EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007R0847

Komisijas Regula (EK) Nr. 847/2007 ( 2007. gada 18. jūlijs ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 187, 19.7.2007., 5./19. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 16 Sējums 001 Lpp. 199 - 213

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/847/oj

19.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 187/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 847/2007

(2007. gada 18. jūlijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 808/2004 tika izveidota vienota sistēma, lai regulāri sagatavotu Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 808/2004 8. panta 1. punktu ir vajadzīgi īstenošanas pasākumi, lai noteiktu datus, kas jāiesniedz minētās regulas 3. un 4. pantā definētās statistikas sagatavošanai, un to nosūtīšanas termiņus.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dati, kas nosūtāmi Kopienas statistikas sagatavošanai par informācijas sabiedrību, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 808/2004 3. panta 2. punktā un 4. pantā, ir precizēti šīs regulas I un II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 18. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1893/2006 (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


I PIELIKUMS

1. MODULIS. UZŅĒMUMI UN INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

1.   TEMATI UN TO RĀDĪTĀJI

a)   Temati, kuri jāietver par 2008. pārskata gadu un kurus izraugās no Regulas (EK) Nr. 808/2004 I pielikumā sniegtā saraksta, ir šādi:

IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos,

interneta un citu elektronisko sakaru tīklu izmantošana uzņēmumos,

e-komercijas un elektroniskās tirdzniecības procesi.

b)   Par uzņēmumiem jāvāc šādi rādītāji:

IKT sistēmas un to izmantošana uzņēmumos

 

Par visiem uzņēmumiem jāvāc šādi rādītāji:

datoru izmantošana.

 

Par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus, jāvāc šādi rādītāji:

(pēc izvēles) to nodarbināto personu procentuālā daļa, kuras lieto datoru vismaz reizi nedēļā,

iekšēja datortīkla izmantošana (piemēram, LAN),

iekšējas tīmekļa vietnes (iekštīkls) izmantošana,

ārtīkla izmantošana,

tādas īpašas lietojumprogrammas izmantošana, kas paredzēta darbiniekiem, lai tie varētu piekļūt personāla nodaļas pakalpojumiem (piemēram, lai iegūtu informāciju par vakantajām amata vietām, pieprasītu ikgadējo atvaļinājumu, apskatītu vai lejuplādētu algas pārskatu, vai citi pakalpojumi),

(pēc izvēles) uzlabojuma pakāpe, izmantojot IKT projektus: darba norises reorganizācija un vienkāršošana,

(pēc izvēles) uzlabojuma pakāpe, izmantojot IKT projektus: resursu atbrīvošana,

(pēc izvēles) uzlabojuma pakāpe, izmantojot IKT projektus: lielāki uzņēmuma ienākumi,

(pēc izvēles) uzlabojuma pakāpe, izmantojot IKT projektus: jaunu preču un pakalpojumu izstrāde.

 

Par uzņēmumiem, kuri izmanto iekšēju datortīklu (piemēram, LAN), jāvāc šādi rādītāji:

bezvadu piekļuves izmantošana iekšējam datortīklam (piemēram, LAN).

 

Par uzņēmumiem, kuri izmanto iekštīklu, jāvāc šādi rādītāji:

(pēc izvēles) iekštīkla izmantošana, lai iepazīstinātu: ar uzņēmuma vispārējo politiku vai stratēģiju,

(pēc izvēles) iekštīkla izmantošana, lai iepazīstinātu: ar iekšējiem periodiskiem uzņēmuma biļeteniem vai ikdienas jaunumiem,

(pēc izvēles) iekštīkla izmantošana, lai iepazīstinātu: ar ikdienas/darba dokumentiem (piemēram, sanāksmēm),

(pēc izvēles) iekštīkla izmantošana, lai iepazīstinātu: ar rokasgrāmatām, norādījumiem vai apmācību materiāliem,

(pēc izvēles) iekštīkla izmantošana, lai iepazīstinātu: ar preču vai pakalpojumu katalogiem.

Interneta un citu elektronisko sakaru tīklu izmantošana uzņēmumos

 

Par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus, jāvāc šādi rādītāji:

piekļuve internetam.

 

Par uzņēmumiem, kuros ir piekļuve internetam, jāvāc šādi rādītāji:

to nodarbināto personu procentuālā daļa, kuras vismaz reizi nedēļā izmanto globālo tīmekli,

interneta savienojums: tradicionālais modems vai ISDN,

interneta savienojums: DSL,

interneta savienojums: cits fiksēts interneta savienojums,

interneta savienojums: mobilais savienojums,

interneta izmantošana kā patērētājam banku un finanšu pakalpojumu saņemšanai,

interneta izmantošana kā patērētājam apmācību un izglītības nolūkos,

interneta izmantošana saziņai ar valsts iestādēm iepriekšējā kalendārajā gadā,

tīmekļa vietnes izmantošana.

