Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008R0453

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 453/2008 ( 2008. gada 23. aprīlis) attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 145, 4.6.2008., 234./237. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 006 Lpp. 204 - 207

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj

4.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 145/234


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 453/2008

(2008. gada 23. aprīlis)

attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Padome 2003. gada 8. decembrī atbalstīja brīvo darbvietu strukturālā rādītāja izstrādi un publicēšanu.

(2)

EMS Statistikas prasību rīcības plānā, ko Padome atbalstīja 2000. gada 29. septembrī, un turpmākajos progresa ziņojumos kā prioritāte norādīta tāda juridiskā pamata izveide, kas aptvertu statistiku par brīvajām darbvietām.

(3)

Ar Padomes Lēmumu 2000/98/EK (4) izveidotā Nodarbinātības komiteja ir piekritusi, ka ir vajadzīgs brīvo darbvietu rādītājs, lai varētu uzraudzīt Eiropas Nodarbinātības stratēģiju, kas noteikta ar Padomes Lēmumu 2005/600/EK (2005. gada 12. jūlijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (5).

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1672/2006/EK (2006. gada 24. oktobris), ar ko izveido Kopienas Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu – Progress (6), paredz finansēt attiecīgās darbības, tostarp, kā norādīts minētajā lēmumā, uzlabojot izpratni par stāvokli un izredzēm nodarbinātības jomā, jo īpaši izmantojot analīzi un pētījumus, kā arī attīstot statistiku un kopējus rādītājus saskaņā ar Eiropas Nodarbinātības stratēģiju.

(5)

Saistībā ar Eiropas Nodarbinātības stratēģiju Komisijai ir vajadzīgi dati par brīvajām darbvietām pa saimnieciskās darbības nozarēm, lai novērotu un analizētu darbaspēka pieprasījuma līmeni un struktūru.

(6)

Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai ir vajadzīgi viegli pieejami ceturkšņa dati par brīvajām darbvietām, lai varētu uzraudzīt brīvo darbvietu īstermiņa pārmaiņas. Sezonāli koriģēti dati par brīvajām darbvietām palīdz skaidrot ceturkšņa izmaiņas.

(7)

Par brīvajām darbvietām sniegtajiem datiem vajadzētu būt piemērotiem un pilnīgiem, precīziem un aptverošiem, kā arī savlaicīgiem, saskanīgiem, salīdzināmiem un lietotājam viegli pieejamiem.

(8)

Ieguvumam, ko sniedz pilnīgu datu par visām tautsaimniecības nozarēm vākšana Kopienas līmenī, būtu jāsamēro ar jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu ziņošanas iespējām un slogu, ko tiem rada datu sniegšana.

(9)

Īpaši būtu jāparūpējas par to, lai statistikā pēc iespējas ātrāk iekļautu visus datus par vienībām, kurās ir mazāk nekā desmit darbinieku.

(10)

Lai noteiktu apkopojamās statistikas diapazonu un vajadzīgo detalizācijas līmeni pa saimnieciskajām darbībām, ir jāpiemēro patlaban spēkā esošā saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Kopienā (NACE).

(11)

Kopienas statistikas izstrādē un izplatīšanā saskaņā ar šo regulu valstu un Kopienas statistikas iestādēm būtu jāņem vērā principi, kas izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, kuru 2005. gada 24. februārī pieņēma Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (7), un kurš pievienots Komisijas ieteikumam par valstu un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un pārskatatbildību.

(12)

Ir svarīgi datus izmantot kopīgi ar sociālajiem partneriem valstu un Kopienas līmenī un informēt sociālos partnerus par šīs regulas īstenošanu. Turklāt dalībvalstīm būtu īpaši jārūpējas par to, lai nodrošinātu, ka datus saņem skolu profesionālās orientācijas dienesti un arodmācību struktūras.

(13)

Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku (8) nosaka vispārēju tiesisko regulējumu Kopienas statisktikas izstrādei un tādējādi attiecas uz statistikas izstrādi par brīvajām darbvietām.

(14)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (9).

(15)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro definēt konkrētus jēdzienus, noteikt atsauces datumus, formātus un termiņus, kā arī noteikt sistēmu priekšizpētes pasākumiem un pieņemt pasākumus atbilstīgi priekšizpētes rezultātiem. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(16)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, izstrādāt statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tāpēc minēto mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(17)

Saskaņā ar Lēmuma 89/382/EEK 3. pantu ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Ar šo regulu nosaka prasības, lai izstrādātu regulāru ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā.

2.   Katra dalībvalsts iesniedz Komisijai (Eurostat) datus par brīvajām darbvietām vismaz attiecībā uz uzņēmējdarbības vienībām, kurās ir viens vai vairāki darbinieki.

