EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008R1179

Komisijas Regula (EK) Nr. 1179/2008 ( 2008. gada 28. novembris ), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā īstenot atsevišķus noteikumus Padomes Direktīvā 2008/55/EK par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā attiecībā uz zināmiem nodokļiem un citiem pasākumiem

OV L 319, 29.11.2008., 21./43. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2011; Atcelts ar 32011R1189

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1179/oj

29.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1179/2008

(2008. gada 28. novembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā īstenot atsevišķus noteikumus Padomes Direktīvā 2008/55/EK par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā attiecībā uz zināmiem nodokļiem un citiem pasākumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 26. maija Direktīvu 2008/55/EK par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā attiecībā uz zināmiem nodokļiem un citiem pasākumiem (1) un jo īpaši tās 22. pantu,

tā kā:

(1)

Sīki izstrādāti noteikumi par Direktīvas 2008/55/EK atsevišķu noteikumu īstenošanas kārtību noteikti Komisijas Direktīvā 2002/94/EK (2). Tomēr pieredze rāda, ka direktīva savas juridiskās būtības dēļ nav efektīvākais tiesību akts, lai pilnībā sasniegtu tādu mērķi kā vienota savstarpējās palīdzības kārtība. Tāpēc ir lietderīgi aizstāt minēto direktīvu ar regulu.

(2)

Lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, visi palīdzības pieprasījumi, pavaddokumenti un informācija pēc iespējas jāpaziņo elektroniski.

(3)

Lai nodrošinātu atbilstošu datu un informācijas pārraidi, jāizstrādā dalībvalstu iestāžu savstarpējās palīdzības pieprasījumu veidlapu paraugi. Lai pielāgotu minētās veidlapas elektronisko sakaru sistēmas prasībām un iespējām, jābūt iespējai atjaunināt elektronisko veidlapu struktūru un izkārtojumu, negrozot paraugus un ievērojot noteikumu, ka pieprasījumiem jāsatur vajadzīgie dati un informācija.

(4)

Lai Komisija varētu regulāri novērtēt Direktīvā 2008/55/EK noteikto procedūru ietekmi un efektivitāti, ir lietderīgi noteikt, kāda konkrēta informācija dalībvalstīm katru gadu jāpaziņo Komisijai.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piedziņas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Šajā regulā ir izklāstīti sīki izstrādāti Direktīvas 2008/55/EK 4. panta 2. un 4. punkta, 5. panta 2. un 3. punkta, 7., 8., 9., 11. panta, 12. panta 1. un 2. punkta, 14. panta, 18. panta 3. punkta un 24. panta īstenošanas noteikumi.

Tajā izklāstīti arī sīki izstrādāti noteikumi par valūtas pārrēķinu, piedzīto summu pārskaitīšanu un minimālās prasījuma summas noteikšanu, par kuru var iesniegt palīdzības pieprasījumu, un līdzekļiem, ar kuru palīdzību veicama saziņa starp iestādēm.

2. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

pārraide “elektroniski” ir pārraide ar datu elektroniskās apstrādes (ieskaitot datu saspiešanu) iekārtām, izmantojot vadus, radio raidīšanu, optiskās tehnoloģijas vai citus elektromagnētiskus līdzekļus;

2)

CCN/CSI tīkls” ir kopēja platforma, kuras pamatā ir kopējs sakaru tīkls (CCN) un kopēja sistēmas saskarne (CSI), ko Kopiena izveidojusi, lai nodrošinātu visas informācijas elektronisku pārraidi starp kompetentajām muitas un nodokļu iestādēm.

II   NODAĻA

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMI

3. pants

Direktīvas 2008/55/EK 4. pantā minētās informācijas pieprasījumam izmanto šīs regulas I pielikumā iekļauto veidlapas paraugu, kurā prasīti konkrēti dati un informācija.

Ja līdzīgs pieprasījums ir adresēts kādai citai iestādei, pieprasījuma iesniedzēja iestāde informācijas pieprasījumā norāda attiecīgās iestādes nosaukumu.

