EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32008R0617

Komisijas Regula (EK) Nr. 617/2008 ( 2008. gada 27. jūnijs ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību

OV L 168, 28.6.2008., 5./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/617/oj

28.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 617/2008

(2008. gada 27. jūnijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

Ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO” regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta f) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

No 2008. gada 1. jūlija ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 atceļ Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2782/75 par inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību (2).

(2)

Vairāki Regulā (EEK) Nr. 2782/75 paredzētie noteikumi un prasības nav iekļauti Regulā (EK) Nr. 1234/2007.

(3)

Tāpēc vairāki noteikumi un attiecīgā gadījumā prasības ir jāpieņem ar regulu, kura paredz kārtību, kādā piemērojama Regula (EK) Nr. 1234/2007, lai tādējādi nodrošinātu tirgus kopīgās organizācijas nepārtrauktību un pareizu darbību, un jo īpaši tirdzniecības standartus.

(4)

Regulā (EK) Nr. 1234/2007 noteiktas pamatprasības inkubējamo olu un mājputnu cāļu atbilstībai, lai tos varētu tirgot Kopienā. Skaidrības labad šo prasību īstenošanai ir jānosaka jauni sīki izstrādāti noteikumi. Tāpēc ir jāatceļ un ar jaunu regulu jāaizstāj Komisijas Regula (EEK) Nr. 1868/77 (3), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 2782/75.

(5)

Regula (EK) Nr. 1234/2007 nosaka konkrētus noteikumus inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanai un tirdzniecībai. Šo noteikumu īstenošanai jānosaka piemērošanas noteikumi, lai cita starpā nodrošinātu to, ka no inkubatora izņemtās olas netiek laistas tirdzniecībā bez īpašām atšķirības zīmēm, tiek noteiktas olu marķēšanā un uz inkubējamo olu un cāļu iepakojuma lietojamās norādes, kā arī tiek paredzēta vajadzīgā paziņošana.

(6)

Katram uzņēmumam ir jāpiešķir atšķirīgs reģistrācijas numurs, pamatojoties uz tādu katrā dalībvalstī izstrādātu kodu sistēmu, kas ļauj noteikt uzņēmuma darbības veidu.

(7)

Ievācot datus par cāļu un inkubējamo olu ražošanu un Kopienas iekšējo tirdzniecību ar tiem, stingri jāievēro tā pati sistēma, lai tādējādi varētu veikt īstermiņa ražošanas prognozes. Katrai dalībvalstij jānosaka, kādas būs šo noteikumu pārkāpējiem piemērojamās sankcijas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas.

1)

Inkubējamas olas ir cāļu ražošanai paredzētas mājputnu olas, kuras atbilst KN apakšpozīcijām 0407 00 11 un 0407 00 19, sagrupētas pēc sugas, kategorijas un izmantošanas veida un identificētas saskaņā ar šo regulu, ražotas Kopienā vai importētas no trešām valstīm.

2)

Cāļi ir dzīvi mājputni, kuru masa nepārsniedz 185 gramus, atbilst KN apakšpozīcijām 0105 11 un 0105 19, ražoti Kopienā vai importēti no trešām valstīm un iekļaujami vienā no šādām kategorijām:

a)

patēriņa cāļi – atbilst kādam no šādiem izmantošanas veidiem:

i)

gaļas cāļi: cāļi, kurus paredzēts nobarot un nokaut pirms dzimumgatavības iestāšanās;

ii)

dējējcāļi: cāļi, kurus audzē olu ražošanai patēriņam;

iii)

jaukta tipa cāļi: cāļi, kuri ir paredzēti vai nu perēšanai, vai gaļai;

b)

vairošanās cāļi – cāļi, kuri paredzēti lietderīgo cāļu ražošanai;

c)

vaislas cāļi – cāļi, kuri paredzēti vairošanās cāļu ražošanai.

