EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02008R1334-20190521

Konsolidirano besedilo: Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/2019-05-21

02008R1334 — SL — 21.05.2019 — 020.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (ES) št. 1334/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2008

o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 354 31.12.2008, str. 34)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) št. 1169/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2011

  L 304

18

22.11.2011

►M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012

  L 267

1

2.10.2012

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 545/2013 z dne 14. junija 2013

  L 163

15

15.6.2013

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 985/2013 z dne 14. oktobra 2013

  L 273

18

15.10.2013

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 246/2014 z dne 13. marca 2014

  L 74

58

14.3.2014

►M6

UREDBA (EU) št. 251/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. februarja 2014

  L 84

14

20.3.2014

►M7

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1098/2014 z dne 17. oktobra 2014

  L 300

41

18.10.2014

►M8

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/648 z dne 24. aprila 2015

  L 107

15

25.4.2015

►M9

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1102 z dne 8. julija 2015

  L 181

54

9.7.2015

►M10

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1760 z dne 1. oktobra 2015

  L 257

27

2.10.2015

 M11

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/54 z dne 19. januarja 2016

  L 13

40

20.1.2016

►M12

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/55 z dne 19. januarja 2016

  L 13

43

20.1.2016

►M13

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/178 z dne 10. februarja 2016

  L 35

6

11.2.2016

►M14

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/637 z dne 22. aprila 2016

  L 108

24

23.4.2016

►M15

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/692 z dne 4. maja 2016

  L 120

7

5.5.2016

►M16

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1244 z dne 28. julija 2016

  L 204

7

29.7.2016

►M17

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/378 z dne 3. marca 2017

  L 58

14

4.3.2017

►M18

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1250 z dne 11. julija 2017

  L 179

3

12.7.2017

►M19

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/678 z dne 3. maja 2018

  L 114

13

4.5.2018

►M20

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1246 z dne 18. septembra 2018

  L 235

3

19.9.2018

►M21

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1482 z dne 4. oktobra 2018

  L 251

19

5.10.2018

►M22

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1649 z dne 5. novembra 2018

  L 275

7

6.11.2018

►M23

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/36 z dne 10. januarja 2019

  L 9

85

11.1.2019

►M24

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/799 z dne 17. maja 2019

  L 132

12

20.5.2019
▼B

UREDBA (ES) št. 1334/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2008

o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila za arome in sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih z namenom zagotoviti učinkovito delovanje notranjega trga in hkrati visoko raven varovanja zdravja ljudi in visoko raven varstva potrošnikov, vključno z zaščito interesov potrošnikov in poštenim ravnanjem v trgovini z živili, pri tem pa se po potrebi upošteva varstvo okolja.

Za navedene namene ta uredba določa:

(a) seznam Skupnosti z aromami in izvornimi snovmi, odobrenimi za uporabo v in na živilih, ki je določen v Prilogi I (v nadaljnjem besedilu „seznam Skupnosti“);

(b) pogoje uporabe arom in sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi v in na živilih;

(c) pravila za označevanje arom.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za:

(a) arome, ki se uporabljajo ali so namenjene za uporabo v ali na živilih, brez poseganja v natančnejše določbe iz Uredbe (ES) št. 2065/2003;

(b) sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi;

(c) živila, ki vsebujejo arome in/ali živilske sestavine z aromatičnimi lastnostmi;

(d) izvorne snovi za arome in/ali izvorne snovi za sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi.

2.  Ta uredba se ne uporablja za:

(a) snovi, ki imajo izključno sladek, kisel ali slan okus;

(b) neobdelana živila;

(c) nesestavljena živila in mešanice, med drugim mešanice svežih, posušenih ali zamrznjenih začimb in/ali zelišč, mešanice čaja in mešanice za poparke kot take, če niso bili uporabljeni kot živilske sestavine.

Člen 3

Opredelitev pojmov

1.  Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov iz uredb (ES) št. 178/2002 in (ES) št. 1829/2003.

2.  Za namene te uredbe se uporabljajo tudi naslednje opredelitve:

(a) „arome“ pomenijo izdelke, ki:

(i) kot taki niso namenjeni prehrani in se dodajajo živilu, da mu dajo ali spremenijo vonj in/ali okus;

(ii) so proizvedeni ali sestavljeni iz naslednjih kategorij: aromatičnih snovi, aromatičnih pripravkov, arom, pridobljenih s toplotnim procesom, arom dima, predhodnikov arom ali drugih arom oziroma njihovih mešanic;

(b) „aromatična snov“ pomeni opredeljeno kemično snov z aromatičnimi lastnostmi;

(c) „naravna aromatična snov“ pomeni aromatično snov, ki se z ustreznimi fizikalnimi, encimskimi ali mikrobiološkimi postopki pridobiva iz surovin rastlinskega, živalskega ali mikrobiološkega izvora bodisi v nepredelani obliki ali po predelavi za prehrano ljudi z enim ali več tradicionalnimi postopki za pripravo živil, naštetimi v Prilogi II. Naravne aromatične snovi so snovi, ki so naravno prisotne in jih najdemo v naravi;

(d) „aromatični pripravek“ pomeni izdelek, ki ni aromatična snov, pridobljen iz:

(i) živila z ustreznimi fizikalnimi, encimskimi ali mikrobiološkimi postopki bodisi v obliki neobdelanih surovin ali po predelavi za prehrano ljudi z enim ali več tradicionalnimi postopki za pripravo živil, naštetimi v Prilogi II,

in/ali

(ii) surovine rastlinskega, živalskega ali mikrobiološkega izvora, ki ni živilo, z ustreznimi fizikalnimi, encimskimi ali mikrobiološkimi postopki, pri čemer se surovina uporabi takšna, kot je, ali pripravi z enim ali več tradicionalnimi postopki za pripravo živil, naštetimi v Prilogi II;

(e) „aroma, pridobljena s toplotnim procesom“ pomeni izdelek, pridobljen po toplotni obdelavi iz mešanice sestavin, ki same nimajo nujno aromatičnih lastnosti in od katerih vsaj ena vsebuje dušik (amino skupina), druga pa je reducirajoči sladkor; sestavine za proizvodnjo arom, pridobljenih s toplotnim procesom, so lahko:

(i) živila

in/ali

(ii) izvorne snovi, ki ni živilo;

(f) „aroma dima“ pomeni izdelek, pridobljen s frakcioniranjem in prečiščevanjem kondenziranega dima, pri čemer nastajajo primarni dimni kondenzati, primarne katranske frakcije in/ali arome dima, kot so opredeljeni v točkah (1), (2) in (4) člena 3 Uredbe (ES) št. 2065/2003;

(g) „predhodnik arome“ pomeni izdelek, ki sam nima nujno aromatičnih lastnosti in se namerno dodaja živilu le za ustvarjanje arome, tako da razpade ali reagira z drugimi sestavinami med obdelavo živila; pridobljen je lahko iz:

(i) živilo

in/ali

(ii) izvorna snov, ki ni živilo;

(h) „druga aroma“ pomeni aromo, ki se doda ali je namenjena za dodajanje živilu, da mu doda vonj in/ali okus, in ki ne spada v opredelitve (b) do (g);

(i) „sestavina živil z aromatičnimi lastnostmi“ pomeni sestavino živil, ki ni aroma; živilu se lahko doda predvsem zaradi dodajanja arome ali spremembe arome in znatno prispeva k prisotnosti nekaterih naravno prisotnih nezaželenih snovi v živilu;

(j) „izvorna snov“ pomeni snov rastlinskega, živalskega, mikrobiološkega ali mineralnega izvora, iz katere se proizvajajo arome ali sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi; lahko je:

(i) živilo

ali

(ii) izvorna snov, ki ni živilo;

(k) „ustrezen fizikalni postopek“ pomeni fizikalni postopek, ki namerno ne spreminja kemične narave sestavin arome, brez poseganja v seznam tradicionalnih postopkov priprave živil iz Priloge II, in med drugim ne vključuje uporabe singletnega kisika, ozona, anorganskih katalizatorjev, kovinskih katalizatorjev, organokovinskih reagentov in/ali UV-sevanja.

