Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1920

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1920/2006 ( 2006. gada 12. decembris ) par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (pārstrādāta versija)

OV L 376, 27.12.2006., 1./13. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 01 Sējums 007 Lpp. 104 - 116
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 007 Lpp. 104 - 116
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 01 Sējums 015 Lpp. 119 - 131

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1920/oj

27.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 376/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1920/2006

(2006. gada 12. decembris)

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (pārstrādāta versija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 152. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropadomes sanāksmē Luksemburgā, 1991. gada 28. un 29. jūnijā apstiprināja Eiropas Narkotiku uzraudzības centra izveidi. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (turpmāk - “Centrs”) tika izveidots ar Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 302/93 (3), kas ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Tā kā tajā ir jāizdara turpmāki grozījumi, skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā.

(2)

Kopienas līmenī ir vajadzīga attiecīga, objektīva, uzticama un salīdzināma informācija par narkotikām, narkomāniju un to sekām, lai palīdzētu iegūt Kopienai un dalībvalstīm vispārīgu pārskatu un tādējādi nodrošinātu tām pievienoto vērtību, savās attiecīgajās kompetences jomās veicot pasākumus vai pieņemot lēmumus par rīcību narkotiku apkarošanas jomā.

(3)

Narkotiku problēma ietver daudzus sarežģītus un cieši saistītus aspektus, kas nav viegli nošķirami Tādēļ Centram būtu jāuztic uzdevums sniegt vispārīgu informāciju, kas palīdzētu Kopienai un tās dalībvalstīm iegūt vispārīgu pārskatu par narkotiku un narkomānijas problēmu. Tas nedrīkstētu iespaidot pilnvaru sadalījumu starp Kopienu un dalībvalstīm attiecībā uz tiesību aktiem par narkotiku piedāvājumu un pieprasījumu.

(4)

Ar 2002. gada 16. decembra Lēmumu Nr. 2367/2002/EK (5) Eiropas Parlaments un Padome izveidoja Kopienas statistikas programmu laikposmam no 2003. gada līdz 2007. gadam, kurā ietverti arī Kopienas pasākumi attiecībā uz statistiku veselības un drošības jomā.

(5)

Padomes Lēmumā 2005/387/TI (2005. gada 10. maijs) par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām (6) ir izklāstīta Centra un tā Zinātniskās komitejas loma ātrās informēšanas sistēmā un jaunu vielu riska novērtēšanā.

(6)

Būtu jāņem vērā jaunas narkotiku lietošanas metodes, jo īpaši vairāku narkotiku lietošana vienlaikus, nelegālas narkotikas lietojot kopā ar legālām narkotikām vai medikamentiem.

(7)

Vienam no Centra uzdevumiem vajadzētu būt sniegt informāciju par paraugpraksi un pamatnostādnēm dalībvalstīs un sekmēt šādas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

(8)

Padomes 2001. gada 10. decembra Rezolūcija par piecu galveno epidemioloģisko rādītāju par narkotikām īstenošanu mudina dalībvalstis nodrošināt, izmantojot valstu specializētos centrus, ka ir pieejama salīdzināma informācija par minētajiem rādītājiem. Tas, ka dalībvalstis īsteno šo rādītāju ieviešanu, ir priekšnoteikums, lai Centrs pildītu savus uzdevumus, kā tie izklāstīti šajā regulā.

(9)

Ir vēlams, lai Komisija varētu tieši uzdot Centram īstenot Kopienas strukturālās palīdzības projektus, kas ir saistīti ar narkotiku informācijas sistēmām trešās valstīs, piemēram, kandidātvalstīs vai Rietumbalkānu valstīs, kurām Eiropadome ļāvusi piedalīties Kopienas programmās un aģentūrās.

(10)

Tam, kāda ir Centra organizācija, un tā darba metodēm vajadzētu būt saderībā ar vēlamo rezultātu objektīvo būtību, proti, avotu un metožu salīdzināmību un saderību saistībā ar informāciju par narkotikām.

(11)

Centra apkopotajai informācijai būtu jāattiecas uz prioritārām jomām, kuru saturs, joma un īstenošanas režīms būtu jānosaka.

(12)

Pastāv valstu, Eiropas un starptautiskas organizācijas un struktūras, kas jau sniedz šāda veida informāciju, un ir vajadzīgs, lai Centrs varētu pildīt savus uzdevumus ciešā sadarbībā ar tām.

(13)

Personas datu apstrādei Centrā būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (7).

(14)

Centram būtu jāpiemēro arī vispārīgie principi un ierobežojumi, kas reglamentē tiesības piekļūt dokumentiem, kā paredzēts Līguma 255. pantā, un kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (8).

(15)

Centram vajadzētu būt tiesību subjektam.

(16)

Ņemot vērā apjomu, Centra Administratīvajai valdei būtu vajadzīga izpildkomitejas palīdzība.

(17)

Lai nodrošinātu to, ka Eiropas Parlaments ir labi informēts par narkotiku problēmas stāvokli Eiropas Savienībā, tam vajadzētu būt tiesīgam iztaujāt Centra direktoru.