3)

Uzņēmums ir uzņēmums vai uzņēmuma daļa, kas veic kādu no šādām darbībām:

a)

ciltsdarba uzņēmums – uzņēmums inkubējamo olu ražošanai, lai saražotu vaislas cāļus, vairošanās cāļus vai patēriņa cāļus;

b)

cāļu vairošanās uzņēmums – uzņēmums inkubējamo olu ražošanai, lai saražotu patēriņa cāļus;

c)

inkubators – inkubators: uzņēmums olu ievietošanai inkubatorā, perēšanai un cāļu ieguvei.

4)

Kapacitāte ir inkubējamo olu maksimālais skaits, kuras vienlaikus var ievietot inkubatorā, neskaitot izšķilšanās punktus.

2. pants

Uzņēmumu reģistrācija

1.   Dalībvalstī norīkota kompetenta aģentūra pēc katra attiecīgā uzņēmuma pieteikuma reģistrē to un piešķir tam identifikācijas numuru.

Ja uzņēmums neievēro regulas noteikumus, identifikācijas numuru tam var atsaukt.

2.   Visi reģistrācijas pieteikumi uzņēmumiem, kas minēti 1. pantā, ir jāiesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras teritorijā uzņēmums atrodas. Šī iestāde reģistrētajam uzņēmumam piešķir identifikācijas numuru, ko veido viens no I pielikumā minētajiem kodiem un identifikācijas skaitlis, kuru piešķir tā, lai būtu iespējams noteikt uzņēmuma darbības veidu.

3.   Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkādām izmaiņām identifikācijas numuru kodā, ko izmanto, lai noteiktu uzņēmuma veiktās darbības.

3. pants

Inkubējamo olu un olu iepakojuma marķēšana

1.   Inkubējamās olas, ko izmanto cāļu ražošanai, marķē atsevišķi.

2.   Cāļu ražošanai izmantojamo inkubējamo olu atsevišķo marķēšanu veic ražošanas uzņēmumā, kurš uzspiež uz olām savu identifikācijas numuru. Burtus un ciparus norāda ar neizdzēšamu melnu tinti; tiem jābūt vismaz 2 mm augstiem un 1 mm platiem.

3.   Dalībvalstis var izņēmuma kārtā ļaut inkubējamo olu marķēšanu veikt citādā veidā, kas atšķiras no 2. punktā aprakstītā, ar noteikumu, ka marķējums ir melnā krāsā, neizdzēšams, labi redzams un aizņem vismaz 10 mm2 platības. Šāda marķēšana ir jāveic pirms ievietošanas inkubatorā vai nu ražotāja uzņēmumā, vai pie inkubatora. Dalībvalstis, kas īsteno šīs pilnvaras, informē citas dalībvalstis un Komisiju un dara tām zināmus šajā nolūkā izstrādātos noteikumus.

4.   Inkubējamās olas transportē nevainojami tīrās kastēs, kur iesaiņo tikai vienas mājputnu sugas, kategorijas un izmantošanas veida inkubējamās olas, kuras ir ņemtas no viena uzņēmuma un uz kurām ir kāda no II pielikumā minētajām norādēm.

5.   Lai ievērotu dažās trešajās importētājvalstīs spēkā esošos noteikumus, marķējums uz eksportam paredzētajām inkubējamām olām un uz šo olu iepakojuma var atšķirties no šīs regulas prasībām ar nosacījumu, ka to nedrīkst sajaukt ne ar šajā regulā noteikto marķējumu, nedz arī ar to, kas paredzēts 121. panta d) punktā Regulā (EK) Nr. 1234/2007 un tās īstenošanas regulās.

6.   Uz jebkura veida iepakojumiem vai konteineriem, kuros transportē šīs olas, ir jābūt ražotāja uzņēmuma identifikācijas numuram.

