EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006R1893

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 ( 2006. gada 20. decembris ), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 393, 30.12.2006., 1./39. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 393/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1893/2006

(2006. gada 20. decembris),

ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 (3) ir izveidota saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā (turpmāk – “NACE 1. red.”).

(2)

Lai atspoguļotu tehnoloģijas attīstību un ekonomikas strukturālās pārmaiņas, būtu jāizveido atjaunināta klasifikācija, dēvēta par NACE 2. redakciju (turpmāk – “NACE 2. red.”).

(3)

Tāda atjaunināta klasifikācija kā NACE 2. red. ir būtiska saistībā ar Komisijas centieniem modernizēt Kopienas statistikas sagatavošanu; paredzams, ka – nodrošinot salīdzināmākus un atbilstīgākus datus – tā nodrošinās labāku ekonomikas pārvaldību gan Kopienas, gan valstu līmenī.

(4)

Iekšējā tirgus darbībai nepieciešami statistikas standarti, ko piemēro valstu un Kopienas statistikas vākšanai, nosūtīšanai un publicēšanai, lai uzņēmumiem, finanšu iestādēm, valdībām un citiem iekšējā tirgus dalībniekiem būtu piekļuve ticamiem un salīdzināmiem statistikas datiem. Tāpēc ir būtiski, lai dažādās kategorijas darbību klasifikācijai Kopienā tiktu vienādi interpretētas visās dalībvalstīs.

(5)

Ticama un salīdzināma statistika ir nepieciešama, lai uzņēmumi varētu izvērtēt savu konkurētspēju, un tā noder Kopienas iestādēm konkurences izkropļojumu novēršanai.

(6)

Pārskatītas kopējās saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas izveidošana neuzliek dalībvalstīm pienākumu vākt, publicēt vai sniegt datus. Vienīgi tad, ja dalībvalstis izmanto darbības klasifikācijas, kas saistītas ar Kopienas klasifikāciju, ir iespējams sniegt saskaņotu statistisko informāciju, nodrošinot ticamību, ātrumu, elastību, kā arī to, ka informācija ir pietiekami detalizēta atbilstīgi iekšējā tirgus pārvaldības vajadzībām.

(7)

Būtu vajadzīgi noteikumi, lai dalībvalstis varētu, pamatojoties uz Kopienas saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, integrēt savā attiecīgajā klasifikācijā papildu kategorijas, lai izpildītu attiecīgās valsts prasības.

(8)

Ekonomiskās statistikas starptautiska salīdzināmība prasa, lai dalībvalstis un Kopienas iestādes izmantotu saimniecisko darbību klasifikācijas, kuras ir tieši saistītas ar Starptautisko standartizēto visu saimnieciskās darbības veidu klasifikāciju (ISIC) 4. red., ko pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija.

(9)

Izmantojot saimniecisko darbību klasifikāciju Kopienā, ir vajadzīgs, lai Komisijai palīdz Statistikas programmu komitejai, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (4), jo īpaši attiecībā uz šādām jomām: izskatot problēmas, kas rodas saistībā ar NACE 2. red. īstenošanu; nodrošinot pilnīgi saskaņotu pāreju no NACE 1. red. uz NACE 2. red.; un sagatavojot turpmākus NACE 2. red. grozījumus.

(10)

Ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (5) ir izveidota vienota sistēma statistikas komercreģistru izveidošanas koordinēšanai, ietverot saskaņotas definīcijas, raksturojumu, darbības jomu un atjaunošanas procedūru.

(11)

Pārskatītas saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas izveide rada nepieciešamību īpaši grozīt dažādas atsauces uz NACE 1. red., kā arī vairākus attiecīgus aktus. Tādēļ būtu jāgroza šādi akti: Regula (EEK) Nr. 3037/90, Padomes Regula (EEK) Nr. 3924/91 (1991. gada 19. decembris) par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (6); Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 58/97 (1996. gada 20. decembris) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (7); Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku (8); Padomes Regula (EK) Nr. 1172/98 (1998. gada 25. maijs) par statistikas pārskatiem attiecība uz autopārvadājumiem (9); Padomes Regula (EK) Nr. 530/1999 (1999. gada 9. marts) par strukturālo statistiku attiecība uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām (10); Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2150/2002 (2002. gada 25. novembris) par statistiku attiecībā uz atkritumiem (11); Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 (2003. gada 27. februāris) par darbaspēka izmaksu indeksu (12); Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 48/2004 (2003. gada 5. decembris) par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003.–2009. pārskata gadā (13); Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21. aprīlis) attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (14); un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1552/2005 (2005. gada 7. septembris) par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos (15).

(12)

Pirms pārejas uz NACE 2. red. ir jāgroza vairāki Kopienas akti saskaņā ar īpašajām procedūrām, kas piemērojamas šiem aktiem, proti: Padomes Regula (EK) Nr. 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (16); Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 138/2004 (2003. gada 5. decembris) par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (17); un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (18).

(13)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (19).

(14)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro grozīt vai papildināt NACE 2. red., lai ņemtu vērā tehnoloģijas un ekonomikas attīstību vai lai to saskaņotu ar citām ekonomiskajām un sociālajām klasifikācijām. Tā kā minētie pasākumi ir vispārīgi un tā kā to mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus vai papildināt šo regulu, pievienojot jaunus nebūtiskus elementus, tie būtu jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(15)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, izveidot kopējus statistikas standartus, kas ļautu sagatavot saskaņotus datus – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķas dalībvalstis, un to, ka tādēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(16)

Ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu izveido kopēju saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (turpmāk – “NACE 2. red.”). Minētā klasifikācija nodrošina to, ka Kopienas klasifikācijas atbilst faktiskajai ekonomiskajai situācijai un uzlabo valstu, Kopienas un starptautisko klasifikāciju – un tādējādi arī valstu, Kopienas un starptautiskās statistikas – salīdzināmību.

2.   Šī regula attiecas vienīgi uz klasifikācijas izmantošanu statistikas mērķiem.

2. pants

NACE 2. red.

1.   NACE 2. red. ietver:

a)

pirmo līmeni, ko veido pozīcijas, kuras identificētas ar alfabēta kodu (sadaļas);

b)

otro līmeni, ko veido pozīcijas, kuras identificētas ar divu zīmju ciparu kodu (nodaļas);

c)

trešo līmeni, ko veido pozīcijas, kuras identificētas ar trīs zīmju ciparu kodu (grupas); un

d)

ceturto līmeni, ko veido pozīcijas, kuras identificētas ar četru zīmju ciparu kodu (klases).

2.   NACE 2. red. ir izklāstīta I pielikumā.

3. pants

NACE 2. red. izmantošana

Eiropas Komisija izmanto NACE 2. red. visu veidu statistikai, kas klasificēta atbilstīgi saimnieciskajām darbībām.

4. pants

Saimniecisko darbību valstu klasifikācijas

1.   Dalībvalstu statistiku atbilstīgi saimnieciskajām darbībām veido, izmantojot NACE 2. red. vai no tās atvasinātu attiecīgās valsts klasifikāciju.

2.   Attiecīgās valsts klasifikācijā var iekļaut papildu pozīcijas un līmeņus, kā arī izmantot atšķirīgu kodēšanu. Katrā līmenī, izņemot visaugstāko, ir vai nu tādas pašas pozīcijas kā atbilstošajā NACE 2. red. līmenī, vai arī pozīcijas, kas ir to precīzs iedalījums.

3.   Pirms to publicēšanas, dalībvalstis iesniedz Komisijai apstiprināšanai projektus dokumentiem, ar kuriem nosaka vai groza attiecīgās valsts klasifikācija. Komisija divos mēnešos pārbauda šo projektu atbilstību 2. punktam. Komisija apstiprinātās attiecīgo valstu klasifikācijas informācijas nolūkā nosūta pārējām dalībvalstīm. Dalībvalstu klasifikācijās ir atbilstības tabula, kurā atspoguļota atbilstība starp attiecīgās valsts klasifikāciju un NACE 2. red.

4.   Ja pastāv nesaderība starp dažām NACE 2. red. pozīcijām un attiecīgās valsts ekonomikas struktūru, Komisija var atļaut dalībvalstij kādā noteiktā jomā izmantot NACE 2. red. pozīciju apvienojumu.

Lai saņemtu šādu atļauju, attiecīgā dalībvalsts sniedz Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga tās lūguma izskatīšanai. Komisija pieņem lēmumu trīs mēnešos.

Tomēr, neskarot 2. punktu, šāda atļauja attiecīgajai dalībvalstij nedod tiesības apvienotās pozīcijas iedalīt citādi, nekā NACE 2. red.

5.   Komisija kopā ar attiecīgo dalībvalsti regulāri pārskata atbilstīgi 4. punktam piešķirtās atļaujas, lai pārliecinātos, vai tās joprojām ir pamatotas.

5. pants

Komisijas darbības

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina NACE 2. red. izplatīšanu, uzturēšanu un izmantošanas veicināšanu, jo īpaši:

a)

izstrādājot, atjauninot un publicējot NACE 2. red. skaidrojošās piezīmes;

b)

izstrādājot un publicējot pamatnostādnes statistikas vienību klasificēšanai saskaņā ar NACE 2. red.;

c)

publicējot NACE 1.1. red. un NACE 2. red., kā arī NACE 2. red. un NACE 1.1. red. atbilstības tabulas;

d)

uzlabojot saskaņotību ar citām sociālajām un ekonomiskajām klasifikācijām.

6. pants

Īstenošanas pasākumi

1.   Turpmāk norādītos pasākumus NACE 2. red. īstenošanai pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru:

a)

vajadzīgos lēmumus, ja rodas problēmas NACE 2. red. īstenošanā, tostarp par saimniecisko darbību iekļaušanu konkrētās klasēs; un

b)

tehniskos pasākumus, nodrošinot pilnīgi saskaņotu pāreju no NACE 1.1. red. uz NACE 2. red., jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar pārtraukumiem laikrindās, tostarp datu dubulto sniegšanu un laikrindu pārrēķināšanu.

2.   Pasākumus attiecībā uz NACE 2. red., kuru mērķis ir grozīt vai papildināt nebūtiskus šīs regulas elementus un kuri paredzēti turpmāk norādītajiem nolūkiem, pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

a)

ņemt vērā tehnoloģijas un ekonomikas attīstību; vai

b)

nodrošināt saskaņotību ar citām ekonomiskajām un sociālajām klasifikācijām.

3.   Ievēro principu, saskaņā ar kuru ieguvumiem no atjaunināšanas jābūt lielākiem nekā izmaksas, un principu, saskaņā ar kuru papildu izmaksas un slogs nedrīkst būt nesamērīgi.

7. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantā noteikto procedūru, ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktā noteikto procedūru un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. pantu.

8. pants

NACE 2. red. īstenošana

1.   Statistikas vienības, kas minētas atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 2168/93 izveidotajos uzņēmumu reģistros, klasificē saskaņā ar NACE 2. red.

