EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R0968

Komisijas Regula (EK) Nr. 968/2006 ( 2006. gada 27. jūnijs ), ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

OV L 176, 30.6.2006., 32./43. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 322M , 2.12.2008., 183./194. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 073 Lpp. 52 - 63
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 073 Lpp. 52 - 63
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 31 - 42

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 12/03/2014: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 21/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/968/oj

30.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 968/2006

(2006. gada 27. jūnijs),

ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā un groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 320/2006 paredzēts restrukturizācijas atbalsts tiem uzņēmumiem, kuri nolemj atteikties no to ražošanas kvotas, daļu atbalsta paredzot cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu audzētājiem, kā arī iekārtu piegādātājiem, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies cukurfabriku slēgšanas rezultātā. Tajā arī noteikts dažādošanas atbalsts dalībvalstīm dažādošanas pasākumiem reģionos, kurus skārusi fabriku slēgšana, pārejas posma atbalsts pilna laika rafinētājiem un pārejas posma atbalsts dažām dalībvalstīm.

(2)

Pirms restrukturizācijas atbalsta pieteikuma iesniegšanas uzņēmumiem ir jāapspriežas ar cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu audzētājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 2. punktu. Lai audzētājiem un citām ieinteresētām personām nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju izteikt viedokli, ir jānosaka sīki izstrādāti apspriežu procesa noteikumi.

(3)

Restrukturizācijas atbalstu piešķir par to tirdzniecības gadu, par kuru saņemts kvotas atteikums. Tādēļ gadījumos, kad cukurs, izoglikoze vai inulīna sīrups ir izņemts vai pārnests no iepriekšējā tirdzniecības gada un kļūst par pirmo ražošanas kvotu tirdzniecības gadā, par kuru uzņēmums plāno atteikt savu kvotu, šim uzņēmumam jāļauj iesniegt vienu kopīgu pieteikumu kvotas atteikumam divos secīgos tirdzniecības gados, par katru kvotas daļu saņemot restrukturizācijas atbalsta summu, kuru piemēro tajā tirdzniecības gadā, par kuru kvota ir atteikta.

(4)

Attiecībā uz atteikšanos no kvotām Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. pantā noteiktas iespējas veikt pilnīgu vai daļēju ražošanas iekārtu demontāžu, kas ir par pamatu atšķirīgām restrukturizācijas atbalsta summām. Lai arī saskaņā ar nosacījumiem, kurus piemēro šīm divām iespējām, ir jāņem vērā, ka lielāku restrukturizācijas atbalsta summu piešķir pilnīgas iekārtu demontāžas gadījumā, jo ar to saistītas augstākas izmaksas, tomēr ir lietderīgi paredzēt iespēju paturēt tās ražotnes daļas, kas nav daļa no ražošanas līnijas, ja tās var izmantot citiem restrukturizācijas plānā paredzētiem mērķiem, jo īpaši, ja šādi iegūst darba vietas. No otras puses, iekārtas, kas nav tieši saistītas ar cukura ražošanu, jādemontē, ja tām nav alternatīva pielietojuma pieņemamā laika posmā un to uzturēšana būtu apdraudējums apkārtējai videi.

(5)

Lai aizsargātu lauksaimnieku un iekārtu piegādātāju intereses, saskaņā ar dalībvalsts noteiktiem kritērijiem un pieņemamā laika posmā pēc restrukturizācijas atbalsta pirmās daļas saņemšanas uzņēmumiem ir jāizmaksā tiem restrukturizācijas atbalsta daļa.

(6)

Pagaidu restrukturizācijas fonda finansiālo ierobežojumu dēļ atbalsta piešķiršanai jābūt atkarīgai no pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskās secības. Tāpēc ir nepieciešams izveidot kritērijus šīs hronoloģiskās secības noteikšanai.

(7)

Dalībvalsts lēmums par restrukturizācijas atbalsta pieteikuma atbilstību ir pamatots uz iesniegtā restrukturizācijas plāna pieņemšanu, kas ir iesniegts kopā ar pieteikumu. Tādēļ ir jādefinē restrukturizācijas plāna pieņemšanas kritēriji un kārtība, kā arī šāda plāna turpmākie grozījumi.

(8)

Gadījumos, kad pagaidu restrukturizācijas fonda finansiālo ierobežojumu dēļ fonda resursi attiecīgajā brīdī nav pietiekami, lai piešķirtu restrukturizācijas atbalstu pretendentam, kura pieteikums ir atzīts par atbilstīgu, pretendentam noteiktā laika posmā jāļauj atsaukt pieteikumu. Atsaukuma neesamības gadījumā pieteikumam jāpaliek spēkā ar tā sākotnējo reģistrēšanas datumu un jākļūst par pieteikumu nākamajam tirdzniecības gadam.

(9)

Komisijai jāaprēķina dažādošanas atbalsta summa un papildu dažādošanas atbalsta summa, kā arī pārejas posma atbalsts dažām dalībvalstīm un jāinformē katra dalībvalsts par pieejamo atbalsta summu. Dalībvalstīm jāinformē Komisija par savām valsts restrukturizācijas programmām, sīki izklāstot veicamos pasākumus.

(10)

Lai pilna laika rafinētājiem, kuri ir zaudējuši zināmas priekšrocības, kas tiem bija saskaņā ar Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (2), palīdzētu piemēroties jaunajai situācijai pēc tam, kad stājās spēkā Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (3), Regulā (EK) Nr. 320/2006 ieviests pārejas posma atbalsts, ko piešķir tām dalībvalstīm, kurās agrāk dibināti rafinēšanas uzņēmumi Regulas (EK) Nr. 1260/2001 izpratnē. Attiecīgajām dalībvalstīm jāpiešķir atbalsts to teritorijā reģistrētajiem pilna laika rafinētājiem, pamatojoties uz attiecīgā uzņēmuma sagatavotu uzņēmējdarbības plānu.

(11)

Lai dalībvalstis varētu kontrolēt restrukturizācijas procesu, uzņēmumiem, kas saņem atbalstu, jāiesniedz ikgadējie progresa ziņojumi. Dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai progresa ziņojumi par minēto uzņēmumu restrukturizācijas plāniem, rafinētāju uzņēmējdarbības plāniem, kā arī valstu restrukturizācijas programmām.

