Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1975

Komisijas Regula (EK) Nr. 1975/2006 ( 2006. gada 7. decembris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem

OV L 368, 23.12.2006., 74./84. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 9.12.2008., 455./465. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 080 Lpp. 192 - 202
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 080 Lpp. 192 - 202

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2010; Atcelts ar 32011R0065 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj

23.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 368/74


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1975/2006

(2006. gada 7. decembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1), un jo īpaši tās 51. panta 4. punktu, 74. panta 4. punktu un 91. pantu,

tā kā:

(1)

Pieredze rāda, ka integrētā administrēšanas un kontroles sistēma (turpmāk tekstā “IAKS”), kas paredzēta II sadaļas 4. nodaļā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (2), apliecinājusi, ka tā ir efektīvs un iedarbīgs līdzeklis tiešo maksājumu shēmu ieviešanai. Tādēļ attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1698/2005 IV sadaļas I nodaļas 2. iedaļas 2. ass ar platību un dzīvniekiem saistītajiem pasākumiem administrēšanas un pārbaudes noteikumos, kā arī noteikumos par samazinājumu un izslēgšanu, ja ir viltotas deklarācijas attiecībā uz šādiem pasākumiem, būtu jāievēro principi, kas izklāstīti IAKS un jo īpaši Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (3).

(2)

Tomēr attiecībā uz dažām atbalsta shēmām saskaņā ar 2. asi un līdzīgam atbalstam saskaņā ar 4. asi, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 IV sadaļas I nodaļas 2. iedaļā, administrēšanas un pārbaudes noteikumi ir jāpielāgo šo atbalsta shēmu īpatnībām. Tas attiecas arī uz atbalsta shēmām, kas izklāstītas minētās regulas 1. un 3. iedaļas 1. un 3. asī un līdzīgam atbalstam saskaņā ar 4. asi. Tādēļ šīm atbalsta shēmām ir jāizstrādā īpaši noteikumi.

(3)

Lai nodrošinātu, ka visu valstu pārvaldes iestādes var organizēt efektīvu integrētu pārbaudi visās jomās, kurās tiek prasīts maksājums saskaņā ar 2. asi, no vienas puses, un platībatkarīgajās atbalsta shēmās, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 796/2004, no otras puses, maksājuma pieprasījumi platībatkarīgā atbalsta pasākumos saskaņā ar 2. asi būtu jāiesniedz tajā pašā termiņā kā vienotais pieteikums, kas paredzēts minētās regulas II daļas II sadaļas I nodaļā. Taču vajadzīgo administratīvo pasākumu īstenošanai jāpiešķir pārejas periods.

(4)

Lai pārbaudes būtu preventīvas, maksājumus principā nevajadzētu veikt, pirms nav pabeigta atbalsta pieteikumu pārbaude. Tomēr, kad ir pabeigtas administratīvās pārbaudes, ir lietderīgi atļaut zināma apjoma maksājumus. Nosakot šo apjomu, būtu jāņem vērā pārmaksājuma risks.

(5)

Šajā regulā paredzētajos pārbaudes noteikumos būtu jāņem vērā 2. ass pasākumu īpatnības. Tādēļ būtu jānosaka īpaši noteikumi.

(6)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1698/2005 51. pantam uz maksājumiem par dažiem minētajā regulā paredzētajiem pasākumiem attiecināja savstarpējās atbilstības ievērošanu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 II sadaļas 1. nodaļā. Tādēļ ir lietderīgi saskaņot savstarpējās atbilstības noteikumus ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 796/2004 noteikumiem.

(7)

Jāveic ieguldījumu ex post pārbaudes, lai pārbaudītu, vai tiek ievērots Regulas (EK) Nr. 1698/2005 72. panta 1. punkts, un lai nodrošinātu, ka darbības ir veiktas pienācīgi un ka ieguldījums nav nelikumīgi finansēts no dažādiem valsts vai Kopienas avotiem. Būtu jāprecizē šādu pārbaužu pamats un saturs.

(8)

Ir vajadzīgi īpaši noteikumi, lai noteiktu atbildību par pārbaudi vietējām rīcības grupām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 62. pantā un ko apstiprinājušas dalībvalstis.

(9)

Lai Komisija varētu izpildīt savas saistības attiecībā uz pasākumu pārvaldību, dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai par veikto pārbaužu skaitu un to rezultātiem.

(10)

Visiem Kopienas vai valsts tiesību aktos vai lauku attīstības programmās noteiktajiem atbilstības kritērijiem ir jābūt kontrolējamiem saskaņā ar pārbaudāmiem rādītājiem.

(11)

Dalībvalstis var izmantot no citiem dienestiem vai organizācijām saņemtus pierādījumus, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti atbilstības kritēriji. Tomēr tām vajadzētu pārliecināties, ka attiecīgais dienests vai organizācija savā darbībā ievēro standartu, kas ir pietiekams, lai pārbaudītu atbilstības kritēriju ievērošanu.

(12)

Būtu jāievieš daži vispārēji pārbaudes principi, kas attiektos uz Kopienas tiesībām veikt pārbaudes.