2.   Statistiku, kas attiecas uz saimnieciskajām darbībām, kuras veic no 2008. gada 1. janvāra, dalībvalstis veido, izmantojot NACE 2. red. vai attiecīgās valsts klasifikāciju, kas no tās atvasināta atbilstīgi 4. pantam.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, īstermiņa statistiku, kuru reglamentē Regula (EK) Nr. 1165/98, un darbaspēka izmaksu indeksu, kuru reglamentē Regula (EK) Nr. 450/2003, no 2009. gada 1. janvāra veido, izmantojot NACE 2. red.

4.   Šā panta 2. punkts neattiecas uz šādu statistiku:

a)

nacionālo kontu statistiku saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2223/96;

b)

ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 138/2004; un

c)

maksājumu bilances, starptautisko pakalpojumu tirdzniecības un ārvalstu tiešo ieguldījumu statistiku saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005.

II NODAĻA

GROZĪJUMI SAISTĪTOS TIESĪBU AKTOS

9. pants

Grozījumi Regulā (EEK) Nr. 3037/90

Regulas (EKK) Nr. 3037/90 3., 10. un 12. pantu svītro.

10. pants

Grozījumi Regulā (EEK) Nr. 3924/91

Ar šo Regulu (EKK) Nr. 3924/91 groza šādi:

1)

visā tekstā “NACE Rev.1” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

2)

regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Šīs regulas 1. pantā minētā apsekojuma joma ir darbības, kas paredzētas B un C sadaļā saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (NACE 2. red.).”.

11. pants

Grozījumi Regulā (EEK) Nr. 58/97

Ar šo Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 groza šādi:

1)

visā tekstā un pielikumos “NACE Rev. 1” aizstāj ar “NACE 2. red.”, izņemot 1. pielikuma 10. iedaļu “Ziņojumi un eksperimentālie pētījumi”, 3. pielikuma 5. iedaļu “Pirmais pārskata gads” un 3. pielikuma 9. iedaļu “Ziņojumi un eksperimentālie pētījumi”, kur saglabā atsauci uz “NACE Rev. 1”;

2)

regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Šī regula attiecas uz visām tirgū veiktajām darbībām, kuras ir ietvertas B līdz N un P līdz S sadaļā saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (NACE 2. red.).”;

3)

pielikumus groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

12. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1165/98

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1165/98 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Šī regula attiecas uz visām tirgus darbībām, kas izklāstītas B līdz N un P līdz S sadaļā saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (NACE 2. red.).”;

2)

regulas 17. pantam pievieno šādus punktus:

“k)

pirmais bāzes gads, ko piemēro laikrindās NACE 2. red.;

l)

attiecībā uz laikrindām līdz 2009. gadam, kas jānosūta atbilstoši NACE 2. red., detalizācijas līmenis, veids, pirmais pārskata periods un pārskata periods.”;

3)

pielikumus groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

13. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1172/98

Visā Regulas (EK) Nr. 1172/98 tekstā un pielikumos “NACE Rev. 1” un “NACE Rev. 1.1” aizstāj ar “NACE 2. red.”.

14. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 530/1999

Ar šo Regulu (EK) Nr. 530/1999 groza šādi:

1)

visā tekstā “NACE Rev.1” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

2)

regulas 3. pantā:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Statistika ietver visas saimnieciskās darbības, kas minētas saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (NACE 2. red.) šādās sadaļās: B (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde), C (Apstrādes rūpniecība), D (Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana), E (Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija), F (Būvniecība) G (Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts), H (Transports un uzglabāšana), I (Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi), J (Informācijas un komunikācijas pakalpojumi), K (Finanšu un apdrošināšanas darbības), L (Operācijas ar nekustamo īpašumu), M (Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi), N (Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība), P (Izglītība), Q (Veselība un sociālā aprūpe), R (Māksla, izklaide un atpūta) un S (Citi pakalpojumi).”;

b)

2. punktu svītro.

15. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2150/2002

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2150/2002 groza šādi:

1)

visā tekstā un pielikumos “NACE Rev.1” un “NACE Rev.1.1” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

2)

Regulas (EK) Nr. 2150/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

16. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 450/2003

Ar šo Regulu (EK) Nr. 450/2003 groza šādi:

1)

visā tekstā “NACE 1. red.” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

2)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro visām darbībām, kas ir definētas NACE 2. red. B līdz S sadaļā.

2.   NACE 2. red. O līdz S sadaļā noteikto saimniecisko darbību iekļaušanu šīs regulas darbības jomā nosaka saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā 10. pantā definēto priekšizpēti.”;

3)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Periodiskums un retrospektīvie dati

1.   Datus, kas tiks iekļauti DII, pirmo reizi atbilstīgi NACE 2. red. apkopo par 2009. gada pirmo ceturksni un pēc tam par katru ceturksni (kas beidzas katra gada 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī).

2.   Dalībvalstis iesniedz retrospektīvos datus par laikposmu no 2000. gada pirmā ceturkšņa līdz 2008. gada ceturtajam ceturksnim. Retrospektīvos datus iesniedz par NACE 2. red. B līdz N sadaļu un par 4. panta 1. punktā minētajiem darbaspēka izmaksu posteņiem.”;

4)

regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Šīs regulas 5. pantā minētos retrospektīvos datus nosūta Komisijai (Eurostat) vienlaikus ar DII par 2009. gada pirmo ceturksni.”;

5)

regulas 11. panta c) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“c)

NACE 2. red. O līdz S sadaļas iekļaušanu (3. pants);”.

17. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 48/2004

Regulas (EK) Nr. 48/2004 3. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šī regula attiecas uz datiem par tērauda rūpniecību, kas definēta kā 24.1 grupa saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (NACE 2. red.).”.

18. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 808/2004

Regulas (EK) Nr. 808/2004 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu.

19. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1552/2005

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1552/2005 groza šādi:

1)

visā tekstā “NACE 1.1 red.” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

2)

svītro 2. panta 2. punktu;

3)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Statistikas darbības joma

Statistika par arodmācībām uzņēmumos aptver vismaz visas tās saimnieciskās darbības, kas definētas NACE 2. red. B līdz N un R līdz S sadaļā.”.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

20. pants

Pārejas noteikumi

Izpildot Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 prasības, dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) uzņēmējdarbības strukturālo statistiku par 2008. kalendāro gadu saskaņā gan ar NACE 1.1. red., gan NACE 2. red.

Katram Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 pielikumam raksturlielumu un nepieciešamo iedalījumu sarakstu, kas jāiesniedz atbilstīgi NACE 1.1. red., nosaka saskaņā ar minētās regulas 13. pantā noteikto procedūru.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. decembris.

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV C 79, 1.4.2006., 31. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 12. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 19. decembra Lēmums.

(3)  OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

(5)  OV L 196, 5.8.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(6)  OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(7)  OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(8)  OV L 162, 5.6.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1503/2006 (OV L 281,12.10.2006., 15. lpp.).

(9)  OV L 163, 6.6.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(10)  OV L 63, 12.3.1999., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(11)  OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 783/2005 (OV L 131, 25.5.2005., 38. lpp.).

(12)  OV L 69, 13.3.2003., 1. lpp.

(13)  OV L 7, 13.1.2004., 1. lpp.

(14)  OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.

(15)  OV L 255, 30.9.2005., 1. lpp.

(16)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003. (OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

(17)  OV L 33, 5.2.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 909/2006. (OV L 168, 21.6.2006., 14. lpp.).

(18)  OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 602/2006. (OV L 106, 19.4.2006., 10. lpp.).

(19)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK. (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp).


I PIELIKUMS

NACE 2. RED.

 

 

 

c.n. : citur neklasificēts

* daļa no

Nodaļa

Grupa

Klase

 

ISIC

Rev. 4

 

 

 

A SADAĻA – LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

 

01

 

 

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

 

 

01.1

 

Viengadīgo kultūru audzēšana

 

 

 

01.11

Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

0111

 

 

01.12

Rīsu audzēšana

0112

 

 

01.13

Dārzeņu audzēšana

0113

 

 

01.14

Cukurniedru audzēšana

0114

 

 

01.15

Tabakas audzēšana

0115

 

 

01.16

Šķiedraugu audzēšana

0116

 

 

01.19

Citu viengadīgo kultūru audzēšana

0119

 

01.2

 

Daudzgadīgo kultūru audzēšana

 

 

 

01.21

Vīnogu audzēšana

0121

 

 

01.22

Tropu un subtropu augļu audzēšana

0122

 

 

01.23

Citrusaugļu audzēšana

0123

 

 

01.24

Sēkleņu un kauleņu audzēšana

0124

 

 

01.25

Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana

0125

 

 

01.26

Eļļas augu audzēšana

0126

 

 

01.27

Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana

0127

 

 

01.28

Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana

0128

 

 

01.29

Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana

0129

 

01.3

 

Augu pavairošana

 

 

 

01.30

Augu pavairošana

0130

 

01.4

 

Lopkopība

 

 

 

01.41

Piena lopkopība

0141*

 

 

01.42

Citu liellopu audzēšana

0141*

 

 

01.43

Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana

0142

 

 

01.44

Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana

0143

 

 

01.45

Aitu un kazu audzēšana

0144

 

 

01.46

Cūkkopība

0145

 

 

01.47

Putnkopība

0146

 

 

01.49

Citu dzīvnieku audzēšana

0149

 

01.5

 

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

 

 

 

01.50

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

0150

 

01.6

 

Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas

 

 

 

01.61

Augkopības papilddarbības

0161

 

 

01.62

Lopkopības papilddarbības

0162

 

 

01.63

Palīgdarbības pēc ražas novākšanas

0163

 

 

01.64

Sēklu apstrāde sējai

0164

 

01.7

 

Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

 

 

 

01.70

Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

0170

02

 

 

Mežsaimniecība un mežizstrāde

 

 

02.1

 

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

 

 

 

02.10

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

0210

 

02.2

 

Mežizstrāde

 

 

 

02.20

Mežizstrāde

0220

 

02.3

 

Meža produktu vākšana

 

 

 

02.30

Meža produktu vākšana

0230

 

02.4

 

Mežsaimniecības palīgdarbības

 

 

 

02.40

Mežsaimniecības palīgdarbības

0240

03

 

 

Zivsaimniecība

 

 

03.1

 

Zvejniecība

 

 

 

03.11

Jūras zvejniecība

0311

 

 

03.12

Saldūdens zvejniecība

0312

 

03.2

 

Akvakultūra

 

 

 

03.21

Jūras akvakultūra

0321

 

 

03.22

Saldūdens akvakultūra

0322

 

 

 

B SADAĻA – IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE

 

05

 

 

Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve

 

 

05.1

 

Akmeņogļu ieguve

 

 

 

05.10

Akmeņogļu ieguve

0510

 

05.2

 

Brūnogļu (lignīta) ieguve

 

 

 

05.20

Brūnogļu (lignīta) ieguve

0520

06

 

 

Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve

 

 

06.1

 

Jēlnaftas ieguve

 

 

 

06.10

Jēlnaftas ieguve

0610

 

06.2

 

Dabasgāzes ieguve

 

 

 

06.20

Dabasgāzes ieguve

0620

07

 

 

Metāla rūdu ieguve

 

 

07.1

 

Dzelzsrūdu ieguve

 

 

 