4. pants

Informācijas pieprasījums var attiekties uz ikvienu šādu personu:

1)

uz parādnieku;

2)

uz ikvienu personu, kura atbild par prasījuma apmierināšanu saskaņā ar pieprasījuma iesniedzējas iestādes atrašanās vietas dalībvalstī (turpmāk – “pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalsts”) spēkā esošajiem tiesību aktiem;

3)

uz ikvienu trešo personu, kuras valdījumā ir kādai no 1. vai 2. punktā minētajām personām piederoši aktīvi.

5. pants

1.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde apstiprina informācijas pieprasījuma saņemšanu pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā septiņu dienu laikā pēc tā saņemšanas.

2.   Tūlīt pēc pieprasījuma saņemšanas pieprasījuma saņēmēja iestāde attiecīgā gadījumā lūdz pieprasījuma iesniedzēju iestādi sniegt jebkuru vajadzīgo papildu informāciju. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde sniedz visu vajadzīgo papildu informāciju, kas parasti ir tās rīcībā.

6. pants

1.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde visu pieprasīto informāciju nosūta pieprasījuma iesniedzējai iestādei, tiklīdz informācija ir iegūta.

2.   Ja visu pieprasīto informāciju vai kādu tās daļu nevar iegūt konkrētajai lietai piemērotā laikā, tad pieprasījuma saņēmēja iestāde par to informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi, norādot kavēšanās iemeslus.

Jebkurā gadījumā, kad ir pagājuši seši mēneši pēc pieprasījuma saņemšanas apstiprinājuma dienas, pieprasījuma saņēmēja iestāde informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par tās izpētes rezultātiem, ko tā ir veikusi, lai iegūtu pieprasīto informāciju.

Ņemot vērā no pieprasījuma saņēmējas iestādes saņemto informāciju, pieprasījuma iesniedzēja iestāde var tai pieprasīt turpināt izpēti. Šo pieprasījumu izdara divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts paziņojums par pieprasījuma saņēmējas iestādes veiktās izpētes rezultātiem, un pieprasījuma saņēmēja iestāde to apstrādā saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecas uz sākotnējo pieprasījumu.

7. pants

Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde nolemj neatsaukties uz informācijas pieprasījumu, tā paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei par pieprasījuma izpildes atteikuma iemesliem, norādot, ar kuru no Direktīvas 2008/55/EK 4. panta noteikumiem atteikums ir pamatots. Šo paziņojumu pieprasījuma saņēmēja iestāde sniedz tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas un katrā ziņā trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas apstiprinājuma dienas.

8. pants

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde jebkurā brīdī var atsaukt informācijas pieprasījumu, ko tā ir nosūtījusi pieprasījuma saņēmējai iestādei. Lēmumu par atsaukumu nosūta pieprasījuma saņēmējai iestādei.

III   NODAĻA

PAZIŅOJUMA PIEPRASĪJUMI

9. pants

Direktīvas 2008/55/EK 5. pantā minētā paziņojuma pieprasījumam izmanto šīs regulas II pielikumā iekļauto veidlapas paraugu, kurā prasīti konkrēti dati un informācija.

Pieprasījumam pievieno tā akta vai lēmuma oriģinālu vai apliecinātu kopiju, par ko tiek prasīts paziņojums.

10. pants

Paziņojuma pieprasījums var attiekties uz ikvienu fizisku vai juridisku personu, kura saskaņā ar pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem ir jāinformē par jebkuru aktu vai lēmumu, kas attiecas uz šo personu.

Ciktāl tas nav norādīts aktā vai lēmumā, par ko tiek prasīts paziņojums, paziņojuma pieprasījumā jānorāda pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalstī spēkā esošie noteikumi, kas reglamentē prasījuma apstrīdēšanas vai piedziņas kārtību.

11. pants

1.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde apstiprina paziņojuma pieprasījuma saņemšanu pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā septiņu dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Tūlīt pēc paziņojuma pieprasījuma saņemšanas pieprasījuma saņēmēja iestāde veic visus vajadzīgos paziņošanas pasākumus saskaņā ar tās dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja vajadzīgs, bet neietekmējot paziņojuma pieprasījumā norādīto paziņojuma termiņu, pieprasījuma saņēmēja iestāde lūdz pieprasījuma iesniedzēju iestādi sniegt papildu informāciju.