3.  V opredelitvah iz odstavka 2(d), (e), (g) in (j) se za namene te uredbe izvorne snovi, za katere doslej obstaja veliko dokazov o uporabi za proizvodnjo arom, obravnavajo kot živila.

4.  Arome lahko vsebujejo aditive za živila, dovoljene v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008, in/ali druge sestavine živil, dodane za tehnološke namene.POGLAVJE II

POGOJI ZA UPORABO AROM, SESTAVIN ŽIVIL Z AROMATIČNIMI LASTNOSTMI IN IZVORNIH SNOVI

Člen 4

Splošni pogoji za uporabo arom ali sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi

V ali na živilih se lahko uporabljajo le arome ali sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih dokazov ne ogrožajo zdravja potrošnikov in

(b) njihova uporaba ne zavaja potrošnikov.

Člen 5

Prepoved arom in/ali živil, ki niso skladna s to uredbo

Nihče ne sme dati v promet arome oziroma živila, v katerem je prisotna taka aroma in/ali sestavina živil z aromatičnimi lastnostmi, če njihova uporaba ni v skladu s to uredbo.

Člen 6

Vsebnost nekaterih snovi

1.  Snovi iz dela A Priloge III se kot take ne dodajajo živilom.

2.  Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 110/2008 najvišje dovoljene vsebnosti nekaterih snovi, ki so naravno prisotne v aromah in/ali sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi, v sestavljenih živilih iz dela B Priloge III ne smejo biti presežene zaradi uporabe arom in/ali sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi v in na teh živilih. Najvišje dovoljene vsebnosti snovi iz Priloge III se uporabljajo za živila, kakor se tržijo, razen če ni drugače navedeno. Z odstopanjem od tega načela se za posušena in/ali zgoščena živila, ki jih je treba pripraviti, uporabljajo najvišje dovoljene vsebnosti za živila, kakor so pripravljena v skladu z navodili na označbi, ob upoštevanju najmanjšega faktorja razredčenja.

3.  Podrobna pravila za izvajanje odstavka 2 se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 21(2), po potrebi potem, ko svoje mnenje poda Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu „Agencija“).

Člen 7

Uporaba nekaterih izvornih snovi

1.  Izvorne snovi iz dela A Priloge IV se ne uporabljajo za proizvodnjo arom in/ali sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi.

2.  Arome in/ali sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi, proizvedene iz izvornih snovi iz dela B Priloge IV, se lahko uporabljajo le pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 8

Arome in sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi, ki jih ni treba ovrednotiti in odobriti

1.  Naslednje arome in sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi se lahko uporabljajo v ali na živilih brez ovrednotenja in odobritve na podlagi te uredbe, če izpolnjujejo zahteve člena 4:

(a) aromatični pripravki iz člena 3(2)(d)(i);

(b) arome, pridobljene s toplotnim procesom, iz člena 3(2)(e)(i), ki izpolnjujejo pogoje za proizvodnjo arom, pridobljenih s toplotnim procesom, in so v skladu z najvišjimi dovoljenimi vsebnostmi za nekatere snovi v aromah, pridobljenih s toplotnim procesom, kakor je določeno v Prilogi V;

(c) predhodniki arom iz člena 3(2)(g)(i);

(d) sestavine živil z aromatičnimi lastnostmi.

2.  Ne glede na odstavek 1 Agencija opravi oceno tveganja arom ali sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi iz odstavka 1, če Komisija, država članica ali Agencija izrazi dvome glede varnosti teh arom ali sestavin živil z aromatičnimi lastnostmi. V tem primeru se smiselno uporabljajo členi 4, 5 in 6 Uredbe (ES) št. 1331/2008. Če je potrebno, Komisija po prejemu mnenja Agencije sprejme ukrepe, namenjene spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3). Takšni ukrepi se določijo v prilogah III, IV in/ali V, kjer je ustrezno. V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 21(4).POGLAVJE III

SEZNAM SKUPNOSTI Z AROMAMI IN IZVORNIMI SNOVMI, ODOBRENIMI ZA UPORABO V ALI NA ŽIVILIH

Člen 9

Arome in izvorne snovi, ki jih je treba ovrednotiti in odobriti

To poglavje se uporablja za:

(a) aromatične snovi;

(b) aromatične pripravke iz člena 3(2)(d)(ii);

(c) arome, pridobljene s toplotnim procesom, pridobljene s segrevanjem sestavin, ki delno ali v celoti spadajo na področje uporabe člena 3(2)(e)(ii) in/ali ne izpolnjujejo pogojev za proizvodnjo arom, pridobljenih s toplotnim procesom, in/ali niso v skladu z najvišjimi dovoljenimi vsebnostmi za nekatere nezaželene snovi iz Priloge V;

(d) predhodnike arom iz člena 3(2)(g)(ii);

(e) druge arome iz člena 3(2)(h);

(f) izvorne snovi, ki niso živila, iz člena 3(2)(j)(ii).

Člen 10

Seznam Skupnosti z aromami in izvornimi snovmi,

Le tiste arome in izvorne snovi iz člena 9, ki so na seznamu Skupnosti, se lahko kot take dajejo v promet in uporabljajo v ali na živilih, po potrebi v skladu s pogoji uporabe s seznama.

Člen 11

Vključitev arom in izvornih snovi na seznam Skupnosti

1.  Aroma ali izvorna snov se lahko v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008 vključi na seznam Skupnosti le, če izpolnjuje pogoje iz člena 4 te uredbe.

2.  Pri vključitvi arome ali izvorne snovi na seznamu Skupnosti se navede:

(a) identifikacijo odobrene arome ali izvorne snovi;

(b) po potrebi pogoje, pod katerimi se aroma lahko uporablja.

3.  Seznam Skupnosti se spremeni v skladu s postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008.

Člen 12

Arome ali izvorne snovi, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003

1.  Aroma ali izvorna snov, ki spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003, se lahko v skladu s to uredbo vključi na seznam Skupnosti iz Priloge I šele po odobritvi v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003.

2.  Kadar je aroma, ki je že vključena v seznam Skupnosti, proizvedena iz drugega vira, ki spada v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003, zanjo ni potrebna ponovna odobritev v skladu s to uredbo, če je novi vir odobren v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 in je aroma skladna s specifikacijami, določenimi v skladu s to uredbo.

