, šo slodzi, ko dala ar standarta gravitācijas paātrinājumu, iekļauj maksimālajā tehniski pieļaujamajā masā.

(7)  Šeit norādīt katra varianta augstāko un zemāko vērtību.

(8)  Attiecībā uz nestandarta motoriem un sistēmām izgatavotājam jānodrošina ziņas, kas līdzvērtīgas turpmākajos punktos norādītajām.

(9)  Transportlīdzekļus var darbināt gan ar benzīnu, gan gāzveida degvielu, bet, ja benzīna sistēma ir ierīkota tikai avārijas situācijām vai tikai motora iedarbināšanai un benzīna tvertnē neietilpst vairāk kā 15 litri benzīna, testa nolūkā tos uzskata par transportlīdzekļiem, kurus darbina vienīgi ar gāzveida degvielu.

(10)  Šis skaitlis jānoapaļo līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

(11)  Norādīt pielaidi.

(12)  Nosaka atbilstīgi Direktīvas 80/1269/EEK prasībām.

(13)  Lieko svītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, jo atbilst vairāk nekā viens ieraksts).

(14)  Nosaka saskaņā ar Direktīvas 80/1268/EEK prasībām.

(15)  Norādīto informāciju sniedz par ikvienu ierosināto variantu.

(16)  CVT – pastāvīgi regulējama transmisija

Informācijas dokumenta papildinājums

INFORMĀCIJA PAR TESTA APSTĀKĻIEM

1.   Aizdedzes sveces

1.1.   Marka: …

1.2.   Tips: …

1.3.   Dzirksteļspraugas iestatījums: …

2.   Indukcijas spole

2.1.   Marka: …

2.2.   Tips: …

3.   Izmantotā smērviela

3.1.   Marka:

3.2.   Tips:

(norādīt eļļas īpatsvaru smērvielas un degvielas maisījumā)

4.   Dinamometra slodzes iestatījuma informācija (informāciju atkārto katram dinamometra testam)

4.1.   Transportlīdzekļa virsbūves tips (variants/versija)

4.2.   Pārnesumkārbas tips (manuālā/automātiskā/CVT)

Nemainīgas slodzes līknes dinamometra iestatījuma informācija (ja izmanto)

4.3.1.   Izmantota alternatīva dinamometra slodzes iestatījuma metode (jā/nē)

4.3.2.   Inerces masa (kg):

4.3.3.   Faktiskā jauda, ko absorbē pie 80 km/h, t. sk., transportlīdzekļa braukšanas zaudējumi saskaņā ar dinamometru (kW)

4.3.4.   Faktiskā jauda, ko absorbē pie 50 km/h, t. sk., transportlīdzekļa braukšanas zaudējumi saskaņā ar dinamometru (kW)

Koriģējamas slodzes līknes dinamometra iestatījuma informācija (ja izmanto)

4.4.1.   Ātruma samazināšanas informācija no testa ceļa.

4.4.2.   Riepu marka un tips:

4.4.3.   Riepu izmēri (priekšējo/aizmugures):

4.4.4.   Riepu spiediens (priekšējo/aizmugures) (kPa):

4.4.5.   Transportlīdzekļa testa masa ar vadītāju (kg):

4.4.6.   Ātruma samazināšanas informācija (ja tādu izmanto)

V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Vidējais koriģētais ceļa laiks (s)

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

4.4.7.   Vidējā koriģētā ceļa jauda (ja tādu izmanto)

V (km/h)

CP koriģēts (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 

4. papildinājums

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTA PARAUGS

(Maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par sistēmas tipa/transportlīdzekļa tipa:

EK tipa apstiprinājumu (1),

EK tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu (1),

EK tipa apstiprinājuma atteikumu (1),

EK tipa apstiprinājuma atcelšanu (1))

attiecībā uz sistēmu (1) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007 (2) un Regulu (EK) Nr. 692/2008 (3)

EK tipa apstiprinājuma numurs: …

Iemesls tipa apstiprinājuma attiecināšanai uz citu tipu: …

I IEDAĻA

0.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums): …

Tips: …

0.2.1.   Komercnosaukums(-i) (ja tāds ir): …

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja uz transportlīdzekļa ir attiecīgais marķējums (4)

0.3.1.   Šā marķējuma atrašanās vieta: …

0.4.   Transportlīdzekļa kategorija (5)

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese: …

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

0.9.   Ražotāja pārstāvis: …

II IEDAĻA

1.   Papildinformācija (attiecīgā gadījumā): (skatīt papildpielikumu)

2.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

3.   Testa ziņojuma datums: …

4.   Testa ziņojuma numurs: …

5.   Piezīmes (ja tādas ir): (skatīt papildpielikumu)

6.   Vieta: …

7.   Datums: …

8.   Paraksts: …

Pievienoti:

Informācijas komplekts.

Testa ziņojums.


(1)  Lieko svītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, jo atbilst vairāk nekā viens ieraksts).

(2)  OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.

(4)  Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur zīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, komponenta vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šī informācija, tad šīs zīmes dokumentā aizstāj ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

(5)  Kā noteikts II pielikuma A iedaļā.

Papildpielikums EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. …,

kas attiecas uz transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz emisijām un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 715/2007

1.   Papildinformācija

1.1.   Braukšanas kārtībā esoša transportlīdzekļa masa: …

1.2.   Maksimālā masa: …

1.3.   Atskaites masa: …

1.4.   Vietu skaits: …

Virsbūves tips:

1.6.1.   attiecībā uz M1, M2: limuzīns, hečbeks, autofurgons, divvietīga automašīna, pārveidojams, daudzfunkcionāls transportlīdzeklis (1)

1.6.2.   attiecībā uz N1, N2: kravas automobilis, autofurgons (1)

1.7.   Piedziņas riteņi: priekšējie, aizmugures, 4 × 4 (1)

1.8.   Elektriskais transportlīdzeklis: jā/nē (1)

Hibrīds elektriskais transportlīdzeklis: jā/nē (1)

1.9.1.   Hibrīda elektriskā transportlīdzekļa kategorija: uzlāde ārpus transportlīdzekļa/nav uzlādes ārpus transportlīdzekļa (1)

1.9.2.   Darba režīma slēdzis: ar/bez (1)

Motora identifikācija:

1.10.1.   Motora darba tilpums:

1.10.2.   Degvielas padeves sistēma: ar tiešo iesmidzināšanu/ar netiešo iesmidzināšanu (1)

1.10.3.   Ražotāja ieteiktā degviela:

1.10.4.   Maksimālā jauda: kW pie min-1

1.10.5.   Spiediena uzpūtes iekārta: ir/nav (1)

1.10.6.   Aizdedzes sistēma: kompresijaizdedze/dzirksteļaizdedze (1)

Spēka piedziņas bloks (elektriskam transportlīdzeklim vai hibrīdam elektriskam transportlīdzeklim) (1)

1.11.1.   Akumulatora maksimālā tīrā jauda: … kW, pie: … līdz … min-1

1.11.2.   Akumulatora maksimālā jauda 30 minūtes: … kW

Vilces akumulators (elektriskam transportlīdzeklim vai hibrīdam elektriskam transportlīdzeklim)

1.12.1.   Nominālais spriegums: … V

1.12.2.   Jauda (2 h ātrums): … Ah

Transmisija: …, …

1.13.1.   Pārnesumkārbas tips: manuālā/automātiskā/mainīgas transmisijas (1)

1.13.2.   Pārnesumu attiecību skaits:

1.13.3.   Kopējā pārnesumu attiecība (t. sk. riepu ripošanas perimetrs slodzes apstākļos): ātrums uz ceļa uz 1 000 min-1 (km/h)

Pirmais pārnesums: …

Sestais pārnesums: …

Otrais pārnesums: …

Septītais pārnesums: …

Trešais pārnesums: …

Astotais pārnesums: …

Ceturtais pārnesums: …

Paātrinošs pārnesums: …

Piektais pārnesums: …

 

1.13.4.   Galīgā pārnesumu attiecība:

1.14.   Riepas: …, …, …

Tips: … Izmēri: …

Ripošanas perimetrs slodzes apstākļos:

1. tipa testā izmantoto riepu ripošanas perimetrs

2.   Testa rezultāti:

Izpūtēja emisijas testa rezultāti

Emisiju klasifikācija: Euro 5/Euro 6 (1)

1. tipa testa rezultāti (attiecīgā gadījumā)

Tipa apstiprinājuma numurs, ja nav cilmes transportlīdzeklis (1): …

1. tipa testa rezultāts

Tests

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

Makrodaļiņas

(mg/km)

Elementārdaļiņas

(#/km)

Mērījumi (2)  (5)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Mērījumu vidējā vērtība (M) (2)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki  (2)  (6)

 

 

 

 

 

 (3)

 

 

Vidējā vērtība, ko aprēķina ar Ki (M.Ki) (5)

 

 

 

 

 

 (4)

 

 

DF (2)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Galīgā vidējā vērtība, ko aprēķina ar Ki un DF (M.Ki.DF) (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Robežvērtība

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par reģenerācijas stratēģiju

D – darbības ciklu skaits starp diviem reģenerācijas fāzes cikliem: …

d – reģenerācijai nepieciešamo darbības ciklu skaits: …

2. tips: …%

3. tips: …

4. tips: …g/testu

5. tips:

Ilgizturīguma tests: visa transportlīdzekļa tests/stenda nolietošanās tests/nav veikts (1)

Nolietošanās koeficients (DF): aprēķināts/piešķirts (1)

Norādīt vērtības: …


6. tips

CO (mg/km)

THC (mg/km)

Izmērītā vērtība

 

 

2.1.1.   Tabulu atkārto vienas degvielas ar gāzi darbināmiem transportlīdzekļiem attiecībā uz visām LPG vai NG/biometāna standartgāzēm, norādot, vai rezultāti ir mērīti vai aprēķināti, un tabulu atkārto (vienam) galīgam transportlīdzekļa LPG vai NG/biometāna emisijas rezultātam. Gadījumā ar divu degvielu ar gāzi darbināmiem transportlīdzekļiem norāda rezultātu attiecībā uz benzīnu un tabulu atkārto attiecībā uz visām LPG vai NG/biometāna standartgāzēm, norādot, vai rezultāti ir mērīti vai aprēķināti, un tabulu atkārto (vienam) galīgam transportlīdzekļa LPG vai NG/biometāna emisijas rezultātam. Gadījumā ar citām divām degvielām darbināmiem transportlīdzekļiem un pielāgojamas degvielas transportlīdzekļiem norāda rezultātus attiecībā uz abām standartdegvielām.

2.1.2.   Rakstisks MI apraksts un/vai rasējums: …

2.1.3.   OBD sistēmas pārraudzīto visu komponentu saraksts un pielietojums: …

Rakstisks apraksts (vispārīgie darbības principi) attiecībā uz: …

2.1.4.1.   Dzinēja darba pārtrauces konstatēšanu (8): …

2.1.4.2.   Katalizatora pārraudzību (8)

2.1.4.3.   Skābekļa devēja pārraudzību (8): …

2.1.4.4.   Citiem OBD sistēmas pārraudzītiem komponentiem (8)

2.1.4.5.   Katalizatora pārraudzību (9)

2.1.4.6.   Makrodaļiņu filtra pārraudzību (9)

2.1.4.7.   Elektroniskās degvielas padeves sistēmas pārraudzību (9)

2.1.4.8.   Citiem OBD sistēmas pārraudzītiem komponentiem …

2.1.5.   Kritēriji MI iedarbināšanai (nemainīgs braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode): …

2.1.6.   Saraksts, kurā uzskaitīti un paskaidroti visi izmantotie OBD izvades kodi un formāti: …

2.2.   Emisiju dati, kas nepieciešami tehniskās apskates testam

Tests

CO vērtība

(% tlp)

Lambda (10)

Motora apgriezienu skaits

(min-1)

Motora eļļas temperatūra

(°C)

Tests pie zemiem tukšgaitas apgriezieniem

 

Nepiemēro

 

 

Tests pie augstiem tukšgaitas apgriezieniem

 

 

 

 

Katalītiskais neitralizators: ir/nav (1)

2.3.1.   Oriģinālās iekārtas katalītiskais neitralizators testēts pēc visām attiecīgajām šīs regulas prasībām: jā/nē (1)

Dūmainības testa rezultāti (1)

2.4.1.   Ar vienmērīgu apgriezienu skaitu: skatīt tehniskā dienesta testa ziņojumu Nr. …

Brīvā paātrinājuma testi

2.4.2.1.   Absorbcijas koeficienta izmērītā vērtība: … m-1

2.4.2.2.   Absorbcijas koeficienta koriģētā vērtība: … m-1

2.4.2.3.   Absorbcijas koeficienta simbola atrašanās vieta transportlīdzeklī: …

CO2 emisiju un degvielas patēriņa testu rezultāti

Transportlīdzeklis ar iekšdedzes dzinēju un hibrīds elektrisks transportlīdzeklis, kam nav uzlādes ārpus transportlīdzekļa (NOVC)

CO2 masas emisijas (vērības norāda par katru testēto standartdegvielu)

2.5.1.1.1.   CO2 masas emisijas (pilsētas apstākļos): … g/km

2.5.1.1.2.   CO2 masas emisijas (ārpilsētas apstākļos): … g/km

2.5.1.1.3.   CO2 masas emisijas (jauktos apstākļos): … g/km

Degvielas patēriņš (vērības norāda par katru testēto standartdegvielu)

2.5.1.2.1.   Degvielas patēriņš (pilsētas apstākļos): … l/100 km (11)

2.5.1.2.2.   Degvielas patēriņš (ārpilsētas apstākļos): … l/100 km

2.5.1.2.3.   Degvielas patēriņš (jauktos apstākļos): … l/100 km (11)

Transportlīdzekļiem, kam ir tikai iekšdedzes dzinējs un kas aprīkoti ar periodiski reģenerējošām sistēmām, kā noteikts šīs regulas 2. panta 6. punktā, testa rezultātus reizina ar Ki koeficientu, kā noteikts ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 10. pielikumā.

2.5.1.3.1.   Informācija par reģenerācijas stratēģiju attiecībā uz CO2 emisijām un degvielas patēriņu

D – darbības ciklu skaits starp diviem reģenerācijas fāzes cikliem: …

d – reģenerācijai nepieciešamo darbības ciklu skaits: …

 

Pilsētas apstākļos

Ārpilsētas apstākļos

Jauktos apstākļos

Ki

Vērtības attiecībā uz CO2

un degvielas patēriņu (12)

 

 

 

Elektriskiem transportlīdzekļiem (1)

Elektroenerģijas patēriņš (deklarētā vērtība)

2.5.2.1.1.   Elektroenerģijas patēriņš: …Wh/km

2.5.2.1.2.   Kopējais laiks, kas vajadzīgs cikla veikšanai, izņemot pielaidi: …sec

2.5.2.2.   Diapazons (deklarētā vērtība): … km

Ārēji lādējams (OVC) hibrīds elektrisks transportlīdzeklis:

2.5.3.1.   CO2 masas emisijas (A nosacījums, jauktā režīmā) (13): … g/km

2.5.3.2.   CO2 masas emisijas (B nosacījums, jauktā režīmā) (13): … g/km

2.5.3.3.   CO2 masas emisijas (svērtā vērtība, jauktā režīmā) (13): … g/km

2.5.3.4.   Degvielas patēriņš (A nosacījums, jauktā režīmā) (13): … l/100 km

2.5.3.5.   Degvielas patēriņš (B nosacījums, jauktā režīmā) (13): … l/100 km

2.5.3.6.   Degvielas patēriņš (svērtā vērtība, jauktā režīmā) (13): … l/100 km

2.5.3.7.   Elektroenerģijas patēriņš (A nosacījums, jauktā režīmā) (13): … Wh/km

2.5.3.8.   Elektroenerģijas patēriņš (B nosacījums, jauktā režīmā) (13): … Wh/km

2.5.3.9.   Elektroenerģijas patēriņš (svērtā vērtība, jauktā režīmā) (13): … Wh/km

2.5.3.10.   Elektrības diapazons: … km

Transportlīdzekļa remonta informācija

Tīmekļa vietnes adrese piekļuvei transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai:.

3.1.1.   Datums, kurā tā ir pieejama (ne vairāk kā 6 mēnešus pēc tipa apstiprinājuma dienas): …

3.2.   Piekļuves nosacījumi (t. i., piekļuves ilgums, piekļuves cena stundā, dienā, mēnesī un gadā) 3.1. iedaļā minētajai tīmekļa vietnei: …

3.3.   3.1. iedaļā noteiktajā tīmekļa vietnē atrodamās transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas formāts: …

3.4.   Ražotāja sertifikāts piekļuvei nodrošinātajai transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai:

4.   Piezīmes:


(1)  Lieko svītrot (ir gadījumi, kad nekas nav jāsvītro, jo atbilst vairāk nekā viens ieraksts).

(2)  attiecīgā gadījumā

(3)  nepiemēro

(4)  vidējo vērtību aprēķina, saskaitot vidējās vērtības (M.Ki), kas aprēķinātas attiecībā uz THC un NOx

(5)  noapaļo līdz 2 zīmēm aiz komata

(6)  noapaļo līdz 4 zīmēm aiz komata

(7)  noapaļo līdz 1 zīmei aiz komata vairāk nekā robežvērtībai

(8)  Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dzirksteļaizdedzes motoriem.

(9)  Transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoriem.

(10)  Tests pie augstiem tukšgaitas apgriezieniem

(11)  Transportlīdzekļiem, kurus darbina ar gāzi, vienību aizstāj ar m3/km.

(12)  noapaļo līdz 4 zīmēm aiz komata

(13)  Mēra jauktā režīma ciklā, t. i., kopā 1. daļu (pilsētas apstākļos) un 2. daļu (ārpilsētas apstākļos).

5. papildinājums

Transportlīdzekļa OBD informācija

1.   Šajā pielikumā prasīto informāciju transportlīdzekļa ražotājs sniedz, lai varētu ražot ar OBD savietojamas rezerves daļas, diagnostikas instrumentus un testa iekārtas.

2.   Ar turpmāk norādīto informāciju pēc pieprasījuma un nediskriminējošā veidā iepazīstina ikvienu ieinteresēto komponentu, diagnostikas instrumentu vai testa iekārtu ražotāju:

2.1.   Apraksts par to iepriekšējas sagatavošanas ciklu tipiem un skaitu, kuri izmantoti transportlīdzekļa oriģinālajam tipa apstiprinājumam;

2.2.   Apraksts par OBD demonstrācijas ciklu, kurš izmantots transportlīdzekļa oriģinālajam tipa apstiprinājumam OBD sistēmas pārraudzītiem komponentiem;

2.3.   Izsmeļošs dokuments, kurā aprakstīti visi sensora kontrolētie komponenti ar kļūdas noteikšanas un MI iedarbināšanas stratēģiju (nemainīgs braukšanas ciklu skaits vai statistikas metode), tostarp atbilstīgu sekundāru sensora kontrolētu parametru uzskaitījums par katru OBD sistēmas pārraudzītu komponentu, un saraksts, kurā uzskaitīti un paskaidroti visi izmantotie OBD izvades kodi un formāti, kas saistīti ar atsevišķai emisijai atbilstīgiem spēka piedziņas bloku komponentiem un atsevišķiem ar emisiju nesaistītiem komponentiem, ja komponentu pārraudzību izmanto, lai noteiktu MI iedarbināšanu. Īpaši jāsniedz izsmeļošs paskaidrojums par datiem, kas sniegti $05 režīma testā ID $21 līdz FF, un dati, kas sniegti $06 režīmā. Ja attiecīgajā transportlīdzekļa tipā izmanto komunikācijas saiti saskaņā ar ISO 15765–4 “Ceļu transportlīdzeklis, kontroliera apgabala tīkla (CAN) diagnostika – 4. daļa: prasības sistēmām, kas saistītas ar emisijām”, jāsniedz izsmeļošs paskaidrojums par datiem, kas sniegti $06 režīma testā ID $00 līdz FF par katru atbalstītā OBD pārrauga ID.

Šo informāciju var sniegt zemāk dotajā tabulā:

Komponents

Kļūdas kods

Pārraudzīšanas stratēģija

Kļūdas konstatēšanas kritēriji

MI iedarbināšanas kritēriji

Sekundāri parametri

Iepriekšēja sagatavošana

Demonstrācijas tests

Katalizators

P0420

1. un 2. skābekļa devēja signāli

Atšķirība starp 1. un 2. devēja signāliem

3. cikls

Motora apgriezienu skaits, motora slodze, A/F režīms, katalizatora temperatūra

Divi 1. tipa cikli

1. tips

3.   Diagnostikas instrumentu izgatavošanai nepieciešamā informācija

Lai atvieglotu vispārīgu diagnostikas instrumentu nodrošināšanu vairāku marku transportlīdzekļu remonta veicējiem, transportlīdzekļu ražotāji nodrošina 3.1.–3.3. punktā minēto informāciju, izmantojot savas tīmekļa vietnes ar remonta informāciju. Šajā informācijā ietver visu diagnostikas instrumentu funkcijas un visas saites uz remonta informāciju un norādījumus bojājumu izlabošanai. Par piekļuvi šai informācijai var prasīt saprātīgu maksu.

3.1.   Komunikācijas protokola informācija

Saistībā ar transportlīdzekļa marku, modeli un variantu vai citu reāli izmantojamu dalījumu, piem., VIN vai transportlīdzekļa un sistēmu identifikāciju, norāda šādu informāciju:

a)

papildu protokola informācijas sistēma (ja ir), kas nepieciešama, lai veiktu pilnīgu diagnostiku papildus XI pielikuma 4. iedaļā minētajiem standartiem, ietverot papildu iekārtu vai programmatūras protokola informāciju, parametru identifikāciju, pārvešanas funkciju, prasības attiecībā uz “uzturēšanu” vai kļūdas apstākļus;

b)

sīka informācija par to, kā iegūt un skaidrot visus kļūdu kodus, kuri neatbilst XI pielikuma 4. iedaļā noteiktajiem standartiem;

c)

saraksts ar visiem pieejamajiem reālās informācijas parametriem, tostarp gradācijas un piekļuves informāciju;

d)

saraksts ar visiem pieejamajiem darbības testiem, ieskaitot iekārtu iedarbināšanu vai kontroli, un testu īstenošanas līdzekļi;

e)

sīka informācija par to, kā iegūt informāciju par visiem komponentiem un statusu, laika zīmogiem, DTC gaidīšanas režīmā un reģistrējumiem;

f)

sākotnējo iestatījumu atjaunošana adaptīviem mācību parametriem, variantu kodiem un rezerves komponentu izveidei, un klientu vēlmēm;

g)

ECU identifikācija un variantu kodi;

h)

sīka informācija par to, kā atjaunot ekspluatācijas apgaismojuma sākotnējos iestatījumus;

i)

diagnostikas savienotāja un savienotājinformācijas atrašanās vieta;

j)

motora koda identifikācija.

3.2.   OBD pārraudzīto komponentu testi un diagnostika

Nepieciešama šāda informācija:

a)

testu apraksts darbības apstiprināšanai pie komponenta vai parastā darbībā

b)

testa procedūra, tostarp testa parametri un informācija par komponentiem;

c)

sīka informācija par savienotāju, tostarp minimālajiem un maksimālajiem ievades un izvades datiem un braukšanas un slodzes vērtībām;

d)

noteiktos braukšanas apstākļos, tostarp dīkstāvē, sagaidāmās vērtības;

e)

komponentu elektrības vērtības statiskā un dinamiskā stāvoklī;

f)

kļūmes režīma vērtības katrā minētajā scenārijā;

g)

kļūmes režīma diagnostikas secība, tostarp kļūdu attīstības un vadītas diagnostikas nepieļaušana.

3.3.   Remonta veikšanai nepieciešamā informācija

Nepieciešama šāda informācija:

a)

ECU un komponentu uzsākšana (gadījumos, kad uzstāda aizstājējus);

b)

jaunu vai aizstājēju ECU uzsākšana, attiecīgā gadījumā izmantojot caurplūdes (atkārtotas) programmēšanas metodes.

6. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu numurēšanas sistēma

1.   EK tipa apstiprinājuma numura, kas izsniegts saskaņā ar 6. panta 1. punktu, 3. iedaļu veido EK tipa apstiprinājumam piemērojamā īstenojošā tiesību akta vai jaunāko grozījumu tiesību akta numurs. Šim skaitlim seko alfabēta burts, kas norāda dažādas transportlīdzekļu kategorijas atbilstīgi 1. tabulai turpmāk tekstā. Šie alfabēta burti raksturo arī Euro 5 un Euro 6 emisijas robežvērtības, saskaņā ar kurām piešķirts apstiprinājums.

1. tabula

Zīme

Emisijas standarts

OBD standarts

Transportlīdzekļa kategorija un klase

Motors

Īstenošanas diena: jauniem tipiem

Īstenošanas diena: jauniem transportlīdzekļiem

Pēdējais reģistrēšanas datums

A

Euro 5-a

Euro 5

M, N1 I klase

PI, CI

1.9.2009.