Pieprasījuma iesniedzēja iestāde sniedz visu papildu informāciju, kas parasti ir tās rīcībā.

2.   Tūlīt pēc paziņojuma izdarīšanas pieprasījuma saņēmēja iestāde informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par paziņojuma dienu, nosūtot atpakaļ pieprasījuma iesniedzējai iestādei apliecinātu paziņojuma pieprasījuma veidlapu.

IV   NODAĻA

PIEDZIŅAS VAI DROŠĪBAS PASĀKUMU PIEPRASĪJUMI

12. pants

1.   Attiecīgi Direktīvas 2008/55/EK 6. un 13. pantā minēto piedziņas vai drošības pasākumu pieprasījumiem izmanto šīs regulas III pielikumā iekļauto veidlapas paraugu, kurā prasīti konkrēti dati un informācija.

Šajos pieprasījumos ietver paziņojumu, ka ir izpildīti Direktīvā 2008/55/EK paredzētie nosacījumi savstarpējās palīdzības procedūras sākšanai.

2.   Piedziņas vai drošības pasākumu pieprasījumam pievieno izpildes atļaujas akta oriģinālu vai apliecinātu kopiju. Var izdot vienu aktu par vairākiem prasījumiem, ja tie attiecas uz vienu un to pašu personu.

Šīs regulas 13. līdz 20. panta nolūkā visi prasījumi, uz ko attiecas viens un tas pats izpildes atļaujas akts, uzskatāmi par vienu prasījumu.

13. pants

Piedziņas vai drošības pasākumu pieprasījumi var attiekties uz jebkuru 4. pantā minēto personu.

14. pants

1.   Ja pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts valūta atšķiras no pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalsts valūtas, tad pieprasījuma iesniedzēja iestāde izsaka piedzenamā prasījuma summu abās valūtās.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkā izmantojamais maiņas kurss ir jaunākais pārdošanas kurss, kas reģistrēts reprezentatīvākajā pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalsts valūtas tirgū vai tirgos dienā, kad tika nosūtīts piedziņas pieprasījums.

15. pants

1.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā septiņu dienu laikā pēc piedziņas vai drošības pasākumu pieprasījuma saņemšanas

a)

apstiprina pieprasījuma saņemšanu;

b)

lūdz pieprasījuma iesniedzēju iestādi pilnībā aizpildīt pieprasījumu, ja tajā nav Direktīvas 2008/55/EK 7. pantā minētās informācijas vai citu ziņu.

2.   Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde Direktīvas 2008/55/EK 8. pantā noteikto trīs mēnešu laikā neveic vajadzīgos pasākumus, tā pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā septiņu dienu laikā pēc minētā termiņa beigām informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par termiņa neievērošanas iemesliem.

16. pants

Ja konkrētajam gadījumam piemērotā laikā nevar pilnīgi vai daļēji piedzīt prasījumu vai veikt drošības pasākumus, tad pieprasījuma saņēmēja iestāde par to informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi, norādot iemeslus.

Ne vēlāk kā katra sešu mēnešu perioda beigās pēc pieprasījuma saņemšanas apstiprinājuma dienas pieprasījuma saņēmēja iestāde informē pieprasījuma iesniedzēju iestādi par piedziņas procedūras vai drošības pasākumu norisi vai iznākumu.

Ņemot vērā no pieprasījuma saņēmējas iestādes saņemto informāciju, pieprasījuma iesniedzēja iestāde var pieprasīt tai atsākt piedziņas vai drošības pasākumu procedūru. Šo pieprasījumu iesniedz divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts paziņojums par minētās procedūras iznākumu, un pieprasījuma saņēmēja iestāde to apstrādā saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz sākotnējo pieprasījumu.

