EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32008R0106

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 106/2008 ( 2008. gada 15. janvāris ) par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (pārstrādāta versija)

OV L 39, 13.2.2008., 1./7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 055 Lpp. 161 - 167

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 26/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/106/oj

13.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 106/2008

(2008. gada 15. janvāris)

par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu

(pārstrādāta versija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2422/2001 (2001. gada 6. novembris) par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (3) izdarāmi vairāki būtiski grozījumi. Skaidrības labad minētā Regula būtu jāpārstrādā.

(2)

Biroja iekārtas izmanto nozīmīgu daļu no kopējā elektrības patēriņa. Dažādajiem Kopienas tirgū pieejamajiem modeļiem ir ļoti atšķirīgi enerģijas patēriņa līmeņi līdzvērtīgām funkcijām, un ir ievērojams potenciāls optimizēt to energoefektivitāti.

(3)

Biroja iekārtu energoefektivitātes uzlabošanai būtu jāpalīdz uzlabot Kopienas konkurētspēju un tās energoapgādes nodrošinājumu, kā arī patērētāju interešu un vides aizsardzību.

(4)

Ir svarīgi veicināt pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību.

(5)

Ir vēlams koordinēt valstu energoefektivitātes marķēšanas iniciatīvas, lai līdz minimumam samazinātu to īstenošanai veikto pasākumu negatīvo ietekmi uz rūpniecību un tirdzniecību.

(6)

Ņemot vērā to, ka ierosinātās rīcības mērķi – proti, paredzēt noteikumus attiecībā uz Kopienas biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(7)

Kioto 1997. gada 11. decembrī pieņemtajā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Protokolā ir prasība samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas Kopienā par 8 % ne vēlāk kā laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam. Šā mērķa sasniegšanai nepieciešami stingrāki pasākumi, lai Kopienā samazinātu oglekļa dioksīda emisijas.

(8)

Turklāt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 2179/98/EK (1998. gada 24. septembris) par Eiropas Kopienas politikas un rīcības programmas vides un ilgtspējīgas attīstības jomā – programmas “Par ilgtspējību” – pārskatīšanu (4) kā galvenā prioritāte vides prasību integrēšanai attiecībā uz enerģiju norādīta ierīču energoefektivitātes marķēšana.

(9)

Padomes 1998. gada 7. decembra Rezolūcijā par energoefektivitāti Eiropas Kopienā (5) ir prasība palielināt ierīču un iekārtu marķējuma izmantošanu.

(10)

Ir vēlams attiecīgi koordinēt energoefektivitātes prasības, marķējumus un testa metodes.

(11)

Augstas energoefektivitātes biroja iekārtas lielākoties ir pieejamas par nedaudz augstāku vai tādu pašu cenu, un tādēļ daudzos gadījumos papildu izmaksas tiek kompensētas ar elektroenerģijas ietaupījumiem pieņemami īsā laikposmā. Tādējādi energotaupības un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas mērķus šajā jomā var panākt ekonomiski izdevīgā veidā, neradot zaudējumus patērētājiem vai nozarei.

(12)

Biroja iekārtas tirgo visā pasaulē. Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Kopienas 2006. gada 20. decembra Nolīgumam par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu (6) (turpmāk – “Nolīgums”) būtu jāveicina šo iekārtu starptautiskā tirdzniecība un vides aizsardzība. Nolīgums būtu jāīsteno Kopienā.

(13)

Energoefektivitātes marķējumu Energy Star lieto visā pasaulē. Lai ietekmētu Energy Star marķēšanas programmas prasības, Kopienai ir jāpiedalās šajā marķēšanas programmā un vajadzīgo tehnisko specifikāciju izveidē. Kopā ar Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūru (USEPA) nosakot tehniskos kritērijus, Komisijai būtu jātiecas uz augstu energoefektivitātes līmeni, ņemot vērā Kopienas energoefektivitātes politiku un energoefektivitātes mērķus.