(13)

Dalībvalstīm jānodrošina, ka 6. pantā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (4) minētajām maksājumu aģentūrām ir pietiekama informācija par pārbaudēm, ko veikuši citi dienesti vai iestādes, lai izpildītu minētajā regulā noteiktos pienākumus.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   DAĻA

Darbības joma un vispārīgi noteikumi

1. pants

Darbības joma

Šajā regulā ir sīki izstrādāti noteikumi par pārbaudes procedūrām un savstarpējo atbilstību attiecībā uz lauku attīstības atbalsta pasākumiem, kas noteikti atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1698/2005.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 796/2004 piemērošana

Neskarot īpašus šīs regulas noteikumus, Regulas (EK) Nr. 796/2004 5., 22., 23., 69. un 73. pantu piemēro mutatis mutandis.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a)

“atbalsta pieteikums” ir pieteikums, kas iesniegts atbalsta saņemšanai vai ietveršanai shēmā;

b)

“maksājuma pieprasījums” ir pieteikums, ko saņēmējs iesniedz valsts iestādēm maksājuma veikšanai.

4. pants

Atbalsta pieteikumi un maksājuma pieprasījumi

1.   Neskarot īpašus šīs regulas noteikumus, dalībvalstis nosaka attiecīgu atbalsta pieteikuma iesniegšanas procedūru.

2.   Attiecībā uz daudzgadu saistību pasākumiem saņēmējs iesniedz ikgadēju maksājuma pieprasījumu.

Tomēr dalībvalstis var atteikties no prasības iesniegt fiziskus ikgadējus maksājuma pieprasījumus, ja tās ievieš efektīvu alternatīvu procedūru, lai veiktu attiecīgi 11. vai 26. pantā paredzētās pārbaudes.

3.   Atbalsta pieteikumus un maksājuma pieprasījumus pēc to iesniegšanas var jebkurā laikā koriģēt, ja kompetentā iestāde konstatē acīmredzamu kļūdu.

5. pants

Pārbaudes vispārējie principi

1.   Neskarot šīs regulas īpašus noteikumus, dalībvalstis nodrošina, ka visi Kopienas vai dalībvalstu tiesību aktos vai lauku attīstības programmās noteiktie atbilstības kritēriji ir kontrolējami saskaņā ar pārbaudāmiem rādītājiem, ko nosaka dalībvalstis.

2.   Ja iespējams, pārbaudes uz vietas, kas paredzētas 12., 20. un 27. pantā, un citas pārbaudes, kas paredzētas Kopienas tiesību aktos attiecībā uz lauksaimniecības subsīdijām, veic vienā un tajā pašā laikā.

3.   Neskarot īpašos noteikumus, maksājumus nemaksā saņēmējiem, par kuriem ir konstatēts, ka viņi ir mākslīgi radījuši nosacījumus, kas vajadzīgi šādu maksājumu iegūšanai, lai gūtu priekšrocības pretēji attiecīgās atbalsta shēmas mērķiem.

II   DAĻA

Administrēšanas un pārbaudes noteikumi

I   SADAĻA

Lauku attīstības atbalsts noteiktiem 2. un 4. ass pasākumiem

I   NODAĻA

Vispārēji noteikumi

6. pants

Darbības joma un definīcijas

1.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, šo sadaļu piemēro:

a)

atbalstam, kas piešķirts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. pantam;

b)

atbalstam, kas piešķirts atbilstīgi minētās regulas 63. panta a) punktam attiecībā uz darbībām, kas atbilst 2. asī noteiktajiem pasākumiem.

Tomēr šo sadaļu nepiemēro pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta vi) apakšpunktā, b) punkta vi) un vii) apakšpunktā un 39. panta 5. punktā, kā arī pasākumiem, kas paredzēti minētās regulas 36. panta b) punkta i) un iii) apakšpunktā attiecībā uz izveidošanas izdevumiem.

2.   Šajā sadaļā izmantotas šādas definīcijas:

a)

“platībatkarīgais pasākums” nozīmē pasākumus vai apakšpasākumus, attiecībā uz kuriem atbalsta pamatā ir deklarētās platības lielums;

b)

“ar dzīvniekiem saistīts pasākums” nozīmē pasākumus vai apakšpasākumus, attiecībā uz kuriem atbalsta pamatā ir deklarētais dzīvnieku skaits.

7. pants

Regulas (EK) Nr. 796/2004 piemērošana

Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 10., 22. un 23. punktu un 9., 18., 21. pantu un 25. panta 1. punktu šajā sadaļā piemēro mutatis mutandis.

Regulas (EK) Nr. 796/2004 6. panta 1. punktu piemēro mutatis mutandis. Tomēr pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta b) punkta iii), iv) un v) apakšpunktā, dalībvalstis var izveidot piemērotas alternatīvas sistēmas, lai atsevišķi identificētu platību, uz kuru attiecas atbalsts.

8. pants

Maksājuma pieprasījumi

1.   Attiecībā uz visiem līgumiem, kas stājas spēkā pēc 2007. gada 1. janvāra, platībatkarīgo pasākumu maksājuma pieprasījumus iesniedz termiņā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. pantā. Taču dalībvalstis var nolemt piemērot šo noteikumu tikai no 2008. pieprasījumu gada.

2.   Ja dalībvalsts piemēro 4. panta 2. punkta otrās daļas noteikumus, uzskata, ka maksājuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. pantu.

3.   Maksājuma pieprasījumiem, uz ko attiecas šī sadaļa, mutatis mutandis piemēro Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. panta 3. punktu, 12. un 15. pantu. Papildus informācijai, kas izklāstīta minētās regulas 12. panta 1. punkta d) apakšpunktā, maksājuma pieprasījumā iekļauj arī informāciju, kas paredzēta minētajā noteikumā attiecībā uz nelauksaimnieciskās zemes gabaliem, par kuriem pieprasīts atbalsts.

