EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008R0259

Komisijas Regula (EK) Nr. 259/2008 ( 2008. gada 18. marts ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļu saņēmējiem

OV L 76, 19.3.2008., 28./30. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 14 Sējums 002 Lpp. 182 - 184

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 03/09/2014; Atcelts ar 32014R0908 . Jaunākā konsolidētā versija: 29/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/259/oj

19.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 259/2008

(2008. gada 18. marts),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļu saņēmējiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 42. panta 8.b punktu,

apspriedusies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 44.a pantā paredzēts, ka dalībvalstis nodrošina to, ka tiek publicēta informācija par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļu saņēmējiem iepriekšējā gadā (turpmāk tekstā – “fondi”) un summām, kas katram līdzekļu saņēmējam piešķirta no katra šī fonda.

(2)

Publikācijas mērķis ir veicināt pārredzamību attiecībā uz fondu izmantošanu un uzlabot to pareizu finanšu pārvaldību, un šādai publikācijai jāatbilst informācijai, kas atrodas maksājumu aģentūru rīcībā to grāmatvedības reģistros un dokumentos, un jāattiecas tikai uz iepriekšējā finanšu gadā saņemtajiem maksājumiem. Lai izpildītu šos mērķus, līdz 30. aprīlim informācija jāsniedz sabiedrībai skaidra, saskaņota un viegli atrodama. Attiecībā uz ELFLA izdevumiem, kas radušies laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 15. oktobrim, jānosaka īpašs publicēšanas datums.

(3)

Šajā nolūkā jāparedz obligātās prasības par publikācijas saturu. Minētajās prasībās ietver tikai to, kas vajadzīgs, lai demokrātiskā sabiedrībā sasniegtu noteiktos mērķus.

(4)

Informācija jāpublicē kā internetā pieejama sistēma, kurai ir meklēšanas rīks, ar ko nodrošina informācijas pieejamību plašai sabiedrībai. Ar meklēšanas rīku jānodrošina iespēja veikt meklēšanu, pamatojoties uz atsevišķiem kritērijiem, un meklēšanas rezultāti jāattēlo viegli pieejamā formā.

(5)

Informācija par saņēmējiem jāpublicē iespējami drīz pēc finanšu gada beigām, lai sabiedrībai nodrošinātu pārredzamību. Vienlaikus dalībvalstu rīcībā jābūt pietiekami ilgam laikam, lai veiktu vajadzīgo darbu. Tā kā pārredzamības mērķis neparedz, ka informācijai jābūt pieejamai uz neierobežotu laiku, jānosaka saprātīgs publicētās informācijas pieejamības termiņš.

(6)

Nodrošinot sabiedrībai piekļuvi šai informācijai, palielina pārredzamību attiecībā uz to, kā Kopienas līdzekļus izmanto kopējā lauksaimniecības politikā, un uzlabo šo fondu pareizu finanšu pārvaldību, jo īpaši pastiprinot sabiedrības kontroli pār izlietoto naudu. Ņemot vērā izvirzīto mērķu primāro nozīmi un ievērojot proporcionalitātes principu un personas datu aizsardzības prasības, ir pamatoti nodrošināt attiecīgās informācijas vispārīgu publicēšanu, jo tā nepārsniedz demokrātiskas sabiedrības vajadzības un ir nepieciešama, lai novērstu pārkāpumus.

(7)

Lai izpildītu datu aizsardzības prasības, fondu līdzekļu saņēmēji jāinformē, pirms publicē viņu datus. Saņēmēji par to jāinformē, izmantojot atbalsta pieteikumu veidlapas, vai laikā, kad datus apkopo citā veidā. Turklāt saņēmēji jāinformē par viņu tiesībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2), kā arī procedūrām, kas jāievēro, izmantojot šīs tiesības. Ja attiecībā uz izdevumiem, kas radušies 2007. un 2008. finanšu gadā, saņēmējus vēl nav iespējams informēt brīdī, kad apkopo personas datus, saņēmēji tomēr jāinformē saprātīgā termiņā pirms faktiskās publicēšanas.

(8)

Pārredzamības labad fondu līdzekļu saņēmēji arī jāinformē, ka Kopienu finansiālo interešu aizsardzības nolūkos viņu personas datus var apstrādāt Kopienu un dalībvalstu revīzijas un izmeklēšanas iestādes. Šī informācija jāsniedz vienlaikus ar informāciju par publicēšanu un personu tiesībām.

(9)

Lai vienkāršotu sabiedrības pieeju publicētajiem datiem, Komisijai jāizveido tāda Kopienas tīmekļa vietne, kurā ietvertas saites uz dalībvalstu tīmekļa vietnēm, kurās jau ir pieejama attiecīgā informācija. Ņemot vērā atšķirīgās dalībvalstu organizatoriskās struktūras, dalībvalstīm pašām jānosaka, kura iestāde atbild par atsevišķas tīmekļa vietnes izveidošanu un uzturēšanu, kā arī par datu publicēšanu.

