EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R0909

Komisijas Regula (EK) Nr. 909/2006 ( 2006. gada 20. jūnijs ), ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 168, 21.6.2006., 14./15. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 314M , 1.12.2007., 38./39. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 072 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 072 Lpp. 225 - 227
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 041 Lpp. 202 - 203

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/909/oj

21.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 909/2006

(2006. gada 20. jūnijs),

ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 5. decembra Regulu (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (1), un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

I un II pielikumā Regulai (EK) Nr. 138/2004 ir izklāstīta metodika un datu nosūtīšanas programma ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (EPL). Tā kā ir veiktas izmaiņas Eiropas kontu sistēmā (EKS 95) attiecībā uz netieši mērāmo finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) reģistrāciju, EPL metodika ir jāatjaunina, lai saglabātu atbilstību EKS, kas ir nacionālo kontu centrālā sistēma.

(2)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 138/2004 ir attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 138/2004 I pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 33, 5.2.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 306/2005 (OV L 52, 25.2.2005., 9. lpp.).

(2)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 138/2004 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2.096. punktu svītro;

2)

pēc 2.107. punkta iekļauj šādu punktu:

“j)   Netieši mērāmie finanšu starpniecības pakalpojumi (FISIM).

2.107.1.

Saskaņā ar EKS 95 konvenciju lauksaimniecības nozares izmantotā netieši mērāmo finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) vērtība jāreģistrē kā lauksaimniecības nozares starppatēriņš (skatīt EKS 95 I pielikumu).”;

3)

pielikuma 2.108. punkta virsrakstu aizstāj ar šādu tekstu:

“k)   Citas preces un pakalpojumi”;

4)

pielikuma 2.108. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“i)

Rēķinā norādītas bankas pakalpojumu izmaksas (taču ne banku aizdevumu procenti)”;

5)

pielikuma 3.079. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.079.

Tā kā finanšu starpnieku sniegtā pakalpojumu vērtība tiek sadalīta starp dažādiem klientiem, jākoriģē faktiskie maksājumi vai procentu ieņēmumi finanšu starpniekiem vai no tiem, lai likvidētu līdzekļu rezerves, kas atbilst finanšu starpnieku netiešajām maksām. Šo izmaksu aptuvenā vērtība jāatvelk no procentu maksājumu apjoma, kuru aizdevuma ņēmējs samaksājis finanšu starpniekam, un jāpieskaita noguldītāja saņemtajiem procentiem. Šīs izmaksas klasificē kā atlīdzību par pakalpojumiem, ko finanšu starpnieki snieguši klientiem, un nevis kā procentu maksājumu (skatīt 2.107.1. punktu un 2.108. punkta i) apakšpunktu; EKS 95, I papildinājuma 4.51. punkts).”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikumā posteni 19.10 “Citas preces un pakalpojumi” aizstāj ar šādiem diviem posteņiem:

Postenis

Raksturlielumu saraksts

Dati par apsekojuma gadu n

n gada

novembris

(aplēses)

n + 1 gada

janvāris

(aplēses)

n + 1 gada

septembris

“19.10

Netieši mērāmie finanšu starpniecības pakalpojumi (FISIM)

X

X

X

19.11

Citas preces un pakalpojumi

X

X

X”


Augša