EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007R0653

Komisijas Regula (EK) Nr. 653/2007 ( 2007. gada 13. jūnijs ) par vienota Eiropas parauga izmantošanu drošības sertifikātiem un pieteikuma dokumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 10. pantu un par to drošības sertifikātu derīguma termiņu, kas izdoti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/14/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 153, 14.6.2007., 9./24. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 238 - 253

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/10/2020; Atcelts ar 32018R0763 Un 32020R0777 . Jaunākā konsolidētā versija: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/653/oj

14.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 653/2007

(2007. gada 13. jūnijs)

par vienota Eiropas parauga izmantošanu drošības sertifikātiem un pieteikuma dokumentiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 10. pantu un par to drošības sertifikātu derīguma termiņu, kas izdoti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/14/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (1), un jo īpaši tās 15. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu (Aģentūras regula) (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos ir izstrādāti noteikumi par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu drošības sertifikātiem. Atbilstīgi minētās direktīvas 10. pantā noteiktajam, lai saņemtu tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jāsaņem drošības sertifikāts. Drošības sertifikāts ir paredzēts, lai apliecinātu to, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir izveidojis savu drošības pārvaldības sistēmu un spēj izpildīt prasības, kas paredzētas savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras noteiktas atbilstīgi Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvai 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (3), Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīvai 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (4), citiem Kopienas tiesību aktiem un valstu noteikumiem, lai kontrolētu riska faktorus un ievērotu tīkla ekspluatācijas drošību.

(2)

Dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai palīdzētu pretendentiem, kas vēlas ienākt tirgū kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, un jo īpaši jāsniedz informācija un ātri jāreaģē uz pieprasījumiem drošības sertifikātu saņemšanai. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas piedāvā starptautiskus pakalpojumus, ir svarīgi, ka drošības sertifikātu piešķiršanas procedūras dažādās valstīs ir līdzīgas; tādēļ jāsaskaņo drošības sertifikāta kopējās daļas, lai sniegtu vienotu paraugu. Tāpēc Direktīvas 2004/49/EK 15. pantā paredzēta drošības sertifikātu saskaņošana. 7. pantā Regulā (EK) Nr. 881/2004 noteikts, ka Aģentūra izstrādā un iesaka vienotu formu drošības sertifikātiem, ieskaitot to elektronisko variantu, un vienotu formu pieteikumiem drošības sertifikātu saņemšanai, ieskaitot sarakstu ar sniedzamo būtisko informāciju.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 33. pantu dalībvalstīs līdz 2006. gada 30. aprīlim stājas spēkā attiecīgie tiesību akti. Tātad no šā datuma drošības sertifikāti tiks piešķirti saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK noteikumiem. Tas nozīmē, ka laikus jāveic pasākumi, lai saskaņotu pieeju attiecībā uz drošības sertifikātiem, lai dalībvalstis iespējami drīz varētu rīkoties saskaņoti.

(4)

Direktīvas 2004/49/EK 10. pantā paredzēts, ka drošības sertifikātam ir divas daļas: viena daļa, kas apliecina dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmas pieņemšanu visā Kopienā (A daļa), un otra daļa, kas apliecina noteikumus, kuri pieņemti, lai izpildītu īpašās valsts prasības, kas ir nepieciešamas, lai darbotos attiecīgajā tīklā (B daļa). Saskaņotajā drošības sertifikāta pieteikumā un šajā regulā iekļautajos norādījumos sniegtas vadlīnijas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un valstu drošības iestādēm attiecībā uz to, kas jāiekļauj pieteikumā katras drošības sertifikāta daļas saņemšanai.

(5)

Saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. panta 6. punktu valsts drošības iestāde informē Aģentūru par drošības sertifikātiem, ko tā izdevusi atbilstīgi tās pašas direktīvas 10. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem noteikumiem (A daļas sertifikāti). Tomēr Aģentūra saskaņā ar tās darbību reglamentējošās Regulas (EK) Nr. 881/2004 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu uztur publisku datubāzi par visiem drošības sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. pantu. Šis pienākums ietver prasību Aģentūrai publicēt gan A daļas, gan B daļas sertifikātus. Tāpēc, lai palīdzētu izpildīt Regulas (EK) Nr. 881/2004 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktās prasības, dalībvalstis informē Aģentūru par B daļas drošības sertifikātiem, kas ir piešķirti saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. panta 2. punkta b) apakšpunktu, kā arī par A daļas drošības sertifikātiem.