(12)

Ir jāizstrādā nosacījumi dalībvalstu veiktajai kontrolei, lai jo īpaši nodrošinātu, ka tiek ievērots restrukturizācijas plāns saistībā ar restrukturizācijas atbalsta piešķiršanu un uzņēmējdarbības plāns saistībā ar atbalsta piešķiršanu pilna laika rafinētājiem.

(13)

Jānosaka sodi, kas piemērojami gadījumos, kad uzņēmums nepilda restrukturizācijas plāna vai uzņēmējdarbības plāna saistības.

(14)

Fonda komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā laikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Piemērošanas joma un definīcijas

1.   Ar šo regulu nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 320/2006 3., 6., 7., 8. un 9. pantā paredzētos pasākumus un finansētu ar minētās regulas 1. pantu izveidoto restrukturizācijas fondu.

2.   Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. 320/2006 2. pantā noteiktās definīcijas.

Piemēro arī Padomes Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (4) 2. panta 2. punktā noteikto “darbadienas” definīciju.

II   NODAĻA

NOSACĪJUMI RESTRUKTURIZĀCIJAS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI

2. pants

Apspriešanās atbilstīgi nozares nolīgumiem

1.   Apspriešanās atbilstīgi attiecīgajiem nozares nolīgumiem, kā minēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 2. punkta otrajā daļā, notiek, pamatojoties uz sīki izstrādātu laika grafiku un attiecīgā uzņēmuma izstrādātu restrukturizācijas plāna projektu.

Attiecīgajam nozares nolīgumam jābūt noslēgtam par to tirdzniecības gadu, kurā notiek apspriešanās.

Uzņēmums var uzaicināt strādājošo pārstāvjus un citas personas, uz kurām attiecas restrukturizācijas plāns, bet kuras nav iesaistītas attiecīgajā nozares nolīgumā, piedalīties apspriešanā kā novērotājiem.

2.   Apspriešanās procesā ietver visus Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 3. punktā uzskaitītos restrukturizācijas plāna elementus.

3.   Uzaicinājumu uz apspriešanos nosūta attiecīgais uzņēmums. Tam pievieno restrukturizācijas plāna projektu un sīki izstrādātu organizējamās sanāksmes darba kārtību. Uzaicinājuma kopiju un pievienotos dokumentus vienlaikus nosūta dalībvalsts kompetentajai iestādei.

4.   Ja vien iepriekš nav panākta cita vienošanās, apspriešanās sastāv no vismaz divām sanāksmēm un ilgst līdz 30 dienām no dienas, kurā nosūtīts uzaicinājums uz apspriešanos.

5.   Par apstiprinājumu tam, ka restrukturizācijas plāns ir sagatavots apspriešanās laikā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, kalpo:

a)

ielūgums, kuru attiecīgais uzņēmums nosūtījis un kuru saņēmušas citas puses;

b)

sanāksmes dalībnieku paraksti vai jebkuras uzaicinātās puses paziņojums par eventuālu atturēšanos piedalīties;

c)

restrukturizācijas plāna projekts, kuru attiecīgais uzņēmums grozījis pēc apspriešanās, norādot elementus, kuriem puses piekritušas, kā arī elementus, par kuriem nav panākta vienošanās;

d)

ja ir, nozares nolīguma pušu nostājas dokumenti, strādājošo pārstāvja viedoklis un citu uzaicināto pušu viedokļi.

6.   Dalībvalstis 2006./2007. tirdzniecības gadā drīkst ņemt vērā apspriešanās, kas veiktas saistībā ar attiecīgajiem nozares nolīgumiem un kas notikušas pirms šīs regulas spēkā stāšanās, pat ja tās neatbilst šīs regulas prasībām.

3. pants

Kvotas atteikums

Sākot ar tirdzniecības gadu, par kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. pantu paziņots par kvotas atteikumu, cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa ražošanu un no iepriekšējā tirdzniecības gada pārnesto vai atsaukto cukuru, izoglikozi vai inulīna sīrupu saistībā ar attiecīgajām fabrikām nevar uzskatīt par ražošanu saskaņā ar šo kvotu.

4. pants

Ražošanas iekārtu demontēšana

1.   Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās pilnīgas demontēšanas gadījumā prasības demontēt ražošanas iekārtas attiecināmas uz:

a)

visām iekārtām, kas nepieciešamas cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa ražošanai, piemēram, telpām cukurbiešu, cukurniedru, graudaugu vai cigoriņu uzglabāšanai, analizēšanai, mazgāšanai un griešanai; visām iekārtām, kas ir nepieciešamas cukura iegūšanai un pārstrādei vai koncentrāta iegūšanai no cukurbietēm, cukurniedrēm, graudaugu cietes, cietes glikozes vai cigoriņu inulīna;

b)

iekārtu daļu, kas nav minēta a) apakšpunktā, kas tieši saistīta ar cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa ražošanu un nepieciešama darbību veikšanai ar produkciju, uz kuru attiecas atteiktā kvota, ja arī to varētu izmantot citu produktu ražošanai, piemēram, iekārtas ūdens sildīšanai vai apstrādei vai enerģijas ražošanai; iekārtas cukurbiešu mīkstās masas vai melases apstrādei; iekārtas iekšējai transportēšanai;

c)

visām citām iekārtām, piemēram, iepakošanas iekārtām, kas netiek izmantotas un tādēļ demontējamas un aizvācamas vides aizsardzības nolūkā.

2.   Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās iekārtu daļējas demontēšanas gadījumā prasība demontēt ražošanas iekārtas attiecas uz šā panta 1. punktā minētajām iekārtām, kuras saskaņā ar restrukturizācijas plānu nav paredzēts izmantot citai ražošanai vai citām vajadzībām ražotnes teritorijā.

5. pants

Dažādu finansējuma avotu saskaņotība

Dalībvalstis nodrošina restrukturizācijas fonda un citu Kopienas fondu finansēto pasākumu vai darbību saskaņotību un papildināmību reģionālajā vai valsts mērogā, kā arī to nedublēšanos.