(14)

Lai nodrošinātu to, ka biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma tiek pareizi īstenota un ka tā garantē godīgu konkurenci ražotājiem un aizsargā patērētāju tiesības, ir vajadzīga efektīva sistēma tās īstenošanas nodrošināšanai.

(15)

Šī regula būtu jāpiemēro vienīgi attiecībā uz biroja iekārtām.

(16)

Attiecībā uz biroja iekārtām Padomes Direktīva 92/75/EEK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (7), nav vispiemērotākais līdzeklis. Visekonomiskākais līdzeklis biroja iekārtu energoefektivitātes veicināšanai ir brīvprātīgās marķēšanas programma.

(17)

Kopējo tehnisko specifikāciju izstrādi un pārskatīšanu būtu jāuztic veikt piemērotai struktūrai – Eiropas Kopienas Energy Star padomei –, lai panāktu energoefektivitātes marķēšanas programmas efektīvu, objektīvu īstenošanu. Minētās padomes sastāvā vajadzētu būt valstu pārstāvjiem un ieinteresēto personu pārstāvjiem.

(18)

Ir jānodrošina, ka biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma ir konsekventa un saskaņota ar Kopienas politikas prioritātēm un ar citām Kopienas marķēšanas vai kvalitātes sertificēšanas programmām, piemēram, tām, kas ieviestas ar Direktīvu 92/75/EEK un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 880/92 (1992. gada 23. marts) par Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu (8).

(19)

Ar energoefektivitātes marķēšanas programmu būtu jāpapildina pasākumi, kuri veikti saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK (2005. gada 6. jūlijs), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem (9). Tādēļ ir jānodrošina, ka Energy Star programma un ekodizaina sistēma ir konsekventas un saskaņotas.

(20)

Ir vēlams koordinēt Kopienas Energy Star programmu, kura izstrādāta, pamatojoties uz Nolīgumu, un citas brīvprātīgās biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmas Kopienā, lai patērētājiem neradītu neskaidrības un lai novērstu jebkādus tirgus traucējumus.

(21)

Ir jānodrošina Energy Star programmas īstenošanas caurskatāmība un saskaņotība ar attiecīgiem starptautiskiem standartiem, lai atvieglotu ārpuskopienas valstu ražotāju un eksportētāju piekļuvi programmai un veicinātu viņu piedalīšanos tajā.

(22)

Šajā regulā ņemta vērā pieredze, kas gūta Kopienā Energy Star programmas īstenošanas sākotnējā posmā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Ar šo regulu paredz noteikumus attiecībā uz Kopienas biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (turpmāk – “Energy Star programma”), kā tā definēta Nolīgumā.

2. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz Nolīguma C pielikumā definētajām biroja iekārtu ražojumu grupām, ievērojot jebkādus tā grozījumus saskaņā ar Nolīguma XII pantu.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“kopējais logotips” ir Nolīguma A pielikumā minētais marķējums;

b)

“programmas dalībnieki” ir ražotāji, montētāji, eksportētāji, importētāji, mazumtirgotāji un citas personas vai uzņēmumi, kas apņemas reklamēt izraudzītos augstas energoefektivitātes biroja iekārtu ražojumus, kuri atbilst c) punktā definētajām kopējām specifikācijām, un kas izvēlējušies piedalīties Energy Star programmā, reģistrējoties Komisijā;

c)

“kopējās specifikācijas” ir energoefektivitātes un veiktspējas prasības, tostarp testa metodes, ko izmanto, lai noteiktu, vai augstas energoefektivitātes biroja iekārtu ražojumiem var piešķirt kopējo logotipu.

