Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0551

Uredba Komisije (EZ) br. 551/2007 od 22. svibnja 2007. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 952/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota

OJ L 131, 23.5.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/551/oj

03/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

248


32007R0551


L 131/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.05.2007.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 551/2007

od 22. svibnja 2007.

o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 952/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkom uređenju tržišta u sektoru šećera (1), a posebno njezin članak 40. stavak 1. točke (a), (b) i (d),

budući da:

(1)

Člankom 6. stavkom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 952/2006 (2) definira se proizvodnja poduzeća za potrebe zajedničke organizacije tržišta u sektoru šećera, a posebno kad jedno poduzeće povjeri proizvodnju drugom. To se smatra proizvodnjom naručitelja pod određenim uvjetima, uključujući ako je ukupna proizvodnja šećera prerađivača i naručitelja veća od zbroja njihovih kvota. Ovu odredbu treba prilagoditi u svjetlu članka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 493/2006 od 27. ožujka 2006. o utvrđivanju prijelaznih mjera u okviru reforme zajedničke organizacije tržišta u sektoru šećera te o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 1265/2001 i (EZ) br. 314/2002 (3), koji predviđa preventivno povlačenje dijela proizvodnje u okviru kvote koja prelazi prag utvrđen u skladu sa stavkom 2. tog članka. Cilj te mjere je potaknuti proizvođače šećera da dobrovoljno smanje svoju proizvodnju u tržišnoj godini 2006./07. Također je potrebno izmijeniti definiciju proizvodnje u članku 6. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 952/2006 tako da ne odvraća proizvođače od smanjenja proizvodnje. Stoga se definicija proizvodnje za tržišnu godinu 2006./07. treba odnositi na zbroj pragova za preventivno povlačenje umjesto na zbroj kvota.

(2)

Člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 952/2006 utvrđuje se da se obveza poduzeća da mjesečno utvrđuju cijene odnosi na šećer unutar kvote i šećer izvan kvote. Međutim, ova razlika nije relevantna za rafinerije, budući da njihova djelatnost, koja se sastoji od rafiniranja uvezenog šećera, ne ovisi o dodjeli kvota. Činjenica da se razlika između šećera unutar kvote i šećera izvan kvote ne odnosi na njih treba biti izričito navedena kako bi se izbjegle nejasnoće.

(3)

Za šećer za industrijske upotrebe, sustav izvješćivanja o cijenama koji je uspostavljen u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 318/2006 treba biti usredotočen na transakcije u najmanjem obimu, budući da postoji slab interes za utvrđivanje pokazatelja cijena u pogledu transakcija koje uključuju neznatne količine. Stoga je primjereno utvrditi minimalni prag za primjenu zahtjeva za utvrđivanje i izvješćivanje Komisije o prosječnim mjesečnim kupovnim cijenama.

(4)

Primjenu prijelaznih odredbi o dostavljanju podataka o cijenama Komisiji utvrđenu u članku 15. Uredbe (EZ) br. 952/2006 treba produljiti do prvog tromjesečja 2008. kako bi se omogućilo sastavljanje izvješća o funkcioniranju sustava te nakon toga provedba kompjuteriziranog sustava.

(5)

Jednokratni iznosi koje treba platiti za dodatne kvote za šećer i dopunske kvote za izoglukozu u skladu s člankom 8. stavkom 3. i člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 318/2006 dio su vlastitih sredstava Zajednice u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Odluke Vijeća 2000/597/EZ, Euratom od 29. rujna 2000. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (4). Treba utvrditi datum za obavješćivanje dužnika o ovim iznosima, kako bi se odredio datum uspostavljanja prava Zajednice u skladu s drugim podstavkom članka 2. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke 94/728/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (5).