07.10

Dzelzsrūdu ieguve

0710

 

07.2

 

Krāsaino metālu rūdu ieguve

 

 

 

07.21

Urāna un torija rūdu ieguve

0721

 

 

07.29

Citu krāsaino metālu rūdu ieguve

0729

08

 

 

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

 

 

08.1

 

Akmeņu, smilšu un māla ieguve

 

 

 

08.11

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve

0810*

 

 

08.12

Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve

0810*

 

08.9

 

Citur neklasificēta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

 

 

 

08.91

Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve

0891

 

 

08.92

Kūdras ieguve

0892

 

 

08.93

Sāls ieguve

0893

 

 

08.99

Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība

0899

09

 

 

Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

 

 

09.1

 

Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības

 

 

 

09.10

Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības

0910

 

09.9

 

Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

 

 

 

09.90

Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

0990

 

 

 

C SADAĻA – APSTRĀDES RŪPNIECĪBA

 

10

 

 

Pārtikas produktu ražošana

 

 

10.1

 

Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

 

 

 

10.11

Gaļas pārstrāde un konservēšana

1010*

 

 

10.12

Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana

1010*

 

 

10.13

Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana

1010*

 

10.2

 

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

 

s

 

10.20

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

1020

 

10.3

 

Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

 

 

 

10.31

Kartupeļu pārstrāde

1030*

 

 

10.32

Augļu un dārzeņu sulas ražošana

1030*

 

 

10.39

Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

1030*

 

10.4

 

Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana

 

 

 

10.41

Eļļu un tauku ražošana

1040*

 

 

10.42

Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana

1040*

 

10.5

 

Piena produktu ražošana

 

 

 

10.51

Piena pārstrāde un siera ražošana

1050*

 

 

10.52

Saldējuma ražošana

1050*

 

10.6

 

Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

 

 

 

10.61

Graudu malšanas produktu ražošana

1061

 

 

10.62

Cietes un cietes produktu ražošana

1062

 

10.7

 

Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana

 

 

 

10.71

Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

1071*

 

 

10.72

Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana

1071*

 

 

10.73

Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana

1074

 

10.8

 

Citu pārtikas produktu ražošana

 

 

 

10.81

Cukura ražošana

1072

 

 

10.82

Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana

1073

 

 

10.83

Tējas un kafijas pārstrāde

1079*

 

 

10.84

Garšvielu un piedevu ražošana

1079*

 

 

10.85

Gatavu ēdienu ražošana

1075

 

 

10.86

Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana

1079*

 

 

10.89

Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana

1079*

 

10.9

 

Dzīvnieku barības ražošana

 

 

 

10.91

Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana

1080*

 

 

10.92

Mājdzīvnieku barības ražošana

1080*

11

 

 

Dzērienu ražošana

 

 

11.0

 

Dzērienu ražošana

 

 

 

11.01

Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana

1101

 

 

11.02

Vīnu ražošana no vīnogām

1102*

 

 

11.03

Sidra un citu augļu vīnu ražošana

1102*

 

 

11.04

Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām

1102*

 

 

11.05

Alus ražošana

1103*

 

 

11.06

Iesala ražošana

1103*

 

 

11.07

Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana

1104

12

 

 

Tabakas izstrādājumu ražošana

 

 

12.0

 

Tabakas izstrādājumu ražošana

 

 

 

12.00

Tabakas izstrādājumu ražošana

1200

13

 

 

Tekstilizstrādājumu ražošana

 

 

13.1

 

Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

 

 

 

13.10

Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

1311

 

13.2

 

Tekstilmateriālu aušana

 

 

 

13.20

Tekstilmateriālu aušana

1312

 

13.3

 

Tekstilmateriālu apdare

 

 

 

13.30

Tekstilmateriālu apdare

1313

 

13.9

 

Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana

 

 

 

13.91

Adīto un tamborēto audumu ražošana

1391

 

 

13.92

Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

1392

 

 

13.93

Paklāju un grīdsegu ražošana

1393

 

 

13.94

Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana

1394

 

 

13.95

Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

1399*

 

 

13.96

Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana

1399*

 

 

13.99

Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana

1399*

14

 

 

Apģērbu ražošana

 

 

14.1

 

Apģērbu ražošana, izņemot kažokādu apģērbu

 

 

 

14.11

Ādas apģērbu ražošana

1410*

 

 

14.12

Darba apģērbu ražošana

1410*

 

 

14.13

Pārējo virsdrēbju ražošana

1410*

 

 

14.14

Apakšveļas ražošana

1410*

 

 

14.19

Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana

1410*

 

14.2

 

Kažokādu izstrādājumu ražošana

 

 

 

14.20

Kažokādu izstrādājumu ražošana

1420

 

14.3

 

Trikotāžas izstrādājumu ražošana

 

 

 

14.31

Trikotāžas zeķu ražošana

1430*

 

 

14.39

Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana

1430*

15

 

 

Ādas un ādas izstrādājumu ražošana

 

 

15.1

 

Ādu miecēšana un apstrāde; ceļojuma piederumu, somu un zirglietu piederumu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

 

 

 

15.11

Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana

1511

 

 

15.12

Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana

1512

 

15.2

 

Apavu ražošana

 

 

 

15.20

Apavu ražošana

1520

16

 

 

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

 

 

16.1

 

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

 

 

 

16.10

Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

1610

 

16.2

 

Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

 

 

 

16.21

Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana

1621

 

 

16.22

Parketa paneļu ražošana

1622*

 

 

16.23

Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana

1622*

 

 

16.24

Koka taras ražošana

1623

 

 

16.29

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

1629

17

 

 

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

 

 

17.1

 

Celulozes, papīra un kartona ražošana

 

 

 

17.11

Celulozes (papīrmasas) ražošana

1701*

 

 

17.12

Papīra un kartona ražošana

1701*

 

17.2

 

Papīra un kartona izstrādājumu ražošana

 

 

 

17.21

Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana

1702

 

 

17.22

Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana

1709*

 

 

17.23

Rakstāmpapīra ražošana

1709*

 

 

17.24

Tapešu ražošana

1709*

 

 

17.29

Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana

1709*

18

 

 

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

 

 

18.1

 

Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības

 

 

 

18.11

Laikrakstu iespiešana

1811*

 

 

18.12

Cita veida izdevumu iespiešana

1811*

 

 

18.13

Salikšana un iespiedformu izgatavošana

1812*

 

 

18.14

Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības

1812*

 

18.2

 

Ierakstu reproducēšana

 

 

 

18.20

Ierakstu reproducēšana

1820

19

 

 

Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

 

 

19.1

 

Koksēšanas produktu ražošana

 

 

 

19.10

Koksēšanas produktu ražošana

1910

 

19.2

 

Naftas pārstrādes produktu ražošana

 

 

 

19.20

Naftas pārstrādes produktu ražošana

1920

20

 

 

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

 

 

20.1

 

Ķīmisko pamatvielu, minerālmēslu un slāpekļa savienojumu, plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās

 

 

 

20.11

Rūpniecisko gāzu ražošana

2011*

 

 

20.12

Krāsvielu un pigmentu ražošana

2011*

 

 

20.13

Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana

2011*

 

 

20.14

Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana

2011*

 

 

20.15

Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

2012

 

 

20.16

Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās

2013*

 

 

20.17

Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās

2013*

 

20.2

 

Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana

 

 

 

20.20

Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana

2021

 

20.3

 

Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana

 

 

 

20.30

Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana

2022

 

20.4

 

Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

 

 

 

20.41

Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana

2023*

 

 

20.42

Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

2023*

 

20.5

 

Pārējo ķīmisko vielu ražošana

 

 

 

20.51

Sprāgstvielu ražošana

2029*

 

 

20.52

Līmju ražošana

2029*

 

 

20.53

Ēterisko eļļu ražošana

2029*

 

 

20.59

Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana

2029*

 

20.6

 

Sintētisko šķiedru ražošana

 

 

 

20.60

Sintētisko šķiedru ražošana

2030

21

 

 

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

 

 

21.1

 

Farmaceitisko pamatvielu ražošana

 

 

 

21.10

Farmaceitisko pamatvielu ražošana

2100*

 

21.2

 

Farmaceitisko preparātu ražošana

 

 

 

21.20

Farmaceitisko preparātu ražošana

2100*

22

 

 

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

 

 

22.1

 

Gumijas izstrādājumu ražošana

 

 

 

22.11

Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana

2211

 

 

22.19

Citu gumijas izstrādājumu ražošana

2219

 

22.2

 

Plastmasas izstrādājumu ražošana

 

 

 

22.21

Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana

2220*

 

 

22.22

Plastmasas iepakojuma ražošana

2220*

 

 

22.23

Plastmasas būvelementu ražošana

2220*

 

 

22.29

Citu plastmasas izstrādājumu ražošana

2220*

23

 

 

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

 

 

23.1

 

Stikla un stikla izstrādājumu ražošana

 

 

 

23.11

Lokšņu stikla ražošana

2310*

 

 

23.12

Lokšņu stikla formēšana un apstrāde

2310*

 

 

23.13

Dobo stikla izstrādājumu ražošana

2310*

 

 

23.14

Stikla šķiedras ražošana

2310*

 

 

23.19

Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus

2310*

 

23.2

 

Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

 

 

 

23.20

Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

2391

 

23.3

 

Keramikas būvmateriālu ražošana

 

 

 

23.31

Keramikas flīžu un plākšņu ražošana

2392*

 

 

23.32

Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana

2392*

 

23.4

 

Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana

 

 

 

23.41

Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana

2393*

 

 

23.42

Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

2393*

 

 

23.43

Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana

2393*

 

 

23.44

Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

2393*

 

 

23.49

Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana

2393*

 

23.5

 

Cementa, kaļķa un ģipša ražošana

 

 

 

23.51

Cementa ražošana

2394*

 

 

23.52

Kaļķa un ģipša ražošana

2394*

 

23.6

 

Betona, cementa un ģipša izstrādājumu ražošana

 

 

 

23.61

Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana

2395*

 

 

23.62

Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana

2395*

 

 

23.63

Gatavo betona maisījumu ražošana

2395*

 

 

23.64

Javu ražošana

2395*

 

 

23.65

Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana

2395*

 

 

23.69

Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana

2395*

 

23.7

 

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

 

 

 

23.70

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

2396

 

23.9

 

Abrazīvo izstrādājumu un citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

 

 

 

23.91

Abrazīvo izstrādājumu ražošana

2399*

 

 

23.99

Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

2399*

24

 

 

Metālu ražošana

 

 

24.1

 

Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

 

 

 

24.10

Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

2410*

 

24.2

 

Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

 

 

 

24.20

Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

2410*

 

24.3

 

Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošana

 

 

 

24.31

Aukstā vilkšana

2410*

 

 

24.32

Šauru slokšņu aukstā velmēšana

2410*

 

 

24.33

Aukstā formēšana vai locīšana

2410*

 

 

24.34

Stiepļu vilkšana

2410*

 

24.4

 

Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana

 

 

 

24.41

Cēlmetālu ražošana

2420*

 

 

24.42

Alumīnija ražošana

2420*

 

 

24.43

Svina, cinka un alvas ražošana

2420*

 

