EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32008R1101

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 ( 2008. gada 22. oktobris ) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 304, 14.11.2008., 70./74. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/03/2009; Atcelts ar 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1101/oj

14.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 304/70


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 1101/2008

(2008. gada 22. oktobris)

par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 187. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 (1990. gada 11. jūnijs) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Lai ļautu Komisijai veikt pienākumus, kas tai uzticēti Līgumos, tai jāsaņem pilnīga un uzticama informācija. Lai panāktu efektīvu vadību, Eiropas Kopienu Statistikas birojam, turpmāk – “Eurostat”, jāsaņem visi valstu statistikas dati, kas vajadzīgi Kopienas statistikas sagatavošanai un nepieciešamās analīzes veikšanai.

(3)

EK Līguma 10. pantā un Euratom Līguma 192. pantā noteikts, ka dalībvalstīm jāatvieglo Kopienas uzdevumu sasniegšana. Šis pienākums attiecas arī uz visas vajadzīgās informācijas sniegšanu. Turklāt konfidenciālu statistikas datu nesaņemšana rada Eurostat ievērojamu informācijas zudumu Kopienas līmenī un grūtības sagatavot statistiku un veikt analīzi attiecībā uz Kopienu.

(4)

Tā kā ir noteikts, ka Eurostat nodrošina tādu pašu informācijas konfidencialitātes garantiju kā valstu statistikas institūti, dalībvalstīm vairs nav iemesla atsaukties uz noteikumiem par statistikas konfidencialitāti. Šī garantija jau zināmā mērā ir ietverta Kopienas līgumos, jo īpaši EK Līguma 287. pantā un Euratom Līguma 194. panta 1. punktā, kā arī Padomes Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (4), 17. pantā, un to var pastiprināt ar atbilstošiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu.

(5)

Vajadzētu efektīvi cīnīties ar šīs regulas aizsargātās statistikas konfidencialitātes pārkāpšanu neatkarīgi no tā, kas to pārkāpis.

(6)

Par tādu noteikumu pārkāpumiem, kas ir saistoši Eurostat strādājošiem ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem un kas izdarīti tīši vai aiz nolaidības, attiecīgajām personām piemēro disciplinārsodu un, ja vajadzīgs, kriminālatbildību par dienesta noslēpuma izpaušanu, kā noteikts Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 12. un 18. pantā.

(7)

Šo regulu piemēro tikai to statistikas datu nosūtīšanai Eurostat, uz ko valstu statistikas institūtu kompetencē attiecas statistikas konfidencialitāte, un tā neskar īpašos valstu vai Kopienas noteikumus saistībā ar cita veida informācijas nosūtīšanu Komisijai.

(8)

Šo regulu pieņem, neskarot EK Līguma 296. panta 1. punkta a) apakšpunktu, atbilstoši kuram nevienai dalībvalstij nav jāsniedz dati, kuru atklāšanu tā uzskata par pretēju tās būtiskām drošības interesēm.

(9)

Šīs regulas noteikumu īstenošanai, jo īpaši to, kuru mērķis ir nodrošināt Eurostat nosūtīto konfidenciālo statistikas datu aizsardzību, ir nepieciešami cilvēku, tehniskie un finanšu resursi.

(10)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šīs regulas mērķis ir:

a)

pilnvarot valstu iestādes nosūtīt konfidenciālus statistikas datus Eiropas Kopienu Statistikas birojam (turpmāk – “Eurostat”);

b)

garantēt to, ka Komisija veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šādi nosūtīto datu konfidencialitāti.

2.   Šo regulu piemēro vienīgi attiecībā uz statistikas konfidencialitāti. Tā neskar īpašos Kopienas vai valstu noteikumus, kas aizsargā konfidencialitāti, kura nav statistikas konfidencialitāte.

2. pants

Šajā regulā turpmāk norādītos jēdzienus definē šādi:

a)

konfidenciāli statistikas dati: dati, kas definēti Padomes Regulas (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku (6) 13. pantā;

b)

valsts iestādes: valstu statistikas institūti un citas valstu organizācijas, kas ir atbildīgas par Kopienas statistikas vākšanu un izmantošanu;

c)

informācija par fizisku personu privāto dzīvi: informācija par fizisku personu privāto un ģimenes dzīvi, kā tā definēta dažādu dalībvalstu tiesību aktos vai praksē;

d)

izmantošana statistikas nolūkos: izmantošana tikai un vienīgi statistikas tabulu sastādīšanai vai statistikas ekonomiskajai analīzei; šos datus nedrīkst izmantot administratīviem, tiesu vai nodokļu nolūkiem vai apsekojamo vienību pārbaudei;

e)

statistiskā vienība: pamatvienība, ko aptver Eurostat nosūtītie statistikas dati;

f)

tiešā identifikācija: statistiskās vienības identifikācija pēc tās vārda vai adreses vai pēc oficiāli piešķirta un publicēta identifikācijas numura;

g)

netiešā identifikācija: iespēja noskaidrot statistiskās vienības identitāti citādi nekā f) punktā norādītajā veidā;

h)

Eurostat ierēdņi: Kopienu ierēdņi Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 1. panta nozīmē, kuri strādā Eurostat;

i)

pārējie Eurostat darbinieki: Kopienu darbinieki Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. līdz 5. panta nozīmē, kuri strādā Eurostat;

j)

izplatīšana: datu sniegšana jebkādā formā – ar publikācijām, piekļuvi datubāzēm, mikrofilmām, pa telefona sakariem utt.

3. pants

1.   Valstu iestādes ir pilnvarotas nosūtīt konfidenciālos statistikas datus Eurostat.

2.   Nedrīkst atsaukties uz valstu noteikumiem par statistikas konfidencialitāti, lai aizkavētu konfidenciālu statistikas datu nosūtīšanu Eurostat, ja Kopienas tiesību akts, kas reglamentē Kopienas statistiku, paredz šo datu nosūtīšanu.