1.1.2011.

31.12.2012.

B

Euro 5-a

Euro 5

M1 īpašām sociālām vajadzībām

(izņemot M1G)

CI

1.9.2009.

1.1.2012.

31.12.2012.

C

Euro 5-a

Euro 5

M1G īpašām sociālām vajadzībām

CI

1.9.2009.

1.1.2012.

31.8.2012.

D

Euro 5-a

Euro 5

N1 II klase

PI, CI

1.9.2010.

1.1.2012.

31.12.2012.

E

Euro 5-a

Euro 5

N1 III klase, N2

PI, CI

1.9.2010.

1.1.2012.

31.12.2012.

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 I klase

PI, CI

1.9.2011.

1.1.2013.

31.12.2013.

G

Euro 5b

Euro 5

M1 īpašām sociālām vajadzībām

(izņemot M1G)

CI

1.9.2011.

1.1.2013.

31.12.2013.

H

Euro 5b

Euro 5

N1 II klase

PI, CI

1.9.2011.

1.1.2013.

31.12.2013.

I

Euro 5b

Euro 5

N1 III klase, N2

PI, CI

1.9.2011.

1.1.2013.

31.12.2013.

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 I klase

PI, CI

1.9.2011.

1.1.2014.

31.8.2015.

K

Euro 5b

Euro 5+

M1 īpašām sociālām vajadzībām

(izņemot M1G)

CI

1.9.2011.

1.1.2014.

31.8.2015.

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 II klase

PI, CI

1.9.2011.

1.1.2014.

31.8.2016.

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 III klase, N2

PI, CI

1.9.2011.

1.1.2014.

31.8.2016.

N

Euro 6-a

Euro 6-

M, N1 I klase

CI

 

 

31.12.2012.

O

Euro 6-a

Euro 6-

N1 II klase

CI

 

 

31.12.2012.

P

Euro 6-a

Euro 6-

N1 III klase, N2

CI

 

 

31.12.2012.

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 I klase

CI

 

 

31.12.2013.

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 II klase

CI

 

 

31.12.2013.

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 III klase, N2

CI

 

 

31.12.2013.

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 I klase

CI

 

 

31.8.2015.

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 II klase

CI

 

 

31.8.2016.

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 III klase, N2

CI

 

 

31.8.2016.

W

Euro 6b

Euro 6

M, N1 I klase

PI, CI

1.9.2014.

1.9.2015.

 

X

Euro 6b

Euro 6

N1 II klase

PI, CI

1.9.2015.

1.9.2016.

 

Y

Euro 6b

Euro 6

N1 III klase, N2

PI, CI

1.9.2015.

1.9.2016.

 

Euro 5-a” emisijas standarti

= neietver pārskatīto mērīšanas procedūru attiecībā uz makrodaļiņām, elementārdaļiņu standartskaitu un pielāgojamas degvielas transportlīdzekļu zemas temperatūras emisiju testus ar biodegvielu.

Euro 6-a” emisijas standarti

= neietver pārskatīto mērīšanas procedūru attiecībā uz makrodaļiņām, elementārdaļiņu standartskaitu un pielāgojamas degvielas transportlīdzekļu zemas temperatūras emisiju testus ar biodegvielu.

Euro 5+” OBD standarti

= ietver elastīgu ekspluatācijas veiktspējas koeficientu (IUPR), NOx pārraudzību ar benzīnu darbināmiem transportlīdzekļiem un pastiprinātas PM robežvērtības dīzeļdegvielai.

Euro 6-”OBD standarti

= elastīgas dīzeļdegvielas OBD robežvērtības, neizmanto ekspluatācijas veiktspējas koeficientu (IUPR).

Euro 6- plus IUPROBD

= ietver elastīgas dīzeļdegvielas OBD robežvērtības un elastīgu ekspluatācijas veiktspējas koeficientu (IUPR).

Piezīme: 4. panta 7. punktā atļauts tipa apstiprinājumus atbilstīgi W, X un Y veikt tikai tad, kad ieviestas Euro 6 OBD robežvērtības

2.   Tipa apstiprinājuma sertifikātu numuru piemēri.

2.1.   Piemērs sniegts par Euro 5 vieglā pasažieru automobiļa pirmo apstiprinājumu, neattiecinot uz citu tipu. Apstiprinājums piešķirts saskaņā ar pamatregulu un tās īstenošanas regulu, tādējādi ceturtais komponents ir 0001. Tas ir M1 kategorijas transportlīdzeklis, kuru apzīmē ar burtu A. Apstiprinājums izdots Nīderlandē:

e4*715/2007*692/2008A*0001*00

2.2.   Otrs piemērs sniegts par Euro 5 vieglā pasažieru automobiļa ceturto apstiprinājumu attiecināšanai uz otro tipu (M1G kategorijas automobilis, kas atbilst īpašām sociālo vajadzību prasībām (C burts)). Apstiprinājums piešķirts saskaņā ar pamatregulu un 2009. gadā pieņemtu grozījumu regulu, un tas izdots Vācijā:

e1*715/2007*…/2009C*0004*02

7. papildinājums

Image

II PIELIKUMS

EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBA

1.   Ievads

1.1.   Šajā pielikumā noteiktas ekspluatācijas atbilstības prasības saskaņā ar šo regulu apstiprinātiem transportlīdzekļu tipiem.

2.   Ekspluatācijas atbilstības revīzija

2.1.   Apstiprinātājiestāde ekspluatācijas atbilstības revīziju veic, pamatojoties uz visu būtisko, ražotāja rīcībā esošo informāciju, un saskaņā ar tādām pašām ražojumu atbilstības revīzijas procedūrām, kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK 12. panta 1. un 2. punktā un minētās direktīvas X pielikuma 1. un 2. punktā. Ekspluatācijas pārraudzības ziņojumus, ko iesniedzis ražotājs, var papildināt ar apstiprinātājiestādes informāciju un dalībvalstu uzraudzības testiem.

2.2.   Ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūra atspoguļota šā pielikuma 2. papildinājuma 9. punktā minētajā attēlā un ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājuma 4/2 attēlā. Ekspluatācijas atbilstības pārbaudes process aprakstīts šā pielikuma 3. papildinājumā.

2.3.   Ekspluatācijas atbilstības kontrolei sniegtās informācijas ietvaros pēc apstiprinātājiestādes pieprasījuma ražotājs ziņo tipa apstiprinātājiestādei par garantijas laikā izteiktajām pretenzijām, garantijas laikā veikto remontu un OBD kļūdām, kas reģistrētas ekspluatācijas laikā, atbilstīgi formātam, par kādu vienojās tipa apstiprinājuma laikā. Informācijā sīki norāda ar emisiju saistīto komponentu un sistēmu kļūdu biežumu un būtību. Ziņojumu sagatavo vismaz reizi gadā par katru transportlīdzekļa modeli periodā, kas noteikts šīs regulas 9. panta 4. punktā.

2.4.   Parametri, pēc kuriem nosaka ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimi

Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimi var definēt pēc konstrukcijas pamatparametriem, kam jābūt kopīgiem visiem saimes transportlīdzekļiem. Attiecīgi var uzskatīt, ka transportlīdzekļu tipi pieder vienai un tai pašai ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimei, ja tiem ir kopīgi šādi parametri vai tie ir noteiktās pielaides robežās:

2.4.1.   degšanas process (divtaktu, četrtaktu, rotācijas);

2.4.2.   cilindru skaits;

2.4.3.   cilindru bloka izkārtojums (rindas, V-formas, radiāls, horizontāli viens otram pretī, cits izkārtojums. Cilindru slīpums vai savērsums nav kritērijs);

2.4.4.   motora degvielas padeves metode (t. i., netiešā vai tiešā iesmidzināšana);

2.4.5.   dzesēšanas sistēmas veids (gaiss, ūdens, eļļa);

2.4.6.   iesūkšanas metode (ar brīvo gaisa iesūci, ar uzpūtes iekārtu);

2.4.7.   degviela, kas paredzēta motora konstrukcijā (benzīns, dīzeļdegviela, NG, LPG utt.). Divu degvielu transportlīdzekļus var grupēt vienā saimē ar vienas degvielas transportlīdzekļiem ar nosacījumu, ka viena degviela tiem ir kopīga;

2.4.8.   katalītiskā neitralizatora tips (trīsceļu katalizators, vienkāršs NOx filtrs, SCR, vienkāršs NOx katalizators vai cits(-i));

2.4.9.   makrodaļiņu filtra tips (ar vai bez);

2.4.10.   izplūdes gāzu recirkulācija (ar vai bez, dzesēta vai nedzesēta);

2.4.11.   motora cilindra tilpums nav par vairāk nekā 30 % mazāks nekā saimes transportlīdzekļu lielākā motora cilindra tilpums.

2.5.   Informācijas sniegšanas prasības

Apstiprinātājiestāde veic ekspluatācijas atbilstības revīziju, pamatojoties uz ražotāja sniegto informāciju. Tajā jāietver šādi dati:

2.5.1.   ražotāja nosaukums un adrese;

2.5.2.   ražotāja pilnvarotā pārstāvja tajos apgabalos, uz kuriem attiecas ražotāja sniegtā informācija, nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese;

2.5.3.   ražotāja informācijā ietverto transportlīdzekļu modeļu nosaukumi;

2.5.4.   attiecīgā gadījumā to transportlīdzekļa tipu saraksts, uz kuriem attiecas ražotāja informācija, t. i., ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes grupa saskaņā ar 2.1. iedaļu;

2.5.5.   transportlīdzekļa agregāta numura (VIN) kodi, ko piemēro ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes tipiem (VIN prefikss);

2.5.6.   tipa apstiprinājuma numuri, ko piemēro ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes tipiem, attiecīgā gadījumā ietverot numurus visiem attiecinājumiem uz citu tipu un nozīmīgām izmaiņām/atsaukšanas gadījumiem (uzlabojumiem pēc izgatavošanas);

2.5.7.   sīka informācija par attiecinājumiem uz citu tipu un nozīmīgām izmaiņām/atsaukšanas gadījumiem attiecībā uz tiem transportlīdzekļu tipa apstiprinājumiem, uz kuriem attiecas ražotāja sniegtā informācija (ja to pieprasa apstiprinātājiestāde);

2.5.8.   laika periods, par kuru sniegta ražotāja informācija;

2.5.9.   transportlīdzekļa ražošanas periods, uz kuru attiecas ražotāja informācija (piemēram, 2007. kalendārajā gadā ražoti transportlīdzekļi);

2.5.10.   ražotāja ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūra, norādot:

a)

transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanas metodi;

b)

transportlīdzekļa izvēles un noraidīšanas kritērijus;

c)

programmā izmantotos testu veidus un procedūras;

d)

ražotāja pieņemšanas/noraidīšanas kritērijus ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes grupai;

e)

ģeogrāfisko apgabalu(-s), par kuru ražotājs sniedzis informāciju;

f)

izmantoto izlases lielumu un izlases metodi;

2.5.11.   ražotāja ekspluatācijas atbilstības procedūras rezultāti, norādot:

a)

programmā ietverto transportlīdzekļu identifikācijas datus (neatkarīgi no tā, vai tie ir testēti vai nav). Identifikācijas datos norāda:

modeļa nosaukumu,

transportlīdzekļa agregāta numuru (VIN),

transportlīdzekļa reģistrācijas numuru,

ražošanas datumu,

izmantošanas reģionu (ja zināms),

uzmontētās riepas;

b)

iemeslu(-s), kādēļ transportlīdzeklis nav ietverts izlasē;

c)

katra izlasē iekļautā transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzskaiti (ieskaitot uzlabojumus);

d)

katra izlasē iekļautā transportlīdzekļa remontu uzskaiti (ja zināms);

e)

testa informāciju, norādot:

testa datumu,

testa vietu,

transportlīdzekļa hodometra uzrādīto attālumu,

testā izmantotās degvielas aprakstu (piemēram, testa standartdegviela vai tirgus degviela),

testa apstākļus (temperatūru, mitrumu, dinamometra inerces svaru),

dinamometra iestatījumus (piemēram, jaudas iestatījumus),

testa rezultātus (vismaz trim dažādiem transportlīdzekļiem katrā saimē);

2.5.12.   OBD sistēmas indikāciju pierakstus.

3.   Transportlīdzekļu atlase ekspluatācijas atbilstības pārbaudei

3.1.   Ražotāja sniegtajai informācijai jābūt pietiekami visaptverošai, lai nodrošinātu, ka ekspluatācijas atbilstību var novērtēt normālos izmantošanas apstākļos, kā definēts 1. iedaļā. Ražotājs izlasi veido no vismaz divām dalībvalstīm, kurās transportlīdzekļa izmantošanas apstākļi ievērojami atšķiras. Izvēloties dalībvalstis, ņem vērā tādus faktorus kā degvielas atšķirības, apkārtējās vides apstākļi, vidējais ātrums uz ceļiem, atšķirība starp braukšanas veidu pilsētās un uz automaģistrālēm.

3.2.   Izvēloties dalībvalstis transportlīdzekļu izlasei, ražotājs var izvēlēties transportlīdzekļus no dalībvalsts, kuru uzskata par īpaši pārstāvniecisku. Šādā gadījumā ražotājam uzskatāmi jāparāda apstiprinātājiestādei, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, ka izvēle bijusi pārstāvnieciska (piemēram, attiecīgajā tirgū gada laikā pārdots visvairāk konkrētās saimes transportlīdzekļu Kopienā). Ja ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimei nepieciešams vairāk nekā viens izlases paraugs testam, kā noteikts 3.5. punktā, transportlīdzekļiem otrajā un trešajā izlases paraugā jāatspoguļo atšķirīgi transportlīdzekļa darbības apstākļi salīdzinājumā ar pirmajai izlasei atlasītajiem transportlīdzekļiem.

3.3.   Emisiju testus var veikt testēšanas iekārtā, kas atrodas atšķirīgā tirgū vai reģionā nekā atlasītie transportlīdzekļi.

3.4.   Ražotājs veic ekspluatācijas atbilstības testus nepārtraukti, atspoguļojot noteiktas ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes attiecīgo transportlīdzekļu tipu ražošanas ciklu. Maksimālais laika posms starp divu ekspluatācijas atbilstības pārbaužu uzsākšanu nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus. Gadījumos, kad transportlīdzekļa tips apstiprināts ar attiecinājumu uz citu tipu, kam nebija vajadzīgs emisijas tests, šis periods var būt 24 mēneši.

3.5.   Piemērojot 2. papildinājumā minēto statistikas procedūru, izlašu skaitu nosaka atkarībā no ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu saimes gada pārdošanas apjoma Kopienā, kā noteikts šajā tabulā:

Kalendārā gada laikā reģistrētie transportlīdzekļi

Izlašu skaits

Līdz 100 000

1

100 001 līdz 200 000

2

Vairāk nekā 200 000

3

Pamatojoties uz 2. iedaļā minēto revīziju, apstiprinātājiestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem un pasākumiem:

a)

nolemj, ka transportlīdzekļa tipa vai ekspluatācijā esošas transportlīdzekļu saimes ekspluatācijas atbilstība ir apmierinoša, un neveic turpmākus pasākumus;

b)

nolemj, ka ražotāja sniegtā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, un pieprasa ražotājam papildu informāciju vai testu datus;

c)

nolemj, ka, pamatojoties uz apstiprinātājiestādes vai dalībvalsts uzraudzības testēšanas programmu datiem, ražotāja sniegtā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, un pieprasa ražotājam papildu informāciju vai testu datus;

d)

nolemj, ka ekspluatācijā esošas saimes transportlīdzekļa tipa ekspluatācijas atbilstība nav apmierinoša, un veic šā transportlīdzekļa tipa testu saskaņā ar 1. papildinājumu.

4.1.   Ja uzskatīta, ka jāveic 1. tipa tests, lai pārbaudītu emisiju kontroles iekārtu atbilstību prasībām par to veiktspēju ekspluatācijas laikā, šos testus veic, izmantojot testa procedūru, kas atbilst 2. papildinājumā noteiktajiem statistikas kritērijiem.

4.2.   Apstiprinātājiestādei sadarbībā ar ražotāju ir jāizvēlas transportlīdzekļu paraugi ar pietiekamu nobraukumu, kura izmantošanu normālos apstākļos var pamatoti nodrošināt. Par transportlīdzekļu atlasi izlasei jāapspriežas ar ražotāju, un jāļauj tam piedalīties transportlīdzekļu atbilstības pārbaudēs.

4.3.   Ražotājs drīkst apstiprinātājiestādes uzraudzībā veikt pārbaudes, pat ja tās ir destruktīvas, tiem transportlīdzekļiem, kuru emisijas līmenis pārsniedz robežvērtības, lai tādējādi noteiktu iespējamos nolietošanās iemeslus, kurus nevar attiecināt uz ražotāju (piemēram, pirms testa izmantots benzīns ar svina piedevu). Ja pārbaužu rezultāti apstiprina šos iemeslus, attiecīgos testa rezultātus izslēdz no atbilstības pārbaudes.

1. papildinājums

EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

1.   IEVADS

1.1.   Šajā papildinājumā ir noteikti šā pielikuma 4. iedaļā minētie kritēriji attiecībā uz transportlīdzekļu izvēli testēšanai un ekspluatācijas atbilstības kontroles procedūrām.

2.   IZVĒLES KRITĒRIJI

Kritēriji izvēlētā transportlīdzekļa pieņemšanai ir noteikti 2.1.–2.8. iedaļā.

2.1.   Transportlīdzeklim jāatbilst tādam transportlīdzekļa tipam, kas apstiprināts saskaņā ar šo regulu un ietverts atbilstības sertifikātā saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK. Tam jābūt reģistrētam un izmantotam Kopienā.

2.2.   Transportlīdzeklim jābūt ekspluatētam vismaz 15 000 km vai 6 mēnešus, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem sasniegts vēlāk, un ne vairāk kā 100 000 km vai 5 gadus, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem tiek sasniegts ātrāk.

2.3.   Ir jābūt tehniskās apkopes ierakstiem, kas parāda, ka transportlīdzeklis ir pienācīgi uzturēts (piemēram, tam ir veikta apkope saskaņā ar ražotāja ieteikumiem).

2.4.   Transportlīdzeklim nedrīkst būt pazīmes, ka tas ir izmantots nesaudzīgi (piemēram, pārmērīgi ātra braukšana, pārslodze, nepareizas degvielas lietošana vai cita nepareiza izmantošana), vai citu faktoru (piemēram, bojājumi), kas varētu ietekmēt emisijas veiktspēju. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar OBD sistēmu, ņem vērā datorā glabāto kļūdas kodu un nobraukuma informāciju. Transportlīdzekli nedrīkst izvēlēties testēšanai, ja datorā uzglabātā informācija uzrāda, ka šis transportlīdzeklis ir darbināts pēc kļūdas koda reģistrācijas un tam pietiekami drīz nav veikts remonts.

2.5.   Motoram vai transportlīdzeklim nedrīkst būt veikts neatļauts kapitālremonts.

2.6.   No transportlīdzekļa degvielas tvertnes ņemtajā degvielas paraugā svina un sēra saturam jāatbilst Direktīvā 98/70/EK (1) noteiktajiem piemērojamiem standartiem, un nav pieļaujamas nepareizas degvielas izmantošanas pazīmes. Var veikt pārbaudes izpūtējā.

2.7.   Nedrīkst būt tādu problēmu pazīmju, kas varētu apdraudēt laboratorijas darbinieku drošību.

2.8.   Visiem transportlīdzekļa piesārņojuma kontroles sistēmas komponentiem jāatbilst piemērojamajam tipa apstiprinājumam.

3.   DIAGNOSTIKA UN TEHNISKĀ APKOPE

Pirms izplūdes emisiju mērījuma testēšanai pieņemtiem transportlīdzekļiem saskaņā ar 3.1. līdz 3.7. punktā noteikto procedūru jāveic nepieciešamā diagnostika un tehniskā apkope.

3.1.   Jāpārbauda gaisa filtrs, visas piedziņas siksnas, visu šķidrumu līmeņi, radiatora vāks, visas vakuuma caurules un ar pretpiesārņošanas sistēmu saistītu elektrības vadu integritāte, aizdedze un degvielas mērīšanas un piesārņojuma kontroles iekārtas komponenti attiecībā uz nepareizu noregulējumu un/vai bojājumiem. Visas neatbilstības reģistrē.

3.2.   Ir jāpārbauda OBD sistēmas pienācīga darbība. Jāreģistrē jebkādi darbības traucējumu rādījumi OBD sistēmas atmiņā un jāveic nepieciešamais remonts. Ja OBD darbības traucējumu indikators reģistrē darbības traucējumu iepriekšējās sagatavošanas cikla laikā, kļūdu var noteikt un labot. Testu var atkārtot un izmantot saremontētā transportlīdzekļa rezultātus.

3.3.   Jāpārbauda aizdedzes sistēma un jāaizstāj bojātās detaļas, piemēram, aizdedzes sveces, vadi u.c.

3.4.   Jāpārbauda kompresija. Ja rezultāti ir neapmierinoši, transportlīdzekli atzīst par neapmierinošu.

3.5.   Jāpārbauda motora parametri salīdzinājumā ar ražotāja specifikācijām un nepieciešamības gadījumā tie jānoregulē.

3.6.   Ja transportlīdzekļa nobraukums ir 800 km robežās no plānotās tehniskās apkopes, jāveic tehniskā apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Neatkarīgi no hodometra nolasījuma pēc ražotāja pieprasījuma var nomainīt eļļas un gaisa filtru.

3.7.   Pēc transportlīdzekļa pieņemšanas degviela ir jāaizstāj ar atbilstīgu emisiju testa standartdegvielu, izņemot gadījumus, kad ražotājs piekrīt tirgus degvielas izmantošanai.

4.   EKSPLUATĀCIJAS TESTĒŠANA

4.1.   Ja transportlīdzekļa pārbaudi uzskata par nepieciešamu, emisiju testus saskaņā ar šīs regulas III pielikumu veic iepriekš sagatavotiem transportlīdzekļiem, kas izvēlēti saskaņā ar šā papildinājuma 2. un 3. iedaļas prasībām. Testā iekļauj tikai elementārdaļiņu skaita emisiju mērījumus transportlīdzekļiem, kas apstiprināti Euro 6 emisijas standartiem W, X un Y kategorijās, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 6. papildinājumā. Iepriekšējas sagatavošanas cikli, kas ir papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. pielikuma 5.3. iedaļā minētajiem cikliem, pieļaujami tikai tad, ja tie ir pārstāvnieciski attiecībā uz parastu braukšanu.

4.2.   Ar OBD sistēmu aprīkotiem transportlīdzekļiem var pārbaudīt darbības traucējumu norāžu utt. ekspluatācijas darbības atbilstību emisiju līmeņiem (piemēram, darbības traucējumu norāžu ierobežojumi, kas definēti šīs regulas XI pielikumā) attiecībā uz tipa apstiprinājuma specifikācijām.

4.3.   OBD sistēmu var pārbaudīt, piemēram, attiecībā uz emisiju līmeņiem, kas pārsniedz piemērojamās robežvērtības, bet darbības traucējums netiek uzrādīts, darbības traucējumu norāžu sistemātisku kļūdainu iedarbināšanu un kļūdainu vai nolietotu komponentu noteikšanu OBD sistēmā.

4.4.   Ja komponents vai sistēma darbojas veidā, kas nav ietverts tipa apstiprinājuma sertifikātā un/vai šāda transportlīdzekļa tipa informācijas komplektā, un šāda novirze nav atļauta Direktīvas 2007/46/EK 13. panta 1. vai 2. punktā, un OBD nenorāda darbības traucējumu, tad komponentu vai sistēmu nedrīkst aizstāt pirms emisiju testa, izņemot gadījumus, kad konstatē, ka komponents vai sistēma ir bojāta vai nesaudzīgi izmantota tā, ka OBD sistēma nekonstatē rezultātā radušos nepareizo darbību.

5.   REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANA

5.1.   Testa rezultātus iesniedz izvērtēšanas procedūrai saskaņā ar 2. papildinājumu.

5.2.   Testa rezultātus nedrīkst reizināt ar nolietošanās koeficientiem.

6.   PLĀNS PASĀKUMIEM STĀVOKĻA IZLABOŠANAI

6.1.   Apstiprinātājiestāde pieprasa ražotājam iesniegt plānu pasākumiem neatbilstības novēršanai, ja konstatē, ka vairāk nekā viens transportlīdzeklis ir kaitīgs emisijas avots, kas atbilst kādam no šiem kritērijiem:

a)

vai nu atbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājuma 3.2.3. iedaļas nosacījumiem, un gan apstiprinātājiestāde, gan ražotājs atzīst vienu pārmērīgu emisijas cēloni,

b)

vai arī atbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājuma 3.2.4. iedaļas nosacījumiem, un apstiprinātājiestāde ir konstatējusi vienu pārmērīgu emisijas cēloni.