9. pants

Maksājumi

1.   Maksājumus par pasākumiem vai darbību kopumu, uz ko attiecas šī sadaļa, neveic, pirms nav pabeigta šā pasākuma vai darbību kopuma pārbaude, piemērojot atbilstības kritērijus, kā minēts II nodaļas I iedaļā.

Tomēr dalībvalstis, ņemot vērā pārmaksāšanas risku, var nolemt izmaksāt līdz 70 % atbalsta, kad ir pabeigtas 11. pantā paredzētās administratīvās pārbaudes. Visiem pasākuma vai darbību kopuma saņēmējiem izmaksā procentuāli vienādu maksājumu.

2.   Ja attiecībā uz II nodaļas II iedaļā paredzētajām savstarpējās atbilstības pārbaudēm šādas pārbaudes nevar pabeigt pirms maksājuma, jebkuru nepamatotu maksājumu atgūst atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 73. pantam.

II   NODAĻA

Pārbaudes, samazinājumi un izslēgšana

10. pants

Vispārēji principi

1.   Atbalsta pieteikumus un turpmākos maksājuma pieprasījumus pārbauda tā, lai nodrošinātu efektīvu pārbaudi attiecībā uz atbilstību atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

2.   Dalībvalstis nosaka piemērotas metodes un līdzekļus, lai pārbaudītu katra atbalsta pasākuma atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

3.   Dalībvalstis izmanto integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu (turpmāk tekstā “IAKS”), kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 II sadaļas 4. nodaļā.

4.   Atbilstības kritēriju pārbaude ietver administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas.

5.   Savstarpējās atbilstības ievērošanu pārbauda, izmantojot pārbaudes uz vietas un vajadzības gadījumā administratīvās pārbaudes.

6.   Laikposmā, uz kuru attiecas saistības, nedrīkst mainīt zemes gabalus, par kuriem ir piešķirts atbalsts, izņemot lauku attīstības programmā īpaši paredzētus gadījumus.

I   IEDAĻA

Atbilstības kritēriju ievērošana

I   APAKŠIEDAĻA

Pārbaudes

11. pants

Administratīvas pārbaudes

1.   Administratīvās pārbaudes veic visiem atbalsta pieteikumiem un maksājuma pieprasījumiem, un tās ietver visus elementus, ko ir iespējams atbilstoši pārbaudīt ar administratīviem līdzekļiem. Procedūra nodrošina, ka tiek izdarīti pieraksti par veikto pārbaudes darbu, pārbaudes rezultātiem un pasākumiem, kas veikti attiecībā uz neatbilstībām.

2.   Administratīvās pārbaudes ietver kontrolpārbaudes, kur vien iespējams un vajadzīgs, tostarp ar IAKS datiem. Šīs kontrolpārbaudes jāveic vismaz zemes gabaliem un dzīvniekiem, uz kuriem attiecas atbalsta pasākums, lai novērstu jebkuru nepamatotu atbalsta maksājumu.

3.   Pārbauda atbilstību ilgtermiņa saistībām.

4.   Ja kontrolpārbaudēs konstatē pārkāpumus, pēc tam veic citu attiecīgu administratīvu procedūru un vajadzības gadījumā pārbaudi uz vietas.

5.   Attiecīgā gadījumā atbilstības administratīvajās pārbaudēs ņem vērā to pārbaužu rezultātus, ko veikuši citi dienesti, iestādes vai organizācijas, kas iesaistītas lauksaimniecības subsīdiju pārbaudēs.

12. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   To pārbaužu kopskaits, kas ik gadus veiktas uz vietas, aptver vismaz 5 % saņēmēju, uz kuriem attiecas saistības saskaņā ar vienu vai vairākiem pasākumiem, ko regulē šī sadaļa.

Tomēr pieteikumu iesniedzēji, kas, veicot administratīvās pārbaudes, atzīti par tādiem, kam nav tiesību pretendēt uz atbalstu, neietilpst to saņēmēju kopskaitā, kas minēti pirmajā daļā.

2.   Regulas (EK) Nr. 796/2004 26. panta 3. un 4. punktu piemēro šajā pantā paredzētajām pārbaudēm uz vietas.

3.   Saņēmējus, kuriem veic pārbaudes, kā minēts 1. punkta pirmajā daļā, izvēlas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 27. pantā izklāstītajiem kritērijiem.

4.   Attiecībā uz jebkuru daudzgadu pasākumu, kas saistīts ar vairāk nekā piecu gadu maksājumiem, pēc piektā gada maksājuma dalībvalstis var nolemt samazināt uz pusi 1. punktā paredzēto pārbaudes procentu.

Saņēmēji, attiecībā uz kuriem dalībvalsts izmanto šā punkta pirmajā daļā noteikto iespēju, neietilpst to saņēmēju kopskaitā, kas minēti 1. punkta pirmajā daļā.

13. pants

Kontroles ziņojums

Par šajā apakšiedaļā minētajām pārbaudēm uz vietas sagatavo kontroles ziņojumu, kas jāizstrādā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 28. pantam.

14. pants

Uz vietas veicamo pārbaužu vispārējie principi

1.   Pārbaudes uz vietas sadala pa visu gadu, pamatojoties uz katra lauku attīstības pasākuma dažādu saistību riska analīzi.

2.   Pārbaudes uz vietas attiecas uz visām atbalsta saņēmēja saistībām un pienākumiem, ko var pārbaudīt apmeklējuma brīdī.