(18)

Centra darbs būtu jāveic pārskatāmi, un uz tā vadību būtu jāattiecas visiem pastāvošajiem labas pārvaldības un krāpšanas apkarošanas noteikumiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (9), un Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas Iestāžu nolīgumam (1999. gada 25. maijs) par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (10), kam Centrs ir pievienojies un pieņēmis to īstenošanai nepieciešamos noteikumus.

(19)

Centra darbības ārējā izvērtēšana būtu jāveic regulāri, un, ja vajadzīgs, būtu attiecīgi jāpielāgo šī regula.

(20)

Ņemot vērā to, šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs regulas mēroga un ietekmes dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(21)

Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

1.   Šī regula paredz Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (“Centrs”).

2.   Centra mērķis ir 3. pantā minētajās jomās nodrošināt Kopienai un tās dalībvalstīm attiecīgu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju Eiropas līmenī par narkotikām, narkomāniju un to sekām.

3.   Apstrādātā vai sagatavotā statistikas, dokumentārā un tehniskā informācija ir paredzēta tam, lai palīdzētu nodrošināt Kopienai un dalībvalstīm vispārīgu pārskatu par stāvokli saistībā ar narkotikām un narkomāniju, savās atbilstīgajās kompetences jomās veicot pasākumus vai pieņemot lēmumus par rīcību. Šīs informācijas statistikas elementu izstrādā sadarbībā ar attiecīgajām statistikas iestādēm, pēc vajadzības izmantojot Kopienas Statistikas programmu, lai veicinātu sinerģiju un izvairītos no dublēšanās. Ņem vērā arī citus pasaulē pieejamos datus, kas ir Pasaules Veselības organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas (“ANO”) rīcībā.

4.   Neskarot 2. panta d) punkta v) apakšpunktu, Centrs nevar veikt pasākumus, kas ir vairāk nekā informācijas sniegšana un apstrāde.

5.   Centrs nevāc datus, kas tam ļautu identificēt personas vai nelielas personu grupas. Tas atturas nodot informāciju par konkrētiem identificētiem gadījumiem.

2. pants

Uzdevumi

Lai sasniegtu 1. pantā noteikto mērķi, Centrs savās darbības jomās veic šādus uzdevumus:

a)

pastāvošo datu apkopošanas un analīzes jomā:

i)

apkopo, reģistrē un analizē informāciju, tostarp pētījumu datus, ko paziņojušas dalībvalstis, kā arī informāciju no Kopienas, nevalstisko organizāciju un kompetentu starptautisko organizāciju avotiem, tostarp Eiropas Policijas biroja (Eiropols); sniedz informāciju par paraugpraksi dalībvalstīs un veicina šīs prakses apmaiņu starp tām; šis apkopošanas, reģistrācijas, analīzes un informēšanas darbs attiecas arī uz datiem par jaunām tendencēm vairāku narkotiku lietošanā vienlaikus, tostarp legālu un nelegālu psihoaktīvo vielu lietošanu vienlaikus;

ii)

veic apsekošanu, iepriekšējus pētījumus un priekšizpēti, kā arī īsteno visus pilotprojektus, kas vajadzīgi uzdevuma paveikšanai; organizē ekspertu sanāksmes un, vajadzības gadījumā, izveido īpašas darba grupas; izveido un dara pieejamu zinātnisku dokumentāciju un palīdz veicināt informēšanu;

iii)

nodrošina organizatorisku un tehnisku sistēmu, kas ir spējīga sniegt informāciju par līdzīgām vai papildu programmām vai dalībvalstīs veiktām darbībām;

iv)

izveido un koordinē 5. pantā minēto tīklu, apspriežoties un sadarbojoties ar kompetentajām iestādēm un organizācijām dalībvalstīs;

v)

sekmē informācijas apmaiņu starp lēmējiem, pētniekiem, speciālistiem un tām valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas iesaistītas ar narkotikām saistītu jautājumu risināšanā;

b)

datu salīdzināšanas metožu uzlabošanas jomā:

i)

nodrošina uzlabotu datu salīdzināmību, objektivitāti un uzticamību Eiropas līmenī, nosakot rādītājus un nesaistošus kopējus kritērijus, kurus Centrs var ieteikt ievērot, lai nodrošinātu dalībvalstīs un Kopienā izmantoto vērtēšanas metožu lielāku vienveidību; Centram jo īpaši izstrādā līdzekļus un instrumentus, lai palīdzētu dalībvalstīm uzraudzīt un izvērtēt savu iekšējo politiku un lai palīdzētu Komisijai uzraudzīt un izvērtēt Savienības politiku;

ii)

gan kvalitātes, gan kvantitātes (datubāzes) aspektā sekmē un strukturē informācijas apmaiņu;

c)

datu izplatīšanas jomā:

i)

sagatavoto informāciju dara pieejamu Kopienai, dalībvalstīm un kompetentajām organizācijām;

ii)