 

Par uzņēmumiem, kuri ar interneta starpniecību sadarbojās ar valsts iestādēm iepriekšējā kalendārajā gadā, jāvāc šādi rādītāji:

interneta izmantošana, lai iegūtu informāciju no publisko iestāžu tīmekļa vietnēm iepriekšējā kalendārajā gadā,

interneta izmantošana, lai iegūtu veidlapas no publisko iestāžu tīmekļa vietnēm iepriekšējā kalendārajā gadā,

interneta izmantošana, lai aizpildītas veidlapas nosūtītu publiskajām iestādēm iepriekšējā kalendārajā gadā,

interneta izmantošana, lai elektroniski pilnībā veiktu administratīvu procedūru (neizmantojot papīra dokumentus) iepriekšējā kalendārajā gadā,

interneta izmantošana, lai iesniegtu piedāvājumus elektroniskā piedāvājumu sistēmā (elektroniskā veidā organizēts publiskais iepirkums) iepriekšējā kalendārajā gadā.

 

Par uzņēmumiem, kuriem ir tīmekļa vietne, jāvāc šādi rādītāji:

šāda pakalpojuma nodrošināšana: preču katalogi un cenu saraksti,

šāda pakalpojuma nodrošināšana: iespēja, ka apmeklētāji var pielāgot vai veidot preces,

šāda pakalpojuma nodrošināšana: pasūtīšana vai rezervēšana tiešsaistē,

šāda pakalpojuma nodrošināšana: maksājuma veikšana tiešsaistē,

šāda pakalpojuma nodrošināšana: personalizēts saturs regulāriem/biežiem apmeklētājiem,

šāda pakalpojuma nodrošināšana: vakanto amata vietu reklāma vai darba pieteikums tiešsaistē.

E-komercijas un elektroniskās tirdzniecības procesi

 

Par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus, jāvāc šādi rādītāji:

automatizēta datu apmaiņa (ADE), kas definēta kā ziņojumu apmaiņa (piemēram, rīkojumi, rēķini, maksājumu darījumi vai preču apraksts), izmantojot internetu vai citus datortīklus, saskaņotā formātā, kas ļauj automātiski apstrādāt datus (piemēram, XML, EDIFACT u. c.) bez vajadzības manuāli rakstīt atsevišķu ziņojumu,

piegādes ķēdes vadības informācijas elektroniska apmaiņa ar klientiem vai piegādātājiem,

elektroniska un automātiska apmaiņa ar attiecīgo informāciju par saņemtajiem pasūtījumiem (elektroniski vai ne) ar preču krājumu vadību,

elektroniska un automātiska apmaiņa ar attiecīgo informāciju par saņemtajiem pasūtījumiem (elektroniski vai ne) ar grāmatvedību,

elektroniska un automātiska apmaiņa ar attiecīgo informāciju par saņemtajiem pasūtījumiem (elektroniski vai ne) ar ražošanas vai pakalpojumu vadību,

elektroniska un automātiska apmaiņa ar attiecīgo informāciju par saņemtajiem pasūtījumiem (elektroniski vai ne) ar izplatīšanas vadību,

elektroniska un automātiska apmaiņa ar attiecīgo informāciju par nosūtītajiem pirkuma pasūtījumiem (elektroniski vai ne) ar preču krājumu vadību,

elektroniska un automātiska apmaiņa ar attiecīgo informāciju par nosūtītajiem pirkuma pasūtījumiem (elektroniski vai ne) ar grāmatvedību,

ERP programmatūras pakotnes izmantošana, lai apmainītos ar informāciju pārdevumiem un/vai iepirkumiem ar citām iekšējām funkcionālajām jomām (piemēram, finanses, plānošana, tirdzniecība u. c.),

lietojumprogrammu izmantošana, lai pārvaldītu informāciju par klientiem (tā sauktais CRM), lai uzkrātu, saglabātu un darītu pieejamu citām uzņēmuma funkcionālajām jomām informāciju par klientiem,

lietojumprogrammu izmantošana, lai pārvaldītu informāciju par klientiem (tā sauktais CRM) un analizētu informāciju par klientiem tirdzniecības nolūkā (cenu noteikšana, tirdzniecības veicināšana, izplatīšanas kanālu izvēle u. c.),

brīvo vai atklātā pirmkoda operētājsistēmu izmantošana, piemēram, Linux (piemēram, ar pieejamu pirmkodu, bez autortiesību izmaksām un iespēju sistēmu mainīt un/vai izplatīt/tālāk izplatīt),

digitālā paraksta izmantošana visos nosūtītajos ziņojumos, piemēram, izmantojot šifrēšanas metodes, kas garantē ziņojuma autentiskumu un integritāti (tās ir viennozīmīgi saistītas un spējīgas noteikt parakstītāju un vēlāk veiktas pārmaiņas ziņojumā).

 

Par uzņēmumiem, kas izmanto automatizēto datu apmaiņu, jāvāc šādi rādītāji:

ADE izmantošana: lai nosūtītu pasūtījumus piegādātājiem,

ADE izmantošana: lai saņemtu e-rēķinus,

ADE izmantošana: lai saņemtu pasūtījumus no klientiem,

ADE izmantošana: lai nosūtītu e-rēķinus,

ADE izmantošana: lai nosūtītu vai saņemtu informāciju par precēm,

ADE izmantošana: lai nosūtītu vai saņemtu pārvadājumu dokumentus,

ADE izmantošana: lai nosūtītu maksājumu norādījumus finanšu iestādēm,

ADE izmantošana: lai nosūtītu datus publiskām iestādēm vai saņemtu datus no publiskām iestādēm,

(pēc izvēles) ADE formāta izmantošana: EDIFACT vai līdzīgi standarti,

(pēc izvēles) ADE formāta izmantošana: XML standarti,

(pēc izvēles) ADE formāta izmantošana: uzņēmumam raksturīgi standarti, par kuriem uzņēmums vienojies ar citām organizācijām.

