EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32007R0378

Padomes Regula (EK) Nr. 378/2007 ( 2007. gada 27. marts ), ar ko paredz noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005

OV L 4M , 8.1.2008., 325./328. lpp. (MT)
OV L 95, 5.4.2007., 1./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 021 Lpp. 192 - 195

Spēkā. Jaunākā konsolidētā versija: 28/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/378/oj

5.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 378/2007

(2007. gada 27. marts),

ar ko paredz noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Dažas dalībvalstis sastopas ar īpašām grūtībām, finansējot savas lauku attīstības programmas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada 20. septembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1). Lai nostiprinātu šo dalībvalstu lauku attīstības politiku, tām būtu jādod iespēja piemērot brīvprātīgas modulācijas sistēmu. Šī iespēja būtu jāpiedāvā tām dalībvalstīm, kurās jau piemēro brīvprātīgo modulāciju saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1655/2004 (2004. gada 22. septembris), ar ko paredz noteikumus pārejai no fakultatīvās modulācijas sistēmas, kas noteikta ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1259/1999 4. pantu, uz obligāto modulācijas sistēmu, kuru noteica Padomes Regula (EK) Nr. 1782/2003 (2), vai kurām saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 4.a punktu ir piešķirtas atkāpes no prasības līdzfinansēt Kopienas atbalstu. Brīvprātīga modulācija būtu jāveic, samazinot tiešos maksājumus Regulas (EK) Nr. 1782/2003 (3) 2. panta d) punkta nozīmē un līdzekļus, kas atbilst šim samazinājumam, izmantojot tam, lai finansētu lauku attīstības programmas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005. Tiešo maksājumu samazinājumiem, ko piemēro saistībā ar brīvprātīgu modulāciju, būtu jāpapildina samazinājumi, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. pantā paredzētās obligātās modulācijas piemērošanas.

(2)

Lai atvieglinātu tās administratīvo īstenošanu, brīvprātīgai modulācijai piemērojamie noteikumi, tostarp aprēķinu bāze, būtu jāsaskaņo ar noteikumiem, ko piemēro obligātajai modulācijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. pantu.

(3)

Lai ņemtu vērā mazo lauksaimnieku īpašo stāvokli, tāpat kā obligātās modulācijas gadījumā, piemērojot brīvprātīgu modulāciju, būtu jāpiešķir papildu atbalsta summa. Līdz maksimālajam apjomam, ko nosaka Komisija, minētajai papildu summai vajadzētu būt vienādai ar summu, ko iegūst, brīvprātīgu modulāciju piemērojot tiešo maksājumu pirmajiem EUR 5 000.

(4)

Attiecībā uz dalībvalstīm, kur jau izmanto brīvprātīgu modulāciju, šajā regulā noteiktajiem jaunajiem brīvprātīgas modulācijas pasākumiem pēc iespējas būtu jāizvairās atkāpties no esošā mehānisma, lai tādējādi izvairītos radīt nevajadzīgu administratīvo slogu, kas traucētu īstenošanas pasākumus, kuri pastāv jau vairākus gadus un kuriem lauksaimnieki ir pielāgojušies gan praktiski, gan ekonomiski. Tādēļ šķiet lietderīgi dalībvalstīm, kas – stājoties spēkā šai regulai – piemēro brīvprātīgu modulāciju, atļaut saglabāt noteiktus labi iedibinātus esošās sistēmas principus, vienlaikus izvairoties no nevienlīdzīgas attieksmes pret lauksaimniekiem. Turklāt, lai nodrošinātu jauno pasākumu saderību ar vienreizējo maksājumu shēmas īstenošanas principiem, reģionāli diferencētu brīvprātīgās modulācijas likmju piemērošanai vajadzētu būt pieejamai vienīgi dalībvalstīm, kuras vienreizējo maksājumu shēmu piemēro reģionālā līmenī, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 58. pantā.

(5)

Uz līdzekļiem, ko iegūst no brīvprātīgas modulācijas piemērošanas, nedrīkst attiecināt ELFLA atbalsta maksimālo apjomu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1698/2005. Tāpēc būtu jānosaka atkāpe no minētās regulas. Uz minētajiem līdzekļiem nedrīkstētu attiekties pirmsfinansējuma pasākumi, kurus ELFLA piemēro saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 (2005. gada 21. jūnijs) par Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (4).

(6)

Lai pieņemtu pamatotus lēmumus par brīvprātīgas modulācijas piemērošanu, dalībvalstīm būtu rūpīgi jāizvērtē šādas modulācijas iespējamā ietekme, jo īpaši attiecībā uz to lauksaimnieku ekonomisko stāvokli, kuriem to piemēro, kā arī uz viņu salīdzinošo stāvokli lauksaimniecības nozarē. Dalībvalstīm, kas piemēro brīvprātīgu modulāciju, būtu stingri jāpārrauga tās ieviešanas ietekme. Saistībā ar turpmāko politikas attīstību Komisija būtu jāinformē par ietekmes izvērtējumu un pārraudzības rezultātiem.

