Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32007R1445

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1445/2007 ( 2007. gada 11. decembris ), ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu (Dokuments attiecas uz EEZ )

OV L 336, 20.12.2007., 1./24. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 10 Sējums 002 Lpp. 208 - 231

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 05/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1445/oj

20.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 336/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1445/2007

(2007. gada 11. decembris),

ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Lai iegūtu dalībvalstu iekšzemes kopprodukta (IKP) tiešu salīdzinājumu apjoma izteiksmē, ir būtiski, lai Kopienai būtu pirktspējas paritātes (turpmāk – “PPP”), kas novērš cenu līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm.

(2)

Kopienas PPP ir jāaprēķina atbilstīgi saskaņotai metodoloģijai, kas ir saderīga ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (3), ar kuru nosaka sistēmu nacionālo kontu izveidei dalībvalstīs.

(3)

Dalībvalstis tiek mudinātas sagatavot datus reģionālajām PPP.

(4)

Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (4), paredz, ka struktūrfondu finansējumam saskaņā ar konverģences mērķi atbilstīgi ir reģioni, kuri atbilst kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 2. līmenim, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (5). Šādu reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju, vērtējot PPP mērvienībās un aprēķinot pēc Kopienas 2000.-2002. gada datiem, ir mazāks par 75 % no ES 25 vidējā IKP tajā pašā pārskata periodā. Ja nav reģionālo PPP, būtu jāizmanto valstu PPP, lai izveidotu to reģionu sarakstu, kuri varētu izmantot struktūrfondus. Valstu PPP var izmantot arī tam, lai noteiktu katram reģionam piešķiramo līdzekļu apjomu.

(5)

Regula (EK) Nr. 1083/2006 paredz, ka Kohēzijas fonda finansējumam atbilstīgas ir dalībvalstis, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju, vērtējot PPP mērvienībās un aprēķinot pēc Kopienas 2001.-2003. gada datiem, ir mazāks par 90 % no ES 25 vidējā NKI un kurām ir programma Līguma 104. pantā minēto ekonomiskās konverģences kritēriju sasniegšanai.

(6)

XI pielikuma 1. pants Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos, kas paredzēti Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (6), (turpmāk – “Civildienesta noteikumi”) nosaka, ka Civildienesta noteikumu 65. panta 1. punktā paredzētās pārskatīšanas vajadzībām Komisija (Eurostat) katru gadu līdz oktobra beigām sagatavo ziņojumu par dzīves dārdzības izmaiņām Briselē, pirktspējas paritāti starp Briseli un konkrētām vietām dalībvalstīs un izmaiņām centrālajās valdībās strādājošo valstu civildienesta ierēdņu algu pirktspējā.

(7)

Komisija (Eurostat) katru gadu, pamatojoties uz brīvprātības principu, jau vāc no dalībvalstīm pamatinformāciju par PPP. Šī darbība dalībvalstīs jau ir kļuvusi par stabilu praksi. Tomēr, lai nodrošinātu ilgtspējīgu PPP izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu, ir vajadzīgs tiesiskais regulējums.

(8)

Lai pastāvīgi būtu pieejami visjaunākie dati, būtu jāturpina pašreizējā prakse regulāri sniegt provizoriskus rezultātus.

(9)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7).

(10)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro pielāgot definīcijas, koriģēt II pielikuma pamatpozīcijas un noteikt kvalitātes kritērijus. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(11)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, paredzēt kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai aprēķinātu un izplatītu tās – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(12)

Saskaņā ar Padomes Lēmuma 89/382/EEK, Euratom  (8) 3. pantu ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar minēto lēmumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šās regulas mērķis ir paredzēt kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par PPP un lai tās aprēķinātu un izplatītu.

2. pants

Darbības joma

1.   Sniedzamā pamatinformācija ir dati, kas vajadzīgi PPP aprēķināšanai un kvalitātes nodrošināšanai.

Pamatinformācija ietver cenas, IKP izlietojuma vērtības un citus datus, kas uzskaitīti I pielikumā.

Datu vākšanā ievēro I pielikumā noteikto minimālo biežumu. Biežāku datu vākšanu veic vienīgi pamatotos izņēmuma gadījumos.

2.   PPP aprēķina pēc valsts gada vidējām preču un pakalpojumu cenām, izmantojot pamatinformāciju, kas attiecas uz dalībvalstu ekonomisko teritoriju, kā noteikts Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (turpmāk – “EKS 95”).

3.   PPP aprēķina saskaņā ar II pielikumā uzskaitītajām pamatpozīcijām, kas atbilst attiecīgajām IKP klasifikācijām, kuras noteiktas Regulā (EK) Nr. 2223/96.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a)

“pirktspējas paritātes” (“PPP”) ir telpiskie deflatori un valūtas konvertētāji, kas novērš dalībvalstu cenu līmeņu atšķirību ietekmi un tādējādi ļauj veikt IKP komponentu apjoma salīdzinājumus un cenu līmeņu salīdzinājumus;

b)

“pirktspējas līmenis” (“PSL”) ir mākslīga kopēja atsauces valūtas vienība, ko Eiropas Savienībā izmanto ekonomikas summāro rādītāju apjoma izteikšanai, lai veiktu telpiskus salīdzinājumus tādā veidā, ka tiek likvidētas dalībvalstu cenu līmeņa atšķirības;

c)

“cenas” ir pircēju cenas, ko maksā galapatērētāji;

d)

“izlietojuma vērtības” ir IKP izlietojuma komponentu daļas faktiskajās cenās;

e)

“pamatpozīcija” ir posteņu apkopojuma zemākais līmenis IKP sadalījumā, kuram aprēķina paritātes;

f)

“posteņi” ir preces vai pakalpojumi, kas precīzi definēti izmantošanai cenu novērošanā;

g)

termins “faktiskā un nosacītā īres maksa” ir lietots nozīmē, kāda tam piešķirta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1722/2005 (9);

h)

termins “darba ņēmēju kompensācija” ir lietots nozīmē, kāda tam piešķirta Regulā (EK) Nr. 2223/96;

i)

“laika korekcijas koeficienti” ir koeficienti, ko izmanto, lai apsekošanas laikā iegūtās vidējās cenas pārrēķinātu gada vidējās cenās;

j)

“telpiskie korekcijas koeficienti” ir koeficienti, ko izmanto, lai vidējās cenas, kas iegūtas vienā vai vairākās vietās dalībvalsts ekonomiskajā teritorijā, pārrēķinātu valsts vidējās cenās;

k)

“reprezentatīvi posteņi” ir posteņi, kuri pamatpozīcijas relatīvo kopējo izdevumu izteiksmē ir vieni no vissvarīgākajiem posteņiem, ko pērk valsts tirgos, vai kurus par tādiem uzskata;

l)

“reprezentativitātes indikatori” ir marķieri vai citi indikatori, kas apzīmē posteņus, kurus dalībvalstis ir izraudzījušās par reprezentatīviem;

m)

“ekvireprezentativitāte” ir īpašība, kas vajadzīga posteņu saraksta sastādīšanā pamatpozīcijai, kur katra dalībvalsts var novērot cenas tādam reprezentatīvu preču skaitam, kas atbilst pamatpozīcijas aptverto ražojumu un cenu līmeņu daudzveidībai un izdevumiem attiecīgajā pamatpozīcijā;

n)

“transitīvs” ir īpašība, kuras dēļ jebkuru divu dalībvalstu tiešs salīdzinājums dod to pašu iznākumu, ko netiešs salīdzinājums caur kādu citu dalībvalsti;

o)

“kļūda” ir nepareizas pamatinformācijas izmantošana vai aprēķinu procedūras nepareiza piemērošana;

p)

“pārskata gads” ir kalendārais gads, uz kuru attiecas noteikti gada rezultāti;

q)

“noturība” ir tad, ja, rezultātus sākotnēji aprēķinot dalībvalstu grupai un vēlāk tos aprēķinot plašākai dalībvalstu grupai, tik un tā saglabājas sākotnējās dalībvalstu grupas savstarpējās PPP.