(6)

Valsts drošības iestāde var informēt Aģentūru par drošības sertifikātu izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu vai anulēšanu, izmantojot trīs galvenās metodes: lietojot Aģentūras lietojumprogrammu tīmeklī, iesniedzot drošības sertifikāta elektronisko datni vai sūtot drošības sertifikāta faksimilu. Lai atvieglotu standarta parauga izmantošanu un garantētu veidlapu jaunākās versijas lietošanu, valstu drošības iestādēm ir ieteicams izmantot tīmeklī veidoto elektronisko formātu, kas pieejams Aģentūras tīmekļa vietnē, vai lejupielādēt elektronisko datni vai parauga dokumentus no tās pašas tīmekļa vietnes. Tīmeklī pieejamās elektroniskās versijas izmantošana ir ļoti ieteicama tāpēc, ka tā ļauj tieši saglabāt dokumentu Aģentūras datubāzē. Ieteicams arī iesniegt elektronisko datni, jo tas ļauj Aģentūrai saglabāt dokumentu kā kodificētu datni, ko var tieši aizsūtīt uz Aģentūras drošības sertifikātu datubāzi.

(7)

Katram dalībvalsts izdotam drošības sertifikātam piešķir vienreizēju numuru; šis numurs arī atvieglo drošības sertifikāta reģistrēšanu publiskajā datubāzē, kas jāizveido Aģentūrai.

(8)

Lai izvairītos no nevajadzīgiem finansiāliem un administratīviem apgrūtinājumiem, ir jāprecizē, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas ir saņēmuši drošības sertifikātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju (5), nav jāpieprasa jauns sertifikāts līdz 2011. gada 1. janvārim. Pašreizējie drošības sertifikāti ir spēkā, kamēr tiek pildīti šo sertifikātu derīguma noteikumi; tiklīdz kāds no noteikumiem nav izpildīts (piemēram, termiņa beigšanās vai izmaiņas ģeogrāfiskajā darbības jomā), jāpieprasa jauns drošības sertifikāts. Tas neliedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kam jau ir piešķirts sertifikāts atbilstīgi Direktīvai 2001/14/EK, pieprasīt jaunā saskaņotā parauga sertifikātu. Uz šo jautājumu jau ir vērsta Komisijas uzmanība saistībā ar Direktīvas 2004/49/EK 28. panta 1. punktu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 96/48/EK 21. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Drošības sertifikātus, ko izdod saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu (A daļas sertifikāts), noformē atbilstīgi šīs regulas I pielikumā norādītajam standarta paraugam.

Minēto paraugu izmanto vienmēr, kad izdod, atjauno, precizē, groza vai anulē A daļas sertifikātu.

2. pants

Drošības sertifikātus, ko izdod saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. panta 2. punkta b) apakšpunktu (B daļas sertifikāts), noformē atbilstīgi šīs regulas II pielikumā norādītajam standarta paraugam.

Minēto paraugu izmanto vienmēr, kad izdod, atjauno, precizē, groza vai anulē B daļas sertifikātu.

3. pants

A daļas un/vai B daļas sertifikātu pieteikumus, ko iesniedz saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. un 12. pantu, noformē atbilstīgi šīs regulas III pielikumā norādītajam standarta paraugam.

Pieteikuma veidlapu aizpilda saskaņā ar šīs regulas III pielikumā sniegtajām norādēm.

4. pants

Katram drošības sertifikātam piešķir vienreizēju numuru saskaņā ar šīs regulas IV pielikumā norādīto protokolu.

5. pants

Valsts drošības iestāde informē Aģentūru par visu tādu A daļas un B daļas drošības sertifikātu izdošanu, atjaunošanu, grozīšanu vai anulēšanu, kas izdoti saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. panta 2. punktu.

6. pants

Visus drošības sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 2001/14/EK, aizstāj ar drošības sertifikātiem, ko izsniedz saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK un šo regulu, vēlākais līdz 2011. gada 1. janvārim.

Saskaņā ar Direktīvu 2001/14/EK izdotos drošības sertifikātus groza, precizē vai atjauno saskaņā ar šo regulu un Direktīvu 2004/49/EK.

Jebkuram dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kuram jau ir drošības sertifikāts, kas izdots saskaņā ar Direktīvu 2001/14/EK, ir tiesības valsts drošības iestādei pieprasīt jaunu drošības sertifikātu, kas izdots saskaņā ar šo regulu un Direktīvu 2004/49/EK.

7. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.

(2)  OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 235, 17.9.1996., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/50/EK (OV L 164, 30.4.2004., 114. lpp.).

(4)  OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/50/EK.

(5)  OV L 75, 15.3.2001., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/49/EK.