(10)

Tā kā Regulas (EK) Nr. 1437/2007 2. pantā noteikts, ka Regulas (EK) Nr. 1290/2005 44.a pantu, kas pievienots ar Regulu (EK) Nr. 1437/2007, piemēro ELGF izdevumiem, kas radušies no 2007. gada 16. oktobra, un ELFLA izdevumiem, kas radušies no 2007. gada 1. janvāra, ir jāpiemēro arī īstenošanas noteikumi tam pašam laikposmam.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Publikācijas saturs

1.   Regulas (EK) Nr. 1290/2005 44.a pantā minētajā publikācijā iekļauj šādu informāciju:

a)

vārds un uzvārds, ja saņēmēji ir fiziskas personas;

b)

pilns reģistrētais juridiskais nosaukums, ja saņēmēji ir juridiskas personas;

c)

pilns reģistrētais vai citādā veidā oficiāli atzīts asociācijas nosaukums, ja saņēmēji ir fizisku vai juridisku personu asociācijas, kurām nav juridiskas personas statusa;

d)

administratīvais rajons, kurā ir reģistrēts vai dzīvo saņēmējs un, ja ir pieejams, pasta indekss vai tā daļa, pēc kā nosaka administratīvo rajonu;

e)

attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, turpmāk tekstā – ELGF, tiešo maksājumu summa Regulas (EK) Nr. 1782/2003 2. panta d) punkta nozīmē, ko saņem katrs saņēmējs attiecīgajā finanšu gadā;

f)

attiecībā uz ELGF to maksājumu summa, kas nav minēti e) punktā, ko saņem katrs saņēmējs attiecīgajā finanšu gadā;

g)

attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, turpmāk tekstā – ELFLA, publiskā finansējuma kopsumma, kas piešķirta katram saņēmējam attiecīgajā finanšu gadā un kas ietver gan Kopienas, gan valsts ieguldījumu;

h)

apakšpunktos e), f) un g) minētās summas, ko saņēmis katrs saņēmējs attiecīgajā finanšu gadā;

i)

attiecīgā valūta.

2.   Dalībvalstis var publicēt sīkāku informāciju, nekā paredzēts 1. punktā.

2. pants

Publikācijas veids

Šīs regulas 1. pantā minēto informāciju, izmantojot meklēšanas rīku, dara pieejamu atsevišķā tīmekļa vietnē katrā dalībvalstī, ar kuru lietotāji var meklēt saņēmējus pēc viņu nosaukuma, administratīvās vienības, saņemtajām summām, kas minētas 1. panta e), f), g) un h) apakšpunktā, vai, norādot vairākus minētos datus, visu attiecīgo informāciju kā vienotu datu kopumu.

3. pants

Publicēšanas datums

1.   Šīs regulas 1. pantā minēto informāciju par iepriekšējo finanšu gadu publicē līdz katra gada 30. aprīlim.

2.   Par ELFLA izdevumiem, kas veikti no 2007. gada 1. janvāra līdz 15. oktobrim, informāciju publicē līdz 2008. gada 30. septembrim, ja ELFLA ir atmaksājusi izdevumus attiecīgajai dalībvalstij līdz minētajam datumam. Pretējā gadījumā informāciju publicē kopā ar informāciju par 2008. finanšu gadu.

3.   Informācija ir pieejama tīmekļa vietnē divus gadus no tās sākotnējā publicēšanas datuma.

4. pants

Saņēmēju informēšana

1.   Dalībvalstis informē saņēmējus, ka viņu dati tiks publiskoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un šo regulu un ka tos var apstrādāt Kopienu un dalībvalstu revīzijas un izmeklēšanas iestādes Kopienu finansiālo interešu aizsardzības nolūkos.

2.   Attiecībā uz personas datiem 1. punktā minēto informāciju nodrošina saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK prasībām, un saņēmējus kā datu subjektus informē par viņu tiesībām saskaņā ar šo direktīvu, kā arī par procedūrām, kas jāpiemēro, lai izmantotu minētās tiesības.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz saņēmējiem, to ietverot pieteikuma veidlapās, kas jāiesniedz, lai saņemtu līdzekļus no ELGF un ELFLA, vai citā veidā laikā, kad tiek apkopoti dati.

Atkāpjoties no pirmās daļas, attiecībā uz datiem par maksājumiem, kuri saņemti 2007. un 2008. finanšu gadā, informāciju sniedz vismaz četras nedēļas pirms to publicēšanas.

5. pants

Sadarbība starp Komisiju un dalībvalstīm

1.   Komisija izveido un uztur Kopienas tīmekļa vietni savā centrālajā tīmekļa vietnē, kurā ietvertas saites uz dalībvalstu tīmekļa vietnēm. Komisija atjaunina tīmekļa saites saskaņā ar dalībvalstu iesūtīto informāciju.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai savu tīmekļa vietnes adresi, tiklīdz tā ir izveidota, kā arī visas turpmākās izmaiņas, kuras ietekmē minēto tīmekļa vietņu pieejamību no Kopienas tīmekļa vietnes.

3.   Dalībvalstis izraugās iestādi, kas atbild par 2. pantā minētās atsevišķās tīmekļa vietnes izveidošanu un uzturēšanu. Dalībvalstis paziņo Komisijai šādas iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro ELGF izdevumiem, kas radušies no 2007. gada 16. oktobra, un ELFLA izdevumiem, kas radušies no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 18. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1437/2007 (OV L 322, 7.12.2007., 1. lpp.).

(2)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


Augša