Ievērojot 3. punktu, dati aptver visas saimnieciskās darbības, kas definētas spēkā esošajā saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Kopienā (NACE), izņemot mājsaimniecību darbības darba devēja statusā un eksteritoriālo organizāciju un struktūru darbības. Spēkā esošajā NACE definēto lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbību iekļaušana nav obligāta. Dalībvalstis, kas vēlas sniegt datus par minētajām nozarēm, to dara saskaņā ar šo regulu. Tā kā pieaug individuālās aprūpes pakalpojumu (sociālā aprūpe ar izmitināšanu, sociālie pasākumi un sociālā aprūpe bez izmitināšanas) nozīmīgums darbvietu radīšanā, dalībvalstīm lūdz brīvprātīgi nosūtīt datus arī par brīvām darbvietām šo pakalpojumu jomā.

Datus iedala pa saimnieciskajām darbībām saskaņā ar spēkā esošo NACE sadaļu līmenī.

3.   Valsts pārvaldes un aizsardzības, obligātās sociālās apdrošināšanas, izglītības, veselības un sociālās aprūpes, mākslas, izklaides un atpūtas, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbības, datoru, un individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonta un individuālo pakalpojumu sniegšanas, kā definēts spēkā esošajā NACE, un vienību, kurās ir mazāk nekā desmit darbinieku, ietveršanu nosaka, ņemot vērā 7. pantā minēto priekšizpēti.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“brīva darbvieta” ir algots postenis, kurš ir no jauna izveidots, brīvs vai drīzumā atbrīvojas un:

a)

kura sakarā darba devējs aktīvi rīkojas un ir gatavs veikt turpmākus pasākumus, lai sameklētu piemērotu kandidātu ārpus attiecīgā uzņēmuma; un

b)

kuru darba devējam ir nodoms aizpildīt vai nu nekavējoties, vai noteiktā laikposmā.

Jēdzienus “aktīvi rīkoties, lai sameklētu piemērotu kandidātu” un “noteikts laikposms” definē saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Sniegtā statistikā pēc izvēles nošķir darbvietas uz noteiktu laiku un pastāvīgās darbvietas;

2)

“aizņemts postenis” ir algots postenis organizācijā, kurā darbinieks ir pieņemts darbā;

3)

“metadati” ir skaidrojumi, kas vajadzīgi, lai interpretētu datu pārmaiņas, ko izraisa metodoloģiskas vai tehniskas pārmaiņas;

4)

“retrospektīvi dati” ir agrākie dati, kas aptver 1. pantā dotās specifikācijas.

3. pants

Atsauces datumi un tehniskās specifikācijas

1.   Dalībvalstis apkopo ceturkšņa datus ar atsauci uz konkrētiem atsauces datumiem, ko nosaka saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.   Dalībvalstis sniedz datus par aizņemtajiem posteņiem, lai salīdzināšanas vajadzībām standartizētu datus par brīvajām darbvietām.

3.   Dalībvalstīm prasa piemērot sezonālās korekcijas procedūras ceturkšņa datiem par brīvajām darbvietām. Vajadzīgās sezonālās korekcijas procedūras nosaka saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

4. pants

Avoti

1.   Dalībvalstis izstrādā datus, izmantojot uzņēmējdarbības apsekojumus. Drīkst izmantot citus avotus, piemēram, administratīvos datus, ja vien tie saskaņā ar 6. pantu ir piemēroti kvalitātes ziņā.

Norāda visu sniegto datu avotu.

2.   Dalībvalstis var papildināt 1. punktā minētos avotus ar ticamām statistiskā novērtējuma procedūrām.

3.   Komisija (Eurostat) var ieviest un koordinēt Kopienas paraugu shēmas ar nolūku veidot Kopienas novērtējumus, ja valstu paraugu shēmas neatbilst Kopienas prasībām attiecībā uz ceturkšņa datu vākšanu. Minēto shēmu precizējumu, to apstiprināšanu un īstenošanu paredz saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

Dalībvalstis var piedalīties Kopienas paraugu shēmās, ja šādas shēmas rada iespējas būtiski samazināt statistikas sistēmu izmaksas vai slogu uzņēmumiem sakarā ar Kopienas prasības ievērošanu.

5. pants

Datu nosūtīšana

1.   Datus un metadatus dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) formātā un termiņos, ko nosaka saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Pirmā pārskata ceturkšņa datumu arī nosaka saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Vienlaikus nosūta jebkādus labojumus attiecībā uz iepriekšējo ceturkšņu datiem.

2.   Dalībvalstis nosūta arī retrospektīvos datus par vismaz četriem ceturkšņiem tieši pirms tā ceturkšņa, par kuru iesniedz datus pirmajā iesniegšanas reizē. Kopējās vērtības iesniedz ne vēlāk kā pirmās datu nosūtīšanas dienā un sadalījumu – ne vairāk kā vienu gadu pēc tās. Nepieciešamības gadījumā retrospektīvo datu pamatā var būt “visprecīzākais novērtējums”.