nodrošina katrā dalībvalstī un pašā Kopienā, un, attiecīgos gadījumos, trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās padarītā darba plašu izplatīšanu;

iii)

nodrošina uzticamu nekonfidenciālu datu plašu izplatīšanu, uz Centra savākto datu pamata publicējot gada ziņojumu par narkotiku problēmas stāvokli, tostarp datus par jaunām tendencēm;

d)

sadarbības jomā ar Eiropas un starptautiskajām organizācijām un trešām valstīm:

i)

palīdz uzlabot saskaņotību starp valstu un Kopienas darbībām savās darbības jomās;

ii)

neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz informācijas nodošanu saskaņā ar ANO Narkotiku konvenciju, veicina to, lai dalībvalstīs savāktie vai no Kopienas iegūtie dati saistībā ar narkotikām un narkomāniju tiktu iekļauti starptautiskās uzraudzības un narkotiku kontroles programmās, jo īpaši ANO un tās īpašo aģentūru izveidotajās programmās;

iii)

aktīvi sadarbojas ar Eiropolu, lai panāktu maksimālu efektivitāti narkotiku problēmas uzraudzībā;

iv)

aktīvi sadarbojas ar 20. pantā minētajām organizācijām un struktūrām;

v)

pēc Komisijas lūguma un ar 9. pantā minētās Administratīvās valdes piekrišanu nodod savu zinātību noteiktām trešām valstīm, piemēram, kandidātvalstīm vai Rietumbalkānu valstīm, un palīdz veidot un stiprināt strukturālās saiknes ar 5. pantā minēto tīklu, kā arī veidot un nostiprināt valstu specializētos centrus;

e)

informēšanas pienākuma jomā:

Principā, konstatējot jaunu notikumu attīstību un tendenču maiņu, Centrs par to informē dalībvalstu kompetentās iestādes.

3. pants

Prioritārās darbības jomas

Centra mērķi un uzdevumus, kā noteikts 1. un 2. pantā, īsteno saskaņā ar I pielikumā norādīto prioritāro secību.

4. pants

Darba metodes

1.   Centrs pakāpeniski veic savus uzdevumus, ievērojot mērķus, kas pieņemti trīs gadu un gada darba programmās, kuras minētas 9. panta 4. un 5. punktā, un pienācīgi ņemot vērā pieejamos resursus.

2.   Īstenojot savu darbību, Centrs - nolūkā izvairīties no dublēšanās - ņem vērā darbības, ko jau veikušas citas pastāvošās iestādes un aģentūras, jo īpaši Eiropols, un nodrošina to lietderīgu izmantošanu.

5. pants

Eiropas Informācijas tīkls par narkotikām un narkomāniju (Reitox)

1.   Centra rīcībā ir Eiropas Informācijas tīkls par narkotikām un narkomāniju (Reitox). Tīklu veido viens specializētais centrs katrā dalībvalstī un katrā valstī, kas ir noslēgusi nolīgumu saskaņā ar 21. pantu, un Komisijas specializētais centrs. Par valsts specializētā centra norīkošanu ir atbildīga vienīgi attiecīgā dalībvalsts.

2.   Valstu specializētie centri veido saskarni starp iesaistītajām valstīm un Centru. Tie palīdz izveidot galvenos rādītājus un datus, tostarp pamatnostādnes to īstenošanai, lai iegūtu uzticamu un salīdzināmu informāciju Eiropas Savienības līmenī. Sadarbojoties ar ekspertiem un valstu organizācijām, kas darbojas narkotiku politikas jomā, valstu specializētie centri valstu līmenī apkopo un objektīvi analizē visu attiecīgo informāciju par narkotikām un narkomāniju, kā arī par izmantoto politiku un risinājumiem, apkopojot pieredzi dažādās jomās - veselības aizsardzībā, tieslietās, tiesībaizsardzībā. Tie jo īpaši nodrošina datus pieciem epidemioloģiskajiem rādītājiem, ko noteicis Centrs.

Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās pārstāvis Reitox tīklā sniedz informāciju, kas norādīta Lēmuma 2005/387/TI 4. panta 1. punktā.

Tāpat valstu specializētie centri var sniegt Centram informāciju par jaunām tendencēm esošo psihoaktīvo vielu lietošanā un/vai par jaunām psihoaktīvo vielu kombinācijām, kas rada iespējamu risku sabiedrības veselībai, kā arī informāciju par iespējamiem pasākumiem saistībā ar sabiedrības veselību.

3.   Attiecīgo valstu iestādes nodrošina savu specializēto centru darbību, lai tie valsts līmenī apkopotu un analizētu datus, pamatojoties uz Centra pieņemtajām pamatnostādnēm.

4.   Valstu specializēto centru īpašos uzdevumus iekļauj Centra trīs gadu programmā, kas minēta 9. panta 4. punktā.

5.   Pilnībā ievērojot valstu specializēto centru primāro raksturu un cieši sadarbojoties ar tiem, Centrs var izmantot citu ekspertu zināšanas un informācijas avotus narkotiku un narkomānijas jomā.

