Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1875

Komisijas Regula (EK) Nr. 1875/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 360, 19.12.2006., 64./125. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 314M , 1.12.2007., 487./546. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 02 Sējums 022 Lpp. 129 - 188
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 022 Lpp. 129 - 188
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 02 Sējums 003 Lpp. 229 - 288

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/04/2016; Iesaist. atcelta ar 32016R0481 : Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 01/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1875/oj

19.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 360/64


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1875/2006

(2006. gada 18. decembris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1), un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 648/2005 Regulā (EEK) Nr. 2913/92, turpmāk tekstā – Muitas kodeksā, izdarīti grozījumi, ar kuriem ievieš virkni pasākumu, lai pastiprinātu to preču drošību, ko ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās. Šiem pasākumiem būtu jāsekmē ātrākas un mērķtiecīgākas muitas pārbaudes, kā arī jānodrošina riska informācijas analīze un tās elektroniska apmaiņa starp muitas dienestiem, kā arī starp muitas dienestiem un Komisiju kopējās riska pārvaldības sistēmas ietvaros, būtu jāievieš prasība sniegt informāciju muitas dienestiem par visām precēm, ko ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās pirms to ievešanas vai pirms izvešanas, būtu jāpiešķir atzītā komersanta statuss uzticamiem komersantiem, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem un kuri ir tiesīgi gūt priekšrocības no muitas noteikumos paredzētiem vienkāršojumiem un/vai muitas pārbaužu atvieglojumiem.

(2)

Lai nodrošinātu minēto pasākumu efektīvu un ātru īstenošanu, datu apmaiņa starp muitas dienestiem būtu jāveic, izmantojot informācijas tehnoloģijas un datortīklus, lietojot saskaņotus standartus un kopējas datu kopas.

(3)

Ņemot vērā dalībvalstu sasniegumus datorizēto muitošanas sistēmu ieviešanā, kā arī dalībvalstu un Komisijas izmantotās informācijas tehnoloģijas un datortīklus, šādu sistēmu kopīgs lietojums būtu jāpaplašina ārpus esošās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas robežām, sākot ar datorizētas eksporta kontroles sistēmas ieviešanu.

(4)

Lai nodrošinātu kopējās riska pārvaldības sistēmas vajadzības un lai ieviestu līdzvērtīgas muitas pārbaudes visā Kopienā, riska analīzes pamatā būtu jāizmanto datu apstrādes tehnikas, kurās izmantoti kopēji kritēriji. Tādējādi būtu jānodrošina ar risku saistītās informācijas apmaiņa starp muitas dienestiem un Komisiju, izmantojot Kopienas Muitas riska pārvaldības sistēmu, kopējas prioritārās kontroles jomas un kopējus riska kritērijus un standartus saskaņotu muitas kontroļu veikšanai īpašos gadījumos, neskarot valstu vai starptautiskās saistības.

(5)

Komersanti, kuru darbība atbilst atzītā komersanta statusa piešķiršanas kritērijiem, tādējādi sevi pozitīvi nošķirot no citiem komersantiem, būtu jāuzskata par uzticamiem partneriem piegādes ķēdē. Tādēļ atzītiem komersantiem būtu jāgūst priekšrocības ne tikai no vienkāršotajiem muitas noteikumiem, bet arī no muitas pārbaužu atvieglojumiem, ja viņi atbilst konkrētiem drošības un drošuma kritērijiem.

(6)

Ir jāparedz kopēji nosacījumi un kritēriji visās dalībvalstīs, lai piešķirtu, grozītu vai atceltu atzītā komersanta sertifikātus vai pārtrauktu atzītā komersanta statusu, kā arī noteikumi attiecībā uz atzītā komersanta sertifikātu pieteikumiem un izdošanu. Lai nodrošinātu augsta drošības līmeņa saglabāšanu, muitas dienestiem nepārtraukti jāpārrauga sertifikātus ieguvušo atzīto komersantu atbilstība noteiktajām prasībām.

(7)

Ir jāizveido un jāuztur kopēja elektroniska informācijas un komunikācijas sistēma, lai uzglabātu un apmainītos ar informāciju par atzītajiem komersantiem.

