EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32007R1330

Komisijas Regula (EK) Nr. 1330/2007 ( 2007. gada 24. septembris ), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ieinteresētajām personām izplatāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 2. punktā minētā informācija par notikumiem civilajā aviācijā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 295, 14.11.2007., 7./11. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 025 Lpp. 50 - 54

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 14/11/2015; Atcelts ar 32014R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1330/oj

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1330/2007

(2007. gada 24. septembris),

ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ieinteresētajām personām izplatāma Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 2. punktā minētā informācija par notikumiem civilajā aviācijā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. jūnija Direktīvu 2003/42/EK attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2003/42/EK ir jāizveido valsts notikumu ziņošanas sistēmas, lai garantētu ar lidojumu drošību saistītas būtiskas informācijas paziņošanu, vākšanu, uzglabāšanu, aizsardzību un izplatīšanu; šīs prasības vienīgais mērķis ir novērst negadījumus un starpgadījumus, nevis risināt ar vainu un atbildību saistītus jautājumus.

(2)

Šai regulai jāattiecas uz informāciju, ar kuru dalībvalstis apmainās atbilstīgi Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktam. Attiecībā uz valstu datubāzēs uzglabāto informāciju par valsts mēroga notikumiem ir jābūt piemērojamiem valsts tiesību aktiem, kas reglamentē ar aviācijas lidojumu drošību saistītas informācijas izplatīšanu.

(3)

Šajā regulā ieinteresētā persona jādefinē kā jebkura persona, kas spēj piedalīties civilās aviācijas lidojumu drošības uzlabošanā, lietderīgi izmantojot atbilstīgi Direktīvai 2003/42/EK savākto ar drošību saistīto informāciju.

(4)

Valstu kontaktpunkti ir vislabāk informēti par attiecīgajās dalībvalstīs reģistrētajām ieinteresētajām personām. Lai apstrādātu informācijas pieprasījumus pēc iespējas drošākā un efektīvākā veidā, valstu kontaktpunktiem jāizskata pieprasījumi no attiecīgās dalībvalsts teritorijā reģistrētajām ieinteresētajām personām, savukārt trešo valstu ieinteresēto personu un starptautisko organizāciju pieprasījumi jāizskata Komisijai.

(5)

Komisija vēlāk var lemt par to, ka kādai iestādei tiek uzticēta apmaiņas informācijas pārvaldība atbilstīgi Direktīvas 2003/42/EK 6. pantam, kā arī no trešo valstu ieinteresētajām personām un starptautiskajām organizācijām saņemto pieprasījumu apstrāde.

(6)

Komisijai jāizveido publiski pieejams kontaktpunktu saraksts.

(7)

Lai nepieļautu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, saņemot informāciju, kontaktpunktam jāpārbauda, vai pieprasījuma iesniedzējs ir kāda no ieinteresētajām personām un vai pieprasījums jāizskata, pirms ir noteikts sniedzamās informācijas apjoms un līmenis.

(8)

Valsts kontaktpunktiem jāsaņem pietiekama informācija, lai veiktu pieprasījumu apstiprināšanu un novērtēšanu. Tādēļ tiem jāizmanto veidlapa, kurā jāiekļauj būtiskā informācija par pieprasījuma iesniedzēju un paredzēto pieprasījuma mērķi.

(9)

Ja noteiktām ieinteresētajām personām ir regulāri nepieciešama informācija saistībā ar pašu veiktajām darbībām, jāpastāv iespējai attiecībā uz šīm personām pieņemt vispārēju lēmumu par informācijas sniegšanu.

(10)

Pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina sistēmas konfidencialitātes aizsardzība un saņemtā informācija jāizmanto tikai pieprasījumā norādītajam mērķim, kam jābūt saderīgam ar Direktīvas 2003/42/EK mērķiem.

(11)

Visiem kontaktpunktiem jāspēj uzraudzīt, lai noraidītie pieprasījumi netiktu vēlreiz iesniegti ar citas dalībvalsts iestādes starpniecību. Tiem arī jāspēj ņemt piemēru no citu kontaktpunktu paraugprakses. Tādēļ kontaktpunktiem jābūt iespējai piekļūt informācijas pieprasījumu reģistriem un lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz šiem pieprasījumiem.

(12)

Datu nosūtīšanai jāizmanto modernās tehnoloģijas, vienlaikus nodrošinot visas datubāzes aizsardzību.

(13)

Lai Komisijai būtu iespējams sagatavot attiecīgus pasākumus informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju, kā noteikts Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 4. punktā, šo regulu sāk piemērot sešus mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas.