III   NODAĻA

PIETEIKŠANĀS RESTRUKTURIZĀCIJAS ATBALSTAM UN TĀ PIEŠĶIRŠANA

6. pants

Dalībvalstu pienākumi

1.   Četrdesmit piecas dienas pēc tam, kad dalībvalsts saņēmusi 2. panta 3. punktā minētā uzaicinājuma uz apspriešanos kopiju, tā informē restrukturizācijas plānā iesaistītās puses par tās lēmumu attiecībā uz:

a)

procentuālo restrukturizācijas atbalsta likmi, kas piemērojama cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu audzētājiem un iekārtu piegādātājiem, attiecībā uz objektīviem kritērijiem šīs atbalsta daļas sadalījumam starp divām grupām un katrā grupā, kā noteikts pēc ieinteresēto personu apspriedēm, un attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 6. punktā minēto laika posmu;

b)

laika posmu, kas beidzas vēlākais 2010. gada 30. septembrī, ražošanas iekārtu demontēšanai un Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 3. punkta c) apakšpunktā un 3. panta 4. punkta c) apakšpunktā minēto sociālo un vides prasību izpildei;

c)

attiecīgā gadījumā – valsts īpašām prasībām saistībā ar restrukturizācijas plāna sociālajām un vides saistībām, kas pārsniedz Kopienas tiesību aktos noteikto prasību minimumu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 3. punkta c) apakšpunktā un 3. panta 4. punkta c) apakšpunktā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta nosacījumiem, dalībvalsts 2. panta 6. punkta piemērošanas gadījumā informē puses par savu lēmumu ne vēlāk kā 2006. gada 15. jūlijā.

3.   Iekārtu piegādātājiem kompensē radušos zaudējumus, tos aprēķinot pēc vērtības zuduma tām specializētajām iekārtām, kuras nevar izmantot citiem mērķiem.

7. pants

Pieteikšanās restrukturizācijas atbalstam

1.   Katrs pieteikums restrukturizācijas atbalsta saņemšanai attiecas uz vienu produktu un vienu tirdzniecības gadu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta nosacījumiem, ja atsakāmā kvota ir daļēji izpildīta ar ražojumiem, kas pārcelti vai atsaukti iepriekšējā tirdzniecības gadā, uzņēmums var atteikties no visas kvotas fabrikai vai attiecīgajām fabrikām, izmantojot pilnīgu vai daļēju demontāžu, šādos divos posmos:

a)

sākot no pieteikuma pirmā tirdzniecības gada, daļu kvotas, par kuru netiek veikta ražošana, atsaka ar pieprasījumu pēc restrukturizācijas atbalsta summas par pilnu vai daļēju demontāžu, kas piemērojama attiecīgajā tirdzniecības gadā;

b)

atlikušajai attiecīgās kvotas daļai piemēro Regulas (EK) Nr. 320/2006 11. pantā paredzēto pagaidu restrukturizācijas maksājumu, un no tās atsakās no nākamā tirdzniecības gada, pieprasot restrukturizācijas atbalsta summu par pilnīgu vai daļēju demontāžu, kas piemērojama attiecīgajā tirdzniecības gadā.

Šā punkta piemērošanas gadījumā uzņēmums var iesniegt vienu pieteikumu par abiem attiecīgajiem tirdzniecības gadiem.

3.   Pieteikumā restrukturizācijas atbalstam norāda piešķirtās kvotas summu, no kuras paredzēts atteikties katrai attiecīgā uzņēmuma ražotnei, un tam jāatbilst attiecīgiem koplīgumiem, tajā skaitā līgumiem, kas noslēgti ar sociālajiem partneriem nozares vai uzņēmuma līmenī saistībā ar cukura nozares restrukturizāciju.

8. pants

Restrukturizācijas atbalsta pieteikuma saņemšana

1.   Restrukturizācijas atbalsta piešķiršana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 10. panta 1. un 2. punktā minētajiem finansiālajiem ierobežojumiem pamatojas uz restrukturizācijas atbalsta pilnīgi aizpildīto pieteikumu reģistrēšanas hronoloģisko kārtību, pamatojoties uz datumu un laiku (pēc vietējā laika), kas norādīts attiecīgās dalībvalsts apstiprinājumā par pieteikuma saņemšanu saskaņā ar šā panta 3. punktu.

2.   Pieteikums restrukturizācijas atbalsta saņemšanai uzskatāms par pilnīgi aizpildītu pēc tam, kad attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde saņēmusi visus Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 2. un 3. punktā minētos elementus.

3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde piecu darbadienu laikā no dienas, kurā pieteikums uzskatāms par pilnīgi aizpildītu, nosūta attiecīgajam uzņēmumam saņemšanas apstiprinājumu, norādot pilnīgi aizpildīta restrukturizācijas atbalsta pieteikuma reģistrācijas datumu un laiku.

4.   Nepilnīgi aizpildīta pieteikuma gadījumā dalībvalsts kompetentā iestāde piecu darbadienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosūta to atpakaļ iesniedzējam, norādot neatbilstības.

5.   Pieteikums, kurš nav uzskatāms par pilnīgi aizpildītu līdz Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 1. punktā minētajam termiņam, attiecīgajā tirdzniecības gadā netiek ņemts vērā.

6.   Divu darbadienu laikā pēc saņemšanas apstiprinājuma izsniegšanas dalībvalsts kompetentā iestāde, izmantojot pielikumā pievienoto tabulas paraugu, par to informē Komisiju. Ja nepieciešams, katram produktam un katram tirdzniecības gadam izmanto atsevišķu tabulu.

9. pants

Tiesības uz restrukturizācijas atbalstu

1.   Neskarot 10. panta nosacījumus, dalībvalsts kompetentā iestāde lemj par attiecīgā restrukturizācijas atbalsta pieteikuma atbilstību un informē pieteikuma iesniedzēju par tās lēmumu 30 darbadienu laikā pēc pilnīgi aizpildīta pieteikuma saņemšanas, bet vismaz 10 darbadienas pirms Regulas (EK) Nr. 320/2006 5. panta 1. punktā paredzētā termiņa.