(8)

Lai nodrošinātu pienācīgu riska analīzi un atbilstošas pārbaudes, kurās ņemti vērā iespējamie riski, ir jānosaka termiņi un sīki izstrādāti noteikumi, kas reglamentē komersantu saistības sniegt pirmsievešanas un pirmsizvešanas informāciju muitas dienestiem par visām precēm, kuras ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās. Ievērojot līdzvērtīgus starptautiskā mērogā pieņemtus pasākumus, kas ir daļa no Standartu ietvara drošības un tirdzniecības sekmēšanai pasaules mērogā, un kuri apstiprināti Pasaules Muitas organizācijā, kā arī saskaņā ar citiem īpašiem režīmiem, kas noteikti starptautiskos līgumos, ir jāņem vērā dažādi transporta veidi, kā arī preču vai komersantu darbības veidi.

(9)

Lai muitas dienesti varētu veikt efektīvu riska analīzi, ir svarīgi, lai pirmsievešanas un pirmsizvešanas informāciju sniegtu elektroniski. Rakstisku deklarāciju vai paziņojumu izmantošana pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.

(10)

Ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijās norādāmie dati jāsaskaņo, lai nodrošinātu kopēju riska analīzes pamatu visā Kopienā un lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp muitas dienestiem. Lai gan šajā nolūkā jāņem vērā atsevišķi transporta veidi, kas tiek izmantoti preču pārvadāšanai, un atzītā komersanta statuss, nedrīkst pārkāpt drošības un drošuma pasākumus. Bez tam, kaut arī atbrīvojums no kopsavilkuma deklarācijas prasības var tikt attaisnots, attiecībā uz precēm, kuras pārvadātas saskaņā ar Pasaules Pasta savienības noteikumiem, ņemot vērā īpašos apstākļus, kas saistīti ar šāda veida pārvadājumiem, tomēr savstarpējā labuma mērķiem ir nepieciešams nodrošināt tehnisko ietvaru datiem, kas par šiem pārvadājumiem jāiesniedz muitas dienestiem elektroniskā veidā.

(11)

Riska analīzes rezultātā, saņemot pozitīvu vērtējumu, būtu svarīgi visā Kopienā piemērot atbilstošu preventīvu kontroli. Šajā sakarā komersants vai pārvadātājs attiecīgi par to būtu jāinformē.

(12)

Noteikumos, kas reglamentē Kopienas muitas teritorijā ievesto preču uzrādīšanu un pagaidu glabāšanu, būtu jāietver datu prasību izmaiņas.

(13)

Tādēļ gadījumos, kad muitas deklarāciju izmanto kā ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, ir atbilstoši jāpielāgo arī vispārīgie noteikumi, kas reglamentē muitas deklarāciju iesniegšanas metodi, laiku un vietu, lai precēm piemērotu muitas procedūru.

(14)

Lai nodrošinātu izvešanas procedūras un izvešanas pārstrādei, kā arī atpakaļizvešanas efektīvāku kontroli, lai nodrošinātu drošību un drošumu, kā arī lai īstenotu muitas pārbaužu mērķus, muitas dienestiem būtu jāaizstāj pašreizējā procedūra, ko veic papīra formātā, ar elektronisku datu apmaiņu starp eksporta un izvešanas muitas iestādēm.

(15)

Būtu svarīgi, lai datorizētā eksporta kontroles sistēma pārejas posmā darbotos līdztekus izvešanas procedūrai, kas noformēta papīra formātā. Papīra formātā noformētās izvešanas procedūras var kalpot arī kā elektroniskās sistēmas alternatīvs risinājums gan pārejas posma laikā, gan pēc pārejas posma. Īpašus noteikumus piemēro gadījumos, kad starp muitas iestādēm notiek eksporta datu apmaiņa saskaņā ar datorizēto eksporta kontroles sistēmu. Lai nodrošinātu minētās sistēmas pienācīgu darbību, ir jāveic grozījumi pašreiz spēkā esošajos noteikumos attiecībā uz izvešanas procedūras formēšanu kā papīra dokumentu.

(16)

Lai turpinātu piemērot vienkāršojumus saskaņā ar izvešanas noteikumiem, neskarot priekšrocības, kuras atzītajiem komersantiem nodrošina datorizētā eksporta kontroles sistēma, eksportētājiem būtu jābūt iespējai izvēlēties vai piemērot noteikumus, kas piemērojami tām precēm, kuras izved no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienotu pārvadājumu līgumu.

(17)

Noteikumus, kas attiecas uz atzītā komersanta statusa piešķiršanu, būtu jāpiemēro no 2008. gada 1. janvāra, lai dotu iespēju dalībvalstīm izveidot nepieciešamās administratīvās struktūras.