4. pants

Uzdevumi un pienākumi

1.   Komisijas (Eurostat) pienākumi ir:

a)

koordinēt pamatinformācijas sniegšanu;

b)

aprēķināt un publicēt PPP;

c)

saskaņā ar 7. pantu nodrošināt PPP kvalitāti;

d)

apspriežoties ar dalībvalstīm, izstrādāt un darīt zināmu metodoloģiju;

e)

nodrošināt to, lai dalībvalstīm būtu iespēja izteikt piezīmes par PPP rezultātiem pirms publicēšanas un lai visas šādas piezīmes tiktu pienācīgi ņemtas vērā; un

f)

izstrādāt un izplatīt I pielikuma 1.1. punktā minēto metodoloģijas rokasgrāmatu.

2.   Sniedzot pamatinformāciju, dalībvalstis ievēro I pielikumā izklāstīto procedūru.

Dalībvalstis ne ilgāk kā mēneša laikā rakstveidā apstiprina to pārziņā esošā apsekojuma rezultātus, kad ir pabeigts datu validācijas process, kā noteikts I pielikuma 5.2. punktā.

Dalībvalstis apstiprina datu vākšanas metodoloģiju un pārbauda datu ticamību, tostarp Komisijas (Eurostat) sniegto pamatinformāciju.

5. pants

Pamatinformācijas nodošana

1.   I pielikumā uzskaitīto informāciju dalībvalstis pārsūta Komisijai (Eurostat) saskaņā ar pastāvošajiem Kopienas noteikumiem par datu pārraidi.

2.   I pielikumā uzskaitītā pamatinformācija pārsūtāma tajā pašā pielikumā noteiktajā tehniskajā formā un termiņos.

3.   Gadījumos, kad pamatinformācijas posteņus dalībvalstīm sniedz Komisija (Eurostat), Komisija nosūta metodes skaidrojumu, lai dalībvalstis varētu veikt ticamības pārbaudi.

6. pants

Statistikas vienības

1.   I pielikumā uzskaitīto pamatinformāciju iegūst vai nu no statistikas vienībām, kas definētas Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 (10), vai no citiem avotiem, kas dod datus, kuri atbilst I pielikuma 5.1. punktā noteiktajām kvalitātes prasībām. Katra dalībvalsts, pārsūtot datus, paziņo Komisijai statistiskas vienības vai avota veidu.

2.   Statistikas vienības, ko dalībvalstis aicina sniegt datus vai sadarboties datu vākšanā, ļauj novērot faktiski maksātās cenas un sniedz patiesu un pilnīgu informāciju, kad tā tiek pieprasīta.

7. pants

Kvalitātes kritēriji un kontrole

1.   Komisija (Eurostat) un dalībvalstis izveido kvalitātes kontroles sistēmu, kuras pamatā ir ziņojumi un vērtējumi, kas noteikti I pielikuma 5.3. punktā.

2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) pēc tās lūguma visu informāciju, kas vajadzīga I pielikumā uzskaitītās pamatinformācijas kvalitātes izvērtēšanai.

Dalībvalstis arī sniedz Komisijai (Eurostat) sīkas ziņas un iemeslus vēlākām izmaiņām izmantotajās metodēs vai atkāpēm no I pielikumā minētās metodoloģijas rokasgrāmatas, kā arī par iemesliem šādai rīcībai.

3.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) kvalitātes pārskatus par apsekojumiem, kuri ir tās pārziņā, kā noteikts I pielikuma 5. iedaļā.

4.   Kvalitātes kontroles pamatā esošos kopējos kritērijus un kvalitātes ziņojumu struktūru, kā norādīts I pielikuma 5.3. punktā, nosaka saskaņā ar 11. panta 3. punktā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

8. pants

Biežums

Komisija (Eurostat) aprēķina PPP par katru kalendāro gadu.

9. pants

Datu izplatīšana

1.   Komisija (Eurostat) publicē galīgos gada rezultātus ne vēlāk kā 36 mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Publikācijai jābalstās uz datiem, kas ir Komisijas (Eurostat) rīcībā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms publikācijas dienas.

Šis punkts neiespaido Komisijas (Eurostat) tiesības publicēt provizoriskus rezultātus agrāk nekā 36 mēnešus pēc pārskata gada beigām, un Komisija (Eurostat) dara tos publiski pieejamus, tostarp savā tīmekļa vietnē.

2.   Komisijas (Eurostat) publicētajos rezultātos apkopotā līmenī par katru dalībvalsti ir vismaz šādi dati:

a)

PPP IKP līmenī;

b)

PPP privāto mājsaimniecību patēriņa izdevumiem un faktiskajam individuālajam patēriņam;

c)

cenu līmeņa indeksi, kas attiecas uz Kopienas vidējo līmeni; un

d)

IKP, privāto mājsaimniecību patēriņa izdevumi un faktiskais individuālais patēriņš un attiecīgie PSL skaitļi uz vienu iedzīvotāju.

3.   Ja aprēķina rezultātus par plašāku valstu grupu, dalībvalstu PPP tik un tā ir jāsaglabā, ievērojot noturības principu.

4.   Publicētās galīgās PPP parasti nepārskata.

Tomēr, ja ir kļūdas, uz ko attiecas I pielikuma 10. iedaļa, labotus rezultātus publicē saskaņā ar minētajā iedaļā noteikto kārtību.

Vispārēju ārkārtas pārskatīšanu veic tad, ja, mainoties EKS 95 pamatā esošajām koncepcijām, kas iespaido PPP rezultātus, IKP apjoma indekss kādai dalībvalstij mainās par vairāk nekā vienu procenta punktu.

10. pants

Korekcijas koeficienti

Dalībvalstīm neprasa veikt apsekojumus vienīgi tāpēc, lai noteiktu korekcijas koeficientus, kas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem piemērojami Kopienas ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumam un pensijām.

11. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

12. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Šās regulas noteikumu īstenošanai vajadzīgos pasākumus, tostarp pasākumus sakarā ar saimnieciskām un tehniskām pārmaiņām, pieņem 2. un 3. punktā noteiktajā kārtībā, ciktāl tas dalībvalstīm nerada nesamērīgu izmaksu palielinājumu.

2.   Turpmāk norādītos pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru:

a)

nosaka minimālo standartu kopumu, lai panāktu datu būtisko salīdzināmību un reprezentativitāti, kā norādīts I pielikuma 5.1. un 5.2. punktā;

b)

nosaka precīzas prasības attiecībā uz izmantojamo metodoloģiju, kā norādīts I pielikumā; un

c)

izveido un koriģē pamatpozīciju satura detalizētus aprakstus, ar nosacījumu, ka tie joprojām ir saderīgi ar EKS 95 vai jebkādu turpmāku sistēmu.

3.   Turpmāk norādītos pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp papildinot to ar jauniem elementiem, pieņem saskaņā ar 11. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

a)

pielāgo definīcijas;

b)

pielāgo pamatpozīciju sarakstu (kā norādīts II pielikumā); un

c)

atbilstīgi 7. panta 4. punktam nosaka kvalitātes kritērijus un kvalitātes ziņojumu struktūru.

13. pants

Finansējums

1.   Dalībvalstis no Komisijas saņem finansiālu ieguldījumu ne vairāk kā 70 % apjomā no izmaksām, kas ir atbilstīgas saskaņā ar Komisijas dotāciju noteikumiem.

2.   Šāda finansiālā ieguldījuma apjomu nosaka kā daļu no Eiropas Savienības ikgadējām budžeta procedūrām. Budžeta lēmējinstitūcija nosaka apropriācijas, kas pieejamas katrā no gadiem.

14. pants

Pārskatīšana un ziņojums

Šīs regulas noteikumus pārskata pēc pieciem gadiem pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Vajadzības gadījumā tos groza, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu un priekšlikumu, kas iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2007. gada 11. decembris

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LOBO ANTUNES


(1)  OV C 318, 23.12.2006., 45. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2007. gada 13. novembra Lēmums.

(3)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1989/2006 (OV L 411, 30.12.2006., 6. lpp.).

(5)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 105/2007 (OV L 39, 10.2.2007., 1. lpp.).

(6)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1895/2006 (OV L 397, 30.12.2006., 6. lpp.).