17. pants

1.   Pieprasījuma iesniedzēja iestāde paziņo pieprasījuma saņēmējai iestādei par jebkuru darbību, ar ko apstrīd prasījumu vai tā izpildes atļaujas aktu un ko veic pieprasījuma iesniedzējas iestādes dalībvalstī, tiklīdz tā pati ir informēta par šo darbību.

2.   Ja pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalstī spēkā esošie normatīvie un administratīvie akti nepieļauj saskaņā ar Direktīvas 2008/55/EK 12. panta 2. punktu pieprasīto drošības pasākumu vai piedziņas veikšanu, tad pieprasījuma saņēmēja iestāde par to paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas.

3.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei par jebkuru darbību, kas veikta pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalstī, lai atlīdzinātu piedzītās summas vai izmaksātu kompensāciju saistībā ar apstrīdēto prasījumu piedziņu atbilstīgi Direktīvas 2008/55/EK 12. panta 2. punkta otrajai daļai, tiklīdz tā pati ir informēta par šo darbību.

Pieprasījuma saņēmēja iestāde pēc iespējas iesaista pieprasījuma iesniedzēju iestādi procedūrās, kas skar atlīdzināmās summas un pienācīgās kompensācijas samaksu. Pieprasījuma iesniedzēja iestāde pēc pieprasījuma saņēmējas iestādes pamatota pieprasījuma divu mēnešu laikā pēc šā pieprasījuma saņemšanas pārskaita atlīdzinātās summas un samaksāto kompensāciju.

18. pants

1.   Ja piedziņas vai drošības pasākumu pieprasījums kļūst bezmērķīgs, jo prasījums samaksāts vai anulēts vai kāda cita iemesla dēļ, tad pieprasījuma iesniedzēja iestāde tūlīt informē pieprasījuma saņēmēju iestādi, lai tā varētu pārtraukt visas uzsāktās darbības.

2.   Ja prasījuma summu, par kuru iesniegts piedziņas vai drošības pasākumu pieprasījums, kāda iemesla dēļ koriģē, tad pieprasījuma iesniedzēja iestāde informē pieprasījuma saņēmēju iestādi un attiecīgā gadījumā izdod jaunu piedziņas izpildes atļaujas aktu.

3.   Ja korekcijas rezultātā prasījuma summa samazinās, tad pieprasījuma saņēmēja iestāde turpina iesākto piedziņu vai drošības pasākumus, taču tie attiecas tikai uz vēl neatmaksāto summu.

Ja brīdī, kad pieprasījuma saņēmēju iestādi informē par prasījuma summas samazināšanu, tā jau ir piedzinusi summu, kas pārsniedz vēl neatmaksāto summu, bet 19. pantā minētā pārskaitījuma procedūra vēl nav sākta, tad pieprasījuma saņēmēja iestāde atmaksā pārmaksāto summu personai, kam tā pienākas.

4.   Ja korekcijas rezultātā prasījuma summa palielinās, tad pieprasījuma iesniedzēja iestāde pēc iespējas drīzāk nosūta pieprasījuma saņēmējai iestādei piedziņas vai drošības pasākumu papildu pieprasījumu.

Pieprasījuma saņēmēja iestāde šo papildu pieprasījumu pēc iespējas izskata vienlaikus ar pieprasījuma iesniedzējas iestādes sākotnējo pieprasījumu. Ja, ņemot vērā esošās procedūras norisi, papildu pieprasījumu nav iespējams apvienot ar sākotnējo pieprasījumu, tad pieprasījuma saņēmēja iestāde atsaucas uz papildu pieprasījumu tikai tad, ja tas attiecas uz summu, kas nav mazāka par 25. panta 2. punktā minēto summu.

5.   Lai pārrēķinātu prasījuma koriģēto summu pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts valūtā, pieprasījuma iesniedzēja iestāde izmanto sākotnējā pieprasījumā izmantoto maiņas kursu.

19. pants

Visas pieprasījuma saņēmējas iestādes piedzītās summas, attiecīgā gadījumā ieskaitot Direktīvas 2008/55/EK 9. panta 2. punktā minētos procentus, pārskaita pieprasījuma iesniedzējai iestādei pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts valūtā. Pārskaitījumu veic viena mēneša laikā pēc piedziņas veikšanas dienas.