6. pants

Datu aizsardzība un konfidencialitāte

1.   Datus par narkotikām un narkomāniju, ko Centrs saņem vai sniedz, var publicēt, ievērojot Kopienas un valsts tiesību aktus par informācijas izplatīšanu un konfidencialitāti. Personas datus nedrīkst publicēt vai darīt publiski pieejamus.

Dalībvalstīm un valstu specializētajiem centriem nav pienākuma sniegt informāciju, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir klasificēta kā konfidenciāla.

2.   Uz Centru attiecas Regula (EK) Nr. 45/2001.

7. pants

Piekļuve dokumentiem

1.   Uz Centra rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Regula (EK) Nr. 1049/2001.

2.   Šīs regulas 9. pantā minētā Administratīvā valde pieņem pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai.

3.   Par lēmumiem, ko Centrs pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var iesniegt sūdzību ombudam vai vērsties Eiropas Kopienu Tiesā saskaņā ar Līguma, attiecīgi, 195. un 230. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

8. pants

Tiesībsubjektība un atrašanās vieta

1.   Centrs ir tiesību subjekts. Visās dalībvalstīs Centram ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko šo valstu tiesību akti piešķir juridiskām personām. Tas jo īpaši var iegūt vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesā.

2.   Centrs atrodas Lisabonā.

9. pants

Administratīvā valde

1.   Centram ir Administratīvā valde, kuras sastāvā ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts, divi Komisijas pārstāvji, divi neatkarīgi eksperti, kas ir īpaši zinoši narkotiku jomā un ko ieceļ Eiropas Parlaments, un viens pārstāvis no katras valsts, kas ir noslēgusi nolīgumu saskaņā ar 21. pantu.

Katram Administratīvās valdes loceklim ir viena balss, izņemot pārstāvjus no valstīm, kas ir noslēgušas nolīgumus saskaņā ar 21. pantu, kuriem nav balsstiesību.

Administratīvā valde lēmumus pieņem ar divu trešdaļu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu, izņemot šā panta 6. punktā un 20. pantā paredzētajos gadījumos.

Katram Administratīvās valdes loceklim vietnieks var nodrošināt palīdzību vai pārstāvību. Pilntiesīga locekļa, kuram ir tiesības balsot, prombūtnē vietnieks var īstenot šīs tiesības.

Administratīvā valde var uzaicināt kā novērotājus bez balsstiesībām pārstāvjus no starptautiskām organizācijām, ar kurām Centrs sadarbojas saskaņā ar 20. pantu.

2.   Administratīvās valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz trim gadiem ievēl locekļi no sava vidus Viņu amata pilnvaru termiņus var vienreiz pagarināt.

Priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības piedalīties balsošanā.

Administratīvā valde izstrādā savu reglamentu.

3.   Administratīvās valdes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. Tās parastās sanāksmes notiek vismaz reizi gadā. Šīs regulas 11. pantā minētais direktors piedalās Administratīvās valdes sanāksmēs bez balsstiesībām un saskaņā ar 11. panta 3. punktu nodrošina Administratīvās valdes sekretariāta pakalpojumus.

4.   Apspriedusies ar 13. pantā minēto Zinātnisko komiteju un saņēmusi Komisijas atzinumu, Administratīvā valde, pamatojoties uz direktora iesniegto projektu, pieņem trīs gadu darba programmu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

5.   Apspriedusies ar Zinātnisko komiteju un saņēmusi Komisijas atzinumu, Administratīvā valde katru gadu, pamatojoties uz direktora iesniegto projektu, saskaņā ar trīs gadu darba programmu pieņem Centra gada darba programmu. Darba programmu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. To gada gaitā var pielāgot saskaņā ar to pašu procedūru.

6.   Ja Komisija nepiekrīt trīs gadu vai gada darba programmai, Administratīvā valde minētās programmas pieņem ar trīs ceturtdaļu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

7.   Administratīvā valde pieņem gada ziņojumu par Centra darbību un līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstīm.

8.   Katru gadu Centrs nosūta budžeta lēmējinstitūcijai visas ziņas, kas attiecas uz izvērtēšanas procedūru rezultātiem.

10. pants

Izpildkomiteja

1.   Administratīvajai valdei palīdz Izpildkomiteja. Izpildkomitejas sastāvā ir Administratīvās valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, divi citi Administratīvās valdes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis un ko ieceļ Administratīvā valde, un divi Komisijas pārstāvji. Direktors piedalās Izpildkomitejas sanāksmēs.

2.   Izpildkomitejas sanāksmes notiek vismaz divas reizes gadā un kad vien tas nepieciešams, lai sagatavotu Administratīvās valdes lēmumus un palīdzētu direktoram un konsultētu viņu. Administratīvās valdes uzdevumā tā lemj par jautājumiem, kas paredzēti saskaņā ar 15. panta 10. punktu pieņemtajos finanšu noteikumos un kas saskaņā ar šo regulu nav Administratīvās valdes ekskluzīvā kompetencē. Lēmumus pieņem ar konsensu.