Člen 13

Razlagalne odločitve

Kadar je potrebno, se lahko v skladu z regulativnim postopkom iz člena 21(2) sprejmejo odločitve glede naslednjega:

(a) ali določena snov ali mešanica snovi, surovina ali vrsta živila spada v kategorije, navedene v členu 2(1);

(b) v katero izmed kategorij, opredeljenih v členu 3(2)(b) do (j), spada določena snov;

(c) ali določen izdelek spada v kategorijo živil ali ne oziroma ali predstavlja živilo iz Priloge I ali dela B Priloge III.POGLAVJE IV

OZNAČEVANJE

Člen 14

Označevanje arom, ki niso namenjene za prodajo končnemu potrošniku

1.  Arome, ki niso namenjene za prodajo končnemu potrošniku, se lahko tržijo le, če so v skladu z označbo, določeno v členih 15 in 16, ki mora biti dobro vidna, jasno berljiva in neizbrisna. Informacije iz člena 15 so v jeziku, ki je kupcem lahko razumljiv.

2.  Država članica, v kateri se izdelek trži, lahko na svojem ozemlju v skladu s Pogodbo določi, da se informacije iz člena 15 navedejo v enem ali več uradnih jezikih Skupnosti, ki jih določi navedena država članica. To ne izključuje navajanja teh informacij v več jezikih.

Člen 15

Splošne zahteve glede označevanja arom, ki niso namenjene za prodajo končnemu potrošniku

1.  Kadar se arome, ki niso namenjene za prodajo končnemu potrošniku, prodajajo posamično ali v mešanici arom in/ali mešanici z drugimi sestavinami živil in/ali so jim dodane druge snovi v skladu s členom 3(4), so na njihovi embalaži ali posodi navedene naslednje informacije:

(a) prodajno ime: beseda „aroma“ ali natančnejše ime oziroma opis arome;

(b) navedba „za živila“ ali navedba „za omejeno uporabo v živilih“ ali podrobnejši opis namena uporabe v živilih;

(c) če je potrebno, posebni pogoji za shranjevanje in/ali uporabo;

(d) označba serije ali lota;

(e) seznam v padajočem vrstnem redu glede na težo:

(i) kategorij prisotnih arom in

(ii) imen vseh drugih snovi ali surovin v izdelku ali, če je ustrezno, njihova E-številka;

(f) ime ali firma in naslov proizvajalca, pakirnice ali prodajalca;

(g) navedba najvišje dovoljene vsebnosti za vsako sestavino ali skupino sestavin, za katero velja količinska omejitev pri uporabi v živilu, in/ali ustreznih informacij, navedenih z jasnimi in razumljivimi izrazi, da se kupcu omogoči ravnanje v skladu s to uredbo ali drugo ustrezno zakonodajo Skupnosti;

(h) neto količina;

(i) datum minimalne trajnosti ali datum uporabe;

(j) kadar je ustrezno, informacije o aromi ali drugih snoveh iz tega člena in navedenih v Prilogi III a k Direktivi 2000/13/ES v zvezi z navedbo sestavin, ki so prisotne v živilih.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 so lahko informacije iz točk (e) in (g) navedenega odstavka navedene le v spremnih dokumentih pošiljke, ki se predložijo hkrati s pošiljko ali pred pošiljko, pod pogojem, da je navedba „ni za prodajo na drobno“ na dobro vidnem delu embalaže ali posode zadevnega izdelka.

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko za arome, ki se pošljejo v cisternah, vse informacije navedejo le v spremnih dokumentih pošiljke, ki se predložijo hkrati s pošiljko.

Člen 16

Posebne zahteve za uporabo izraza „naraven“

1.  Če se za opis arome v prodajnem imenu iz člena 15(1)(a) uporabi izraz „naravna“, se uporabljajo določbe iz odstavkov 2 do 6 tega člena.

2.  Izraz „naravna“ za opis arome se lahko uporablja le, če aromatična sestavina vsebuje samo aromatične pripravke in/ali naravne aromatične snovi.

3.  Izraz „naravna(-e) aromatična(-e) snov(-i)“ se lahko uporablja le za arome, katerih aromatična sestavina vsebuje izključno naravne aromatične snovi.

4.  Izraz „naraven“ se lahko uporablja skupaj s sklicevanjem na živilo, kategorijo živil ali rastlinski ali živalski vir arome le, če je aromatična sestavina pridobljena izključno iz navedene izvorne snovi ali vsaj iz 95 % v m/m te izvorne snovi.

Označba se glasi „naravna aroma ‚živila(-) ali kategorije živil ali izvorne(-ih) snovi(-)‘“.

5.  Izraz „Naravna aroma ‚živila(-) ali kategorije živila ali izvorne(-ih) snovi(-)‘“ z drugimi naravnimi aromami se lahko uporablja le, če je aromatična sestavina delno pridobljena iz navedene izvorne snovi in je njena aroma jasno prepoznavna.

6.  Izraz „naravna aroma“ se lahko uporablja le, če je aromatična sestavina pridobljena iz različnih izvornih snovi in če sklicevanje na izvorne snovi ne nakazuje njihove arome ali okusa.

Člen 17

Označevanje arom, namenjenih za prodajo končnemu potrošniku

1.  Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES, Direktivo Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo ( 1 ), in Uredbo (ES) št. 1829/2003 se arome, ki se prodajajo posamično ali v mešanici arom in/ali mešanici z drugimi sestavinami živil in/ali ki so jim dodane druge snovi ter so namenjene za prodajo končnemu potrošniku, lahko tržijo le, če je na embalaži navedba „za živilo“ ali „za omejeno uporabo v živilih“ ali podrobnejši opis namena uporabe v živilih, ki mora biti dobro viden, jasno berljiv in neizbrisen.

2.  Če se za opis arome v prodajnem imenu iz člena 15(1)(a) uporabi izraz „naravna“, se uporablja člen 16.

Člen 18

Druge zahteve glede označevanja

Členi 14 do 17 se uporabljajo brez poseganja v podrobnejše ali obsežnejše zakone ali druge predpise o teži in dimenzijah ali o predstavitvi, razvrstitvi, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov ali o prevozu takšnih snovi in pripravkov.POGLAVJE V

POSTOPKOVNE DOLOČBE IN IZVAJANJE

Člen 19

Poročanje s strani nosilcev živilske dejavnosti

1.  Proizvajalec ali uporabnik aromatične snovi oziroma njun predstavnik Komisijo na njeno zahtevo obvesti o količini snovi, dodani živilom v Skupnosti v obdobju 12 mesecev. Tako predložene informacije se obravnavajo kot zaupne, razen če se te informacije zahtevajo za oceno varnosti.

Komisija da informacije o vsebnosti za posamezne kategorije živil v Skupnosti na voljo državam članicam.

2.  Če je ustrezno, proizvajalec ali uporabnik za aromo, ki je bila že odobrena v skladu s to uredbo in je pripravljena s proizvodnimi metodami ali iz vhodnih snovi, ki se znatno razlikujejo od tistih, ki so vključene v oceno tveganja Agencije, Komisiji še pred trženjem arome predloži potrebne podatke, na podlagi katerih lahko Agencija ovrednoti aromo glede na spremenjeno proizvodno metodo ali lastnosti.

3.  Proizvajalec ali uporabnik arom in/ali izvornih snovi Komisijo nemudoma obvesti o kakršnih koli novih znanstvenih ali tehničnih informacijah, ki jih pozna in so mu dostopne in ki bi lahko vplivale na oceno varnosti aromatične snovi.

