Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1986

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1986/2006 ( 2006. gada 20. decembris ) par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II)

OV L 381, 28.12.2006., 1./3. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 19 Sējums 009 Lpp. 73 - 75
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 009 Lpp. 73 - 75
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 19 Sējums 011 Lpp. 84 - 86

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1986/oj

28.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 381/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1986/2006

(2006. gada 20. decembris)

par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedusies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (3) ir paredzēts, ka dalībvalstis cita citai palīdz minētās direktīvas īstenošanā un ka tās var apmainīties ar informāciju divpusējā vai daudzpusējā mērogā, jo īpaši, lai pirms transportlīdzekļa reģistrācijas pārbaudītu tā juridisko statusu dalībvalstī, kurā tas iepriekš bijis reģistrēts. Šādā pārbaudē drīkst izmantot elektronisku tīklu.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes… gada… Regula (EK) Nr. …/2006 un Padomes… gada… Lēmums 2006/…/TI par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (“SIS II”) izveidi, darbību un izmantošanu (4)  (5)veido juridisko pamatu, lai pārvaldītu SIS II, kas ir dalībvalstīm kopīgi lietojama datubāze, kurā, inter alia, ir dati par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru motora darba tilpums pārsniedz 50 cm3, dati par piekabēm, kuru pašmasa pārsniedz 750 kg, un dzīvojamām piekabēm, kā arī dati par nozagtām, piesavinātām, pazudušām vai par nederīgām atzītām transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numura zīmēm.

(3)

Regula (EK) Nr. …/2006 un Lēmums 2006/…/TI aizstāj 92. līdz 119. pantu 1990. gada 19. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Nolīgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (6) (“Šengenas Konvencija”), izņemot tās 102.a pantu. Minētais pants attiecas uz dalībvalstu iestāžu un dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi Šengenas Informācijas sistēmai.

(4)

Tagad ir nepieciešams pieņemt trešo instrumentu, pamatojoties uz Līguma V sadaļu un papildinot Regulu (EK) Nr. …/2006 un Lēmumu 2006/…/TI, lai dalībvalstu dienestiem, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, ļautu piekļūt SIS II un lai aizstātu Šengenas Konvencijas 102.a pantu.

(5)

Saskaņā ar Lēmumu 2006/…/TI brīdinājumus par objektiem, tostarp mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ievada SIS II, lai tos konfiscētu vai izmantotu kā pierādījumus krimināllietās.

(6)

Saskaņā ar Lēmumu 2006/…/TI piekļuve brīdinājumiem, kas par objektiem ievadīti SIS II, ir paredzēta vienīgi iestādēm, kas atbildīgas par robežkontroli un citām policijas un muitas pārbaudēm, kā arī tiesu iestādēm un Eiropolam.

(7)

Valdību vai nevalstiskajiem dienestiem, kas skaidri noteikti šim mērķim un kas dalībvalstīs ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, vajadzētu būt piekļuvei SIS II iekļautajiem datiem par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru motora darba tilpums pārsniedz 50 cm3, par piekabēm, kuru pašmasa pārsniedz 750 kg, par dzīvojamām piekabēm, kā arī par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numura zīmēm, kas ir nozagtas, piesavinātas, pazudušas vai atzītas par nederīgām, lai ļautu šiem dienestiem pārbaudīt, vai reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi nav nozagti, piesavināti vai pazuduši.

(8)

Tālab ir nepieciešams piešķirt minētajiem dienestiem piekļuvi minētajiem datiem un ļaut tiem izmantot šos datus administratīviem mērķiem, lai pareizi izsniegtu transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības.

(9)

Ja dalībvalstu dienesti, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, ir nevalstiskas struktūras, šāda piekļuve būtu jāpiešķir netieši, tas ir, ar tādas iestādes starpniecību, kurai piekļuve ir piešķirta saskaņā ar Lēmumu 2006/…/TI un kura ir atbildīga par dalībvalstu drošības un konfidencialitātes noteikumu ievērošanu, kā paredzēts minētajā lēmumā.

(10)

Lēmumā 2006/…/TI ir noteikti pasākumi, kas veicami, ja piekļuve SIS II parāda brīdinājumu par SIS II ievadītu objektu.