(18)

Tomēr, lai dotu pienācīgu laiku dalībvalstīm un komersantiem pielāgot savas elektroniskās sistēmas, šajā regulā izklāstītie noteikumi, kas attiecas uz datu prasību definējumu un elektroniskas pirmsievešanas vai pirmsizvešanas informācijas sniegšanu, būtu jāpiemēro no 2009. gada 1. jūlija.

(19)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (2).

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2454/93 groza šādi:

1)

1. pantam pievieno šādu punktu:

“12.

“Komersants” ir:

persona, kura savas saimnieciskās darbības veikšanas laikā ir iesaistīta darbībās, kuras reglamentē muitas tiesību akti.”

2)

I daļas I sadaļai pievieno šādu 4. un 5. nodaļu:

“4.   NODAĻA

Datu apmaiņa starp muitas dienestiem, izmantojot informācijas tehnoloģijas un datortīklus

4.d pants

1.   Neskarot jebkādus īpašus apstākļus un noteikumus attiecībā uz konkrēto procedūru, kuru vajadzības gadījumā piemēro pēc analoģijas, ja dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju attiecībā uz muitas procedūrām vai komersantiem ir izstrādājušas elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmas, muitas dienesti izmanto šādas sistēmas informācijas apmaiņai starp attiecīgajām muitas iestādēm.

2.   Ja procedūrā iesaistītās muitas iestādes atrodas dažādās dalībvalstīs, ziņojumi, kurus izmanto datu apmaiņā, atbilst struktūrai un datiem, ko muitas dienesti noteikuši, saskaņojot cits ar citu.

4.e pants

1.   Papildus 4.a panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem muitas dienesti ievieš un uztur atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu dažādo sistēmu efektīvu, uzticamu un drošu darbību.

2.   Lai nodrošinātu 1. punktā paredzēto sistēmas drošības līmeni, katru reizi, veicot datu ievadi, maiņu vai dzēšanu, to reģistrē kopā ar informāciju par šādas apstrādes iemesliem un precīzu laiku, kā arī norāda personu, kas to ir veikusi. Turklāt sākotnējos datus un jebkurus šādi apstrādātus datus uzglabā vismaz trīs kalendāros gadus kopš tā gada beigām, uz kuru šie dati attiecas, vai ilgāk, ja nav noteikts citādi.

3.   Muitas dienesti regulāri uzrauga drošību.

4.   Iesaistītie muitas dienesti informē viens otru un vajadzības gadījumā informē attiecīgo komersantu par visiem iespējamiem drošības pārkāpumiem.

5.   NODAĻA

Riska pārvaldība

4.f pants

1.   Muitas dienesti veic riska pārvaldību, lai diferencētu riska līmeņus, kas saistīti ar precēm, kurām veic muitas kontroli vai pārraudzību, lai noteiktu, vai precēm jāveic īpašas muitas pārbaudes, un, ja jāveic, tad kādos gadījumos.

2.   Riska līmeņu noteikšana jāpamato ar riska iespējamības novērtējumu un izraisītajām sekām konkrētā gadījumā, ja šāds gadījums patiešām notiek. Izvēloties sūtījumu un deklarāciju, kam jāveic muitas kontrole, balstās uz nejaušības principu.

4.g pants

1.   Kodeksa 13. panta 2. punktā minēto riska pārvaldību veic saskaņā ar elektronisku vienotu riska pārvaldības sistēmu, kurā ietverti šādi elementi:

a)

Kopienas Muitas riska pārvaldības sistēma, kas paredzēta riska pārvaldības īstenošanai un kuru savstarpējā saziņā izmantos dalībvalstu muitas dienesti un Komisija attiecībā uz jebkādu riska informāciju, kas sekmēs muitas pārbaužu efektivitāti;

b)

kopējas prioritārās kontroles jomas;

c)

kopēji riska kritēriji un standarti muitas pārbaužu saskaņotai piemērošanai īpašos gadījumos.

2.   Muitas dienesti, izmantojot 1. punkta a) apakšpunktā minēto sistēmu, apmainās ar riska informāciju šādos gadījumos:

a)

muitas dienests novērtē, ka pastāv ievērojams risks un jāveic muitas kontrole, un kontroles rezultātos tiek konstatēts, ka ir noticis gadījums, kas minēts Kodeksa 4. panta 25. punktā;

b)

kontroles rezultātos netiek konstatēts, ka Kodeksa 4. panta 25. punktā minētais gadījums ir noticis, bet attiecīgais muitas dienests uzskata, ka pastāv liela riska iespējamība citur Kopienā.