4.  Podrobna pravila za izvajanje odstavka 1 se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 21(2).

Člen 20

Spremljanje in poročanje s strani držav članic

1.  Države članice vzpostavijo sisteme za spremljanje uživanja in uporabe arom s seznama Skupnosti in uživanja snovi iz Priloge III, pri čemer uporabijo pristop, ki temelji na oceni tveganja, ter o svojih ugotovitvah dovolj pogosto poročajo Komisiji in Agenciji.

2.  Po posvetovanju z Agencijo se do 20. januarja 2011 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 21(2) sprejme skupna metodologija za zbiranje informacij v državah članicah o uživanju in uporabi arom s seznama Skupnosti in snovi iz Priloge III.

Člen 21

Odbor

1.  Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 22

Spremembe prilog II do V

Spremembe prilog II do V k tej uredbi, ki bodo upoštevale znanstveni in tehnični napredek, namenjene spreminjanju nebistvenih določbe te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3), po potrebi po prejemu mnenja Agencije.

V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 21(4).

Člen 23

Financiranje usklajenih politik s strani Skupnosti

Pravna podlaga za financiranje ukrepov iz te uredbe je člen 66(1)(c) Uredbe (ES) št. 882/2004.POGLAVJE VI

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 24

Razveljavitve

1.  Direktiva 88/388/EGS, Sklep 88/389/EGS in Direktiva 91/71/EGS se razveljavijo z 20. januarjem 2011.

2.  Uredba (ES) št. 2232/96 se razveljavi z začetkom uporabe seznama iz člena 2(2) navedene uredbe.

3.  Sklicevanja na razveljavljene akte se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 25

Vključitev seznama aromatičnih snovi na seznam Skupnosti z aromami in izvornimi snovmi ter prehodna ureditev

1.  Seznam Skupnosti se uvede z vključitvijo seznama aromatičnih snovi iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2232/96 v Prilogo I k tej uredbi na dan njenega sprejetja.

2.  Do uvedbe seznama Skupnosti se za vrednotenje in odobritev aromatičnih snovi, ki niso vključene v program vrednotenja iz člena 4 Uredbe (ES) št. 2232/96, uporablja Uredba (ES) št. 1331/2008.

Z odstopanjem od navedenega postopka se obdobje devetih mesecev iz člena 5(1) in člena 7 Uredbe (ES) št. 1331/2008 ne uporablja za takšno vrednotenje in odobritev.

3.  Vsi ustrezni prehodni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).

▼M6 —————

▼M2 —————

▼B

Člen 28

Sprememba Uredbe (ES) št. 110/2008

Uredba (ES) št. 110/2008 se spremeni:

1. v členu 5(2) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) lahko vsebujejo aromatične snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ( *1 ), in aromatične pripravke, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe;

2. v členu 5(3) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) lahko vsebujejo eno ali več arom, kot so opredeljene v členu 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 1334/2008;“;

3. v Prilogi I se točka 9 nadomesti z naslednjim:

„9.  Aromatiziranje

Aromatiziranje pomeni uporabo ene ali več arom, opredeljenih v členu 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 1334/2008, pri pripravi žgane pijače.“;

4. Priloga II se spremeni:

(a) odstavek 19(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Dodatno se smejo uporabiti druge aromatične snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 1334/2008 in/ali aromatični pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe, in/ali aromatične rastline ali deli aromatičnih rastlin, vendar morajo biti organoleptične lastnosti brina zaznavne, tudi če so včasih oslabljene.“;

(b) odstavek 20(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Za pripravo gina se uporabijo le aromatične snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 1334/2008, in aromatični pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe, tako da prevladuje okus po brinu.“;

(c) odstavek 21(a)(ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii) mešanica destilata in etanola kmetijskega porekla enake sestave, čistosti in vsebnosti alkohola; aromatične snovi in/ali aromatični pripravki, kakor je navedeno v kategoriji 20(c), se prav tako lahko uporabijo za aromatiziranje destiliranega gina.“;

(d) odstavek 23(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Dodatno se smejo uporabiti druge aromatične snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 1334/2008, in/ali aromatični pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe, vendar mora prevladovati okus po kumini.“;

(e) odstavek 24(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Dodatno se smejo uporabiti druge naravne aromatične snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(c) Uredbe (ES) št. 1334/2008, in/ali aromatični pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe, vendar pa mora aroma teh pijač izhajati predvsem iz destilatov kumine (Carum carvi L.) in/ali semena kopra (Anethum graveolens L.), pri čemer je uporaba eteričnih olj prepovedana.“;

(f) odstavek 30(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) Grenke žgane pijače ali bitter so žgane pijače s prevladujočim grenkim okusom, ki se pridobivajo z aromatiziranjem etanola kmetijskega izvora z aromatičnimi snovmi, kot so opredeljene v členu 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 1334/2008, in/ali aromatičnimi pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe.“;

(g) v odstavku 32(c) se prvi pododstavek in uvodno besedilo drugega pododstavka nadomestita z naslednjim:

„(c) Pri pripravi likerja se lahko uporabljajo aromatične snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 1334/2008, in aromatični pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe. Vendar se pri pripravi naslednjih likerjev uporabljajo le naravne aromatične snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(c) Uredbe (ES) št. 1334/2008, in aromatični pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe:“;

(h) odstavek 41(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Pri pripravi jajčnega likerja ali advocaata ali avocata ali advokata se lahko uporabljajo samo aromatične snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 1334/2008, in aromatični pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(d) navedene uredbe.“;

(i) odstavek 44(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a) Väkevä glögi ali spritglögg je žgana pijača, izdelana z aromatiziranjem etilnega alkohola kmetijskega izvora z aromo nageljnovih žbic in/ali cimeta po enem od naslednjih postopkov: maceracije in/ali destilacije, redestilacije alkohola v navzočnosti delov zgoraj navedenih rastlin, dodajanjem naravnih aromatičnih snovi, kot so opredeljene v členu 3(2)(c) Uredbe (ES) št. 1334/2008, nageljnovih žbic ali cimeta, ali kombinacije teh metod.“;

(j) odstavek 44(c) se nadomesti z naslednjim:

„(c) Prav tako se lahko uporabijo druge arome, aromatične snovi in/ali aromatični pripravki, kot so opredeljeni v členu 3(2)(b), (d) in (h) Uredbe (ES) št. 1334/2008, vendar mora prevladovati aroma navedenih začimb.“;

(k) v točkah (c) odstavkov 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 in 46 se izraz „pripravki“ nadomesti z izrazom „aromatični pripravki“.

▼M1 —————

▼B

Člen 30

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Uporablja se od 20. januarja 2011.

Člen 10 se začne uporabljati 18 mesecev po dnevu začetka uporabe seznama Skupnosti.

Člena 26 in 28 se uporabljata od dneva začetka uporabe seznama Skupnosti.

Člen 22 se uporablja od 20. januarja 2009. Živila, ki so zakonito dana v promet ali označena pred 20. januarjem 2011 in niso v skladu s to uredbo, se smejo tržiti do datuma minimalne trajnosti ali datuma uporabe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

▼M2

SEZNAM UNIJE Z AROMAMI IN IZVORNIMI SNOVMI

DEL A

Seznam Unije aromatičnih snovi

ODDELEK 1

Vsebina seznama

V preglednici 1 so naslednje informacije:

Stolpec 1 (št. FL): enotna identifikacijska številka snovi.

Stolpec 2 (kemijsko ime): ime snovi.