6.2.   Pasākumu plānu stāvokļa izlabošanai tipa apstiprinātājiestādei iesniedz ne vēlāk kā 60 darbadienas pēc 6.1. iedaļā minētās paziņošanas dienas. Tipa apstiprinātājiestāde 30 darbadienu laikā apstiprina plānu pasākumiem stāvokļa izlabošanai vai to noraida. Tomēr, ja ražotājs kompetentajai apstiprinātājiestādei var uzskatāmi parādīt, ka ir nepieciešamas ilgāks laiks, lai izmeklētu neatbilstību un iesniegtu pasākumu plānu stāvokļa izlabošanai, piešķir pagarinājumu.

6.3.   Stāvokļa izlabošanas pasākumus piemēro visiem transportlīdzekļiem, kurus, visticamāk, ietekmējis attiecīgais defekts. Jāizvērtē nepieciešamība grozīt tipa apstiprinājuma dokumentus.

6.4.   Ražotājs sniedz visu paziņojumu dokumentu kopijas saistībā ar stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu, veido atsaukšanas kampaņas reģistru un sniedz apstiprinātājiestādei regulārus ziņojumus par situāciju.

Stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā jāiekļauj 6.5.1.–6.5.11. iedaļā noteiktās prasības. Ražotājam stāvokļa izlabošanas pasākumu plānam jāpiešķir īpašs nosaukums vai numurs.

6.5.1.   Katra stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā ietvertā transportlīdzekļa tipa apraksts.

6.5.2.   Apraksts par īpašām izmaiņām, grozījumiem, remontu, labojumiem, pielāgojumiem vai citām izmaiņām, kas veicamas, lai transportlīdzeklis būtu atbilstīgs, tostarp īss informācijas un tehnisko pētījumu apkopojums, kas apstiprina ražotāja lēmumu attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas veicami neatbilstības labošanai.

6.5.3.   Metodes, kādā ražotājs informē transportlīdzekļu īpašniekus, apraksts.

6.5.4.   Atbilstīgas tehniskās apkopes vai izmantošanas apraksts, ja ražotājs to paredz kā nosacījumu, lai saņemtu atļauju veikt remontu stāvokļa izlabošanas pasākumu ietvaros, un ražotāja paskaidrojums par iemesliem šādu nosacījumu noteikšanai. Tehniskās apkopes vai izmantošanas nosacījumus var noteikt tikai tad, ja tie nepārprotami attiecas uz neatbilstību un stāvokļa izlabošanas pasākumiem.

6.5.5.   Procedūras apraksts, kas jāievēro transportlīdzekļu īpašniekiem, lai iegūtu neatbilstības labojumu. Tajā jāiekļauj datums, pēc kura var veikt stāvokļa izlabošanas pasākumus, paredzamais laiks, kas nepieciešams darbnīcai, lai veiktu remontu, un vietas, kur to var veikt. Remonts jāveic pienācīgā laika posmā pēc transportlīdzekļa piegādes.

6.5.6.   Transportlīdzekļa īpašniekam nosūtītās informācijas kopija.

6.5.7.   Īss sistēmas apraksts, ko ražotājs izmanto, lai nodrošinātu atbilstošu komponenta vai sistēmu piegādi stāvokļa izlabošanas veikšanai. Jānorāda, kad būs pietiekams atbilstīgo komponentu vai sistēmu daudzums, lai uzsāktu kampaņu.

6.5.8.   Visu to instrukciju kopija, kuras nosūtāmas personām, kas veic remontu.

6.5.9.   Apraksts par ieteikto stāvokļa izlabošanas pasākumu ietekmi uz emisijām, degvielas patēriņu, braukšanas īpašībām un drošību attiecībā uz katru transportlīdzekļa tipu, kas ietverts stāvokļa izlabošanas pasākumu plānā, kopā ar informāciju un tehnisko pētījumu apkopojumu, kas apliecina šos secinājumus.

6.5.10.   Jebkura cita informācija, ziņojumi vai dati, ko tipa apstiprinātājiestāde var pamatoti noteikt kā nepieciešamu, lai novērtētu stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu.

6.5.11.   Ja stāvokļa izlabošanas pasākumi ietver atsaukšanu, tipa apstiprinātājiestādei iesniedz remonta reģistrēšanas metodes aprakstu. Ja izmanto marķējumu, jāiesniedz tā paraugs.

6.6.   Ražotājam var būt jāveic pamatoti, plānoti un nepieciešami testi komponentiem un transportlīdzekļiem, kuriem veiktas piedāvātās izmaiņas, remonts vai pārveidojums, lai tādējādi pierādītu izmaiņu, remonta vai pārveidojumu efektivitāti.

6.7.   Ražotājam ir pienākums reģistrēt ikvienu transportlīdzekli, kas ir atsaukts vai remontēts, un darbnīcu, kurā veikts remonts. Tipa apstiprinātājiestādei pēc pieprasījuma jābūt piekļuvei reģistram 5 gadus pēc stāvokļa izlabošanas pasākumu plāna īstenošanas.

6.8.   Remonta, pārveidojuma vai jaunas iekārtas pievienošanas faktu reģistrē sertifikātā, ko ražotājs izsniedz transportlīdzekļa īpašniekam.


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

2. papildinājums

STATISTISKĀ PROCEDŪRA EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBAS TESTĒŠANAI

1.   Šo procedūru izmanto, lai pārbaudītu ekspluatācijas atbilstības prasības 1. tipa testam. Piemēro atbilstīgo statistiko metodi, kas izklāstīta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājumā, ievērojot 2.–9. iedaļā aprakstītos izņēmumus.

2.   Nepiemēro 1. zemteksta piezīmi.

3.   Noteikumu 3.2. punktu lasa šādi:

Transportlīdzekli uzskata par kaitīgu emisiju avotu, ja ir izpildīti 3.2.2. punkta nosacījumi.

4.   Nepiemēro 3.2.1. punktu.

5.   Noteikumu 3.2.2. punktā atsauci uz B rindu 5.3.1.4. punkta tabulā saprot kā atsauci uz 1. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz Euro 5 transportlīdzekļiem un 2. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz Euro 6 transportlīdzekļiem.

6.   Noteikumu 3.2.3.2.1. un 3.2.4.2. punktā atsauci uz 3. papildinājuma 6. punktu saprot kā atsauci uz šīs regulas II pielikuma 1. papildinājuma 6. iedaļu.

7.   Noteikumu 2. un 3. zemteksta piezīmē atsauci uz A rindu 5.3.1.4. punkta tabulā saprot kā atsauci uz 1. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz Euro 5 transportlīdzekļiem un 2. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz Euro 6 transportlīdzekļiem.

8.   Noteikumu 4.2. punktā atsauci uz 5.3.1.4. punktu saprot kā atsauci uz 1. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz Euro 5 transportlīdzekļiem un 2. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā attiecībā uz Euro 6 transportlīdzekļiem.

9.   Noteikumu 4/1. attēlu nomaina ar šādu attēlu:

Ekspluatācijas atbilstības pārbaude – revīzijas procedūra

Image

3. papildinājums

PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ EKSPLUATĀCIJAS ATBILSTĪBU

1.   Ekspluatācijas atbilstības pārbaudes process ilustrēts 1. attēlā.

2.   Ražotājs sagatavo visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu atbilstību šā pielikuma prasībām. Apstiprinātājiestāde var arī ņemt vērā informāciju no uzraudzības programmām.

3.   Apstiprinātājiestāde veic visas nepieciešamās procedūras un testus, lai pārliecinātos par ekspluatācijas atbilstības prasību izpildi. (2.–4. posms).

4.   Ja, novērtējot iesniegto informāciju, konstatē neatbilstības vai rodas nesaskaņas, apstiprinātājiestāde pieprasa skaidrojumu no tehniskā dienesta, kas veicis tipa apstiprinājuma testu.

5.   Ražotājs sagatavo un īsteno pasākumu plānu stāvokļa izlabošanai. Šis plāns pirms īstenošanas jāapstiprina apstiprinātājiestādei (5. posms).

1. attēls

Ekspluatācijas atbilstības process

Image

III PIELIKUMS

VIDĒJO IZPLŪDES GĀZU EMISIJU PĀRBAUDE APKĀRTĒJĀS VIDES APSTĀKĻOS

(1. TIPA TESTS)

1.   IEVADS

Šajā pielikumā aprakstīta procedūra 1. tipa testam, ar ko pārbauda vidējo izplūdes gāzu emisiju apkārtējās vides apstākļos.

2.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

2.1.   Vispārīgās prasības ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 5.3.1. punktā, bet izņēmumi aprakstīti 2.2.–2.5. iedaļā.

2.2.   Transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas 5.3.1.1. punktā noteiktie testi, ir visi transportlīdzekļi šīs regulas darbības jomā.

2.3.   Piesārņotāji, kas norādīti 5.3.1.2.4. punktā, ir tie, kas minēti Regulas (EK) Nr. 715/2007 1. pielikuma 1. un 2. tabulā.

2.4.   Atsauci uz nolietošanās koeficientiem no 5.3.6. punkta 5.3.1.4. punktā saprot kā atsauci uz nolietošanās koeficientu šīs regulas VII pielikumā.

2.5.   Emisiju ierobežojumus, kas noteikti 5.3.1.4. punktā, saprot kā atsauci uz emisiju ierobežojumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikuma 1. tabulā attiecībā uz Euro 5 transportlīdzekļiem, un Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikuma 2. tabulā attiecībā uz Euro 6 transportlīdzekļiem.

Prasības ar LPG, dabasgāzi vai biometānu darbināmiem transportlīdzekļiem

2.6.1.   Vispārīgās prasības testiem ar LPG, dabasgāzi vai biometānu darbināmiem transportlīdzekļiem ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 12. pielikuma 1. iedaļā.

3.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

3.1.   Tehniskās prasības ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. pielikumā, bet izņēmumi – 3.2.–3.12. iedaļā.

3.2.   Standartdegvielas, kas minētas 3.2. iedaļā, saprot kā atsauci uz atbilstīgo standartdegvielu, kas norādīta šīs regulas IX pielikumā.

3.3.   Piesārņotājgāzes, kas minētas 4.3.1.1. punktā, saprot kā tādas gāzes, kuru sastāvā ir metāns:

“… (HFID). Tām jābūt kalibrētām ar propāna gāzi, kas izteikta kā oglekļa atomu ekvivalents (C1).

Metāna (CH4) analīze:

Analizatoram jābūt vai nu gāzes hromatogrāfam, kas apvienots ar liesmas jonizācijas (FID) tipu vai liesmas jonizatoru (FID) ar dalītājgāzes tipu, kas nav metāns, kalibrētam ar metāna gāzi, kas izteikta kā oglekļa atomu ekvivalents (C1).

Slāpekļa oksīds (NOx) …”

3.4.   Ogļūdeņražu attiecību 8.2. punktā saprot šādi:

Benzīnam (C1H1,89O0,016)

d = 0,631 g/l

Dīzeļdegvielai (C1H1,86O0,005)

d = 0,622 g/l

LPG (C1H2,525)

d = 0,649 g/l

NG/biometānam (CH4)

d = 0,714 g/l

Etanolam (E85) (C1H2,74O0,385)

d = 0,932 g/l

3.5.   Sākot no datumiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 4. punktā un 10. panta 5. punktā, 4. pielikuma 3. papildinājuma 4.1.2. punktu saprot šādi:

“Riepas

Riepas izvēlas, pamatojoties uz gultņu pretestību. Izvēlas riepas ar augstāko gultņu pretestību, ko mēra saskaņā ar ISO 28580.

Ja ir vairāk kā triju riepas rites pretestības, izvēlas riepas ar otro augstāko gultņu pretestību.

Gultņu pretestības parametriem riepām, ko uzmontēs ražotiem transportlīdzekļiem, jāatspoguļo tipa apstiprinājumam izmantotie riepu parametri.”

3.6.   Noteikumu 4. pielikuma 5. papildinājuma 2.2.2. punktu saprot kā tādu, kas attiecas uz:

“… CO2, CO, THC, CH4 un NOx koncentrācijām…”

3.7.   Noteikumu 4. pielikuma 8. papildinājuma 1. punktu groza un izsaka šādi:

“… THC, CH4 un CO neveic mitruma korekciju,…”

3.8.   Noteikumu 4. pielikuma 8. papildinājuma 1.3. punkta otro apakšpunktu saprot šādi:

“.. Atšķaidījuma pakāpi aprēķina šādi:

Katrai standartdegvielai:

Formula

Degvielai ar sastāvu CxHyOz ir šāda vispārīgā formula:

Formula

Standartdegvielām, kas minētas IX pielikumā, ir šādas “X” vērtības.

Degviela

X

Benzīns (E5)

13,4

Dīzeļdegviela (B5)

13,5

LPG

11,9

NG/biometāns

9,5

Etanols (E85)

12,5”

3.9.   Papildus 4. pielikuma 8. papildinājuma 1.3. punktā minētajām prasībām piemēro šādas prasības:

Ogļūdeņražu, kas nav metāns, koncentrāciju aprēķina šādi:

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 × CCH4),

kur:

CNMHC

=

NMHC koriģētā koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē, izteikta kā oglekļa ekvivalenta ppm,

CTHC

=

THC koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē, kas izteikta kā oglekļa ekvivalenta ppm un koriģēta atbilstīgi THC apjomam atšķaidīšanas gaisā,

CCH4

=

CH4 koncentrācija atšķaidītā izplūdes gāzē, kas izteikta kā oglekļa ekvivalenta ppm un koriģēta atbilstīgi CH4 apjomam atšķaidīšanas gaisā,

Rf CH4

=

FID reakcijas koeficients attiecībā pret metānu, kā aprakstīts 4. pielikuma 6. papildinājuma 2.3. punktā.

3.10.   Noteikumu 4. pielikuma 8. papildinājuma 1.5.2.3. punktu saprot kā tādu, kurā ietverts:

QTHC = 0,932

etanola (E85) gadījumā

3.11.   Šādos punktos atsauces uz HC saprot kā atsauces uz THC:

a)

4.3.1.1. punktā;

b)

4.3.2. punktā;

c)

6. papildinājuma 2.2. punktā;

d)

8. papildinājuma 1.3. punktā;

e)

8. papildinājuma 1.5.1.3. punktā;

f)

8. papildinājuma 1.5.2.3. punktā;

g)

8. papildinājuma 2.1. punktā.

3.12.   Šādos punktos atsauces uz ogļūdeņražiem saprot kā atsauces uz kopējiem ogļūdeņražiem:

a)

4.3.1.1. punktā;

b)

4.3.2. punktā;

c)

7.2.8. punktā.

Tehniskās prasības transportlīdzeklim, kas aprīkots ar periodiski reģenerējošu sistēmu

3.13.1.   Tehniskās prasības ir izklāstītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 3. iedaļā, bet izņēmumi aprakstīti 3.13.2.–3.13.4. iedaļā.

3.13.2.   Atsauci uz 1. pielikumu, 4.2.11.2.1.10.1.–4.2.11.2.1.10.4. punktu vai 4.2.11.2.5.4.1.–4.2.11.2.5.4.4. punktu 3.1.3. iedaļā saprot kā atsauci uz Regulas (EK) Nr. 692/2008 I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.12.2.1.11.1.–3.2.12.2.1.11.4. punktu vai 3.2.12.2.6.4.1.–3.2.12.2.6.4.4. punktu.

3.13.3.   Pēc ražotāja pieprasījuma, ja tehniskais dienests piekrīt, testa procedūru, kas attiecas uz periodiski reģenerējošām sistēmām, reģenerējošai ierīcei nepiemēro, ja ražotājs apstiprinātājiestādei sniedz informāciju par to, ka to ciklu laikā, kuros notiek reģenerācija, emisija nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikuma 1. vai 2. tabulā noteiktos ierobežojumus, ko piemēro attiecīgajai transportlīdzekļa kategorijai.

3.13.4.   Attiecībā uz periodiski reģenerējošo ierīci ciklos, kuros notiek reģenerācija, emisijas standarti var tikt pārsniegti. Ja piesārņojuma kontroles iekārtas reģenerācija notiek vismaz reizi 1. tipa testa laikā un iekārta jau reģenerējusies vismaz vienu reizi transportlīdzekļa sagatavošanas cikla laikā, sistēmu uzskata par nepārtraukti reģenerējošu, kam nav nepieciešama īpaša testa procedūra.

IV PIELIKUMS

EMISIJAS DATI, KAS NEPIECIEŠAMI TIPA APSTIPRINĀJUMAM TEHNISKĀS PĀRBAUDES VAJADZĪBĀM

 

1. papildinājums

OGLEKĻA MONOKSĪDA EMISIJAS MĒRĪŠANA PIE MOTORA TUKŠGAITAS APGRIEZIENIEM

(2. TIPA TESTS)

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā aprakstīta 2. tipa testa procedūra, ar kuru mēra oglekļa monoksīda emisijas pie motora tukšgaitas apgriezieniem (normāliem un lieliem).

2.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

2.1.   Vispārīgās prasības ir norādītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 5.3.7.1.–5.3.7.4. punktā, bet izņēmumi noteikti 2.2., 2.3. un 2.4. iedaļā.

2.2.   Atomu attiecības, kas norādītas 5.3.7.3. iedaļā, saprot šādi:

Hcv = atomu attiecība ūdeņradim pret oglekli

benzīnam (E5) 1,89

LPG 2,53

NG/biometānam 4,0

etanolam (E85) 2,74

Ocv = atomu attiecība skābeklim pret oglekli

benzīnam (E5) 0,016

LPG 0,0

NG/biometānam 0,0

etanolam (E85) 0,39

2.3.   Šīs regulas I pielikuma 4. papildinājuma 2.2. iedaļas tabula aizpildāma, pamatojoties uz šā pielikuma 2.2. un 2.4. iedaļā noteiktajām prasībām.

2.4.   Ražotājam jāapstiprina šā papildinājuma 2.1. punktā minētās tipa apstiprināšanas laikā reģistrētās lambda vērtības precizitāte kā tāda, kas ir pārstāvnieciska tipiskiem ražotiem transportlīdzekļiem 24 mēnešu laikā kopš tehniskā dienesta piešķirtā tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienas. Novērtējumu veic, pamatojoties uz ražoto transportlīdzekļu izpēti.

3.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

3.1.   Tehniskās prasības ir minētas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 5. pielikumā, bet izņēmumi noteikti 3.2. iedaļā.

3.2.   Standartdegvielas, kas noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 5. pielikuma 2.1. punktā, saprot kā atbilstīgās standartdegvielas saskaņā ar specifikācijām šīs regulas IX pielikumā.

2. papildinājums

DŪMAINĪBAS MĒRĪŠANA

1.   IEVADS

1.1.   Šajā papildinājumā aprakstītas izplūdes emisiju dūmainības mērīšanas prasības.

2.   KORIĢĒTĀ ABSORBCIJAS KOEFICIENTA SIMBOLS

2.1.   Koriģētā absorbcijas koeficienta simbolu piestiprina katram transportlīdzeklim, kurš atbilst transportlīdzekļa tipam, kam piemēro šo testu. Simbols ir taisnstūris ap attēlu, kurā ar m–1 izteikts apstiprinājuma laikā testā iegūtais koriģētais absorbcijas koeficients brīva paātrinājuma apstākļos. Testa metode aprakstīta 4. iedaļā.

2.2.   Simbolam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam. To piestiprina labi redzamā un viegli pieejamā vietā, kas precizēta I pielikuma 4. papildinājumā norādītā tipa apstiprinājuma sertifikāta papildpielikumā.

Simbola paraugs sniegts IV.2.1. attēlā.

IV.2.1. attēls

Image

Šis simbols rāda, ka labotais absorbcijas koeficients ir 1·30 m–1.

3.   SPECIFIKĀCIJAS UN TESTI

3.1.   Specifikācijas un testi ir norādīti ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 III daļas 24. iedaļā, bet izņēmumi attiecībā uz šīm procedūrām ir noteikti 3.2. iedaļā.

3.2.   Atsauci uz ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 2. pielikuma 24.1. punktu saprot kā atsauci uz šīs regulas X pielikuma 2. papildinājumu.

4.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

4.1.   Tehniskās prasības ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 4., 5., 7., 8., 9. un 10. pielikumā, bet izņēmumi noteikti 4.2., 4.3. un 4.4. iedaļā.

4.2.   Tests ar vienmērīgu ātrumu pie pilnas slodzes līknes

4.2.1.   Atsauces uz 1. pielikumu ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 4. pielikuma 3.1. punktā saprot kā atsauci uz šīs regulas I pielikuma 3. papildinājumu.

4.2.2.   Standartdegvielas, kas precizētas ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 4. pielikuma 3.2. punktā, saprot kā atsauci uz standartdegvielu šīs regulas IX pielikumā, kas atbilst emisijas ierobežojumiem, attiecībā uz kuriem transportlīdzeklim ir tipa apstiprinājums.

4.3.   Brīvā paātrinājuma tests

4.3.1.   Atsauces uz 2. pielikuma 2. tabulu ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 5. pielikuma 2.2. punktā saprot kā atsauces uz tabulu saskaņā ar šīs regulas I pielikuma 4. papildinājuma 2.4.2.1. punktu.

4.3.2.   Atsauces uz 1. pielikuma 7.3. punktu ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 5. pielikuma 2.3. punktā saprot kā atsauces uz šīs regulas I pielikuma 3. papildinājumu.

4.4.   Kompresijaizdedzes motoru tīrās jaudas noteikšanas “EEK” metode

4.4.1.   Atsauces ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 10. pielikuma 7. punktā uz “šā pielikuma papildinājumu” un ANO/EEK Noteikumu Nr. 24 10. pielikuma 7. un 8. punktā uz “1. pielikumu” saprot kā atsauces uz šīs regulas I pielikuma 3. papildinājumu.

V PIELIKUMS

KARTERA GĀZU EMISIJU PĀRBAUDE

(3. TIPA TESTS)

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā aprakstīta 3. tipa testa procedūra, ar kuru pārbauda kartera gāzu emisijas.

2.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

2.1.   Vispārīgās prasības 3. tipa testa veikšanai ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 6. pielikuma 2. iedaļā.

3.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

3.1   Tehniskās prasības ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 6. pielikumā no 3. līdz 6. iedaļai.

VI PIELIKUMS

IZTVAIKOŠANAS EMISIJU NOTEIKŠANA

(4. TIPA TESTS)

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā aprakstīta 4. tipa testa procedūra, ar kuru nosaka ogļūdeņražu emisijas, kas rodas, iztvaikojot no transportlīdzekļu degvielas sistēmām.

2.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1.   Tehniskās prasības un specifikācijas ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 7. pielikuma 2.–7. iedaļā un 1. un 2. papildinājumā, bet izņēmumi noteikti 2.2. un 2.3. iedaļā.

2.2.   Standartdegvielas, kas norādītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 7. pielikuma 3.2. punktā, saprot kā atsauci uz atbilstīgajām standartdegvielām saskaņā ar specifikācijām šīs regulas IX pielikumā.

2.3.   Atsauci uz 8.2.5. punktu ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 7. pielikuma 7.5.2. punktā saprot kā atsauci uz šīs regulas I pielikuma 4. iedaļu.

VII PIELIKUMS

PIESĀRŅOJUMA KONTROLES IEKĀRTU ILGIZTURĪGUMA PĀRBAUDE

(5. TIPA TESTS)

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā aprakstīti testi, ar kuriem pārbauda piesārņojuma kontroles iekārtu ilgizturīgumu. Atbilstību ilgizturīguma prasībām pierāda, izmantojot vienu no 1.2., 1.3. un 1.4. punktā izklāstītajām trim iespējām.

1.2.   Visa transportlīdzekļa ilgizturīguma tests ir novecošanas tests 160 000 km, kas nobraukti testa maršrutā, pa ceļu vai uz šasijas dinamometra.

1.3.   Ražotājs var izvēlēties izmantot ilgizturīguma testu ar novecošanu stendā.

1.4.   Kā alternatīvu ilgizturīguma testēšanai ražotājs var izvēlēties piemērot tabulā dotos pieņemtos nolietošanās koeficientus.

Motora kategorija

Pieņemtie nolietošanās koeficienti

CO

THC

NMHC

NOx

HC + NOx

PM

P

Dzirksteļaizdedze

1,5

1,3

1,3

1,6

1,0

1,0

Kompresijaizdedze (Euro 5)

1,5

1,1

1,1

1,0

1,0

Kompresijaizdedze (Euro 6) (1)

 

 

 

 

 

 

 

1.5.   Pēc ražotāja pieprasījuma tehniskais dienests var veikt 1. tipa testu pirms pabeigts visa transportlīdzekļa tests vai ilgizturīguma tests ar novecošanu stendā, izmantojot tabulā norādītos pieņemtos nolietošanās koeficientus. Pēc tam, kad pabeigts visa transportlīdzekļa tests vai ilgizturīguma tests ar novecošanu stendā, tehniskais dienests var grozīt tipa apstiprinājuma rezultātus, kas reģistrēti I pielikuma 4. papildinājumā, aizstājot iepriekšējā tabulā norādītos pieņemtos nolietošanās koeficientus ar koeficientiem, kas izmērīti visa transportlīdzekļa testā vai ilgizturīguma testā ar novecošanu stendā.