4. pants

Vispārīgi principi

1.   Energy Star programmu attiecīgi koordinē ar citiem Kopienas marķēšanas vai kvalitātes sertifikācijas pasākumiem, kā arī ar sistēmām, piemēram, jo īpaši ar Kopienas ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu, kas izveidota ar Regulu (EEK) Nr. 880/92, norādēm attiecībā uz mājsaimniecības preču enerģijas un citu resursu patēriņu uz etiķetēm un ražojumu standarta informācijā, kuras ieviestas ar Direktīvu 92/75/EEK un pasākumiem, ar ko īsteno Direktīvu 2005/32/EK.

2.   Programmas dalībnieki var izmantot kopējo logotipu uz saviem individuālajiem biroja iekārtu ražojumiem un to reklāmas materiālos.

3.   Dalība Energy Star programmā ir brīvprātīga.

4.   Biroja iekārtu ražojumus, kam kopējo logotipu ir piešķīrusi USEPA, uzskata par atbilstīgiem šai regulai, ja dati neliecina par pretējo.

5.   Neskarot Kopienas noteikumus par atbilstības novērtēšanu un atbilstības marķējumu un/vai starptautiskus Kopienas un trešo valstu nolīgumus par piekļuvi Kopienas tirgum, ražojumus, uz kuriem attiecas šī regula un kurus laiž Kopienas tirgū, Komisija vai dalībvalstis var pārbaudīt, lai pārliecinātos par to atbilstību šīs regulas prasībām.

5. pants

Programmas dalībnieku reģistrācija

1.   Lai kļūtu par programmas dalībnieku, Komisijai iesniedz pieteikumu.

2.   Pēc tam, kad Komisija ir pārliecinājusies, ka pieteikuma iesniedzējs piekrīt pildīt Nolīguma B pielikumā izklāstītās kopējā logotipa izmantotāja pamatnostādnes, tā izlemj, vai atļaut pieteikuma iesniedzējam kļūt par programmas dalībnieku. Komisija Energy Star tīmekļa vietnē publicē atjauninātu programmas dalībnieku sarakstu un regulāri nosūta to dalībvalstīm.

6. pants

Energoefektivitātes kritēriju popularizēšana

Neskarot Kopienas un attiecīgo valstu tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, Nolīguma darbības laikā Komisija un citas Kopienas iestādes, kā arī centrālās pārvaldes iestādes, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (10), attiecībā uz preču piegādes publiskā iepirkuma līgumiem, kas atbilst minētās direktīvas 7. pantā noteiktajām robežvērtībām, nosaka tādu energoefektivitātes prasību piemērošanu, kas nav zemākas par Energy Star kopējām specifikācijām.

7. pants

Citas brīvprātīgās energoefektivitātes marķēšanas programmas

1.   Citas dalībvalstī esošās un jaunās brīvprātīgās biroja iekārtu ražojumu energoefektivitātes marķēšanas programmas var pastāvēt vienlaikus ar Energy Star programmu.

2.   Komisija un dalībvalstis rīkojas tā, lai nodrošinātu vajadzīgo koordināciju starp Energy Star programmu un attiecīgo valstu marķēšanas sistēmām un citām marķēšanas programmām Kopienā vai dalībvalstīs.

8. pants

Eiropas Kopienas Energy Star padome

1.   Komisija izveido Eiropas Kopienas Energy Star padomi (ECESB), kurā ir valstu pārstāvji, kā minēts 9. pantā, un ieinteresēto personu pārstāvji. ECESB pārskata Energy Star programmas īstenošanu Kopienā un attiecīgos gadījumos sniedz Komisijai padomus un palīdzību, lai tā varētu darboties kā pārvaldības struktūra, kā minēts Nolīguma IV pantā.

2.   Komisija nodrošina, ka ECESB – tiktāl, ciktāl to ļauj tās darbība – attiecībā uz katru biroja iekārtu ražojuma grupu ievēro līdzsvarotu visu attiecīgo ieinteresēto personu piedalīšanos, kuras saistītas ar šo ražojumu grupu, piemēram, ražotāju, mazumtirgotāju, importētāju, vides aizsardzības grupu un patērētāju organizāciju piedalīšanos.