2.   Lai pieteikumu uzskatītu par atbilstīgu, restrukturizācijas plānā:

a)

ietver galveno mērķu, pasākumu un darbību, kā arī šo pasākumu un darbību paredzēto izmaksu, finanšu plāna un laika grafiku kopsavilkumu;

b)

norāda katras attiecīgās fabrikas kvotas daudzumu, no kuras paredzēts atteikties, tai jābūt mazākai par vai vienādai ar tās fabrikas ražošanas jaudu, kuru paredzēts pilnīgi vai daļēji demontēt;

c)

ietver apstiprinājumu, ka ražošanas iekārtas tiks pilnībā vai daļēji demontētas un aizvestas no ražotnes teritorijas;

d)

ņem vērā saistītos zaudējumus vai izmaksas starp Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 3. punkta b) apakšpunktā norādīto atbalstu, minētā punkta c) apakšpunktā norādīto ražotnes slēgšanu un demontēšanu, minētā punkta e) apakšpunktā norādītajām investīcijām, minētā punkta f) apakšpunktā norādīto sociālo plānu un minētā punkta g) apakšpunktā norādīto vides plānu;

e)

skaidri nosaka visas restrukturizācijas fonda finansētās darbības un izmaksas, un, ja nepieciešams, citus saistītos elementus, kurus paredzēts finansēt no citiem Kopienas fondiem.

3.   Ja 2. punktā minētie nosacījumi nav izpildīti, dalībvalsts informē pieteikuma iesniedzēju par šiem iemesliem un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 1. punktā norādīto laika ierobežojumu nosaka termiņu, kurā restrukturizācijas plānu var attiecīgi pielāgot.

Dalībvalsts lemj par pielāgotā pieteikuma atbilstību 15 darbadienu laikā no pirmajā daļā norādītā termiņa beigām, bet vismaz 10 darbadienas pirms Regulas (EK) Nr. 320/2006 5. panta 1. punktā norādītā termiņa.

Ja pielāgotais pieteikums nav iesniegts norādītajā termiņā vai uzskatāms par neatbilstīgu, pieteikumu restrukturizācijas atbalstam noraida, un dalībvalsts par to informē pieteikuma iesniedzēju un Komisiju piecu darbadienu laikā. Jauna pieteikuma iesniegšana no tā paša pieteikuma iesniedzēja notiek saskaņā ar hronoloģisko secību, kā norādīts 8. pantā.

4.   Ja pieteikumu atzīst par atbilstīgu, dalībvalsts paziņo par to Komisijai divu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, izmantojot pielikumā pievienoto tabulas paraugu.

5.   Atkāpjoties no 1., 3. un 4. punkta nosacījumiem, 2006./2007. tirdzniecības gadā dalībvalsts nolemj par pieteikuma vai pielāgota pieteikuma piemērotību vismaz 8 darbadienas pirms Regulas (EK) Nr. 320/2006 5. panta 1. punktā norādītā termiņa un tajā pašā dienā paziņo savu lēmumu Komisijai.

10. pants

Restrukturizācijas atbalsta piešķiršana

1.   Komisijas izveido sarakstu, kurā norāda pilnīgi aizpildītos pieteikumus restrukturizācijas atbalstam hronoloģiskā iesniegšanas kārtībā, pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts apstiprinājumiem par pieteikumu saņemšanu.

2.   Līdz Regulas (EK) Nr. 320/2006 5. panta 1. punktā noteiktajam termiņam Komisija nosaka restrukturizācijas fonda finanšu resursu paredzamo pieejamību visiem pieteikumiem par nākamo tirdzniecības gadu – vai pieteikumu 2006./2007. tirdzniecības gadam gadījumā – tiem pieteikumiem par minēto tirdzniecības gadu, kuri ir saņemti līdz minētās regulas 4. panta 1. punktā noteiktajam termiņam un kurus dalībvalsts ir atzinusi par atbilstīgiem, kā arī attiecībā uz visiem ar tiem saistītiem atbalstiem.

3.   Komisija informē Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (5) 41. panta 1. punktā minēto Lauksaimniecības fondu komiteju par pieņemtajiem lēmumiem saskaņā ar šā panta 1. punktu. Par 2006./2007. tirdzniecības gadu Komisija informē Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 (6) 13. panta 1. punktā minēto fonda komiteju.

4.   Dalībvalstis paziņo pieteikuma iesniedzējiem par restrukturizācijas atbalsta piešķiršanu to attiecīgajam atbilstīgajam restrukturizācijas plānam līdz Regulas (EK) Nr. 320/2006 5. panta 1. punktā norādītajam termiņam. Apstiprinātā restrukturizācijas plāna visas dokumentācijas kopiju dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta Komisijai.

11. pants

Grozījumi restrukturizācijas plānā

1.   Tiklīdz restrukturizācijas atbalsts ir piešķirts, atbalsta saņēmējs veic visus pasākumus, kas sīki izklāstīti apstiprinātajā restrukturizācijas plānā, un ievēro savā restrukturizācijas atbalsta pieteikumā ietvertās saistības.

2.   Jebkuri grozījumi apstiprinātajā restrukturizācijas plānā ir jāsaskaņo ar dalībvalsti, pamatojoties uz attiecīgā uzņēmuma pieprasījumu, kurā:

a)

izskaidroti iemesli un radušās īstenošanas problēmas;

b)

uzrādīti grozījumi vai ierosinātie jaunie pasākumi un gaidāmā ietekme;

c)

sīki izklāstīta ietekme uz finansēm un laiku.

Ar grozījumiem nevar mainīt piešķiramā restrukturizācijas atbalsta kopējo summu vai pagaidu restrukturizācijas summas, kuras maksājamas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 11. pantu.

Par grozīto restrukturizācijas plānu dalībvalsts paziņo Komisijai.