11. pants

Direktors

1.   Centru vada direktors (“direktors”), ko Administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma ieceļ uz piecu gadu termiņu, kuru var atjaunot.

2.   Pirms iecelšanas uz pirmo pilnvaru termiņu no, maksimāli, diviem termiņiem Administratīvās valdes izraudzīto direktora amata kandidātu bez kavēšanās uzaicina sniegt paziņojumu Eiropas Parlamentam un atbildēt uz tā locekļu jautājumiem.

3.   Direktors ir atbildīgs par:

a)

Administratīvās valdes lēmumu un programmu sagatavošanu un īstenošanu;

b)

ikdienas administratīvo vadību;

c)

Centra darba programmu sagatavošanu;

d)

Centra ieņēmumu un izdevumu tāmes projekta sagatavošanu un budžeta izpildi;

e)

šajā regulā noteikto ziņojumu sagatavošanu un publicēšanu;

f)

visu personāla jautājumu pārvaldību un jo īpaši to pilnvaru īstenošanu, kas piešķirtas iecēlējinstitūcijai;

g)

Centra organizatoriskās struktūras noteikšanu un tās iesniegšanu Administratīvajai valdei apstiprināšanai;

h)

1. un 2. pantā minēto uzdevumu izpildi;

i)

Centra darba regulāru izvērtēšanu.

4.   Direktors par savu darbību atskaitās Administratīvajai valdei.

5.   Direktors ir Centra juridiskais pārstāvis.

12. pants

Direktora un Administratīvās valdes priekšsēdētāja uzklausīšana Eiropas Parlamentā

Katru gadu direktors iesniedz Eiropas Parlamentam vispārēju ziņojumu par Centra darbību. Eiropas Parlaments var pieprasīt direktora un Administratīvās valdes priekšsēdētāja uzklausīšanu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Centra darbību.

13. pants

Zinātniskā komiteja

1.   Administratīvajai valdei un direktoram palīdz Zinātniskā komiteja, kas šajā regulā paredzētajos gadījumos sniedz atzinumu par visiem zinātniskajiem jautājumiem attiecībā uz Centra darbībām, ko Administratīvā valde vai direktors tai var iesniegt.

Zinātniskās komitejas atzinumus publicē.

2.   Zinātniskās komitejas sastāvā ir ne vairāk kā piecpadsmit plaši pazīstami zinātnieki, ko Administratīvā valde ieceļ, ņemot vērā viņu zinātnisko izcilību un neatkarību un iepriekš Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicējot uzaicinājuma paust interesi. Atlases procedūra nodrošina to, ka Zinātniskās komitejas locekļi ir specializējušies visatbilstīgākajās zinātnes jomās, kas saistītas ar narkotikām un narkomāniju.

Zinātniskās komitejas locekļus ieceļ kā privātpersonas, un viņi izsaka savu viedokli pilnīgi neatkarīgi no dalībvalstīm un Kopienas iestādēm.

Pirms katra atzinuma sniegšanas Zinātniskā komiteja ņem vērā dažādos viedokļus, kas izteikti valstu ekspertu atzinumos, ja tādi ir pieejami.

Lai īstenotu Lēmumu 2005/387/TI, Zinātnisko komiteju var paplašināt saskaņā ar procedūru, kas noteikta minētā lēmuma 6. panta 2. punktā.

3.   Zinātniskās komitejas locekļi darbojas tajā trīs gadus, un šo termiņu var pagarināt.

4.   Zinātniskā komiteja ievēl priekšēdētāju uz trim gadiem. Priekšsēdētājs sasauc Zinātnisko komiteju vismaz vienu reizi gadā.

14. pants

Budžeta sagatavošana

1.   Centra ieņēmumu un izdevumu tāmes sagatavo katram finanšu gadam, kas sakrīt ar kalendāro gadu, un iekļauj Centra budžetā.

2.   Budžeta ieņēmumiem un izdevumiem jābūt līdzsvarā.

3.   Neskarot pārējos līdzekļus, Centra ieņēmumus veido Kopienas subsīdija, kas ir iekļauta Eiropas Savienības vispārējā budžetā (Komisijas iedaļā), maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem un jebkādas finanšu iemaksas no organizācijām un struktūrām, un trešām valstīm, kā minēts, attiecīgi, 20. un 21. pantā.

4.   Centra izdevumi ietver:

a)

darbinieku atalgojumu, administratīvos un infrastruktūras izdevumus un pamatdarbības izmaksas;

b)

izdevumus Reitox specializēto centru atbalstam.

5.   Katru gadu Administratīvā valde, pamatojoties uz direktora sagatavotu projektu, izstrādā Centra ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Šo tāmi, kura ietver štatu sarakstu, Administratīvā valde līdz 31. martam kopā ar Centra darba programmu nosūta Komisijai. Komisija tāmi nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (turpmāk - “budžeta lēmējinstitūcija”) kopā ar provizorisko Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu.