1.6.   Kamēr nav pieņemto nolietošanās koeficientu attiecībā uz Euro 6 transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoriem, ražotājiem, lai noteiktu nolietošanās koeficientus, jāizmanto visa transportlīdzekļa testa vai ilgizturīguma testa ar novecošanu stendā procedūras.

1.7.   Nolietošanās koeficientus nosaka, izmantojot vai nu 1.2. un 1.3. punktā noteiktās procedūras, vai arī 1.4. punkta tabulā norādītās pieņemtās vērtības. Nolietošanās koeficientus izmanto, lai noteiktu atbilstību prasībām par atbilstīgiem emisijas ierobežojumiem transportlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laikā, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 715/2007 1. pielikuma 1. un 2. tabulā.

2.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

Tehniskās prasības un specifikācijas ir minētas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 9. pielikuma 2.–6. iedaļā, bet izņēmumi noteikti 2.1.1.–2.1.4. apakšiedaļā.

2.1.1.   Kā alternatīvu darbības ciklam, kas aprakstīts ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 9. pielikuma 5.1. punktā, visa transportlīdzekļa ilgizturīguma testam transportlīdzekļa ražotājs var izmantot šā pielikuma 3. papildinājumā aprakstīto ceļa standartciklu (SRC). Šo testa ciklu veic, līdz transportlīdzeklis veicis vismaz 160 000 km.

2.1.2.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 9. pielikuma 5.3. un 6. punktā atsauci uz 80 000 km saprot kā atsauci uz 160 000 km.

2.1.3.   Atsauci uz 5.3.1.4. punktu ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 9. pielikuma 6. punkta pirmajā iedaļā saprot kā atsauci uz 1. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā Euro 5 transportlīdzekļiem un 2. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā Euro 6 transportlīdzekļiem.

2.1.4.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 9. pielikuma 6. iedaļas sesto apakšpunktu saprot šādi:

piereizināmo izplūdes emisiju nolietošanās koeficientu katram piesārņotājam aprēķina šādi:

Formula

Pēc ražotāja pieprasījuma pieskaitāmo izplūdes emisiju nolietošanās koeficientu katram piesārņotājam aprēķina šādi:

Formula

2.2.   Ilgizturīguma tests ar novecošanu stendā

2.2.1.   Papildus tehniskajām prasībām attiecībā uz testu par novecošanu stendā, kas noteiktas 1.3. iedaļā, piemēro arī šajā iedaļā noteiktās tehniskās prasības.

Testa laikā izmanto degvielu, kas noteikta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 9. pielikuma 3. punktā.

2.3.1.   Transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes motoru

2.3.1.1.   Transportlīdzekļiem (ieskaitot hibrīdus transportlīdzekļus) ar dzirksteļaizdedzes motoru, kuros kā galveno pēcapstrādes emisiju kontroles iekārtu izmanto katalizatoru, piemēro šādu procedūru novecošanai stendā.

Novecošanas procedūras nolūkā katalizatora novecošanai stendā jāuzstāda katalizatora un skābekļa devēja sistēma.

Novecošanu stendā veic pēc stenda standartcikla (SBC) laikposmā, ko aprēķina saskaņā ar vienādojumu par novecošanas laiku stendā (BAT). BAT vienādojumam kā ievades dati nepieciešami katalizatora dati par laiku pie noteiktas temperatūras, kas mērīti šā pielikuma 3. papildinājumā aprakstītajā ceļa standartciklā.

2.3.1.2.   Stenda standartcikls (SBC). Katalizatora standartnovecošanu stendā veic saskaņā ar SBC. SBC veic laikposmā, ko aprēķina saskaņā ar BAT vienādojumu. SBC aprakstīts šā pielikuma 1. papildinājumā.

2.3.1.3.   Katalizatora dati par laiku pie noteiktas temperatūras. Katalizatora temperatūru mēra vismaz divos pilnos SRC ciklos, kā aprakstīts šā pielikuma 3. papildinājumā.

Katalizatora temperatūru mēra augstākās temperatūras punktā testa transportlīdzekļa karstākajā katalizatorā. Alternatīvi temperatūru var mērīt citā punktā, ja vien to, izmantojot kompetentu inženiertehnisko spriedumu, koriģē tā, lai tiktu iegūta temperatūra, ko mēra karstākajā punktā.

Katalizatora temperatūru mēra ar minimālo ātrumu, kas ir viens hercs (viens mērījums sekundē).

Izmērītos katalizatora temperatūras rezultātus attēlo histogrammā, grupējot temperatūru pa ne vairāk kā 25 °C.

2.3.1.4.   Novecošanas laiks stendā. Novecošanas laiku stendā aprēķina, izmantojot vienādojumu par novecošanas laiku stendā (BAT):

te attiecībā uz temperatūras grupu = th e((R/Tr)-(R/Tv))

kopējais te = te summa visās temperatūras grupās

novecošanas laiks stendā = A (kopējais te),

kur:

A

=

1,1. Šī vērtība koriģē katalizatora novecošanas laiku, ņemot vērā nolietošanos, ko izraisa cēloņi, kas nav katalizatora termiska novecošana.

R

=

katalizatora termiskā reakcija = 17 500

th

=

laiks (stundās), kas izmērīts noteiktā temperatūras grupā transportlīdzekļa katalizatora temperatūras histogrammā, ko koriģē, pamatojoties uz pilno lietderīgo izmantošanas laiku, piemēram, ja histogrammā attēloti 400 km un lietderīgais izmantošanas laiks ir 160 000 km, tad visus histogrammas laika ierakstus reizina ar 400 (160 000/400).

kopējaiste

=

līdzvērtīgais laiks (stundās) katalizatora novecošanas veikšanai pie temperatūras Tr katalizatora novecošanas stendā, izmantojot katalizatora novecošanas ciklu, lai radītu tādu pašu nolietošanos, kāda tā bija katalizatoram dēļ termiskās izslēgšanā, kas notiek pie vairāk nekā 160 000 km.

tegrupai

=

līdzvērtīgais laiks (stundās) katalizatora novecošanas veikšanai pie temperatūras Tr katalizatora novecošanas stendā, izmantojot katalizatora novecošanas ciklu, lai radītu tādu pašu nolietošanos, kāda tā bija katalizatoram dēļ termiskās dezaktivizēšanās temperatūras grupā Tv, pie vairāk nekā 160 000 km.

Tr

=

reālā katalizatora standarttemperatūra (izteikta K) katalizatora stenda darbā stenda novecošanas ciklā. Reālā temperatūra ir nemainīga temperatūra, kas rada tādu pašu novecošanu kā dažādās temperatūras, kādas ir stenda novecošanas laikā.

Tv

=

viduspunkta temperatūra (izteikta K), kāda ir temperatūras grupai transportlīdzekļa ceļa katalizatora temperatūras histogrammā.

2.3.1.5.   Reālā standarttemperatūra SBC. Reālo standarttemperatūru testa standartciklā (SBC) nosaka faktiskajai katalizatora sistēmas konstrukcijai un faktiskajam novecošanas stendam, ko izmantos, izmantojot šādās procedūrās:

a)

izmēra datus par laiku pie noteiktas temperatūras katalizatora sistēmā katalizatora novecošanas stendā saskaņā ar SBC. Katalizatora temperatūru mēra augstākās temperatūras punktā karstākajam katalizatoram sistēmā. Alternatīvi temperatūru var mērīt citā punktā, ja vien to koriģē tā, ka tiek iegūta temperatūra, ko mēra karstākajā punktā.

Katalizatora temperatūru mēra pie minimālā ātruma, kas ir viens hercs (viens mērījums sekundē), vismaz 20 minūtes no novecošanas stendā. Izmērītos katalizatora temperatūras rezultātus attēlo histogrammā, grupējot temperatūras pa ne vairāk kā 10 °C;

b)

Lai aprēķinātu reālo standarttemperatūru, izmanto BAT vienādojumu ar atkārtotām standarttemperatūras (Tr) izmaiņām, līdz aprēķinātais novecošanas laiks ir vienāds ar faktisko katalizatora temperatūras histogrammā pārstāvēto laiku vai pārsniedz to. Rezultātā iegūtā temperatūra ir reālā standarttemperatūra SBC attiecībā uz šo katalizatora sistēmu un novecošanas stendu.

2.3.1.6.   Katalizatora novecošanas stends. Katalizatora novecošanu stendā veic, ievērojot SBC un radot atbilstīgu izplūdes gāzu plūsmu, izplūdes gāzu sastāvdaļas un izplūdes gāzu temperatūru uz katalizatora virsmas.

Visām novecošanas stenda iekārtām un procedūrām jāreģistrē atbilstīga informācija (piemēram, izmērītās A/F attiecības un datus par laiku pie noteiktas temperatūras katalizatorā), lai nodrošinātu, ka faktiski notikusi pietiekama novecošana.

2.3.1.7.   Nepieciešamie testi. Lai aprēķinātu nolietošanās koeficientus, uz testa transportlīdzekļa jāveic vismaz divi 1. tipa testi emisijas kontroles iekārtai pirms novecošanas stendā un vismaz divi 1. tipa testi pēc tam, kad atkārtoti uzstāda emisijas iekārtas, kuru novecošana veikta stendā.

Ražotājs var veikt papildu testus. Nolietošanās koeficientus aprēķina saskaņā ar metodi, kas norādīta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 9. pielikuma 6. punktā, ar attiecīgajiem šajā regulā noteiktajiem grozījumiem.

2.3.2.   Transportlīdzekļi ar kompresijaizdedzes motoru

2.3.2.1.   Transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru, tostarp hibrīdiem transportlīdzekļiem, piemēro šādu procedūru novecošanai stendā.

Stenda novecošanas procedūras nolūkā pēcapstrādes sistēmai novecošanas stendā jāuzstāda pēcapstrādes sistēma.

Novecošanu stendā veic, ievērojot dīzeļdegvielas stenda standartciklu (SDBC) tādam reģenerāciju/atsērošanu skaitam, ko aprēķina saskaņā ar vienādojumu par novecošanas ilgumu stendā (BAD).

2.3.2.2.   Dīzeļdegvielas stenda standartcikls (SDBC). Novecošanu stendā veic, ievērojot SDBC. SDBC veic laikposmā, ko aprēķina saskaņā ar vienādojumu par novecošanas ilgumu stendā (BAD). SDBC aprakstīts šā pielikuma 2. papildinājumā.

2.3.2.3.   Reģenerācijas dati. Reģenerācijas intervālus mēra vismaz 10 pilnos SRC ciklos, kā aprakstīts 3. papildinājumā. Kā alternatīvu var izmantot intervālus Ki noteikšanai.

Attiecīgā gadījumā ņem vērā arī tādus atsērošanas intervālus, kuru pamatā ir ražotāja sniegtie dati.

2.3.2.4.   Novecošanas ilgums dīzeļdegvielas stendā. Novecošanas ilgumu stendā aprēķina, izmantojot BAD vienādojumu:

Novecošanas ilgums stendā = reģenerācijas un/vai atsērošanas ciklu skaits (atkarībā no tā, kurš ir garāks), kas līdzvērtīgs nobrauktiem 160 000 km.

2.3.2.5.   Novecošanas stends. Novecošanu stendā veic, ievērojot SDBC un radot atbilstīgu izplūdes gāzu plūsmu, izplūdes gāzu sastāvdaļas un izplūdes gāzu temperatūru pie pēcapstrādes sistēmas ieejas.

Ražotājs reģistrē reģenerāciju/atsērošanu skaitu (attiecīgā gadījumā), lai nodrošinātu, ka faktiski veikta pietiekama novecošana.

2.3.2.6.   Nepieciešamie testi. Lai aprēķinātu nolietošanās koeficientus, jāveic vismaz divi 1. tipa testi pirms emisijas kontroles iekārtu novecošanas stendā un vismaz divi 1. tipa testi pēc tam, kad atkārtoti uzstāda emisijas iekārtas, kuru novecošana veikta stendā. Ražotājs var veikt papildu testus. Nolietošanās koeficientus aprēķina saskaņā ar metodi, kas norādīta ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 9. pielikuma 6. punktā, un šajā regulā noteiktajām papildu prasībām.


(1)  Euro 6 nolietošanās koeficienti vēl tiks noteikti.

1. papildinājums

Stenda standartcikls (SBC)

1.   Ievads

Novecošanas ilguma standartprocedūru veic katalizatora/skābekļa devēja sistēmas novecošana stendā pēc stenda standartcikla (SBC), kā aprakstīts šajā papildinājumā. SBC nolūkā izmanto novecošanu stendā motoram, kas kalpo kā padeves gāzes avots katalizatoram. SBC ir 60 sekunžu garš cikls, ko atkārto pēc vajadzības novecošanas stendā, lai veiktu novecošanu nepieciešamajā laikposmā. SBC nosaka, pamatojoties uz katalizatora temperatūru, motora gaisa/degvielas (A/F) attiecību un sekundārā gaisa iesmidzināšanas apmēru, ko pievieno pirms pirmā katalizatora.

2.   Katalizatora temperatūras kontrole

2.1.   Katalizatora temperatūru mēra katalizatora pamatnes punktā, kurā ir visaugstākā temperatūra viskarstākajā katalizatorā. Alternatīvi var mērīt padeves gāzes temperatūru un pārveidot katalizatora temperatūrā, izmantojot lineāro pārveidošanu, ko aprēķina saskaņā ar korelācijas datiem, kurus vāc katalizatora konstrukcijā un novecošanas stendā izmantošanai novecošanas procesā.

2.2.   Katalizatora temperatūru kontrolē stehiometriskā darbībā (no 01 līdz 40 sekundēm ciklā) līdz ne mazāk kā 800 °C (±10 °C), izvēloties atbilstīgu motora ātrumu, slodzi un motora dzirksteles laiku. Maksimālo katalizatora temperatūru, kas ir cikla laikā, noved līdz 890 °C (±10 °C), izvēloties atbilstīgu A/F attiecību motoram “bagātīgā” fāzē, kā aprakstīts nākamajā tabulā.

2.3.   Ja izmanto zemu kontroles temperatūru, kas nav 800 °C, augstajai kontroles temperatūrai par 90 °C jāpārsniedz zemā kontroles temperatūra.

Stenda standartcikls (SBC)

Laiks

(sekundēs)

Motora gaisa/degvielas attiecība

Sekundārā gaisa iesmidzināšana

1–40

Stehiometriska ar slodzi, dzirksteles laiku un motora apgriezieniem, ko kontrolē, lai minimālā katalizatora temperatūra būtu 800 °C

Nav

41–45

“Bagātīga” (A/F attiecība, ko izvēlas, lai maksimālā katalizatora temperatūra visā ciklā būtu 890 °C jeb par 90 °C augstāka nekā zemākā kontroles temperatūra)

Nav

46–55

“Bagātīga” (A/F attiecība, ko izvēlas, lai maksimālā katalizatora temperatūra visā ciklā būtu 890 °C jeb par 90 °C augstāka nekā zemākā kontroles temperatūra)

3 % (±1 %)

56–60

Stehiometriska ar slodzi, dzirksteles laiku un motora apgriezieniem, ko kontrolē, lai minimālā katalizatora temperatūra būtu 800 °C

3 % (±1 %)

Image

3.   Novecošanas stenda iekārta un procedūras

3.1.   Novecošanas stenda konfigurācija. Novecošanas stendam jānodrošina atbilstīgs izplūdes gāzu plūsmas ātrums, temperatūra, gaisa–degvielas attiecība, izplūdes gāzu sastāvdaļas un sekundārā gaisa iesmidzināšana pie katalizatora ieejas virsmas.

Novecošanas standartstendu veido motors, motora kontrolētājs un motora dinamometrs. Ir pieļaujamas citas konfigurācijas (piemēram, viss transportlīdzeklis tiek savienots ar dinamometru vai deglis, kas nodrošina pareizus izplūdes gāzes apstākļus), ja tiek nodrošināti šajā papildinājumā minētie katalizatora ieplūdes apstākļi un kontroles īpašības.

Vienam novecošanas stendam izplūdes gāzu plūsma var būt sadalīta vairākās plūsmās, ja vien katra izplūdes gāzu plūsma atbilst šajā papildinājumā noteiktajām prasībām. Ja stendam ir vairākas izplūdes gāzu plūsmas, vienlaikus var veikt novecošanu vairākām katalizatoru sistēmām.

3.2.   Izplūdes gāzu sistēmu uzstādīšana. Stendā uzstāda visu katalizatora(-u) un skābekļa devēja(-u) sistēmu līdz ar izplūdes gāzu caurulēm, kas savieno šos komponentus. Motoriem ar vairākām izplūdes gāzu plūsmām (piemēram, dažiem V6 un V8 motoriem) katru izplūdes gāzu sistēmas rindu stendā uzstāda atsevišķi un paralēli.

Attiecībā uz izplūdes gāzu sistēmām, kurās ir vairāki katalizatori vienā rindā, visu katalizatoru sistēmu, tostarp visus katalizatorus, visus skābekļa devējus un saistītās izplūdes gāzu caurules novecošanas nolūkā uzstāda kā vienību. Alternatīvi katru atsevišķo katalizatoru var atsevišķi novecot atbilstīgajā laika posmā.

3.3.   Temperatūras mērījumi. Katalizatora temperatūru mēra, izmantojot termopāri, kas atrodas katalizatora pamatnes punktā ar augstāko temperatūru karstākajā katalizatorā. Alternatīvi var mērīt padeves gāzes temperatūru tieši pirms katalizatora ieplūdes virsmas un pārveidot katalizatora gultnes temperatūrā, izmantojot lineāro pārveidošanu, ko aprēķina saskaņā ar korelācijas datiem, kurus vāc katalizatora konstrukcijā un novecošanas stendā izmantošanai novecošanas procesā. Katalizatora temperatūru fiksē digitāli ar ātrumu 1 hercs (viens mērījums sekundē).

3.4.   Gaisa/degvielas mērījumi. Gaisa/degvielas (A/F) attiecības mērījumi (piemēram, plaša diapazona skābekļa devējam) jānodrošina pēc iespējas tuvu katalizatora ieplūdes un izplūdes atlokiem. Informāciju no šiem sensoriem fiksē digitāli ar ātrumu 1 hercs (viens mērījums sekundē).

3.5.   Izplūdes gāzu plūsmas līdzsvarošana. Jānodrošina atbilstīga izplūdes gāzu apjoma (ko mēra gramos/sekundē stehiometrijas apstākļos, ar pielaidi ±5 grami/sekundē) plūsma cauri katrai katalizatora sistēmai, kuras novecošanu veic stendā.

Atbilstīgo plūsmas ātrumu nosaka, pamatojoties uz izplūdes gāzu plūsmu, kāda būtu transportlīdzekļa oriģinālajam motoram pie vienmērīgiem motora apgriezieniem un slodzes, ko izvēlas novecošanai stendā saskaņā ar šā papildinājuma 3.6. punktu.

3.6.   Iestatījumi. Motora apgriezienus, slodzi un dzirksteles laiku izvēlas tā, lai katalizatora gultnes temperatūra būtu 800 °C (±10 °C) pie vienmērīgas darbības stehiometrijas apstākļos.

Gaisa iesmidzināšanas sistēmu iestata tā, lai tā nodrošina nepieciešamo gaisa plūsmu, radot 3,0 % skābekli (±0,1 %) vienmērīgā stehiometriskā izplūdes gāzu plūsmā tieši pirms pirmā katalizatora. Tipisks nolasījums ieplūdes A/F mērījuma punktam (kā noteikts 5. punktā) ir lambda 1,16 (kas ir aptuveni 3 % skābekļa).

Kad iesmidzināšanas gaiss ir ieslēgts, iestata “bagātīgu”A/F attiecību, lai radītu katalizatora gultnes temperatūru 890 °C (±10 °C). Tipiska A/F vērtība šim posmam ir lambda 0,94 (aptuveni 2 % CO).

3.7.   Novecošanas cikls. Stenda novecošanas stanadrtprocedūrās izmanto stenda standartciklu (SBC). SBC atkārto, līdz panāk novecošanas apjomu, kas aprēķināts saskaņā ar vienādojumu par novecošanas laiku stendā (BAT).

3.8.   Kvalitātes nodrošināšana. Temperatūra un A/F attiecība, kas minētas šā papildinājuma 3.3. un 3.4. punktā, novecošanas laikā periodiski jāpārbauda (vismaz reizi 50 stundās). Jāveic nepieciešamās korekcijas, lai nodrošinātu SBC atbilstīgu ievērošanu visā novecošanas procesā.

Kad novecošana pabeigta, katalizatora dati par laiku pie noteiktas temperatūras, kas savākti novecošanas procesa laikā, tiek attēloti histogrammā, grupējot temperatūru pa ne vairāk kā 10 °C. Lai noteiktu, vai katalizatora termālā novecošana faktiski notikusi atbilstīgā apjomā, izmanto VII pielikuma 2.3.1.4. punktā doto BAT vienādojumu un novecošanas ciklam aprēķināto reālo standarttemperatūru. Novecošanu stendā paildzina, ja aprēķinātā novecošanas laika termiskais efekts nav vismaz 95 % no plānotās termiskās novecošanas.

3.9.   Iedarbināšana un izslēgšana. Ir svarīgi nodrošināt, ka maksimālā katalizatora temperatūra pie straujas nolietošanās (piemēram, 1 050 °C) nenotiek iedarbināšanas vai izslēgšanas laikā. Lai novērstu šo problēmu, var izmantot īpašu iedarbināšanas vai izslēgšanas procedūru ar zemu temperatūru.

4.   Koeficienta R eksperimentāla noteikšana novecošanas ilguma stendā procedūrām

Koeficients R ir katalizatora termiskās reakcijas koeficients, ko izmanto vienādojumā par novecošanas laiku stendā (BAT). Ražotāji var noteikt R vērtību eksperimentāli, izmantojot šādas procedūras.

4.1.1.   Izmantojot attiecīgo stenda ciklu un novecošanas stenda iekārtu, veic novecošanu vairākiem katalizatoriem (vismaz 3 vienas un tās pašas konstrukcijas katalizatoriem) dažādās kontroles temperatūrās starp normālo darbības temperatūru un kaitējuma galējo temperatūru. Katrai izplūdes sastāvdaļai izmēra emisijas (vai katalizatora neefektivitāti (1 katalizatora efektivitāti)). Pārliecinās, ka galīgā testa dati ir robežās starp vienu un diviem emisiju standartiem.

4.1.2.   Nosaka aptuveno R vērtību un aprēķina reālo standarttemperatūru (Tr) novecošanas stendā ciklam attiecībā uz katru kontroles temperatūru saskaņā ar VII pielikuma 2.4.4. punktu.

4.1.3.   Attiecībā uz katru katalizatoru atzīmē emisijas (vai katalizatora neefektivitāti) pret katru novecošanas laiku. Ņemot vērā šos datus, aprēķina piemērotāko mazākā kvadrāta līniju. Lai datu kopums būtu izmantojams, datos jābūt aptuveni kopīgam posmam starp 0 un 6 400 km. Piemēram skatīt nākamo grafiku.

4.1.4.   Aprēķina slīpumu piemērotākajai līnijai attiecībā uz katru novecošanas temperatūru.

4.1.5.   Uz vertikālās ass atzīmē katras piemērotākās līnijas slīpuma (kā noteikts 4.1.4. punktā) naturāllogaritma (ln) vērtības un uz horizontālās ass – apgriezto novecošanas temperatūru (1/(novecošanas temperatūra, deg K)). Ņemot vērā šos datus, aprēķina piemērotāko mazākā kvadrāta līniju. Līnijas slīpums ir koeficients R. Piemēram skatīt grafiku.

Image

4.1.6.   Iegūto koeficientu R salīdzina ar sākotnējo vērtību, kuru izmantoja 4.1.2. posmā. Ja aprēķinātais koeficients R no sākotnējās vērtības atšķiras par vairāk nekā 5 %, izvēlas jaunu koeficientu R, kas ir robežās starp sākotnējo un aprēķināto vērtību, un tad atkārto 2.–6. posmu, lai iegūtu jaunu koeficientu R. Procesu atkārto, līdz aprēķinātais koeficients R ir 5 % robežās no sākotnēji pieņemtā koeficienta.

4.1.7.   Salīdzina katrai izplūdes sastāvdaļai atsevišķi noteiktos koeficientus R. BAT vienādojumā izmanto mazāko koefiecientu R (sliktākais scenārijs).

Image

2. papildinājums

Dīzeļdegvielas stenda standartcikls (SDBC)

1.   Ievads

Makrodaļiņu filtriem novecošanas procesā ir svarīgs reģenerāciju skaits. Sistēmām, kam nepieciešami atsērošanas cikli (piemēram, NOx uzglabāšanas katalizatoriem), šis process arī ir nozīmīgs.

Dīzeļdegvielas stenda novecošanas ilgizturīguma standartprocedūra veic pēcapstrādes sistēmas novecošana stendā, ievērojot stenda standartciklu (SDBC), kas aprakstīts šajā papildinājumā. SDBC nolūkiem nepieciešams izmantot novecošanu stendā ar motoru, kas nodrošina padeves gāzi sistēmai.