I PIELIKUMS

Image


II PIELIKUMS

Image


III PIELIKUMS

Standarta pieteikuma veidlapa un vadlīnijas

Image

PIETEIKUMS DROŠĪBAS SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI

Image

Image

Image

Image

PIRMĀ LAPA PIETEIKUMA VEIDLAPAS PIELIKUMIEM

Image

Image

AIZPILDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

Informācija, kas jāsniedz pieteikuma veidlapā, lai saņemtu A daļas un B daļas drošības sertifikātus

IEVADS

Šī pieteikuma veidlapa jāizmanto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem (turpmāk tekstā minēti arī kā “pieteikuma iesniedzēji”), kas pieprasa A daļas un/vai B daļas drošības sertifikātus (Direktīvas 2004/49/EK 10. panta 1. punkts). Šajā dokumentā iekļautās norādes ir attiecināmas uz Direktīvas 2004/49/EK pantiem, ja vien nav minēts citādi.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas pieprasa vienu vai abus sertifikātus, var izmantot šo pieteikuma veidlapu, lai nosūtītu pieprasījumu kompetentajai izdevējai drošības iestādei/organizācijai. Ja tiek izmantota šī veidlapa, atbildīgā iestāde varēs apstrādāt pieprasījumu bez liekiem kavējumiem un jebkurā gadījumā 12. panta 1. punktā noteiktajos termiņos.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jāaizpilda visas ailes veidlapā un jāsniedz visa nepieciešamā informācija.

A daļas un B daļas drošības sertifikāti

Ar šo dokumentu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vienlaikus var pieprasīt gan abus A daļas un B daļas sertifikātus, gan tikai vienu sertifikātu, izmantojot to pašu veidlapu; var pieprasīt arī jaunu, atjaunotu vai precizētu/grozītu A daļas un/vai B daļas sertifikātu (kā noteikts 10. panta 5. punktā).

Ir iespējams pieprasīt tikai jauno A daļas sertifikātu un, iesniedzot otro pieteikumu, vēlāk pieprasīt pirmo B daļas sertifikātu.

Ja pieprasa tikai B daļas sertifikātu, ir jābūt izdotam derīgam A daļas sertifikātam.

Dzelzceļa pārvadājumu veids un apjoms

Saskaņā ar 10. panta 5. punktu drošības sertifikātu pilnībā vai daļēji atjaunina gadījumos, kad būtiski mainās pakalpojuma veids vai apjoms, un sertifikāta turētājs nekavējoties informē kompetento drošības iestādi par visām būtiskām izmaiņām drošības sertifikāta attiecīgās daļas nosacījumos. Tāpēc ir svarīgi, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums noteiktu, kāds ir dzelzceļa pakalpojumu “veids” un “apjoms”, un lai drošības iestāde būtu par to informēta.

“Veids” un “apjoms” ir pamatinformācija, uz kuru balstās A daļas sertifikāta derīgums Kopienā un kuru izmanto, lai definētu “līdzvērtīgus dzelzceļa pārvadājumus” (10. panta 3. punkts) visā Kopienā.

Pārvadājumu “veidu” var raksturot šādi: pasažieru pārvadājumi, ieskaitot ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumus vai izņemot ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumus, kravu pārvadājumi, ieskaitot bīstamo kravu pārvadājumus vai izņemot bīstamo kravu pārvadājumus, vai tikai manevru darbi.

Pakalpojuma vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma “apjomu” var raksturot ar pasažieru/kravu apjomu un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma lielumu pēc to darbinieku skaita, kas strādā dzelzceļa nozarē (mikrouzņēmums, mazs uzņēmums, vidējs uzņēmums, liels uzņēmums).

Ja viens un tas pats dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vienā vai vairākās valstīs veic noteikta “veida” un “apjoma” pakalpojumus, par kuriem izdots B daļas sertifikāts, tad par tāda paša “veida” un “apjoma” pakalpojumiem jābūt izdotam A daļas sertifikātam.

Visa informācija, kas ir iekļauta ailē [2.6.] līdz [2.19.] un [3.6.] līdz [3.16.], ir nepieciešama, lai noteiktu, vai pakalpojumi, kurus paredzēts veikt saskaņā ar pieprasīto drošības sertifikātu, ir līdzvērtīgi citiem dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kurus jau veic pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar iepriekš izdotu(-iem) derīgu(-iem) sertifikātu(-iem).

PAPILDU INFORMĀCIJA

Pieteikuma veidlapas 3. lappuse ir paredzēta kā atgādinājums par dokumentiem, kas jāpievieno pieteikumam. To izmanto kā pārbaudes sarakstu gan pieteikuma iesniedzējs, gan izdevēja organizācija/iestāde, un tāpēc tai ir jābūt pieteikuma veidlapas pielikumu pirmajā lapā (ir jāatzīmē katra rūtiņa atbilstoši attiecīgajam gadījumam).

Lai būtu vieglāk sniegt norādes un vadlīnijas, katra aile pieteikuma veidlapā ir numurēta, un turpmākajās lappusēs ir sniegti paskaidrojumi šo aiļu aizpildīšanai.

Persona, kas pilnvarota apstiprināt pieprasījumu, kas iesniegts kopā ar pieteikuma veidlapu, attiecīgajā vietā paraksta dokumentu, ko nosūta drošības organizācijai/iestādei. Ieraksta parakstītājas personas pilnu vārdu un uzvārdu.

PASKAIDROJUMI UN AIZPILDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

1.1.–1.2.