4.h pants

1.   Kopējās prioritārās kontroles jomas aptver īpašu muitas apstiprinātu režīmu vai izmantošanu, preču veidus, satiksmes maršrutus, transporta veidus vai komersantus, kuri noteiktā laika periodā ir paaugstinātas riska analīzes un pastiprinātas muitas kontroles objekti.

2.   Kopējās prioritārās kontroles jomas piemēro, balstoties uz kopēju pieeju riska analīzei un kopējiem riska kritērijiem un standartiem preču vai komersantu atlasei, lai nodrošinātu līdzvērtīgu muitas pārbaužu veikšanas līmeni.

3.   Muitas pārbaudes, ko veic kopējās prioritārās kontroles jomās, neskar citas pārbaudes, kuras parasti veic muitas dienesti.

4.i pants

1.   Kopējie riska kritēriji un standarti, kas minēti 4.g panta 1. punkta c) apakšpunktā, ietver šādus elementus:

a)

riska(-u) aprakstu;

b)

riska faktorus vai rādītājus, kas jāizmanto, izraugoties preces vai komersantus, kurus pakļauj muitas pārbaudei;

c)

muitas dienestu veicamo muitas pārbaužu raksturu;

d)

c) apakšpunktā minēto muitas pārbaužu piemērošanas ilgumu.

Pirmajā daļā minēto elementu piemērošanas rezultātā iegūto informāciju izplata, izmantojot Kopienas Muitas riska pārvaldības sistēmu, kas minēta 4.g panta 1. punkta a) apakšpunktā. Muitas dienestiem šī informācija jāizmanto savās riska pārvaldības sistēmās.

2.   Muitas dienesti informē Komisiju par muitas pārbaužu rezultātiem, kas veiktas saskaņā ar 1. punktu.

4.j pants

Lai izveidotu kopējas prioritārās kontroles jomas un piemērotu kopējus riska novērtēšanas kritērijus un standartus, ņem vērā šādus elementus:

a)

proporcionalitāte attiecībā uz risku;

b)

veicamo pārbaužu steidzamība;

c)

iespējamā ietekme uz tirdzniecības plūsmu, ietekme uz atsevišķām dalībvalstīm un kontroles resursiem.”

3)

I daļā iekļauj šādu II.A sadaļu:

“II.A   SADAĻA

ATZĪTIE KOMERSANTI

1.   NODAĻA

Sertifikātu piešķiršanas kārtība

1.   iedaļa

Vispārīgie noteikumi

14.a pants

1.   Neskarot citu muitas noteikumos paredzēto vienkāršojumu izmantošanu, pēc komersanta pieteikuma un saskaņā ar Kodeksa 5.a pantu muitas dienesti var izsniegt šādus atzītā komersanta sertifikātus (turpmāk tekstā – “AEO sertifikāti”):

a)

AEO sertifikāts – muitas procedūru vienkāršojumi, ko attiecina uz komersantiem, kuri ir pieprasījuši muitas noteikumos paredzētos vienkāršojumus un kuri atbilst nosacījumiem, kas noteikti 14.h, 14.i un 14.j pantā;

b)

AEO sertifikāts – drošība un drošums, ko attiecina uz komersantiem, kuri ir pieprasījuši atvieglojumus attiecībā uz tām muitas pārbaudēm, ko veic saistībā ar drošību un drošumu, ievedot preces Kopienas muitas teritorijā vai izvedot preces no Kopienas muitas teritorijas, un kuri atbilst nosacījumiem, kas noteikti 14.h, 14.i, 14.j un 14.k pantā;

c)

AEO sertifikāts – muitas procedūru vienkāršojumi/drošība un drošums, ko attiecina uz komersantiem, kuri ir pieprasījuši a) apakšpunktā aprakstītos vienkāršojumus un b) apakšpunktā aprakstītos atvieglojumus un kuri atbilst nosacījumiem, kas noteikti 14.h, 14.i, 14.j un 14.k pantā.

2.   Muitas dienesti ņem vērā komersantu īpašās iezīmes, jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem.

14.b pants

1.   Ja 14.a panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta turētājs iesniedz pieteikumu viena vai vairāku 260., 263., 269., 272., 276., 277., 282., 283., 313.a, 313.b, 324.a, 324.e, 372. vai 454.a un 912.g pantā minēto sertifikātu saņemšanai, muitas dienesti atkārtoti nepārbauda tos nosacījumus, kuri jau tika pārbaudīti, piešķirot AEO sertifikātu.