Stolpec 3 (št. CAS): registrska številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

Stolpec 4 (št. JECFA): številka Skupnega strokovnega odbora FAO/WHO za aditive v živilih (JECFA).

Stolpec 5 (št. CoE): številka Sveta Evrope.

Stolpec 6 (vsaj 95-odstotna čistost, če ni drugače določeno): Čistost navedene aromatične snovi mora biti najmanj 95-odstotna. Če je manjša, je v tem stolpcu navedena sestava aromatičnih snovi.

Stolpec 7 (omejitve uporabe): Uporaba imenovanih aromatičnih snovi je dovoljena v skladu z dobro proizvodno prakso, razen če so v tem stolpcu navedene posebne omejitve. Aromatične snovi z omejeno uporabo se lahko dodajo le navedenim kategorijam živil in pod določenimi pogoji uporabe. Za namene omejitev se uporabijo naslednje kategorije živil, kakor so določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008:Številka kategorije

Kategorija živil

1

Mlečni izdelki in podobni izdelki

2

Masti in olja ter maščobne emulzije

3

Sladoledi

4.2

Predelano sadje in zelenjava

5

Slaščičarski izdelki

5.3

Žvečilni gumi

6

Žita in izdelki iz žit

7

Pekovski izdelki

8

Meso

9

Ribe in ribiški proizvodi

10

Jajca in jajčni proizvodi

11

Sladkorji, sirupi, med in namizna sladila

12

Soli, začimbe, juhe, omake, solate in beljakovinski izdelki

13

Živila za posebne prehranske namene, kakor so opredeljena v Direktivi 2009/39/ES (1)

14.1

Brezalkoholne pijače

14.2

Alkoholne pijače, vključno s pijačami brez alkohola in pijačami z majhno vsebnostjo alkohola

15

Gotove pikantne jedi in prigrizki

16

Deserti, razen proizvodov, zajetih v kategorijah 1, 3 in 4

17

Prehranska dopolnila, kakor so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), razen prehranskih dopolnil za dojenčke in majhne otroke

18

Predelana živila, ki niso zajeta v kategorijah 1–17, razen hrane za dojenčke in majhne otroke

(1)   UL L 124, 20.5.2009, str. 21.

(2)   UL L 183, 12.7.2002, str. 51.

Stolpec 8 (opombe): Z opombo „1“ so označene aromatične snovi, ki jih mora Agencija oceniti. Opombe „2“ do „4“ se nanašajo na roke, v katerih morajo vlagatelji izpolniti zahteve Agencije, kakor so navedene v objavljenjem mnenju. Kadar potrebna informacija ni zagotovljena v zahtevanem roku, se zadevna aromatična snov črta s seznama Unije. Agencija predložene podatke oceni v devetih mesecih od njihovega prejetja. Snovi, ki jih je že ocenila JECFA, imajo v stolpcu 4 navedeno številko JECFA.

(1) ocenjevanje opravi Agencija

(2) dodatni znanstveni podatki se predložijo do 31. decembra 2012

(3) dodatni znanstveni podatki se predložijo do 30. junija 2013

(4) dodatni znanstveni podatki se predložijo do 31. decembra 2013

Stolpec 9 (sklic): sklic na znanstveni organ, ki je opravil ocenjevanje.

ODDELEK 2

Opombe

Opomba 1: Amonijeve, natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli ter kloridi, karbonati in sulfati so zajeti v generičnih snoveh, če imajo aromatične lastnosti.

Opomba 2: Če je odobrena aromatična snov racemat (enakovredna zmes optičnih izomerov), sta za uporabo odobreni obe obliki, oblika R in oblika S. Če je odobrena samo oblika R, potem oblike S ta odobritev ne zajema in obratno.

Opomba 3: Najvišje dovoljene vsebnosti se nanašajo na vsebnost v ali na živilu, kakor je trženo. Z odstopanjem od navedenga načela za posušena in/ali koncentrirana živila, ki se morajo pripraviti, veljajo najvišje dovoljene vsebnosti za živila, kakor so pripravljena v skladu z navodili na etiketi, ob upoštevanju najmanjšega faktorja razredčenja.

Opomba 4: Prisotnost aromatične snovi je dovoljena:

(a) v sestavljenih živilih, razen tistih iz Priloge, kadar je aromatična snov dovoljena v eni od sestavin sestavljenega živila;

(b) v živilu, ki je namenjeno le za pripravo sestavljenega živila, in če je sestavljeno živilo v skladu s to uredbo.Preglednica 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Št. FL

Kemijsko ime

Št. CAS

Št. JECFA

Št. Sveta Evrope

Čistost navedenih snovi vsaj 95-odstotna, če ni drugače določeno

Omejitev uporabe

Opomba

Sklic

01.001

limonen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-izopropil-4-metilbenzen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2(10)-en

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-en

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinolen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-felandren

99-83-2

1328

2117

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 10–12 % cimena in drugih terpen ogljikovodikov

 

 

EFSA

01.007

beta-kariofilen

87-44-5

1324

2118

80–92 % beta-kariofilena in 15–19 % C15H24 terpen ogljikovodikov (npr. valencen)

 

2

EFSA

01.008

mircen

123-35-3

1327

2197

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: C15H24 terpen ogljikovodiki (npr. valencen); Najmanjša analizirana vrednost lahko vključuje sledi limonena, alfa- in beta-pinena in druge skupne terpene C10H16

 

4

EFSA

01.009

kamfen

79-92-5

1323

2227

vsaj 80-odstotna; sekundarne sestavine: 15–19 % C15H24 terpen ogljikovodikov (npr. valencen)

 

2

EFSA

01.010

1-izopropenil-4-metilbenzen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

▼M9 —————

▼M5 —————

▼M2

01.016

1,4(8),12-bizabolatrien

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valencen

4630-07-3

1337

11030

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 1–4 % drugih C15H24 seskviterpenov

 

2

EFSA

01.018

beta-ocimen

13877-91-3

1338

11015

vsaj 80-odstotna; sekundarne sestavine: 15–17 % cis-beta-ocimena

 

4

EFSA

01.019

alfa-terpinen

99-86-5

1339

11023

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: 6–7 % 1,4- in 1,8-cineola

 

 

EFSA

01.020

gama-terpinen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-burbonen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-gvajadien

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bizabola-1,8,12-trien

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-bizabolen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-karen

13466-78-9

1342

10983

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % beta-pinena; 1–2 % limonena; 1–2 % mircena; 0–1 % p-cimena

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimetilheksan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimetilheksan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimetilokta-2,4,6-trien

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodekan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-elemen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-farnesen

502-61-4

1343

10998

vsaj 38 % alfa in 29 % beta (vsota cis/trans izomerov); sekundarne sestavine: 20 % bizabolena, do 10 % drugih izomerov (valencen, burbonen, kadinen, gvajen)

 

4

EFSA

01.045

d-limonen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limonen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadekan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradekan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-tujen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

undeka-1,3,5-trien

16356-11-9

1341

 

vsaj 94-odstotna (vsota cis/trans izomerov); sekundarne sestavine: 2,4,6-undekatrien (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimetil-1,3,6-oktatrien

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-okten

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-metil-1,3-cikloheksadien

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-metilpropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

izopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

heksan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

oktan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

dodekan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

heksadekan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

benzil alkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

citronelol

106-22-9

1219

59

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–8 % dvakrat nenasičenih in nasičenih C10 alkoholov, 1 % citronelil acetata, 1 % citronelala

 

 

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

cinamil alkohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-feniletan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

heks-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

heptan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

oktan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

okt-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

dekan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimetiloktan-1-ol

106-21-8

272

75

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 7 % geraniola in citronelola

 

 

JECFA

02.027

(-)-rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimetiloktan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alfa-pentilcinamil alkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenilpropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenilpropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenilpentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-metil-1-fenilpropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenilbutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-metil-1-fenilpentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenhil alkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-izopropilbenzil alkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-metilbutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-metilfenil)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 9–11 % p-izopropeniltoluena

 

 

EFSA

02.043

2-etilbutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

heptan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

heptan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimetiloktan-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

nona-2,6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenilpentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-metilpropan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-mentan-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimetilheksan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

heks-3(cis)-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undekan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-izoborneol

124-76-5

1386

2020

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–5 % borneola

 

 

EFSA

▼M16

02.060

p-menta-1,8-dien-7-ol

536-59-4

974

2024

 

V kategorijah 1, 3, 4.2, 5 (razen kategorije 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 in 16.