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(8)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(9)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1722/2005 (2005. gada 20. oktobris) par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem saistībā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (OV L 276, 21.10.2005., 5. lpp.).

(10)  Padomes Regula (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

METODOLOĢIJA

1.   METODOLOĢIJAS ROKASGRĀMATA UN DARBA PROGRAMMA

1.1.   Komisija (Eurostat), apspriežoties ar dalībvalstīm, nodrošina metodoloģijas rokasgrāmatu, kurā aprakstītas dažādos PPP apkopošanas posmos izmantojamās metodes, tostarp metodes trūkstošās pamatinformācijas noteikšanai un trūkstošo paritāšu aprēķināšanai. Metodoloģijas rokasgrāmata tiks pārskatīta ikreiz, kad tiek izdarīta kāda ievērojama izmaiņa metodoloģijā. Tā var ieviest jaunas metodes datu kvalitātes uzlabošanai, izmaksu pazemināšanai vai sloga samazināšanai datu sniedzējiem.

1.2.   Līdz katra gada 30. novembrim Komisija (Eurostat), apspriežoties ar dalībvalstīm, izveido ikgadējo darba programmu nākamajam kalendārajam gadam, kurā nosaka vajadzīgās pamatinformācijas specifikācijas un sniegšanas grafiku attiecīgajam gadam.

1.3.   Ikgadējā darba programmā nosaka dalībvalstīm izmantojamo datu sniegšanas formu un citas darbības, kas vajadzīgas, lai īstenotu PPP aprēķināšanu un publicēšanu.

1.4.   Pamatinformāciju, kas iesniegta saskaņā ar 1.2. punktu, var pārskatīt, taču pārskata gada rezultātus aprēķina pēc informācijas, kas pieejama saskaņā ar 9. pantā aprakstīto grafiku. Ja informācija nav pilnīga vai nav pieejama attiecīgajā datumā, Komisija (Eurostat) aprēķina trūkstošo pamatinformāciju.

1.5.   Ja dalībvalsts neiesniedz pilnīgu pamatinformāciju, tā paskaidro, kāpēc šī informācija ir nepilnīga, kad tā iesniegs pilnīgu informāciju, vai arī – attiecīgos gadījumos – kādēļ nevar iesniegt pilnīgu informāciju.

2.   PAMATINFORMĀCIJA

2.1.   Pamatinformācijas posteņi

Šās regulas vajadzībām pamatinformācija saskaņā ar 2. un 4. pantu ietvers sekojošo un jaunu datu sniegšanas minimālais biežums būs šāds:

Pamatinformācija

Minimālais biežums

IKP izlietojuma vērtības (1)

Katru gadu

Faktiskā un nosacītā īres maksa (2)

Katru gadu

Darba ņēmēju kompensācija

Katru gadu

Laika korekcijas koeficienti

Katru gadu

Patēriņa preču un pakalpojumu cenas un attiecīgie reprezentativitātes indikatori

3 gadi (3)

Ražošanas līdzekļu cenas

3 gadi

Būvprojektu cenas

3 gadi

Telpiskie korekcijas koeficienti

6 gadi

2.2.   Pamatinformācijas iegūšanas kārtība

Komisija (Eurostat), uzklausījusi dalībvalstu viedokļus, nosaka avotus un datu sniedzējus, kas jāizmanto katrā no iepriekš dotajiem pamatinformācijas posteņiem. Ja Komisija (Eurostat) iegūst pamatinformāciju no tāda datu sniedzēja, kas nav dalībvalsts, dalībvalsts ir atbrīvota no 5.1.4.-5.1.13. apakšpunktā izklāstītajiem pienākumiem.

3.   VALSTS VIDĒJĀS CENAS

3.1.   Neatkarīgi no 2. panta 2. punkta noteikumiem datu vākšanu var ierobežot līdz vienam vai vairākiem ekonomiskās teritorijas punktiem. Tādus datus var izmantot PPP aprēķiniem, ja vien tiem ir pievienoti atbilstīgi telpiskie korekcijas koeficienti. Šādus telpiskos korekcijas koeficientus izmanto, lai apsekojumu datus šajos punktos pielāgotu datiem, kas reprezentē valsts vidējos datus.

3.2.   Telpiskos korekcijas koeficientus iesniedz pamatpozīciju līmenī. Apsekojuma pārskata periodā tie nedrīkst būt vairāk nekā sešus gadus veci.

4.   GADA VIDĒJĀS CENAS

Neatkarīgi no 2. panta 2. punkta noteikumiem datu vākšanu var ierobežot līdz konkrētam laika posmam. Šādus datus var izmantot PPP aprēķiniem, ja vien tiem ir pievienoti atbilstīgi laika korekcijas koeficienti. Šādus laika korekcijas koeficientus izmanto, lai apsekojumu datus šajā laikposmā pielāgotu datiem, kas reprezentē gada vidējos datus.

5.   KVALITĀTE

5.1.   Pamatinformācijas minimālie standarti

5.1.1.   Posteņu saraksts, kam jāvāc cenas, veidojams tā, lai aptvertu posteņus, kuru specifikācijas nodrošina salīdzināmību starp valstīm.

5.1.2.   Posteņu saraksts, kam jāvāc cenas, veidojams tā, lai katra dalībvalsts var katrā pamatpozīcijā uzrādīt vismaz vienu reprezentatīvu posteni, kuram var novērot cenu vismaz vienā citā valstī.

5.1.3.   Posteņu saraksts veidojams tā, lai panāktu augstāko iespējamo ekvireprezentativitātes līmeni, tā ka katrai valstij katrā pamatpozīcijā ir jābūt cenai vismaz vienam reprezentatīvam postenim un šim reprezentatīvajam postenim jābūt cenai vismaz vēl vienā citā valstī.

5.1.4.   Katra dalībvalsts posteņu cenas vāc atbilstīgi specifikācijām posteņu sarakstā.

5.1.5.   Katra dalībvalsts katrā pamatpozīcijā savāc cenas pietiekamam daudzumam posteņu, kas ir pieejami tās tirgū, pat ja nevar uzskatīt, ka tie reprezentē attiecīgo pamatpozīciju.

5.1.6.   Katra dalībvalsts katrā pamatpozīcijā sniedz vismaz viena reprezentatīva posteņa cenas. Reprezentatīvie posteņi uzrādāmi ar reprezentativitātes indikatoru.

5.1.7.   Katra dalībvalsts savāc pietiekamu daudzumu cenu kvotu par katru posteni, kam ir cena, lai nodrošinātu ticamu katra posteņa vidējo cenu, ņemot vērā tā tirgus struktūru.

5.1.8.   Veikalu atlase veidojama tā, lai adekvāti atspoguļotu iekšzemes patēriņa modeli dalībvalstī atbilstīgi postenim.

5.1.9.   Veikalu atlase konkrētā vietā jāveic tā, lai adekvāti atspoguļotu attiecīgās vietas iedzīvotāju patēriņu un posteņu pieejamību.

5.1.10.   Katra dalībvalsts sniedz Komisijai (Eurostat) datus par darba ņēmēju kompensāciju atlasītajos nodarbošanās veidos ar atsauci uz nozari “Valsts pārvalde” (S 13), kas noteikta EKS 95.

5.1.11.   Katra dalībvalsts sniedz Komisijai (Eurostat) laika korekcijas koeficientus, kas ļauj aprēķināt PPP pēc cenām, kas savāktas konkrētā laikā un adekvāti atspoguļo gada vidējo cenu līmeni.

5.1.12.   Katra dalībvalsts sniedz Komisijai (Eurostat) telpiskos korekcijas koeficientus, kas ļauj aprēķināt PPP pēc cenām, kas savāktas konkrētās vietās un adekvāti atspoguļo valsts vidējo cenu līmeni.

5.1.13.   Katra dalībvalsts sniedz Komisijai (Eurostat) svarus, kas attiecas uz katru pamatpozīciju, kā noteikts II pielikumā, kas atspoguļo izlietojuma modeli dalībvalstī pārskata gadā.