 

Par uzņēmumiem, kas izmanto datorus, bet neizmanto automatizēto datu apmaiņu, jāvāc šādi rādītāji:

(pēc izvēles) ADE izmantošanas šķēršļi: nav intereses izmantot automatizēto datu apmaiņu, jo uzņēmumam tā nav svarīga,

(pēc izvēles) ADE izmantošanas šķēršļi: uzņēmumā trūkst ekspertu zināšanu, lai to ieviestu,

(pēc izvēles) ADE izmantošanas šķēršļi: pārāk mazs vai nav skaidrs ienākums no ieguldījumiem,

(pēc izvēles) ADE izmantošanas šķēršļi: tādu programmatūras risinājumu trūkums, kas būtu piemēroti konkrētajai nozarei/uzņēmuma lielumam,

(pēc izvēles) ADE izmantošanas šķēršļi: grūtības vienoties par kopējiem standartiem ar uzņēmējdarbības partneriem,

(pēc izvēles) ADE izmantošanas šķēršļi: neskaidrība par nosūtīto ziņojumu tiesisko statusu.

 

Par uzņēmumiem, kas apmainās ar piegādes ķēdes vadības informāciju ar klientiem vai piegādātājiem, jāvāc šādi rādītāji:

informācijas apmaiņa ar piegādātājiem par preču krājumiem, ražošanas plāniem vai pieprasījuma prognozēm,

(pēc izvēles) informācijas apmaiņa ar piegādātājiem par pieprasījuma prognozēm,

(pēc izvēles) informācijas apmaiņa ar piegādātājiem par krājumiem,

(pēc izvēles) informācijas apmaiņa ar piegādātājiem par ražošanas plāniem,

informācijas apmaiņa ar piegādātājiem par piegāžu veikšanu,

informācijas apmaiņa ar klientiem par preču krājumiem, ražošanas plāniem vai pieprasījuma prognozēm,

(pēc izvēles) informācijas apmaiņa ar klientiem par pieprasījuma prognozēm,

(pēc izvēles) informācijas apmaiņa ar klientiem par preču krājumiem,

(pēc izvēles) informācijas apmaiņa ar klientiem par ražošanas plāniem,

informācijas apmaiņa ar klientiem par piegāžu veikšanu,

informācijas apmaiņa ar piegādātājiem vai klientiem, izmantojot tīmekļa vietnes,

informācijas apmaiņa ar piegādātājiem vai klientiem, izmantojot automatizēto datu apmaiņu.

 

Par uzņēmumiem, kuri izmanto datorus un kuri nav klasificēti NACE 1.1. red. J sekcijā, jāvāc šādi rādītāji:

iepriekšējā kalendārajā gadā saņemtie preču vai pakalpojumu pasūtījumi, izmantojot datortīklus,

iepriekšējā kalendārajā gadā nosūtītie preču vai pakalpojumu pasūtījumi, izmantojot datortīklus.

 

Par uzņēmumiem, kuri saņēmuši pasūtījumus, izmantojot datortīklus, un kuri nav klasificēti NACE 1.1. red. J sekcijā, jāvāc šādi rādītāji:

kopējā apgrozījuma procentuālā daļa iepriekšējā kalendārajā gadā, kas panākta ar pasūtījumiem, kuri saņemti, izmantojot internetu,

(pēc izvēles) e-komercijas procentuālā daļa iepriekšējā kalendārajā gadā, kas panākta ar pasūtījumiem, kuri saņemti, izmantojot tīmekļa vietnes,

(pēc izvēles) e-komercijas procentuālā daļa iepriekšējā kalendārajā gadā, kas panākta ar pasūtījumiem, kuri saņemti, izmantojot automatizēto datu apmaiņu internetā,

(pēc izvēles) e-komercijas procentuālā daļa iepriekšējā kalendārajā gadā, kas panākta ar pasūtījumiem, kuri saņemti, izmantojot automatizēto datu apmaiņu datortīklos,

drošības protokolu (SSL/TLS) izmantošana, saņemot pasūtījumus internetā.

 

Par uzņēmumiem, kuri nosūtījuši pasūtījumus, izmantojot datortīklus, un kuri nav klasificēti NACE 1.1. red. J sekcijā, jāvāc šādi rādītāji:

to kopējo pirkumu vērtības procentuālā daļa, kas, izdarot pasūtījumus ar datortīklu starpniecību, veikti iepriekšējā kalendārajā gadā, procentuālās klasēs ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).