12. pants

Restrukturizācijas pieteikuma atsaukšana vai atlikšana

1.   Atbilstīgos pieteikumus, par kuriem nevar piešķirt restrukturizācijas atbalstu tajā tirdzniecības gadā, par kuru ir pieprasīts kvotas atteikums, pieteikuma iesniedzējs var atsaukt divu mēnešu laikā pēc Regulas (EK) Nr. 320/2006 5. panta 1. punktā noteiktā termiņa.

2.   Ja attiecīgais uzņēmums neatsauc savu pieteikumu saskaņā ar 1. punktu, tam minētajā punktā noteiktajā laikā jāpielāgo attiecīgais restrukturizācijas plāns, ņemot vērā restrukturizācijas atbalsta summu nākamajam tirdzniecības gadam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 320/2006 3. panta 5. punktā.

Regulas 8. panta 1. punkta nolūkā vērā ņem sākotnējā pieteikuma iesniegšanas datumu.

Pirmajā daļā minētajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs atliek savas kvotas atteikšanu uz vienu tirdzniecības gadu un turpina pagaidu restrukturizācijas maksājuma veikšanu tādā apmērā, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 11. pantā.

IV   NODAĻA

CITI RESTRUKTURIZĀCIJAS FONDA ATBALSTI

13. pants

Atbalsta summas dalībvalstij

1.   Līdz 2006. gada 31. oktobrim par 2006./2007. tirdzniecības gadu, līdz 2007. gada 31. martam par 2007./2008. tirdzniecības gadu, līdz 2008. gada 31. martam par 2008./2009. tirdzniecības gadu un līdz 2009. gada 31. martam par 2009./2010. tirdzniecības gadu Komisija nosaka katrai dalībvalstij piešķiramās summas saistībā ar restrukturizācijas fondu par:

a)

dažādošanas atbalstu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 6. pantā;

b)

papildu dažādošanas atbalstu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 7. pantā;

c)

pārejas posma atbalstu atsevišķām dalībvalstīm, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 9. pantā.

2.   Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētās summas pamato ar:

a)

dažādošanas atbalsta summu, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 320/2006 6. panta 2. punktā, reizinot ar attiecīgās dalībvalsts atteiktās cukura kvotas summu, par kuru restrukturizācijas atbalsts jāpiešķir no:

2006./2007. tirdzniecības gada, ja summas noteiktas 2006. gada oktobrī,

2007./2008. tirdzniecības gada, ja summas noteiktas 2007. gada martā,

2008./2009. tirdzniecības gada, ja summas noteiktas 2008. gada martā,

2009./2010. tirdzniecības gada, ja summas noteiktas 2009. gada martā;

b)

papildu dažādošanas atbalsta summu, kas atbilst saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 7. panta 1. punktu iegūtajiem augstākajiem procentiem un reizināta ar šā punkta a) apakšpunktā noteikto cukura kvotas kopsummu līdz:

2006./2007. tirdzniecības gadam, ja summas noteiktas 2006. gada oktobrī,

2007./2008. tirdzniecības gadam, ja summas noteiktas 2007. gada martā,

2008./2009. tirdzniecības gadam, ja summas noteiktas 2008. gada martā,

2009./2010. tirdzniecības gadam, ja summas noteiktas 2009. gada martā.

Pirmajā apakšpunktā minētajā aprēķinā iegūto summu attiecīgā gadījumā samazina par visām iepriekš noteiktajām papildu dažādošanas atbalsta summām saskaņā ar šajā punktā noteikto metodi;

c)

attiecīgā gadījumā – summām par Regulas (EK) Nr. 320/2006 9. pantā paredzēto pārejas posma atbalstu atsevišķām dalībvalstīm.

3.   Summas, ko iegūst saskaņā ar 2. punktā minēto metodi, pieskaita attiecīgajām summām, kuras noteiktas saskaņā ar 1. punktu par iepriekšējiem gadiem.

14. pants

Valsts restrukturizācijas programmas

1.   Līdz 2006. gada 31. decembrim un 2007., 2008. un 2009. gada 30. septembrim attiecīgās dalībvalstis paziņo Komisijai par valsts restrukturizācijas programmām, sīki izklāstot veicamos pasākumus saskaņā ar ierobežojumu dažādošanas atbalsta summai, kas noteikta atbilstīgi 13. panta 2. punkta a) apakšpunktam, papildu dažādošanas atbalsta summai, kas noteikta atbilstīgi 13. panta 2. punkta b) apakšpunktam, un pārejas posma atbalsta atsevišķām dalībvalstīm summai, kas minēta 13. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

2.   Valsts restrukturizācijas programmās ietver vismaz šādus elementus:

a)

galveno mērķu, pasākumu, darbību, izmaksu, finansēšanas intervences un laika grafiku kopsavilkums katram attiecīgajam reģionam;

b)

attiecīgo reģionu raksturojums un ar cukura nozares restrukturizāciju saistīto problēmu analīze;

c)

plānoto mērķu un darbību vai pasākumu izklāsts, norādot to atbilstību 9. pantā minētajiem atbilstīgajiem restrukturizācijas plāniem, lauku attīstības politikai attiecīgajos reģionos un citiem pasākumiem, kuri veikti vai paredzēti šajos reģionos, jo īpaši saistībā ar citiem Kopienas fondiem;

d)

visu paredzēto darbību vai pasākumu laika grafiks un kritēriji, kurus ievēro, lai atšķirtu tos no līdzīgām darbībām vai pasākumiem, kurus paredzēts finansēt no citiem Kopienas fondiem;

e)

ja vajadzīgs, papildu dažādošanas atbalsta summa, kura piešķirama cukurbiešu vai cukurniedru audzētājiem, kuri pārtrauc savu ražošanu, kā arī objektīvi un nediskriminējoši kritēriji šā atbalsta piešķiršanai;

f)

finanšu plāns, kurā sīki izklāstītas visas izmaksas pa darbībām vai pasākumiem un paredzamo maksājumu grafiks.

3.   Valsts restrukturizācijas programmas darbības vai pasākumus īsteno līdz 2010. gada 30. septembrim.

15. pants

Pārejas posma atbalsts pilna laika rafinētājiem

1.   Pilna laika rafinētāji, kuri 2006. gada 30. jūnijā bija uzskatāmi par rafinētājiem Regulas (EK) Nr. 1260/2001 7. panta 4. punkta izpratnē, var pieteikties Regulas (EK) Nr. 320/2006 8. panta 2. punktā paredzētajam pārejas posma atbalstam, kuru piešķir dalībvalsts, kuras teritorijā tie atrodas.