Dalībvalstu kompetentās iestādes var vienoties par citu kārtību to summu pārskaitīšanai, kas nepārsniedz šīs regulas 25. panta 2. punktā minēto robežvērtību.

20. pants

Neatkarīgi no summām, ko pieprasījuma saņēmēja iestāde iekasējusi kā Direktīvas 2008/55/EK 9. panta 2. punktā minētos procentus, prasījumu uzskata par piedzītu proporcionāli tam, cik lielā mērā ir atgūta pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts valūtā izteiktā summa, izmantojot šīs regulas 14. panta 2. punktā minēto maiņas kursu.

V   NODAĻA

PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

21. pants

1.   Visus palīdzības pieprasījumus, izpildes atļaujas aktus un šo aktu kopijas, jebkurus citus pavaddokumentus, kā arī jebkuru citu saistībā ar šiem pieprasījumiem paziņotu informāciju pēc iespējas nosūta elektroniski CCN/CSI tīklā.

Uzskata, ka šādiem elektroniski nosūtītiem dokumentiem vai to izdrukām ir tāds pats juridisks spēks kā pa pastu nosūtītiem dokumentiem.

2.   Ja pieprasījuma iesniedzēja iestāde nosūta izpildes atļaujas akta vai jebkura cita dokumenta kopiju, tad tā apliecina šīs kopijas atbilstību oriģinālam, šajā kopijā tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai oficiālajās valodās, kurā tā atrodas, norādot vārdus “apliecināts noraksts”, apliecinātājas amatpersonas vārdu un apliecināšanas datumu.

3.   Ja savstarpējās palīdzības pieprasījumus nosūta elektroniski, tad 3. panta pirmajā daļā, 9. panta pirmajā daļā un 12. panta 1. punktā minēto paraugu struktūru un izkārtojumu var pielāgot elektronisko sakaru sistēmas prasībām un iespējām, ja vien netiek mainīts informācijas saturs.

4.   Ja pieprasījumu nevar nosūtīt elektroniski, tad to nosūta pa pastu. Tādā gadījumā pieprasījumu paraksta pieprasījuma iesniedzējas iestādes amatpersona, kas ir pienācīgi pilnvarota veikt šādu pieprasījumu.

22. pants

Katra dalībvalsts izraugās galveno biroju, kurš atbild par elektroniskajiem sakariem ar citām dalībvalstīm. Minētais birojs ir pieslēgts CCN/CSI tīklam.

Ja dalībvalstī šīs regulas piemērošanai izraugās vairākas iestādes, tad galvenais birojs atbild par visu elektronisko saziņu starp minētajām iestādēm un citu dalībvalstu galvenajiem birojiem.

23. pants

1.   Ja dalībvalstu kompetentās iestādes glabā informāciju elektroniskās datu bāzēs un elektroniski veic šādas informācijas apmaiņu, tad tās veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu jebkuras atbilstīgi šai regulai paziņotas informācijas konfidenciālu apstrādi.

Uz to attiecas pienākums par dienesta noslēpumu un aizsardzība, kas noteikta līdzīgai informācijai saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punktā, var nodot tikai Direktīvas 2008/55/EK 16. pantā minēto personu un iestāžu rīcībā.

Šo informāciju var izmantot saistībā ar tiesas vai administratīvu procesu, kas sākts maksājumu, nodokļu un nodevu piedziņai un citiem Direktīvas 2008/55/EK 2. pantā minētajiem pasākumiem.

Personas, ko pienācīgi akreditējusi Eiropas Komisijas Akreditācijas iestāde, var piekļūt šai informācijai tikai tādā mērā, kādā tas vajadzīgs CCN/CSI tīkla apkopei, ekspluatācijai un pilnveidošanai.

3.   Ja dalībvalstu kompetentās iestādes sazinās elektroniski, tad tās veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, pietiekamu informācijas apmaiņas drošību.

24. pants

Informāciju un citus datus, ko pieprasījuma saņēmēja iestāde paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei, pārsūta pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai kādā citā valodā, par kuru vienojušās pieprasījuma iesniedzēja un saņēmēja iestāde.