2.   APTVĒRUMS

Rādītāji, kas definēti šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, ir jāvāc un jāiegūst par uzņēmumiem, kas klasificēti pēc šādām ekonomiskajām darbībām, pēc šāda uzņēmuma lieluma un pēc šādas ģeogrāfiskās darbības jomas.

a)   Ekonomiskā darbība: uzņēmumi, kas klasificēti šādās NACE 1.1. red. kategorijās:

NACE kategorija

Apraksts

D sekcija

“Apstrādes rūpniecība”

F sekcija

“Būvniecība”

G sekcija

“Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts”

55.1. un 55.2. grupa

“Viesnīcas” un “Kempingi un citas īslaicīgas apmešanās vietas”

I sekcija

“Transports, glabāšana un sakari”

65.12. klase

“Cita monetārā starpniecība”

65.22. klase

“Citi kreditēšanas pakalpojumi”

66.01. klase

“Dzīvības apdrošināšana”

66.03. klase

“Pārējie apdrošināšanas veidi, izņemot dzīvības apdrošināšanu”

K sekcija

“Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un cita komercdarbība”

92.1. un 92.2. grupa

“Ar kino un video saistīta darbība” un “Radio un televīzijas darbība”

Pēc izvēles jāiekļauj uzņēmumi, kas klasificēti norādītajās NACE 1.1. red. kategorijās:

NACE kategorija

Apraksts

E sekcija

“Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde”

55.3., 55.4. un 55.5. grupa

“Restorāni”, “Bāri” un “Slēgtās ēdnīcas un gatavo ēdienu piegāde”

92.3. līdz 92.7. grupa (ieskaitot)

“Atpūta, kultūra un sports”, izņemot “Ar kino un video saistīta darbība” un “Radio un televīzijas darbība”

93. nodaļa

“Pārējo pakalpojumu sniegšana”

67.12., 67.13. un 67.2. klase

“Finanšu starpniecību papildinoša darbība”, izņemot “Finanšu tirgu vadīšana”

b)   Uzņēmuma lielums: uzņēmumi, kuros nodarbinātas 10 personas vai vairāk; uzņēmumi, kuros nodarbinātas mazāk par 10 personām, jāietver pēc izvēles.

c)   Ģeogrāfiskās robežas: uzņēmumi, kas atrodas jebkurā dalībvalsts teritorijas daļā.

3.   PĀRSKATA PERIODI

To rādītāju pārskata periods, kuri attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu, ir 2007. gads. Pārējo datu pārskata periods ir 2008. gada janvāris.

4.   DALĪJUMS

Šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētos tematus un to rādītājus atspoguļo atsevišķi šādā dalījumā.

a)   Ekonomiskās darbības dalījums: atbilstoši šādiem NACE 1.1. red. summārajiem rādītājiem. (Pēc izvēles jāsniedz rādītāji 22. nodaļai.)

NACE summēšana

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

40 + 41 (pēc izvēles)

 

45

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

55.3 + 55.4 + 55.5 (pēc izvēles)

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

 

92.3 līdz 92.7 (pēc izvēles)

 

93 (pēc izvēles)

 

22 (pēc izvēles)

 

67.12 + 67.13 + 67.2 (pēc izvēles)

b)   Lieluma klases dalījums: datus dala šādās lieluma klasēs, kurās norāda nodarbināto personu skaitu.

Lieluma klase

 

Nodarbinātas mazāk par 10 personām (pēc izvēles)

 

Nodarbinātas mazāk par 5 personām (pēc izvēles)

 

Nodarbinātas 5 līdz 9 personas (pēc izvēles)

 

Nodarbinātas 10 personas vai vairāk

 

Nodarbinātas 10 līdz 49 personas

 

Nodarbinātas 50 līdz 249 personas

 

Nodarbinātas 250 personas vai vairāk

c)   Ģeogrāfiskais dalījums: datus dala šādās reģionālās grupās.

Reģionālā grupa

 

Konverģences mērķa reģioni (tostarp reģioni, kuros atbalsts pakāpeniski tiek izbeigts)

 

Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķa reģioni (tostarp reģioni, kuros pakāpeniski sāk sniegt atbalstu)

5.   REGULARITĀTE

Datus par 2008. gadu iesniedz vienu reizi.

6.   TERMIŅI

a)   Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos apkopotos datus, kuriem vajadzības gadījumā pievieno atzīmi par konfidencialitāti vai neuzticamību, līdz 2008. gada 5. oktobrim nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Datu kopa ir jāpabeidz, jāapstiprina un jāpieņem līdz minētajai dienai. Tabulā iekļautajā datorlasāmajā formā ievēro Eiropas Kopienu Statistikas biroja sniegtos norādījumus.

b)   Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos metadatus līdz 2008. gada 31. maijam nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Metadatu sagatavošanā ievēro Eiropas Kopienu Statistikas biroja noteikto ziņojuma modeli.

c)   Regulas (EK) Nr. 808/2004 7. panta 4. punktā minēto ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti līdz 2008. gada 5. novembrim nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Ziņojumā par nosūtīto datu kvalitāti ievēro Eiropas Kopienu Statistikas biroja noteikto ziņojuma modeli.


II PIELIKUMS

2. MODULIS. PRIVĀTPERSONAS, MĀJSAIMNIECĪBAS UN INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA

1.   TEMATI UN TO RĀDĪTĀJI

a)   Temati, kuri jāietver par 2008. pārskata gadu un kurus izraugās no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004 II pielikumā sniegtā saraksta, ir šādi:

privātpersonu un/vai mājsaimniecību piekļuve IKT sistēmām un to izmantošana,

dažādiem mērķiem paredzēta interneta izmantošana, ko veic privātpersonas un/vai mājsaimniecības,

(pēc izvēles) IKT kompetence,

IKT un interneta izmantošanas šķēršļi.

b)   Vāc šādus rādītājus:

Privātpersonu un/vai mājsaimniecību piekļuve IKT sistēmām un to izmantošana

 

Par visām mājsaimniecībām jāvāc šādi rādītāji:

piekļuve datoram mājās,

piekļuve internetam mājās neatkarīgi no tā, vai to izmanto vai ne.