Tās drošības iestādes/organizācijas nosaukums un adrese, kurai sūta pieteikumu. Atjaunināta informācija pieejama arī Eiropas Dzelzceļa aģentūras tīmekļa vietnē (www.era.eu.int) vai izdevējas drošības organizācijas/iestādes tīmekļa vietnē (ja tāda ir).

2.1.

Šajā ailē norāda, vai iesniegtā pieteikuma veidlapa ir paredzēta A daļas drošības sertifikāta saņemšanai. Šādā gadījumā jāsniedz papildu informācija, atzīmējot turpmāk minētās rūtiņas, lai norādītu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma sniegto pakalpojumu veidu un apjomu.

2.2.

Pieteikuma iesniedzējs atzīmē šo rūtiņu šādos gadījumos:

A)

ja tas pirmo reizi pieprasa A daļas drošības sertifikātu;

B)

ja iepriekšējais drošības sertifikāts par tāda paša veida un apjoma pakalpojumiem ir anulēts;

C)

visos citos gadījumos, uz kuriem neattiecas ailes [2.3.] un [2.4.].

2.3.

Drošības sertifikātu atjauno pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pieteikuma ne retāk kā reizi piecos gados (10. panta 5. punkts).

2.4.

Ja būtiski mainās dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pakalpojumu veids vai apjoms, drošības sertifikātu pilnībā vai daļēji atjaunina, un tāpēc nepieciešams pieprasīt precizētu/grozītu sertifikātu; turklāt drošības sertifikāta turētājs nekavējoties informē kompetento iestādi par visām būtiskajām izmaiņām drošības sertifikāta attiecīgajā daļā un paziņo par jaunu kategoriju personāla pieņemšanu darbā vai jaunu veidu ritošā sastāva nodošanu ekspluatācijā (10. panta 5. punkts).

2.5.

Ja piemērojams, norādiet pilnu ES identifikācijas numuru iepriekšējam A daļas sertifikātam, saistībā ar kuru iesniedz pieteikuma veidlapu drošības iestādei/organizācijai, kas minēta ailē [1.1.] un [1.2.].

2.6.–2.7.

Iesniedzot pieteikumu arī/tikai par pasažieru pakalpojumiem, ir jānorāda, vai pārvadājumi ietvers ātrgaitas pārvadājumus vai ne, atzīmējot attiecīgo rūtiņu. Var izvēlēties tikai vienu atbildi. Tomēr pakalpojumi, kas minēti izvēlētajā atbildē [2.6. vai 2.7.], var ietvert citus pasažieru pārvadājumu veidus (t. i., reģionālie pārvadājumi, pārvadājumi īsos un vidējos attālumos, tālsatiksmes pārvadājumi utt.), kā arī visus citus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai veiktu pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, par kuriem iesniedz pieteikumu (manevru darbi utt.). Ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumi ir definēti Direktīvas 96/48/EK I pielikumā.

2.8.-2.9.

Iesniedzot pieteikumu par pasažieru pakalpojumiem [2.6. vai 2.7.], ir jānorāda aprēķinātais pašreizējais vai plānotais pakalpojumu apjoms pasažierkilomentros gadā, atzīmējot attiecīgo rūtiņu. Var izvēlēties tikai vienu atbildi. Piedāvātās kategorijas ir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1192/2003 par dzelzceļa transporta statistiku.

2.10.–2.11.

Iesniedzot pieteikumu arī/tikai par kravu pārvadājumu pakalpojumiem, ir jānorāda, vai pārvadājumi ietvers bīstamo kravu pārvadājumus vai ne, atzīmējot attiecīgo rūtiņu. Var izvēlēties tikai vienu atbildi. Tomēr pakalpojumi, kas minēti izvēlētajā atbildē [2.10. vai 2.11.], ietver visus citus kravu pārvadājumu veidus, kas nav minēti atsevišķi, kā arī visus citus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai veiktu kravu pārvadājumu pakalpojumus, par kuriem iesniedz pieteikumu (manevru darbi utt.). Ar bīstamām kravām saistītās definīcijas ir minētas Direktīvā 96/49/EK un tās pielikumos.

Uzņēmumus, kas veic dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus iekšējām dzelzceļa vajadzībām, ieskaita kravu pārvadājumu uzņēmumu kategorijā (piem., sliežu ceļu apkopes uzņēmumi, kas pārvieto darba tehniku no viena objekta uz citu, vai uzņēmumi, kas ekspluatē mērīšanas vilcienus).

2.12.–2.13.

Iesniedzot pieteikumu par kravu pārvadājumu pakalpojumiem [2.10. vai 2.11.], ir jānorāda aprēķinātais pašreizējais vai plānotais pakalpojumu apjoms tonnkilomentros gadā, atzīmējot attiecīgo rūtiņu. Var izvēlēties tikai vienu atbildi. Piedāvātās kategorijas ir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1192/2003 par dzelzceļa transporta statistiku.