 

24.44

Vara ražošana

2420*

 

 

24.45

Citu krāsaino metālu ražošana

2420*

 

 

24.46

Kodoldegvielas ražošana

2420*

 

24.5

 

Metālu liešana

 

 

 

24.51

Čuguna liešana

2431*

 

 

24.52

Tērauda liešana

2431*

 

 

24.53

Vieglo metālu liešana

2432*

 

 

24.54

Citu krāsaino metālu liešana

2432*

25

 

 

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

 

 

25.1

 

Metāla konstrukciju ražošana

 

 

 

25.11

Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana

2511*

 

 

25.12

Metāla durvju un logu ražošana

2511*

 

25.2

 

Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana

 

 

 

25.21

Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana

2512*

 

 

25.29

Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana

2512*

 

25.3

 

Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

 

 

 

25.30

Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

2513

 

25.4

 

Ieroču un munīcijas ražošana

 

 

 

25.40

Ieroču un munīcijas ražošana

2520

 

25.5

 

Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija

 

 

 

25.50

Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija

2591

 

25.6

 

Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana

 

 

 

25.61

Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana

2592*

 

 

25.62

Mehāniskā apstrāde

2592*

 

25.7

 

Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana

 

 

 

25.71

Galda piederumu ražošana

2593*

 

 

25.72

Slēdzeņu un eņģu ražošana

2593*

 

 

25.73

Darbarīku ražošana

2593*

 

25.9

 

Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana

 

 

 

25.91

Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana

2599*

 

 

25.92

Vieglā metāla iepakojuma ražošana

2599*

 

 

25.93

Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana

2599*

 

 

25.94

Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana

2599*

 

 

25.99

Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana

2599*

26

 

 

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

 

 

26.1

 

Elektronisko komponentu un plašu ražošana

 

 

 

26.11

Elektronisko komponentu ražošana

2610*

 

 

26.12

Elektronisko plašu ražošana

2610*

 

26.2

 

Datoru un perifēro iekārtu ražošana

 

 

 

26.20

Datoru un perifēro iekārtu ražošana

2620

 

26.3

 

Sakaru iekārtu ražošana

 

 

 

26.30

Sakaru iekārtu ražošana

2630

 

26.4

 

Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana

 

 

 

26.40

Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana

2640

 

26.5

 

Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana; pulksteņu ražošana

 

 

 

26.51

Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana

2651 *

 

 

26.52

Pulksteņu ražošana

2652

 

26.6

 

Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana

 

 

 

26.60

Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana

2660

 

26.7

 

Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana

 

 

 

26.70

Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana

2670

 

26.8

 

Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana

 

 

 

26.80

Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana

2680

27

 

 

Elektrisko iekārtu ražošana

 

 

27.1

 

Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana

 

 

 

27.11

Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana

2710*

 

 

27.12

Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana

2710*

 

27.2

 

Galvanisko elementu ražošana

 

 

 

27.20

Galvanisko elementu ražošana

2720

 

27.3

 

Vadu un instalāciju ierīču ražošana

 

 

 

27.31

Optisko šķiedru kabeļu ražošana

2731

 

 

27.32

Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana

2732

 

 

27.33

Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana

2733

 

27.4

 

Apgaismes ierīču ražošana

 

 

 

27.40

Apgaismes ierīču ražošana

2740

 

27.5

 

Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana

 

 

 

27.51

Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana

2750*

 

 

27.52

Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana

2750*

 

27.9

 

Citu elektroiekārtu ražošana

 

 

 

27.90

Citu elektroiekārtu ražošana

2790

28

 

 

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

 

 

28.1

 

Universālu mehānismu ražošana

 

 

 

28.11

Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus

2811

 

 

28.12

Hidraulisko iekārtu ražošana

2812

 

 

28.13

Sūkņu un kompresoru ražošana

2813*

 

 

28.14

Krānu un ventiļu ražošana

2813*

 

 

28.15

Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana

2814

 

28.2

 

Pārējo universālu iekārtu ražošana

 

 

 

28.21

Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana

2815

 

 

28.22

Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana

2816

 

 

28.23

Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)

2817

 

 

28.24

Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana

2818

 

 

28.25

Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana

2819*

 

 

28.29

Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana

2819*

 

28.3

 

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana

 

 

 

28.30

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana

2821

 

28.4

 

Darbgaldu ražošana

 

 

 

28.41

Metālapstrādes darbgaldu ražošana

2822*

 

 

28.49

Cita veida darbgaldu ražošana

2822*

 

28.9

 

Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana

 

 

 

28.91

Mašīnu ražošana metalurģijai

2823

 

 

28.92

Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai

2824

 

 

28.93

Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei

2825

 

 

28.94

Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai

2826

 

 

28.95

Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai

2829*

 

 

28.96

Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei

2829*

 

 

28.99

Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana

2829*

29

 

 

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

 

 

29.1

 

Automobiļu ražošana

 

 

 

29.10

Automobiļu ražošana

2910

 

29.2

 

Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana

 

 

 

29.20

Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana

2920

 

29.3

 

Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

 

 

 

29.31

Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

2930*

 

 

29.32

Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

2930*

30

 

 

Citu transportlīdzekļu ražošana

 

 

30.1

 

Kuģu un laivu būve

 

 

 

30.11

Kuģu un peldošo iekārtu būve

3011

 

 

30.12

Atpūtas un sporta laivu būve

3012

 

30.2

 

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

 

 

 

30.20

Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

3020

 

30.3

 

Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana

 

 

 

30.30

Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana

3030

 

30.4

 

Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana

 

 

 

30.40

Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana

3040

 

30.9

 

Pārējo transportlīdzekļu ražošana

 

 

 

30.91

Motociklu ražošana

3091

 

 

30.92

Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana

3092

 

 

30.99

Pārējo transportlīdzekļu ražošana

3099

31

 

 

Mēbeļu ražošana

 

 

31.0

 

Mēbeļu ražošana

 

 

 

31.01

Biroju un veikalu mēbeļu ražošana

3100*

 

 

31.02

Virtuves mēbeļu ražošana

3100*

 

 

31.03

Matraču ražošana

3100*

 

 

31.09

Citu mēbeļu ražošana

3100*

32

 

 

Cita veida ražošana

 

 

32.1

 

Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana

 

 

 

32.11

Monētu kalšana

3211*

 

 

32.12

Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

3211*

 

 

32.13

Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana

3212

 

32.2

 

Mūzikas instrumentu ražošana

 

 

 

32.20

Mūzikas instrumentu ražošana

3220

 

32.3

 

Sporta preču ražošana

 

 

 

32.30

Sporta preču ražošana

3230

 

32.4

 

Spēļu un rotaļlietu ražošana

 

 

 

32.40

Spēļu un rotaļlietu ražošana

3240

 

32.5

 

Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana

 

 

 

32.50

Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana

3250

 

32.9

 

Citur neklasificēta ražošana

 

 

 

32.91

Slotu un suku ražošana

3290*

 

 

32.99

Citur neklasificēta ražošana

3290*

33

 

 

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

 

 

33.1

 

Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts

 

 

 

33.11

Metāla izstrādājumu remonts

3311

 

 

33.12

Iekārtu remonts

3312

 

 

33.13

Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts

3313

 

 

33.14

Elektroierīču remonts

3314

 

 

33.15

Kuģu un laivu remonts un apkope

3315*

 

 

33.16

Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope

3315*

 

 

33.17

Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts

3315*

 

 

33.19

Citu ierīču remonts

3319

 

33.2

 

Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

 

 

33.20

Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

3320

 

 

 

D SADAĻA – ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

 

35

 

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

 

 

35.1

 

Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale

 

 

 

35.11

Elektroenerģijas ražošana

3510*

 

 

35.12

Elektroenerģijas apgāde

3510*

 

 

35.13

Elektroenerģijas sadale

3510*

 

 

35.14

Elektroenerģijas tirdzniecība

3510*

 

35.2

 

Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus

 

 

 

35.21

Gāzes ražošana

3520*

 

 

35.22

Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem

3520*

 

 

35.23

Gāzes realizācija pa cauruļvadiem

3520*

 

35.3

 

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

 

 

 

35.30

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

3530

 

 

 

E SADAĻA – ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA

 

36

 

 

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

 

 

36.0

 

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

 

 

 

36.00

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

3600

37

 

 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

 

 

37.0

 

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

 

 

 

37.00

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

3700

38

 

 

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

 

 

38.1

 

Atkritumu savākšana

 

 

 

38.11

Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)

3811

 

 

38.12

Bīstamo atkritumu savākšana

3812

 

38.2

 

Atkritumu apstrāde un izvietošana

 

 

 

38.21

Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)

3821

 

 

38.22

Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana

3822

 

38.3

 

Otrreizējā pārstrāde

 

 

 

38.31

Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana

3830*

 

 

38.32

Šķirotu materiālu pārstrāde

3830*

39

 

 

Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

 

 

39.0

 

Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

 

 

 

39.00

Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

3900

 

 

 

F SADAĻA – BŪVNIECĪBA

 

41

 

 

Ēku būvniecība

 

 

41.1

 

Būvniecības projektu izstrādāšana

 

 

 

41.10

Būvniecības projektu izstrādāšana

4100*

 

41.2

 

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

 

 

 

41.20

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

4100*

42

 

 

Inženierbūvniecība

 

 

42.1

 

Ceļu un dzelzceļu būvniecība

 

 

 

42.11

Ceļu un maģistrāļu būvniecība

4210*

 

 

42.12

Dzelzceļu un metro būvniecība

4210*

 

 

42.13

Tiltu un tuneļu būvniecība

4210*

 

42.2

 

Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

 

 

 

42.21

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība

4220*

 

 

42.22

Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība

4220*

 

42.9

 

Pārējā inženierbūvniecība

 

 

 

42.91

Hidrotehnisko objektu būvniecība

4290*

 

 

42.99

Citur neklasificēta inženierbūvniecība

4290*

43

 

 

Specializētie būvdarbi

 

 

43.1

 

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

 

 

 

43.11

Ēku nojaukšana

4311

 

 

43.12

Būvlaukuma sagatavošana

4312*

 

 

43.13

Pētniecisko urbumu veikšana

4312*

 

43.2

 

Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

 

 

 

43.21

Elektroinstalācijas ierīkošana

4321

 

 

43.22

Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana

4322

 

 

43.29

Citu inženiersistēmu montāža

4329

 

43.3

 

Būvdarbu pabeigšana

 

 

 

43.31

Apmetēju darbi

4330*

 

 

43.32

Galdnieku darbi

4330*

 

 

43.33

Grīdas un sienu apdare

4330*

 

 

43.34

Krāsotāju un stiklinieku darbi

4330*

 

 

43.39

Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas

4330*

 

43.9

 

Citi specializētie būvdarbi

 

 

 

43.91

Jumta seguma uzklāšana

4390*

 

 

43.99

Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

4390*

 

 

 

G SADAĻA – VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS

 

45

 

 

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

 

 

45.1

 

Automobiļu pārdošana

 

 

 

45.11

Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana

4510*

 

 

45.19

Citu automobiļu pārdošana

4510*

 

45.2

 

Automobiļu apkope un remonts

 