 

Par mājsaimniecībām, kurām mājās ir piekļuve internetam, jāvāc šādi rādītāji:

ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: galddators,

ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: portatīvais dators (klēpjdators),

ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: citas mobilas ierīces,

(pēc izvēles) ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: internetam pieslēdzams mobilais tālrunis,

(pēc izvēles) ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: rokas dators,

ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: televizors ar īpašu interneta ierīci,

ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: spēļu pults,

ierīces, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: nav zināms,

savienojuma veids, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: modems vai ISDN,

savienojuma veids, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: DSL (piemēram, ADSL, SHDSL u. c.),

savienojuma veids, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: citi platjoslas savienojumi (piemēram, kabelis, UMTS u. c.),

savienojuma veids, ko izmanto, lai piekļūtu internetam mājās: šauras frekvenču joslas mobilais telefons (GPRS u. c.).

 

Par visām privātpersonām jāvāc šādi rādītāji:

datora pēdējā izmantošanas reize (pēdējo trīs mēnešu laikā; pirms trim mēnešiem līdz vienam gadam; vairāk nekā pirms gada; nekad nav izmantots dators),

mobilā telefona izmantošana.

 

Par privātpersonām, kuras pēdējos trīs mēnešos ir izmantojušas datoru, jāvāc šādi rādītāji:

datora izmantošanas biežums (katru dienu vai gandrīz katru dienu; vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu); vismaz reizi mēnesī (bet ne katru nedēļu); retāk nekā reizi mēnesī),

datora izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: mājās,

datora izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: darba vietā (kas nav mājās),

datora izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: izglītības iestādē,

datora izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: citas personas mājā,

datora izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: citās vietās (piemēram, publiskā bibliotēkā, viesnīcā, lidostā, interneta kafejnīcā u. c.).

 

Par privātpersonām, kuras izmantojušas mobilo tālruni, jāvāc šādi rādītāji:

mobilā tālruņa izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai nosūtītu fotogrāfijas vai videoklipus,

mobilā tālruņa izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai augšupielādētu fotogrāfijas vai videoklipus no tālruņiem uz tīmekļa vietnēm,

mobilā tālruņa izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai saņemtu abonētus maksas informācijas pakalpojumus (piemēram, ziņas, laika prognoze, sporta rezultāti u. c.),

mobilā tālruņa izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai pārlūkotu internetu,

mobilā tālruņa izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lasītu elektroniskā pasta ziņojumus,

mobilā tālruņa izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lejuplādētu un/vai skatītos televīzijas programmas vai video,

mobilā tālruņa izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai maksātu par precēm vai pakalpojumiem (tā vietā, lai maksātu ar skaidru naudu vai ar kredītkarti),

mobilā tālruņa izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos personiskai navigācijai (lai atrastu kādu vietu vai adresi), ar atrašanās vietu saistītu pakalpojumu saņemšanai (piemēram, informācija par ceļošanu vietējā mērogā, iepirkšanos, pasākumiem),

priekšapmaksas sistēmas izmantošana,

pēcapmaksas sistēmas izmantošana.

 

Par privātpersonām, kuras izmantojušas mobilo tālruni un pēcmaksas sistēmu, jāvāc šādi rādītāji:

(pēc izvēles) vienotas likmes maksājums par interneta piekļuvi, izmantojot mobilo tālruni.

Dažādiem mērķiem paredzēta interneta izmantošana, ko veic privātpersonas un/vai mājsaimniecības

 

Par visām privātpersonām jāvāc šādi rādītāji:

interneta pēdējā izmantošanas reize (pēdējo trīs mēnešu laikā; pirms trim mēnešiem līdz vienam gadam; vairāk nekā pirms gada; nekad nav izmantots internets).

 

Par privātpersonām, kuras jau izmantojušas internetu, jāvāc šādi rādītāji:

pēdējo reizi notikusī interneta komercijas darbība privātiem mērķiem (pēdējo trīs mēnešu laikā; pirms trim mēnešiem līdz vienam gadam; vairāk nekā pirms gada; nekad nav veikts pirkums vai pasūtījums).

 

Par privātpersonām, kuras pēdējos trīs mēnešos ir izmantojušas internetu, jāvāc šādi rādītāji:

vidējais interneta izmantošanas biežums pēdējo trīs mēnešu laikā (katru dienu vai gandrīz katru dienu; vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu); vismaz reizi mēnesī (bet ne katru nedēļu); retāk nekā reizi mēnesī),

interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: mājās,

interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: darba vietā (kas nav mājās),

interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: izglītības iestādē,

interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: citas personas mājā,

interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: citās vietās,

(pēc izvēles) interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: publiska bibliotēka,

(pēc izvēles) interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: pasts,

(pēc izvēles) interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: publiska iestāde, rātsnams vai valsts aģentūra,

(pēc izvēles) interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: sabiedriska vai brīvprātīga organizācija,

(pēc izvēles) interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: interneta kafejnīca,