2.14.

Šī rūtiņa jāizvēlas tad, ja pieteikuma iesniedzējs vēlas veikt tikai manevru darbus, neveicot pasažieru vai kravu pārvadājumus.

2.15.

Iekļaujot norādi uz pakalpojumiem, par kuriem iesniedz pieteikumu (pasažieru pārvadājumi, kravu pārvadājumi, tikai manevru darbi), ir jānorāda datums, kurā paredzēts sākt pakalpojumu, vai – atjaunota vai precizēta/grozīta sertifikāta gadījumā – datums, kurā sertifikāts stāsies spēkā un aizstās iepriekšējo sertifikātu.

2.16.

Ja dzelzceļa nozarē vai dzelzceļa darbībās un saistītā jomā nodarbināto cilvēku skaits, ieskaitot līgumdarbiniekus, ir starp 0 (tādējādi nodrošinot darbu tikai uzņēmējam) un 9, jāizvēlas variants “mikrouzņēmums”. Uzņēmuma lieluma definīcija ir tāda, kādu piemēro DG ENTR. Jāizvēlas tikai viens no piedāvātajiem variantiem [2.16. – 2.17. – 2.18. – 2.19.].

2.17.

Ja dzelzceļa nozarē vai dzelzceļa darbībās un saistītā jomā nodarbināto cilvēku skaits, ieskaitot līgumdarbiniekus, ir starp 10 un 49, jāizvēlas variants “mazs uzņēmums”. Uzņēmuma lieluma definīcija ir tāda, kādu piemēro DG ENTR. Jāizvēlas tikai viens no piedāvātajiem variantiem [2.16. – 2.17. – 2.18. – 2.19.].

2.18.

Ja dzelzceļa nozarē vai dzelzceļa darbībās un saistītā jomā nodarbināto cilvēku skaits, ieskaitot līgumdarbiniekus, ir starp 50 un 249, jāizvēlas variants “vidējs uzņēmums”. Uzņēmuma lieluma definīcija ir tāda, kādu piemēro DG ENTR. Jāizvēlas tikai viens no piedāvātajiem variantiem [2.16. – 2.17. – 2.18. – 2.19.].

2.19.

Ja dzelzceļa nozarē vai dzelzceļa darbībās un saistītā jomā nodarbināto cilvēku skaits, ieskaitot līgumdarbiniekus, ir 250 un vairāk, jāizvēlas variants “liels uzņēmums”. Uzņēmuma lieluma definīcija ir tāda, kādu piemēro DG ENTR. Jāizvēlas tikai viens no piedāvātajiem variantiem [2.16. – 2.17. – 2.18. – 2.19.].

3.1.

Šajā ailē norāda, vai iesniegtā pieteikuma veidlapa ir paredzēta B daļas drošības sertifikāta saņemšanai. Šādā gadījumā jāsniedz papildu informācija, atzīmējot turpmāk minētās rūtiņas, lai norādītu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma sniegto pakalpojumu veidu un apjomu.

3.2.

Pieteikuma iesniedzējs atzīmē šo rūtiņu šādos gadījumos:

A)

ja tas piesakās pirmā vai jebkura cita jauna B daļas drošības sertifikāta saņemšanai;

B)

ja iepriekšējais drošības sertifikāts par tāda paša veida un apjoma pakalpojumiem ir anulēts;

C)

visos citos gadījumos, uz kuriem neattiecas ailes [3.3.] un [3.4.].

3.3.

Drošības sertifikātu atjauno pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pieteikuma ne retāk kā reizi piecos gados (10. panta 5. punkts).

3.4.

Ja būtiski mainās dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pakalpojumu veids vai apjoms, drošības sertifikātu pilnībā vai daļēji atjaunina, un tāpēc nepieciešams pieprasīt precizētu/grozītu sertifikātu; turklāt drošības sertifikāta turētājs nekavējoties informē kompetento iestādi par visām būtiskajām izmaiņām drošības sertifikāta attiecīgās daļas nosacījumos un paziņo par jaunu kategoriju personāla pieņemšanu darbā un jaunu veidu ritošā sastāva nodošanu ekspluatācijā (10. panta 5. punkts).

3.5.

Attiecīgā gadījumā norādiet pilnu ES identifikācijas numuru iepriekšējam B daļas sertifikātam, saistībā ar kuru iesniedz pieteikuma veidlapu drošības iestādei, kas minēta ailē [1.1.] un [1.2.].

3.6.–3.7.

Tas pats, kas [2.6.]–[2.7.] (sk. iepriekšminēto).

3.8.–3.9.

Tas pats, kas [2.8.]–[2.9.] (sk. iepriekšminēto).

3.10.–3.11.

Tas pats, kas [2.10.]–[2.11.] (sk. iepriekšminēto).

3.12.–3.13.

Tas pats, kas [2.12.]–[2.13.] (sk. iepriekšminēto).

3.14.

