EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R0217

Komisijas Regula (EK) Nr. 217/2006 ( 2006. gada 8. februāris ), ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 38, 9.2.2006., 17./18. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 156./157. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 196 - 197
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 058 Lpp. 203 - 204

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/217/oj

9.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 217/2006

(2006. gada 8. februāris),

ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 17. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (2), un jo īpaši tās 17. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību (3), un jo īpaši tās 24. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (4), un jo īpaši tās 38. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (5), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK sēklas drīkst tirgot tikai tad, ja tās atbilst prasībām par minimālo dīgtspēju vai ja pieejamo dīgtspējas prasībām atbilstošo sēklu daudzums ir nepietiekams, un Komisija uz ierobežotu laiku ir atļāvusi tirgot noteiktus maksimālos daudzumus sēklu, kas neatbilst minētajās direktīvās noteiktajām minimālās dīgtspējas prasībām.

(2)

Atļauju piešķiršanas process šobrīd ir pārāk lēns.

(3)

Lai vienkāršotu un paātrinātu atļauju piešķiršanas procedūru, nodrošinot to, ka Komisijai un dalībvalstīm ir visa nepieciešamā informācija pieprasījuma novērtēšanai un atbildes sniegšanai, piemērots instruments ir saskaņošanas procedūra starp Komisiju un dalībvalstīm.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kas attiecas uz dalībvalstu pieprasījumiem, lai saņemtu pilnvarojumu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām, kuras noteiktas:

a)

Direktīvas 66/401/EEK 17. panta 1. punktā,

b)

Direktīvas 66/402/EEK 17. panta 1. punktā,

c)

Direktīvas 2002/54/EK 24. panta 1. punktā,

d)

Direktīvas 2002/55/EK 38. panta 1. punktā, un

e)

Direktīvas 2002/57/EK 21. panta 1. punktā.

2.   Šī regula neattiecas uz tirdzniecību ar “bāzes sēklām” atbilstoši 1. punktā minētajās direktīvās iekļautajai definīcijai.

2. pants

1.   Dalībvalsts, kuru skārušas piegādes grūtības un kura vēlas uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (turpmāk tekstā –“pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts”), iesniedz Komisijai pieprasījumu, kurā norādīta 3. pantā minētā informācija. Vienlaikus pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis. Katra dalībvalsts izraugās kontaktpunktu.

2.   Pārējās dalībvalstis 15 dienu laikā pēc 1. punktā paredzētā paziņojuma var informēt Komisiju un pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti

a)

par pieejamo sēklu piedāvājumu, kas var atrisināt piegādes pagaidu grūtības; vai arī

b)

par iebildumiem pret tādu sēklu tirdzniecību, kuras neatbilst 1. panta 1. punktā minēto direktīvu prasībām.

3.   Pieprasījumā minētās sēklas, ja tās neatbilst 1. panta 1. punktā minēto direktīvu prasībām, drīkst tirgot visā Kopienas teritorijā, nepārsniedzot pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts norādīto daudzumu, izņemot gadījumus, kad 2. punktā minētajā termiņā pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij un Kopienai ir iesniegti paziņojumi par iebildumiem, vai arī ir iesniegti piedāvājumi, un pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts spēj vienoties ar piedāvājuma iesniedzēju(-ām) dalībvalsti(-īm) par to, ka piedāvājumi nav atbilstoši, ja vien tā paša termiņa laikā Komisija nav informējusi pieprasījuma iesniedzēju dalībvalsti par to, ka pieprasījums nav pamatots.

Komisija paziņo katras dalībvalsts izraudzītajam kontaktpunktam un publicē savā tīmekļa vietnē nosacījumus tirdzniecības atļaušanai, tostarp atļauto daudzumu.

4.   Ja 3. punktā minētie nosacījumi nav izpildāmi, vai ja Komisija uzskata, ka pieprasījums nav pamatots, Komisija informē katras dalībvalsts izraudzīto kontaktpunktu.

Lietu iesniedz Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgajai komitejai, un atbilstoši konkrētajam gadījumam saskaņā ar 1. panta 1. punktā minētajos noteikumos minēto procedūru tūlīt tiek pieņemts lēmums par pieprasījuma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

3. pants

Informācijā, ko iesniedz saskaņā ar 2. panta 1. punktu, ir iekļauti šādi dati:

a)

sugas un šķirnes, jo īpaši ar kultivēšanu un izmantošanu saistītās īpašības;

b)

sagaidāmā minimālā dīgtspēja;

c)

attiecīgie daudzumi;

d)

apliecinoši dokumenti, kuros paskaidrots pieprasījuma iesniegšanas iemesls;

e)

paredzētie tirdzniecības galamērķi, precizējot pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts reģionus, kurus skārušas sēklu piegādes grūtības;

f)

periods, kuram tiek pieprasīta atļauja.

4. pants

Neierobežojot 1. panta 1. punktā minētajās direktīvās minētās prasības attiecībā uz marķējumu, oficiālajā sēklu etiķetē ir norādīts, ka attiecīgo sēklu kategorija atbilst prasībām, kas nav tik stingras kā minētajās direktīvās, un informācija par sēklu minimālo dīgtspēju.

5. pants

1.   Ievērojot šajā regulā norādītos nosacījumus, dalībvalstis atļauj piegādātājiem laist tirgū sēklas, par kurām saņemta atļauja saskaņā ar 3. pantu. Tās var pieprasīt piegādātājiem lūgt atļauju iepriekš, un šādu lūgumu var noraidīt,

a)

ja ir pietiekami pierādījumi, lai apšaubītu piegādātāja spēju laist tirgū sēklu daudzumu, par kādu tas ir lūdzis piešķirt atļauju; vai

b)

ja kopējais daudzums, par kādu piegādātājs lūdz piešķirt atļauju saskaņā ar attiecīgo atkāpi, pārsniegtu saskaņā ar 2. pantu Kopienai atļauto maksimālo daudzumu.

2.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts koordinē citu dalībvalstu darbu, lai nodrošinātu to, ka netiek pārsniegts maksimālais atļautais daudzums.

3.   Dalībvalstis administratīvi palīdz cita citai piemērot šo regulu. Tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par 2. panta 1. punktā minētajiem kontaktpunktiem mēneša laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

6. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK (OV L 14, 18.1.2005., 18. lpp.).

(2)  OV 125 11.7.1966., 2309/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK.

(3)  OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK.

(4)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK.

(5)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK.


Augša