15. pants

Uz vietas veicamo pārbaužu elementi un platību noteikšana

1.   Dalībvalstis nosaka kritērijus un pārbaudes metodes, ar ko var pārbaudīt dažādas saņēmēja saistības un pienākumus, lai izpildītu Komisijas Regulas (EK) Nr. 1974/2006 (5) 48. panta 1. punkta prasības.

2.   Attiecībā uz platībatkarīgo pasākumu pārbaudēm pārbaudes uz vietas veic atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 29., 30. un 32. pantam.

Tomēr pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta b) punkta iii), iv) un v) apakšpunktā, dalībvalstis var noteikt attiecīgas pielaides, kas nekādā gadījumā vairāk par divām reizēm nepārsniedz pielaides, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 796/2004 30. panta 1. punktā.

3.   Attiecībā uz to pasākumu pārbaudi, kas saistīti ar dzīvniekiem, pārbaudes uz vietas veic atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 35. pantam.

II   APAKŠIEDAĻA

Samazinājumi un izslēgšana

16. pants

Platībatkarīgie pasākumi

1.   Aprēķinu bāzi platībatkarīgo pasākumu atbalstam nosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 1., 3. un 7. punktam. Šajā pantā saņēmēja deklarētās platības, par ko saņem to pašu atbalsta likmi, uzskata par tādām, kas veido vienu kultūraugu grupu.

2.   Ja platībatkarīga pasākuma maksājumam deklarētā platība pārsniedz platību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 3. punktu, atbalstu aprēķina, pamatojoties uz apstiprināto platību, ko samazina par divkāršotu starpību, ja starpība pārsniedz 3 % vai divus hektārus, bet ne vairāk kā 20 % no apstiprinātās platības.

Ja starpība ir lielāka par 20 % no apstiprinātās platības, attiecīgajā platībatkarīgajā pasākumā atbalstu nepiešķir.

3.   Ja deklarētā platība pārsniedz platību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 3. punktu, vairāk kā par 30 %, atbalsta pretendents tiek izslēgts no atbalsta kalendārā gadā un attiecīgajā pasākumā, kas tam pienāktos saskaņā ar minēto pantu.

Ja starpība ir lielāka par 50 %, atbalsta pretendentam atkārtoti nepiešķir atbalstu, kas nepārsniedz summu, kura atbilst deklarētās platības un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 3. punktu apstiprinātās platības starpībai.

4.   Atkāpjoties no 2. punkta un 3. punkta pirmās daļas, attiecībā uz saņēmējiem dalībvalstīs, kas piemēro vienotā platībmaksājumu shēmu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b pantā, piemērojamos samazinājumus un izslēgšanas aprēķina saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 (6) 138. panta 1. punkta pirmo un otro daļu.

5.   Ja atšķirība starp deklarēto platību un platību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 3. punktu, radusies tīša pārkāpuma rezultātā, saņēmējam atņem tiesības attiecīgajā ELFLA gadā un attiecīgajā platībatkarīgajā pasākumā saņemt atbalstu, kas tam pienāktos saskaņā ar minēto pantu.

6.   Summu, ko veido izslēgšana, kas paredzēta 3. punkta 2. daļā un 5. punktā, kompensē no atbalsta maksājumiem atbilstīgi jebkuram atbalsta pasākumam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 vai Regulu (EK) Nr. 1782/2003, uz kuru ir tiesīgs attiecīgais saņēmējs saistībā ar pieteikumiem, kurus viņš iesniedzis trijos kalendārajos gados pēc tā kalendārā gada, kurā notika konstatācija. Ja minēto summu nevar pilnībā kompensēt no šiem maksājumiem, tad atlikumu anulē.

17. pants

Ar dzīvniekiem saistītie pasākumi

1.   Aprēķinu bāzi to pasākumu atbalstam, kas saistīti ar dzīvniekiem, nosaka atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 57. panta 2., 3. un 4. punktam.

2.   Jebkuru samazinājumu vai izslēgšanu, kas jāpiemēro, ja notikusi liellopu, aitu vai kazu pārdeklarēšana, aprēķina atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 59. pantam.

Atbalsta pasākumi attiecībā uz liellopiem un uz aitām vai kazām ir jāizskata atsevišķi.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 796/2004 59. panta 2. punkta otrās daļas un 59. panta 4. punkta otrās daļas, summu, ko veido izslēgšana, kompensē no atbalsta maksājumiem atbilstīgi jebkuram atbalsta pasākumam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005, uz kuru ir tiesīgs attiecīgais saņēmējs saistībā ar pieteikumiem, kurus viņš iesniedzis trijos kalendārajos gados pēc tā kalendārā gada, kurā notika konstatācija. Ja minēto summu nevar pilnībā kompensēt no šiem maksājumiem, tad atlikumu anulē.

4.   Attiecībā uz to dzīvnieku pārdeklarēšanu, kas nav minēti 2. punktā, dalībvalsts nosaka attiecīgu samazinājumu un izslēgšanas sistēmu.

18. pants

Samazinājumi un izslēgšana, ja nav ievēroti atbilstības kritēriji

1.   Ja netiek ievērotas saistības, kas attiecas uz atbalsta piešķiršanu, bet neattiecas uz deklarēto zemes gabala lielumu vai dzīvnieku skaitu, pieprasīto atbalstu samazina vai atsaka.

2.   Dalībvalsts nosaka atbalsta samazinājuma summu, jo īpaši pamatojoties uz konstatētā pārkāpuma smagumu, apjomu un ilgumu.

Pārkāpuma smagums ir atkarīgs jo īpaši no pārkāpuma seku nozīmīguma, ņemot vērā mērķus, kuri bija jāsasniedz ar to kritēriju palīdzību, kuri netika ievēroti.