3.   Komisija ar ECESB palīdzību uzrauga to, kā tirgū izplatās ražojumi ar kopējo logotipu un kā uzlabojas biroja iekārtu energoefektivitāte, lai varētu laikus pārskatīt kopējās specifikācijas.

4.   Komisija pieņem ECESB reglamentu, ņemot vērā viedokļus, kādi ir dalībvalstu pārstāvjiem ECESB.

9. pants

Valsts pārstāvji

Katra dalībvalsts attiecīgi norāda valsts enerģētikas politikas ekspertus, iestādes vai personas (turpmāk – “valsts pārstāvji”), kas ir atbildīgi par šajā regulā paredzēto uzdevumu izpildi. Ja tiek norādīti vairāki valsts pārstāvji, dalībvalsts nosaka šo pārstāvju attiecīgās pilnvaras un viņiem piemērojamās koordinācijas prasības.

10. pants

Darba plāns

Komisija saskaņā ar 1. pantā izklāstīto mērķi sagatavo darba plānu. Darba plānā iekļauj Energy Star programmas pilnīgošanas stratēģiju, kurā turpmākajiem trim gadiem nosaka:

a)

energoefektivitātes uzlabošanas mērķus, ievērojot vajadzību nodrošināt augsta līmeņa standartu patērētāju un vides aizsardzībā un iekļūšanu tirgū, ko Energy Star programmai būtu jācenšas panākt Kopienā;

b)

neizsmeļošu tādu biroja iekārtu ražojumu sarakstu, kas būtu uzskatāms par prioritāru iekļaušanai Energy Star programmā;

c)

izglītošanas un veicināšanas iniciatīvas;

d)

priekšlikumus koordinācijai un sadarbībai starp Energy Star programmu un citām energoefektivitātes brīvprātīgās marķēšanas programmām dalībvalstīs.

Komisija pārskata darba plānu vismaz reizi gadā un dara to publiski pieejamu.

11. pants

Sagatavošanas procedūras tehnisko kritēriju pārskatīšanai

1.   Lai sagatavotos kopējo specifikāciju un to biroja iekārtu ražojumu grupu pārskatīšanai, uz kurām attiecas Nolīguma C pielikums, un pirms priekšlikuma projekta iesniegšanas vai atbildes sniegšanas USEPA saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas Nolīgumā un Padomes Lēmumā 2006/1005/EK (2006. gada 18. decembris) par Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Kopienas Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu (11), veic 2. līdz 5. punktā noteiktos pasākumus.

2.   Komisija var prasīt, lai ECESB iesniedz priekšlikumu Nolīguma pārskatīšanai vai ražojuma kopējo specifikāciju pārskatīšanai. Komisija var iesniegt priekšlikumu ECESB ražojuma kopējo specifikāciju pārskatīšanai un Nolīguma pārskatīšanai. ECESB var iesniegt Komisijai priekšlikumu arī pēc savas iniciatīvas.

3.   Komisija apspriežas ar ECESB ik reizi, kad tā saņem USEPA priekšlikumu Nolīguma pārskatīšanai.

4.   ECESB pārstāvjiem paužot viedokli Komisijai, ir jāņem vērā priekšizpētes un tirgus izpētes rezultāti, kā arī esošās tehniskās iespējas samazināt enerģijas patēriņu.

5.   Komisija īpaši ņem vērā mērķi noteikt augsta līmeņa kopējās specifikācijas, kā paredzēts Nolīguma I panta 3. punktā, lai samazinātu enerģijas patēriņu un pienācīgi ievērotu pieejamo tehnoloģiju un saistītās izmaksas. Jo īpaši, pirms izteikt apsvērumus par jaunām kopējām specifikācijām, ECESB ņem vērā ekodizaina pētījumu jaunākos rezultātus.