2.   Pilna laika rafinētājs iesniedz pieteikumu atbalsta saņemšanai kopā ar uzņēmējdarbības plānu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 320/2006 8. panta 3. punktā, attiecīgās dalībvalsts noteiktajā termiņā, kurš ir līdz 2007. gada 30. septembrim.

3.   Regulas (EK) Nr. 320/2006 8. panta 3. punktā minētajā uzņēmējdarbības plānā iekļaujama vismaz šāda informācija:

a)

galveno mērķu, pasākumu, darbību, izmaksu, finansēšanas intervenču un laika grafiku kopsavilkums;

b)

problēmu, ar kurām jāsaskaras, pielāgojoties Kopienas cukura tirgus organizācijas reformai, raksturojums un analīze;

c)

plānoto darbību vai pasākumu izklāsts, parādot to konsekvenci ar citiem Kopienas fondu attiecīgajā reģionā veiktiem vai paredzētiem pasākumiem, par kuriem pieteikuma iesniedzējs saņem atbalstu;

d)

visu paredzēto darbību vai pasākumu laika grafiks un kritēriji, kas jāievēro, lai atšķirtu tos no citu Kopienas fondu finansētām līdzīgām darbībām vai pasākumiem, par ko pieteikuma iesniedzējs saņem pabalstu;

e)

finanšu plāns, kurā sīki izklāstītas visas izmaksas pa darbībām vai pasākumiem un paredzamo maksājumu grafiks.

4.   Uzņēmējdarbības plānā paredzētajās darbībās vai pasākumos ietver vienu vai vairākus šādus elementus: investīcijas, ražošanas iekārtu demontēšana, ieguldījumi darbības izmaksās, aprīkojuma amortizācijas nosacījumi un citi nosacījumi, kas nepieciešami, lai pielāgotos jaunajai situācijai.

5.   Dalībvalsts lemj par uzņēmējdarbības plāna atbilstību Regulas (EK) Nr. 320/2006 8. panta 2. punktā noteiktajiem finansiālajiem ierobežojumiem un paziņo pieteikuma iesniedzējam un Komisijai par tās lēmumu 30 darbadienu laikā pēc šā panta 2. punktā minētā termiņa.

Dalībvalsts šajā pašā laika posmā informē Komisiju par summām, kas piešķiramas katram rafinētājam un attiecīgā gadījumā par objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, kurus izmanto atbalsta sadalīšanai starp dažādiem pilna laika rafinētājiem to teritorijā.

6.   Uzņēmējdarbības plāna darbības vai pasākumus īsteno līdz 2010. gada 30. septembrim.

V   NODAĻA

ATBALSTA MAKSĀJUMI

16. pants

Restrukturizācijas atbalsta maksājums

1.   Par restrukturizācijas atbalsta katras daļas maksājumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 10. panta 4. punktu iemaksā nodrošinājumu par summu, kas vienāda ar 120 % no attiecīgās daļas summas.

2.   Gadījumā, ja maksājumus audzētājiem un iekārtu piegādātājiem tieši veic dalībvalsts atbilstīgi 19. panta 2. punktam, attiecīgās daļas summu samazina par summu, kas maksājama audzētājiem un iekārtu piegādātājiem.

3.   Restrukturizācijas atbalstu neizmaksā pēc 2011. gada 30. septembra.

4.   Atbilstošā gadījumā Komisija līdz 2008., 2009., 2010. un 2011. gada 31. janvārim nosaka Regulas (EK) Nr. 320/2006 10. panta 4. punkta otrajā daļā minētā pirmā un otrā maksājuma procentuālo apmēru, kā arī otrā maksājuma paredzamo datumu.

17. pants

Maksājums par dažādošanas atbalstu, papildu dažādošanas atbalstu un pārejas posma atbalstu atsevišķām dalībvalstīm

1.   Saskaņā ar 13. panta 3. punktā norādīto summu ierobežojumu maksājumu par dažādošanas atbalstu, papildu dažādošanas atbalstu un pārejas posma atbalstu atsevišķām dalībvalstīm atbalsta saņēmējiem dalībvalsts izmaksā divas reizes gadā, martā un septembrī, par attaisnotiem faktiski radītiem izdevumiem, kuri ir dokumentēti un pārbaudīti.

Ja papildu dažādošanas atbalsta daļu piešķir cukurbiešu vai cukurniedru audzētājiem, kuri izbeidz savu ražošanas darbību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 320/2006 7. panta 2. punkta nosacījumiem, dalībvalsts nodrošina, ka attiecīgie audzētāji ir pilnīgi izbeiguši cukurbiešu vai cukurniedru produkcijas ražošanu.

2.   Pirmais maksājums jāveic 2007. gada septembrī. Dažādošanas atbalstu, papildu dažādošanas atbalstu un pārejas posma atbalstu atsevišķām dalībvalstīm neizmaksā pēc 2011. gada 30. septembra.

18. pants

Pārejas posma atbalsta maksājums pilna laika rafinētājiem

1.   Regulas (EK) Nr. 320/2006 8. panta 2. punktā minētajos ierobežojumos pārejas posma atbalsta maksājumus pilna laika rafinētājiem par attaisnotiem izdevumiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības plānu, dalībvalstis izmaksā atbalsta saņēmējiem divās daļās:

a)

40 % – 2007. gada septembrī;

b)

60 % – 2008. gada martā.

Par katras daļas maksājumu iemaksā nodrošinājumu 120 % apmērā no attiecīgās daļas summas.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta nosacījumiem, kopējos izdevumus var segt ar vienu maksājumu 2007. gada septembrī, ja līdz 2007. gada 15. septembrim:

a)

ir izpildīti visi uzņēmējdarbības plānā paredzētie pasākumi un darbības;

b)

ir iesniegts 24. panta 2. punktā minētais nobeiguma ziņojums;

c)

dalībvalsts ir veikusi 25. pantā noteiktās pārbaudes.