Pārkāpuma apjomu jo īpaši vērtē, ņemot vērā, kāda šim pārkāpumam ir ietekme uz visu darbību.

Pārkāpuma ilgumu jo īpaši vērtē pēc tā, cik ilga ir bijusi tā ietekme vai kādas ir iespējas ar pieņemamiem līdzekļiem pārtraukt šo ietekmi.

3.   Ja neatbilstība radusies tīša pārkāpuma rezultātā, saņēmējs attiecīgajā un turpmākajā ELFLA gadā tiek izslēgts no attiecīgā pasākuma.

4.   Šajā pantā paredzētos samazinājumus un izslēgšanu piemēro, neskarot papildu sankcijas, kas ir paredzētās dalībvalstu tiesību aktos.

II   IEDAĻA

Savstarpējās atbilstības ievērošana

I   APAKŠIEDAĻA

Pārbaudes

19. pants

Vispārēji principi

1.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1698/2005 51. panta 3. punktu “savstarpējā atbilstība” nozīmē minētās regulas 51. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētās obligātās prasības un prasību minimumu, kas paredzēts minētās regulas 51. panta 1. punkta otrajā daļā attiecībā uz mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu.

2.   Savstarpējās atbilstības ievērošanas pārbaudei piemēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 3. panta 2. punktu un 25. pantu, Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 2., 2.a, 31. līdz 36. punktu, kā arī 9., 41., 42., 43., 46., 47. un 48. pantu.

20. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Kompetentā kontroles iestāde attiecībā uz prasībām vai standartiem, par ko tā ir atbildīga, veic pārbaudes uz vietas vismaz 1 % visu saņēmēju, kas ir iesnieguši maksājuma pieprasījumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i) līdz v) apakšpunktam un b) punkta i), iv) un v) apakšpunktam.

2.   Piemēro Regulas (EK) Nr. 796/2004 44. panta 1. punkta otro daļu un 44. panta 2. punktu.

21. pants

Pārbaudāmo saņēmēju izvēle

1.   Lai izvēlētos šīs regulas 20. pantā minētos pārbaudāmos saņēmējus, piemēro Regulas (EK) Nr. 796/2004 45. panta 1. punktu.

2.   Kompetentā kontroles iestāde attiecībā uz prasībām vai standartiem, par ko tā ir atbildīga, izvēlas saņēmējus, kas jāpārbauda atbilstīgi 20. pantam, izvēloties no saņēmējiem, kuri jau ir izvēlēti saskaņā ar 12. pantu un kuriem ir jāievēro attiecīgās prasības vai standarti.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentā kontroles iestāde attiecībā uz prasībām vai standartiem, par ko tā ir atbildīga, var izvēlēties pārbaudei 1 % no visiem saņēmējiem, kuri ir iesnieguši maksājuma pieprasījumus atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i) līdz v) apakšpunktam un b) punkta i), iv) un v) apakšpunktam un kuriem ir jāievēro vismaz viena prasība vai standarts.

II   APAKŠIEDAĻA

Samazinājumi un izslēgšana

22. pants

Vispārēja informācija

1.   Attiecībā uz samazinājumiem vai izslēgšanu, kas jāpiemēro, ja ir konstatēts pārkāpums, piemēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 25. pantu un Regulas (EK) Nr. 796/2004 2. panta 2., 2.a un 31. līdz 36. punktu, 41. pantu un 65. panta 2. punktu.

2.   Ja par dažādu Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i) līdz v) apakšpunktā un b) punkta i), iv) un v) apakšpunktā ietverto atbalsta pasākumu pārvaldību ir atbildīga vairāk nekā viena maksājumu aģentūra, dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu šīs apakšiedaļas noteikumu pienācīgu piemērošanu, jo īpaši vienas samazinājuma likmes piemērošanu visiem saņēmēja pieprasītajiem maksājumiem.

23. pants

Samazinājumu un izslēgšanas aprēķināšana

Neskarot Regulas (EK) Nr. 1698/2005 51. panta 2. punktu, ja konstatē pārkāpumu, samazinājumu piemēro tai atbalsta kopsummai atbilstīgi minētās regulas 36. panta a) punkta i) līdz v) apakšpunktam un b) punkta iv) un v) apakšpunktam, kas ir piešķirta vai ir jāpiešķir attiecīgajam saņēmējam, ņemot vērā maksājuma pieprasījumus, ko viņš ir iesniedzis vai arī iesniegs pārkāpuma konstatējuma kalendārajā gadā.

Ja pārkāpums pieļauts saņēmēja nolaidības dēļ, samazinājumu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 66. pantā izklāstītajiem noteikumiem.

Ja ir pieļauts tīšs pārkāpums, samazinājumu aprēķina atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 67. pantam.

24. pants

Samazinājumu uzkrāšanās

Ja ir notikusi to samazinājumu uzkrāšanās, vispirms samazinājumu piemēro novēloti iesniegtiem pieprasījumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 21. pantu, tad saskaņā ar šīs regulas 16. vai 17. pantu, tad saskaņā ar 18. pantu un visbeidzot saskaņā ar 22. un 23. pantu.