 

 

45.20

Automobiļu apkope un remonts

4520

 

45.3

 

Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana

 

 

 

45.31

Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība

4530*

 

 

45.32

Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība

4530*

 

45.4

 

Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts

 

 

 

45.40

Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts

4540

46

 

 

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

 

 

46.1

 

Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību

 

 

 

46.11

Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

 

46.12

Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

 

46.13

Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

 

46.14

Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

 

46.15

Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

 

46.16

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

 

46.17

Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

 

46.18

Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

 

46.19

Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība

4610*

 

46.2

 

Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība

 

 

 

46.21

Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība

4620*

 

 

46.22

Ziedu un augu vairumtirdzniecība

4620*

 

 

46.23

Dzīvu lopu vairumtirdzniecība

4620*

 

 

46.24

Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība

4620*

 

46.3

 

Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība

 

 

 

46.31

Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība

4630*

 

 

46.32

Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība

4630*

 

 

46.33

Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība

4630*

 

 

46.34

Dzērienu vairumtirdzniecība

4630*

 

 

46.35

Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība

4630*

 

 

46.36

Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība

4630*

 

 

46.37

Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība

4630*

 

 

46.38

Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus

4630*

 

 

46.39

Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība

4630*

 

46.4

 

Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība

 

 

 

46.41

Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība

4641*

 

 

46.42

Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība

4641*

 

 

46.43

Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība

4649*

 

 

46.44

Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība

4649*

 

 

46.45

Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība

4649*

 

 

46.46

Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība

4649*

 

 

46.47

Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība

4649*

 

 

46.48

Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība

4649*

 

 

46.49

Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība

4649*

 

46.5

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība

 

 

 

46.51

Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība

4651

 

 

46.52

Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība

4652

 

46.6

 

Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība

 

 

 

46.61

Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība

4653

 

 

46.62

Darbgaldu vairumtirdzniecība

4659*

 

 

46.63

Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība

4659*

 

 

46.64

Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība

4659*

 

 

46.65

Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība

4659*

 

 

46.66

Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība

4659*

 

 

46.69

Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība

4659*

 

46.7

 

Cita veida specializētā vairumtirdzniecība

 

 

 

46.71

Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība

4661

 

 

46.72

Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība

4662

 

 

46.73

Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība

4663*

 

 

46.74

Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība

4663*

 

 

46.75

Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība

4669*

 

 

46.76

Starpproduktu vairumtirdzniecība

4669*

 

 

46.77

Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība

4669*

 

46.9

 

Nespecializētā vairumtirdzniecība

 

 

 

46.90

Nespecializētā vairumtirdzniecība

4690

47

 

 

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

 

 

47.1

 

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos

 

 

 

47.11

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

4711

 

 

47.19

Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos

4719

 

47.2

 

Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

 

 

 

47.21

Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4721*

 

 

47.22

Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4721*

 

 

47.23

Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4721*

 

 

47.24

Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4721*

 

 

47.25

Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4722

 

 

47.26

Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4723

 

 

47.29

Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4721*

 

47.3

 

Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās

 

 

 

47.30

Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās

4730

 

47.4

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

 

 

 

47.41

Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4741*

 

 

47.42

Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4741*

 

 

47.43

Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4742

 

47.5

 

Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

 

 

 

47.51

Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4751

 

 

47.52

Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4752

 

 

47.53

Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4753

 

 

47.54

Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4759*

 

 

47.59

Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4759*

 

47.6

 

Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

 

 

 

47.61

Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4761*

 

 

47.62

Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4761*

 

 

47.63

Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4762

 

 

47.64

Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4763

 

 

47.65

Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4764

 

47.7

 

Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

 

 

 

47.71

Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4771*

 

 

47.72

Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4771*

 

 

47.73

Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4772*

 

 

47.74

Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4772*

 

 

47.75

Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4772*

 

 

47.76

Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4773*

 

 

47.77

Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4773*

 

 

47.78

Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

4773*

 

 

47.79

Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos

4774

 

47.8

 

Mazumtirdzniecība stendos un tirgos

 

 

 

47.81

Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos

4781

 

 

47.82

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos

4782

 

 

47.89

Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos

4789

 

47.9

 

Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem

 

 

 

47.91

Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos

4791

 

 

47.99

Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem

4799

 

 

 

H SADAĻA – TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA

 

49

 

 

Sauszemes transports un cauruļvadu transports

 

 

49.1

 

Pasažieru dzelzceļa transports

 

 

 

49.10

Pasažieru dzelzceļa transports

4911

 

49.2

 

Kravu dzelzceļa transports

 

 

 

49.20

Kravu dzelzceļa transports

4912

 

49.3

 

Pārējais pasažieru sauszemes transports

 

 

 

49.31

Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi

4921

 

 

49.32

Taksometru pakalpojumi

4922*

 

 

49.39

Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports

4922*

 

49.4

 

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

 

 

 

49.41

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

4923*

 

 

49.42

Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi

4923*

 

49.5

 

Cauruļvadu transports

 

 

 

49.50

Cauruļvadu transports

4930

50

 

 

Ūdens transports

 

 

50.1

 

Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports

 

 

 

50.10

Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports

5011

 

50.2

 

Kravu jūras un piekrastes ūdens transports

 

 

 

50.20

Kravu jūras un piekrastes ūdens transports

5012

 

50.3

 

Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

 

 

 

50.30

Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

5021

 

50.4

 

Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

 

 

 

50.40

Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

5022

51

 

 

Gaisa transports

 

 

51.1

 

Pasažieru aviopārvadājumi

 

 

 

51.10

Pasažieru aviopārvadājumi

5110

 

51.2

 

Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports

 

 

 

51.21

Kravu aviopārvadājumi

5120*

 

 

51.22

Kosmiskais transports

5120*

52

 

 

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

 

 

52.1

 

Uzglabāšana un noliktavu saimniecība

 

 

 

52.10

Uzglabāšana un noliktavu saimniecība

5210

 

52.2

 

Transporta palīgdarbības

 

 

 

52.21

Sauszemes transporta palīgdarbības

5221

 

 

52.22

Ūdens transporta palīgdarbības

5222

 

 

52.23

Aviotransporta palīgdarbības

5223

 

 

52.24

Kravu iekraušana un izkraušana

5224

 

 

52.29

Pārējās transporta palīgdarbības

5229

53

 

 

Pasta un kurjeru darbība

 

 

53.1

 

Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu

 

 

 

53.10

Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu

5310

 

53.2

 

Citas pasta un kurjeru darbības

 

 

 

53.20

Citas pasta un kurjeru darbības

5320

 

 

 

I SADAĻA – IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

 

55

 

 

Izmitināšana

 

 

55.1

 

Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās

 

 

 

55.10

Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās

5510*

 

55.2

 

Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās

 

 

 

55.20

Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās

5510*

 

55.3

 

Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība

 

 

 

55.30

Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība

5520

 

55.9

 

Pārējo apmešanās vietu darbība

 

 

 

55.90

Pārējo apmešanās vietu darbība

5590

56

 

 

Ēdināšanas pakalpojumi

 

 

56.1

 

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

 

 

 

56.10

Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

5610

 

56.2

 

Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības

 

 

 

56.21

Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma

5621

 

 

56.29

Cita veida ēdināšanas pakalpojumi

5629

 

56.3

 

Bāru darbība

 

 

 

56.30

Bāru darbība

5630

 

 

 

J SADAĻA – INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI

 

58

 

 

Izdevējdarbība

 

 

58.1

 

Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi

 

 

 

58.11

Grāmatu izdošana

5811

 

 

58.12

Izziņu katalogu izdošana

5812

 

 

58.13

Laikrakstu izdošana

5813*

 

 

58.14

Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana

5813*

 

 

58.19

Citi izdevējdarbības veidi

5819

 

58.2

 

Datorprogrammatūras tiražēšana

 

 

 

58.21

Datorspēļu tiražēšana

5820*

 

 

58.29

Citu programmatūru tiražēšana

5820*

59

 

 

Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana

 

 

59.1

 

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana

 

 

 

59.11

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana

5911

 

 

59.12

Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas

5912

 

 

59.13

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana

5913

 

 

59.14

Kinofilmu demonstrēšana

5914

 

59.2

 

Skaņu ierakstu producēšana

 

 

 

59.20

Skaņu ierakstu producēšana

5920

60

 

 

Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide

 

 

60.1

 

Radio programmu apraide

 

 

 

60.10

Radio programmu apraide

6010

 

60.2

 

Televīzijas programmu izstrāde un apraide

 

 

 

60.20

Televīzijas programmu izstrāde un apraide

6020

61

 

 

Telekomunikācija

 

 

61.1

 

Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi

 

 

 

61.10

Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi

6110

 

61.2

 

Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi

 

 

 

61.20

Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi

6120

 

61.3

 

Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi

 

 

 

61.30

Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi

6130

 

61.9

 

Citi telekomunikāciju pakalpojumi

 

 

 

61.90

Citi telekomunikācijas pakalpojumi

6190

62

 

 

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

 

 

62.0

 

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

 

 

 

62.01

Datorprogrammēšana

6201

 

 

62.02

Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos

6202*

 

 

62.03

Datoriekārtu darbības pārvaldīšana

6202*

 

 

62.09

Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi

6209

63

 

 

Informācijas pakalpojumi

 

 

63.1

 

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība

 

 

 

63.11

Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības

6311

 

 

63.12

Interneta portālu darbība

6312

 

63.9

 

Citi informācijas pakalpojumi

 

 

 

63.91

Ziņu aģentūru darbība

6391

 

 

63.99

Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

6399

 

 

 

K SADAĻA – FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

 

64

 

 

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

 

 

64.1

 

Monetārā starpniecība

 

 

 

64.11

Centrālo banku darbība

6411

 

 

64.19

Cita monetārā starpniecība

6419

 

64.2

 

Holdingkompāniju darbība

 

 

 

64.20

Holdingkompāniju darbība

6420

 

64.3

 

Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

 

 

 

64.30

Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

6430

 

64.9

 

Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

 

 

 

64.91

Finanšu noma

6491

 

 

64.92

Citi kreditēšanas pakalpojumi

6492

 

 

64.99

Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

6499

65

 

 

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

 

 

65.1

 

Apdrošināšana

 

 

 

65.11

Dzīvības apdrošināšana

6511

 

 

65.12

Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu

6512

 

65.2

 

Pārapdrošināšana

 

 

 

65.20

Pārapdrošināšana

6520

 

65.3

 

Pensiju uzkrāšana

 

 

 

65.30

Pensiju uzkrāšana

6530

66

 

 

Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

 

 

66.1

 

Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

 

 

 

66.11

Finanšu tirgus vadīšana

6611

 

 

66.12

Operācijas ar vērtspapīriem

6612

 

 

66.19

Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

6619

 

66.2

 

Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

 

 

 

66.21

Riska un zaudējumu novērtēšana

6621

 

 

66.22

Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība

6622

 

 

66.29

Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

6629

 

66.3

 

Fondu pārvaldīšana

 

 

 

66.30

Fondu pārvaldīšana

6630

 

 

 

L SADAĻA – OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

 

68

 

 

Operācijas ar nekustamo īpašumu

 

 

68.1

 

Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

 

 

 

68.10

Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

6810*

 

68.2

 

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

 

 

 