(pēc izvēles) interneta izmantošanas vieta pēdējos trīs mēnešos: hotspot (viesnīcās, lidostās, publiskās vietās u. c.),

mobilo ierīču izmantošana, lai piekļūtu internetam: mobilais telefons ar GPRS,

mobilo ierīču izmantošana, lai piekļūtu internetam: mobilais telefons ar UMTS (3G),

mobilo ierīču izmantošana, lai piekļūtu internetam: rokas dators (plaukstdators, PDA (personālais ciparasistents)),

mobilo ierīču izmantošana, lai piekļūtu internetam: portatīvais dators (klēpjdators) ar bezvadu savienojumu, atrodoties prom no mājām vai darba,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos elektroniskā pasta nosūtīšanai un/vai saņemšanai,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai atrastu informāciju par precēm un pakalpojumiem,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai izmantotu ar ceļošanu un apmešanos saistītus pakalpojumus,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lejupielādētu programmatūru (tā nav spēļu programmatūra),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lasītu vai lejupielādētu tiešsaistē pieejamas ziņas, avīzes vai žurnālus,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai meklētu darbu vai nosūtītu darba pieteikumu,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai meklētu ar veselību saistītu informāciju,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos interneta bankas pakalpojumu izmantošanai,

(pēc izvēles) interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai pārdotu pakalpojumus vai preces, piemēram, izmantojot izsoles,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai meklētu informāciju par izglītības, apmācības vai kursu iespējām,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai izglītotos tiešsaistē (jebkurā jomā),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai iegūtu konsultāciju internetā saistībā ar mācībām,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai iegūtu publisku iestāžu tīmekļa vietnēs piedāvāto informāciju,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai iegūtu publisku iestāžu tīmekļa vietnēs piedāvāto informāciju,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lejupielādētu oficiālās veidlapas no publisku iestāžu tīmekļa vietnēm,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai lejupielādētu oficiālās veidlapas no publisku iestāžu tīmekļa vietnēm,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai aizpildītās veidlapas nosūtītu publiskām iestādēm,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos divpadsmit mēnešos, lai aizpildītās veidlapas nosūtītu publiskām iestādēm,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos zvanīšanai, izmantojot internetu,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos videozvaniem (ar tīkla kameru (webcam)), izmantojot internetu,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai ievietotu ziņojumus tērzēšanas tīmekļa vietnēs, ziņu grupās vai tiešsaistes diskusiju forumos,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai izmantotu tūlītēju ziņojumapmaiņu (reālā laika komunikācija ar citiem, ievadot tekstu),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lasītu tīmekļa blogus vai blogus,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai izveidotu vai uzturētu savu tīmekļa blogu vai blogu,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai klausītos tīmekļa radio un/vai skatītos tīmekļa televīziju,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lejuplādētu un/vai klausītos mūziku (izņemot tīmekļa radio),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lejuplādētu un/vai skatītos mākslas filmas, īsfilmas vai videodatnes (izņemot tīmekļa televīziju),

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai, izmantojot datņu apmaiņas sistēmas, apmainītos ar mākslas filmām, mūziku un videodatnēm,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai, izmantojot tīmekļa apraides (podcast) pakalpojumu, automātiski saņemtu interesējošās audio vai video datnes,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai lejupielādētu datorspēles, videospēles vai to atjaunotas versijas,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai spēlētu tīkla spēles ar citiem lietotājiem,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai augšupielādētu paša radītu saturu (tekstu, attēlus, fotogrāfijas, video, mūziku u. c.) citiem pieejamā tīmekļa vietnē,

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai, izmantojot pārlūkprogrammu un norādes par jaunu saturu (piemēram, RSS), lasītu jaunus materiālus tīmekļa vietnēs,

maksāšana par audiovizuālu saturu tiešsaistē pēdējos trīs mēnešos,

iespiestu ziņu, avīžu, žurnālu lasīšanu aizstāj interneta izmantošana, lai lasītu ziņas tiešsaistē (ļoti daudz; nedaudz; nemaz),

CD pirkšanu aizstāj interneta izmantošana, lai lejuplādētu mūzikas datnes (ļoti daudz; nedaudz; nemaz),

DVD pirkšanu/iznomāšanu aizstāj interneta izmantošana, lai lejuplādētu filmas un video (ļoti daudz; nedaudz; nemaz),

parastā radio klausīšanos aizstāj interneta izmantošana, lai klausītos tīmekļa radio (ļoti daudz; nedaudz; nemaz),

personiskos kontaktus ar publiskajiem dienestiem un administrācijām aizstāj tiešsaistes kontakti, izmantojot internetu (ļoti daudz; nedaudz; nemaz).

 

Par privātpersonām, kuras privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos izmantojušas internetu, lai tiešsaistē lasītu vai lejupielādētu ziņas, avīzes vai žurnālus, jāvāc šādi rādītāji:

interneta izmantošana privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos, lai tiešsaistē lasītu vai lejupielādētu ziņas, avīzes vai žurnālus, kurus privātpersona abonējusi, lai regulāri tos saņemtu.