II   SADAĻA

Lauku attīstības atbalsts 1. un 3. ass pasākumiem un dažiem 2. un 4. ass pasākumiem

I   NODAĻA

Vispārēji noteikumi

25. pants

Darbības joma

Šī sadaļa attiecas uz:

a)

atbalsta pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 20. un 52. pantā;

b)

atbalsta pasākumiem, kas izklāstīti minētās regulas 36. panta a) punkta vi) apakšpunktā, b) punkta vi) apakšpunktā, b) punkta vii) apakšpunktā un 39. panta 5. punktā, kā arī attiecībā uz izveidošanas izmaksām – 36. panta b) punkta i) un iii) apakšpunktā noteiktajiem atbalsta pasākumiem;

c)

atbalstam, kas piešķirts atbilstīgi minētās regulas 63. panta a) un b) punktam attiecībā uz darbībām, kas atbilst šā panta a) un b) punktā paredzētajiem pasākumiem.

I   IEDAĻA

Pārbaudes

26. pants

Administratīvās pārbaudes

1.   Administratīvās pārbaudes veic visiem atbalsta pieteikumiem vai maksājuma pieprasījumiem, un tās ietver visus elementus, ko var un ko vajag pārbaudīt ar administratīviem līdzekļiem. Par veiktajām pārbaudēm, pārbaudes rezultātiem un pasākumiem, kas veikti attiecībā uz neatbilstību, ir jānodrošina pieraksti.

2.   Atbalsta pieteikumu administratīvās pārbaudes jo īpaši ietver:

a)

tās darbības atbilstības pārbaudi, par kuru ir pieprasīts atbalsts;

b)

lauku attīstības programmā noteikto atlases kritēriju ievērošanas pārbaudi;

c)

pārbaudi par tās darbības atbilstību spēkā esošajiem dalībvalsts un Kopienas tiesību aktiem, par kuru ir pieprasīts atbalsts, jo īpaši un attiecīgā gadījumā par atbilstību tiesību aktiem par publisko iepirkumu, valsts atbalstu un citiem attiecīgajiem obligātajiem standartiem, kas noteikti dalībvalsts tiesību aktos vai lauku attīstības programmā;

d)

pārbaudi par pieteikumā deklarēto izmaksu pamatotību, ko novērtē, izmantojot piemērotu novērtēšanas sistēmu, piemēram, standarta izmaksas, dažādu piedāvājumu salīdzināšanu vai novērtēšanas komitejas iesaistīšanu;

e)

pieteikuma iesniedzēja uzticamības pārbaudi, ņemot vērā kopš 2000. gada veiktās iepriekš līdzfinansētās darbības.

3.   Veicot maksājumu pieprasījumu administratīvās pārbaudes, ņemot vērā pārbaudes piemērotību attiecīgajam pieprasījumam, jo īpaši pārbauda:

a)

līdzfinansētu preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu;

b)

pieprasīto izdevumu patiesumu;

c)

veikto darbību salīdzinājumā ar darbību, par kuru tika iesniegts atbalsta pieteikums un piešķirts atbalsts.

4.   Administratīvās pārbaudes attiecībā uz ieguldījumu darbībām ietver vismaz vienu atbalstītās darbības vai ieguldījumu vietas apmeklējumu, lai pārliecinātos, ka ieguldījums patiešām veikts.

Tomēr dalībvalsts var nolemt neveikt šādus apmeklējumus attiecībā uz nelieliem ieguldījumiem vai ja tā uzskata, ka ir neliela iespējamība, ka nav izpildīti atbalsta saņemšanas nosacījumi vai nav veikti ieguldījumi. Minētais lēmums un tā pamatojums ir jāieprotokolē.

5.   Saņēmēju maksājumi ir jāapliecina ar rēķiniem un maksājumu apliecinošiem dokumentiem. Ja to nevar izdarīt, maksājumus pamato ar dokumentiem, kam ir līdzvērtīga pierādījuma vērtība.

6.   Administratīvās pārbaudes ietver procedūru, kas izslēdz nelikumīgu divkāršu finansējumu, izmantojot citas Kopienas vai valsts shēmas vai citus plānošanas periodus. Ja saņemts finansējums no citiem avotiem, veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka kopējais saņemtais atbalsts nepārsniedz maksimālo pieļaujamo atbalstu.

7.   Attiecībā uz atbalstu, kas saistīts ar dalībvalstu atzītām pārtikas kvalitātes shēmām, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 32. pantā, maksājumu aģentūras var izmantot no citiem dienestiem, iestādēm vai organizācijām saņemtus pierādījumus, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti atbilstības kritēriji. Tomēr tām vajadzētu pārliecināties, ka attiecīgais dienests, iestāde vai organizācija savā darbībā ievēro standartu, kas ir pietiekams, lai pārbaudītu atbilstības kritēriju ievērošanu.

27. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Dalībvalstis, pamatojoties uz piemērotu atlasi, organizē apstiprināto darbību pārbaudes uz vietas. Tās, ja iespējams, veic pirms projekta pēdējā maksājuma.

2.   Pārbaudītajiem izdevumiem jāatbilst vismaz 4 % no publisko līdzekļu izdevumiem, kas katru gadu deklarēti Komisijai, un vismaz 5 % no publisko līdzekļu izdevumiem, kas Komisijai deklarēti visā plānošanas periodā.

3.   Izvēloties apstiprinātās darbības pārbaudei saskaņā ar 1. punktu, jo īpaši ņem vērā:

a)

nepieciešamību pārbaudīt pietiekami daudz dažāda veida un lieluma darbības;

b)

valsts vai Kopienas pārbaudēs konstatētos riska faktorus;

c)

nepieciešamību saglabāt līdzsvaru starp asīm un pasākumiem.