6.   Pamatojoties uz tāmi, Komisija tāmes, ko tā uzskata par vajadzīgām štatu sarakstam un no vispārējā budžeta izmaksājamajai subsīdijai, iekļauj provizoriskajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektā, kuru saskaņā ar Līguma 272. pantu iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai.

7.   Budžeta lēmējinstitūcija atļauj apropriācijas Centra subsīdijai un pieņem Centra štatu sarakstu.

8.   Budžetu pieņem Administratīvā valde. Tas kļūst galīgs pēc Eiropas Savienības vispārējā budžeta pieņemšanas galīgajā variantā. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

9.   Tiklīdz iespējams, Administratīvā valde informē budžeta lēmējinstitūciju par savu nodomu īstenot projektu, kam var būt ievērojamas finansiālas sekas attiecībā uz budžeta finansēšanu, jo īpaši par projektiem, kas saistīti ar īpašumu, piemēram, par ēku nomu vai pirkšanu. Administratīvā valde par tiem informē Komisiju.

Ja kāda no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm ir paziņojusi nodomu sniegt atzinumu, tā savu atzinumu nosūta Administratīvajai valdei sešās nedēļās pēc projekta paziņošanas dienas.

15. pants

Budžeta izpilde

1.   Centra budžetu izpilda direktors.

2.   Līdz nākamā finanšu gada 1. martam Centra grāmatvedis iesniedz Komisijas grāmatvedim provizoriskos pārskatus, kuriem pievieno ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību iepriekšējā finanšu gadā. Komisijas grāmatvedis konsolidē iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā ar 128. pantu Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (11) (turpmāk – “vispārējā finanšu regula”).

3.   Līdz 31. martam pēc katra finanšu gada Komisijas grāmatvedis nosūta Revīzijas palātai Centra provizoriskos pārskatus kopā ar ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību attiecīgajā finanšu gadā. Ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību attiecīgajā finanšu gadā nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4.   Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par Centra provizoriskajiem pārskatiem saskaņā ar vispārējās finanšu regulas 129. pantu, direktors uz savu atbildību sagatavo Centra galīgos pārskatus un iesniedz tos Administratīvajai valdei atzinuma sniegšanai.

5.   Administratīvā valde sniedz atzinumu par Centra galīgajiem pārskatiem.

6.   Līdz 1. jūlijam pēc katra finanšu gada beigām direktors nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai galīgos finanšu pārskatus kopā ar Administratīvās valdes atzinumu.

Galīgos pārskatus publicē.

7.   Direktors līdz 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi par tās apsvērumiem. Direktors nosūta šo atbildi arī Administratīvajai valdei.

8.   Direktors pēc Eiropas Parlamenta lūguma sniedz tam visu informāciju, kas vajadzīga, lai sekmīgi īstenotu procedūru atbrīvošanai no atbildības par attiecīgo finanšu gadu, kā noteikts vispārējās finanšu regulas 146. panta 3. punktā.

9.   Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz (N + 2) gada 30. aprīlim atbrīvo direktoru no atbildības par (N) gada budžeta izpildi.

10.   Centram piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Administratīvā valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Tie nedrīkst atšķirties no Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (12) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, ja vien tas īpaši nav vajadzīgs Centra darbībai un ja Komisija ir devusi iepriekšēju piekrišanu.

16. pants

Krāpšanas apkarošana

1.   Lai apkarotu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas apdraud Kopienas finanšu intereses, uz Centru bez ierobežojumiem attiecas Regula (EK) Nr. 1073/1999.

2.   Lēmumos par līdzekļu piešķiršanu, īstenošanas nolīgumos un no tiem izrietošajos instrumentos skaidri norāda, ka Revīzijas palāta un OLAF vajadzības gadījumā var veikt pārbaudes uz vietas pie Centra līdzekļu saņēmējiem.

17. pants

Privilēģijas un imunitāte

Uz Centru attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās.

18. pants

Civildienesta noteikumi

Uz Centra personālu attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kā arī noteikumi, ko Kopienas iestādes kopīgi pieņēmušas, lai piemērotu minētos Civildienesta noteikumus un Nodarbināšanas kārtību.

Ja Centrs pēc 21. pantā minēto nolīgumu noslēgšanas nodarbina personālu no trešām valstīm, tas jebkurā gadījumā ievēro šā panta 1. punktā minētos Civildienesta noteikumus un Nodarbināšanas kārtību.

Attiecībā uz savu personālu Centrs īsteno pilnvaras, kas piešķirtas iecēlējinstitūcijai.

Administratīvā valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem attiecīgus īstenošanas noteikumus saskaņā ar 1. punktā minēto Civildienesta noteikumu un Nodarbināšanas kārtības 110. pantu.

Administratīvā valde var pieņemt noteikumus, kas ļauj nodarbināt Centrā citu dalībvalstu norīkotos ekspertus.