SDBC laikā reģenerācijas/atsērošanas stratēģijas sistēmā paliek parastā darbības stāvoklī.

2.   Dīzeļdegvielas stenda standartcikls attēlo motora apgriezienu skaitu un slodzes apstākļus SRC cikla laikā, kas atbilst laikposmam, par kuru jānosaka ilgizturība. Lai paātrinātu novecošanas procesu, motora iestatījumus testa stendā var mainīt, lai samazinātu sistēmas ielādēšanas laiku. Piemēram, var mainīt degvielas iesmidzināšanas laiku vai EGR stratēģiju.

3.   Novecošanas stends iekārtas un procedūras

3.1.   Novecošanas standartstendu veido motors, motora kontrolētājs un motora dinamometrs. Ir pieļaujamas citas konfigurācijas (piemēram, viss transportlīdzeklis tiek savienots ar dinamometru vai deglis, kas nodrošina pareizus izplūdes gāzes apstākļus), ja tiek nodrošināti šajā papildinājumā minētie pēcapstrādes sistēmas ieplūdes apstākļi un kontroles īpašības.

Vienā novecošanas stendā izplūdes gāzu plūsma var būt sadalīta vairākās plūsmās, ja vien katra izplūdes gāzu plūsma atbilst šajā papildinājumā noteiktajām prasībām. Ja stendam ir vairākas izplūdes gāzu plūsmas, vienlaikus var veikt novecošanu vairākām pēcapstrādes sistēmām.

3.2.   Izplūdes gāzu sistēmu uzstādīšana. Stendā uzstāda visu pēcapstrādes sistēmu līdz ar izplūdes gāzu caurulēm, kas savieno šos komponentus. Motoriem ar vairākām izplūdes gāzu plūsmām (piemēram, dažiem V6 un V8 motoriem) katru izplūdes gāzu sistēmas rindu stendā uzstāda atsevišķi.

Visu pēcapstrādes sistēmu uzstāda kā vienību novecošanas nolūkā. Alternatīvi katra atsevišķā komponenta novecošanu var veikt atsevišķi atbilstīgajā laikposmā.

3. papildinājums

Ceļa standartcikls (SRC)

Ievads

Ceļa standartcikls (SRC) ir kilometru uzkrāšanas cikls. Transportlīdzekli var darbināt vai nu testa trasē, vai arī uz kilometru uzkrāšanas dinamometra.

Ciklu veido 7 posmi, katrs 6 km garumā. Posma garums var mainīties atbilstīgi nobraukuma uzkrāšanas testa trases garumam.

Standarta ceļa cikls

Posms

Apraksts

Tipiskais paātrinājums m/s2

1

(iedarbina motoru) tukšgaita 10 sekundes

0

1

Mērens paātrinājums līdz 48 km/h

1,79

1

Brauc ar 48 km/h 1/4 posma

0

1

Mērens palēninājums līdz 32 km/h

–2,23

1

Mērens paātrinājums līdz 48 km/h

1,79

1

Brauc ar 48 km/h 1/4 posma

0

1

Mērens palēninājums un apstājas

–2,23

1

Tukšgaita 5 sekundes

0

1

Mērens paātrinājums līdz 56 km/h

1,79

1

Brauc ar 56 km/h 1/4 posma

0

1

Mērens palēninājums līdz 40 km/h

–2,23

1

Mērens paātrinājums līdz 56 km/h

1,79

1

Brauc ar 56 km/h 1/4 posma

0

1

Mērens palēninājums un apstājas

–2,23

2

Tukšgaita 10 sekundes

0

2

Mērens paātrinājums līdz 64 km/h

1,34

2

Brauc ar 64 km/h 1/4 posma

0

2

Mērens palēninājums līdz 48 km/h

–2,23

2

Mērens paātrinājums līdz 64 km/h

1,34

2

Brauc ar 64 km/h 1/4 posma

0

2

Mērens palēninājums un apstājas

–2,23

2

Tukšgaita 5 sekundes

0

2

Mērens paātrinājums līdz 72 km/h

1,34

2

Brauc ar 72 km/h 1/4 posma

0

2

Mērens palēninājums līdz 56 km/h

–2,23

2

Mērens paātrinājums līdz 72 km/h

1,34

2

Brauc ar 72 km/h 1/4 posma

0

2

Mērens palēninājums un apstājas

–2,23

3

tukšgaita 10 sekundes

0

3

Straujš paātrinājums līdz 88 km/h

1,79

3

Brauc ar 88 km/h 1/4 posma

0

3

Mērens palēninājums līdz 72 km/h

–2,23

3

Mērens paātrinājums līdz 88 km/h

0,89

3

Brauc ar 88 km/h 1/4 posma

0

3

Mērens palēninājums līdz 72 km/h

–2,23

3

Mērens paātrinājums līdz 97 km/h

0,89

3

Brauc ar 97 km/h 1/4 posma

0

3

Mērens palēninājums līdz 80 km/h

–2,23

3

Mērens paātrinājums līdz 97 km/h

0,89

3

Brauc ar 97 km/h 1/4 posma

0

3

Mērens palēninājums un apstājas

–1,79

4

Tukšgaita 10 sekundes

0

4

Straujš paātrinājums līdz 129 km/h

1,34

4

Samazina ātrumu līdz 113 km/h

–0,45

4

Brauc ar 113 km/h 1/2 posma

0

4

Mērens palēninājums līdz 80 km/h

–1,34

4

Mērens paātrinājums līdz 105 km/h

0,89

4

Brauc ar 105 km/h 1/2 posma

0

4

Mērens palēninājums līdz 80 km/h

–1,34

5

Mērens paātrinājums līdz 121 km/h

0,45

5

Brauc ar 121 km/h 1/2 posma

0

5

Mērens palēninājums līdz 80 km/h

–1,34

5

Neliels paātrinājums līdz 113 km/h

0,45

5

Brauc ar113 km/h 1/2 posma

0

5

Mērens palēninājums līdz 80 km/h

–1,34

6

Mērens paātrinājums līdz 113 km/h

0,89

6

Samazina ātrumu līdz 97 km/h

–0,45

6

Brauc ar 97 km/h 1/2 posma

0

6

Mērens palēninājums līdz 80 km/h

–1,79

6

Mērens paātrinājums līdz 104 km/h

0,45

6

Brauc ar 104 km/h 1/2 posma

0

6

Mērens palēninājums un apstājas

–1,79

7

Tukšgaita 45 sekundes

0

7

Straujš paātrinājums līdz 88 km/h

1,79

7

Brauc ar 88 km/h 1/4 posma

0

7

Mērens palēninājums līdz 64 km/h

–2,23

7

Mērens paātrinājums līdz 88 km/h

0,89

7

Brauc ar 88 km/h 1/4 posma

0

7

Mērens palēninājums līdz 64 km/h

–2,23

7

Mērens paātrinājums līdz 80 km/h

0,89

7

Brauc ar 80 km/h 1/4 posma

0

7

Mērens palēninājums līdz 64 km/h

–2,23

7

Mērens paātrinājums līdz 80 km/h

0,89

7

Brauc ar 80 km/h 1/4 posma

0

7

Mērens palēninājums un apstājas

–2,23

Ceļa standartcikls grafiski attēlots šādi:

Image

VIII PIELIKUMS

VIDĒJO IZPLŪDES GĀZU EMISIJU PĀRBAUDE ZEMĀ APKĀRTĒJĀ TEMPERATŪRĀ

(6. TIPA TESTS)

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā aprakstītas 6. tipa testam nepieciešamās iekārtas un procedūra, lai pārbaudītu emisijas zemā temperatūrā.

2.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

2.1.   Vispārīgās prasības 6. tipa testam ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 5.3.5.1.1.–5.3.5.3.2. punktā, bet izņēmumi minēti turpmāk.

2.2.   Atsauci uz “ogļūdeņražiem” ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 5.3.5.1.4. punktā saprot kā “visi ogļūdeņraži”.

2.3.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 5.3.5.2. iedaļā minētās robežvērtības ir Regulas (EK) Nr. 715/2007 1. pielikuma 3. tabulā minētās robežvērtības.

3.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

3.1.   Tehniskās prasības un specifikācijas ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 8. pielikuma 2.–6. iedaļā, bet izņēmumi norādīti turpmākajās iedaļās.

3.2.   Atsauci uz 10. pielikuma 3. punktu ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 8. pielikuma 3.4.1. punktā saprot kā atsauci uz šīs regulas IX pielikuma B iedaļu.

3.3.   Atsauci uz “ogļūdeņražiem” ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 8. pielikumā saprot kā “visi ogļūdeņraži” šādos punktos:

2.4.1. punktā

5.1.1. punktā

IX PIELIKUMS

STANDARTDEGVIELAS SPECIFIKĀCIJA

A.   STANDARTDEGVIELAS

1.   Tehniskie dati par degvielām testiem transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru

Tips: Benzīns (E5)

Parametrs

Vienība

Robežvērtības (1)

Testa metode

Minimālā

Maksimālā

Pētnieciskais oktānskaitlis RON

 

95,0

EN 25164

prEN ISO 5164

Dzinēja oktānskaitlis MON

 

85,0

EN 25163

prEN ISO 5163

Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

743

756

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Tvaika spiediens

kPa

56,0

60,0

EN ISO 13016–1 (DVPE)

Ūdens saturs

% v/v

 

0,015

ASTM E 1064

Destilācija:

 

 

 

 

– Iztvaikošana 70 °C

% v/v

24,0

44,0

EN-ISO 3405

– Iztvaikošana 100 °C

% v/v

48,0

60,0

EN-ISO 3405

– Iztvaikošana 150 °C

% v/v

82,0

90,0

EN-ISO 3405

– galīgās viršanas punkts

°C

190

210

EN-ISO 3405

Atliekvielas

% v/v

2,0

EN-ISO 3405

Ogļūdeņražu sastāvs:

 

 

 

 

– olefīni

% v/v

3,0

13,0

ASTM D 1319

– aromātiskie ogļūdeņraži

% v/v

29,0

35,0

ASTM D 1319

– benzols

% v/v

1,0

EN 12177

– piesātinātie ogļūdeņraži

% v/v

Ziņojums

ASTM 1319

Oglekļa/ūdeņraža attiecība

 

Ziņojums

 

Oglekļa/skābekļa attiecība

 

Ziņojums

 

Indukcijas periods (2)

min

480

EN-ISO 7536

Skābekļa saturs (3)

% m/m

Ziņojums

EN 1601

Esošie sveķi

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Sēra saturs (4)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Vara korozija

 

1. klase

EN-ISO 2160

Svina saturs

mg/l

5

EN 237

Fosfora saturs (5)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanols (3)

% v/v

4,7

5,3

EN 1601

EN 13132

Tips: Etanols (E85)

Parametrs

Vienība

Robežvērtības (6)

Testa metode (7)

Minimālās

Maksimālās

Pētnieciskais oktānskaitlis RON

 

95,0

EN ISO 5164

Dzinēja oktānskaitlis MON

 

85,0

EN ISO 5163

Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

Ziņojums

ISO 3675

Tvaika spiediens

kPa

40,0

60,0

EN ISO 13016–1 (DVPE)

Sēra saturs (8)  (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846 EN ISO 20884

Oksidācijas stabilitāte

minūtes

360

 

EN ISO 7536

Esošo sveķu sastāvs (nosaka ar šķīdinātāju)

mg/100ml

5

EN–ISO 6246

Izskats Nosaka apkārtējā temperatūrā vai 15 °C, atkarībā no tā, kura ir augstāka.

 

Skaidrs un nesaduļķots, bez saskatāmiem suspendētiem vai nogulšņu sārņiem

Vizuāla pārbaude

Etanols un augstākie spirti (12)

% (V/V)

83

85

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Augstākie spirti (C3–C8)

% (V/V)

2,0

 

Metanols

% (V/V)

 

0,5

 

Benzīns (10)

% (V/V)

Atlikums

EN 228

Fosfors

mg/l

0,3 (11)

ASTM D 3231

Ūdens saturs

% (V/V)

 

0,3

ASTM E 1064

Neorganisko hlorīdu saturs

mg/l

 

1

ISO 6227

pHe

 

6,5

9,0

ASTM D 6423

Vara sloksnes korozija (3 h pie 50 °C)

Vērtē-jums

1. klase

 

EN ISO 2160

Skābums (kā etiķskābe CH3COOH)

% (m/m) (mg/l)

0,005(40)

ASTM D 1613

Oglekļa/ūdeņraža attiecība

 

Ziņojums

 

Oglekļa/skābekļa attiecība

 

Ziņojums

 

Tips: LPG

Parametrs

Vienība

A degviela

B degviela

Testa metode

Sastāvs:

 

 

 

ISO 7941

C3 saturs

% vol

30 ± 2

85 ± 2

 

C4 saturs

% vol

Atlikums

Atlikums

 

< C3, > C4

% vol

Maksimāli 2

Maksimāli 2

 

Olefīni

% vol

Maksimāli 12

Maksimāli 15

 

Iztvaicēšanas atlikums

mg/kg

Maksimāli 50

Maksimāli 50

prEN 15470

Ūdens 0 °C temperatūrā

 

Brīvs

Brīvs

prEN 15469

Kopējais sēra saturs

mg/kg

Maksimāli 10

Maksimāli 10

ASTM 6667

Sērūdeņradis

 

Nav

Nav

ISO 8819

Vara sloksnes korozija

Vērtē-jums

1. klase

1. klase

ISO 6251 (13)

Smarža

 

raksturīga

Raksturīga

 

Dzinēja oktānskaitlis

 

Minimāli 89

Minimāli 89

EN 589 B pielikums

Tips: NG/Biometāns

Raksturojums

Vienības

Pamats

Robežvērtības

Testa metode

Minimmālās

Maksimālās

Standartdegviela G20

Sastāvs:

 

 

 

 

 

Metāns

Molu %

100

99

100

ISO 6974

Atlikums (14)

Molu %

1

ISO 6974

N2

Molu %

 

 

 

ISO 6974

Sēra saturs

mg/m3  (15)

10

ISO 6326–5

Wobbe indekss (tīrais)

MJ/m3  (16)

48,2

47,2

49,2

 

Standartdegviela G25

Sastāvs:

 

 

 

 

 

Metāns

Molu %

86

84

88

ISO 6974

Atlikums (14)

Molu %

1

ISO 6974

N2

Molu %

14

12

16

ISO 6974

Sēra saturs

mg/m3  (15)

10

ISO 6326–5

Wobbe indekss (tīrais)

MJ/m3  (16)

39,4

38,2

40,6

 

2.   Tehniskie dati par degvielām testiem ar transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru

Tips: dīzeļdegviela (B5)

Parametrs

Vienība

Robežvērības (17)

Testa metode

Minimālās

Maksimālās

Cetānskaitlis (18)

 

52,0

54,0

EN-ISO 5165

Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

833

837

EN-ISO 3675

Destilācija:

 

 

 

 

50 % punkts

°C

245

EN-ISO 3405

95 % punkts

°C

345

350

EN-ISO 3405

galējā viršanas temperatūra

°C

370

EN-ISO 3405

Uzliesmošanas temperatūra

°C

55

EN 22719

CFPP (saķepšanas temperatūra uz auksta filtra)

°C

–5

EN 116

Viskozitāte pie 40 °C

mm2/s

2,3

3,3

EN-ISO 3104

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

% m/m

2,0

6,0

EN 12916

Sēra saturs (19)

mg/kg

10

EN ISO 20846/EN ISO 20884

Vara korozija

 

1. klase

EN-ISO 2160

Konradsona oglekļa atlikums (10 % DR)

% m/m

0,2

EN-ISO 10370

Pelnu saturs

% m/m

0,01

EN-ISO 6245

Ūdens saturs

% m/m

0,02

EN-ISO 12937

Neitralizācijas (spēcīga skābe) skaitlis

mg KOH/g

0,02

ASTM D 974

Oksidācijas stabilitāte (20)

mg/ml

0,025

EN-ISO 12205

Eļļošanas spēja (HFRR nolietojuma izpētes diametrs pie 60 °C)

µm

400

EN ISO 12156

Oksidācijas stabilitāte 110 °C temperatūrā (20)  (22)

h

20,0

 

EN 14112

FAME  (21)

% v/v

4,5

5,5

EN 14078

B.   STANDARTDEGVIELAS EMISIJU TESTIEM ZEMĀ TEMPERATŪRĀ –6. TIPA TESTS

Tips: Benzīns (E5)

Parametrs

Vienība

Robežvērtības (23)

Testa metode

Minimālās

Maksimālās

Pētnieciskais oktānskaitlis RON

 

95,0

EN 25164

prEN ISO 5164

Dzinēja oktānskaitlis MON

 

85,0

EN 25163

prEN ISO 5163

Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

743

756

ISO 3675

EN ISO 12185

Tvaika spiediens

kPa

56,0

95,0

EN ISO 13016–1 (DVPE)

Ūdens saturs

% v/v

 

0,015

ASTM E 1064

Destilācija:

 

 

 

 

Iztvaikošana 70 °C

% v/v

24,0

44,0

EN-ISO 3405

Iztvaikošana 100 °C

% v/v

50,0

60,0

EN-ISO 3405

Iztvaikošana 150 °C

% v/v

82,0

90,0

EN-ISO 3405

galējā viršanas temperatūra

°C

190

210

EN-ISO 3405

Atliekvielas

% v/v

2,0

EN-ISO 3405

Ogļūdeņražu analīze:

 

 

 

 

olefīni

% v/v

3,0

13,0

ASTM D 1319

aromātiskie ogļūdeņraži

% v/v

29,0

35,0

ASTM D 1319

benzols

% v/v

1,0

EN 12177

piesātinātie ogļūdeņraži

% v/v

Ziņojums

ASTM D 1319

Oglekļa/ūdeņraža attiecība

 

Ziņojums

 

Oglekļa/skābekļa attiecība

 

Ziņojums

 

Indukcijas periods (24)

min

480

EN-ISO 7536

Skābekļa saturs (25)

% m/m

Ziņojums

EN 1601

Esošie sveķi

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Sēra saturs (26)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Vara korozija

 

1. klase

EN-ISO 2160

Svina saturs

Mg/l

5

EN 237

Fosfora saturs (27)

Mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanols (25)

% v/v

4,7

5,3

EN 1601

EN 13132

Tips: Etanols (E75)

Standartdegvielas specifikācija tiks izstrādāta līdz Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 6. punktā noteiktajiem datumiem.


(1)  Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar ISO 4259 “Naftas produkti – precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles; nosakot minimālās un maksimālās vērtības, tām jāatšķiras vismaz par 4R (R = reproducējamība). Neatkarīgi no šā pasākuma, kas nepieciešams tehniskiem mērķiem, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktais maksimālais lielums ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad ir doti maksimālie un minimālie robežlielumi. Vajadzības gadījumā jautājumu par to, vai degviela atbilst specifikācijās noteiktajām prasībām, noskaidro, piemērojot standarta ISO 4259 noteikumus.

(2)  Degvielā var būt oksidēšanās inhibitori un metālu dezaktivatori, kurus naftas pārstrādes rūpnīcās parasti izmanto benzīna ražošanā, taču tajā nedrīkst būt detergentu/disperģējošu piedevu un šķīdinātāju.

(3)  Etanols, kas atbilst EN 15376 specifikācijai, ir vienīgais skābekli saturošais organiskais savienojums, ko apzināti pievieno standartdegvielai.

(4)  Jāpaziņo faktiskais sēra saturs 1. tipa testā lietotajā degvielā.

(5)  Šai standartdegvielai nedrīkst apzināti pievienot sastāvdaļas ar fosforu, dzelzi, mangānu vai svinu.

(6)  Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar ISO 4259 “Naftas produkti – precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm”, un minimālā vērtība 2R virs nulles; nosakot minimālās un maksimālās vērtības, tām jāatšķiras vismaz par 4R (R = reproducējamība). Neatkarīgi no šā pasākuma, kas nepieciešams tehniskiem mērķiem, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktais maksimālais lielums ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad ir doti maksimālie un minimālie robežlielumi. Vajadzības gadījumā jautājumu par to, vai degviela atbilst specifikācijās noteiktajām prasībām, noskaidro, piemērojot standarta ISO 4259 noteikumus.

(7)  Domstarpību gadījumā izmanto procedūras domstarpību atrisināšanai un rezultātu interpretācijai, pamatojoties uz testa metodes precīziju, kā aprakstīts EN ISO 4259.

(8)  Valsts līmeņa domstarpību gadījumā par sēra saturu atsaucas vai nu uz EN ISO 20846, vai EN ISO 20884, līdzīgi kā atsaucē uz EN 228 valsts pielikumu.

(9)  Jāpaziņo faktiskais sēra saturs degvielā, ko izmanto 1. tipa testā.

(10)  Bezsvina benzīna saturu var noteikt, no 100 atskaitot procentos izteiktā ūdens un spirta satura summu.

(11)  Šai standartdegvielai apzināti nedrīkst pievienot sastāvdaļas ar fosforu, dzelzi, mangānu vai svinu.

(12)  Etanols, kas atbilst EN 15376 specifikācijai, ir vienīgais skābekli saturošais organiskais savienojums, ko apzināti pievieno standartdegvielai.

(13)  Ar šo metodi korozīvo vielu klātbūtnes noteikšana var būt neprecīza, ja paraugs satur korozijas inhibitorus vai citas ķimikālijas, kas samazina parauga korozīvo iedarbību uz vara sloksni. Tādēļ šādu sastāvdaļu pievienošana ir aizliegta, lai nesagrozītu pārbaudes rezultātus.

(14)  Inertās gāzes (kas nav N2) + C2 + C2+.

(15)  Vērtību nosaka 293,2 K (20 °C) temperatūrā un ar 101,3 kPa spiedienu.

(16)  Vērtību nosaka 273,2 K (0 °C) temperatūrā un ar 101,3 kPa spiedienu.

(17)  Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu ISO 4259 “Naftas produkti – precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles; nosakot minimālās un maksimālās vērtības, tām jāatšķiras vismaz par 4R (R = reproducējamība). Neatkarīgi no šā pasākuma, kas nepieciešams tehniskiem mērķiem, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktais maksimālais lielums ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad ir doti maksimālie un minimālie robežlielumi. Vajadzības gadījumā jautājumu par to, vai degviela atbilst specifikācijās noteiktajām prasībām, noskaidro, piemērojot standarta ISO 4259 noteikumus.

(18)  Cetānskaitļa diapazons neatbilst 4R minimālā diapazona prasībām. Taču strīda gadījumā starp degvielas piegādātāju un degvielas lietotāju strīda risināšanai var izmantot ISO 4259 ar noteikumu, ka vienreizējas noteikšanas vietā tiek izmantoti atkārtoti mērījumi, ko veic pietiekamu skaitu reižu, lai nodrošinātu nepieciešamo precizitāti.

(19)  Jāpaziņo faktiskais sēra saturs degvielā, ko izmanto 1. tipa testā.

(20)  Pat ja oksidācijas stabilitāte tiek kontrolēta, pieņem, ka glabāšanas laiks būs ierobežots. Ieteikumi par glabāšanas apstākļiem un ilgumu jāprasa piegādātajam.

(21)  FAME saturs, lai atbilstu EN 14214 specifikācijām.

(22)  Oksidācijas stabilitāti var uzskatāmi parādīt ar EN-ISO 12205 vai EN 14112. Šo prasību pārskata, pamatojoties uz CEN/TC19 novērtējumu par oksidācijas stabilitātes veiktspēju un testa robežlielumiem.

(23)  Specifikācijās norādītas “patiesās vērtības”. To robežvērtības noteiktas saskaņā ar ISO 4259 “Naftas produkti – precīzijas datu noteikšana un piemērošana attiecībā uz testa metodēm”, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles; nosakot minimālās un maksimālās vērtības, tām jāatšķiras vismaz par 4R (R = reproducējamība). Neatkarīgi no šā pasākuma, kas nepieciešams tehniskiem mērķiem, degvielas ražotājam tomēr jācenšas sasniegt nulles vērtību gadījumos, kad noteiktais maksimālais lielums ir 2R, un vidējo vērtību gadījumos, kad ir doti maksimālie un minimālie robežlielumi. Vajadzības gadījumā jautājumu par to, vai degviela atbilst specifikācijās noteiktajām prasībām, noskaidro, piemērojot standarta ISO 4259 noteikumus.

(24)  Degvielā var būt oksidēšanās inhibitori un metālu dezaktivatori, kurus naftas pārstrādes rūpnīcās parasti izmanto benzīna ražošanā, taču tajā nedrīkst būt detergentu/disperģējošu piedevu un šķīdinātāju.

(25)  Etanols, kas atbilst EN 15376 specifikācijai, ir vienīgais skābekli saturošais organiskais savienojums, ko apzināti pievieno standartdegvielai.

(26)  Jāpaziņo faktiskais sēra saturs degvielā, ko izmanto 6. tipa testā.