5.2.   Cenu apsekojumu rezultātu apstiprināšanas minimālie standarti

5.2.1.   Pirms datu nosūtīšanas Komisijai (Eurostat) katra dalībvalsts pārbauda datu derīgumu, pamatojoties uz

maksimālajām un minimālajām cenām,

vidējo cenu un variāciju koeficientu,

posteņu skaitu katrā pamatpozīcijā, kam savāktas cenas,

reprezentatīvo posteņu skaitu katrā pamatpozīcijā, kam savāktas cenas, un

novēroto cenu skaitu katram postenim.

5.2.2.   Komisija (Eurostat) dalībvalstīm nodrošina elektronisku programmu ar algoritmiem, kas vajadzīgi 5.2.1. apakšpunkta izpildei.

5.2.3.   Komisija (Eurostat) pirms apsekojumu galīgo rezultātu iegūšanas saziņā ar dalībvalstīm izdara derīguma pārbaudes, pamatojoties uz indikatoriem, kuru starpā ir šādi:

Par katru pamatpozīciju:

posteņu skaits, kam katrā valstī novērotas cenas;

posteņu skaits, kam katra valsts piešķīrusi reprezentativitātes indikatoru;

cenu līmeņa indekss;

rezultāti iepriekšējam apsekojumam par to pašu pamatpozīciju; un

katras valsts cenu līmeņa indeksi PPP izteiksmē.

Par katru posteni:

katras valsts novēroto cenu skaits; un

variācijas koeficienti:

i)

vidējām cenām valstu valūtās,

ii)

cenu līmeņa indeksiem PPP izteiksmē,

iii)

katras valsts cenu līmeņa indeksiem PPP izteiksmē.

5.2.4.   Komisija (Eurostat) pirms PPP rezultātu finalizēšanas agregātlīmenī veic validāciju, pamatojoties uz indikatoriem, kuru starpā ir šādi:

Kopējā IKP un tā galveno summāro rādītāju līmenī:

IKP izlietojuma vērtību un iedzīvotāju skaita aprēķinu atbilstība publicētajiem datiem;

kārtējo un iepriekšējo aprēķinu apjoma indeksu salīdzinājums uz vienu iedzīvotāju;

kārtējo un iepriekšējo aprēķinu cenu līmeņa indeksu salīdzinājums.

Katras pamatpozīcijas līmenī:

kārtējo un iepriekšējo aprēķinu IKP svaru struktūras salīdzinājums;

attiecīgos gadījumos – trūkstošo datu aprēķini.

5.3.   Ziņošana un novērtēšana

5.3.1.   Katra dalībvalsts ved dokumentāciju, kurā pilnīgi aprakstīta šās regulas īstenošana. Dokumentācijai jābūt pieejamai Komisijai (Eurostat) un citām dalībvalstīm.

5.3.2.   Vismaz vienreiz sešos gados katra dalībvalsts savu PPP procesu nodod novērtēt Komisijai (Eurostat). Novērtēšanā, kas tiek plānota reizi gadā un iekļauta gada darba programmā, izskata atbilstību šai regulai. Balstoties uz novērtējumu, Komisija (Eurostat) sastāda ziņojumu un nodrošina tā publisku pieejamību, tostarp savā tīmekļa vietnē.

5.3.3.   Saskaņā ar 7. panta 3. punktu drīz pēc katra patēriņa cenu apsekojuma Komisijai (Eurostat) ir jāiesniedz atbildīgās dalībvalsts ziņojums ar informāciju par to, kā apsekojums veikts. Komisija (Eurostat) iesniedz katrai dalībvalstij šo ziņojumu kopsavilkumu.

6.   PATĒRIŅA CENU APSEKOŠANAS PROCEDŪRA

6.1.   Dalībvalstis izpilda cenu apsekošanu saskaņā ar darba programmu.

6.2.   Katram apsekojumam Komisija (Eurostat) sagatavo apsekojuma posteņu sarakstu, kura pamatā ir priekšlikumi, kurus izsaka katra dalībvalsts par katru pamatpozīciju.

6.3.   Komisija (Eurostat) sniedz katra apsekojuma saraksta visu specifikāciju tulkojumu visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās kopā ar posteņu sarakstu.

7.   APRĒĶINĀŠANAS PROCEDŪRA

7.1.   Divpusējo paritāšu aprēķināšana pamatpozīciju līmenī

a)

daudzpusējo Éltető-Köves-Szulc (turpmāk – “EKS”) paritāšu aprēķināšanai pamatpozīciju līmenī pamatā ir matrica ar divpusējām paritātēm katram piedalošos valstu pārim;

b)

divpusējo paritāšu aprēķinu izdara ar atsauci uz cenām, kas novērotas attiecīgajiem posteņiem un reprezentativitātes indikatoriem, kuri uz tiem attiecināti;

c)

vidējo apsekojuma cenu katram postenim nosaka kā vienkāršu aritmētisko vidējo vērtību no novērotajām cenām, kas reģistrētas minētajam postenim;

d)

valsts gada vidējo cenu aprēķina, ja nepieciešams, balstoties uz vidējo apsekojuma cenu, izmantojot atbilstīgus telpiskos un laika korekciju koeficientus;

e)

pēc tam, ja iespējams, posteņiem un piedalošos valstu pāriem aprēķina koriģēto vidējo cenu attiecības un to apgrieztās vērtības;

f)

tad aprēķina PPP, ja iespējams, visiem piedalošos valstu pāriem attiecībā uz pamatpozīciju. Katram piedalošos valstu pārim PPP aprēķina kā svērto ģeometrisko vidējo vērtību no:

ģeometriskās vidējās vērtības no to posteņu cenu attiecībām, kuri ir uzrādīti kā reprezentatīvi abām valstīm;

ģeometriskās vidējās vērtības no to posteņu cenu attiecībām, kuri ir uzrādīti kā reprezentatīvi pirmajai valstij, bet ne otrajai valstij;

ģeometriskās vidējās vērtības no to posteņu cenu attiecībām, kuri ir uzrādīti kā reprezentatīvi otrajai valstij, bet ne pirmajai valstij;

izmantojot svarus, kas atspoguļo visu posteņu, kuriem abas valstis noteikušas cenas, relatīvo reprezentativitāti.

7.2.   Trūkstošo divpusējo paritāšu aplēses

Ja kādai pamatpozīcijai divpusējo PPP nevar aprēķināt, trūkstošās divpusējās PPP aprēķina, ja iespējams, izmantojot netiešo paritāšu ar trešām valstīm ģeometriskās vidējās vērtības noteikšanas standarta metodi. Ja pēc šiem aprēķiniem divpusējo PPP pamatpozīcijas matricā kādai pamatpozīcijai arvien vēl trūkst kādas vērtības, tad daudzpusējo EKS paritāšu aprēķināšana nav iespējama valstīm, kurām trūkst divpusējo PPP. Tādas trūkstošas EKS paritātes tad aprēķina Komisija (Eurostat), izmantojot standarta PPP no līdzīgām pamatpozīcijām vai citu piemērotu novērtēšanas metodi.

7.3.   Divpusējo paritāšu aprēķināšana agregātlīmenī

a)

divpusējo paritāšu aprēķināšanu konkrētā nacionālo kontu agregātlīmenī izdara, izmantojot EKS paritātes (sk. 7.4. punktu) un IKP izlietojuma vērtības attiecīgajām pamatpozīcijām;

b)

pēc tam izraudzītajā apkopojuma līmenī aprēķina Laspeiresa tipa paritāti kā aritmētisko vidējo vērtību no attiecīgo pamatpozīciju paritātēm, kuras svērtas ar relatīvajiem procentiem (vai nominālvērtībām) katra piedalošos valstu pāra otrajai valstij;

c)

pēc tam izraudzītajā apkopojuma līmenī aprēķina Paasche tipa paritāti kā harmonisko vidējo vērtību no attiecīgo pamatpozīciju paritātēm, kuras svērtas ar relatīvajiem procentiem (vai nominālvērtībām) katra piedalošos valstu pāra pirmajai valstij;

d)

pēc tam izraudzītajā apkopojuma līmenī aprēķina Fišera tipa paritāti kā ģeometrisko vidējo vērtību no Laspeiresa tipa un Paasche tipa paritātēm, kas noteiktas katram piedalošos valstu pārim.