Šajā gadījumā par maksājumu nav jāiemaksā nodrošinājums.

19. pants

Maksājums audzētājiem un iekārtu piegādātājiem

1.   Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc restrukturizācijas atbalsta pirmās daļas saņemšanas un pamatojoties uz dalībvalsts sniegto informāciju saskaņā ar 6. panta 1. punktu, uzņēmumi veic maksājumus cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu audzētājiem, kā arī iekārtu piegādātājiem.

2.   Maksājumus audzētājiem un iekārtu piegādātājiem veic tieši dalībvalsts, attiecīgi samazinot izmaksājamo restrukturizācijas atbalsta summu, kā paredzēts 16. panta 2. punktā, šā panta 3. punktā noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā maksājumus veic vienlaicīgi ar restrukturizācijas atbalsta daļas maksājumu uzņēmumam.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētā maksājuma summa nepārsniedz 50 % no pirmās daļas apmēra. Ja šī summa ir mazāka par visu izmaksājamo summu, atlikušo daļu izmaksā:

a)

ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad uzņēmums saņēmis otro atbalsta daļu, ja maksājumu ir veicis uzņēmums;

b)

vienlaikus ar uzņēmumam izmaksājamā restrukturizācijas atbalsta otrās daļas maksājumu, ja maksājumu tieši ir veikusi dalībvalsts.

20. pants

Lēmums par maksājumu atlikšanu

Ja Komisija nolemj atlikt dažādošanas atbalsta, papildu dažādošanas atbalsta, pārejas posma atbalsta maksājumus pilna laika rafinētājiem vai pārejas posma atbalsta maksājumus atsevišķām dalībvalstīm atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 320/2006 10. panta 5. punktam, tā informē dalībvalstis par savu lēmumu līdz 31. maijam un 31. janvārim.

21. pants

Valūta

1.   Saistībā ar pagaidu restrukturizācijas fondu Komisijas saistību summas un maksājumus un pagaidu restrukturizācijas atbalsta summas, kā arī dalībvalstu izdevumu deklarāciju izdevumu summas norāda un maksā euro.

2.   Ja maksājums ir veikts valūtā, kas nav euro, piemēro Eiropas Centrālās bankas pēdējo noteikto maiņas kursu pirms attiecīgā maksājuma noteicošās dienas mēneša pirmās dienas.

Noteicošā diena ir maksājuma diena.

22. pants

Nodrošinājuma atmaksāšana

1.   Nodrošinājumu, kas minēts 16. panta 1. punktā un 18. panta 2. punktā, atmaksā, ja:

a)

ir īstenoti visi attiecīgi restrukturizācijas plānā, valsts restrukturizācijas programmās un uzņēmējdarbības plānā paredzētie pasākumi un darbības;

b)

ir iesniegts 23. panta 2. punktā minētais nobeiguma ziņojums;

c)

dalībvalstis ir veikušas 25. pantā noteiktās pārbaudes;

d)

attiecībā uz restrukturizācijas atbalstu – atbalstu cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu audzētājiem un iekārtu piegādātājiem izmaksājis uzņēmums, ja vien šos maksājumus nav tieši veikusi dalībvalsts atbilstīgi 19. panta 2. punktam;

e)

attiecīgā gadījumā ir samaksāta papildu nodeva par cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa kvotas pārsniegšanu noliktavās tā tirdzniecības gada sākumā, no kura kvota ir atteikta.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta nosacījumiem, pēc atbalsta saņēmēja pieprasījuma nodrošinājumu var daļēji atmaksāt no faktisko izdevumu summas saistībā ar restrukturizācijas plāna vai uzņēmējdarbības plāna darbībām un pasākumiem, ja reāli ir veikta 25. panta 1. punktā minētā pārbaude un ir sastādīts 25. panta 3. punktā minētais pārbaudes ziņojums.

3.   Nodrošinājumu neatmaksā, ja vēlākais līdz 2011. gada 30. septembrim nav izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, izņemot nepārvaramas varas apstākļus.

VI   NODAĻA

ZIŅOJUMI, PĀRBAUDES UN SODI

23. pants

Uzņēmumu ziņojumi

1.   Uzņēmumi, kuri piesakās restrukturizācijas atbalsta saņemšanai, informē 1. pantā minētajā apspriežu procesā iesaistītās puses par:

a)

dalībvalsts pieņemtajiem lēmumiem saskaņā ar 8., 9., 10. un 11. pantu;

b)

to, kas faktiski ir paveikts katru gadu saskaņā ar apstiprināto restrukturizācijas plānu.

2.   Uzņēmumi, kas saņem restrukturizācijas fonda atbalstu, dalībvalsts kompetentai iestādei, kas piešķīrusi atbalstu, iesniedz ikgadēju progresa ziņojumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tā tirdzniecības gada beigām, kurā attiecīgie pasākumi ir veikti.

Ziņojumā detalizēti izklāsta iepriekšējā tirdzniecības gadā veiktās darbības vai pasākumus un radušos izdevumus, salīdzinot tos ar attiecīgajā restrukturizācijas plānā vai uzņēmējdarbības plānā uzskaitītajām darbībām vai pasākumiem un izdevumiem.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc visu attiecīgajā restrukturizācijas plānā vai uzņēmējdarbības plānā paredzēto darbību un pasākumu īstenošanas uzņēmums iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei nobeiguma ziņojumu, kurā apkopotas darbības un pasākumi, un radušies izdevumi.

24. pants

Dalībvalstu ziņojumi

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai ikgadējus progresa ziņojumus par restrukturizācijas plāniem, valsts restrukturizācijas programmām un uzņēmējdarbības plāniem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgā tirdzniecības gada beigām.