(27)  Šai standartdegvielai nedrīkst apzināti pievienot sastāvdaļas ar fosforu, dzelzi, mangānu vai svinu.

X PIELIKUMS

EMISIJU TESTA PROCEDŪRA HIBRĪDIEM ELEKTRISKIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM (HEV)

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā noteikti īpaši papildnoteikumi attiecībā uz hibrīdu elektrisko transportlīdzekļu (HEV) tipa apstiprinājumu.

2.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1.   Tehniskās prasības un specifikācijas ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 14. pielikumā, bet izņēmumi aprakstīti nākamajā iedaļā.

2.2.   Atsauces uz 5.3.1.4. punktu ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 14. pielikuma 3.1.2.6., 3.1.3.5., 3.2.2.7. un 3.2.3.5. iedaļā saprot kā atsauces uz 1. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā Euro 5 transportlīdzekļiem un 2. tabulu Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikumā Euro 6 transportlīdzekļiem.

XI PIELIKUMS

IEBŪVĒTAS DIAGNOSTIKAS (OBD) SISTĒMAS MEHĀNISKIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā noteikti iebūvēto diagnostikas (OBD) sistēmu funkcionālie aspekti mehānisko transportlīdzekļu radīto emisiju kontrolei.

2.   PRASĪBAS UN TESTI

2.1.   Prasības un testi OBD sistēmām ir norādīti ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3. iedaļā. Šo prasību izņēmumi un papildprasības aprakstītas turpmāk.

2.2.   Ilglaicīguma pārbaudes attālumu, kas minēts ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.1. un 3.3.1. iedaļā, saprot kā atsauci uz šīs regulas VII pielikuma prasībām.

Robežvērtības, kas norādītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.2. iedaļā, saprot kā atsauci uz turpmāk sniegtajām tabulām.

2.3.1.   OBD robežvērtības transportlīdzekļiem, kam tipa apstiprinājums veikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 I pielikuma 1. tabulā norādītajiem emisijas robežlielumiem, sniegtas šajā tabulā.

Euro 5 OBD robežvērtības

 

Atskaites masa

(RW)

(kg)

Oglekļa monoksīda masa

To ogļūdeņražu masa, kas nav metāns

Slāpekļa oksīdu masa

Makrodaļiņu masa

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Kategorija

Klase

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (1)

CI (2)

M

Visas

1 900

1 900

250

320

300

540

50

50

N1  (3)

I

RW ≤ 1 305

1 900

1 900

250

320

300

540

50

50

II

1 305 < RW ≤ 1 760

3 400

2 400

330

360

375

705

50

50

III

1 760 < RW

4 300

2 800

400

400

410

840

50

50

N2

Visas

4 300

2 800

400

400

410

840

50

50

Paskaidrojumi: PI = dzirksteļaizdedze, CI = kompresijaizdedze

2.3.2.   Nākamajā tabulā norādītas OBD robežvērtības kompresijaizdedzes transportlīdzekļiem, kuri atbilst Euro 6 emisijas robežvērtībām Regulas (EK) Nr. 715/2007 1. pielikuma 2. tabulā un kuru tips ir apstiprināts līdz Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 4. punktā norādītajiem datumiem. Šīs robežvērtības vairs nepiemēro pēc Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 5. punktā norādītajiem datumiem jauniem transportlīdzekļiem, kurus reģistrē, pārdod vai nodod ekspluatācijā.

Euro 6 OBD starpposma robežvērtības

 

Atskaites masa

(RW)

(kg)

Oglekļa monoksīda masa

To ogļūdeņražu masa, kas nav metāns

Slāpekļa oksīdu masa

Makrodaļiņu masa

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Kategorija

Klase

 

CI

CI

CI

CI

M

Visas

1900

320

240

50

N1

I

RW ≤ 1 305

1900

320

240

50

II

1 305 < RW ≤ 1 760

2 400

360

315

50

III

1 760 < RW

2 800

400

375

50

N2

Visas

2 800

400

375

50

Paskaidrojums: CI = kompresijaizdedze

2.4.   Papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.2.1. iedaļas noteikumiem ražotājs var uz laiku izslēgt OBD sistēmu šādos apstākļos:

a)

ar pielāgojamu degvielu vai vienas/divu degvielu ar gāzi darbināmiem transportlīdzekļiem – 1 minūti pēc atkārtotas degvielas uzpildes, lai ļautu ECU atpazīt degvielas kvalitāti un sastāvu.

b)

divu degvielu transportlīdzekļiem – 5 sekundes pēc pārslēgšanās uz otru degvielu, lai ļautu pielāgot motora parametrus.

Ražotājs var atkāpties no šiem laika ierobežojumiem, ja var uzskatāmi parādīt, ka degvielas uzpildes sistēmas stabilizēšana pēc atkārtotas degvielas uzpildes vai degvielas pārslēgšanās paņem ilgāku laiku pamatotu tehnisku iemeslu dēļ. Jebkurā gadījumā OBD sistēma jāieslēdz pēc iespējas ātri vai nu tiklīdz atpazīta degvielas kvalitāte un sastāvs, vai pielāgoti motora parametri.

2.5.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.3.1. iedaļu aizstāj ar šādu prasību.

OBD sistēma pārrauga katalītiskā neitralizatora efektivitātes samazināšanos attiecībā uz THC un NOx emisijām. Ražotājs var pārraudzīt tikai priekšējo katalizatoru vai to kopā ar nākamo(-ajiem) katalizatoru(-iem) aiz tā. Uzskata, ka pārraudzītajam katalizatoram vai katalizatoru kombinācijai ir darbības traucējums, ja emisijas pārsniedz šā pielikuma 2.3. iedaļas tabulā norādītās NMHC vai NOx robežvērtības. Atkāpes veidā prasības par katalītiskā neitralizatora efektivitātes samazināšanās pārraudzību attiecībā uz NOx emisijām piemēro, sākot no 17. pantā minētajiem datumiem.

2.6.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.3.3. iedaļa nozīmē, ka saskaņā ar šā pielikuma prasībām jāpārrauga katalītiskā neitralizatora darbības traucējumu pārraudzībai uzstādīto un izmantoto skābekļa devēju nolietošanās.

2.7.   Papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.3. iedaļas prasībām jāpārrauga ikviens dzirksteļaizdedzes motoru ar tiešo iesmidzināšanu darbības traucējums, kā rezultātā emisijas var pārsniegt makrodaļiņu robežvērtības, kas noteiktas šā pielikuma 2.3. iedaļā un kas jāpārrauga atbilstīgi šā pielikuma prasībām.

2.8.   Papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.4. iedaļas prasībām jāpārrauga EGR sistēmas darbības traucējumi un efektivitātes samazināšanās.

2.9.   Papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.4. iedaļas prasībām jāpārrauga NOx pēcapstrādes sistēmas, kas izmanto reaģentu, un reaģenta dozēšanas apakšsistēmas darbības traucējumi un efektivitātes samazināšanās.

2.10.   Papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.4. iedaļas prasībām jāpārrauga NOx pēcapstrādes sistēmas, kas neizmanto reaģentu, darbības traucējumi un efektivitātes samazināšanās.

2.11.   Papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.3.2. iedaļas prasībām ražotājam uzskatāmi jāparāda, ka OBD sistēma tās apstiprinājuma testa laikā konstatē EGR plūsmas un dzesētāja darbības traucējumus.

2.12.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.4.1.2. iedaļā atsauces uz “HC” (ogļūdeņražiem) saprot kā “NMHC” (ogļūdeņraži, kas nav metāns).

2.13.   Papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5.1.3. iedaļās prasībām visiem nepieciešamajiem datiem, kas jāglabā attiecībā uz OBD ekspluatācijas veiktspēju saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājuma 3.6. iedaļas noteikumiem, jābūt pieejamiem, izmantojot standarta diagnostikas savienotāja sērijveida datu pieslēgvietu atbilstīgi specifikācijām ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5.3. iedaļā.

3.   ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ OBD SISTĒMU TRŪKUMIEM

3.1.   Izskatot pieprasījumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu transportlīdzeklim ar vienu vai vairākiem trūkumiem, kā noteikts 6. panta 2. punktā, apstiprinātājiestāde nosaka, vai atbilstība šā pielikuma prasībām nav iespējama vai nav pamatota.

3.2.   Apstiprinātājiestāde ņem vērā ražotāja sniegtos datus, kas cita starpā izklāsta tādus faktorus kā tehniskās īstenošanas iespējas, izgatavošanas laiks un ražošanas cikli, ietverot motoru vai transportlīdzekļu konstrukciju ieviešanu un izņemšanu un plānotās datoru atjaunināšanas, pakāpe, kādā izveidotā OBD sistēma atbildīs šīs regulas prasībām, un to, vai ražotājs uzskatāmi parādījis, ka ieguldīti pietiekami pūliņi, lai sasniegtu atbilstību šīs regulas prasībām.

3.3.   Apstiprinātājiestāde nepieņem iesniegumus par trūkumiem, kurā nav nepieciešamā diagnostikas pārrauga.

3.4.   Apstiprinātājiestāde nepieņem iesniegumus par trūkumiem, ja nav ievērotas 2.3. iedaļā noteiktās OBD robežvērtības.

3.5.   Nosakot trūkumu secību, trūkumus, kas saistīti ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.3.1., 3.3.3.2. un 3.3.3.3. iedaļu attiecībā uz dzirksteļaizdedzes motoriem, un trūkumus, kas saistīti ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.4.1., 3.3.4.2. un 3.3.4.3. iedaļu attiecībā uz kompresijaizdedzes motoriem, nosaka vispirms.

3.6.   Pirms tipa apstiprināšanas vai tās laikā nav pieļaujami nekādi trūkumi attiecībā uz ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5. iedaļas prasībām, izņemot 6.5.3.4. iedaļu.

3.6.   Trūkumu laika posms

3.6.1.   Trūkums var saglabāties divu gadu laikposmā pēc transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas datuma, izņemot gadījumus, kad var uzskatāmi parādīt, ka trūkuma izlabošanai nepieciešama būtiska transportlīdzekļa aparatūras pārveidošana un izgatavošanas laiks, kas pārsniedz divus gadus. Šādā gadījumā trūkums var saglabāties laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus.

3.6.2.   Ražotājs var pieprasīt, lai apstiprinātājiestāde trūkumu pieļauj retrospektīvi, ja šo trūkumu atklāj pēc oriģinālā tipa apstiprināšanas. Šajā gadījumā trūkums var saglabāties divu gadu periodā pēc paziņošanas datuma apstiprinātājiestādei, izņemot gadījumus, kad var uzskatāmi parādīt, ka trūkuma izlabošanai nepieciešama būtiska transportlīdzekļa aparatūras pārveidošana un izgatavošanas laiks, kas pārsniedz divus gadus. Šādā gadījumā trūkums var saglabāties laikposmā, kas nepārsniedz trīs gadus.

3.7.   Par savu lēmumu attiecībā uz pieprasījumu pieļaut trūkumu apstiprinātājiestāde paziņo saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

4.   PIEKĻUVE OBD INFORMĀCIJAI

4.1.   Prasības par piekļuvi OBD informācijai norādītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 5. iedaļā. Izņēmumi aprakstīti turpmākajās iedaļās.

4.2.   Atsauces uz ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 2. pielikuma 1. papildinājumu saprot kā atsauces uz šīs regulas I pielikuma 5. papildinājumu.

4.3.   Atsauces uz ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 1. pielikuma 4.2.11.2.7.6. iedaļu saprot kā atsauces uz šī regulas I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.12.2.7.6. punktu.

4.4.   Atsauces uz “līgumslēdzējpusēm” saprot kā atsauces uz “dalībvalstīm”.

4.5.   Atsauces uz apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 83, saprot kā atsauces uz tipa apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar šo regulu un Padomes Direktīvu 70/220/EEC (4).

4.6.   ANO/EEK tipa apstiprinājumu saprot kā EK tipa apstiprinājumu.


(1)  Dzirksteļaizdedzes motoriem makrodaļiņu masas standartus piemēro tikai transportlīdzekļiem ar tiešās iesmidzināšanas motoru.

(2)  Līdz datumiem, kas norādīti 17. pantā, M un N kategorijas transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa pārsniedz 1 760 kg, piemērojamā PM robežvērtība ir 80 mg/km.

(3)  Tostarp M1 kategorijas transportlīdzekļi, kuri atbilst jēdzienam “īpašas sociālās vajadzības” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.

(4)  OV L 76, 6.4.1971., 1. lpp.

1. papildinājums

IEBŪVĒTU DIAGNOSTIKAS (OBD) SISTĒMU FUNKCIONĀLIE ASPEKTI

1.   IEVADS

1.1.   Šajā papildinājumā aprakstīta testa procedūra saskaņā ar šā pielikuma 2. iedaļu.

2.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

2.1.   Tehniskās prasības un specifikācijas ir sniegtas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājumā, bet izņēmumi un papildprasības ir norādītas turpmākajās iedaļās.

2.2.   Atsauces uz OBD robežvērtībām ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.2. punktā saprot kā atsauces uz robežvērtībām šā pielikuma 2.3. iedaļā.

2.3.   Standartdegvielas ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 3.2. punktā saprot kā atsauci uz atbilstīgās standartdegvielas specifikāciju šīs regulas IX pielikumā.

2.4.   Atsauci uz 11. pielikumu ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5.1.4. punktā saprot kā atsauci uz šīs regulas XI pielikumu.

2.5.   Attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas apstiprināti Euro 6 robežvērtībām, kuras norādītas Regulas (EK) Nr. 715/2007 1. pielikuma 2. tabulā, ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5.3.1. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Attiecībā uz emisiju diagnostiku sakaru saslēgumam starp transportlīdzekli un punktu ārpus tā izmanto šo standartu:

ISO 15765–4 “Autotransporta līdzekļi, kontrollera apgabala tīkla (CAN) diagnostika – 4. daļa: Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju”, 2005. gada 10. janvāris.”

3.   EKSPLUATĀCIJAS VEIKTSPĒJA

3.1.   Vispārīgas prasības

3.1.1.   Katra OBD sistēma jāpārrauga jāveic vismaz reizi braukšanas ciklā, kurā īstenojas 3.2. iedaļā minētie pārraudzības apstākļi. Ražotāji nedrīkst izmantot aprēķināto koeficientu (vai kādu tā elementu) vai citu pārraudzības biežuma norādi kā pārraudzības apstākļus kādai pārraudzībai.

3.1.2.   Ekspluatācijas veiktspējas koeficients (IUPR) OBD sistēmas īpašam pārraugam M, uz ko ir atsauce 5. panta 3. punktā, ir šāds:

IUPR M = skaitītājsM/saucējsM

3.1.3.   Skaitītāja un saucēja salīdzināšana sniedz norādi par to, cik bieži konkrēts pārraugs darbojas attiecībā pret transportlīdzekļa darbību. Lai nodrošinātu, ka visi ražotāji nosaka IUPR M vienādi, sniegtas sīkas prasības šo skaitļu noteikšanai un palielināšanai.

3.1.4.   Ja saskaņā ar šā pielikuma prasībām transportlīdzeklis ir aprīkots ar īpašu pārraugu M, tad IUPRM jābūt vai nu lielākam, vai arī vienādam ar šādām minimālajām vērtībām:

i)

0,260 sekundārā gaisa sistēmas pārraugiem un citiem ar auksto iedarbināšanu saistītiem pārraugiem;

ii)

0,520 iztvaikošanas emisiju izplūdes kontroles pārraugiem;

iii)

0,336 visiem citiem pārraugiem.

3.1.5.   Transportlīdzekļiem jāatbilst 3.1.4. iedaļas prasībām par to, ka nobraukumam jābūt vismaz 160 000 km. Izņēmuma kārtā transportlīdzekļiem, kam ir tipa apstiprinājums, kas ir reģistrēti, pārdoti vai nodoti ekspluatācijā līdz Regulas (EK) Nr. 715/2007 10. panta 4. un 5. punktā minētajiem datumiem, IUPR M jābūt lielākam vai vienādam ar 0,1 attiecībā uz visu pārraugu M.

3.1.6.   Šīs iedaļas prasības noteiktam pārraugam M uzskata par izpildītām, ja visiem noteiktas OBD saimes transportlīdzekļiem, kas izgatavoti attiecīgā kalendārā gadā, ir izpildīti šādi statistikas nosacījumi:

a)

vidējais IUPR M ir vienāds vai lielāks par minimālo vērtību, ko piemēro attiecīgajam pārraugam;

b)

vairāk nekā 50 % visu transportlīdzekļu IUPR M ir vienāds vai lielāks par minimālo vērtību, ko piemēro attiecīgajam pārraugam.

3.1.7.   Ražotājs apstiprinātājiestādei un pēc pieprasījuma – Komisijai – ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc attiecīgā kalendārā gada beigām uzskatāmi parāda, ka šie statistikas nosacījumi konkrētajā kalendārajā gadā izgatavotajiem transportlīdzekļiem ir izpildīti attiecībā uz visiem pārraugiem, par kuriem OBD sistēma ziņo saskaņā ar šā pielikuma 3.6. iedaļu. Šim nolūkam izmanto statistikas testus, kuri atbilst atzītiem statistikas principiem un ticamības līmeņiem.

3.1.8.   Lai sniegtu šajā iedaļā paredzētos pierādījumus, ražotājs var grupēt transportlīdzekļus OBD saimē, izmantojot ikvienu citu secīgu un nepārklājošu 12 mēnešu izgatavošanas periodu, nevis kalendāro gadu. Lai izveidotu transportlīdzekļu testa izlasi, piemēro vismaz II pielikuma 1. papildinājuma 2. punktā noteiktos atlases kritērijus. Attiecībā uz visu transportlīdzekļu testa izlasi ražotājs paziņo apstiprinātājiestādei visus ekspluatācijas veiktspējas datus, kādus OBD sistēma sniedz saskaņā ar šā papildinājuma 3.6. iedaļu. Pēc Komisijas un citu apstiprinātājiestāžu pieprasījuma apstiprinātājiestāde, kura piešķīrusi apstiprinājumu, sniedz tām šos datus un statistisko novērtējumu rezultātus.

3.1.9.   Lai pārbaudītu atbilstību šā pielikuma prasībām, valsts iestādes un to pārstāvji transportlīdzekļiem var veikt citus testus vai savākt transportlīdzekļa reģistrētus atbilstīgus datus.

3.2.   SkaitītājsM

3.2.1.   Konkrēta pārrauga skaitītājs ir mērītājs, kas mēra, cik reižu transportlīdzeklis darbināts tā, ka bijuši visi ražotāja noteiktie pārraugāmie apstākļi, kas nepieciešami, lai konkrētais pārraugs konstatētu darbības traucējumu un brīdinātu vadītāju. Skaitītāju nepalielina vairāk kā vienu reizi braukšanas ciklā, ja vien nav motivēta tehniskā pamatojuma citam biežumam.

3.3.   SaucējsM

3.3.1.   Saucēja nolūks ir nodrošināt mērītāju, kas norāda transportlīdzekļa braukšanas gadījumu skaitu, ņemot vērā konkrētā pārrauga īpašos apstākļus. Saucēju palielina vismaz reizi braukšanas cikla laikā, ja braukšanas ciklā ir īstenoti minētie apstākļi, un kopējo saucēju palielina, kā norādīts 3.5. iedaļā, ja vien saucējs nav izslēgts saskaņā ar šā papildinājuma 3.7. iedaļu.

3.3.2.   Papildus 3.3.1. iedaļas prasībām:

a)

sekundārā gaisa sistēmas pārrauga saucēju(-us) palielina, ja sekundārās gaisa sistēmas darbībai tiek dota komanda “ieslēgt” laikā, kas pārsniedz 10 sekundes vai ir 10 sekundes. Lai noteiktu komandas “ieslēgt” laiku, OBD sistēma var neiekļaut laiku sekundārā gaisa sistēmas iejaukšanās darbībā tikai pārraudzības nolūkā;

b)

to sistēmu pārraugu saucējus, kuras ir ieslēgtas tikai aukstās iedarbināšanas laikā, palielina, ja komponentam vai stratēģijai tiek dota komanda “ieslēgt” uz laiku, kas pārsniedz 10 sekundes vai ir 10 sekundes;

c)

mainīgo vārstu laika (VVT) un/vai kontroles sistēmu pārraugu saucēju(-us) palielina, ja komponentam tiek dota komanda funkcijai (piemēram, komanda “ieslēgt”, “atvērt”, “aizvērt”, “aizslēgt” utt.) divos vai vairākos gadījumos braukšanas cikla laikā vai uz laiku, kas pārsniedz 10 sekundes vai ir 10 sekundes, atkarībā no tā, kas notiek agrāk;

d)

šādiem pārraugiem saucēju(-us) palielina par vienu, ja papildus tam, ka tiek izpildītas šīs iedaļas prasības, vismaz vienā braukšanas ciklā kopš pēdējās saucēja palielināšanas reizes bijuši vismaz 800 uzkrātu transportlīdzekļa darbības kilometru:

i)

dīzeļdegvielas oksidēšanās katalizatoram;

ii)

dīzeļdegvielas makrodaļiņu filtram.

3.3.3.   Hibrīdiem transportlīdzekļiem, transportlīdzekļiem, kuri izmanto alternatīvu motora iedarbināšanas aparatūru vai stratēģijas (piem., integrētu starteri un ģeneratorus), vai alternatīvās degvielas transportlīdzekļiem (piem., specializēti, divu degvielu vai dubultdegvielu iekārtām), ražotājs var apstiprinātājiestādei pieprasīt apstiprinājumu, lai saucēja palielināšanai izmantotu citus kritērijus, nevis šajā iedaļā minētos. Vispārīgā gadījumā apstiprinātajiestāde nedrīkst apstiprināt alternatīvus kritērijus transportlīdzekļiem, kuros motora izslēgšanu izmanto tikai tukšgaitā vai gandrīz tukšgaitā/transportlīdzekļa apstāšanās apstākļos. Apstiprinātājiestādes apstiprinājums attiecībā uz alternatīviem kritērijiem balstās uz alternatīvo kritēriju līdzvērtīgumu, nosakot transportlīdzekļa darbības apmērus attiecībā pret transportlīdzekļa parastās darbības mērījumiem saskaņā ar šīs iedaļas kritērijiem.

3.4.   Aizdedzes ciklu mērītājs

3.4.1.   Aizdedzes ciklu mērītājs norāda, cik aizdedzes ciklu bijis transportlīdzeklim. Aizdedzes ciklu mērītāju nedrīkst palielināt vairāk kā vienu reizi braukšanas cikla laikā.

3.5.   Kopējais saucējs

3.5.1.   Kopējais saucējs ir mērītājs, kas skaita, cik reižu transportlīdzeklis ticis darbināts. To palielina 10 sekunžu laikā, bet vienīgi tad, ja vienā braukšanas ciklā ir izpildīti šādi kritēriji:

kopējais laiks kopš motora iedarbināšanas pārsniedz 600 sekundes vai ir 600 sekundes, augstums ir mazāks par 2 440 m virs jūras līmeņa un apkārtējā temperatūra pārsniedz –7 °C vai ir –7 °C;

kopējais transportlīdzekļa darbības laiks ar ātrumu 40 km/h vai lielāku ātrumu notiek laikā, kas pārsniedz 300 sekundes vai ir 300 sekundes, augstums ir mazāks par 2 440 m virs jūras līmeņa un apkārtējā temperatūra pārsniedz –7 °C vai ir –7 °C;

nepārtraukta transportlīdzekļa darbība tukšgaitā (t. i., vadītājs atlaiž gāzes pedāli un transportlīdzekļa ātrums ir mazāks par 1,6 km/h vai ir 1,6 km/h) uz laiku, kas pārsniedz 30 sekundes vai ir 30 sekundes, augstums ir mazāks par 2 440 m virs jūras līmeņa un apkārtējā temperatūra ir –7 °C vai pārsniedz –7 °C.

3.6.   Ziņojumi par mērītājiem un mērītāju palielināšana

3.6.1.   OBD sistēma saskaņā ar ISO 15031–5 specifikācijām ziņo par aizdedzes ciklu mērītāju un kopējo saucēju, kā arī atsevišķi saucēju un skaitītāju šādiem pārraugiem, ja to esamība transportlīdzeklī nepieciešama atbilstīgi šim pielikumam:

katalizatori (par katru rindu ziņo atsevišķi);

skābekļa/izplūdes gāzu sensori, tostarp sekundārā skābekļa devēji (par katru sensoru ziņo atsevišķi);

iztvaikošanas sistēma;

EGR sistēma;

VVT sistēma;

sekundārā gaisa sistēma;

makrodaļiņu filtrs;

NOx pēcapstrādes sistēma (piem., NOx absorbētājs, NOx reaģenta/katalizatora sistēma);

uzlādes spiediena kontroles sistēma.