68.20

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

6810*

 

68.3

 

Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību

 

 

 

68.31

Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu

6820*

 

 

68.32

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

6820*

 

 

 

M SADAĻA – PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI

 

69

 

 

Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi

 

 

69.1

 

Juridiskie pakalpojumi

 

 

 

69.10

Juridiskie pakalpojumi

6910

 

69.2

 

Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos

 

 

 

69.20

Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos

6920

70

 

 

Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

 

 

70.1

 

Centrālo biroju darbība

 

 

 

70.10

Centrālo biroju darbība

7010

 

70.2

 

Vadības konsultāciju pakalpojumi

 

 

 

70.21

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi

7020*

 

 

70.22

Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

7020*

71

 

 

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze

 

 

71.1

 

Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas

 

 

 

71.11

Arhitektūras pakalpojumi

7110*

 

 

71.12

Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

7110*

 

71.2

 

Tehniskā pārbaude un analīze

 

 

 

71.20

Tehniskā pārbaude un analīze

7120

72

 

 

Zinātniskās pētniecības darbs

 

 

72.1

 

Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs

 

 

 

72.11

Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā

7210*

 

 

72.19

Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs

7210*

 

72.2

 

Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs

 

 

 

72.20

Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs

7220

73

 

 

Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi

 

 

73.1

 

Reklāmas pakalpojumi

 

 

 

73.11

Reklāmas aģentūru darbība

7310*

 

 

73.12

Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos

7310*

 

73.2

 

Tirgus un sabiedriskās domas izpēte

 

 

 

73.20

Tirgus un sabiedriskās domas izpēte

7320

74

 

 

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

 

 

74.1

 

Specializētie projektēšanas darbi

 

 

 

74.10

Specializētie projektēšanas darbi

7410

 

74.2

 

Fotopakalpojumi

 

 

 

74.20

Fotopakalpojumi

7420

 

74.3

 

Tulkošanas un tulku pakalpojumi

 

 

 

74.30

Tulkošanas un tulku pakalpojumi

7490*

 

74.9

 

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

 

 

 

74.90

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

7490*

75

 

 

Veterinārie pakalpojumi

 

 

75.0

 

Veterinārie pakalpojumi

 

 

 

75.00

Veterinārie pakalpojumi

7500

 

 

 

N SADAĻA – ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA

 

77

 

 

Iznomāšana un ekspluatācijas līzings

 

 

77.1

 

Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

 

 

 

77.11

Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7710*

 

 

77.12

Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7710*

 

77.2

 

Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

 

 

 

77.21

Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7721

 

 

77.22

Videoierakstu un disku iznomāšana

7722

 

 

77.29

Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7729

 

77.3

 

Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

 

 

 

77.31

Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7730*

 

 

77.32

Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7730*

 

 

77.33

Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)

7730*

 

 

77.34

Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7730*

 

 

77.35

Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7730*

 

 

77.39

Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

7730*

 

77.4

 

Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus

 

 

 

77.40

Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus

7740

78

 

 

Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu

 

 

78.1

 

Nodarbinātības aģentūru darbība

 

 

 

78.10

Nodarbinātības aģentūru darbība

7810

 

78.2

 

Nodrošināšana ar personālu uz laiku

 

 

 

78.20

Nodrošināšana ar personālu uz laiku

7820

 

78.3

 

Pārējo cilvēkresursu vadība

 

 

 

78.30

Pārējo cilvēkresursu vadība

7830

79

 

 

Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi

 

 

79.1

 

Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi

 

 

 

79.11

Ceļojumu biroju pakalpojumi

7911

 

 

79.12

Tūrisma operatoru pakalpojumi

7912

 

79.9

 

Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības

 

 

 

79.90

Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības

7990

80

 

 

Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana

 

 

80.1

 

Personiskās drošības darbības

 

 

 

80.10

Personiskās drošības darbības

8010

 

80.2

 

Drošības sistēmu pakalpojumi

 

 

 

80.20

Drošības sistēmu pakalpojumi

8020

 

80.3

 

Izmeklēšanas darbības

 

 

 

80.30

Izmeklēšanas darbības

8030

81

 

 

Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi

 

 

81.1

 

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības

 

 

 

81.10

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības

8110

 

81.2

 

Uzkopšanas darbības

 

 

 

81.21

Vispārēja ēku tīrīšana

8121

 

 

81.22

Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības

8129*

 

 

81.29

Cita veida tīrīšanas darbības

8129*

 

81.3

 

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

 

 

 

81.30

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

8130

82

 

 

Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības

 

 

82.1

 

Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības

 

 

 

82.11

Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi

8211

 

 

82.19

Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības

8219

 

82.2

 

Informācijas zvanu centru darbība

 

 

 

82.20

Informācijas zvanu centru darbība

8220

 

82.3

 

Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi

 

 

 

82.30

Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi

8230

 

82.9

 

Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības

 

 

 

82.91

Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi

8291

 

 

82.92

Iepakošanas pakalpojumi

8292

 

 

82.99

Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības

8299

 

 

 

O SADAĻA – VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

 

84

 

 

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

 

 

84.1

 

Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika

 

 

 

84.11

Vispārējo valsts dienestu darbība

8411

 

 

84.12

Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

8412

 

 

84.13

Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana

8413

 

84.2

 

Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā

 

 

 

84.21

Ārlietas

8421

 

 

84.22

Aizsardzība

8422

 

 

84.23

Tieslietu iestāžu darbība

8423*

 

 

84.24

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana

8423*

 

 

84.25

Ugunsdzēsības dienestu darbība

8423*

 

84.3

 

Obligātā sociālā apdrošināšana

 

 

 

84.30

Obligātā sociālā apdrošināšana

8430

 

 

 

P SADAĻA – IZGLĪTĪBA

 

85

 

 

Izglītība

 

 

85.1

 

Pirmskolas izglītība

 

 

 

85.10

Pirmskolas izglītība

8510*

 

85.2

 

Sākumizglītība

 

 

 

85.20

Sākumizglītība

8510*

 

85.3

 

Vidējā izglītība

 

 

 

85.31

Vispārējā vidējā izglītība

8521

 

 

85.32

Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība

8522

 

85.4

 

Augstākā izglītība

 

 

 

85.41

Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

8530*

 

 

85.42

Akadēmiskā augstākā izglītība

8530*

 

85.5

 

Pārējā izglītība

 

 

 

85.51

Sporta un ārpusskolas izglītība

8541

 

 

85.52

Kultūras izglītība

8542

 

 

85.53

Transportlīdzekļu vadītāju apmācība

8549*

 

 

85.59

Citur neklasificēta izglītība

8549*

 

85.6

 

Izglītības atbalsta pakalpojumi

 

 

 

85.60

Izglītības atbalsta pakalpojumi

8550

 

 

 

Q SADAĻA – VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

 

86

 

 

Veselības aizsardzība

 

 

86.1

 

Slimnīcu darbība

 

 

 

86.10

Slimnīcu darbība

8610

 

86.2

 

Ārstu un zobārstu prakse

 

 

 

86.21

Vispārējā ārstu prakse

8620*

 

 

86.22

Specializētā ārstu prakse

8620*

 

 

86.23

Zobārstu prakse

8620*

 

86.9

 

Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā

 

 

 

86.90

Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā

8690

87

 

 

Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

 

 

87.1

 

Aprūpes centru pakalpojumi

 

 

 

87.10

Aprūpes centru pakalpojumi

8710

 

87.2

 

Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi

 

 

 

87.20

Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi

8720

 

87.3

 

Veco ļaužu un invalīdu aprūpe

 

 

 

87.30

Veco ļaužu un invalīdu aprūpe

8730

 

87.9

 

Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu

 

 

 

87.90

Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu

8790

88

 

 

Sociālā aprūpe bez izmitināšanas

 

 

88.1

 

Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas

 

 

 

88.10

Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas

8810

 

88.9

 

Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas

 

 

 

88.91

Bērnu dienas aprūpes centru darbība

8890*

 

 

88.99

Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi

8890*

 

 

 

R SADAĻA – MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA

 

90

 

 

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības

 

 

90.0

 

Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības

 

 

 

90.01

Mākslinieku darbība

9000*

 

 

90.02

Mākslas palīgdarbības

9000*

 

 

90.03

Mākslinieciskā jaunrade

9000*

 

 

90.04

Kultūras iestāžu darbība

9000*

91

 

 

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība

 

 

91.0

 

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība

 

 

 

91.01

Bibliotēku un arhīvu darbība

9101

 

 

91.02

Muzeju darbība

9102*

 

 

91.03

Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība

9102*

 

 

91.04

Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība

9103

92

 

 

Azartspēles un derības

 

 

92.0

 

Azartspēles un derības

 

 

 

92.00

Azartspēles un derības

9200

93

 

 

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība

 

 

93.1

 

Sporta nodarbības

 

 

 

93.11

Sporta objektu darbība

9311*

 

 

93.12

Sporta klubu darbība

9312

 

 

93.13

Fitnesa centru darbība

9311*

 

 

93.19

Citas sporta nodarbības

9319

 

93.2

 

Izklaides un atpūtas darbība

 

 

 

93.21

Atrakciju un atpūtas parku darbība

9321

 

 

93.29

Cita izklaides un atpūtas darbība

9329

 

 

 

S SADAĻA – CITI PAKALPOJUMI

 

94

 

 

Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

 

 

94.1

 

Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība

 

 

 

94.11

Darba devēju organizāciju darbība

9411

 

 

94.12

Profesionālu organizāciju darbība

9412

 

94.2

 

Arodbiedrību darbība

 

 

 

94.20

Arodbiedrību darbība

9420

 

94.9

 

Citu organizāciju darbība

 

 

 

94.91

Reliģisko organizāciju darbība

9491

 

 

94.92

Politisko organizāciju darbība

9492

 

 

94.99

Citur neklasificētu organizāciju darbība

9499

95

 

 

Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

 

 

95.1

 

Datoru un sakaru iekārtu remonts

 

 

 

95.11

Datoru un perifēro iekārtu remonts

9511

 

 

95.12

Sakaru iekārtu remonts

9512

 

95.2

 

Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

 

 

 

95.21

Sadzīves elektronisko iekārtu remonts

9521

 

 

95.22

Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts

9522

 

 

95.23

Apavu un ādas izstrādājumu remonts

9523

 

 

95.24

Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts

9524

 

 

95.25

Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts

9529*

 

 

95.29

Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

9529*

96

 

 

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

 

 

96.0

 

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

 

 

 

96.01

Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana

9601

 

 

96.02

Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi

9602

 

 

96.03

Apbedīšana un ar to saistītā darbība

9603

 

 

96.04

Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi

9609*

 

 

96.09

Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi

9609*

 

 

 

T SADAĻA – MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS

 

97

 

 

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

 

 

97.0

 

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

 

 

 

97.00

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

9700

98

 

 

Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

 

 

98.1

 

Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās

 

 

 

98.10

Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās

9810

 

98.2

 

Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

 

 

 

98.20

Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

9820

 

 

 

U SADAĻA – ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA

 

99

 

 

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

 

 

99.0

 

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

 

 

 

99.00

Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

9900


II PIELIKUMS

Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. pielikumu groza šādi.

1.

