EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32008R1341

Padomes Regula (EK) Nr. 1341/2008 ( 2008. gada 18. decembris ), ar kuru attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu

OV L 348, 24.12.2008., 19./19. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 14 Sējums 002 Lpp. 187 - 187

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1341/oj

24.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/19


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1341/2008

(2008. gada 18. decembris),

ar kuru attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 161. panta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

tā kā:

(1)

Reglamentējošie noteikumi 2007.–2013. gada plānošanas periodam ir sagatavoti un pārrunāti ar mērķi vienkāršot fondu plānošanu un pārvaldību, uzlabot fondu sniegtā atbalsta efektivitāti un subsidiaritāti to īstenošanā.

(2)

Ir izveidota precīzāka un stingrāka pieeja, kas balstīta uz maksimālo attaisnoto izmaksu aprēķinu nolūkā īstenot projektus, no kuriem gūst ienākumus un uz kuriem attiecas 55. pants Regulā (EK) Nr. 1083/2006 (3).

(3)

Ir konstatētas vairākas grūtības 55. panta noteikumu piemērošanā, tostarp nesamērīgs administratīvais slogs, jo īpaši darbībām, kuras līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, un nelielām darbībām, kuras finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) vai Kohēzijas fonds.

(4)

Šīs grūtības var negatīvi ietekmēt darbību pārvaldību, jo īpaši projektos jomās, kas Kopienai ir prioritāras, piemēram, vide, sociālā integrācija, pētniecība, jauninājumi un enerģija, kā arī izpausties kā administratīvais slogs. Tādēļ 55. pants būtu jāvienkāršo.

(5)

Šī vienkāršošana būtu jāpiemēro visiem projektiem, kuri 2007.–2013. gada plānošanas periodā saņem atbalstu no struktūrfondiem vai no Kohēzijas fonda. Tādēļ ir jāparedz piemērošana ar atpakaļejošu datumu.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1083/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55. pantā 5. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“5.   Šā panta 1. līdz 4. punktu piemēro tikai darbībām, ko līdzfinansē ERAF vai Kohēzijas fonds un kuru kopējās izmaksas ir lielākas par 1 miljonu euro.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2006. gada 1. augusta visām darbībām, kuras 2007.–2013. gada plānošanas periodā saņem atbalstu no struktūrfondiem vai no Kohēzijas fonda.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 18. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BARNIER


(1)  2008. gada 16. decembra piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  2008. gada 27. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.


Augša