4.   Rezultātus pārbaudēm uz vietas izvērtē, lai noteiktu, vai konstatētās problēmas ir sistemātiskas un apdraud citas līdzīgas darbības, saņēmējus vai citas iestādes. Izvērtējumā arī nosaka šādu situāciju cēloņus, nepieciešamo turpmāko izpēti un nepieciešamās darbības situācijas labošanai un profilaksei.

5.   Par pārbaudēm uz vietas var brīdināt iepriekš, ja tas nav pretrunā pārbaudes nolūkam. Ja brīdinājums ir vairāk nekā 48 stundas iepriekš, to cik vien iespējams ierobežo, ņemot vērā pasākuma un līdzfinansētās darbības īpatnības.

28. pants

Pārbaužu uz vietas saturs

1.   Pārbaudēs uz vietas dalībvalstis cenšas pārbaudīt šādus aspektus:

a)

vai saņēmējs saņemtos maksājumus var apliecināt ar grāmatvedības vai citiem dokumentiem, kas ir atbalstīto darbību veicēja uzņēmuma vai organizācijas rīcībā;

b)

pietiekami daudziem izdevumu posteņiem – vai attiecīgo izdevumu veids un laiks atbilst Kopienas noteikumiem, attiecīgajai darbībai izvirzītajiem uzdevumiem un faktiski paveiktajam darbam vai sniegtajiem pakalpojumiem;

c)

vai darbības īstenošana vai paredzētā īstenošana saskan ar to, kas aprakstīta Kopienas atbalsta pieteikumā;

d)

vai publiski finansētās darbības ir īstenotas atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem un politikai, jo īpaši noteikumiem par publisko iepirkumu un attiecīgajiem obligātajiem standartiem, kas noteikti valsts tiesību aktos vai lauku attīstības programmā.

2.   Pārbaudes uz vietas attiecas uz visām atbalsta saņēmēja saistībām un pienākumiem, ko var pārbaudīt apmeklējuma brīdī.

3.   Izņemot ārkārtas apstākļus, ko pienācīgi dokumentē un pamato dalībvalsts iestādes, pārbaudes uz vietas ietver darbības vietas apmeklējumu vai – ja darbība ir nemateriāla – darbības veicēja apmeklējumu.

4.   Tikai tās pārbaudes, kas pilnībā atbilst šā panta prasībām, var ņemt vērā 27. panta 2. punktā noteikto pārbaužu procenta aprēķinos.

29. pants

Priekšlaicīgas pensionēšanas un daļēji naturālas saimniecības pasākumu pārbaudes

1.   Atbalsts pieteikumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 23. un 34. pantu administratīvajās pārbaudēs papildus iekļauj pārbaudes, kas minētas šīs regulas 11. panta 2. punktā.

2.   Attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1689/2005 23. pantā, dalībvalstis pēc pirmā atbalsta maksājuma izmaksāšanas var atteikties no pārbaudēm uz vietas, ja administratīvās pārbaudes, citu starpā attiecīgas kontrolpārbaudes, jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 19. pantā minētajā elektroniskajā datu bāzē esošās informācijas pārbaudes, nodrošina nepieciešamo maksājumu likumības un regularitātes apliecinājumu.

30. pants

Ex post pārbaudes

1.   Ex post pārbaudes veic ieguldījumu darbībām, uz kurām vēl attiecas saistības atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1698/2005 72. panta 1. punktam vai kuras noteiktas lauku attīstības programmā.

2.   Ex post pārbaužu mērķis ir:

a)

pārbaudīt, vai tiek ievērots Regulas (EK) Nr. 1698/2005 72. panta 1. punkts;

b)

pārbaudīt, vai, izņemot ieguldījumus natūrā vai standartmaksas, saņēmējs faktiski ir veicis maksājumus un tie ir pabeigti maksājumi;

c)

nodrošināt, ka vienu ieguldījumu nelikumīgi nefinansē no diviem dažādiem valsts vai Kopienas avotiem.

3.   Ex post pārbaudes jāveic par vismaz 1 % katra gada attaisnoto izdevumu darbībām, kas minētas 1. punktā un par kurām veikts galīgais maksājums. Tās veic 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā ELFLA gada.

4.   Ex post pārbaudes pamatojas uz dažādu darbību, darbību grupu vai pasākumu riska analīzi un finansiālo ietekmi.

Ex post pārbaužu veicējus neiesaista tās pašas ieguldījumu darbības pirmsmaksājumu pārbaudēs.

II   IEDAĻA

samazinājumi un izslēgšana

31. pants

Samazinājumi un izslēgšana

1.   Maksājumus aprēķina, pamatojoties uz to, kas atzīts par atbilstošu.

Dalībvalsts izskata saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu un nosaka summas, par ko ir tiesības saņemt atbalstu. Tā nosaka:

a)

summu, ko saņēmējam var maksāt, pamatojoties tikai uz maksājuma pieprasījumu,

b)

summu, ko saņēmējam var maksāt pēc maksājuma pieprasījuma atbilstības pārbaudes.

Ja saskaņā ar a) punktu noteiktā summa pārsniedz saskaņā ar b) punktu noteikto summu vairāk kā par 3 %, saskaņā ar b) punktu noteiktajai summai piemēro samazinājumu. Samazinājuma summa ir šo divu summu starpība.

Taču samazinājumu nepiemēro, ja saņēmējs var pierādīt, ka nav vainojams pie neatbilstošo summu iekļaušanas pieprasījumā. Samazinājumus mutatis mutandis piemēro neatbilstošiem izdevumiem, kas konstatēti pārbaudēs saskaņā ar 28. un 30. pantu.