7.4.   Transitīvo daudzpusējo PPP aprēķināšana

Transitīvās daudzpusējās paritātes aprēķina vai nu pamatpozīciju līmenī, vai kādā no agregāta līmeņiem, izmantojot EKS metodi, balstoties uz Fišera tipa paritāšu pilno matricu starp katru iesaistīto valstu pāri, šādi:

Image

kur tEKSs apzīmē EKS paritāti starp valsti s un valsti t;

tFs apzīmē Fišera tipa paritāti starp valsti s un valsti t;

z apzīmē iesaistīto valstu skaitu.

8.   NOSŪTĪŠANA

8.1.   Komisija (Eurostat) nodrošina dalībvalstīm veidnes PPP aprēķināšanai nepieciešamās pamatinformācijas nosūtīšanai.

8.2.   Dalībvalstis nosūta pamatinformāciju Komisijai (Eurostat) saskaņā ar paraugiem.

9.   PUBLICĒŠANA

Papildus 9. panta 2. punkta noteikumiem Komisija (Eurostat), apspriežoties ar dalībvalstīm, var publicēt rezultātus vairāk detalizētā līmenī.

10.   LABOJUMI

10.1.   Atklājusi kļūdu, dalībvalsts nekavējoties un pēc savas iniciatīvas sniedz Komisijai (Eurostat) pareizu pamatinformāciju. Turklāt dalībvalsts informē Komisiju (Eurostat) par aprēķinu metožu katru varbūtēju neatbilstīgu izmantojumu.

10.2.   Pēc dalībvalsts vai Komisijas (Eurostat) pieļautas kļūdas apzināšanas Komisija (Eurostat) informē dalībvalstis un viena mēneša laikā pārrēķina PPP.

10.3.   Ja atklāto kļūdu dēļ IKP līmenī uz vienu iedzīvotāju kādas dalībvalsts PPS mainās par vismaz 0,5 procenta punktiem, Komisija (Eurostat) iespējami drīz publicē labojumu, ja vien kļūdas netiek atklātas vairāk nekā trīs mēnešus pēc rezultātu publicēšanas.

10.4.   Ja gadījusies kļūda, atbildīgā iestāde veic pasākumus, lai turpmāk novērstu līdzīgus atgadījumus.

10.5.   Ja labojumi IKP izlietojuma vērtībās vai iedzīvotāju skaita aprēķinos izdarīti vairāk nekā 33 mēnešus pēc pārskata gada beigām, nav vajadzīgs labot PPP rezultātus.


(1)  Šīs vērtības ir saderīgas ar nacionālajos kontos pieejamo kopsummu viszemāko līmeni. Ja prasītie detalizētie dati nav pieejami, dalībvalsts var iesniegt trūkstošo pozīciju precīzākos novērtējumus

(2)  Ja dati par faktisko īres maksu nav pieejami vai tiem trūkst statistiskas ticamības, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1722/2005 cenu pieejas vietā var izmantot metodoloģijas rokasgrāmatā aprakstīto mājokļu fonda kvantitātes pieeju.

(3)  Minimālais biežums attiecas uz datu sniegšanu par konkrētu preču grupu saistībā ar kārtējo apsekojumu ciklu.


II PIELIKUMS

3. panta e) punktā definētās pamatpozīcijas

BH Nr.

Apraksts

MĀJSAIMNIECĪBU INDIVIDUĀLA PATĒRIŅA IZDEVUMI

PĀRTIKA UN BEZALKOHOLA DZĒRIENI

 

Pārtika

 

Maize un labības produkti [COICOP 01.1.1]

1

Rīsi

2

Citāda labība, milti un citi labības produkti

3

Maize

4

Citi konditorejas izstrādājumi

5

Makaronu izstrādājumi

 

Gaļa [COICOP 01.1.2]

6

Liellopu un teļa gaļa

7

Cūkgaļa

8

Jēra gaļa, aitu un kazu gaļa

9

Mājputni

10

Citāda gaļa un subprodukti

11

Kulinārijas un citādi gaļas izstrādājumi

 

Zivis un pārtika no jūras dzīvniekiem un augiem [COICOP 01.1.3]

12

Svaigas, dzesinātas vai saldētas zivis un pārtika no jūras dzīvniekiem un augiem

13

Konservētas vai pārstrādātas zivis un pārtika no jūras dzīvniekiem un augiem

 

Piens, siers un olas [COICOP 01.1.4]

14

Svaigs piens

15

Konservēts piens un citi piena produkti

16

Siers

17

Olas un olu produkti

 

Eļļas un tauki [COICOP 01.1.5]

18

Sviests

19

Margarīns

20

Citas pārtikas eļļas un tauki

 

Augļi [COICOP 01.1.6]

21

Svaigi vai dzesināti augļi

22

Saldēti, konservēti vai pārstrādāti augļi un augļu produkti

 

Dārzeņi [COICOP 01.1.7]

23

Svaigi vai dzesināti dārzeņi, izņemot kartupeļus

24

Svaigi vai dzesināti kartupeļi

25

Saldēti, konservēti vai pārstrādāti dārzeņi un dārzeņu produkti

 

Cukurs, ievārījums, medus, šokolāde un konditorejas izstrādājumi [COICOP 01.1.8]

26

Cukurs

27

Ievārījumi, marmelādes un medus

28

Konditorejas izstrādājumi, šokolāde un citi kakao izstrādājumi

29

Pārtikā izmantojamais ledus, saldējums un šerbets

 

Citur neminēti pārtikas produkti COICOP 01.1.9]

30

Citur neminēti pārtikas produkti

 

Bezalkohola dzērieni

 

Kafija, tēja un kakao [COICOP 01.2.1]

31

Kafija, tēja un kakao

 

Minerālūdeņi, bezalkohola dzērieni, augļu un dārzeņu sulas [COICOP 01.2.2]

32

Minerālūdeņi

33

Bezalkohola dzērieni un koncentrāti

34

Augļu un dārzeņu sulas

ALKOHOLISKIE DZĒRIENI, TABAKA UN NARKOTIKAS

 

Alkoholiskie dzērieni

 

Stiprie alkoholiskie dzērieni [COICOP 02.1.1]

35

Stiprie alkoholiskie dzērieni

 

Vīns [COICOP 02.1.2]

36

Vīns

 

Alus [COICOP 02.1.3]

37

Alus

 

Tabaka

 

Tabaka [COICOP 02.2.0]

38

Tabaka

 

Narkotikas

 

Narkotikas [COICOP 02.3.0]

39

Narkotikas

APĢĒRBI UN APAVI

 

Apģērbi

 

Apģērbu materiāli [COICOP 03.1.1]

40

Apģērbu materiāli

 

Apģērba gabali [COICOP 03.1.2]

41

Vīriešu apģērbi

42

Sieviešu apģērbi

43

Bērnu un zīdaiņu apģērbi

 

Citi apģērba gabali un apģērba piederumi [COICOP 03.1.3]

44

Citi apģērba gabali un apģērba piederumi

 

Apģērbu tīrīšana, labošana un noma [COICOP 03.1.4]

45

Apģērbu tīrīšana, labošana un noma

 

Apavi

 

Kurpes un citi apavi [COICOP 03.2.1]

46

Vīriešu apavi

47

Sieviešu apavi

48

Bērnu un zīdaiņu apavi

 

Apavu labošana un noma [COICOP 03.2.2]

49

Apavu labošana un noma

MĀJOKLIS, ŪDENS, ELEKTRĪBA, GĀZE UN CITI KURINĀMIE

 

Mājokļa faktiskā īres maksa

 

Mājokļa faktiskā īres maksa [COICOP 04.1.1 un 04.1.2]

50

Mājokļa faktiskā īres maksa

 

Mājokļa nosacītā īres maksa

 

Mājokļa nosacītā īres maksa [COICOP 04.2.1 un 04.2.2]

51

Mājokļa nosacītā īres maksa

 

Mājokļa apkopšana un remonts

 

Materiāli mājokļa apkopšanai un remontam [COICOP 04.3.1]

52

Materiāli mājokļa apkopšanai un remontam

 

