EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32006R0217

Uredba Komisije (ES) št. 217/2006 z dne 8. februarja 2006 o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kaljivosti (Besedilo velja za EGP)

UL L 38, 9.2.2006, str. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 330M , 28.11.2006, str. 156–157 (MT)
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 069 str. 196 - 197
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 069 str. 196 - 197
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 058 str. 203 - 204

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/217/oj

9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 217/2006

z dne 8. februarja 2006

o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kaljivosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (1), in zlasti člena 17(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (2), in zlasti člena 17(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (3), in zlasti člena 24(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (4), in zlasti člena 38(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (5), in zlasti člena 21(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES se semena lahko tržijo samo, kadar izpolnjujejo zahteve glede najmanjše kaljivosti, kadar pa razpoložljiva količina semen, ki izpolnjuje zahtevo o kaljivosti, ni zadostna, je Komisija za določen čas omogočila trženje predpisanih največjih količin semen, ki ne izpolnjuje zahtev glede najmanjše kaljivosti iz navedenih direktiv.

(2)

Postopek izdaje dovoljenj je trenutno prepočasen.

(3)

Zdi se, da je posvetovalni postopek med Komisijo in državo članico ustrezen instrument za poenostavitev in pospešitev postopka izdaje dovoljenj in hkratno zagotovitev vseh informacij Komisiji in državam članicam, potrebnih za oceno in odgovor v zvezi z vlogo.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semena in razmnoževalni material v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba določa pravila o zahtevah držav članic za dovoljenje, da omogočijo začasno trženje semen, ki ne izpolnjujejo zahtev o najmanjši kaljivosti v skladu s:

(a)

členom 17(1) Direktive 66/401/EGS;

(b)

členom 17(1) Direktive 66/402/EGS;

(c)

členom 24(1) Direktive 2002/54/ES;

(d)

členom 38(1) Direktive 2002/55/ES; in

(e)

členom 21(1) Direktive 2002/57/ES.

2.   Ta uredba ne velja za trženje „osnovnega semena“, kakor je določeno v direktivah, navedenih v odstavku 1.

Člen 2

1.   Država članica, ki ima težave z oskrbo semen in želi omogočiti začasno trženje semen, ki ne izpolnjujejo zahtev glede najmanjše kaljivosti (v nadaljnjem besedilu „država članica prosilka“), bo Komisiji predložila zahtevo, v kateri so navedene informacije iz člena 3. Hkrati bo država članica prosilka o tem obvestila druge države članice. Države članice imenujejo kontaktne točke.

2.   V 15 dneh od sporočila iz odstavka 1 lahko druge države članice obvestijo Komisijo in državo članico prosilko o:

(a)

ponudbi razpoložljivih semen, s katerimi bi premagala začasne težave pri oskrbi; ali

(b)

ugovorih proti trženju semen, ki ne izpolnjujejo zahtev iz direktiv, navedenih v členu 1(1).

3.   Semena, zajeta v zahtevi do količine, ki jo zahteva država članica prosilka, se lahko tržijo v vsej Skupnosti, ne da bi izpolnjevala zahteve iz direktiv, navedenih v členu 1(1), kadar v obdobju, navedenem v odstavku 2, Komisija in država članica prosilka/države članice prosilke ne prejmejo obvestil o ponudbah ali ugovorih ali kadar so ponudbe dane in se država članica prosilka in država ali države članice ponudnice strinjajo, da so ponudbe neprimerne, razen če Komisija v istem obdobju ne obvesti državo članico prosilko, da po njenem mnenju zahteva ni upravičena.

Komisija bo kontaktnim točkam, ki jih imenujejo države članice, sporočila in na svoji spletni strani objavila pogoje, pod katerimi se dovoli trženje, skupaj z dovoljeno količino.

4.   Kadar pogojev iz odstavka 3 ni mogoče izpolniti ali kadar Komisija meni, da zahteva ni upravičena, Komisija o tem obvesti kontaktne točke, ki jih imenujejo države članice.

Zadeva se predloži Stalnemu odboru za semena in razmnoževalni material v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu ter, kadar je to potrebno, se odločba o odobritvi ali zavrnitvi zahteve nemudoma sprejme v skladu s postopkom, določenim v členu 1(1).

Člen 3

Podatki, zahtevani v skladu s členom 2(1), vključujejo:

(a)

vrste in sorte, zlasti značilnosti, povezane z gojenjem in uporabo;

(b)

pričakovano najmanjšo kaljivost;

(c)

zadevne količine;

(d)

dokazno dokumentacija z obrazložitvijo razloga za zahtevo;

(e)

predlagani namembni kraj trženja z navedbo tistih regij države članice prosilke, ki imajo težave z oskrbo semen;

(f)

zahtevano obdobje veljavnosti dovoljenja.

Člen 4

Ne glede na zahteve označevanja, ki jih določajo direktive, navedene v členu 1(1), mora uradna etiketa na semenu vsebovati izjavo, da je zadevno seme kategorije, ki izpolnjuje manj stroge zahteve od tistih, določenih v navedenih direktivah, in podrobnosti o najmanjši kaljivosti semena.

Člen 5

1.   V skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi, bodo države članice dovolile dobaviteljem, da dajo na trg semena, za katera so dobili dovoljenje v skladu s členom 3. Od dobaviteljev lahko zahtevajo, da vnaprej zaprosijo za dovoljenje, ki jim ga lahko zavrnejo, kadar:

(a)

so utemeljeni razlogi za dvom, da bo dobavitelj zmožen dati na trg količino semena, za katero je zaprosil dovoljenje;

(b)

bi skupna količina, za katero je dobavitelj zaprosil dovoljenje v skladu z zadevnim odstopanjem, izčrpala največjo količino, dovoljeno za Skupnost v členu 2.

2.   Država članica prosilka uskladi delo drugih držav članic tako, da zagotovi, da skupna dovoljena količina ni presežena.

3.   Države članice si na upravni ravni medsebojno pomagajo pri uporabi te uredbe. Komisijo in druge države članice bodo o kontaktnih točkah, navedenih v členu 2(1), obvestile v enem mesecu po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).

(2)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(3)  UL L 193, 20.7.2002, str. 12. Direktiva kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(4)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.


Na vrh