2.   Kad 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta turētājs iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, kompetentā muitas iestāde pirms preču nonākšanas muitas teritorijā paziņo atzītajam komersantam, ja drošības apsvērumu un riska analīzes rezultātā sūtījums ir izraudzīts turpmākas fiziskās kontroles veikšanai. Šādu paziņojumu var sniegt tikai tad, ja tas neapdraud veicamās kontroles nodrošināšanu.

Tomēr pat tad, ja atzītais komersants par to nav informēts, dalībvalstīs var veikt fizisku kontroli precēm pirms to ievešanas Kopienas muitas teritorijā, izraugoties preču sūtījumu šādai kontrolei. Ja preces paredzēts izvest no Kopienas muitas teritorijas, pirmās un otrās daļas noteikumus piemēro pēc analoģijas.

3.   14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta turētāji, ievedot vai izvedot preces, var iesniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas, kas ietver samazinātas datu sniegšanas prasības, kā izklāstīts 30.A pielikuma 2.5. iedaļā.

Pārvadātāji, kravu ekspeditori vai muitas brokeri, kuri ir 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta turētāji un kuri ir iesaistīti preču ievešanā vai izvešanā AEO sertifikāta turētāja vārdā, kā minēts 14.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, arī ir tiesīgi iesniegt ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas, kas ietver samazinātas datu sniegšanas prasības, kā izklāstīts 30.A pielikuma 2.5. iedaļā.

AEO sertifikāta turētājiem, kuri ir tiesīgi izmantot samazinātas datu sniegšanas prasības, var tikt pieprasīts sniegt papildu datus, lai nodrošinātu to sistēmu pareizu darbību, kuras noteiktas starptautiskajos līgumos ar trešām valstīm attiecībā uz AK sertifikātu un pasākumu, kas saistīti ar drošību, savstarpējo atzīšanu.

4.   AEO sertifikāta turētājam piemēro mazāk fizisko un dokumentu pārbaužu nekā citiem komersantiem. Muitas dienesti var nolemt citādi, lai ņemtu vērā īpašu apdraudējumu vai kontroles saistības, kas noteiktas citos Kopienas tiesību aktos.

Ja pēc riska analīzes kompetentais muitas dienests tomēr izvēlas turpmākai pārbaudei sūtījumu, par kuru ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju ir iesniedzis atzītais komersants, tā veic vajadzīgās pārbaudes prioritārā kārtā. Ja atzītais komersants to lūdz, ņemot vērā līgumu, kas noslēgts ar attiecīgo muitas dienestu, šīs kontroles var veikt nevis iesaistītajā muitas iestādē, bet citur.

5.   Priekšrocības, kas noteiktas 1. līdz 4. punktā, attiecina uz tiem komersantiem, kuri var norādīt vajadzīgos AEO sertifikāta numurus.

2.   iedaļa

AEO sertifikāta pieteikums

14.c pants

1.   AEO sertifikāta pieteikumu iesniedz rakstiski vai elektroniski saskaņā ar 1.C pielikumā ietverto paraugu.

2.   Ja muitas dienests konstatē, ka pieteikumā nav ietverti visi nepieciešamie dati, muitas dienests 30 kalendāro dienu laikā no pieteikuma saņemšanas pieprasa atzītajam komersantam sniegt attiecīgo informāciju, pamatojot šādu pieprasījumu.

14.l panta 1. punktā un 14.o panta 2. punktā minētos termiņus sāk skaitīt no dienas, kad muitas dienests ir saņēmis visu informāciju, kas vajadzīga, lai apstiprinātu pieteikumu. Muitas dienests informē komersantu, ka pieteikums ir apstiprināts, un paziņo dienu, no kuras sākas minētais termiņš.

14.d pants

1.   Pieteikumu iesniedz vienam no šādām muitas dienestiem:

a)

dalībvalsts muitas dienestam, kurā tiek glabāti pieteikuma iesniedzēja galvenie uzskaites reģistri, kas saistīti ar attiecīgo muitas režīmu, un kurā tiek veikta vismaz daļa to darbību, uz kurām attiecas AEO sertifikāts;

b)

dalībvalsts muitas dienestam, kuram, izmantojot informācijas tehnoloģijas un datortīklus, ir pieejami pieteikuma iesniedzēja datoru sistēmā esošie galvenie uzskaites reģistri, kas saistīti ar attiecīgo muitas režīmu, vai kurā notiek pieteikuma iesniedzēja vispārīgais loģistikas darbs un kurā tiek veikta vismaz daļa darbību, uz ko attiecas AEO sertifikāts.