1

EFSA

▼M2

02.061

dihidrokarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

karveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-feniletan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-metil-1-fenilpentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenilbut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-izopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

cikloheksanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-mentan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenilpropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

heks-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihidrokarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-metilbutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

izopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolil)etan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimetilheptan-4-ol

108-82-7

303

11719

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 8–9 % 2-heptanola

 

 

JECFA

02.082

2-etilheksan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-ment-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

sabinen hidrat

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undekan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

heksan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

non-2(trans)-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

▼M16

02.091

mirtenol

515-00-4

981

10285

 

V kategorijah 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 in 16.

1

EFSA

▼M2

02.092

dehidrodihidroionol

57069-86-0

397

10195

vsaj 70-odstotna; sekundarne sestavine: 25–27 % tetrahidroionona

 

 

JECFA

▼M4

02.093

(Z)-non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

▼M2

02.094

okt-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-etilfenhol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

oktan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinokarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

okt-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

dekan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

heks-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–8 % ionola in ionona

 

2

JECFA

02.107

dihidro-beta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-metil-4-fenilbutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-metilbut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

▼M4

02.110

2,6-dimetilhept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5–10 % 2,6-dimetil-5-hepten-1-ola

 

 

JECFA

▼M2

02.111

3-metilbutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

non-2(cis)-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

okt-5(cis)-en-1-ol

64275-73-6

322

 

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 7–9 % trans-5-okten-1-ola

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-metilpentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

▼M5 —————

▼M2

02.123

2-metilbut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-metilhept-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undec-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradekan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anisil alkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-bizabolol

23089-26-1

 

10178

vsota izomerov: vsaj 95 %

 

 

EFSA

02.131

but-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

butan-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

butan-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-cikloheksiletan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

ciklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dec-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dec-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dec-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

▼M17

02.139

deka-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

11748

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 2 – največ 1,5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 9 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.140

1,2-dihidrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimetilbutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimetilokt-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

▼M4

02.145

2,6-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

02.146

(E)-3,7-dimetilokta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % linaloola, 1–2 % linalool oksida in do 1 % nerol oksida

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimetiloktan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodekan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranil linalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

▼M17

02.153

hepta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 35 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 25 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 30 mg/kg,

v kategoriji 4,2 – največ 50 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 50 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 25 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 50 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 100 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 25 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 50 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 25 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.154

heptadekan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-hepten-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

heks-2(cis)-en-1-ol

928-94-9

1374

69

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % heks-2(trans)-en-1-ola

 

2

EFSA

02.159

heks-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

▼M17

02.162

heksa-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 3 – največ 4 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 4 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 4 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.164

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzil alkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hidroksibenzil alkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hidroksifenil)etan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-izodihidrokarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

izofitol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-mentan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-metoksifenil)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-metilbut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-metilbut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-metilbut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-metilheksan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-metiloktan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-metilpentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-metilpentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-metilpentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-metilpentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-metilpentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

mirtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

▼M17

02.188

nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-nonen-1-ola

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 14,5 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 2,5 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

okt-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

okt-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

▼M4

02.194

okta-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

02.195

okta-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

oktadekan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-Oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

oktan-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadekan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenilpropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

fitol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonil alkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-sklareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

tujil alkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimetilcikloheksan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undec-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

▼M4

02.211

undeka-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

02.213

vanilil alkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

▼M13 —————

▼M2

02.216

12-beta-santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimetil-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-mentoksi)propan-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

▼M4

02.229

(-)-3,7-dimetil-6-okten-1-ol

7540-51-4

 

 

vsaj 90-odstotni cis-izomer; sekundarne sestavine: 2–6 % dvakrat nenasičenih in nasičenih C10 alkoholov, 2–4 % citronelil acetata in 2–3 % citronelala

 

 

EFSA

▼M2

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

vsota izomerov: 91–99 %; relativni prispevek vsakega izomera: 55–75 % alfa, 16–23 % gama, 1–10 % cis-beta, 1–13 % trans-beta, 0–1 % delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoksietan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadien-1-ol

56805-23-3

1284

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-ola

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimetil-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-mentan-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-mentoksietanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanilin 3-(l-mentoksi)propan-1,2-diol acetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-hepten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimetil-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-Trimetil-3,7-nonadien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

▼M4

02.252

4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

 

EFSA

▼M2

02.253

2,4-dimetil-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-mentoksi-2-metilpropan-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-hepten-2-ol

66642-85-1

 

 

vsaj 91-odstotna; sekundarne sestavine: (E)-4-hepten-2-ol (4–5 %), 2-heptanol (do 1 %), trans-3-hepten-2-ol (do 1 %) cis -3-hepten-2-ol (do 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

benzil etil eter

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibenzil eter

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butil etil eter

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-metoksietil benzen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineol

470-67-7

1233

11225

vsaj 75-odstotna; sekundarne sestavine: 20–25 % 1,8-cineola

 

 

EFSA

03.008

2-acetoksi-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

benzil butil eter

588-67-0

1253

520

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–5 % benzilalkohola

 

 

EFSA

03.011

benzil metil eter

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

benzil oktil eter

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

etil geranil eter

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

heksil metil eter

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

prenil etil eter

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-terpinil metil eter

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-metoksi-1-decen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-etoksietil acetat

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranil eter

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-etoksiprop-3-enilfenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

evgenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

izoevgenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-metoksifenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

timol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-metoksi-4-metilfenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-etilgvajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-metoksi-4-vinilfenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-metoksi-4-(prop-1(trans)-enil)benzen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-metoksi-2-metilbenzen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-metoksi-4-metilbenzen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimetoksibenzen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

benzil izoevgenil eter

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimetilfenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimetilfenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-etilfenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-etilfenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-metilfenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-metilfenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-metilfenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benzen-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

karvakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anizol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

beta-naftil etil eter

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimetoksibenzen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

difenil eter

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimetoksifenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-etoksifenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

karvakril etil eter

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-metoksi-4-propilbenzen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimetoksi-4-vinilbenzen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimetilfenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-izopropilfenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(etoksimetil)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propilfenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benzen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimetilfenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-metoksi-4-propilfenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propilfenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-alil-2,6-dimetoksifenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-etil-2,6-dimetoksifenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-metil-2,6-dimetoksifenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

izobutil beta-naftil eter

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimetoksi-4-propilfenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinilfenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-alilfenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

karvakril metil eter

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimetoksi-4-vinilfenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimetoksibenzen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimetil-4-metoksibenzen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimetiletil)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimetilfenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimetilfenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-etoksi-2-metoksibenzen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-etoksi-4-metoksibenzen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-etil-4-metoksibenzen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-etilfenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-izopropilfenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-izopropilfenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-metoksinaftalen