Regulas 1. pielikumu (Kopējais modulis ikgadējai strukturālajai statistikai) groza šādi:

1.1.

visā tekstā izdara šādus grozījumus:

Iepriekšējais teksts

Grozītais teksts

NACE Rev.1 J sadaļa

NACE 2. red. K sadaļa

NACE Rev.1 65.2. grupa un 67. nodaļa

NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupas un 66. nodaļa

NACE Rev. 1 C–G sadaļa

NACE 2. red. B–G sadaļa

NACE Rev.1 65.11. darbību klase

NACE 2. red. 64.11. darbību klase

NACE Rev.1 65. un 66. nodaļa

NACE 2. red. 64. un 65. nodaļa

NACE Rev.1 H, I un K sadaļa

NACE 2. red. H, I, J, L, M, N sadaļa un 95. nodaļa

1.2.

pielikuma 9. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“9. iedaļa

Darbību grupas

Turpmāk minētās darbību grupas attiecas uz NACE 2. red. klasifikāciju.

B, C, D, E UN F SADAĻA

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; apstrādes rūpniecība; elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana; ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija; būvniecība

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. klasēm.

G SADAĻA

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE.2. red. klasēm.

H SADAĻA

Transports un uzglabāšana

49.1+49.2

“Pasažieru dzelzceļa transports” un “Kravu dzelzceļa transports”

49.3

Pārējais pasažieru sauszemes transports

49.4

Kravu autopārvadājumi

49.5

Cauruļvadu transports

50.1+50.2

“Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports” un “Kravu jūras un piekrastes ūdens transports”

50.3+50.4

“Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos” un “Kravas pārvadājumi iekšzemes ūdeņos”

51

Gaisa transports

52

Uzglabāšana un transporta palīgdarbības

53.1

Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu

53.2

Citas pasta un kurjeru darbības

I SADAĻA

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

55

Izmitināšana

56

Ēdināšanas pakalpojumi

J SADAĻA

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

58

Izdevējdarbība

59

Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana

60

Radio un televīzijas programmu izstrāde un raiddarbība

61

Telekomunikācijas

62

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

63

Informācijas pakalpojumi

K SADAĻA

Finanšu un apdrošināšanas darbības

Lai varētu apkopot Kopienas statistiku, dalībvalstis nosūta valstu rezultātu sastāvdaļas, kas iedalītas atbilstoši NACE 2. red. klasēm.

L SADAĻA

Operācijas ar nekustamo īpašumu

68

Operācijas ar nekustamo īpašumu

M SADAĻA

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

69+70

“Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi” un “Galveno biroju darbība; vadības konsultēšanas darbības”

71

Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze

72

Zinātniskās pētniecības darbs

73.1

Reklāmas pakalpojumi

73.2

74

75

Tirgus un sabiedriskās domas izpēte

Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

Veterinārie pakalpojumi

N SADAĻA

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

77.1

77.2

Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.3

Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālu līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.4

Intelektuālā īpašuma un līdzīgu vērtību, izņemot autortiesību objektu, līzings

78

Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu

79

Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi

80

Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana

81

Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi

82

Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības

S SADAĻA

Citi pakalpojumi

95.11

Datoru un perifēro iekārtu remonts

95.12

Sakaru iekārtu remonts

95.21

Sadzīves elektronisko iekārtu remonts

95.22

Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts

95.23

Apavu un ādas izstrādājumu remonts

95.24

Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts

95.25

Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts

95.29

Citu individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts”

2.

Regulas 2. pielikumu (Sīki izstrādāts modulis strukturālajai statistikai rūpniecībā) groza šādi:

2.1.

visā tekstā izdara šādus grozījumus:

Iepriekšējais teksts

Grozītais teksts

NACE Rev.1 C sadaļa

NACE 2. red. B sadaļa

NACE Rev.1 D sadaļa

NACE 2. red. C sadaļa

NACE Rev.1 E sadaļa

NACE 2. red. D un E sadaļa

NACE Rev.1 17./18./19./21./22./25./28./31./32./36. nodaļa

NACE 2. red. 13./14./15./17./18./22./25./26./31. nodaļas

2.2.

pielikuma 3. iedaļu aizstāj ar šādu iedaļu:

“3. iedaļa

Piemērošanas joma

Statistika ir jāapkopo par visām darbībām, uz kurām attiecas NACE 2. red. B, C, D, un E sadaļa. Šīs sadaļas attiecas uz izrakteņu ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi (B), apstrādes rūpniecību (C), elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu (D), kā arī ūdens apgādi, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju (E). Uzņēmumu statistika attiecas uz visu uzņēmumu kopumu, kuru pamatdarbības klasifikācija ietilpst B, C, D vai E sadaļā.”.

3.

Regulas 3. pielikumu (Sīki izstrādāts modulis strukturālajai statistikai par tirdzniecību) groza šādi:

3.1.

pielikuma 3. iedaļas 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.

Statistika ir jāapkopo par visām darbībām, uz kurām attiecas NACE 2. red. G sadaļa. Šī nozare attiecas uz vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības darbībām; mehānisko transportlīdzekļu un motociklu remontu. Uzņēmumu statistika attiecas uz visu uzņēmumu kopumu, kuru pamatdarbības klasifikācija ietilpst G sadaļā.”;

3.2.

visā tekstā izdara šādus grozījumus:

Iepriekšējais teksts

Grozītais teksts

NACE Rev.1 50. nodaļa

NACE 2. red. 45. nodaļa

NACE Rev.1 51. nodaļa

NACE 2. red. 46. nodaļa

NACE Rev.1 52. nodaļa

NACE 2. red. 47. nodaļa

Pielikuma 5. iedaļā “Pirmais pārskata gads” un 9. iedaļā “Ziņojumi un eksperimentālie pētījumi” atsauce uz NACE Rev.1 50., 51. un 52. nodaļu ir jāsaglabā.

4.

Regulas 4. pielikumu (Sīki izstrādāts modulis celtniecības strukturālajai statistikai) groza šādi:

visā tekstā izdara šādus grozījumus:

Iepriekšējais teksts

Grozītais teksts

NACE Rev.1 451. un 452. grupa

NACE 2. red. 41. un 42. nodaļas un 43.1. un 43.9. grupas

5.

Regulas 5. pielikumu (Sīki izstrādāts modulis strukturālajai statistikai apdrošināšanas jomā) groza šādi:

visā tekstā izdara šādus grozījumus:

Iepriekšējais teksts

Grozītais teksts

NACE Rev.1 66. nodaļa, izņemot 66.02. klasi

NACE 2. red. 65. nodaļa, izņemot 65.3. grupu

6.

Regulas 6. pielikumu (Sīki izstrādāts modulis strukturālajai statistikai par kredītiestādēm) groza šādi:

visā tekstā veic šādus grozījumus:

Iepriekšējais teksts

Grozītais teksts

NACE Rev.1 65.12. un 65.22. klase

NACE 2. red. 64.19. un 64.92. klases

7.

Regulas 7. pielikumu (Sīki izstrādāts modulis strukturālajai statistikai par pensiju fondiem) groza šādi:

visā tekstā veic šādus grozījumus:

Iepriekšējais teksts

Grozītais teksts

NACE Rev.1 66.02. klase

NACE 2. red. 65.3. grupa


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1165/98 A, B, C un D pielikumu groza šādi.

1.   A pielikums:

1.1.

pielikuma a) punktu (“Darbības joma”) aizstāj ar šādu punktu:

“a)

Darbības joma

Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACE 2. red. B–E sadaļā vai attiecīgi uz visiem ražojumiem, kas uzskaitīti CPA B–E sadaļā. Informācija nav prasīta NACE 2. red. 37. un 39. nodaļai un 38.1. un 38.2. grupai. Darbību sarakstu var pārskatīt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.”;

1.2.

pielikuma c) punkta (“Mainīgo lielumu saraksts”) 6., 7. un 8. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“6.

Informācija par ražošanu (Nr. 110) nav prasīta NACE 2. red. 36. nodaļai un 35.3. un 38.3. grupai.

7.

Informācija par apgrozījumu (Nr. 120, 121, 122) nav prasīta NACE 2. red. D un E sadaļai.

8.

Informācija par pasūtījumiem (Nr. 130, 131, 132) ir prasīta tikai šādām NACE 2. red. nodaļām: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Darbību sarakstu var pārskatīt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.”

1.3.

pielikuma c) punkta (“Mainīgo lielumu saraksts”) 9. un 10. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“9.

Informācija par mainīgajiem lielumiem (Nr. 210, 220, 230) nav prasīta NACE 2. red. grupai 38.3.

10.

Informācija par izlaides cenām vai vienības vērtības indeksu (Nr. 310, 311, 312 un 340) nav prasīta par sekojošām NACE 2. red. grupām attiecīgi CPA: 07.2., 24.46., 25.4., 30.1., 30.3., 30.4. un 38.3. Darbību sarakstu var pārskatīt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

11.

Importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340) aprēķina, pamatojoties uz CPA ražojumiem. Darbības veida vienības par importu var klasificēt ārpus NACE 2. red. B–E sadaļā norādītajām darbībām.”;

1.4.

pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 1. un 2. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“1.

Visi mainīgie lielumi, izņemot importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340), jānosūta NACE 2. red. sadaļas (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenī. Mainīgais lielums 340 ir jānosūta CPA sadaļas (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenī.

2.

Turklāt NACE 2. red. C sadaļas ražošanas rādītājs (Nr. 110) un izlaides cenu rādītājs (Nr. 310, 311, 312) jānosūta NACE 2. red. trīs ciparu un četru ciparu līmenī. Nosūtītajiem ražošanas un izlaides cenu rādītājiem trīs ciparu un četru ciparu līmenī jāatbilst vismaz 90 % no kopējās pievienotās vērtības NACE 2. red. C sadaļā katrai dalībvalstij attiecīgajā bāzes gadā. Šos mainīgos lielumus nav nepieciešams nosūtīt šādā detalizētā līmenī tām dalībvalstīm, kuru kopējā pievienotā vērtība NACE 2. red. C sadaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 4 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.”;

1.5.

pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 3. apakšpunktā “NACE Rev. 1” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

1.6.

pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 4., 5., 6. un 7. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“4.

Turklāt visi mainīgie lielumi, izņemot apgrozījuma un jauno pasūtījumu mainīgos lielumus (Nr. 120, 121, 122, 130, 131, 132), ir jānosūta par kopējo rūpniecības nozari, kas noteikta kā NACE 2. red. B–E sadaļa, un ražošanas pamatgrupējumiem (RPG), kas definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 586/2001 (1).

5.

Apgrozījuma mainīgie lielumi (Nr. 120, 121, 122) ir jānosūta par kopējo rūpniecības nozari, kas noteikta kā NACE 2. red. B un C sadaļa, un RPG, izņemot ražošanas pamatgrupējumu, kas noteikts ar enerģiju saistītām darbībām.

6.

Jauno pasūtījumu mainīgie lielumi (Nr. 130, 131, 132) ir jānosūta par kopējo ražošanu, NACE 2. red. C sadaļā un samazinātu RPG skaitu, kas attiecas uz NACE 2. red. nodaļām, kuras noteiktas šā pielikuma c) iedaļas (“Mainīgo lielumu saraksts”) 8. punktā.