(14)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko pieņēmusi Lidojumu drošības komiteja, kura nodibināta saskaņā ar Padomes 1991. gada 16. decembra Regulas (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (2) 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka pasākumus attiecībā uz to, kā izplatāma informācija par notikumiem, ar ko dalībvalstis apmainās atbilstīgi Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktam, ar mērķi nodrošināt ieinteresētajām personām informāciju, kas tām vajadzīga civilās aviācijas lidojumu drošības uzlabošanai.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

1)

“ieinteresētās personas” ir visas fiziskās personas, (komerciālas vai bezpeļņas) juridiskās personas un valsts iestādes (kas pašas par sevi ir vai nav juridiskas personas), kurām ir iespēja piedalīties civilās aviācijas lidojumu drošības uzlabošanā, ja tām ir piekļuve informācijai par notikumiem, ar ko saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktu apmainās dalībvalstis, un kuras ir iekļautas kādā no I pielikumā norādītajām ieinteresēto personu kategorijām;

2)

“kontaktpunkts” ir:

a)

kompetentā iestāde, ko katra dalībvalsts izraugās saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 5. panta 1. punktu, vai, ja dalībvalsts ir izraudzījusies vairāk nekā vienu kompetento iestādi, attiecīgās dalībvalsts atbilstīgi minētajam punktam izraudzītais kontaktpunkts – ja informācijas pieprasījums iesniegts atbilstīgi šīs regulas 3. panta 1. punktam;

b)

Komisija – ja informācijas pieprasījums iesniegts atbilstīgi 3. panta 2. punktam.

2.   Kontaktpunktu sarakstu publicēs Komisija.

3. pants

Informācijas pieprasījumi

1.   Kopienā reģistrētās ieinteresētās personas, kas ir fiziskas personas, informācijas pieprasījumus adresē tās dalībvalsts kontaktpunktam, kurā tās saņēmušas darbības atļauju, vai, ja tāda nav nepieciešama, – tās dalībvalsts kontaktpunktam, kurā tās veic savas funkcijas. Citas Kopienā reģistrētās ieinteresētās personas adresē informācijas pieprasījumus tās dalībvalsts kontaktpunktam, kurā reģistrēts to birojs, vai, ja šāda biroja vai juridiskās adreses nav, – tās dalībvalsts kontaktpunktam, kura ir ieinteresētās personas galvenā uzņēmējdarbības vieta.

2.   Ieinteresētās personas, kas nav reģistrētas Kopienā, adresē savus informācijas pieprasījumus Komisijai.

3.   Pieprasījumus iesniedz, izmantojot kontaktpunkta apstiprinātas veidlapas. Šajās veidlapās iekļauj vismaz II pielikumā norādītos datus.

4. pants

Īpašie pieprasījumi

Ieinteresētā persona, kas iesniegusi ziņojumu, var adresēt ar šo ziņojumu saistītos informācijas pieprasījumus tieši tam kontaktpunktam, kurš saņēmis minēto ziņojumu.

5. pants

Pieprasītāja apstiprināšana

1.   Kontaktpunkts, kurš saņem pieprasījumu, pārbauda, vai to ir sastādījusi kāda no ieinteresētajām personām.

2.   Ja ieinteresētā persona adresē pieprasījumu kontaktpunktam, kurš nav kompetents, lai izskatītu šādu pieprasījumu atbilstīgi 3. pantam, ieinteresēto personu uzaicina vērsties pie kompetentā kontaktpunkta.

6. pants

Pieprasījuma novērtējums

1.   Kontaktpunkts, kurš saņem pieprasījumu, novērtē pieprasījuma pamatotību un izpildāmību, katru gadījumu izskatot atsevišķi.

2.   Ja pieprasījumu pieņem, kontaktpunkts nosaka sniedzamās informācijas apjomu un līmeni. Tas nepārsniedz pieprasītāja mērķim noteikti nepieciešamo informācijas apjomu un līmeni, neierobežojot Direktīvas 2003/42/EK 8. pantā noteikto. Datus, kas nav saistīti ar paša pieprasījuma iesniedzēja aprīkojumu, darbībām vai darbības jomu, sniedz tikai apkopotā formā un nenorādot informācijas avotu, ja vien pieprasījuma iesniedzējs detalizēti nenorāda pamatojumu.

3.   I pielikuma b) punktā norādītajām ieinteresētajām personām drīkst sniegt tikai tādu informāciju, kas saistīta ar pašas ieinteresētās personas aprīkojumu, darbībām vai darbības jomu.

7. pants

Vispārēja rakstura lēmumi

Kontaktpunkts, kurš saņem pieprasījumu no I pielikuma a) punktā norādītas ieinteresētās personas, drīkst pieņemt vispārēju lēmumu par regulāru informācijas sniegšanu attiecīgajai ieinteresētajai personai, ja pieprasītā informācija ir saistīta ar pašas ieinteresētās personas aprīkojumu, darbībām vai darbības jomu.