6. pants

Kvalitātes novērtējums

1.   Saskaņā ar šo regulu iesniedzamajiem datiem piemēro šādus kvalitātes novērtējuma rādītājus:

“nozīmība”: datu atbilstība pašreizējām un potenciālajām lietotāju vajadzībām,

“precizitāte”: novērtējuma saskaņotība ar nezināmajām patiesajām vērtībām,

“savlaicīgums” un “punktualitāte” attiecas uz laikposmu starp informācijas pieejamību un notikumu vai faktu, ko tā apzīmē,

“pieejamība” un “skaidrība”: nosacījumi un apstākļi, saskaņā ar kuriem lietotāji var saņemt, izmantot un izskaidrot datus,

“salīdzināmība”: atšķirību ietekme uz statistikas sagatavošanu, kā arī novērtēšanas instrumentiem un procedūrām, salīdzinot ģeogrāfiskus apgabalus, nozares un laika periodus,

“saskanība”: datu piemērotība to apvienošanai dažādos veidos un dažādiem nolūkiem, iegūstot ticamus rezultātus.

2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumus par nosūtīto datu kvalitāti.

3.   Piemērojot 1. punktā paredzētos kvalitātes novērtējuma rādītājus datiem, uz kuriem attiecas šī regula, kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, struktūru un periodiskumu nosaka saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti.

7. pants

Priekšizpēte

1.   Komisija (Eurostat) saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru nosaka piemērotu sistēmu, lai veiktu virkni priekšizpētes pasākumu. Minēto priekšizpēti veic dalībvalstis, kurām ir grūtības iesniegt datus par:

a)

vienībām, kurās ir mazāk nekā desmit darbinieku; un/vai

b)

šādām darbības nozarēm:

i)

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;

ii)

izglītība;

iii)

veselība un sociālā aprūpe;

iv)

māksla, izklaide un atpūta; un

v)

sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts un pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana.

2.   Katra dalībvalsts, kura veic priekšizpēti, ziņojumu par šādas priekšizpētes rezultātiem iesniedz 12 mēnešos pēc 1. punktā minēto Komisijas īstenošanas pasākumu stāšanās spēkā.

3.   Cik vien ātri iespējams, pēc priekšizpētes rezultātu iegūšanas Komisija saziņā ar dalībvalstīm un saprātīgā termiņā pieņem pasākumus saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.   Pasākumos, ko pieņem saskaņā ar priekšizpētes rezultātiem, ievēro izmaksu lietderības principu, kā tas definēts Regulas (EK) Nr. 322/97 10. pantā, tostarp sloga samazināšanu respondentiem, un ņem vērā sākotnējās īstenošanas problēmas.

8. pants

Finansējums

1.   Pirmajos trijos datu vākšanas gados dalībvalstis var saņemt Kopienas finanšu ieguldījumu darba veikšanas izmaksās.

2.   To apropriāciju summu, kuras katru gadu piešķir 1. pantā minētajam finanšu ieguldījumam, nosaka ikgadējās budžeta procedūras gaitā.

3.   Katru gadu pieejamās apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija.

4.   Var apsvērt turpmāku finansējumu īstenošanas darbībām attiecībā uz pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi priekšizpētes rezultātiem.

9. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ievērojot tā 8. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

10. pants

Ziņojums par īstenošanu

Līdz 2010. gada 24. jūnijam un pēc tam reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Minētajā ziņojumā izvērtē dalībvalstu iesniegtās statistikas kvalitāti, kā arī Eiropas summāro rādītāju kvalitāti un norāda, kurās jomās iespējami uzlabojumi.

Vēlams gada laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā, reizi trijos gados iesniedzamā ziņojuma publicēšanas dalībvalstis izklāsta, kā tās veiks uzlabojumus jomās, kas Komisijas ziņojumā norādītas kā tādas, kurās iespējami uzlabojumi. Vienlaikus dalībvalstis sniedz pārskatu par panākumiem iepriekšējo ieteikumu īstenošanā.

11. pants

Statistikas datu publicēšana

Dalībvalstu sniegtos statistikas datus un to analīzi katru ceturksni publicē Komisijas (Eurostat) interneta vietnē. Komisija (Eurostat) nodrošina, lai pēc iespējas lielāks skaits Eiropas iedzīvotāju varētu piekļūt statistikas datiem un to analīzei, jo īpaši izmantojot EURES portālu.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 23. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 175, 27.7.2007., 11. lpp.

(2)  OV C 86, 20.4.2007., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 29. februāra Lēmums.

(4)  OV L 29, 4.2.2000., 21. lpp.

(5)  OV L 205, 6.8.2005., 21. lpp.

(6)  OV L 315, 15.11.2006., 1. lpp.

(7)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(8)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(9)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).


Augša