(6)

U skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 318/2006, pristojbe za proizvodnju će se naplaćivati svake tržišne godine od 2007./08. za kvotu dodijeljenu za dotičnu tržišnu godinu. Pristojbe za proizvodnju su dio vlastitih sredstava Zajednice u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Odluke Vijeća 2000/597/EZ, Euratom. Treba utvrditi datum za obavješćivanje dužnika o tim iznosima, kako bi se odredio datum uspostavljanja prava Zajednice u skladu s drugim podstavkom članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000.

(7)

Potrebno je ispraviti članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 952/2006, u kojem se krivo poziva na članak 2. stavak 1. te Uredbe, gdje se umjesto toga treba pozivati na članak 3. stavak 1.

(8)

Uredbu (EZ) br. 952/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za šećer,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 952/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

U prvom podstavku članka 6. stavka 3., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ukupna proizvodnja šećera prerađivača i naručitelja je veća od zbroja njihovih kvota ili, za tržišnu godinu 2006./07., zbroja pragova utvrđenih za njih u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 493/2006 (6)

2.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., dodaje se sljedeći podstavak:

„Razlika između šećera unutar kvote i šećera izvan kvote se ne odnosi na rafinerije.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Odredbe utvrđene u stavcima 1. i 2. ne odnose se na prerađivače čija kupovina šećera ne premašuje 2 000 tona po kalendarskoj godini.”

3.

U članku 15., prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Najkasnije do 20. listopada 2006., 20. siječnja 2007., 20. travnja 2007., 20. srpnja 2007., 20. listopada 2007., 20. siječnja 2008. i 20. travnja 2008. poduzeća odobrena u skladu s člancima 7. i 8. ove Uredbe i prerađivači odobreni u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 318/2006 priopćavaju Komisiji cijene utvrđene u skladu s člankom 13. stavkom 1. ove Uredbe tijekom prethodna tri mjeseca.”

4.

Naslov poglavlja V. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE V.

KVOTE I PRISTOJBA ZA PROIZVODNJU”.

5.

U članku 18. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Države članice priopćavaju Komisiji rok za plaćanje jednokratnog iznosa iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 318/2006 u roku od 10 radnih dana od donošenja odluke o tom roku.

Države članice obavješćuju svakog dotičnog proizvođača šećera o dospjelom iznosu najmanje mjesec dana prije roka iz prvog podstavka, a najkasnije 31. siječnja 2008.”

6.

U članku 19. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Države članice priopćavaju Komisiji rok iz stavka 2. u roku od 10 radnih dana od donošenja odluke o tom roku.

Države članice obavješćuju svakog dotičnog proizvođača izoglukoze o dospjelim iznosima najmanje mjesec dana prije roka iz stavka 2., a najkasnije 30. studenoga tržišne godine iz koje se kvota dodjeljuje.”

7.

Umeće se sljedeći članak 20.a:

„Članak 20.a

Pristojba za proizvodnju

Od tržišne godine 2007./08. države članice svake godine najkasnije do 31. siječnja obavješćuju sve odobrene proizvođače šećera i izoglukoze o pristojbi za proizvodnju koju treba platiti za tekuću tržišnu godinu.”

8.

U članku 21. stavku 1., uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Svi odobreni proizvođači i rafinerije obavješćuju nadležno tijelo države članice u kojoj se vršila proizvodnja ili rafiniranje, do dvadesetog svakog mjeseca, o ukupnim količinama, izraženim kao bijeli šećer, šećera i sirupa iz članka 3. stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (d):”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. svibnja 2007.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 58, 28.2.2006., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 247/2007 (SL L 69, 9.3.2007., str. 3.).

(2)  SL L 178, 1.7.2006., str. 39.

(3)  SL L 89, 28.3.2006., str. 11. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 119/2007 (SL L 37, 9.2.2007., str. 3.).

(4)  SL L 253, 7.10.2000., str. 42.

(5)  SL L 130, 31.5.2000., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 2028/2004 (SL L 352, 27.11.2004., str. 1.).

(6)  SL L 89, 28.3.2006., str. 11.”


Top