7.

Importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta par kopējiem rūpniecības ražojumiem CPA B–E sadaļā un RPG, kas definēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 586/2001 attiecībā uz CPA ražojumu grupām. Šis mainīgais lielums nav jānosūta tām dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro par savu valūtu.”;

1.7.

pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 9. un 10. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“9.

Ārējā tirgus mainīgie lielumi (Nr. 122, 132 un 312) jānosūta atbilstoši iedalījumam euro zonā un ārpus euro zonas. Šo iedalījumu piemēro kopējai rūpniecības nozarei, kas definēta kā NACE 2. red. B–E sadaļa, RPG, NACE 2. red. sadaļa (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenis. Informācija par NACE 2. red. D un E sadaļu nav jāsniedz par 122. mainīgo lielumu. Turklāt importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta atbilstoši iedalījumam euro zonā un ārpus euro zonas. Šo iedalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas definēta kā CPA B–E sadaļa, RPG, CPA sadaļa (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenis. Lai veiktu euro zonas un ārpus euro zonas iedalījumu, Komisija saskaņā ar 18. pantā paredzēto procedūru var paredzēt Eiropas izlases shēmu piemērošanas noteikumus, kā paredzēts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Eiropas izlašu shēma var ierobežot importa cenu mainīgā lieluma darbības jomu, attiecinot to uz ražojumu importu no tādām valstīm, kuras ir ārpus zonas. Dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro par savu valūtu, mainīgo lielumu Nr. 122, 132, 312 un 340 sadalījums euro zonā un ārpus tās nav jānosūta.

10.

Tām dalībvalstīm, kuru pievienotā vērtība NACE 2. red. B, C, D un E sadaļās attiecīgajā bāzes gadā ir mazāk nekā 1 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja, jānosūta dati tikai par kopējo rūpniecības nozari, RPG un NACE 2. red. sadaļu līmenī vai CPA sadaļu līmenī.”;

1.8.

pielikuma g) punkta (“Datu nosūtīšanas termiņi”) 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“2.

Termiņš var būt par 15 kalendārajām dienām ilgāks attiecībā uz datiem par NACE 2. red. grupu un klašu līmeņiem vai CPA grupu un klašu līmeņiem. Dalībvalstīm, kuru pievienotā vērtība NACE 2. red. B, C, D un E sadaļās, attiecīgajā bāzes gadā ir mazāk nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja, termiņš var būt par 15 kalendārajām dienām ilgāks datiem par kopējo rūpniecības nozari, RPG, NACE 2. red. sadaļu un nodaļu līmeņiem vai CPA sadaļu un nodaļu līmeņiem.”;

1.9.

pielikuma i) punktam (“Pirmais pārskata periods”) pievieno šādu daļu:

“Pirmais pārskata periods, par kuru jānosūta visi mainīgie lielumi NACE 2. red., ir 2009. gada janvāris ikmēneša datiem un 2009. gada pirmais ceturksnis – ceturkšņa datiem.”.

2.   B pielikums:

2.1.

pielikuma a) punktu (“Darbības joma”) aizstāj ar šādu punktu:

“a)

Darbības joma

Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACE 2. red. F sadaļā.”;

2.2.

pielikuma e) punktā (“Pārskata periods”) “NACE” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

2.3.

pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 1. un 2. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“1.

Mainīgie lielumi Nr. 110, 210, 220 un 230 ir jānosūta vismaz NACE 2. red. sadaļu līmenī.

2.

Jaunu pasūtījumu mainīgie lielumi (Nr. 130, 135 un 136) ir prasīti tikai NACE 2. red. 41.2. grupai un 42. nodaļai.”;

2.4.

pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 6. apakšpunktā “NACE” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

2.5.

pielikuma g) punkta (“Datu nosūtīšanas termiņi”) 2. apakšpunktā “NACE Rev.1” aizstāj ar “NACE 2. red.”;

2.6.

pielikuma i) punktam (“Pirmais pārskata gads”) pievieno šādu daļu:

“Pirmais pārskata periods, par kuru jānosūta visi mainīgie lielumi NACE 2. red., ir 2009. gada janvāris ikmēneša datiem un 2009. gada pirmais ceturksnis – ceturkšņa datiem.”.

3.   C pielikums:

3.1.

pielikuma a) punktu (“Darbības joma”) aizstāj ar šādu punktu:

“a)

Darbības joma

Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACE 2. red. 47. nodaļā.”;

3.2.

pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 1., 2., 3., 4. un 5. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“1.

Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un noieta deflatora/pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 330/123) jānosūta atbilstoši 2. un 3. apakšpunktā noteiktajai detalizācijas pakāpei. Nodarbināto personu skaita mainīgais lielums (Nr. 210) jānosūta atbilstoši 4. apakšpunktā noteiktajai detalizācijas pakāpei.

2.

Detalizācijas pakāpes, pārgrupējot NACE 2. red. klases un grupas:

47.11. klase;

47.19. klase;

47.2. grupa;

47.3. grupa;

47.73., 47.74. un 47.75. klases kopsumma;

47.51., 47.71. un 47.72. klases kopsumma;

47.43., 47.52., 47.54., 47.59. un 47.63. klases kopsumma;

47.41., 47.42., 47.53., 47.61., 47.62., 47.64., 47.65., 47.76., 47.77. un 47.78. klases kopsumma;

47.91. klase.

3.

Kopējie līmeņi, pārgrupējot NACE 2. red. klases un grupas:

47.11. un 47.2. klases un grupas kopsumma;

47.19., 47.4., 47.5., 47.6., 47.7., 47.8. un 47.9. grupas un klases kopsumma;

47. nodaļa

47. nodaļa bez 47.3.

4.

47. nodaļa

47. nodaļa bez 47.3.

5.

Dalībvalstīm, kuru apgrozījums NACE 2. red. 47. nodaļā, attiecīgajā bāzes gadā ir mazāk nekā 1 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja, jānosūta tikai dati par apgrozījuma mainīgo lielumu (Nr. 120) un noieta deflatora/pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 330/123) atbilstoši 3. apakšpunktā noteiktajai detalizācijas pakāpei.”;

3.3.

pielikuma g) punkta (“Datu nosūtīšanas termiņi”) 1., 2. un 3. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“1.

Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123) nosūta divu mēnešu laikā saskaņā ar šā pielikuma f) punkta 2. apakšpunktā noteikto detalizācijas pakāpi. Termiņš drīkst būt līdz 15 dienām ilgāks tām dalībvalstīm, kuru NACE 2. red. 47. nodaļā minētais apgrozījums attiecīgajā bāzes gadā ir mazāks nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

2.

Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123) nosūta viena mēneša laikā saskaņā ar šā pielikuma f) punkta 3. apakšpunktā noteikto detalizācijas pakāpi. Dalībvalstis var izvēlēties, vai sniegt informāciju attiecībā uz apgrozījuma un noieta deflatora/pārdošanas apjoma Nr. 120 un 330/123 mainīgajiem lielumiem atbilstoši Eiropas izlases shēmas piešķīrumiem kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Piešķīrumu nosacījumus nosaka saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

3.

Nodarbināto personu skaita mainīgo lielumu nosūta divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Termiņš drīkst būt līdz 15 dienām ilgāks tām dalībvalstīm, kuru NACE 2. red. 47. nodaļā minētais apgrozījums attiecīgajā bāzes gadā ir mazāks nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.”;

3.4.

pielikuma i) punktam (“Pirmais pārskata gads”) pievieno šādu teikumu:

“Pirmais pārskata periods, par kuru jānosūta visi mainīgie lielumi NACE 2. red., ir 2009. gada janvāris ikmēneša datiem, un 2009. gada pirmais ceturksnis – ceturkšņa datiem.”.

4.   D pielikums:

4.1.

pielikuma a) punktu (“Darbības joma”) aizstāj ar šādu punktu:

 

“Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACE 2. red. 45. un 46. nodaļā, kā arī H–N un P–S sadaļā.”;

4.2.

pielikuma c) punkta (“Mainīgo lielumu saraksts”) 4. apakšpunkta d) daļā “NACE” aizstāj ar “NACE 2. red.”.

4.3.

Regulas D pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 1., 2., 3., 4. un 5. apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“1.

Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta saskaņā ar šādiem NACE 2. red. grupējumiem:

46. triju ciparu līmenī;

45., 45.2., 49., 50., 51., 52., 53., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 71., 73., 74., 78., 79., 80., 81.2., 82.;

(45.1., 45.3. un 45.4.) kopsummu;

(55. un 56.) kopsummu;

(69. un 70.2.) kopsummu.

2.

Nodarbināto personu skaita mainīgais lielums (Nr. 210) jānosūta saskaņā ar šādiem NACE 2. red. grupējumiem:

45., 46., 49., 50., 51., 52., 53., 58., 59., 60., 61., 62., 63. nodaļām;

(69., 70.2., 71., 73. un 74.) kopsummu;

(55. un 56.) kopsummu;

(78., 79., 80., 81.2. un 82.) kopsummu.

3.

Attiecībā uz NACE 2. red. 45. un 46. nodaļu apgrozījuma mainīgie lielumi divu ciparu līmenī jānosūta tikai tām dalībvalstīm, kuru apgrozījums šajās NACE 2. red. nodaļās attiecīgajā bāzes gadā ir mazāks nekā 4 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

4.

Attiecībā uz NACE 2. red. H un J sadaļu nodarbināto personu skaita mainīgais lielums (Nr. 210) sadaļas līmenī jānosūta tikai tām dalībvalstīm, kuru kopējā pievienotā vērtība NACE 2. red. H un J sadaļās attiecīgajā bāzes gadā ir mazāks nekā 4 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

5.

Produkcijas izlaides cenas mainīgais lielums (Nr. 310) jānosūta saskaņā ar šādām NACE 2. red. darbībām un grupējumiem:

49.4., 51., 52.1., 52.24., 53.1., 53.2., 61., 62., 63.1., 63.9., 71., 73., 78., 80., 81.2.;

(50.1. un 50.2.) kopsummu;

(69.1., 69.2. un 70.2.) kopsummu;

NACE 2. red. 78 ietver kopējo cenu par darbaspēka pieņemšanu un personāla nodrošināšanu.”;

4.4.

pielikuma f) punkta (“Detalizācijas pakāpe”) 7. apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“7.

Attiecībā uz NACE 2. red. 63. nodaļu produkcijas izlaides cenu mainīgais lielums (Nr. 310) divu ciparu līmenī jānosūta tikai tām dalībvalstīm, kuru apgrozījums šajā NACE 2. red. nodaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāks nekā 4 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.”;

4.5.

pielikuma h) punkta (“Eksperimentāli pētījumi”) 3. apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“3.

Novērtēt iegūto datu iespējamību un atbilstību attiecībā uz:

i)

mātes uzņēmumu vadības darbībām, NACE 2. red., 64.2. un 70.1. grupas;

ii)

nekustamo īpašumu, NACE 2. red. 68. nodaļa;

iii)

pētniecību un attīstību, NACE 2. red. 72. nodaļa;