(7)

Brīvprātīga modulācija būtu jāskata plašākā saistībā ar Kopienas finansējumu lauku attīstībai. Tās ieguldījums būtu jāanalizē, tostarp ņemot vērā dalībvalstu veiktos ietekmes izvērtējumus. Pamatojoties uz minēto analīzi, Komisija līdz 2008. gada beigām iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par pieredzi, kas līdz šim gūta saistībā ar brīvprātīgās modulācijas īstenošanu.

(8)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(9)

Summas, ko iegūst no brīvprātīgas modulācijas piemērošanas, būtu jāņem vērā, nosakot gada maksimālo apjomu izdevumiem, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, un Regulā (EK) Nr. 1290/2005 būtu jāiekļauj iespēja pieņemt sīki izstrādātus noteikumus, jo īpaši attiecībā uz brīvprātīgu modulāciju.

(10)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1290/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

BRĪVPRĀTĪGA MODULĀCIJA

1. pants

1.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. pantu, dalībvalstis:

a)

kurās – stājoties spēkā šai regulai – piemēro Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantā minēto tiešo maksājumu papildu samazinājumu sistēmu, vai

b)

kurām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 4.a punktu ir piešķirtas atkāpes no prasības līdzfinansēt Kopienas atbalstu,

var piemērot samazinājumu, turpmāk – “brīvprātīgu modulāciju”, visiem tiešajiem maksājumiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 2. panta d) punkta nozīmē, kurus laikposmā no 2007. gada līdz 2012. gadam to teritorijās piešķir konkrētā kalendārajā gadā minētās regulas 2. panta e) punkta nozīmē.

2.   Neto summas, ko iegūst no brīvprātīgas modulācijas piemērošanas, ir pieejamas dalībvalstīs, kur tās radušās, kā Kopienas atbalsts pasākumiem saskaņā ar lauku attīstības programmām, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 finansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

3.   Samazinājumus saskaņā ar brīvprātīgu modulāciju veic, izmantojot to pašu aprēķinu bāzi, ko piemēro modulācijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. pantu. Šādus samazinājumus nepiemēro papildu summām, ko lauksaimniekiem piešķir saskaņā ar minētās regulas 12. pantu.

Piemērojot samazinājumu saskaņā ar brīvprātīgu modulāciju, lauksaimniekiem, kas saņem tiešos maksājumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003, piešķir papildu atbalsta summu, kas ir vienāda ar summu, ko iegūst, piemērojot samazinājuma procentu tiešo maksājumu pirmajiem EUR 5 000 vai mazākai summai. Šai papildu summai nepiemēro samazinājumus ne saskaņā ar brīvprātīgu modulāciju, ne saskaņā ar modulāciju atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. pantam.

Papildu atbalsta kopapjoms, kas izriet no šā punkta otrās daļas piemērošanas un ko dalībvalstī var piešķirt konkrētā kalendārajā gadā, nepārsniedz maksimālo apjomu, ko Komisija nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 144. panta 2. punktā minēto procedūru. Lai ievērotu minētos maksimālos apjomus, dalībvalstis vajadzības gadījumā veic lineāras procentuālas korekcijas attiecībā uz papildu atbalsta summām.

4.   Katra dalībvalsts katrā kalendārajā gadā piemēro vienu brīvprātīgas modulācijas likmi. Likmi var progresīvi pielāgot atbilstīgi iepriekš noteiktām pakāpēm. Samazinājuma maksimālā likme ir 20 %.

2. pants

1.   Divos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis pieņem lēmumu par brīvprātīgas modulācijas gada likmi, ko piemēro laikposmā no 2007. gada līdz 2012. gadam, un paziņo to Komisijai.

2.   Dalībvalstis, kas paredz piemērot brīvprātīgu modulāciju, veic izvērtēšanu, lai apzinātu brīvprātīgas modulācijas piemērošanas ietekmi, jo īpaši saistībā ar attiecīgo lauksaimnieku ekonomisko stāvokli, ņemot vērā nepieciešamību izvairīties no nepamatotas nevienlīdzīgas attieksmes pret lauksaimniekiem.

Dalībvalstīm, kas paredz piemērot reģionāli diferencētas likmes atbilstoši 3. panta 1. punktam, ir arī jāapzina šo diferencēto likmju ietekme, ņemot vērā nepieciešamību izvairīties no nepamatotas nevienlīdzīgas attieksmes pret lauksaimniekiem.

Attiecīgās dalībvalstis savus ietekmes izvērtējumus nosūta Komisijai kopā ar 1. punktā minēto paziņojumu.

