EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32007R1494

Komisijas Regula (EK) Nr. 1494/2007 ( 2007. gada 17. decembris) par marķējuma formas un marķēšanas papildu prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz ražojumiem un iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 332, 18.12.2007., 25./26. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 07/12/2015; Atcelts ar 32015R2068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1494/oj

18.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1494/2007

(2007. gada 17. decembris)

par marķējuma formas un marķēšanas papildu prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz ražojumiem un iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu pārbaudīta papildus vides informācijas norādīšanas nepieciešamība Regulas (EK) Nr. 842/2006 7. panta 2. punktā minēto ražojumu un iekārtu marķējumā.

(2)

Marķēšanas prasībās ņemtas vērā Kopienā patlaban izmantojamās marķēšanas sistēmas ražojumiem un iekārtām, kurās izmanto fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kā arī tās marķēšanas sistēmas, kuras šādiem ražojumiem un iekārtām noteiktas nozares standartos.

(3)

Skaidrības labad ir ieteicams noteikt marķējumā norādāmās informācijas precīzu formulējumu. Dalībvalstīm jābūt iespējām pieņemt lēmumu par savas valodas izmantošanu šajā marķējumā.

(4)

Marķējumā jāiekļauj papildu informācija par to, vai saldēšanas un gaisa kondicionēšanas ražojumu un iekārtu, kā arī siltumsūkņu, uz kuriem attiecas šī regula, siltumizolācijas materiāla uzputošanai izmantotas fluorētas siltumnīcefekta gāzes, lai tādējādi veicinātu to iespējamu rekuperāciju no šīm putuplastmasām.

(5)

Ja fluorētas siltumnīcefekta gāzes attiecīgajā ražojumā vai iekārtā pievienotas ārpus ražošanas uzņēmumam, marķējumā jānorāda fluorēto siltumnīcefekta gāzu kopējais daudzums, kas ir ražojumā vai iekārtā.

(6)

Marķējumam jābūt izveidotam tā, lai tas būtu skaidri salasāms un noteikti atrastos tam paredzētajā vietā uz ražojuma vai iekārtas, kamēr attiecīgajā ražojumā vai iekārtā ir iekšā fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

(7)

Marķējuma novietojumam jābūt tādam, lai to varētu redzēt uzstādīšanas un apkopes darbinieki.

(8)

Uz gaisa kondicionēšanas ražojumiem un iekārtām un siltumsūkņiem marķējums jāpiestiprina, ņemot vērā attiecīgā ražojuma vai iekārtas tehniskās īpašības.

(9)

Iespēja marķējumā iekļaut papildu vides informāciju ražotājiem rada zināmas grūtības vajadzīgo pielāgojumu izdarīšanai attiecībā uz marķējumu, un tāpēc pirms šīs regulas piemērošanas ir jāparedz zināms laika posms.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 (2) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikta izmantojamā marķējuma forma un marķēšanas papildu prasības, kas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 842/2006 7. panta 2. punktā minētajiem ražojumiem un iekārtām.

2. pants

Marķēšanas prasības

1.   Ražojumiem un iekārtām, uz kurām attiecas šī regula, jābūt marķējumam, kurā ir šāda informācija:

a)

teksts “Satur Kioto protokolā noteiktās fluorētas siltumnīcefekta gāzes”;

b)

iekārtā esošo vai tajā izmantošanai paredzēto fluorēto siltumnīcefekta gāzu saīsināti ķīmiskie nosaukumi, iekārtas vai vielas apzīmēšanai izmantojot pieņemtu nozares standarta nomenklatūru;

c)

fluorēto siltumnīcefekta gāzu daudzums kilogramos;

d)

attiecīgos gadījumos teksts “Hermētiski noslēgts”.

2.   Šā panta 1. punktā minētajām prasībām papildu saldēšanas un gaisa kondicionēšanas ražojumi un iekārtas, kā arī siltumsūkņi, kuru siltumizolācijas materiāla uzputošanai izmantotas fluorētas siltumnīcefekta gāzes, pirms laišanas tirgū jāmarķē ar uzrakstu, kuram ir šāds teksts: “Materiāls uzputots ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.

3.   Gadījumos, kad fluorētas siltumnīcefekta gāzes var pievienot ārpus ražošanas uzņēmumam un ražotājs to kopējo daudzumu nav noteicis, marķējumā jānorāda ražošanas uzņēmumā iepildītais daudzums un marķējumā jāparedz vieta ārpus ražošanas uzņēmumam pievienojamā daudzuma norādīšanai, kā arī vieta, kur norādīt fluorēto siltumnīcefekta gāzu kopējo daudzumu.

4.   Dalībvalstis savās teritorijās var laist tirgū ražojumus un iekārtas, uz kurām attiecas šī regula, 1., 2. un 3. punktā minētās marķēšanas prasības var ievērot, izmantojot to oficiālās valodas.

3. pants

Marķējuma forma

1.   Informācija, kura minēta 2. pantā, jānorāda marķējumā, kas jāpiestiprina ražojumiem un iekārtām, uz kurām attiecas šī regula.

2.   Informācijai jāizceļas uz marķējuma fona, rakstzīmju lielumam un to attālumam jābūt tādam, lai informācija būtu skaidri salasāma.

Gadījumos, kad šajā regulā noteikto informāciju iekļauj marķējumā, kas jau ir piestiprināts attiecīgajam ražojumam vai iekārtai, tai izmantojamo rakstzīmju izmērs nedrīkst būt mazāks kā mazākajām rakstzīmēm, ar kurām rakstīta šajā marķējumā jau esošā informācija.

3.   Visam marķējumam un tā saturam jābūt izveidotam tā, lai parastos ekspluatācijas apstākļos būtu tam paredzētajā vietā uz ražojuma vai iekārtas un būtu skaidri salasāms, kamēr attiecīgajā ražojumā vai iekārtā ir fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

4. pants

Marķējuma novietojums

1.   Papildus Regulas (EK) Nr. 842/2006 7. panta 1. punktā norādītajām vietām marķējumu var izvietot uz esošajām uzrakstu plāksnēm vai informācijas marķējuma, tam blakus vai arī blakus apkopju veikšanai paredzētajām piekļuves vietām.

2.   Gaisa kondicionēšanas ražojumiem un iekārtām, kā arī siltumsūkņiem ar atsevišķām iekštelpu un āra sekcijām, kas savienotas cauruļvadu, pa kuru plūst aukstumnesējs, marķējuma informāciju piestiprina pie tās iekārtas daļas, kurā sākotnēji uzpilda aukstumnesēju.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2008. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


Augša