Tas pats, kas [2.14.] (sk. iepriekšminēto).

3.15.

Tas pats, kas [2.15.] (sk. iepriekšminēto).

3.16.

Drošības sertifikāta B daļa var attiekties uz visu dalībvalsts dzelzceļa tīklu vai tikai uz tā noteikto daļu (10. panta 1. punkts), tāpēc ir precīzi jānorāda visi dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi, kuros paredzēts veikt pakalpojumus (pasažieru pārvadājumus, kravu pārvadājumus vai tikai manevru darbus). Dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu nosaukums ir tas, kas minēts “tīkla pārskatā” (Direktīvas 2001/14/EK 3. pants un I pielikums): dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jānorāda dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi, izmantojot šos nosaukumus. Ja atvēlētā vieta nav pietiekama, pieteikuma iesniedzējam pieteikuma veidlapai jāpievieno pielikumi un jāizmanto šī aile, lai sniegtu norādes uz pielikumiem.

3.17.

Šī informācija ir jāsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt jaunu, atjaunotu vai precizētu/grozītu B daļas drošības sertifikātu un ja viņam jau ir derīgs A daļas drošības sertifikāts. Katra izdevēja iestāde/organizācija piešķir ES identifikācijas numuru, pamatojoties uz kodifikācijas noteikumiem, kurus nosaka Eiropas Dzelzceļa aģentūra. Šajā ailē sniegtā informācija neatbrīvo pieteikuma iesniedzēju no pienākuma iesniegt A daļas drošības sertifikāta kopiju kopā ar pieteikumu [8.1.]. Ja ES identifikācijas numurs joprojām nav pieejams, ailē ierakstiet “NAV PIEMĒROJAMS”.

3.18.

Šajā ailē jānorāda valsts, kas izdevusi A daļas drošības sertifikātu (t. i., valsts, kurā atrodas izdevēja iestāde/organizācija). Šajā ailē sniegtā informācija neatbrīvo pieteikuma iesniedzēju no pienākuma iesniegt A daļas drošības sertifikāta kopiju kopā ar pieteikumu [8.1.].

4.1.

Šī informācija ir jāsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējam jau ir viens vai vairāki derīgi B daļas sertifikāti. Ir jānorāda jau izdotu B daļas sertifikātu ES identifikācijas numuri, attiecīgā gadījumā atdalot tos ar “/”. Pieteikuma iesniedzējam nav jāiesniedz B daļas drošības sertifikāta kopija kopā ar pieteikumu.

4.2.

Šī informācija ir jāsniedz tikai tad, ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, pieprasot A daļas un/vai B daļas sertifikātu, jau ir derīga licence (Padomes Direktīva 95/18/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2001/13/EK). Šajā ailē sniegtā informācija neatbrīvo pieteikuma iesniedzēju no pienākuma iesniegt licences kopiju kopā ar pieteikumu [7.2. un 8.2.].

PIEZĪME: dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kā definēts Direktīvā 2001/14/EK, jābūt licencētam saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, tomēr dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kā definēts Direktīvā 2004/49/EK, nav vienmēr jābūt licencētam.

4.3.

Šajā ailē jānorāda valsts, kas izdevusi licenci (t. i., valsts, kurā atrodas izdevēja iestāde/organizācija). Šajā ailē sniegtā informācija neatbrīvo pieteikuma iesniedzēju no pienākuma iesniegt licences kopiju kopā ar pieteikumu [7.2. un 8.2.].

5.1.

Ja “juridiskais nosaukums” un “dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma nosaukums” atšķiras, jānorāda abi.

5.2.–5.8.

Katram pieteikuma iesniedzējam jāsniedz nepieciešamā informācija, lai izdevēja iestāde varētu sazināties ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu (jānorāda centrāles tālruņa numurs, ja tāds ir, nevis tās personas tālruņa numurs, kas ir atbildīga par sertificēšanas procesu; tālruņa un faksa numuri jānorāda ar valsts kodu; e-pasta adresē jānorāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma kopīgās pastkastītes adrese). Dzelzceļa pārvadājumu kontaktinformācijā jānorāda kopīgā adrese, nenorādot konkrētās personas vārdu, jo šo informāciju var ierakstīt ailēs [6.1.] līdz [6.5.]. Tīmekļa vietnes adreses norādīšana [5.8.] nav obligāta.

5.9.–5.10.

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir piešķirti vairāki reģistrācijas numuri, veidlapā ir iespējams norādīt gan PVN maksātāja numuru [5.10.], gan otro reģistrācijas numuru (piemēram, komercreģistrā) [5.9.].

5.11.

Vajadzības gadījumā var pievienot informāciju, kas nav skaidri pieprasīta citās ailēs.

6.1.–6.5.