Materiāli mājokļa apkopšanai un remontam [COICOP 04.3.2]

53

Mājokļa apkopšanas un remonta pakalpojumi

 

Ūdensapgāde un dažādi pakalpojumi, kas saistīti ar mājokli

 

Ūdensapgāde [COICOP 04.4.1]

54

Ūdensapgāde

 

Dažādi pakalpojumi, kas saistīti ar mājokli [COICOP 04.4.2, 04.4.3 un 04.4.4]

55

Dažādi pakalpojumi, kas saistīti ar mājokli

 

Elektroenerģija, gāze un citi kurināmie

 

Elektroenerģija [COICOP 04.5.1]

56

Elektroenerģija

 

Gāze [COICOP 04.5.2]

57

Gāze

 

Šķidrais kurināmais [COICOP 04.5.3]

58

Šķidrais kurināmais

 

Cietais kurināmais [COICOP 04.5.4]

59

Cietais kurināmais

 

Siltumenerģija [COICOP 04.5.5]

60

Siltuma enerģija

DZĪVOKĻA IEKĀRTA, MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪCES UN REGULĀRA MĀJSAIMNIECĪBAS UZKOPŠANA

 

Mēbeles un dzīvokļa iekārta, paklāji un citas grīdsegas

 

Mēbeles un dzīvokļa iekārta [COICOP 05.1.1]

61

Virtuves mēbeles

62

Guļamistabas mēbeles

63

Viesistabas un ēdamistabas mēbeles

64

Citādas mēbeles un dzīvokļa iekārta

 

Paklāji un citas grīdsegas [COICOP 05.1.2]

65

Paklāji un citas grīdsegas

 

Mēbeļu, dzīvokļa iekārtu un grīdsegu remonts [COICOP 05.1.3]

66

Mēbeļu, dzīvokļa iekārtu un grīdsegu remonts

 

Mājsaimniecības tekstilpreces

 

Mājsaimniecības tekstilpreces [COICOP 05.2.0]

67

Mājsaimniecības tekstilpreces

 

Mājsaimniecības ierīces

 

Galvenās mājsaimniecības ierīces, arī elektriskās [COICOP 05.3.1]

68

Galvenās mājsaimniecības ierīces, arī elektriskās

 

Sīkas elektriskās mājsaimniecības ierīces [COICOP 05.3.2]

69

Sīkas elektriskās mājsaimniecības ierīces

 

Mājsaimniecības ierīču remonts [COICOP 05.3.3]

70

Mājsaimniecības ierīču remonts

 

Stikla trauki, galda piederumi un mājsaimniecības instrumenti

 

Stikla trauki, galda piederumi un mājsaimniecības piederumi [COICOP 05.4.0]

71

Stikla trauki, galda piederumi un mājsaimniecības piederumi

 

Darbarīki un iekārtas mājai un dārzam

 

Lielāki darba rīki un ierīces [COICOP 05.5.1]

72

Lielāki darba rīki un ierīces

 

Sīki darbarīki un dažādi piederumi [COICOP 05.5.2]

73

Sīki darbarīki un dažādi piederumi

 

Preces un pakalpojumi regulārai mājsaimniecības apkopei

 

Īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces [COICOP 05.6.1]

74

Īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces

 

Mājas apkopes pakalpojumi un mājsaimniecības pakalpojumi [COICOP 05.6.2]

75

Mājas apkopes pakalpojumi

76

Mājsaimniecības pakalpojumi

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 

Medikamenti, ierīces un iekārtas

 

Farmaceitiskie produkti [COICOIP 06.1.1]

77

Farmaceitiskie produkti

 

Citādi medicīnas produkti [COICOP 06.1.2]

78

Citādi medicīnas produkti

 

Terapeitiskā aparatūra un iekārtas [COICOP 06.1.3]

79

Terapeitiskā aparatūra un iekārtas

 

Ambulatoriskie pakalpojumi

 

Medicīniskie pakalpojumi [COICOP 06.2.1]

80

Medicīniskie pakalpojumi

 

Zobārstniecības pakalpojumi [COICOP 06.2.2]

81

Zobārstniecības pakalpojumi

 

Vidējā medicīnas personāla pakalpojumi [COICOP 06.2.3]

82

Vidējā medicīnas personāla pakalpojumi

 

Slimnīcu pakalpojumi

 

Slimnīcu pakalpojumi [COICOP 06.3.0]

83

Slimnīcu pakalpojumi

PĀRVADĀŠANA

 

Transportlīdzekļu iegāde

 

Automobiļi [COICOP 07.1.1]

84

Automobiļi ar dīzeļdzinēju

85

Automobiļi ar benzīna dzinēju, kura darba tilpums ir mazāks par 1 200 cm3

86

Automobiļi ar benzīna dzinēju, kura darba tilpums ir no 1 200 cm3 līdz 1 699 cm3

87

Automobiļi ar benzīna dzinēju, kura darba tilpums ir no 1 700 cm3 līdz 2 999 cm3

88

Automobiļi ar benzīna dzinēju, kura darba tilpums ir lielāks par 3 000 cm3

 

Motocikli [COICOP 07.1.2]

89

Motocikli

 

Divriteņi [COICOP 07.1.3]

90

Divriteņi

 

Pajūgi [COICOP 07.1.4]

91

Pajūgi

 

Personisko transportlīdzekļu izmantošana

 

Rezerves detaļas un piederumi personiskajiem transportlīdzekļiem [COICOP 07.2.1]

92

Rezerves detaļas un piederumi personiskajiem transportlīdzekļiem

 

Degvielas un smērvielas personiskajiem transportlīdzekļiem [COICOP 07.2.2]

93

Degvielas un smērvielas personiskajiem transportlīdzekļiem

 

Personisko transportlīdzekļu apkope un remonts [COICOP 07.2.3]

94

Personisko transportlīdzekļu apkope un remonts

 

Citi pakalpojumi attiecībā uz personiskajiem transportlīdzekļiem [COICOP 07.2.4]

95

Citi pakalpojumi attiecībā uz personiskajiem transportlīdzekļiem

 

Transporta pakalpojumi

 

Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu [COICOP 07.3.1]

96

Pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu

 

Pasažieru autopārvadājumi [COICOP 07.3.2]

97

Pasažieru autopārvadājumi

 

Pasažieru aviopārvadājumi [COICOP 07.3.3]

98

Pasažieru aviopārvadājumi

 

Pasažieru pārvadājumi pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem [COICOP 07.3.4]

99

Pasažieru pārvadājumi pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

 

Kombinētie pasažieru pārvadājumi [COICOP 07.3.5]

100

Apvienotais pasažieru transports

 

Citi pirktie pārvadāšanas pakalpojumi [COICOP 07.3.6]

101

Citi pirktie pārvadāšanas pakalpojumi

 

SAZIŅA

 

Pasta pakalpojumi

 

Pasta pakalpojumi[COICOP 08.1.0]

102

Pasta pakalpojumi

 

Tālruņa un faksa iekārtas

 

Tālruņa un faksa iekārtas [COICOP 08.2.0]

103

Tālruņa un faksa iekārtas

 

Tālruņa un faksa pakalpojumi

 

Tālruņa un faksa pakalpojumi [COICOP 08.3.0]

104

Tālruņa un faksa pakalpojumi

ATPŪTA UN KULTŪRA

 

Audiovizuālās, fotogrāfiskās un informācijas apstrādes iekārtas

 

Iekārtas skaņas un attēla uztveršanai, ierakstīšanai un reproducēšanai [COICOP 09.1.1]

105

Iekārtas skaņas un attēla uztveršanai, ierakstīšanai un reproducēšanai

 

Fotogrāfijas un kinematogrāfijas iekārtas un optiskie instrumenti [COICOP 09.1.2]

106

Fotogrāfijas un kinematogrāfijas iekārtas un optiskie instrumenti

 

Informācijas apstrādes iekārtas [COICOP 09.1.3]

107

Informācijas apstrādes iekārtas

 

Ieraksta nesēji [COICOP 09.1.4]

108

Ierakstīti ieraksta nesēji

109

Neierakstīti ieraksta nesēji

 