3.   Konfidenciālus statistikas datus 2. punkta nozīmē Eurostat nosūta tā, ka statistiskās vienības nevar tieši identificēt. Tas neizslēdz plašāku nosūtīšanas noteikumu pieļaujamību saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem.

4.   Valstu iestādēm nav pienākums nosūtīt Eurostat datus par fizisku personu privāto dzīvi, ja nosūtītie dati varētu ļaut šīs personas tieši vai netieši identificēt.

4. pants

1.   Komisija veic visus nepieciešamos normatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu dalībvalstu kompetento iestāžu Eurostat nosūtīto statistikas datu konfidencialitāti saskaņā ar 3. pantu.

2.   Saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija nosaka kārtību konfidenciālu statistikas datu nosūtīšanai Eurostat un šo datu aizsardzības principus.

5. pants

1.   Komisija uzdod Eurostat ģenerāldirektoram nodrošināt tādu datu aizsardzību, ko dalībvalstu iestādes nosūtījušas Eurostat. Tā nosaka kārtību Eurostat iekšējai organizācijai, lai nodrošinātu šo aizsardzību, iepriekš apspriežoties ar 7. panta 1. punktā minēto komiteju.

2.   Eurostat nosūtītie konfidenciālie statistikas dati ir pieejami tikai Eurostat ierēdņiem, un viņi var šos datus izmantot tikai un vienīgi statistikas nolūkos.

3.   Tomēr Komisija īpašos gadījumos un tikai un vienīgi statistikas nolūkiem var piešķirt piekļuvi konfidenciālajiem statistikas datiem pārējiem Eurostat darbiniekiem un citām fiziskām personām, kas uz līguma pamata strādā Eurostat telpās. Šīs piekļuves kārtību Komisija nosaka saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   Eurostat rīcībā esošos konfidenciālos statistikas datus var izplatīt vienīgi tad, ja tie ir apvienoti ar citu informāciju tā, ka statistiskās vienības nav identificējamas ne tieši, ne netieši.

5.   Eurostat ierēdņi un pārējie darbinieki, kā arī citas fiziskas personas, kas uz līguma pamata strādā biroja telpās, nedrīkst izmantot vai izplatīt šos datus citos nolūkos kā šajā regulā noteiktie; šis aizliegums paliek spēkā arī pēc pārcelšanas citā darbā, darba attiecību izbeigšanas vai aiziešanas pensijā.

6.   Šā panta 1. līdz 5. punktā paredzētos aizsardzības pasākumus piemēro:

a)

visiem konfidenciālajiem statistikas datiem, kuru nosūtīšanu Eurostat paredz Kopienas tiesību akti, kas reglamentē Kopienas statistiku;

b)

visiem konfidenciālajiem statistikas datiem, ko dalībvalstis brīvprātīgi nosūta Eurostat.

6. pants

Dalībvalstis līdz 1992. gada 1. janvārim veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu to, ka tiek pārkāpts pienākums saglabāt tādu statistikas datu konfidencialitāti, kas nosūtīti saskaņā ar 3. pantu. Šie pasākumi attiecas vismaz uz pārkāpumiem, kas izdarīti attiecīgās dalībvalsts teritorijā un ko izdarījuši Eurostat ierēdņi vai pārējie darbinieki un citas fiziskas personas, kuras uz līguma pamata strādā Eurostat telpās.

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

7. pants

1.   Komisijai palīdz Statistikas datu konfidencialitātes nodrošināšanas komiteja, turpmāk – “Komiteja”.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

8. pants

Komiteja izskata jautājumus, ko saistībā ar šīs regulas piemērošanu tai vai nu pēc paša ierosmes, vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma iesniedz Komitejas priekšsēdētājs.

9. pants

Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90, kurā grozījumi izdarīti ar regulām, kā tas izklāstīts I pielikumā, atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

10. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 22. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. decembra Atzinums (OV C 317 E, 23.12.2006., 600. lpp.) un Padomes 2008. gada 25. septembra Lēmums.

(2)  OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

(3)  Skatīt I pielikumu.

(4)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Atsauktā regula ar sekojošiem grozījumiem

Padomes Regula (Euratom, EEK) Nr. 1588/90

(OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.)

 

Padomes Regula (EK) Nr. 322/97

(OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.)

Tikai 21. pants, 2. punkts

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1882/2003

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.)

Tikai II pielikums, 4. punkts


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (Euratom, EEK) Nr. 1588/90

Šī regula

1. pants, 1. punkts, pirmais un otrais ievilkums

1. pants, 1. punkts, a) un b) apakšpunkts

1. pants, 2. punkts

1. pants, 2. punkts

2. pants, 1) līdz 10) apakšpunkts

2. pants, a) līdz j) apakšpunkts

3. pants, 1. punkts

3. pants, 1. punkts

3. pants, 2. punkts

3. pants, 2. punkts

3. pants, 3. punkts, pirmā daļa

3. pants, 3. punkts, otrā daļa

3. pants, 3. punkts

3. pants, 4. punkts

3. pants, 4. punkts

4. pants, 1. punkts

4. pants, 1. punkts

4. pants, 2. punkts

5. pants, 6. punkts

4. pants, 3. punkts

4. pants, 2. punkts

5. pants, 1. līdz 5. punkts

5. pants, 1 līdz 5. punkts

6. pants

6. pants

7. pants, 1. un 2. punkts

7. pants, 1. un 2. punkts

7. pants, 3. punkts

8. pants

8. pants

9. pants

9. pants

10. pants

I pielikums

II pielikums


Augša