19. pants

Atbildība

1.   Centra līgumisko atbildību reglamentē tiesību akti, kas piemērojami attiecīgajiem līgumiem. Tiesai ir jurisdikcija saskaņā ar šķīrējtiesas klauzulu, kas ietverta Centra noslēgtajā līgumā.

2.   Attiecībā uz ārpuslīgumisko atbildību Centrs saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, kas kopīgi visu dalībvalstu tiesību sistēmām, atlīdzina jebkādu kaitējumu, ko nodarījis Centrs vai tā darbinieki, pildot savus pienākumus. Tiesai ir jurisdikcija attiecībā uz domstarpībām, kas attiecas uz kompensāciju par šādiem kaitējumiem.

3.   Personāla personisko atbildību pret Centru reglamentē noteikumi, kas ir piemērojami Centra personālam.

20. pants

Sadarbība ar citām organizācijām un struktūrām

Neskarot attiecības, ko Komisija var saglabāt saskaņā ar Līguma 302. pantu, Centrs aktīvi tiecas sadarboties ar starptautiskām organizācijām un citām, jo īpaši Eiropas, valstu un nevalstiskajām struktūrām, kas ir kompetentas narkotiku jomā.

Šādas sadarbības pamatā ir darba nolīgums, ko noslēdz ar pirmajā daļā minētajām organizācijām un struktūrām. Šos nolīgumus pieņem Administratīvā valde, pamatojoties uz direktora iesniegto projektu, pēc tam, kad Komisija ir sniegusi savu atzinumu. Ja Komisija iebilst pret šiem nolīgumiem, Administratīvā valde tos pieņem ar trīs ceturtdaļu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

21. pants

Trešo valstu dalība

Centrs ir atvērts to trešo valstu dalībai, kurām ir kopējas intereses ar Kopienu un tās dalībvalstīm attiecībā uz Centra mērķiem un darbu, pamatojoties uz nolīgumiem, kas saskaņā ar Līguma 300. pantu ir noslēgti starp šīm trešām valstīm un Kopienu.

22. pants

Tiesas jurisdikcija

Tiesai ir jurisdikcija pret Centru ierosinātās lietās saskaņā ar Līguma 230. pantu.

23. pants

Izvērtēšanas ziņojums

Komisija veic Centra ārēju izvērtēšanu reizi sešos gados tā, lai tā atbilstu divām Centra trīs gadu darba programmām. Šī izvērtēšana attiecas arī uz Reitox sistēmu. Komisija nosūta izvērtēšanas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Administratīvajai valdei.

Šajā sakarā Komisija saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru attiecīgā gadījumā iesniedz priekšlikumus par šīs regulas pārskatīšanu, ņemot vērā situācijas attīstību attiecībā uz regulatīvajām aģentūrām.

24. pants

Atcelšana

Ar šo Regula (EEK) Nr. 302/93 tiek atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

25. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2006. gada 12. decembris.

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  OV C 69, 21.3.2006., 22. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 36, 12.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1651/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 30. lpp.).

(4)  Sk. II pielikumu.

(5)  OV L 358, 31.12.2002., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 787/2004/EK (OV L 138, 30.4.2004., 12. lpp.).

(6)  OV L 127, 20.5.2005., 32. lpp.

(7)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(8)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(9)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

(10)  OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.

(11)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(12)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


I PIELIKUMS

A.

Centra darbu veic, atbilstīgi ņemot vērā Kopienas un tās dalībvalstu attiecīgās pilnvaras narkotiku jomā, kā šīs pilnvaras ir definētas Līgumā. Šis darbs attiecas uz dažādiem narkotiku un narkomānijas problēmas aspektiem un piemērojamiem risinājumiem. To veicot, Centrs ņem vērā narkotiku stratēģijas un rīcības plānus, ko attiecībā pieņēmusi Eiropas Savienība.

Centrs galvenokārt pievēršas šādām prioritārām jomām:

1)

narkotiku problēmas stāvokļa uzraudzībai, jo īpaši, izmantojot epidemioloģiskos vai citus rādītājus, un jaunu tendenču uzraudzībai, jo īpaši saistībā ar vairāku narkotiku lietošanu vienlaikus;

2)

to risinājumu uzraudzībai, ko piemēro ar narkotikām saistītajām problēmām; informācijas sniegšanai par paraugpraksi dalībvalstīs un šīs prakses savstarpējās apmaiņas veicināšanai;

3)

jaunu psihoaktīvo vielu riska novērtēšanai un ātrās informēšanas sistēmas uzturēšanai attiecībā uz to lietošanu un attiecībā uz esošo psihoaktīvo vielu jauniem lietošanas veidiem;

4)

līdzekļu un instrumentu izstrādāšanai, lai palīdzētu dalībvalstīm uzraudzīt un izvērtēt savu politiku un lai palīdzētu Komisijai uzraudzīt un izvērtēt Eiropas Savienības politiku.

B.

Komisija dara pieejamu Centram izplatīšanai informāciju un statistikas datus, kas ir tās rīcībā atbilstoši tās pilnvarām.