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-metoksinaftalen

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-metoksifenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-metoksifenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-metil-2-(tert-butil)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

metil 4-metoksibenzil eter

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimetoksibenzen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimetilfenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-metoksi-4-(1-propenil)benzen;

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

etil 4-hidroksibenzil eter

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hidroksibenzil metil eter

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butil vanilil eter

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

etil 4-hidroksi-3-metoksibenzil eter

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimetilfenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-metoksi-6-(2-propenil)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enilfenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

acetaldehid

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-metilpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-metilbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-etilbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

heksanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

oktanal

124-13-0

98

97

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–7 % 2-metilheptanala

 

 

JECFA

05.010

dekanal

112-31-2

104

98

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–7 % 2-metilnonanala

 

 

JECFA

05.011

dodekanal

112-54-9

110

99

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–6 % tetradekanala; 2–5 % dekanala; 1–2 % heksadekanala

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimetil-7-hidroksioktanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

benzaldehid

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

cinamaldehid

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-metoksibenzaldehid

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratraldehid

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanilin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

etil vanilin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

citronelal

106-23-0

1220

110

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 12–14 % zmes terpenoidov (zlasti 1,8-cineol, 2-izopropiliden-5-metilcikloheksanol, linalool, citronelil acetat in drugi terpeni, prisotni v naravi)

 

 

EFSA

05.022

4-izopropilbenzaldehid

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimetiloktanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-metiloktanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–8 % 2-metiloktanala

 

 

JECFA

▼M4

05.026

o-tolualdehid

529-20-4

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

05.027

tolualdehid

1334-78-7

866

115

vsaj 95-odstotna (vsota o-, m- in p-izomerov)

 

 

EFSA

▼M4

05.028

m-tolualdehid

620-23-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.029

p-tolualdehid

104-87-0

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

05.030

fenilacetaldehid

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–7 % 2-metilheksanala

 

 

EFSA

05.032

tetradekanal

124-25-4

112

118

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 10–12 % dodekanala, heksadekanala in oktadekanala

 

 

JECFA

05.033

2-etilhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undekanal

112-44-7

107

121

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–8 % 2-metildekanala

 

 

JECFA

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodecenal

4826-62-4

1350

124

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-dodecenojske kisline

 

2

EFSA

05.038

2-fenilpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-butilcinamaldehid

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-pentilcinamaldehid

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-heksilcinamaldehid

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolilacetaldehid

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolil)propionaldehid

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-izopropil fenilacetaldehid

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenil)-2-metilpropionaldehid

103-95-7

1465

133

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 5 % 3-(p-kumenil)-2-metilpropionske kisline

 

 

EFSA

05.046

2-metil-4-fenilbutiraldehid

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hidroksibenzaldehid

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-metoksicinamaldehid

1504-74-1

-{}-688

571

vsaj 94-odstotna; sekundarne sestavine: 3 % o-metoksicinamska kislina

 

 

EFSA

05.049

2-metilbutiraldehid

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-metilcinamaldehid

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-metoksifenil)-2-metilprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-metil-3-(p-tolil)propionaldehid

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan;

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

salicilaldehid

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-etoksibenzaldehid

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

▼M17

05.057

heksa-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 20 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 0,05 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 20 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 50 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 4 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 10 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.058

nona-2(trans),6(cis)-dienal

557-48-2

1186

659

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 4–7 % (E,E)-2,6-nonadienala

 

2

EFSA

05.059

non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: 6–9 % trans-6-nonenala

 

 

JECFA

05.060

okt-2-enal

2363-89-5

1363

663

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-oktanojske kisline in etiloktanoata

 

2

EFSA

05.061

okt-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenilkrotonaldehid

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

▼M17

05.064

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

13552-96-0

1198

685

vsaj 71-odstotna; sekundarne sestavine: 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienola; 6 % 3-cis-7-cis- tridekadienola; 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienala; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienala

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.066

4-etoksi-3-metoksibenzaldehid

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-etilbenzaldehid

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-metilpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

▼M17

05.071

nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: 5–6 % 2,4-nonadien-1-ola in 1–2 % 2-nonen-1-ola

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1,5 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.072

trans-2-nonenal

18829-56-6

 

733

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-nonenojske kisline

 

2

CoE

05.073

heks-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-heksanojske kisline

 

2

CoE

05.074

2,6-dimetilhept-5-enal

106-72-9

349

2006

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 9–10 % 6-metil-5-hepten-2-ona; 1–2 % 2,6-dimetil-6-heptenala

 

 

JECFA

05.075

heks-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-decenojske kisline

 

2

EFSA

05.077

2-metilundekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-tridecenojske kisline

 

2

EFSA

05.079

citronelil oksiacetaldehid

7492-67-3

592

2012

vsaj 75-odstotna; sekundarne sestavine: 20–21 % geraniloksiacetaldehida; 1–2 % citronelola

 

 

EFSA

05.080

3-fenilpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

▼M17

05.081

2,4-dekadienal

2363-88-4

3135

2120

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: mešanica (cis, cis)-, (cis, trans)- in (trans, cis)- 2,4-dekadienalov (vsota vseh izomerov 95 %); aceton in izopropanol

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1,5 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1,5 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 5 mg/kg (razen v kategoriji 5.3 – največ 10 mg/kg),

v kategoriji 6 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 7,5 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 20 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1,5 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

▼M17

05.084

hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienala in 2–4 % 2,4-heptadienojske kisline

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 0,5 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 6 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 6 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M4

05.085

(Z)-hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

vsaj 93-odstotna za obliko Z hept-4-enala; sekundarne sestavine: 2–5 % oblike E hept-4-enala

 

 

JECFA

▼M2

05.090

2-metilpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 1,5–2,5 % propionaldehida in 3,5–4,5 % propionske kisline

 

1

EFSA

05.091

2-hidroksi-4-metilbenzaldehid

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-izopropilfenil)propionaldehid

7775-00-0

680

2261

85–90 % p-izomera in 5–10 % o-izomera

 

 

EFSA

05.095

2-metilkrotonaldehid

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-metil-2-fenilbutiraldehid

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-ment-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-metil-2-fenilheks-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-metil-2-fenilpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

▼M17

05.101

penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenilpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-karbaldehid

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butilbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

▼M16

05.106

mirtenal

564-94-3

980

10379

 

V kategorijah 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 in 16.