Audiovizuālo, fotogrāfijas un informācijas apstrādes iekārtu remonts [COICOP 09.1.5]

110

Audiovizuālo, fotogrāfijas un informācijas apstrādes iekārtu remonts

 

Citas svarīgākās ilglietojuma preces atpūtai un kultūrai

 

Svarīgākās ilglietojuma preces atpūtai brīvā dabā [COICOP 09.2.1]

111

Svarīgākās ilglietojuma preces atpūtai brīvā dabā

 

Mūzikas instrumenti un svarīgākās ilglietojuma preces atpūtai telpās [COICOP 09.2.2]

112

Mūzikas instrumenti un svarīgākās ilglietojuma preces atpūtai telpās

 

Citu svarīgāko ilglietojuma preču atpūtai un kultūrai apkope un remonts [COICOP 09.2.3]

113

Citu svarīgāko ilglietojuma preču atpūtai un kultūrai apkope un remonts

 

Citi atpūtas priekšmeti un ierīces, dārzi un mājdzīvnieki

 

Spēles, rotaļlietas un preces vaļaspriekam [COICOP 09.3.1]

114

Spēles, rotaļlietas un preces vaļaspriekam

 

Inventārs sportam, tūrismam un atpūtai brīvā dabā [COICOP 09.3.2]

115

Inventārs sportam, tūrismam un atpūtai brīvā dabā

 

Dārzi, augi un ziedi [COICOP 09.3.3]

116

Dārzi, augi un ziedi

 

Mājdzīvnieki un tamlīdzīgi produkti [COICOP 09.3.4]

117

Mājdzīvnieki un tamlīdzīgi produkti

 

Veterinārie un citādi pakalpojumi mājdzīvniekiem [COICOP 09.3.5]

118

Veterinārie un citādi pakalpojumi mājdzīvniekiem

 

Atpūtas un kultūras pakalpojumi

 

Atpūtas un sporta pakalpojumi [COICOP 09.4.1]

119

Atpūtas un sporta pakalpojumi

 

Kultūras pakalpojumi [COICOP 09.4.2]

120

Fotografēšanas pakalpojumi

121

Citi kultūras pakalpojumi

 

Laimes spēles [COICOP 09.4.3]

122

Laimes spēles

 

Laikraksti, grāmatas un kancelejas preces

 

Grāmatas [COICOP 09.5.1]

123

Grāmatas

 

Laikraksti un periodiskie izdevumi [COICOP 09.5.2]

124

Laikraksti un periodiskie izdevumi

 

Dažādi iespieddarbi, kancelejas preces un zīmēšanas piederumi [COICOP 09.5.3 un 09.5.4]

125

Dažādi iespieddarbi, kancelejas preces un zīmēšanas piederumi

 

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

 

Ceļojumu kompleksi [COICOP 09.6.0]

126

Ceļojumu kompleksi

IZGLĪTĪBA

 

Pirmsskolas un sākumskolas izglītība

 

Pirmsskolas un sākumskolas izglītība [COICOP 10.1.0]

127

Pirmsskolas un sākumskolas izglītība

 

Vidējā izglītība

 

Vidējā izglītība [COICOP 10.2.0]

128

Vidējā izglītība

 

Pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā

 

Pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā [COICOP 10.3.0]

129

Pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā

 

Augstākā izglītība

 

Augstākā izglītība [COICOP 10.4.0]

130

Augstākā izglītība

 

Izglītība, kas nav definējama pēc līmeņa

 

Izglītība, kas nav definējama pēc līmeņa [COICOP 10.5.0]

131

Izglītība, kas nav definējama pēc līmeņa

RESTORĀNI UN VIESNĪCAS

 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

 

Restorāni, kafejnīcas un tamlīdzīgi [COICOP 11.1.1]

132

Restorānu pakalpojumi neatkarīgi no iestādījuma veida

133

Krogi, bāri, kafejnīcas, tējnīcas un tamlīdzīgi

 

Ēdnīcas [COICOP 11.1.2]

134

Ēdnīcas

 

Izmitināšanas pakalpojumi

 

Izmitināšanas pakalpojumi [COICOP 11.2.0]

135

Izmitināšanas pakalpojumi

DAŽĀDAS PRECES UN PAKALPOJUMI

 

Ķermeņa kopšana

 

Frizētavas un skaistumkopšanas saloni [COICOP 12.1.1]

136

Frizētavas un skaistumkopšanas saloni

 

Elektriskās ierīces ķermeņa kopšanai [COICOP 12.1.2]

137

Elektriskās ierīces ķermeņa kopšanai

 

Citādas ierīces, priekšmeti un izstrādājumi ķermeņa kopšanai [COICOP 12.1.3]

138

Citādas ierīces, priekšmeti un izstrādājumi ķermeņa kopšanai

 

Prostitūcija

 

Prostitūcija [COICOP 12.2.0]

139

Prostitūcija

 

Priekšmeti personiskai lietošanai, kas nav minēti citur

 

Dārglietas, pulksteņi un rokas pulksteņi [COICOP 12.3.1]

140

Dārglietas, pulksteņi un rokas pulksteņi

 

Citi priekšmeti personiskai lietošanai [COICOP 12.3.2]

141

Citi priekšmeti personiskai lietošanai

 

Sociālā aizsardzība

 

Sociālā aizsardzība [COICOP 12.4.0]

142

Sociālā aizsardzība

 

Apdrošināšana

 

Apdrošināšana [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 un 12.5.5]

143

Apdrošināšana

 

Finanšu pakalpojumi, kas nav minēti citur

 

FISIM [COICOP 12.6.1]

144

FISIM

 

Finanšu pakalpojumi, kas nav minēti citur [COICOP 12.6.2]

145

Finanšu pakalpojumi, kas nav minēti citur

 

Pakalpojumi, kas nav minēti citur

 

Pakalpojumi, kas nav minēti citur [COICOP 12.7.0]

146

Pakalpojumi, kas nav minēti citur

REZIDENTU IZDEVUMU ĀRVALSTĪS UN NEREZIDENTU IZDEVUMU EKONOMISKAJĀ TERITORIJĀ BILANCE

 

Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pārējā pasaulē

 

Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pārējā pasaulē

147

Rezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi pārējā pasaulē

 

Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā

 

Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā

148

Nerezidentu mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi ekonomiskajā teritorijā

BEZPEĻŅAS IESTĀŽU MĀJSAIMNIECĪBU APKALPOŠANAI INDIVIDUĀLĀ PATĒRIŅA IZDEVUMI

DZĪVOJAMĀS ĒKAS

 

Dzīvojamās ēkas

 

Dzīvojamās ēkas [COPNI 01.0.0]

149

Dzīvojamās ēkas

VESELĪBAS APRŪPE

 

Veselības aprūpe

 

Veselības aprūpe [COPNI 02.1.1-02.6.0]

150

Veselības aprūpe

ATPŪTA UN KULTŪRA

 

Atpūta un kultūra

 

Atpūta un kultūra [COPNI 03.1.0 un 03.2.0]

151

Atpūta un kultūra.