7.   Tikai inkubējamās olas, kas marķētas saskaņā ar 1. un 2. punktu, drīkst transportēt vai tirgot starp dalībvalstīm.

8.   Trešo valstu izcelsmes olas var importēt tikai tad, ja uz tām ar vismaz 3 mm augstiem burtiem uzspiests izcelsmes valsts nosaukums un norāde “à couver”, “broedei”, “rugeaeg”, “Bruteier”, “προς εκκόλαψιν”, “para incubar”, “hatching”, “cova”, “para incubação”, “haudottavaksi”, “för kläckning”, “líhnutí”, “haue”, “inkubācijai”, “perinimas”, “keltetésre”, “tifqis”, “do wylęgu”, “valjenje”, “liahnutie”, “за люпене” vai “incubare”. Iepakojumā jābūt tikai vienas mājputnu sugas, kategorijas un izmantošanas veida inkubējamām olām no vienas izcelsmes valsts un sūtītāja, un uz tā jābūt vismaz šādām norādēm:

a)

uz olām norādītā informācija;

b)

to mājputnu suga, no kuriem olas iegūtas;

c)

sūtītāja vārds un uzvārds vai uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese.

4. pants

Cāļu iepakojumu marķēšana

1.   Cāļus iepako atbilstīgi mājputnu sugai, izmantošanas veidam un kategorijai.

2.   Kastēs ir tikai no viena inkubatora iegūtie cāļi, un uz kastes ir norādīts vismaz inkubatora identifikācijas numurs.

3.   Trešās valsts izcelsmes cāļus drīkst importēt vienīgi tad, ja tie ir grupēti saskaņā ar 1. punktu. Kastēs drīkst būt vienīgi cāļi no vienas un tās pašas izcelsmes valsts un sūtītāja, un uz kastēm jābūt vismaz šādām norādēm:

a)

izcelsmes valsts nosaukums;

b)

mājputnu suga, pie kuras cāļi pieder;

c)

sūtītāja vārds vai uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese.

Uz iepakojuma marķējumus veic ar neizdzēšamu melnu tinti, burtu vai ciparu augstums ir vismaz 20 mm un platums vismaz 10 mm, raksta biezums ir vismaz 1 mm.

5. pants

Pavaddokumenti

1.   Pavaddokumentu sagatavo tā, lai par katru nosūtāmo inkubējamo olu vai cāļu partiju būt vismaz šādas norādes:

a)

sūtītāja vārds un uzvārds vai nosaukums vai uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese, un tā identifikācijas numurs;

b)

inkubējamo olu vai cāļu skaits atbilstīgi mājputnu sugai, kategorijai un izmantošanas veidam;

c)

nosūtīšanas datums;

d)

saņēmēja vārds un uzvārds vai nosaukums un adrese.

2.   Inkubējamo olu un cāļu partijām, kuras ir importētas no trešām valstīm, uzņēmuma identifikācijas numura vietā jānorāda izcelsmes valsts.

6. pants

Reģistrēšana

Katra inkubācijas stacija ieraksta reģistrā šādus datus attiecībā uz cāļu sugu, kategoriju (selekcijai, vaislai vai patēriņam) un izmantošanas veidu (gaļai, olu ieguvei vai abējādai izmantošanai):

a)

datums, kad olas ievietotas inkubatorā, inkubatorā ievietoto inkubējamo olu skaits un tā uzņēmuma identifikācijas numurs, kurā inkubējamās olas ražotas;

b)

izšķilšanās datuma un faktiskai izmantošanai paredzēto izšķīlušos cāļu skaits;

c)

no inkubatora izņemto inkubēto olu skaits un pircēja identitāte.

7. pants

No inkubatora izņemto olu izmantošana

No inkubatora izņemtās inkubētās olas neizmanto lietošanai uzturā. Tās var izmantot rūpnieciskiem nolūkiem 1. panta otrās daļas h) punkta nozīmē Komisijas Regulā (EK) Nr. 589/2008 (4).

8. pants

Saziņa

1.   Katrs inkubators attiecīgajai dalībvalsts kompetentajai aģentūrai reizi mēnesī ziņo atbilstīgi sugām, kategorijām un izmantošanas veidam par inkubācijā ievietoto inkubējamo olu skaitu, izšķīlušos cāļu skaitu un faktiskai izmantošanai paredzēto cāļu skaitu.