Sertificēšanas procesā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas iesniedz pieprasījumu, un izdevēja organizācija/iestāde sazinās ar kontaktpersonas starpniecību. Kontaktpersona sniedz atbalstu, palīdzību, informāciju, paskaidrojumus, kur tādi nepieciešami, un ir kontaktpunkts izdevējai iestādei, kas izskata pieteikumu. Tālruņa un faksa numuri jānorāda ar valsts kodu; e-pasta adreses norādīšana nav obligāta.

7.1.

Šo dokumentu izmanto vienmēr, kad iesniedz pieteikumu A daļas drošības sertifikāta saņemšanai (jauns, atjaunots vai precizēts/grozīts sertifikāts); ar “drošības pārvaldības sistēmas (DPS) rokasgrāmatas kopsavilkumu” ir domāts dokuments, kurā ir aplūkoti un uzsvērti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma DPS galvenie elementi. Tajā sīki jāapraksta un jānorāda visa papildu informācija un dati par dažādiem procesiem vai uzņēmuma standartiem/īstenotajiem (vai īstenošanas procesā esošajiem) noteikumiem ar norādēm uz 9. pantā un III pielikumā noteiktajiem elementiem un saistībā ar tiem.

7.2.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kā definēts Direktīvā 2001/14/EK, ir jābūt licencētam saskaņā ar piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem; tomēr Direktīvā 2004/49/EK dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir definēts kā tāds, kam nav nepieciešama licence, tāpēc tam ir jāiesniedz derīgas licences kopija tikai attiecīgos gadījumos. Ja tas uz uzņēmumu neattiecas, jāizvēlas atbilde “nepiemēro” [7.3. un/vai 8.3.].

7.3.

Sk. [7.2.] punktu.

8.1.

Ja šī pieteikuma veidlapa ir paredzēta vienīgi B daļas drošības sertifikāta (jauna, atjaunota vai precizēta/grozīta sertifikāta) saņemšanai, nevis arī A daļas drošības sertifikāta saņemšanai, jāiesniedz derīga A daļas drošības sertifikāta kopija.

8.2.

Tas pats, kas [7.2.] (sk. iepriekšminēto).

8.3.

Tas pats, kas [7.3.] (sk. iepriekšminēto).

8.4.

Saskaņā ar Direktīvas 95/18/EK 9. pantu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jābūt pienācīgi apdrošinātam vai jāveic līdzvērtīgi pasākumi (piemēram, finanšu garantija) savu saistību segumam atbilstīgi valsts un starptautiskiem tiesību aktiem avāriju gadījumā. Licencei pievieno dokumentus, kas apliecina, ka licencēts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums atbilst valsts prasībām par apdrošināšanu vai ir veicis līdzvērtīgus pasākumus savu saistību segumam (Komisijas Ieteikums 2004/358/EK). Kopā ar pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz apdrošināšanas polises vai saistību finansiālā seguma kopija, kas pievienota licencei.

8.5.

Pieteikuma iesniedzējs uzskaita vai iesniedz dokumentāciju par SITS vai SITS daļām un, vajadzības gadījumā, – par valsts drošības noteikumiem un citiem noteikumiem, kas piemērojami darbiniekiem, ritošajam sastāvam un pakalpojumiem, kurus paredzēts veikt saskaņā ar pieprasīto sertifikātu. Jāsniedz skaidra norāde uz procesiem un dokumentiem, uz kuriem attiecas un tiek īstenota SITS. Lai novērstu darba dublēšanos un samazinātu informācijas apjomu, jāsniedz tikai dokumentācijas kopsavilkums par elementiem, kas atbilst SITS un citām Direktīvas 96/48/EK un 2001/16/EK prasībām.

8.6.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pilnīgu sarakstu ar dažādām tā PERSONĀLA KATEGORIJĀM, ko nodarbina vai pieaicina, lai veiktu paredzētos pakalpojumus, par kuriem pieprasīts sertifikāts. PERSONĀLA KATEGORIJU saraksts atbilst valsts un tīkla īpašiem noteikumiem, ko piemēro personāla kategoriju noteikšanai.

8.7.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz aprakstu vai apliecinošos dokumentus par tiem procesiem drošības pārvaldības sistēmā, kas ir saistīti ar PERSONĀLU, ieskaitot apliecinošos dokumentus par to, ka personāls atbilst valsts noteikumu un/vai attiecīgo SITS prasībām un ka personāls ir atbilstoši sertificēts.

8.8.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pilnīgu dokumentāciju par dažādu VEIDU RITOŠO SASTĀVU, ko paredzēts ekspluatēt atbilstīgi pieprasītajam sertifikātam. RITOŠĀ SASTĀVA VEIDI atbilst valsts un tīkla īpašiem noteikumiem, ko piemēro ritošā sastāva kategoriju noteikšanai.

8.9.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz aprakstu vai apliecinošos dokumentus par tiem procesiem drošības pārvaldības sistēmā, kas ir saistīti ar RITOŠO SASTĀVU, ieskaitot apliecinošos dokumentus par to, ka ritošais sastāvs atbilst valsts noteikumu un/vai attiecīgo SITS prasībām un ka ritošais sastāvs ir atbilstoši sertificēts.