II PIELIKUMS

ATCELTĀ REGULA UN TURPMĀKIE GROZĪJUMI

Padomes Regula (EEK) Nr. 302/93

OV L 36, 12.2.1993., 1. lpp.

Padomes Regula (EK) Nr. 3294/94

OV L 341, 30.12.1994., 7. lpp.

Padomes Regula (EK) Nr. 2220/2000

OV L 253, 7.10.2000., 1. lpp.

Padomes Regula (EK) Nr. 1651/2003

OV L 245, 29.9.2003., 30. lpp.


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Padomes Regula (EEK) Nr. 302/93

Šī regula

1. pants

1. pants

1. panta 3. punkta otrais un trešais teikums

2. panta A daļas ievadfrāze

2. panta a) punkta ievadfrāze

2. panta A daļas 1. punkts

2. panta a) punkta i) apakšpunkta pirmais teikums

2. panta a) punkta i) apakšpunkta otrais un trešais teikums

2. panta A daļa, 2. līdz 5. punkts

2. panta a) punkta ii) līdz v) apakšpunkts

2. panta B daļas ievadfrāze

2. panta b) punkta ievadfrāze

2. panta B daļas 6. punkta pirmais teikums

2. panta b) punkta i) apakšpunkta pirmais teikums

2. panta b) punkta i) apakšpunkta otrais teikums

2. panta B daļas 7. punkts

2. panta b) punkta ii) apakšpunkts

2. panta C daļas ievadfrāze

2. panta c) punkta ievadfrāze

2. panta C daļas 8. līdz 10. punkts

2. panta c) punkta i) līdz iii) apakšpunkts

2. panta D daļas ievadfrāze

2. panta d) punkta ievadfrāze

2. panta D daļas 11.līdz 13. punkts

2. panta d) punkta i), ii) un iv) apakšpunkts

2. panta d) punkta iii) un v) apakšpunkts

2. panta e) punkts

3. pants

4. pants

4. pants

3. pants

5. panta 1. punkts

5. panta 1. punkts

5. panta 2., 3. un 4. punkts

5. panta 4. punkts

5. panta 5. punkts

6. panta 2. un 3. punkts

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

6.a pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. panta virsraksts

8. panta 2. punkts

8. panta 1. punkts

9. panta 1. punkta pirmā, ceturtā un piektā daļa

8. panta 2. punkts

9. panta 1. punkta otrā un trešā daļa;

9. panta 2. punkts;

9. panta 3. punkta otrais teikums

9. panta 3. punkta pirmais un trešais teikums

8. panta 3. punkts

9. panta 4. punkts

8. panta 4. punkts

9. panta 5. punkta pirmais un trešais teikums

9. panta 5. punkta otrais teikums

9. panta 6. punkts

8. panta 5. un 6. punkts

9. panta 7. un 8. punkts

10. pants

9. panta 1. punkta pirmā daļa

11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

9. panta 1. punkta otrā daļa

11. panta 3. punkts

9. panta 1. punkta otrās daļas pirmais līdz sestais ievilkums

11. panta 3. punkta a) līdz f) apakšpunkts, pirmā vārdkopa

11. panta 3. punkta f) apakšpunkta otrais teikums

11. panta 3. punkta g) apakšpunkts

9. panta 1. punkta otrās daļas septītais ievilkums

11. panta 3. punkta h) apakšpunkts

11. panta 3. punkta i) apakšpunkts

9. panta 2. un 3. punkts

11. panta 4. un 5. punkts

12. pants

10. panta 1. punkts

13. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

13. panta 2. punkta pirmā un ceturtā daļa

13. panta 2. punkta otrā un trešā daļa

10. panta 3., 4. un 5. punkts

13. panta 3. un 4. punkts

11. panta 1. līdz 6. punkts

14. panta 1. līdz 5. punkts

11. panta 7. līdz 10. punkts

14. panta 6. līdz 9. punkts

11.a panta 1. līdz 5. punkts

15. panta 1. līdz 5. punkts

11.a panta 6. un 7. punkts

15. panta 6. punkts

11.a panta 8. līdz 11. punkts

15. panta 7. līdz 10. punkts

16. pants

12. pants

20. pants

20. panta otrā daļa

13. panta 1. punkts

21. pants

13. panta 2. punkts

14. pants

17. pants

15. pants

18. panta pirmā, trešā un ceturtā daļa

18. panta otrā un piektā daļa

16. pants

19. pants

17. pants

22. pants

18. pants

23. panta pirmās daļas pirmais un trešais teikums

23. panta pirmās daļas otrais teikums

23. panta otrā daļa

24. pants

19. pants

25. pants

Pielikuma A punkta pirmā daļa

I pielikuma A punkta pirmās daļas pirmais teikums

I pielikuma A punkta pirmās daļas otrais un trešais teikums

I pielikuma A punkta otrās daļas 1) līdz 4) punkts

Pielikuma A punkta otrās daļas 1) līdz 5) punkts

Pielikuma B punkts

I pielikuma B punkts

Pielikuma C punkts

II pielikums

III pielikums


Augša