IZGLĪTĪBA

 

Izglītība

 

Izglītība [COPNI 04.1.0-04.7.0]

152

Izglītība

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

 

Sociālā aizsardzība

 

Sociālā aizsardzība [COPNI 05.1.0 un 05.2.0]

153

Sociālā aizsardzība

CITI PAKALPOJUMI

 

Citi pakalpojumi

 

Citi pakalpojumi [COPNI 06.0.0-09.2.0]

154

Citi pakalpojumi

VALDĪBAS INDIVIDUĀLĀ PATĒRIŅA IZDEVUMI

DZĪVOJAMĀS ĒKAS

 

Dzīvojamās ēkas

 

Dzīvojamās ēkas

155

Dzīvojamās ēkas

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 

Veselības aprūpes pabalsti un kompensācijas

 

Medikamenti, ierīces un iekārtas

156

Farmācijas produkti

157

Citādi medicīnas produkti

158

Terapeitiskā aparatūra un iekārtas

 

Veselības aprūpes pakalpojumi

159

Ambulatoriskie medicīniskie pakalpojumi

160

Ambulatoriskie zobārstniecības pakalpojumi

161

Ambulatoriskie vidējā medicīniskā personāla pakalpojumi

162

Slimnīcu pakalpojumi

 

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana

 

Darba ņēmēju kompensācija

163

Ārsti

164

Māsas un pārējais medicīniskais personāls

165

Nemedicīniskais personāls

 

Starppatēriņš

166

Farmācijas produkti

167

Pārējās medicīnas preces

168

Terapeitiskā aparatūra un iekārtas

169

Citur neminēts starppatēriņš

 

Bruto darbības rezultāts

170

Bruto darbības rezultāts

 

Tīrie nodokļi par ražojumiem

171

Tīrie nodokļi par ražojumiem

 

Ieņēmumi no pārdošanas

172

Ieņēmumi no pārdošanas

ATPŪTA UN KULTŪRA

 

Atpūta un kultūra

 

Atpūta un kultūra

173

Atpūta un kultūra

IZGLĪTĪBA

 

Izglītības pabalsti un kompensācijas

 

Izglītības pabalsti un kompensācijas

174

Izglītības pabalsti un kompensācijas

 

Izglītības pakalpojumu sniegšana

 

Darba ņēmēju kompensācija

175

Pirmsskolas un sākumskolas izglītība

176

Vidējā izglītība

177

Pēcvidusskolas izglītība, kas nav augstākā izglītība

178

Augstākā izglītība

 

Starppatēriņš

179

Starppatēriņš

 

Bruto darbības rezultāts

180

Bruto darbības rezultāts

 

Tīrie nodokļi par ražojumiem

181

Tīrie nodokļi par ražojumiem

 

Ieņēmumi no pārdošanas

182

Ieņēmumi no pārdošanas

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

 

Sociālā aizsardzība

 

Sociālā aizsardzība

183

Sociālā aizsardzība

VALDĪBAS KOLEKTĪVĀ PATĒRIŅA IZDEVUMI

KOLEKTĪVIE PAKALPOJUMI

 

Kolektīvie pakalpojumi

 

Darba ņēmēju kompensācija

184

Darba ņēmēju kompensācija (kolektīvie pakalpojumi, kas attiecas uz aizsardzību)

185

Darba ņēmēju kompensācija (kolektīvie pakalpojumi, kas neattiecas uz aizsardzību)

 

Starppatēriņš

186

Starppatēriņš (kolektīvie pakalpojumi, kas attiecas uz aizsardzību)

187

Starppatēriņš (kolektīvie pakalpojumi, kas neattiecas uz aizsardzību)

 

Bruto ienesa

188

Bruto ienesa

 

Neto ražošanas nodokļi

189

Neto ražošanas nodokļi

 

Ieņēmumi no pārdošanas

190

Ieņēmumi no pārdošanas

KOPĒJĀ PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA

MAŠĪNAS UN IEKĀRTAS

 

Metāla izstrādājumi un iekārtas

 

Veidoti metāla izstrādājumi, izņemot mašīnas un iekārtas [CPA 28.11-28.75]

191

Veidoti metāla izstrādājumi, izņemot mašīnas un iekārtas

 

Vispārējās lietošanas ierīces [CPA 29.11-29.24]

192

Dzinēji un turbīnas, sūkņi un kompresori

193

Citas vispārējās lietošanas ierīces

 

Īpašas lietošanas ierīces [CPA 29.31-29.72]

194

Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnika

195

Darbgaldi

196

Ierīces metalurģijai, darbam raktuvēs, karjeros un celtniecībā

197

Pārtikas, dzērienu un tabakas ražošana

198

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādu ražošanas iekārtas

199

Citas speciālās iekārtas

 

Elektriskās un optiskās iekārtas [CPA 30.01-33.50]

200

Biroju iekārtas

201

Datori un citas informācijas apstrādes iekārtas

202

Elektriskās iekārtas un aparāti

203

Radio, televīzijas un sakaru iekārtas un aparāti

204

Medicīnas, precīzijas un optikas instrumenti un pulksteņi

 

Citas rūpniecības preces, kas citur nav minētas [CPA 36.11-36.63]

205

Citas rūpniecības preces, kas citur nav minētas

 

Transportlīdzekļi

 

Ceļu transportlīdzekļi [CPA 34.10-34.30 un 35.41-35.50]

206

Mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un puspiekabes

207

Citāds ceļu transports

 

Citādi transportlīdzekļi [CPA 35.11-35.30]

208

Kuģi, laivas, tvaikoņi, velkoņi, peldošās platformas, urbšanas platformas

209

Lokomotīves un ritošais sastāvs

210

Gaisa kuģi, helikopteri un citādas aeronavigācijas iekārtas

BŪVNIECĪBA

 

Dzīvošanai paredzētas ēkas

 

Viena vai divu dzīvokļu ēkas [CPA nodaļa 45]

211

Viena vai divu dzīvokļu ēkas

 

Daudzdzīvokļu ēkas [CPA nodaļa 45]

212

Daudzdzīvokļu ēkas

 

Nedzīvojamās ēkas

 

Lauksaimniecības celtnes [CPA nodaļa 45]

213

Lauksaimniecības celtnes

 

Ražošanas ēkas un noliktavas [CPA nodaļa 45]

214

Ražošanas ēkas un noliktavas

 

Komerciālas ēkas [CPA nodaļa 45]

215

Komerciālas ēkas

 

Citādas nedzīvojamās ēkas [CPA nodaļa 45]

216

Citādas nedzīvojamās ēkas

 

Inženiertehniskā būvniecība

 

Transporta infrastruktūra [CPA nodaļa 45]

217

Transporta infrastruktūra

 

Cauruļvadi, komunikācijas un elektroapgādes līnijas [CPA nodaļa 45]

218

Cauruļvadi, komunikācijas un elektroapgādes līnijas

 

Citādi inženiertehniskie būvdarbi [CPA nodaļa 45]

219

Citādi inženiertehniskie būvdarbi

CITĀDI PRODUKTI

 

Citādi produkti

 

Lauksaimniecības, mežkopības, zvejniecības un akvakultūras produkti [CPA nodaļas 01, 02 un 05]

220

Lauksaimniecības, mežkopības, zvejniecības un akvakultūras ražojumi

 

Programmatūra [CPA 72.20]

221

Programmatūra

 

Citur neminēti citi produkti [citur neminēti CPA]

222

Citur neminēti citi produkti

KRĀJUMU PĀRMAIŅAS UN VĒRTSLIETU IEGĀDE MĪNUS REALIZĀCIJA

KRĀJUMU PĀRMAIŅAS

 

Krājumu pārmaiņas

 

Krājumu pārmaiņas

223

Krājumu pārmaiņas

VĒRTSLIETU IEGĀDE MĪNUS REALIZĀCIJA

 

Vērtslietu iegāde mīnus realizācija

 

Vērtslietu iegāde mīnus realizācija

224

Vērtslietu iegāde mīnus realizācija

EKSPORTA UN IMPORTA BILANCE

PREČU UN PAKALPOJUMU EKSPORTS

 

Preču eksports

 

Preču eksports uz ES un ES iestādēm

225

Preču eksports uz ES valstīm

226

Preču eksports uz ES iestādēm

 

Preču eksports uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

227

Preču eksports uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

 

Pakalpojumu eksports

 

Pakalpojumu eksports uz ES un ES iestādēm

228

Pakalpojumu eksports uz ES valstīm

229

Pakalpojumu eksports uz ES iestādēm

 

Pakalpojumu eksports uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

230

Pakalpojumu eksports uz trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

PREČU UN PAKALPOJUMU IMPORTS

 

Preču imports

 

Preču imports no ES un ES iestādēm

231

Preču imports no ES valstīm

232

Preču imports no ES iestādēm

 

Preču imports no trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

233

Preču imports no trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

 

Pakalpojumu imports

 

Pakalpojumu imports no ES un ES iestādēm

234

Pakalpojumu imports no ES valstīm

235

Pakalpojumu imports no ES iestādēm

 

Pakalpojumu imports no trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

236

Pakalpojumu imports no trešām valstīm un starptautiskām organizācijām


Augša