2.   Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā minēto procedūru, no tādiem uzņēmumiem, kuri nav minēti 1. pantā, vajadzības gadījumā tiek prasīti statistikas dati par vaislas un vairošanās cāļiem.

3.   Tiklīdz dalībvalstis 1. un 2. pantā minēto informāciju ir saņēmušas un izanalizējušas, tās ziņo Komisijai ikmēneša kopsavilkumu, pamatojoties uz šāda paša veida informāciju par iepriekšējo mēnesi.

Dalībvalstu iesniegtajā kopsavilkumā papildus norāda tai pašā mēnesī importēto un eksportēto cāļu skaitu atbilstīgi mājputnu sugai, kategorijai un izmantošanas veidam.

4.   Regulas 3. pantā minētā kopsavilkuma standarta veidlapa ir iekļauta III pielikumā. Dalībvalstis šo kopsavilkumu nosūta Komisijai katru kalendāro mēnesi, ne vēlāk kā četras nedēļas pēc attiecīgā mēneša beigām.

5.   Lai no inkubācijas punktiem savāktu 1. un 2. pantā minēto informāciju, dalībvalstis var izmantot kopsavilkuma standarta veidlapu (I daļu), kas atrodama III pielikumā.

6.   Dalībvalstis var norādīt, ka attiecībā uz cāļiem 5. pantā minēto pavaddokumentu sagatavo vairākos eksemplāros. Šajā gadījumā vienu dokumenta eksemplāru nosūta 9. pantā minētajai kompetentajai aģentūrai vai nu importēšanas, vai eksportēšanas, vai Kopienas iekšējās tirdzniecības laikā.

7.   Dalībvalstis, kas izmanto 6. punktā minēto procedūru, par to nokavējoties informē citas dalībvalstis un Komisiju.

9. pants

Kontroles struktūra

Šīs regulas noteikumu ievērošanu katrā dalībvalstī pārbauda tās iecelta aģentūra. Šo aģentūru saraksts tiek paziņots citām dalībvalstīm un Komisijai vismaz vienu mēnesi pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Par katru grozījumu, kas izdarīts šajā sarakstā, paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai vēlākais mēneša laikā pēc grozījuma izdarīšanas.

10. pants

Sankcijas

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai uzliktu sankcijas par jebkuriem regulu noteikumu pārkāpumiem attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību.

11. pants

Ziņošana

Līdz katra gada 30. janvārim dalībvalstis nosūta Komisijai statistikas datus par inkubācijas punktu struktūru un darbību, izmantojot tam IV pielikumā doto standarta veidlapu.

12. pants

Atcelšana

Ar šo no 2008. gada 1. jūlija atceļ Regulu (EEK) Nr. 1868/77.

Atsauces uz atcelto regulu un Regulu (EEK) Nr. 2782/75 uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar V pielikumā doto korelācijas tabulu.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 510/2008 (OV L 149, 7.6.2008., 61. lpp.).

(2)  OV L 282, 1.11.1975., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 209, 17.8.1977., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1792/2006 (OV L 362, 20.12.2006., 1. lpp.).

(4)  OV L 163, 24.6.2008., 6. lpp.


I PIELIKUMS

Kodi, kas minēti 2. panta 2. punktā

BE

Beļģijai

BG

Bulgārijai

CZ

Čehijai

DK

Dānijai

DE

Vācijas Federatīvajai Republikai

EE

Igaunijai

IE

Īrijai

EL

Grieķijai

ES

Spānijai

FR

Francijai

IT

Itālijai

CY

Kiprai

LV

Latvijai

LT

Lietuvai

LU

Luksemburgai

HU

Ungārijai

MT

Maltai

NL

Nīderlandei

AT

Austrijai

PL

Polijai

PT

Portugālei

RO

Rumānijai

SI

Slovēnijai

SK

Slovākijai

FI

Somijai

SE

Zviedrijai

UK

Apvienotajai Karalistei


II PIELIKUMS

Regulas 3. panta 4. punktā minētās norādes

:

bulgāru valodā

:

яйца за люпене

:

spāņu valodā

:

huevos para incubar

:

čehu valodā

:

násadová vejce

:

dāņu valodā

:

Rugeæg

:

vācu valodā

:

Bruteier

:

igauņu valodā

:

Haudemunad

:

grieķu valodā

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

angļu valodā

:

eggs for hatching

:

franču valodā

:

œufs à couver

:

itāļu valodā

:

uova da cova

:

latviešu valodā

:

inkubējamas olas

:

lietuviešu valodā

:

kiaušiniai perinimui

:

ungāru valodā

:

Keltetőtojás

:

maltiešu valodā

:

bajd tat-tifqis

:

holandiešu valodā

:

Broedeieren

:

poļu valodā

:

jaja wylęgowe

:

portugāļu valodā

:

ovos para incubação

:

rumāņu valodā

:

ouă puse la incubat

:

slovāku valodā

:

násadové vajcia

:

slovēņu valodā

:

valilna jajca

:

somu valodā

:

munia haudottavaksi

:

zviedru valodā

:

Kläckägg


III PIELIKUMS

MĒNEŠA KOPSAVILKUMS ATTIECĪBĀ UZ INKUBĒJAMO OLU UN MĀJPUTNU CĀĻU RAŽOŠANU UN TIRDZNIECĪBU

I   DAĻA

Valsts:

Gads:

1 000 vienību


Apraksts

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

A.

Inkubācijā ievietotās inkubējamās olas

Vistas

Vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojums

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantojums

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaukti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

Izmantojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Cāļu izmantojums

Vistas

Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dējējvistu cāļi

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīriešu un sieviešu kārtas īpatņi nobarošanai

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaukti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

Vīriešu un sieviešu kārtas īpatņi nobarošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas

Izšķirotie gailēni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀJPUTNU CĀĻU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

II   DAĻA

Valsts:

Gads:

1 000 vienību


Kopienas iekšējā tirdzniecība

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

IMPORTS

Vistas

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abējādai izmantošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

Cāļi: galamērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORTS

Vistas

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abējādai izmantošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

Cāļi: galamērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ievedumi no … un izvedumi uz trešām valstīm

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

IMPORTS

Vistas

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abējādai izmantošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

Cāļi: galamērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORTS

Vistas

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

dēšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: Sieviešu kārtas vecvecāki un vecāki

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cāļi: galamērķis

gaļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abējādai izmantošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pīles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tītari

Cāļi: galamērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērļvistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saņēmēji

:

1.

Directorate-General for Agriculture, Division for Poultry Products, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Statistical Office of the European Communities, Agricultural Statistics, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.


IV PIELIKUMS

INKUBATORU STRUKTŪRVIENĪBA UN IZMANTOJUMS

Image

Image


V PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Regula (EEK) Nr. 2782/75

Regula (EEK) Nr. 1868/77

Šī regula

1. pants

1. pants

3. pants

2. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts un I pielikums

1. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

5. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

2. panta 2. punkta pirmā daļa

3. panta 3. punkts

2. panta 2. punkta otrā daļa

3. panta 6. punkts

2. panta 2. punkta trešā daļa

3. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

3. panta 4. punkts un II pielikums

5. panta 3. punkts

3. panta 5. punkts

6. pants

3. panta 8. punkts

2. panta 3. punkts

3. panta 7. punkts

11. pants

4. panta 1. un 2. punkts

12. pants

4. panta 3. punkta pirmā daļa

3. pants

4. panta 3. punkta otrā daļa

13. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. panta 1. un 2. punkts

10. panta 1. punkts

8. panta 3. punkts

4. panta 1. punkts

8. panta 4. punkts

4. panta 2. punkts

8. panta 5. punkts

4. panta 3. punkts

8. panta 6. punkts

4. panta 4. punkts

8. panta 7. punkts

16. pants

9. pants

5. pants

10. pants

6. pants

11. pants

7. pants

12. panta pirmā daļa

8. pants

13. pants

I pielikums

III pielikums

II pielikums

IV pielikums


Augša