8.10.

Brīva vieta, lai norādītu citus ar pieteikumu iesniegtus dokumentus. Lūdzu, norādiet dokumentu skaitu un veidu kopā ar īsu dokumenta satura aprakstu.


IV PIELIKUMS

Saskaņotas numerācijas sistēmas nolūkos lietotais drošības sertifikātiem paredzētais kods, ko sauc par Eiropas Savienības identifikācijas numuru (EIN)

Valsts kods

(2 burti)

Dokumenta veids

(2 cipari)

Izdošanas gads

(4 cipari)

Kārtas skaitlis

(4 cipari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemērs:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Eiropas Savienības identifikācijas numura (EIN) struktūras izskaidrojums

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Valsts kods

(2 burti)

Dokumenta veids

(2 cipari)

Izdošanas gads

(4 cipari)

Kārtas skaitlis

(4 cipari)

1. aile

2. aile

3. aile

4. aile

1. AILE –   valsts kods (2 burti)

Valstu kodi ir kodi, kas ir oficiāli publicēti un atjaunināti Eiropas Savienības tīmekļa vietnē pieejamajā izdevumā Interinstitutional style guide un kas balstās uz ISO 3166 alpha-2 standartu.

Valsts

Kods

Austrija

AT

Beļģija

BE

Bulgārija

BG

Kipra

CY

Čehija

CZ

Dānija

DK

Igaunija

EE

Somija

FI

Francija

FR

Vācija

DE

Grieķija

EL

Ungārija

HU

Islande

IS

Īrija

IE

Itālija

IT

Latvija

LV

Lihtenšteina

LI

Lietuva

LT

Luksemburga

LU

Norvēģija

NO

Malta

MT

Nīderlande

NL

Polija

PL

Portugāle

PT

Rumānija

RO

Slovākija

SK

Slovēnija

SI

Spānija

ES

Zviedrija

SE

Šveice

CH

Apvienotā Karaliste

UK

Lamanša tuneļa drošības iestāde, patlaban vienīgā pastāvošā daudzvalstu drošības iestāde, tiks apzīmēta ar šādu divu burtu kodu:

DAUDZVALSTU DROŠĪBAS IESTĀDE

Kods

Lamanša tuneļa drošības iestāde

CT

2. AILE –   dokumenta veids (2 ciparu numurs)

Ar diviem cipariem var noteikt dokumenta veidu: pirmais cipars norāda uz dokumenta vispārējo klasifikāciju, vai tas ir drošības sertifikāts (cipars 1) vai cits dokumenta veids (jebkurš cipars, kas nav 1); otrais cipars norāda uz dokumenta apakšveidu, vai tas ir A daļas (cipars 1) vai B daļas (cipars 2) sertifikāts. Šobrīd iespējamās ciparu kombinācijas atspoguļo tikai divus lietojuma veidus:

 

[1 1] A daļas drošības sertifikātiem;

 

[1 2] B daļas drošības sertifikātiem.

Ja ir nepieciešami citi kodi, šo numerācijas sistēmu var paplašināt. Turpmāk sniegts ierosinātais saraksts ar zināmām iespējamām divciparu kombinācijām saistībā ar dokumenta veidu:

Numura kombinācija 2. ailei

Dokumenta veids

Dokumenta apakšveids

[0 1]

Licences

Neattiecas uz šo regulu

[0 x]

Licences

Neattiecas uz šo regulu

[1 1]

Drošības sertifikāts

A daļa

[1 2]

Drošības sertifikāts

B daļa

[1 x]

Drošības sertifikāts

Neattiecas uz šo regulu

[2 1]

Drošības atļauja

Neattiecas uz šo regulu

[2 2]

Drošības atļauja

Neattiecas uz šo regulu

[2 x]

Drošības atļauja

Neattiecas uz šo regulu

[3 x]

Sertifikāti apkopes darbnīcām

Neattiecas uz šo regulu

[4 x]

Sertifikāti paziņotajām institūcijām

Neattiecas uz šo regulu

[5 x] … [9 x]

Rezerve (5 dokumentu veidi)

Neattiecas uz šo regulu

3. AILE –   izdošanas gads (4 ciparu numurs)

Šajā ailē norāda gadu (norādītajā formātā gggg, t. i., 4 cipari), kurā sertifikāts ir izdots.

4. AILE –   kārtas skaitlis

Kārtas skaitlis ir numurs pēc kārtas, ko palielina par vienu ciparu ik reizi, kad izdod sertifikātu, neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns, atjaunots vai precizēts/grozīts sertifikāts. Pat tad, ja sertifikātu anulē, nevar atkārtoti izmantot numuru, kas bija piešķirts anulētajam sertifikātam.

Katru gadu numurs pēc kārtas sākas no nulles.


Augša