3. pants

1.   Ikviena dalībvalsts, kurā – stājoties spēkā šai regulai – piemēro Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantā minēto tiešo maksājumu papildu samazinājumu sistēmu un kurā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 58. pantu vienreizējo maksājumu sistēmu piemēro reģionālā līmenī, laikposmā no 2007. gada līdz 2012. gadam var izvēlēties:

a)

atkāpjoties no šīs regulas 1. panta 3. punkta, nepiemērot minētā punkta otro daļu; un/vai

b)

atkāpjoties no šīs regulas 1. panta 4. punkta, piemērot likmes, kas ir reģionāli diferencētas atbilstīgi objektīviem kritērijiem. Katras dalībvalsts jebkurā reģionā maksimālā likme ir 20 %.

2.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, ikviena dalībvalsts, kas saskaņā ar šā panta 1. punktu piemēro reģionāli diferencētas brīvprātīgas modulācijas likmes, divos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā attiecībā uz laikposmu no 2007. gada līdz 2012. gadam iesniedz Komisijai izskatīšanai šādu informāciju:

a)

brīvprātīgas modulācijas gada likmes katram reģionam un visai teritorijai;

b)

gada kopsummas, ko samazina saskaņā ar brīvprātīgu modulāciju;

c)

attiecīgos gadījumos – kopējās gada papildu summas, kas vajadzīgas, lai segtu 1. panta 3. punkta otrajā daļā minēto atbalsta papildu summu;

d)

statistikas un citus pamatojuma datus, kas izmantoti b) un c) apakšpunktā minēto summu noteikšanā.

3.   Vajadzības gadījumā dalībvalstis iesniedz Komisijai atjauninājumu par 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajām summām. Minētos atjauninātos datus nosūta Komisijai līdz tā gada 31. decembrim, kas ir pirms kalendārā gada, uz kuru šīs summas attiecas, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 2. panta e) punktā.

4.   Ja Komisija pieprasa skaidrojumus attiecībā uz datiem, kas iesniegti saskaņā ar 2. un 3. punktu, dalībvalstis viena mēneša laikā sniedz atbildi uz šādu pieprasījumu.

4. pants

1.   Neto summas, ko iegūst no brīvprātīgas modulācijas piemērošanas, nosaka Komisija, pamatojoties uz:

a)

aprēķiniem – ja visā valstī izmanto vienu brīvprātīgas modulācijas likmi;

b)

summām, ko dalībvalstis paziņojušas savā pieteikumā saskaņā ar 3. panta 2. punktu, vai atjauninātajām summām saskaņā ar 3. panta 3. punktu – ja dalībvalstis piemēro reģionāli diferencētas likmes.

Minētās neto summas pieskaita Regulas (EK) Nr. 1698/2005 69. panta 4. un 5. punktā minētajam gada sadalījumam pa dalībvalstīm.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 3. punktā minētos maksimālos apjomus nepiemēro neto summām, ko saskaņā ar šā panta 1. punktu pieskaita.

Uz neto summām, ko saskaņā ar šā panta 1. punktu pieskaita gada sadalījumam pa dalībvalstīm, neattiecas Regulas (EK) Nr. 1290/2005 25. pants.

5. pants

Dalībvalstis, kuras piemēro brīvprātīgu modulāciju, un Komisija stingri uzrauga brīvprātīgas modulācijas īstenošanas ietekmi, jo īpaši attiecībā uz lauku saimniecību ekonomisko stāvokli, ņemot vērā nepieciešamību izvairīties no nepamatotas nevienlīdzīgas attieksmes pret lauksaimniekiem. Šajā nolūkā minētās dalībvalstis līdz 2008. gada 30. septembrim iesniedz Komisijai ziņojumu.

6. pants

Sīki izstrādātus noteikumus šīs sadaļas piemērošanai pieņem saskaņā ar:

a)

Regulas (EK) Nr. 1698/2005 90. panta 2. punktā minēto procedūru, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par brīvprātīgas modulācijas iekļaušanu lauku attīstības programmās; vai attiecīgi

b)

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 41. panta 2. punktā minēto procedūru, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par brīvprātīgas modulācijas finanšu pārvaldību un Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantā minēto tiešo maksājumu papildu samazinājumu sistēmas iekļaušanu shēmā, kas paredzēta šajā regulā.

7. pants

Komisija līdz 2008. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par brīvprātīgas modulācijas piemērošanu, vajadzības gadījumā to papildinot ar atbilstīgiem priekšlikumiem.

II   NODAĻA

GROZĪJUMS REGULĀ (EK) NR. 1290/2005 UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8. pants

Regulu (EK) Nr. 1290/2005 groza šādi:

1)

Regulas 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija nosaka summas, ko dara pieejamas ELFLA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. panta 2. punktu, 143.d un 143.e pantu un saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 378/2007 (6) 4. panta 1. punktu.

2)

Regulas 42. panta ievaddaļas otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Minētie noteikumi jo īpaši ietver normas:”.

9. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula ir uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 27. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. STEINBRÜCK


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2012/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 8. lpp.).

(2)  OV L 298, 23.9.2004., 3. lpp.

(3)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2013/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 13. lpp.).

(4)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.).

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(6)  OV L 95, 5.4.2007., 1. lpp.”;


Augša