 

Par privātpersonām, kuras privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos izmantojušas internetu, lai, izmantojot internetu, zvanītu un/vai veiktu videozvanus (izmantojot tīmekļa kameru), jāvāc šādi rādītāji:

mobilā telefona zvanus aizstāj interneta zvani (daudz; nedaudz; nemaz),

fiksētā telefona līnijas (nav saistīta ar internetu) izmantošanu aizstāj interneta zvani (ļoti daudz; nedaudz; nemaz),

e-pasta izmantošanu aizstāj interneta zvani (ļoti daudz; nedaudz; nemaz),

interneta zvani neietekmē citus saziņas līdzekļus.

 

Par privātpersonām, kuras privātiem mērķiem pēdējos trīs mēnešos izmantojušas internetu, lai lejuplādētu un/vai klausītos mūziku un/vai lejuplādētu un/vai skatītos mākslas filmas, īsfilmas vai videodatnes, un/vai, izmantojot datņu apmaiņas sistēmas, apmainītos ar mākslas filmām, mūziku un videodatnēm, un/vai, izmantojot tīmekļa apraides (podcast) pakalpojumu, automātiski saņemtu interesējošās audio vai video datnes, jāvāc šādi rādītāji:

vidējais mūzikas un/vai filmu lejuplādēšanas biežums pēdējo trīs mēnešu laikā (katru dienu vai gandrīz katru dienu; vismaz reizi nedēļā (bet ne katru dienu); vismaz reizi mēnesī (bet ne katru nedēļu); retāk nekā reizi mēnesī, neattiecas (tikai klausījās mūziku un/vai skatījās filmas).

 

Par privātpersonām, kuras pēdējos trīs mēnešos nav maksājušas par audiovizuālu saturu tiešsaistē, jāvāc šādi rādītāji:

maksātu, ja būtu bez maksas pieejama satura trūkums,

maksātu, ja būtu tiesības apmainīties ar likumīgi aizsargātu saturu,

maksātu, ja būtu pieejamas ērtākas maksāšanas metodes,

maksātu, ja cenas būtu izdevīgākas,

maksātu, ja saturam, ko iegūst par maksu, būtu labāka kvalitāte nekā bezmaksas pakalpojumiem,

maksātu, ja būtu plašāks piedāvājums un/vai saturs būtu vieglāk pieejams,

maksātu citos gadījumos (piemēram, lai atbalstītu mākslinieku darbu u. c.), nevis iepriekš minētajos gadījumos,

nemaksātu; nekādā gadījumā nemaksātu.

 

Par privātpersonām, kuras pēdējos divpadsmit mēnešos privātiem mērķiem ir izmantojušas internetu komerciālu darbību veikšanai internetā, jāvāc šādi rādītāji:

interneta izmantošana, lai pasūtītu pārtiku vai pārtikas preces pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pasūtītu mājsaimniecības preces pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pasūtītu filmas vai mūziku pēdējos divpadsmit mēnešos (jāziņo atsevišķi, vai piegāde veikta tiešsaistē),

interneta izmantošana, lai pasūtītu grāmatas, žurnālus, avīzes vai e-mācību materiālu pēdējos divpadsmit mēnešos (jāziņo atsevišķi: vai piegāde veikta tiešsaistē),

interneta izmantošana, lai pasūtītu apģērbu vai sporta preces pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pasūtītu datora programmatūru un jauninājumus pēdējos divpadsmit mēnešos (jāziņo atsevišķi, vai piegāde veikta tiešsaistē),

interneta izmantošana, lai pasūtītu datoru aparatūru pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pasūtītu elektroniskas iekārtas (tostarp kameras) pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pirktu akcijas, finanšu pakalpojumus vai apdrošināšanas polisi pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pasūtītu ceļojumu vai brīvdienu mītni pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pasūtītu pasākumu biļetes pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pasūtītu loterijas biļetes vai piedalītos derībās pēdējos divpadsmit mēnešos,

interneta izmantošana, lai pasūtītu citas preces vai pakalpojumus pēdējos divpadsmit mēnešos,

preces vai pakalpojumi, kas pirkti vai pasūtīti pēdējos divpadsmit mēnešos no pārdevējiem valstī,

preces vai pakalpojumi, kas pirkti vai pasūtīti pēdējos divpadsmit mēnešos no pārdevējiem citās ES valstīs,

preces vai pakalpojumi, kas pirkti vai pasūtīti pēdējos divpadsmit mēnešos no pārdevējiem pārējās pasaules valstīs,

preces vai pakalpojumi, kas pirkti vai pasūtīti pēdējos divpadsmit mēnešos: pārdevēju izcelsmes valsts nav zināma.

IKT kompetence

Par privātpersonām, kuras jebkad ir izmantojušas datoru, jāvāc šādi rādītāji:

(pēc izvēles) pēdējais apmācību kurss par jebkuru datorlietojuma aspektu, kura ilgums bija vismaz trīs stundas (pēdējos trīs mēnešos; pirms trim mēnešiem līdz vienam gadam; pirms viena līdz trīs gadiem; vairāk nekā pirms trim gadiem; nekad nav izmantots).

IKT un interneta izmantošanas šķēršļi

Par mājsaimniecībām, kurām mājās nav piekļuves internetam, jāvāc šādi rādītāji:

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: piekļuve internetam ir citur,

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: nevēlas izmantot internetu (jo bažas rada internetā piedāvātais kaitīgais saturs u. c.),

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: internets nav vajadzīgs (jo nav lietderīgs, nav interesants u. c.),

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: pārāk lielas iekārtu izmaksas,

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: pārāk lielas piekļuves izmaksas (telefons u. c.),

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: trūkst iemaņu,

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: bažas par privātumu vai drošību,

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: invaliditāte,

iemesls, kāpēc mājās nav piekļuves internetam: neviens no iepriekš minētajiem šķēršļiem, bet gan cits šķērslis.