3.6.2.   Īpašiem komponentiem vai sistēmām ar vairākiem pārraugiem, par kuriem jāziņo saskaņā ar šo iedaļu (piemēram, skābekļa devēja 1. rindā var būt vairāki pārraugi sensoru reakcijai vai citu sensoru pazīmēm), OBD sistēma atsevišķi izseko katra konkrētā pārrauga skaitītājus un saucējus un ziņo tikai par atbilstīgo konkrētā pārrauga skaitītāju un saucēju, kam ir vismazākā skaitliskā attiecība. Ja diviem vai vairākiem konkrētiem pārraugiem ir vienādas attiecības, ziņo par tā konkrētā pārrauga atbilstīgo skaitītāju un saucēju, kam attiecībā uz konkrēto komponentu ir lielākais saucējs.

3.6.3.   Palielinot mērītājus, tos palielina par vienu veselu.

3.6.4.   Katra mērītāja minimālā vērtība ir 0 un maksimālā vērtība ir vismaz 65 535, neskarot citas prasības par standartuzglabāšanu un OBD sistēmas ziņojumiem.

3.6.5.   Ja konkrēta pārrauga skaitītājs vai saucējs sasniedz maksimālo vērtību, abus konkrētā pārrauga mērītājus dala ar divi pirms tos atkal palielina saskaņā ar 3.2. un 3.3. iedaļas noteikumiem. Ja aizdedzes ciklu mērītājs vai kopējais saucējs sasniedz maksimālo vērtību, attiecīgo mērītāju nomaina uz nulli nākamās palielināšanas laikā saskaņā ar attiecīgi 3.4. un 3.5. iedaļas noteikumiem.

3.6.6.   Katram mērītājam atjauno sākotnējo iestatījumu uz nulli tikai tad, ja notiek nesvārstīgas atmiņas sākotnējo iestatījumu atjaunošana (piem., pārprogrammēšana utt.) vai skaitļus uzglabā darbojošā atmiņā (KAM) un KAM tiek pazaudēta, jo kontroles modulī ir bijusi traucēta elektriskās strāvas padeve (piemēram, tiek atvienots akumulators utt.).

3.6.7.   Ražotājs veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka skaitītāja un saucēja sākotnēji iestatītās vērtības nevar atjaunot vai mainīt, izņemot šajā iedaļā noteiktos gadījumos.

3.7.   Skaitītāju, saucēju un kopējā saucēja izslēgšana

3.7.1.   10 sekunžu laikā pēc tam, kad tiek konstatēts darbības traucējums, kas izslēdz šajā pielikumā noteikto pārraudzības nosacījumu izpildei nepieciešamo pārraugu (t. i., uzglabā kodu gaidīšanas vai apstiprinātā režīmā), OBD sistēma izslēdz turpmāku attiecīgā skaitītāja un saucēja palielināšanu katram izslēgtam pārraugam. Kad darbības traucējums vairs netiek konstatēts (t. i., kods gaidīšanas režīmā tiek izdzēsts, izmantojot paštīrīšanu vai skenēšanas ierīces komandu), visu attiecīgo skaitītāju un saucēju palielināšanai jāatsākas 10 sekunžu laikā.

3.7.2.   10 sekunžu laikā pēc tam, kad tiek iedarbināta jaudas atvienošanas darbība (PTO), kas izslēdz šajā pielikumā noteikto pārraudzības nosacījumu izpildei nepieciešamo pārraugu, OBD sistēma izslēdz turpmāku attiecīgā skaitītāja un saucēja palielināšanu katram izslēgtam pārraugam. PTO darbībai beidzoties, visu attiecīgo skaitītāju un saucēju palielināšanai jāatsākas 10 sekunžu laikā.

3.7.3.   OBD sistēma izslēdz turpmāku konkrēta pārrauga skaitītāja un saucēja palielināšanu 10 sekunžu laikā, ja konstatē darbības traucējumu komponentam, ko izmanto, lai noteiktu konkrētā pārrauga saucēja noteikšanas kritērijus (t. i., transportlīdzekļa ātrumu, apkārtējo temperatūru, augstumu, darbību tukšgaitā, motora auksto iedarbināšanu vai darbības laiku), un uzglabāts attiecīgais kļūdas kods gaidīšanas režīmā. Skaitītāja un saucēja palielināšanai jāatsākas 10 sekunžu laikā pēc tam, kad darbības traucējuma vairs nav (piemēram, kods gaidīšanas režīmā tiek izdzēsts, izmantojot paštīrīšanu vai skenēšanas ierīces komandu).

3.7.4.   OBD sistēma izslēdz turpmāku kopējā saucēja palielināšanu 10 sekunžu laikā, ja konstatē darbības traucējumu kādam komponentam, ko izmanto, lai noteiktu, vai izpildīti 3.5. iedaļā minētie kritēriji (t. i., transportlīdzekļa ātrums, apkārtējā temperatūra, augstums, darbība tukšgaitā vai darbības laiks), un uzglabāts attiecīgais kļūdas kods gaidīšanas režīmā. Kopējā saucēja palielināšanu nedrīkst izslēgt nekādu citu nosacījumu gadījumā. Kopējā saucēja palielināšanai jāatsākas 10 sekunžu laikā pēc tam, kad darbības traucējuma vairs nav (piemēram, kods gaidīšanas režīmā tiek izdzēsts, izmantojot paštīrīšanu vai skenēšanas ierīces komandu).

2. papildinājums

TRANSPORTLĪDZEKĻU SAIMES BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS

1.   PARAMETRI OBD SAIMES NOTEIKŠANAI

1.1.   OBD saime ir ražotāja noteikta tādu transportlīdzekļu grupa, kuru konstrukcijas dēļ to izplūdes gāzu emisiju un OBD sistēmas īpašībām vajadzētu būt līdzīgām. Katram šīs saimes motoram jāatbilst šīs regulas prasībām.

1.2.   OBD saimi var noteikt pēc konstrukcijas pamatparametriem, kam jābūt kopīgiem visiem saimes transportlīdzekļiem. Dažos gadījumos parametri var mijiedarboties. Šīs ietekmes ir jāņem vērā, lai nodrošinātu, ka OBD saimē ietver tikai transportlīdzekļus ar līdzīgām izplūdes gāzu emisijas pazīmēm.

2.   Tādējādi tie transportlīdzekļu tipi, kuru turpmāk minētie parametri ir identiski, uzskatāmi par piederošiem tai pašai motora/emisiju kontroles/OBD sistēmas kombinācijai.

 

Motors:

sadegšanas process (t. i., dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze, divtaktu, četrtaktu/rotējošs),

motora degvielas padeves metode (t. i., degvielas iesmidzināšana vienā vai vairākos punktos),

degvielas tips (t. i., benzīns, dīzeļdegviela, pielāgojamas degvielas benzīns/etanols, pielāgojamas degvielas dīzeļdegviela/biodīzeļdegviela, NG/biometāns, LPG, divu degvielu benzīns/NG/biometāns, divu degvielu benzīns/LPG).

 

Emisiju kontroles sistēma:

katalītiskā neitralizatora tips (piemēram, oksidēšanas, trīsceļu, uzsildītais katalizators, SCR, cits),

makrodaļiņu filtra tips,

sekundārā gaisa iesmidzināšana (t. i., ar vai bez),

izplūdes gāzu recirkulācija (t. i., ar vai bez).

 

OBD daļas un darbība:

metodes OBD darbības pārraudzībai, darbības traucējumu konstatēšanai un darbības traucējuma uzrādīšanai transportlīdzekļa vadītājam.

XII PIELIKUMS

CO2 EMISIJAS UN DEGVIELAS PATĒRIŅA NOTEIKŠANA

1.   IEVADS

Šajā pielikumā noteiktas prasības CO2 emisiju un degvielas patēriņa mērīšanai.

2.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

2.1.   Vispārīgās prasības testu veikšanai un rezultātu skaidrošanai ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 5. iedaļā, bet izņēmumi minēti turpmāk.

Testa degviela

2.2.1.   Testiem izmanto atbilstīgās standartdegvielas, kas noteiktas šīs regulas IX pielikumā.

2.2.2.   Attiecībā uz LPG un NG jālieto degviela, ko ražotājs izraudzījies, lai izmērītu lietderīgo jaudu saskaņā ar Padomes Direktīvas 80/1269/EEK I pielikumu (1). Izvēlēto degvielu norāda informācijas dokumentā, kas noteikts šīs regulas I pielikuma 3. papildinājumā.

2.3.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 5.2.4. punktu izsaka šādi:

1.

blīvums: to testa degvielai mēra saskaņā ar ISO 3675 vai izmantojot līdzvērtīgu metodi. Benzīnam, dīzeļdegvielai, biodīzeļdegvielai un etanolam (E85) blīvumu mēra 15 °C temperatūrā, bet attiecībā uz LPG un dabasgāzi/biometānu izmanto standartblīvumu, kas ir šāds:

 

0,538 kg/litrs attiecībā uz LPG,

 

0,654 kg/m3 attiecībā uz NG

2.

ūdeņraža–oglekļa–skābekļa attiecība – izmanto šādas nemainīgas vērtības:

 

C1H1,89O0,016 benzīnam,

 

C1H1,86O0,005 dīzeļdegvielai,

 

C1H2,525 attiecībā uz LPG (sašķidrinātai naftas gāzei),

 

CH4 attiecībā uz NG (dabasgāzei) un biometānu,

 

C1H2,74O0,385 etanolam (E85).

3.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

3.1.   Tehniskās prasības un specifikācijas CO2 emisiju, degvielas patēriņa vai elektroenerģijas patēriņa mērīšanai ir noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 no 6. līdz 10. pielikumam, bet izņēmumi minēti turpmāk.

3.2.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 6. pielikuma 1.3.5. iedaļā noteiktās riepas izmanto, ja tās atbilst tādiem pašiem atlases kritērijiem kā tie, kas minēti 1. tipa emisijas testiem šīs regulas III pielikuma 3.5. iedaļā.

3.3.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 6. pielikuma 1.4.3. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.4.3. Degvielas patēriņu, izteiktu litros uz 100 km (benzīnam, LPG, etanolam (E85) un dīzeļdegvielai) vai m3 uz 100 km (NG/biometānam), aprēķina pēc šādām formulām:

a)

transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru, kuri darbināmi ar benzīnu (E5):

FC = (0,118/D) · [(0,848 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

b)

transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru, kuri darbināmi ar LPG:

FCnorm = (0,1212/0,538) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

Ja testam izmantotās degvielas sastāvs atšķiras no sastāva, kas pieņemts normalizētā patēriņa aprēķinam, pēc ražotāja pieprasījuma var piemērot korekcijas koeficientu cf:

FCnorm = (0,1212/0,538) · (cf) · [(0,825 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

Korekcijas koeficientu cf, ko var piemērot, nosaka šādi:

cf = 0,825 + 0,0693 nactual,

kur:

nactual = faktiskā H/C attiecība izmantotajā degvielā;

c)

transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru, kuri darbināmi ar NG/biometānu:

FCnorm = (0,1336/0,654) · [(0,749 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

d)

transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoru, kuri darbināmi ar etanolu (E85):

FC = (0,1742/D) · [(0,574 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

e)

transportlīdzekļiem ar kompresijaizdedzes motoru, kuri darbināmi ar dīzeļdegvielu (B5):

FC = (0,116/D) · [(0,861 · HC) + (0,429 · CO) + (0,273 · CO2)]

Šajās formulās:

FC

=

degvielas patēriņš litros uz 100 km (benzīnam, etanolam, LPG dīzeļdegvielai vai biodīzeļdegvielai) vai m3 uz 100 km (dabasgāzei);

HC

=

izmērītā ogļūdeņražu emisija, izteikta g/km;

CO

=

Izmērītā oglekļa oksīda emisija, izteikta g/km;

CO2

=

izmērītā oglekļa dioksīda emisija, izteikta g/km;

D

=

testa degvielas blīvums.

Gāzveida degvielas gadījumā blīvums ir blīvums 15 °C temperatūrā.”

3.4.   ANO/EEK Noteikumu Nr. 101 8. pielikumā atsauci uz 4. pielikumu saprot kā atsauci uz šīs regulas I pielikuma 4. papildinājumu.


(1)  OV L 375, 31.12.1980., 46. lpp.

XIII PIELIKUMS

EK TIPA APSTIPRINĀJUMS PIESĀRŅOJUMA KONTROLES REZERVES IEKĀRTĀM KĀ ATSEVIŠĶAI TEHNISKAI VIENĪBAI

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā sniegtas papildprasības piesārņojuma kontroles iekārtu kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumam.

2.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

2.1.   Marķējums

Uz piesārņojuma kontroles oriģinālajām rezerves iekārtām jābūt vismaz šādām identifikācijas zīmēm:

a)

transportlīdzekļa ražotāja nosaukumam vai preču zīmei;

b)

markai un piesārņojuma kontroles oriģinālās rezerves iekārtas agregāta numuram atbilstīgi ierakstam 2.3. punktā.

2.2.   Dokumenti

Piesārņojuma kontroles oriģinālajām rezerves iekārtām komplektācijā ir šāda informācija:

a)

transportlīdzekļa ražotāja nosaukums vai preču zīme;

b)

marka un piesārņojuma kontroles oriģinālās rezerves iekārtas identifikācijas numurs atbilstīgi ierakstam 2.3. punktā;

c)

transportlīdzekļi, kuru piesārņojuma kontroles oriģinālās rezerves iekārtas tips ir ietverts I pielikuma 4. papildinājuma papildpielikuma 2.3. punktā, attiecīgā gadījumā ieskaitot zīmi, kas norāda, ka piesārņojuma kontroles oriģinālā rezerves iekārta ir piemērota uzstādīšanai transportlīdzeklī, kas aprīkots ar iebūvētu diagnostikas (OBD) sistēmu;

d)

vajadzības gadījumā – uzstādīšanas instrukcijas.

Šai informācijai jābūt pieejamai preču katalogā, ko transportlīdzekļa ražotājs izplata pārdošanas punktos.

2.3.   Transportlīdzekļa ražotājs tehniskajam dienestam un/vai apstiprinātājiestādei elektroniskā formā sniedz nepieciešamo informāciju, kas nodrošina sasaisti starp atbilstīgajiem daļu numuriem un tipa apstiprinājuma dokumentiem.

Šajā informācijā ietver šādas ziņas:

a)

transportlīdzekļa marka(-as) un tips(-i),

b)

piesārņojuma kontroles oriģinālās rezerves iekārtas marka(-as) un tips(-i),

c)

piesārņojuma kontroles oriģinālās rezerves iekārtas daļu numurs(-i),

d)

tipa apstiprinājuma numurs attiecīgajam(-iem) transportlīdzekļa tipam(-iem).

3.   EK TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME ATSEVIŠĶAI TEHNISKAI VIENĪBAI

3.1.   Uz katras piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas, kura atbilst tipa apstiprinājumam, kas saskaņā ar šo regulu piešķirts atsevišķai tehniskai vienībai, ir jābūt EK tipa apstiprinājuma zīmei.

3.2.   Šo zīmi veido taisnstūris, kura vidū ir mazais burts “e”, kam seko EK tipa apstiprinājumu piešķīrušās dalībvalsts identifikācijas skaitlis vai burts(-i):

1.

Vācijai,

2.

Francijai,

3.

Itālijai,

4.

Nīderlandei,

5.

Zviedrijai,

6.

Beļģijai,

7.

Ungārijai,

8.

Čehijai,

9.

Spānijai,

11.

Apvienotajai Karalistei,

12.

Austrijai,

13.

Luksemburgai,

17.

Somijai,

18.

Dānijai,

19.

Rumānijai,

20.

Polijai,

21.

Portugālei,

23.

Grieķijai,

24.

Īrijai,

26.

Slovēnijai,

27.

Slovākijai,

29.

Igaunijai,

32.

Latvijai,

34.

Bulgārijai,

36.

Lietuvai,

49.

Kiprai,

50.

Maltai.

EK tipa apstiprinājuma zīmē netālu no taisnstūra jāietver arī “apstiprinājuma pamatnumurs”, kas norādīts 4. iedaļā tipa apstiprinājuma numurā, kas minēts Direktīvas 2007/46/EK VII pielikumā, un pirms tā iekļauj divus ciparus, kas norāda kārtas numuru, kāds ir jaunākajam būtiskajam Regulas (EK) Nr. 715/2007 vai šīs regulas tehniskajam grozījumam dienā, kad piešķirts EK tipa apstiprinājums atsevišķai tehniskai vienībai. Šīs regulas kārtas numurs ir 00.

3.3.   EK tipa apstiprinājuma zīmi piestiprina piesārņojuma kontroles rezerves iekārtai tā, lai tā būtu skaidri salasāma un neizdzēšama. Tai pēc iespējas jābūt redzamai, kad piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu uzstāda transportlīdzeklī.

3.4.   Šā pielikuma 3. papildinājumā sniegts EK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs.

4.   TEHNISKĀS PRASĪBAS

Prasības piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu tipa apstiprinājumam ir norādītas ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5. iedaļā, bet izņēmumi noteikti 4.1.1.–4.1.4. iedaļā.

4.1.1.   Jēdzienus “katalītisks neitralizators” un “neitralizators” ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5. iedaļā saprot kā “piesārņojuma kontroles iekārta”.

4.1.2.   Jēdziens “regulēti piesārņotāji”, kas minēts visā ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5.2.3. iedaļā, aizstājams ar “visi piesārņotāji”, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 715/2007 1. pielikuma 1. un 2. tabulā attiecībā uz piesārņojuma kontroles rezerves iekārtām, ko paredz uzstādīt transportlīdzekļos, kuru tips apstiprināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.

4.1.3.   Attiecībā uz tādu piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu standartiem, ko paredz uzstādīt transportlīdzekļos, kuru tips apstiprināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007, ilgizturīguma prasības un attiecīgie nolietojuma koeficienti, kas norādīti ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5. iedaļā, attiecas uz šīs regulas VII pielikumā noteiktajiem standartiem.

4.1.4.   Atsauce uz tipa apstiprinājuma paziņojuma 1. papildinājumu ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5.5.3. iedaļā jāsaprot kā atsauce uz papildpielikumu (I pielikuma 5. papildinājums) EK tipa apstiprinājuma sertifikātā par transportlīdzekļa OBD informāciju.

4.2.   Transportlīdzekļiem ar dzirksteļaizdedzes motoriem, ja jaunu oriģinālo katalītisko neitralizatoru THC un NMHC emisijas, kas izmērītas demonstrēšanas testa laikā saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5.2.1. punktu, pārsniedz vērtības, kas izmērītas transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma laikā, starpību pieskaita OBD robežvērtībām. OBD robežvērtības ir noteiktas:

a)

vai nu ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 3.3.2. punktā rezerves daļām, ko paredz uzstādīt transportlīdzekļos, kuru tips apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 70/220/EEK;

b)

vai arī šīs regulas XI pielikuma 2.3. iedaļā rezerves daļām, kuras paredz uzstādīt transportlīdzekļos, kuru tips apstiprināts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007.

4.3.   Pārskatītās OBD robežvērtības piemēro OBD savienojamības testos, kā noteikts ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5.5.–5.5.5. punktā. Īpaši, ja piemēro pārsniegumu, ko pieļauj ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 1. punkts.

4.4.   Prasības periodiski reģenerējošām rezerves sistēmām

4.4.1.   Prasības attiecībā uz emisijām

4.4.1.1.   Uz 11. panta 3. punktā norādītājiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar periodiski reģenerējošām rezerves sistēmām, kuru tips jāapstiprina, attiecina ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 3. iedaļā aprakstītos testus, lai salīdzinātu to veiktspēju ar veiktspēju tādiem pašiem transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar oriģinālu periodiski reģenerējošu sistēmu.

4.4.2.   Salīdzinājuma bāzes noteikšana

4.4.2.1.   Transportlīdzekli aprīko ar jaunu oriģinālu periodiski reģenerējošu sistēmu. Šīs sistēmas emisijas veiktspēju nosaka saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 3. iedaļā noteikto testa procedūru.

4.4.2.2.   Apstiprinātājiestāde pēc pieprasījuma, ko izsaka persona, kas iesniedz pieteikumu par rezerves komponenta apstiprinājumu, nediskriminējošā veidā attiecībā uz katru testēto transportlīdzekli publisko informāciju, kas minēta šīs regulas I pielikuma 3. papildinājumā minētā informācijas dokumenta 3.2.12.2.1.11.1. un 3.2.12.2.6.4.1. punktā.

4.4.3.   Izplūdes gāzu tests ar periodiski reģenerējošu rezerves sistēmu

4.4.3.1.   Periodiski reģenerējošo oriģinālo sistēmu testa transportlīdzeklī(-ļos) aizstāj ar periodiski reģenerējošu rezerves sistēmu. Šīs sistēmas emisiju veiktspēju nosaka saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 3. punktā noteikto testa procedūru.

4.4.3.2.   Lai noteiktu periodiski reģenerējošas rezerves sistēmas rādītāju “D”, var izmantot ikvienu ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 13. pielikuma 3. punktā minēto motora stenda metodi.

4.4.4.   Citas prasības

Periodiski reģenerējošām rezerves sistēmām piemēro ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5.2.3., 5.3., 5.4. un 5.5. punktā minētās prasības. Minētajos punktos jēdzienu “katalītiskais neitralizators” saprot kā jēdzienu “periodiski reģenerējoša sistēma”. Papildus tam periodiski reģenerējošām sistēmām piemēro arī šā pielikuma 4.1. iedaļā noteiktos izņēmumus attiecībā uz minētajiem punktiem.

5.   DOKUMENTI

5.1.   Katra piesārņojuma kontroles rezerves iekārta skaidri un neizdzēšami jāmarķē, norādot ražotāja nosaukumu vai preču zīmi, un jāpievieno šāda informācija:

a)

transportlīdzekļi (tostarp norādot ražošanas gadu), kuriem apstiprināta piesārņojuma kontroles rezerves iekārta, attiecīgā gadījumā ieskaitot marķējumu, lai noteiktu, vai piesārņojuma kontroles rezerves iekārta ir piemērota uzstādīšanai transportlīdzeklī, kas aprīkots ar iebūvētu diagnostikas (OBD) sistēmu;

b)

vajadzības gadījumā – uzstādīšanas instrukcijas.

Šai informācijai jābūt pieejamai preču katalogā, ko piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu ražotājs izplata pārdošanas punktos.

6.   RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

6.1.   Lai nodrošinātu ražojumu atbilstību, veic pasākumus saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 12. panta noteikumiem.

6.2.   Īpaši noteikumi

6.2.1.   Direktīvas 2007/46/EK X pielikuma 2.2. punktā minētajās pārbaudēs ietver pārbaudi par atbilstību šīs regulas 2. panta 8. punktā definētajiem parametriem.

6.2.2.   Piemērojot Direktīvas 2007/46/EK 12. panta 2. punktu, var veikt testus, kas aprakstīti šā pielikuma 4.4.1. iedaļā un ANO/EEK Noteikumu Nr. 103 5.2. iedaļā (prasības attiecībā uz emisiju). Šajā gadījumā apstiprinājuma turētājs kā alternatīvu var lūgt par salīdzinājuma pamatu izmantot nevis piesārņojuma kontroles oriģinālo iekārtu, bet rezerves iekārtu, kas tika izmantota tipa apstiprinājuma testos (vai citu paraugu, kuram ir pierādīta atbilstība apstiprinātajam tipam). Šādam paraugam pārbaudes laikā izmērītās emisiju vērtības vidēji nedrīkst par vairāk kā 15 % pārsniegt vidējās vērtības, kas izmērītas standartam izmantotajam paraugam.

1. papildinājums

PARAUGS

Informācijas dokuments Nr. …,

kas attiecas uz piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu EK tipa apstiprinājumu

Turpmāk norādītā informācija attiecīgā gadījumā jāiesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti A4 formātā vai A4 formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmām, komponentiem vai atsevišķām tehniskām vienībām ir elektroniskā vadības ierīce, tad jāsniedz informācija par tās darbību.

0.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

0.1.   Marka (ražotāja preču zīme): …

Tips: …

0.2.1.   Komercnosaukums(-i), ja ir: …

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese …

Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, ja tāds ir: …

0.7.   Komponentu un atsevišķu tehnisku vienību gadījumā – EK apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids: …

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es): …

1.   IEKĀRTAS APRAKSTS

1.1.   Piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas marka un tips: …

1.2.   Piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas rasējumi, īpaši norādot visus Regulu (EK) Nr. 692/2008, 2. panta 8. punktā noteiktos parametrus: …

Tā transportlīdzekļa tipa vai tipu apraksts, kam paredzēta piesārņojuma kontroles rezerves iekārta: …

1.3.1.   Numurs(-i) un/vai simbols(-i), kas raksturo motoru un transportlīdzekļa tipu(-s): …

1.3.2.   Vai paredzēts, ka piesārņojuma kontroles rezerves iekārta būs savienojama ar OBD prasībām? (jā/nē) (1)

1.4.   Apraksts un rasējumi, kas norāda piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas novietojumu attiecībā pret motora izplūdes kolektoru(-iem): …


(1)  Lieko svītrot.