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (7) piemēro personas datu apstrādei, ko veic dalībvalstu dienesti, kuri ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu. Īpašie noteikumi par personas datu aizsardzību par drošību, konfidencialitāti un reģistrācijas datņu glabāšanu, kas ietverti Lēmumā 2006/…/TI, attiecībā uz gadījumiem, kad personas datus minētie dienesti apstrādā saistībā ar SIS II, papildina vai precizē principus, kas izklāstīti minētajā direktīvā.

(12)

Ņemot vērā to, ka veicamās darbības mērķi - proti, piešķirt piekļuvi SIS II dalībvalstu dienestiem, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, lai atvieglinātu to uzdevumu izpildi saskaņā ar Direktīvu 1999/37/EK - nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstis, un to, ka SIS II kā kopējas informācijas sistēmas būtības dēļ šo mērķi var sasniegt vienīgi Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(13)

Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas ir atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(14)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju - saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (8) - šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta G. punktā Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK (9) par dažiem pasākumiem minētā nolīguma piemērošanai.

(15)

Attiecībā uz Šveici - saskaņā ar Nolīgumu, kas parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā - šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta G. punktā, to lasot saistībā ar 4. panta 1. punktu Lēmumos 2004/849/EK (10) un 2004/860/EK (11).

(16)

Šīs regula ir akts, kas pieņemts atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīts ar to, kā noteikts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punktā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Neskarot Lēmuma 2006/…/TI 38. un 40. pantu un 46. panta 1. punktu, dalībvalstu dienestiem, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, kā minēts Direktīvā 1999/37/EK, ir piekļuve turpmāk norādītajiem datiem, kas ievadīti SIS II saskaņā ar minētā lēmuma 38. panta 2. punkta a), b) un f) apakšpunktu, vienīgi ar nolūku pārbaudīt to, vai reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi nav nozagti, piesavināti vai pazuduši, vai arī to, vai tos nemeklē kā pierādījumu kriminālprocesā:

a)

dati par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru motora darba tilpums pārsniedz 50 cm3;

b)

dati par piekabēm, kuru pašmasa pārsniedz 750 kg, un dati par dzīvojamām piekabēm;

c)

dati par nozagtām, piesavinātam, pazudušām vai nederīgām transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļu numura zīmēm.

Ievērojot 2. punktu, katras dalībvalsts tiesību akti reglamentē attiecīgo dienestu piekļuvi šiem datiem attiecīgajā dalībvalstī.

2.   Šā panta 1. punktā minētajiem dienestiem, kas ir valdības dienesti, ir tiesības tieši piekļūt SIS II ievadītajiem datiem.

3.   Šā panta 1. punktā minētajiem dienestiem, kas ir nevalstiski dienesti, ir tiesības piekļūt SIS II ievadītajiem datiem vienīgi ar iestādes starpniecību, kā paredzēts šā panta 1. punktā minētā lēmuma 40. pantā. Minētājai iestādei ir tiesības tieši piekļūt datiem un nodot tos attiecīgajam dienestam. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka atbilstīgajam dienestam un tā darbiniekiem izvirza prasību ievērot jebkādus ierobežojumus par to datu pieļaujamo izmantošanu, kurus tiem sniegusi iestāde.

4.   Minētā lēmuma 39. pantu nepiemēro piekļuvei, kas iegūta saskaņā ar šo pantu. Ja 1. punktā minētie dienesti, piekļūstot SIS II, atklāj informāciju, kas rada aizdomas par kriminālu nodarījumu, šādas informācijas paziņošanu policijai vai tiesu iestādēm reglamentē attiecīgās valsts tiesību akti.

2. pants

Šī regula aizstāj Šengenas Konvencijas 102.a pantu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no dienas, ko nosaka saskaņā ar Lēmuma 2006/…/TI 71. panta 2. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. decembris

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV C 65, 17.3.2006., 27. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 25. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 19. decembra Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/127/EK (OV L 10, 16.1.2004., 29. lpp.).

(4)  OV L …

(5)  OV L …

(6)  OV L 239, 22.9.2000.,19. lpp Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1160/2005 (OV L 191, 22.7.2005., 18. lpp.).

(7)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(8)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(9)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(10)  Padomes Lēmums 2004/849/EK (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu (OV L 368, 15.12.2004., 26. lpp.).

(11)  Padomes Lēmums 2004/860/EK (2004. gada 25. oktobris) par Nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu (OVL 370, 17.12.2004., 78. lpp.).


Augša