EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006R0197

Komisijas Regula (EK) Nr. 197/2006 ( 2006. gada 3. februāris ) par pārejas posma pasākumiem attiecībā uz agrāko pārtikas produktu savākšanu, transportēšanu, apstrādi, izmantošanu un apglabāšanu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1774/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 32, 4.2.2006., 13./14. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 90./91. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 143 - 144
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 143 - 144

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 03/03/2011; Atcelts ar 32011R0142 . Jaunākā konsolidētā versija: 17/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/197/oj

4.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 197/2006

(2006. gada 3. februāris)

par pārejas posma pasākumiem attiecībā uz agrāko pārtikas produktu savākšanu, transportēšanu, apstrādi, izmantošanu un apglabāšanu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1774/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzēts pilnībā pārskatīt Kopienas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, tostarp ieviest vairākas stingras prasības. Turklāt tajā paredzēts, ka var pieņemt pārejas posma pasākumus.

(2)

Šo stingro prasību rezultātā ar Komisijas 2003. gada 12. maija Regulu (EK) Nr. 813/2003 par pārejas posma pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz agrāko pārtikas produktu savākšanu, transportēšanu un iznīcināšanu (2) dalībvalstīm piešķīra atkāpi, lai tās varētu atļaut uzņēmējiem turpināt piemērot dalībvalstu likumdošanas normas par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un apglabāšanu līdz 2005. gada 31. decembrim. Dalībvalstis lūdza pagarināt atkāpi, lai novērstu tirdzniecības pārtraukšanu. Tādēļ atkāpe ir jāpagarina.

(3)

Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (3) izklāstīti atļauju piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz poligoniem un dažādos poligonos pieņemamiem atkritumiem. Tādēļ ir lietderīgi piemērot šajā direktīvā minētos pasākumus, ja kompetentā iestāde uzskata, ka agrākie pārtikas produkti neapdraud sabiedrības vai dzīvnieku veselību, ja tos apglabā poligonā.

(4)

Daži agrākie pārtikas produkti, piemēram, maize, makaronu izstrādājumi, konditorejas izstrādājumi un līdzīgi produkti, gandrīz neapdraud sabiedrības vai dzīvnieku veselību, ja tiem nav bijusi saskare ar jēliem dzīvnieku izcelsmes produktiem, piemēram, jēlu gaļu, jēliem zivsaimniecības produktiem, jēlām olām un svaigpienu. Šādos gadījumos kompetentajai iestādei jāatļauj izmantot agrākos pārtikas produktus kā barības sastāvdaļu, ja tā ir pārliecināta, ka tādējādi netiek apdraudēta sabiedrības vai dzīvnieku veselība. Turklāt kompetentajai iestādei jāatļauj to izmantošana citā veidā, piemēram, mēslošana, vai apstrāde vai apglabāšana citā veidā, piemēram, biogāzes vai kompostēšanas iekārtās, kas nav apstiprināts atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1774/2002 15. pantam.

(5)

Komisijai jālūdz padoms Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) par iespējamiem riskiem, kas varētu rasties saistībā ar pašlaik pagarinātās atkāpes pārveidošanu par ieviešanas pasākumiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1774/2002 6. panta 2. punkta i) apakšpunktam.

(6)

Lai novērstu risku dzīvnieku un sabiedrības veselībai, pārejas posma pasākumu piemērošanas laikā dalībvalstīm jāuztur pienācīgas kontroles sistēmas.

(7)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpe attiecībā uz agrāko pārtikas produktu savākšanu, transportēšanu, apstrādi, izmantošanu un apglabāšanu

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1774/2002 (agrākie pārtikas produkti) 6. panta 2. punkta, 7. panta, II pielikuma I līdz III nodaļas un V līdz VIII nodaļas, dalībvalstis var atļaut šīs regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto agrāko pārtikas produktu savākšanu, transportēšanu, apstrādāšanu, izmantošanu un iznīcināšanu atbilstīgi šīs regulas 2. un 3. pantam ar nosacījumu, ka:

a)

tiem nav bijusi saskare ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1774/2002 4. un 5. pantā un 6. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā un g) līdz k) apakšpunktā, vai citiem jēliem dzīvnieku izcelsmes produktiem;

b)

tie neapdraud sabiedrības vai dzīvnieku veselību.

2.   Pirmajā punktā paredzētā atkāpe neattiecas uz jēliem dzīvnieku izcelsmes produktiem.

2. pants

Savākšana un transportēšana

Dalībvalstis var atļaut agrāko pārtikas produktu savākšanu un transportēšanu, ar nosacījumu, ka persona, kas nosūta vai transportē agrākos pārtikas produktus:

a)

nodrošina, ka agrākie pārtikas produkti tiek nosūtīti vai transportēti uz pārstrādes uzņēmumu vai citu iekārtu, kas atļauta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 6. panta 2. punktu vai pārstrādes uzņēmumu, citu iekārtu vai poligonu atbilstīgi šīs regulas 3. pantam; kā arī

b)

vismaz trīs gadus no nosūtīšanas vai transportēšanas dienas kā pierādījumu veic nosūtīšanas uzskaiti un dara to pieejamu kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma.

3. pants

Apstrāde, izmantošana un apglabāšana

Dalībvalstis var atļaut, lai agrākos pārtikas produktus:

a)

apglabā kā atkritumus, aprokot atkritumu poligonā, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvu 1999/31/EK;

b)

apstrādā alternatīvās sistēmās, kas apstiprinātas ar nosacījumu, ka tās samazina apdraudējumu dzīvnieku un sabiedrības veselībai, un ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

i)

iegūtais materiāls tiek nosūtīts iznīcināšanai sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtā atbilstīgi Direktīvai 2000/76/EK (4) vai apglabāšanas poligonā atbilstīgi Direktīvai 1999/31/EK; kā arī

ii)

iegūtais materiāls netiek izmantots kā barības sastāvdaļa vai organiskais mēslojums, vai augsnes uzlabotājs;

vai

c)

izmanto kā barības sastāvdaļu bez tālākas apstrādes vai izmanto citā veidā bez tālākas apstrādes, ja šiem agrākajiem pārtikas produktiem nav bijusi saskare ar jēliem dzīvnieku izcelsmes produktiem un ja kompetentā iestāde piekrīt, ka šāda izmantošana neapdraud sabiedrības vai dzīvnieku veselību.

4. pants

Kontroles pasākumi

Kompetentā iestāde veic visus vajadzīgos kontroles pasākumus, lai pārbaudītu, vai uzņēmēji ievēro šīs regulas nosacījumus.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. jūlijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 416/2005 (OV L 66, 12.3.2005., 10. lpp.).

(2)  OV L 117, 13.5.2003., 22. lpp.

(3)  OV L 182, 16.7.1999., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.


Augša