2. papildinājums

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTA PARAUGS

(Maksimālais formāts: A4 (210 mm × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Administratīvās iestādes zīmogs

Paziņojums par:

EK tipa apstiprinājumu (1), …

EK tipa apstiprinājuma attiecināšanu uz citu tipu (1), …

EK tipa apstiprinājuma atteikšanu (1), …

EK tipa apstiprinājuma atsaukšanu (1)

komponenta/atsevišķas tehniskas vienības tipam (1)

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2007, kuras īstenošanu nosaka Regulu (EK) Nr. 692/2008.

Regulā (EK) Nr. 715/2007 vai Regulu (EK) Nr. 692/2008 jaunākie grozījumi izdarīti ar …

EK tipa apstiprinājuma numurs: …

Iemesls attiecināšanai uz citu tipu: …

I IEDAĻA

0.1.   Marka (ražotāja preču zīme): …

0.2.   Tips: …

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz komponenta/atsevišķas tehniskas vienības (2): …

0.3.1.   Marķējuma atrašanās vieta: …

0.5.   Ražotāja nosaukums un adrese: …

0.7.   Komponentu un atsevišķu tehnisku vienību gadījumā – EK apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids: …

0.8.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

0.9.   Ražotāja pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese: …

II IEDAĻA

Papildinformācija

1.1.   Piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas marka un tips: …

1.2.   Transportlīdzekļa tips(-i), kuram(-iem) piesārņojuma kontroles iekārtas tips ir piemērots kā rezerves daļa: …

Transportlīdzekļa tips(-i), ar kuru(-iem) piesārņojuma kontroles iekārta testēta: …

1.3.1.   Vai attiecībā uz piesārņojuma kontroles rezerves iekārtu pierādīta savienojamība ar OBD prasībām? (jā/nē) (1): …

2.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

3.   Testa ziņojuma datums: …

4.   Testa ziņojuma numurs: …

5.   Piezīmes: …

6.   Vieta: …

7.   Datums: …

8.   Paraksts: …

Pielikumā:

Informācijas komplekts.

Testa ziņojums.


(1)  Lieko svītrot

(2)  Ja tipa identifikācijas līdzekļi satur zīmes, kas neattiecas uz tā transportlīdzekļa, komponenta vai atsevišķas tehniskas vienības tipa aprakstu, uz kuru attiecas šis tipa apstiprinājuma sertifikāts, tad šīs zīmes dokumentā aizstāj ar simbolu “?” (piemēram, ABC??123??).

3. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma zīmju paraugs

(skatīt šā pielikuma 5.2. punktu)

Image

Šī apstiprinājuma zīme, piestiprināta pie piesārņojuma kontroles rezerves iekārtas, norāda, ka attiecīgais tips ir apstiprināts Francijā (e 2) saskaņā ar šo regulu. Pirmie divi apstiprinājuma numura cipari (00) norāda, ka šī detaļa ir apstiprināta atbilstīgi šai regulai. Nākamos četrus ciparus (1234) piesārņojuma kontroles rezerves iekārtai piešķir apstiprinātājiestāde kā pamata apstiprinājuma numuru.

XIV PIELIKUMS

Piekļuve transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   IEVADS

1.1.   Šajā pielikumā noteiktas tehniskās prasības piekļuvei transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2.   PRASĪBAS

2.1.   Transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas publiskota tīmekļa vietnēs, jāatbilst tehniskajām specifikācijām, kuras noteiktas OASIS dokumenta SC2–D5 “Automobiļu remonta informācijas formāts” 1.0. versijā, kas izdota 2003. gada 28. maijā (1), un 3.2., 3.5. iedaļai, (izņemot 3.5.2. iedaļu), 3.6., 3.7. un 3.8. iedaļai OASIS dokumenta SC1–D2 “Autoremonta prasību specifikācija” 6.1. versijā, kas izdota 2003. gada 10. janvārī (2), izmantojot tikai atvērtu teksta un grafisko formātu vai formātus, kurus var apskatīt un izdrukāt, izmantojot tikai standarta programmatūras spraudņus, kas ir brīvi pieejami, viegli uzstādāmi un darbojas parasti izmantojamās datoru operētājsistēmās. Ja iespējams, atslēgvārdiem meta datos jāatbilst ISO 15031–2. Šai informācijai jābūt pieejamai vienmēr, izņemot tīmekļa vietņu uzturēšanas gadījumus. Tiem, kam nepieciešamas tiesības pavairot vai pārpublicēt informāciju, jāsazinās tieši ar attiecīgo ražotāju. Jābūt pieejamai arī informācijai apmācību materiāliem, bet to var nodrošināt, izmantojot citus līdzekļus, nevis tīmekļa vietnes.

2.2.   Piekļuvi transportlīdzekļa drošības pazīmēm, ko izmanto pilnvaroti dīleri un remontdarbnīcas, neatkarīgiem uzņēmumiem publisko atbilstīgi aizsardzībai, ko paredz ISO drošības standarts 15764, izmantojot drošības sertifikātus atbilstoši ISO 20828. Neatkarīgajam uzņēmumam šajā nolūkā jābūt akreditētam un pilnvarotam, pamatojoties uz dokumentiem, kas uzskatāmi parāda, ka tiek veikta likumīga saimnieciskā darbība un nav bijušas apsūdzības par attiecīgu kriminālu darbību.

2.3.   Transportlīdzekļa vadības bloku pārprogrammēšanu veic saskaņā ar SAE J2534.

2.4.   Visiem ar emisiju saistītajiem kļūdu kodiem jāatbilst XI pielikuma 1. papildinājumam.

2.5.   Lai piekļūtu kādai transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas neattiecas uz transportlīdzekļa drošības zonām, reģistrācijas prasībās ražotāja tīmekļa vietnes izmantošanai no neatkarīga uzņēmuma prasa tikai tādu informāciju, kas nepieciešama maksājuma veikšanas apstiprinājumam par attiecīgo informāciju. Attiecībā uz informāciju par piekļuvi transportlīdzekļa drošības zonām neatkarīgam uzņēmumam, lai identificētu sevi un organizāciju, ko tas pārstāv, jāuzrāda sertifikāts saskaņā ar ISO 20828, un ražotājs atbild ar savu sertifikātu saskaņā ar ISO 20828, apstiprinot neatkarīgajam uzņēmumam, ka tas piekļūst paredzētā ražotāja oficiālajai tīmekļa vietnei. Abas puses reģistrē minētos darījumus, norādot attiecīgos transportlīdzekļus un tiem veiktās izmaiņas saskaņā ar šo noteikumu.

2.6.   Ja transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija ražotāja tīmekļa vietnē nesatur būtisko informāciju, kas ļauj pienācīgi projektēt un ražot sistēmas, kas pielāgotas alternatīvām degvielām, tad ikvienam ieinteresētam šādu sistēmu ražotājam jābūt piekļuvei informācijai, kas pieprasīta saskaņā ar 1. pielikuma 3. papildinājuma 0., 2., un 3. punktu, savu pieprasījumu nododot tieši ražotājam. Kontaktinformācijai šim nolūkam jābūt skaidri norādītai ražotāja tīmekļa vietnē, un informācija jāsniedz 30 dienu laikā. Šāda informācija jānodrošina tikai attiecībā uz tādām sistēmām, kas pielāgotas alternatīvām degvielām, uz kurām attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 115, vai tādiem komponentiem, kas pielāgoti alternatīvām degvielām, kas ietilpst sistēmās, uz kurām attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 115, un šo informāciju sniedz tikai pēc pieprasījuma, kurā skaidri norādīta konkrētā transportlīdzekļa tā modeļa specifikācija, par kuru prasa informāciju, un kurā īpaši apstiprināts, ka informācija vajadzīga tādas sistēmas vai komponenta izstrādei, kas pielāgots alternatīvām degvielām un uz ko attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 115.

2.7.   Remonta informācijas tīmekļa vietnēs ražotāji norāda tipa apstiprinājuma numuru katram modelim.

2.8.   Ražotāji nosaka saprātīgu un proporcionālu stundas, dienas, mēneša un gada maksu par piekļuvi remonta informācijas tīmekļa vietnēm.


(1)  Pieejams: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf

(2)  Pieejams: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf

1. papildinājums

Image

Image

Image

XV PIELIKUMS

TĀDU EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠU TRANSPORTLĪDZEKĻU ATBILSTĪBA, KURU TIPS APSTIPRINĀTS SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 70/220/EEK

1.   EKSPLUATĀCIJĀ ESOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU ATBILSTĪBA

1.1.   Apstiprinātājiestāde, pamatojoties uz jebkādu atbilstīgu informāciju, kāda ir ražotājam, veic ekspluatācijas atbilstības revīziju saskaņā ar procedūrām, kas ir līdzīgas Direktīvas 70/156/EEK 10. panta 1. un 2. punktā un X pielikuma 1. un 2. punktā noteiktajām procedūrām.

1.2.   Ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūra attēlota šā pielikuma 2. papildinājuma 4. punktā minētajā attēlā un ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 4. papildinājuma 4/2. attēlā.

1.3.   Parametri, kas nosaka piederību ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimei

Ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimi var noteikt pēc konstrukcijas pamat- parametriem, kam ir jābūt kopīgiem visiem saimes transportlīdzekļiem. Attiecīgi par piederīgiem vienai ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimei var uzskatīt tos transportlīdzekļu tipus, kuriem ir vienādi vismaz 1.3.1.–1.3.11. punktā noteiktie parametri vai tie ir noteikto pielaižu robežās:

1.3.1.   sadegšanas process (divtaktu, četrtaktu, rotācijas);

1.3.2.   cilindru skaits;

1.3.3.   cilindru bloka izkārtojums (rindas, V-formas, radiāls, horizontāli viens otram pretī, cits izkārtojums); cilindru slīpums vai savērsums nav kritērijs;

1.3.4.   motora degvielas padeves metode (t. i., netiešā vai tiešā iesmidzināšana);

1.3.5.   dzesēšanas sistēmas veids (gaiss, ūdens, eļļa);

1.3.6.   iesūkšanas metode (ar brīvo gaisa iesūci, ar uzpūtes iekārtu);

1.3.7.   degviela, kas paredzēta motora konstrukcijā (benzīns, dīzeļdegviela, NG, LPG utt.). Divu degvielu transportlīdzekļus var grupēt vienā saimē ar vienas degvielas transportlīdzekļiem ar nosacījumu, ka tiem ir viena kopīga degviela;

1.3.8.   katalītiskā neitralizatora tips (trīsceļu katalizators vai cits(-i) katalizators(-i));

1.3.9.   makrodaļiņu filtra tips (ar vai bez);

1.3.10.   izplūdes gāzu recirkulācija (ar vai bez);

1.3.11.   motora cilindra tilpums nav par vairāk nekā 30 % mazāks nekā saimes transportlīdzekļu lielākā motora cilindru tilpums.

Apstiprinātājiestāde ekspluatācijas atbilstības revīziju veic, pamatojoties uz ražotāja sniegto informāciju. Šajā informācijā iekļauj šādus datus (neizsmeļošs saraksts):

1.4.1.   ražotāja nosaukumu un adresi;

1.4.2.   ražotāja pilnvarotā pārstāvja tajos apgabalos, uz kuriem attiecas ražotāja sniegtā informācija, nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numuru un e-pasta adresi;

1.4.3.   ražotāja informācijā ietverto transportlīdzekļu modeļa nosaukumu(-us);

1.4.4.   attiecīgā gadījumā to transportlīdzekļa tipu sarakstu, uz kuriem attiecas ražotāja informācija, t. i., ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu grupu saskaņā ar 1.3. iedaļu;

1.4.5.   transportlīdzekļa agregāta numura (VIN) kodus, ko piemēro attiecīgajiem ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes transportlīdzekļu tipiem (VIN prefiksu);

1.4.6.   tipa apstiprinājuma numurus, ko piemēro attiecīgajiem ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes transportlīdzekļu tipiem, attiecīgā gadījumā ietverot numurus visiem attiecinājumiem uz citu tipu un nozīmīgām izmaiņām/atsaukšanas gadījumiem (uzlabojumiem pēc ražošanas);

1.4.7.   informāciju par attiecinājumiem uz citiem tipiem un nozīmīgām izmaiņām/atsaukšanas gadījumiem attiecībā uz tiem transportlīdzekļa tipa apstiprinājumiem, uz kuriem attiecas ražotāja informācija (ja to pieprasa apstiprinātājiestāde);

1.4.8.   laika periodu, par kuru sniegta ražotāja informācija;

1.4.9.   transportlīdzekļa ražošanas periodu, uz kuru attiecas ražotāja informācija (piemēram, 2001. kalendārajā gadā ražoti transportlīdzekļi);

1.4.10.   ražotāja ekspluatācijas atbilstības pārbaudes procedūru, norādot:

a)

transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanas metodi;

b)

transportlīdzekļu atlases un noraidīšanas kritērijus;

c)

programmā izmantotos testu veidus un procedūras;

d)

ražotāja pieņemšanas/noraidīšanas kritērijus ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes grupai;

e)

ģeogrāfisko apgabalu(-us), par kuru ražotājs sniedzis informāciju;

f)

izmantoto izlases lielumu un izlases metodi;

1.4.11.   ražotāja ekspluatācijas atbilstības procedūras rezultātus, norādot:

a)

programmā ietverto transportlīdzekļu identifikāciju (testēts vai nav testēts). Identifikācijas datos ietver:

modeļa nosaukumu,

transportlīdzekļa agregāta numuru (VIN),

transportlīdzekļa reģistrācijas numuru,

ražošanas datumu,

izmantošanas reģionu (ja zināms),

uzmontētās riepas;

b)

iemeslu(-us), kādēļ transportlīdzeklis nav ietverts izlasē;

c)

katra izlasē iekļautā transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzskaiti (ieskaitot uzlabojumus);

d)

katra izlasē iekļautā transportlīdzekļa remontu uzskaiti (ja zināms);

e)

testu datus, norādot:

testa datumu,

testa vietu,

transportlīdzekļa hodometra uzrādīto attālumu,

testa degvielas specifikācijas (piem., testa standartdegviela vai tirgus degviela),

testa apstākļus (temperatūra, mitrums, dinamometra inerces svars),

dinamometra iestatījumus (piem., jaudas iestatījums),

testa rezultātus (vismaz trim dažādiem transportlīdzekļiem katrā saimē);

1.4.12.   OBD sistēmas rādījumu reģistru.

2.   Ražotāja apkopotajai informācijai ir jābūt pietiekami visaptverošai, lai nodrošinātu, ka var izvērtēt ekspluatācijas veiktspēju 1. iedaļā minētajos normālos izmantošanas apstākļos, un reprezentatīvai attiecībā uz ražotāja ģeogrāfiskā ziņā aptverto tirgu.

Šīs regulas vajadzībām ražotājam nav obligāti jāveic transportlīdzekļa tipa ekspluatācijas atbilstības revīzija, ja ražotājs apstiprinātājiestādei var uzskatāmi parādīt, ka attiecīgā transportlīdzekļa tipa realizācijas apjoms Kopienā ir mazāks par 5 000 transportlīdzekļiem gadā.

Pamatojoties uz 1.2. iedaļā minēto revīziju, apstiprinātājiestāde pieņem vienu no šādiem lēmumiem un pasākumiem:

a)

nolemj, ka transportlīdzekļa tipa vai ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimes ekspluatācijas atbilstība ir apmierinoša, un neveic turpmākus pasākumus;

b)

nolemj, ka ražotāja sniegtā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, un pieprasa ražotājam papildu informāciju vai testu datus;

c)

nolemj, ka transportlīdzekļa, kas pieder ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu saimei, tipa ekspluatācijas atbilstība nav apmierinoša, un veic šā transportlīdzekļu tipa testu saskaņā ar I pielikuma 1. papildinājumu.

Gadījumā, kad ražotājs var neveikt attiecīgā transportlīdzekļa tipa revīziju atbilstīgi 2. iedaļai, apstiprinātājiestāde var veikt šādu transportlīdzekļu tipu testu saskaņā ar I pielikuma 1. papildinājumu.

3.1.   Ja tiek uzskatīts, ka jāveic 1. tipa testi, lai pārbaudītu emisiju kontroles iekārtu atbilstību prasībām par to veiktspēju ekspluatācijas laikā, šie testi jāveic, izmantojot testa procedūru, kas atbilst šā pielikuma 2. papildinājumā noteiktajiem statistikas kritērijiem.

3.2.   Apstiprinātājiestādei sadarbībā ar ražotāju jāizvēlas transportlīdzekļi ar pietiekamu nobraukumu, kuru izmantošanu normālos apstākļos var pamatoti nodrošināt. Par transportlīdzekļu izvēli izlasei jāapspriežas ar ražotāju, un tam jāļauj piedalīties transportlīdzekļu apstiprināšanas pārbaudēs.

3.3.   Ražotājs apstiprinātājiestādes uzraudzībā drīkst veikt pārbaudes, pat ja tās ir destruktīvas, transportlīdzekļiem, kuru emisijas līmeņi pārsniedz robežvērtības, lai tādējādi noteiktu iespējamos nolietošanās cēloņus, kurs nevar būt radījis pats ražotājs. Ja pārbaužu rezultāti apstiprina šos cēloņus, attiecīgos testu rezultātus neietver atbilstības pārbaudē.

3.4.   Ja apstiprinātājiestāde nav apmierināta ar testu rezultātiem saskaņā ar 2. papildinājumā noteiktajiem kritērijiem, Direktīvas 70/156/EEK 11. panta 2. punktā un X pielikumā minētos pasākumus stāvokļa izlabošanai saskaņā ar 1. papildinājuma 6. iedaļu attiecina uz visiem ekspluatācijā esošiem tā paša tipa transportlīdzekļiem, kuriem, visticamāk, ir tas pats defekts.

Ražotāja piedāvāto stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu apstiprina apstiprinātājiestāde. Ražotājs ir atbildīgs par apstiprinātā stāvokļa izlabošanas pasākumu plāna izpildi.

Apstiprinātājiestāde savu lēmumu 30 dienu laikā paziņo visām dalībvalstīm. Dalībvalstis var pieprasīt šo pašu stāvokļa izlabošanas pasākumu plānu piemērot visiem šā paša tipa transportlīdzekļiem, kas reģistrēti to teritorijā.

3.5.   Ja dalībvalsts konstatē, ka transportlīdzekļa tips neatbilst šā pielikuma 1. papildinājumā noteiktajām piemērojamām prasībām, tā nekavējoties saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 11. panta 3. punkta prasībām informē dalībvalsti, kas ir piešķīrusi oriģinālo tipa apstiprinājumu.

Pēc paziņojuma saņemšanas un saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 11. panta 6. punkta noteikumiem tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas piešķīrusi oriģinālo tipa apstiprinājumu, informē ražotāju par to, ka šis transportlīdzekļa tips neatbilst minēto noteikumu prasībām un ka ražotājam jāveic noteikti pasākumi. Ražotājs divu mēnešu laikā pēc šī paziņojuma iesniedz iestādei defektu novēršanas pasākumu plānu, kura būtība atbilst 1. papildinājuma 6.1.–6.8. iedaļas prasībām. Kompetentā iestāde, kas piešķīrusi oriģinālo tipa apstiprinājumu, divu mēnešu laikā apspriežas ar ražotāju, lai nodrošinātu vienošanos par pasākumu plānu un tā izpildi. Ja kompetentā iestāde, kas piešķīrusi oriģinālo tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vienošanos panākt nevar, uzsāk procedūru saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 11. panta 3. un 4. punktu.

1. papildinājums

Ekspluatācijas atbilstības pārbaude

1.   IEVADS

Šajā papildinājumā noteikti kritēriji ekspluatācijas atbilstības kontrolei transportlīdzekļiem, kuru tips apstiprināts atbilstīgi Direktīvai 70/220/EEK.

2.   IZVĒLES KRITĒRIJI

Kritēriji izvēlētā transportlīdzekļa pieņemšanai noteikti 2.1.–2.8. iedaļā. Apstiprinātājiestāde informāciju iegūst no transportlīdzekļu pārbaudes un intervijām ar īpašnieku/vadītāju.

2.1.   Transportlīdzeklim jāpieder tādam transportlīdzekļu tipam, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 70/220/EEK un ietverts atbilstības sertifikātā saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK. Tam jābūt reģistrētam un izmantotam Eiropas Kopienā.

2.2.   Transportlīdzeklim ir jābūt ekspluatētam vismaz 15 000 km vai 6 mēnešus, atkarībā no tā, kurš sasniegts vēlāk, un ne vairāk kā 100 000 km vai 5 gadus, atkarībā no tā, kurš sasniegts ātrāk.

2.3.   Ir jābūt tehniskās apkopes ierakstiem, kas parāda, ka transportlīdzeklis ir pienācīgi uzturēts, piemēram, tam ir veikta tehniskā apkope saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

2.4.   Transportlīdzeklim nedrīkst būt pazīmju, ka tas ir izmantots nesaudzīgi (piemēram, pārmērīgi ātra braukšana, pārslodze, nepareizas degvielas lietošana vai cita nepareiza izmantošana), vai citu faktoru (piemēram, bojājumi), kas varētu ietekmēt emisijas veiktspēju. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar OBD sistēmu, ņem vērā datorā glabāto kļūdas kodu un nobraukuma informāciju. Transportlīdzekli nedrīkst izvēlēties testēšanai, ja datorā uzglabātā informācija uzrāda, ka šis transportlīdzeklis ir darbināts pēc kļūdas koda reģistrācijas un tam pietiekami drīz nav veikts remonts.

2.5.   Motoram vai transportlīdzeklim nedrīkst būt veikts neatļauts kapitālremonts.

2.6.   No transportlīdzekļa degvielas tvertnes ņemtajā degvielas paraugā svina un sēra saturam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK (1) noteiktajiem attiecīgajiem standartiem, un nav pieļaujamas nepareizas degvielas izmantošanas pazīmes. Var veikt testus izpūtējā utt.

2.7.   Nedrīkst būt tādu problēmu pazīmju, kas varētu apdraudēt laboratorijas darbinieku drošību.

2.8.   Visiem transportlīdzekļa pretpiesārņošanas sistēmas komponentiem jāatbilst piemērojamajam tipa apstiprinājumam.

3.   DIAGNOSTIKA UN TEHNISKĀ APKOPE

Pirms izplūdes gāzu emisiju mērījuma transportlīdzekļiem, kas ir pieņemti testēšanai, saskaņā ar 3.1.–3.7. iedaļā noteikto procedūru ir jāveic nepieciešamā diagnostika un tehniskā apkope.

3.1.   Jāveic šādas pārbaudes: gaisa filtru, visu piedziņas siksnu, visu šķidrumu līmeņu, radiatora vāka, visu vakuuma cauruļu pārbaude un ar pretpiesārņošanas sistēmu saistītu elektrības vadu integritātes pārbaude, aizdedzes, degvielas mērīšanas un piesārņojuma kontroles iekārtas komponentu pārbaude attiecībā uz nepareizu noregulējumu un/vai bojājumiem. Visas neatbilstības reģistrē.

3.2.   Jāpārbauda OBD sistēmas pienācīga darbība. Jāreģistrē jebkādi darbības traucējumu rādījumi OBD sistēmas atmiņā un jāveic nepieciešamais remonts. Ja OBD darbības traucējumu indikators reģistrē darbības traucējumu iepriekšējās sagatavošanas ciklā, kļūdu var noteikt un labot. Testu var atkārtot un izmantot saremontētā transportlīdzekļa rezultātus.

3.3.   Jāpārbauda aizdedzes sistēma un jāaizstāj bojātie komponenti, piemēram, aizdedzes sveces, vadi u.c.

3.4.   Jāpārbauda kompresija. Ja rezultāti ir neapmierinoši, transportlīdzekli atzīst par neapmierinošu.

3.5.   Jāpārbauda motora parametri salīdzinājumā ar ražotāja specifikācijām un nepieciešamības gadījumā tie jānoregulē.

3.6.   Ja transportlīdzekļa nobraukums ir 800 km robežās no plānotās tehniskās apkopes, jāveic tehniskā apkope saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Neatkarīgi no hodometra nolasījuma pēc ražotāja pieprasījuma var nomainīt eļļas un gaisa filtru.

3.7.   Pēc transportlīdzekļa pieņemšanas degviela jāaizstāj ar atbilstīgu emisiju testa standartdegvielu, izņemot gadījumus, kad ražotājs piekrīt tirgus degvielas izmantošanai.

4.   EKSPLUATĀCIJAS TESTĒŠANA

4.1.   Ja transportlīdzekļa pārbaudi uzskata par nepieciešamu, emisiju testus saskaņā ar Direktīvas 70/220/EEK III pielikumu veic iepriekš sagatavotiem transportlīdzekļiem, kas izvēlēti saskaņā ar šā papildinājuma 2. un 3. iedaļas prasībām.

4.2.   Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar OBD sistēmu, var pārbaudīt darbības traucējumu norāžu utt. ekspluatācijas darbību atbilstību emisijas līmeņiem (piem., darbības traucējumu norāžu robežas, kas noteiktas Direktīvas 70/220/EEK XI pielikumā) attiecībā uz tipa apstiprinājuma specifikācijām.