2.   Ja konstatē, ka saņēmējs tīši ir sniedzis nepatiesu deklarāciju, attiecīgo darbību izslēdz no ELFLA atbalsta un atgūst visas par šo darbību jau izmaksātās summas. Turklāt saņēmēju attiecīgajā un turpmākajā ELFLA gadā izslēdz no tā atbalsta saņemšanas, ko piešķir par šo pasākumu.

3.   Sankcijas, kas paredzētas 2. un 3. punktā, piemēro, neskarot dalībvalstu tiesību normās paredzētās papildu sankcijas.

II   NODAĻA

Īpaši noteikumi 4. asij (Leader)

32. pants

Pārbaudes

Attiecībā uz izdevumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 63. panta c) punktu dalībvalstis organizē pārbaudes atbilstīgi šai sadaļai. Minētās pārbaudes veic personas, kas ir neatkarīgas no attiecīgās vietējās rīcības grupas.

33. pants

Atbildība par pārbaužu veikšanu

1.   Attiecībā uz izdevumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 63. panta a) un b) punktu šīs regulas 26. pantā minētās administratīvās pārbaudes var veikt vietējā rīcības grupa saskaņā ar oficiālu pilnvarojumu. Tomēr dalībvalstij joprojām ir jāpārbauda, vai vietējām rīcības grupām ir administratīvas un kontroles spējas minētā darba veikšanai.

2.   Dalībvalstis ievieš attiecīgu vietējo rīcības grupu uzraudzības sistēmu. Tajā ietilpst regulāras vietējo rīcības grupu darbības pārbaudes, tostarp grāmatvedības pārbaude un atkārtota administratīvo pārbaužu izlases veida pārbaude.

III   DAĻA

Nobeiguma noteikumi

34. pants

Paziņojumi

Dalībvalstis līdz katra gada 15. jūlijam, un pirmo reizi līdz 2008. gada 15. jūlijam, nosūta Komisijai ziņojumu par iepriekšējo ELFLA finanšu gadu, ziņojumā jo īpaši ietverot šādus punktus:

a)

maksājumu pieprasījumu skaitu katram lauku attīstības pasākumam, kopējo pārbaudīto summu, kā arī vajadzības gadījumā to kopējo platību un to dzīvnieku kopskaitu, uz ko attiecās pārbaudes uz vietas atbilstīgi 12. un 20. un 27. pantam;

b)

platībatkarīgajam atbalsta maksājumam kopīgo platību, kas sadalīta pa individuālā atbalsta shēmām;

c)

pasākumiem, kas saistīti ar dzīvniekiem, – dzīvnieku kopskaitu, ko sadala pa individuālā atbalsta shēmām;

d)

veikto pārbaužu rezultātus, norādot samazinājumus un izslēgšanu, kas piemērota, ievērojot 16., 17., 18., 22. un 23. pantu;

e)

to ex post pārbaužu skaitu, kas veiktas saskaņā ar 30. pantu, pārbaudīto izdevumu summu un pārbaužu rezultātus, norādot samazinājumu vai izslēgšanu, kas piemērota, ievērojot 31. pantu.

35. pants

Komisijas veikta pārbaude

Atbalstam, ko izmaksā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005, piemēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 27. panta 2. punktu.

36. pants

Pārbaužu ziņojumi maksājumu aģentūrai

1.   Ja pārbaudes neveic maksājumu aģentūra, dalībvalsts nodrošina, ka maksājumu aģentūra saņem pietiekamu informāciju par veiktajām pārbaudēm. Maksājumu aģentūra nosaka, kāda informācija tai ir vajadzīga.

Ir jābūt pietiekamai revīzijas liecībai. Pielikumā ir indikatīvs prasību apraksts attiecībā uz informāciju, kas jāiekļauj pietiekamās revīzijas liecībās.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā, var iesniegt ziņojuma veidā par katru veikto pārbaudi vai vajadzības gadījumā kopsavilkuma ziņojuma veidā.

3.   Maksājumu aģentūrai ir tiesības pārbaudīt citu iestāžu veikto pārbaužu kvalitāti un saņemt jebkuru savu funkciju veikšanai vajadzīgo informāciju.

37. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro Kopienas atbalstam attiecībā uz plānošanas periodu, kas sākas 2007. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (OV L 265, 26.9.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 659/2006 (OV L 116, 29.4.2006., 20. lpp.).

(4)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regula grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.).

(5)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 15 lpp.

(6)  OV L 345, 20.11.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

INDIKATĪVS APRAKSTS PAR PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU PIETIEKAMĀM REVĪZIJAS LIECĪBĀM

Revīzijas liecības atzīst par pietiekamām saskaņā ar 36. panta 1. punktu, ja attiecībā uz konkrētu atbalstu:

a)

var salīdzināt kopējo Komisijai deklarēto summu un rēķinus, grāmatvedības dokumentus un citus apliecinošus dokumentus, kas ir maksājumu aģentūrai vai citiem dienestiem attiecībā uz visām ELFLA atbalstītajām darbībām;

b)

ir iespējams pārbaudīt sabiedrisko izdevumu maksājumus saņēmējam;

c)

ir iespējams pārbaudīt atlases kritēriju piemērošanu ELFLA finansētām darbībām;

d)

attiecīgā gadījumā tajā ir finansēšanas plāns, ziņojumi par darbībām, dokumenti par atbalsta piešķiršanu, dokumenti par atklāta konkursa procedūrām un ziņojumi par visām veiktajām pārbaudēm.


Augša