Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R0927

Komisijas Regula (EK) Nr. 927/2006 ( 2006. gada 22. jūnijs ) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā minētās īpašās restrukturizācijas rezerves piešķiršanu

OV L 170, 23.6.2006., 12./13. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 312M , 22.11.2008., 59./60. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 072 Lpp. 237 - 238
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 072 Lpp. 237 - 238

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/927/oj

23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 927/2006

(2006. gada 22. jūnijs)

par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā minētās īpašās restrukturizācijas rezerves piešķiršanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (1), un jo īpaši tās 1. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā paredzēta īpaša restrukturizācijas rezerve Čehijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai, ko piešķir no 2006. gada 1. aprīļa, ciktāl šajās valstīs no 1998. gada vai no 2000. gada atkarībā no valsts samazinājies piena un piena produktu patēriņš saimniecībās.

(2)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktam Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Slovēnija un Slovākija ir iesniegušas Komisijai ziņojumu, kurā sīki izklāstīti faktiskā restrukturizācijas procesa rezultāti un tendences minēto valstu piensaimniecības nozarē un jo īpaši raksturota pārēja no ražošanas patēriņam saimniecībās uz ražošanu tirgum.

(3)

Saskaņā ar šiem ziņojumiem piena un piena produktu patēriņš saimniecībās samazinājās visās minētajās dalībvalstīs.

(4)

Pieejamā statistika par ražošanu liecina, ka arvien lielāku daļu no piena produkcijas pārdod piegādājot un arvien mazāku daļu piena produkcijas pārdod tieši.

(5)

Tādēļ ir lietderīgi piešķirt īpašu restrukturizācijas rezervi Čehijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai un paredzēt izrietošo daudzumu pieskaitīšanu katras valsts references daudzuma piegādēm noteiktajai daļai.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā paredzēto īpašo restrukturizācijas rezervi piešķir Čehijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai. Piešķirtie daudzumi ir minēti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šīs regulas pielikumā minētos daudzumus ieskaita valsts rezervē, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1788/2003 14. pantā, un izmanto piegādēm.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 123. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2217/2004 (OV L 375, 23.12.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

(tonnas)

Dalībvalsts

Īpašās restrukturizācijas rezerves daudzumi

Čehija

55 788

Igaunija

21 885

Latvija

33 253

Lietuva

57 900

Ungārija

42 780

Polija

416 126

Slovēnija

16 214

Slovākija

27 472


Augša