12. pants

Tirgus uzraudzība un ļaunprātīgas izmantošanas kontrole

1.   Kopējo logotipu izmanto vienīgi saistībā ar ražojumiem, uz kuriem attiecas Nolīgums, un atbilstīgi Nolīguma B pielikumā sniegtajām kopējā logotipa izmantotāja pamatnostādnēm.

2.   Ir aizliegta jebkāda nepatiesa vai maldinoša reklāma vai tādas etiķetes vai logotipa izmantošana, kuru var sajaukt ar kopējo logotipu.

3.   Komisija nodrošina kopējā logotipa pareizu izmantošanu, veicot vai koordinējot darbības, kas aprakstītas Nolīguma IX panta 2., 3. un 4. punktā. Dalībvalstis veic attiecīgās darbības, lai savā teritorijā nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem, un informē Komisiju. Dalībvalstis rīcības uzsākšanai var sniegt Komisijai pierādījumus par programmas dalībnieku pārkāpumiem.

13. pants

Pārskatīšana

Vienu gadu pirms Nolīguma beigām Komisija sagatavo un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par Kopienas biroja iekārtu tirgus energoefektivitātes apsekošanu un Energy Star programmas izvērtēšanu. Ziņojumā iekļauj kvalitatīvos un kvantitatīvos datus, kā arī datus par ieguvumiem, ko dod Energy Star programma, proti, par enerģijas ietaupījumu un labvēlīgo ietekmi uz vidi, samazinoties oglekļa dioksīda emisijai.

14. pants

Pārskatīšana

Pirms Nolīguma Līgumslēdzējas puses apspriež Nolīguma atjaunošanu saskaņā ar tā XIV panta 2. punktu, Komisija izvērtē Energy Star programmu, ņemot vērā tās gaitā gūto pieredzi.

15. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 2422/2001.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu pielikumā.

16. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 15. janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 161, 13.7.2007., 97. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. jūlija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2007. gada 17. decembra Lēmums.

(3)  OV L 332, 15.12.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 275, 10.10.1998., 1. lpp.

(5)  OV C 394, 17.12.1998., 1. lpp.

(6)  OV L 381, 28.12.2006., 26. lpp.

(7)  OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(8)  OV L 99, 11.4.1992., 1. lpp. Regula atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1980/2000 (OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.).

(9)  OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp.

(10)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1422/2007 (OV L 317, 5.12.2007., 34. lpp.).

(11)  OV L 381, 28.12.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Regula (EK) Nr. 2422/2001

Šī regula

1. pants

1. pants

1. panta pēdējais teikums

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 4. punkts

4. panta 4. punkts

4. panta 5. punkts

5. pants

5. pants

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

6. pants

7. pants

7. pants

8. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

8. panta 4. punkts

8. panta 4. punkts

8. panta 5. punkts

9. pants

9. pants

10. panta pirmās daļas ievaddaļa

10. panta pirmās daļas ievaddaļa

10. panta pirmās daļas pirmais ievilkums

10. panta pirmās daļas a) punkts

10. panta pirmās daļas otrais ievilkums

10. panta pirmās daļas b) punkts

10. panta pirmās daļas trešais ievilkums

10. panta pirmās daļas c) punkts

10. panta pirmās daļas ceturtais ievilkums

10. panta pirmās daļas d) punkts

10. panta otrās daļas pirmais teikums

10. panta otrā daļa

11. panta pirmā daļa

11. panta 1. punkts

11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

11. panta 2. punkts

11. panta 3. punkts

11. panta 3. punkta pirmais teikums

11. panta 4. punkts

11. panta 3. punkta otrais teikums

11. panta 5. punkta pirmais teikums

11. panta 5. punkta otrais teikums

12. pants

12. pants

13. pants

13. pants

14. panta pirmā daļa

14. pants

14. panta otrā daļa

15. pants

15. pants

16. pants

Pielikums


Augša