VI   NODAĻA

TIESĪBAS UZ PALĪDZĪBU UN PALĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMU NORAIDĪŠANA

25. pants

1.   Pieprasījuma iesniedzēja iestāde var iesniegt palīdzības pieprasījumu par vienu prasījumu vai vairākiem prasījumiem, ja tie piedzenami no vienas un tās pašas personas.

2.   Palīdzības pieprasījumu nevar iesniegt, ja Direktīvas 2008/55/EK 2. pantā uzskaitītā attiecīgā prasījuma vai prasījumu kopējā summa ir mazāka nekā EUR 1 500.

26. pants

Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde atbilstīgi Direktīvas 2008/55/EK 14. panta pirmajai daļai nolemj noraidīt palīdzības pieprasījumu, tad tā paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei par noraidījuma iemesliem. Pieprasījuma saņēmēja iestāde šo paziņojumu nosūta, tiklīdz tā ir pieņēmusi lēmumu un katrā ziņā trīs mēnešu laikā pēc palīdzības pieprasījuma saņemšanas dienas.

VII   NODAĻA

ATLĪDZINĀŠANAS PASĀKUMI

27. pants

Katra dalībvalsts ieceļ vismaz vienu amatpersonu, kas ir pienācīgi pilnvarota vienoties par atlīdzināšanas kārtību saskaņā ar Direktīvas 2008/55/EK 18. panta 3. punktu.

28. pants

1.   Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde nolemj pieprasīt atlīdzināšanas pasākumus, tad tā paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei iemeslus, kādēļ, pēc tās ieskatiem, prasījuma piedziņa rada īpašu problēmu, ļoti lielas izmaksas vai ir saistīta ar cīņu pret organizēto noziedzību.

Pieprasījuma saņēmēja iestāde pievieno sīku aplēsi par tām izmaksām, par ko tā prasa atlīdzinājumu no pieprasījuma iesniedzējas iestādes.

2.   Pieprasījuma iesniedzēja iestāde apstiprina atlīdzināšanas pasākumu pieprasījuma saņemšanu pēc iespējas drīzāk un katrā ziņā septiņu dienu laikā pēc saņemšanas.

Divu mēnešu laikā pēc minētā pieprasījuma saņemšanas apstiprinājuma dienas pieprasījuma iesniedzēja iestāde informē pieprasījuma saņēmēju iestādi par to, vai un kādā mērā tā piekrīt ierosinātajiem atlīdzināšanas pasākumiem.

3.   Ja pieprasījuma iesniedzēja un saņēmēja iestāde nevar panākt vienošanos par atlīdzināšanas kārtību, tad pieprasījuma saņēmēja iestāde turpina piedziņas procedūras parastā kārtībā.

VIII   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29. pants

Līdz katra gada 15. martam katra dalībvalsts, ja iespējams, elektroniski informē Komisiju par to, kā ir izmantotas Direktīvā 2008/55/EK noteiktās procedūras, un par iepriekšējā kalendārajā gadā sasniegtajiem rezultātiem.

Minētās informācijas paziņojumā ietver datus, kas paredzēti šīs regulas IV pielikumā iekļautajā veidlapas paraugā.

Papildu informācijas paziņojumā attiecībā uz to prasījumu būtību, par ko tika prasīta vai piešķirta piedziņas palīdzība, ietver datus, kas paredzēti šīs regulas V pielikumā iekļautajā veidlapas paraugā.

30. pants

Šīs regulas piemērošanas nolūkā katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai to kompetento iestāžu nosaukumu un adresi, kā arī amatpersonu vārdus, kas pilnvarotas vienoties par pasākumiem saskaņā ar Direktīvas 2008/55/EK 18. panta 3. punktu.

31. pants

Ar šo atceļ Direktīvu 2002/94/EK.

Atsauces uz minēto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

32. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 150, 10.6.2008., 28. lpp.

(2)  OV L 337, 13.12.2002., 41. lpp.


I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV PIELIKUMS

Image


V PIELIKUMS

Image


Augša