1

EFSA

▼M2

05.107

2-izopropil-5-metilheks-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

▼M17

05.108

undeka-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 1 mg/kg (razen v kategoriji 5.3 – največ 10 mg/kg),

v kategoriji 6 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14,1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimetilbenzaldehid

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

okta-2(trans),6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimetilcikloheks-1-en-1-acetaldehid

472-66-2

978

10338

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % beta-ciklocitrala; 0,5–1 % beta-ionona; 2–4 % metil beta-homociklogeranata; 0,6–1 % etil beta-homociklogeranata

 

 

EFSA

05.113

heks-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-metilpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenilpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimetilheksanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

▼M10 —————

▼M2

05.118

4-metoksicinamaldehid

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-trimetilciklopent-3-en-1-il acetaldehid

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

dodeka-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

▼M14 —————

▼M2

05.122

p-metilcinamaldehid

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-izopropenil-2-metilciklopentanekarboksaldehid

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-metilkrotonaldehid

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

▼M17

05.125

dodeka-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 11–12 % 2-trans-4-cis izomera

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 1 mg/kg (razen v kategoriji 5.3 – največ 10 mg/kg),

v kategoriji 6 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.126

2-metilokt-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

▼M17

05.127

okta-2(trans),4(trans)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.128

okt-5(cis)-enal

41547-22-2

323

 

vsaj 85-odstotna; sekundarne sestavine: 10–15 % trans-5-oktenala

 

 

JECFA

05.129

2-metoksibenzaldehid

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-metil-3-tolilpropionaldehid (zmes o-, m- in p-izomerov)

 

 

587

vsaj 95-odstotna (vsota p-izomerov 80 %, o-izomerov 10 % in m-izomerov 5 %)

 

 

CoE

▼M4

05.137

dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

vsaj 90-odstotna; sekundarne sestavine: vsaj 5 % trans-izomera

 

 

EFSA

▼M2

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

▼M17

05.140

deka-2(trans),4(trans)-dienal

25152-84-5

1190

2120

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % mešanica (cis-cis)-; (cis-trans)- in (trans-cis)- 2,4-dekadienalov; 3–4 % acetona ter sled izopropanola

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1,5 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1,5 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 5 mg/kg (razen v kategoriji 5.3 – največ 10 mg/kg),

v kategoriji 6 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 5 mg/kg

v kategoriji 8 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 7,5 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 20 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1,5 mg/kg.

1

EFSA

05.141

deka-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.142

3,4-dihidroksibenzaldehid

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % 2-dodecenojske kisline

 

2

EFSA

05.147

2-etilheksanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutaraldehd

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

heksadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehid

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehid

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hidroksi-3-metoksicinamaldehid (zmes izomerov)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

izociklocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-metoksibenzaldehid

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-metoksifenilacetaldehid

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-metildekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-metilheksanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-metilpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-metiltetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-metiltridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-nonanojske kisline

 

2

EFSA

05.172

nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

▼M17

05.173

nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 20 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 25 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 25 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 15 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 15 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenilpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

▼M4

05.182

2,6,6-trimetilcikloheks-2-en-1-karboksaldehid

432-24-6

 

 

 

 

 

EFSA

▼M2

05.183

4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)-2-metilbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undec-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

▼M17

05.186

2,4-oktadienal

5577-44-6

 

11805

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 2 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 2 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.188

trans-3,7-dimetilokta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-heksenal

505-57-7

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-heksanojske kisline

 

2

EFSA

05.190

trans-2-oktenal

2548-87-0

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-oktanojske kisline in etiloktanoata

 

2

EFSA

05.191

trans-2-decenal

3913-81-3

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 3–4 % 2-decenojske kisline

 

2

EFSA

05.192

3-heksenal

4440-65-7

1271

 

vsaj 80-odstotna (skupaj cis in trans izomerov); sekundarne sestavine: 18–20 % trans-2-heksenala

 

 

EFSA

▼M17

05.194

trans-2, trans-4-nonadienal

5910-87-2

 

732

vsaj 89-odstotna; sekundarne sestavine: vsaj 5 % 2,4-nonadien-1-ola in 2-nonen-1-ola ter drugih izomerov 2,4-nonadienala

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1,5 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 6 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 10 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.195

trans-2-tridecenal

7069-41-2

 

 

vsaj 92-odstotna; sekundarne sestavine: 2–5 % 2-tridecenojske kisline in 3–5 % cis-2-tridecenala

 

2

EFSA

▼M17

05.196

trans-2, trans-4-undekadienal

30361-29-6

 

10385

 

Omejitve, kadar se uporablja kot aromatična snov:

v kategoriji 1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 2 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 3 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 4.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 5 – največ 1 mg/kg (razen v kategoriji 5.3 – največ 10 mg/kg),

v kategoriji 6 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 7 – največ 5 mg/kg,

v kategoriji 8 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 9 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 10 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 11 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 12 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.1 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 14.2 – največ 1 mg/kg,

v kategoriji 15 – največ 3 mg/kg,

v kategoriji 16 – največ 1 mg/kg.

1

EFSA

▼M2

05.198

3-butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-oktadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-metiloktanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-oktadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-metilheksanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

 

vsaj 94 % (4Z)-dodecenala; sekundarne sestavine: 3–4 % dodecenala

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihidroksi-5,5'-dimetoksi-bifenil-3,3'-dikarbaldehid

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenil-4-metil-2-heksenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-etiloktanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-heksenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-metilheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-dietoksietan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksan

1708-40-3

838

36

vsaj 98 % (vsota 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksana in 2-fenil-4-hidroksimetil-1,3-dioksalana)

 

 

EFSA

06.003

alpha,alpha-dimetoksitoluen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

citral dietil acetal

7492-66-2

948

38

vsaj 98-odstotna (vsota izomerov + hemiacetalov + citralov)

 

 

EFSA

06.005

citral dimetil acetal

7549-37-3

944

39

vsaj 98-odstotna (vsota izomerov + hemiacetalov + citralov)

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimetoksi-2-feniletan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

fenilacetaldehid gliceril acetal

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hidroksimetil-2-fenil-1,3-dioksolana; 38 % 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksana

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimetoksioktan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimetoksidekan

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehid gliceril acetal

1333-09-1

867

46

40 % 5-hidroksidioksana; 60 % 5-hidroksimetildioksalana

 

 

EFSA

06.013

alfa-pentilcinamaldehid dimetil acetal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

cinamaldehid etilen glikol acetal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimetoksietan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-feniletoksi-1-propoksi etan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(dietoksimetil)benzen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-dietoksidekan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-dietoksiheptan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-dietoksiheksan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-di-izobutoksi-2-feniletan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-dietoksinon-2,6-dien

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolan

5468-06-4

1005

669

vsaj 93-odstotna; sekundarne sestavine: 2–3 % butan-2,3-diola

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimetoksiheptan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanal gliceril acetal (zmes 1,2 in 1,3 acetala)

72854-42-3

912

2016

zmes acetalov (56–58 % dioksolana; 37–39 % dioksana) in 1–2 % nezreagiranega heptanala

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimetoksi-2-fenilpropan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-dietoksiheks-2-en

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-metil-2-fenil-1,3-dioksolan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoksietan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoksietan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

citral propilen glikol acetal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-dietoksihept-4-en (cis in trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimetoksibutan-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di((1'-etoksi)-etoksi)propan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-tris([1'-etoksi]-etoksi)propan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-izoamiloksi-1-etoksipropan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-izobutoksi-1-etoksipropan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-izopentiloksi-1-propoksietan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-izopentiloksi-1-propoksipropan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoksi-1-etoksietan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di-(2-metilbutoksi)etan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-di-izobutoksi-2-metilpropan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-di-izobutoksietan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-di-izobutoksipentan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-di-izopentiloksietan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-dietoksi-2-metilbutan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-dietoksi-2-metilpropan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-dietoksi-3-metilbutan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-dietoksibutan

3658-95-5