2.   APTVĒRUMS

a)   Statistikas vienības, kuras jāizraugās, lai sagatavotu šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētos rādītājus, kas attiecas uz mājsaimniecībām, ir mājsaimniecības, kurās ir vismaz viens loceklis vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

b)   Statistikas vienības, kuras jāizraugās, lai sagatavotu šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētos rādītājus, kas attiecas uz privātpersonām, ir privātpersonas vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

c)   Ģeogrāfiskās robežas aptver mājsaimniecības un/vai privātpersonas, kuras dzīvo jebkurā dalībvalsts teritorijas daļā.

3.   PĀRSKATA PERIODS

Vācamās statistikas galvenais pārskata periods ir 2008. gada pirmais ceturksnis.

4.   DALĪJUMS

a)   Par šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem tematiem un to rādītājiem, kas attiecas uz mājsaimniecībām, jāvāc šādi pamatrādītāji:

dzīvesvietas reģions (jāvāc saskaņā ar NUTS 1 reģionu klasifikāciju),

(pēc izvēles) mītnes reģions saskaņā ar NUTS 2 klasifikāciju,

ģeogrāfiskā atrašanās vieta: dzīvo konverģences mērķa reģionos (tostarp reģionos, kuros atbalsts pakāpeniski tiek izbeigts); dzīvo reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķa reģionos (tostarp reģionos, kuros pakāpeniski sāk sniegt atbalstu),

urbanizācijas līmenis: dzīvo blīvi apdzīvotos rajonos; dzīvo vidēji blīvi apdzīvotos rajonos; dzīvo mazapdzīvotos rajonos,

mājsaimniecības tips: personu skaits mājsaimniecībā (rādītāji jāvāc atsevišķi: tādu bērnu skaits, kas jaunāki par 16 gadiem),

mājsaimniecības ikmēneša neto ienākumi (jāvāc vērtības veidā vai izmantojot kvartiles).

b)   Par šā pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem tematiem un to rādītājiem, kas attiecas uz privātpersonām, jāvāc šādi pamatrādītāji:

dzīvesvietas reģions (jāvāc saskaņā ar NUTS 1 reģionu klasifikāciju),

(pēc izvēles) dzīvesvietas reģions saskaņā ar NUTS 2 klasifikāciju,

ģeogrāfiskā atrašanās vieta: dzīvo konverģences mērķa reģionos (tostarp reģionos, kuros atbalsts pakāpeniski tiek izbeigts); dzīvo reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķa reģionos (tostarp reģionos, kuros pakāpeniski sāk sniegt atbalstu),

urbanizācijas līmenis: dzīvo blīvi apdzīvotos rajonos; dzīvo vidēji blīvi apdzīvotos rajonos; dzīvo mazapdzīvotos rajonos,

dzimums: vīrietis; sieviete,

vecums (dati jāvāc kā vērtība vai izmantojot vecuma grupas): jaunāki par 16 gadiem (pēc izvēles); 16 līdz 24 gadi; 25 līdz 34 gadi; 35 līdz 44 gadi; 45 līdz 54 gadi; 55 līdz 64 gadi; 65 līdz 74 gadi; vecāki par 74 gadiem (pēc izvēles),

augstākais pabeigtas izglītības līmenis saskaņā ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED 97): zems (ISCED 0, 1 vai 2); vidējs (ISCED 3 vai 4); augsts (ISCED 5 vai 6),

nodarbinātības stāvoklis: nodarbinātais vai pašnodarbinātais, ieskaitot ģimenē strādājošos; bezdarbnieks; studenti, kuri nav darbaspēks; citi, kuri nav darbaspēks,

nodarbošanās saskaņā ar Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO-88 (ISCO)): strādnieki, kalpotāji; IKT jomā iesaistītie strādnieki, IKT jomā neiesaistītie strādnieki.

5.   REGULARITĀTE

Datus par 2008. gadu iesniedz vienu reizi.

6.   REZULTĀTU NOSŪTĪŠANAS TERMIŅI

a)   Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos apkopotos datus, kuriem vajadzības gadījumā pievieno atzīmi par konfidencialitāti vai neuzticamību, līdz 2008. gada 5. oktobrim nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Datu kopa ir jāpabeidz, jāapstiprina un jāpieņem līdz minētajai dienai. Tabulā iekļautajā datorlasāmajā formā ievēro Eiropas Kopienu Statistikas biroja sniegtos norādījumus.

b)   Regulas (EK) Nr. 808/2004 6. pantā minētos metadatus līdz 2008. gada 31. maijam nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Metadatu sagatavošanā ievēro Eiropas Kopienu Statistikas biroja noteikto ziņojuma modeli.

c)   Regulas (EK) Nr. 808/2004 7. panta 4. punktā minēto ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti līdz 2008. gada 5. novembrim nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Ziņojumā par nosūtīto datu kvalitāti ievēro Eiropas Kopienu Statistikas biroja noteikto ziņojuma modeli.


Augša