8. pants

Informācijas izmantojums un konfidencialitāte

1.   Pieprasījuma iesniedzējs izmanto saņemto informāciju tikai pieprasījuma veidlapā norādītajam mērķim, kam jābūt saderīgam ar Direktīvas 2003/42/EK 1. pantā norādīto mērķi. Pieprasījuma iesniedzējs neatklāj saņemto informāciju, ja nav saņemta informācijas sniedzēja rakstveida piekrišana.

2.   Pieprasījuma iesniedzējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu saņemtās informācijas pienācīgu konfidencialitāti.

9. pants

Pieprasījumu reģistrēšana

Katrs kontaktpunkts reģistrē visus saņemtos pieprasījumus un savas darbības. Šo informāciju nosūta Komisijai ik reizi, kad saņemts pieprasījums un/vai veikta kāda darbība.

Komisija visiem kontaktpunktiem dara pieejamu atjauninātu sarakstu ar saņemtajiem pieprasījumiem un darbībām, ko veikuši dažādi kontaktpunkti un pati Komisija.

10. pants

Informācijas izplatīšanas līdzekļi

Kontaktpunkti drīkst sniegt informāciju ieinteresētajām personām uz papīra vai, izmantojot drošus elektroniskos sakaru līdzekļus.

Drošības apsvērumu dēļ ieinteresētajām personām nenodrošina tiešu piekļuvi datubāzēm, kurās glabā saskaņā ar Direktīvas 2003/42/EK 6. panta 1. punktu no citām dalībvalstīm saņemto informāciju.

11. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 167, 4.7.2003., 23. lpp.

(2)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1900/2006 (OV L 377, 27.12.2006., 176. lpp.).


I PIELIKUMS

IEINTERESĒTO PERSONU SARAKSTS

a)   Saraksts ar ieinteresētajām personām, kuras drīkst saņemt informāciju, pamatojoties uz lēmumu, kurš pieņemts atbilstīgi 6. panta 2. punktam, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, vai pamatojoties uz vispārēju lēmumu saskaņā ar 7. pantu

1.

Ražotāji: gaisa kuģu, dzinēju, propelleru, gaisa kuģu daļu un iekārtu projektētāji un ražotāji; gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu un komponentu projektētāji un ražotāji; aeronavigācijas pakalpojumu sistēmu un komponentu projektētāji un ražotāji; lidlauka slēgtajā zonā izmantoto sistēmu un iekārtu projektētāji un ražotāji

2.

Apkopes veicēji: organizācijas, kas saistītas ar gaisa kuģu, dzinēju, propelleru, gaisa kuģu daļu un iekārtu apkopes vai kapitālā remonta veikšanu, ar aeronavigācijas iekārtu uzstādīšanu, pārbūvi, apkopi, remontu, kapitālo remontu, pārbaudi lidojuma laikā vai inspekciju, vai ar lidlauka slēgtās zonas sistēmu, komponentu un aprīkojuma apkopi vai kapitālo remontu

3.

Operatori: aviosabiedrības un gaisa kuģu ekspluatanti, un aviosabiedrību un gaisa kuģu ekspluatantu apvienības; lidlauku ekspluatanti un lidlauku ekspluatantu apvienības

4.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji un gaisa satiksmes pārvaldības īpašo funkciju veicēji

5.

Lidlauka pakalpojumu sniedzēji: organizācijas, kas ir atbildīgas par gaisa kuģu apkalpošanu uz zemes, tostarp degvielas uzpildi, apkalpošanu, masas un līdzsvara dokumentācijas sagatavošanu, piekraušanu, atledošanu un vilkšanu lidlaukā, kā arī par glābšanas un ugunsdzēsības vai citiem ārkārtas pakalpojumiem

6.

Aviācijas mācību organizācijas

7.

Trešo valstu organizācijas: trešo valstu aviācijas iestādes un negadījumu izmeklēšanas struktūras

8.

Starptautiskās aviācijas organizācijas

9.

Pētniecība: valsts vai privātas pētniecības laboratorijas, centri vai iestādes, vai augstskolas, kas veic izpēti aviācijas lidojumu drošības jomā.

b)   Saraksts ar ieinteresētajām personām, kuras drīkst saņemt informāciju, pamatojoties uz lēmumu, kurš pieņemts, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, atbilstīgi 6. panta 2. un 3. punktam

1.

Piloti (kā privātpersonas)

2.

Gaisa satiksmes dispečeri (kā privātpersonas) un pārējais gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu personāls, kas pilda ar drošību saistītus uzdevumus

3.

Inženieri/tehniķi/par gaisa satiksmes drošības elektroniku atbildīgais personāls/gaisa satiksmes (vai lidlauka) vadošie darbinieki (kā privātpersonas)

4.

Profesionālas struktūras, kuras pārstāv personālu, kas veic ar drošību saistītus uzdevumus.


II PIELIKUMS

Image


Augša