Šajos ziņojumos iekļauj:

a)

veikto darbību vai pasākumu aprakstu un to atbilstību laika grafikam;

b)

faktu izklāstu saskaņā ar vismaz vienu pārbaudi uz vietas katras ražotnes teritorijā katram restrukturizācijas plānam vai uzņēmējdarbības plānam;

c)

plānoto un faktisko izdevumu salīdzinājumu;

d)

citu Kopienas fondu līdzdalības analīzi un to atbilstību restrukturizācijas fonda finansētajam atbalstam;

e)

attiecīgā gadījumā – jebkuras izmaiņas restrukturizācijas plānā, to iemeslus un ietekmi nākotnē.

2.   Līdz 2011. gada 30. jūnijam dalībvalsts iesniedz Komisijai nobeiguma progresa ziņojumu, kurā salīdzināti īstenotie pasākumi vai darbības un radušies izdevumi, salīdzinot ar restrukturizācijas plānos, valsts restrukturizācijas programmās un uzņēmējdarbības plānos paredzētajiem un izskaidrojot noviržu iemeslus.

Nobeiguma progresa ziņojumā iekļauj arī to sodu uzskaitījumu, kas piemēroti visā periodā, kā arī paziņojumu par to, ka ir samaksātas visas nodevas, soda naudas vai summas attiecībā uz cukuru, izoglikozes vai inulīna sīrupu, kas iepriekš saražoti daļēji vai pilnīgi demontētajās fabrikās.

25. pants

Pārbaudes

1.   Katru uzņēmumu un ražotni, kas saņēmusi restrukturizācijas fonda atbalstu, dalībvalsts kompetentā iestāde pārbauda trīs mēnešu laikā pēc 23. panta 2. punktā noteiktā termiņa beigām.

Pārbaudes laikā kontrolē, vai tiek pildīts restrukturizācijas plāns vai uzņēmējdarbības plāns, un apstiprina uzņēmuma progresa ziņojumā sniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu. Pirmajā restrukturizācijas plāna pārbaudē kontrolē arī jebkuru papildu informāciju, kuru uzņēmums sniedzis pieteikumā restrukturizācijas atbalsta saņemšanai, jo īpaši apstiprinājumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

2.   Pārbaude visos gadījumos attiecas uz Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 3. punktā minētajiem restrukturizācijas plāna elementiem. Par katru pārbaudi sastāda ziņojumu, kurā visaptveroši raksturo veikto darbu, galvenos iegūtos datus un nepieciešamos papildu pasākumus.

3.   Pārbaudes ziņojumu dala šādās daļās:

a)

vispārējā daļa, kurā jo īpaši iekļauj šādu informāciju:

i)

atbalsta saņēmējs un pārbaudāmā ražotne;

ii)

klātesošās personas;

iii)

vai atbalsta saņēmējs tika iepriekš brīdināts par apmeklējumu un, ja jā, cik ilgi pirms apmeklējuma;

b)

daļa par katru no Regulas (EK) Nr. 320/2006 4. panta 3. punktā uzskaitītajiem restrukturizācijas plāna elementiem un par katru uzņēmējdarbības plānu, atsevišķi atspoguļojot veiktās pārbaudes un jo īpaši ietverot šādu informāciju:

i)

pārbaužu prasības un standarti;

ii)

veikto pārbaužu veids un apjoms;

iii)

iegūtie dati;

iv)

restrukturizācijas plāna vai uzņēmējdarbības plāna elementi, saistībā ar kuriem atklātas neatbilstības;

c)

novērtējuma daļa, kurā sniegts katra elementa neatbilstības nozīmīguma izvērtējums, pamatojoties uz tā nopietnību, apmēru, pastāvības pakāpi un iepriekšējo vēsturi, norādot jebkuru neatbilstību, kura ir vai kurai ir jābūt par pamatu pasākumu pieņemšanai saskaņā ar 26. vai 27. pantu.

4.   Atbalsta saņēmēju informē par konstatētajām neatbilstībām.

5.   Pārbaudes ziņojumu pabeidz viena mēneša laikā pēc pārbaudes.

26. pants

Atlīdzināšana

1.   Neskarot 3. punkta nosacījumus, ja atbalsta saņēmējs nepilda kādu no saistībām vai vairākas saistības, kas noteiktas attiecīgi restrukturizācijas plānā, uzņēmējdarbības plānā vai valsts restrukturizācijas programmā, daļa piešķirtā atbalsta par attiecīgajām saistībām jāatlīdzina, izņemot nepārvaramas varas apstākļus.

2.   Procentus aprēķina par laika posmu starp sešdesmito dienu pēc paziņošanas atbalsta saņēmējam par pienākumu atmaksāt atbalstu un dienu, kurā atbalsts faktiski ir atmaksāts.

Procentu likme ir Eiropas Centrālā bankas piemērotā likme refinansēšanas pamatoperācijām atbilstīgi Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicētajai likmei, kura ir spēkā maksājuma termiņa mēneša pirmajā kalendārajā dienā, pieskaitot trīsarpus procentu punktus.

3.   Dalībvalsts var piešķirt atbalsta saņēmējam divus mēnešus ilgu laiku, kurā panākt atbilstību restrukturizācijas plāna vai uzņēmējdarbības plāna saistībām.

27. pants

Sodi

1.   Ja atbalsta saņēmējs nepilda kādu no saistībām vai vairākas saistības, kas noteiktas attiecīgi restrukturizācijas plānā, uzņēmējdarbības plānā vai valsts restrukturizācijas programmā, viņa pienākums ir samaksāt summu, kas atbilst 10 % no summas, kura atlīdzināma saskaņā ar 26. pantu.

2.   Atbilstīgi 1. punktam noteiktos sodus nepiemēro, ja uzņēmums kompetentai iestādei pieņemamā veidā var parādīt, ka neatbilstība radusies nepārvaramas varas apstākļos, un uzņēmums ir skaidri norādījis neatbilstību saskaņā ar 23. panta 2. punktu iesniegtajā progresa ziņojumā.

3.   Ja neatbilstība ir veikta tīšuprāt vai radusies rupjas nevērības rezultātā, atbalsta saņēmēja pienākums ir samaksāt summu, kas atbilst 30 % no summas, kas atlīdzināma saskaņā ar 26. pantu.

VII   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

28. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.

(2)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 318/2006.

(3)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

(5)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(6)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.


PIELIKUMS

Image


Augša