Pieteikuma iesniedzēja galvenie uzskaites reģistri, kas minēti a) un b) apakšpunktā, ietver uzskaites reģistrus un dokumentāciju, kas ļauj muitas dienestam pārbaudīt un pārraudzīt AEO sertifikāta saņemšanai nepieciešamos nosacījumus un kritērijus.

2.   Ja kompetento muitas dienestu nevar noteikt saskaņā ar 1. punktu, pieteikums jāiesniedz vienā no šādiem muitas dienestiem:

a)

dalībvalsts muitas dienestā, ja tajā tiek glabāti pieteikuma iesniedzēja galvenie uzskaites reģistri, kas saistīti ar attiecīgo muitas režīmu;

b)

dalībvalsts muitas dienestā, ja tajā ir pieejami pieteikuma iesniedzēja galvenie uzskaites reģistri, kas saistīti ar attiecīgo muitas režīmu, kā minēts 1. punkta b) apakšpunktā, un kurā notiek pieteikuma iesniedzēja vispārīgais loģistikas darbs.

3.   Ja daļu attiecīgo reģistru un dokumentācijas glabā citā dalībvalstī, kas nav tās muitas dienesta dalībvalsts, kurai iesniegts pieteikums saskaņā ar 1. vai 2. punktu, pieteikuma iesniedzējs attiecīgi aizpilda 1.C pielikumā aprakstītās pieteikuma veidlapas 13., 16., 17. un 18. aili.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs uztur glabāšanas telpas vai citas telpas dalībvalstī, kas nav muitas dienesta dalībvalsts, kurai iesniegts pieteikums saskaņā ar 1. vai 2. punktu, šo informāciju pieteikuma iesniedzējs sniedz 1.C pielikumā aprakstītās pieteikuma veidlapas 13. ailē, lai atvieglotu šīs dalībvalsts muitas dienestu veikto glabāšanas iekārtu vai citu telpu attiecīgā stāvokļa pārbaudi.

5.   14.m pantā minēto apspriešanās procedūru piemēro gadījumos, kas minēti šā panta 2., 3. un 4. punktā.

6.   Pieteikuma iesniedzējs nodrošina viegli pieejamu centrālo kontaktpunktu vai ieceļ kontaktpersonu no pieteikuma iesniedzēja administrācijas, lai muitas dienestiem būtu pieejama visa informācija, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību AEO sertifikāta izdošanas prasībām.

7.   Pieteikuma iesniedzēji, ciktāl iespējams, iesniedz vajadzīgos datus muitas dienestiem elektroniski.

14.e pants

Dalībvalstis dara zināmu Komisijai to kompetento dienestu sarakstu, kurām jāsūta pieteikumi, un jebkuras turpmākās izmaiņas šajos sarakstos. Komisija pārsūta šādu informāciju citām dalībvalstīm vai dara to pieejamu internetā.

Šie dienesti darbojas arī kā AEO sertifikātu izdevēji muitas dienesti.

14.f pants

Pieteikumu nepieņem šādos gadījumos:

a)

pieteikums neatbilst 14.c un 14.d pantam;

b)

pieteikuma iesniedzējs ir krimināli sodīts par smagu nodarījumu, kas saistīts ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību, vai pieteikuma iesniegšanas brīdī notiek bankrota procedūra;

c)

pieteikuma iesniedzēja likumīgais pārstāvis muitas lietās ir krimināli sodīts par smagu muitas noteikumu pārkāpumu, kas saistīts ar tā likumīgā pārstāvja darbību;

d)

pieteikumu iesniedz trīs gadus pēc AEO sertifikāta atcelšanas, kā paredzēts 14.v panta 4. punktā.

3.   iedaļa

AEO sertifikāta piešķiršanas nosacījumi un kritēriji

14.g pants

Pieteikuma iesniedzējam nav jābūt reģistrētam Kopienas muitas teritorijā šādos gadījumos:

a)

ja starptautiskā nolīgumā, kas noslēgts starp Kopienu un trešo valsti, kurā reģistrēts komersants, ir paredzēta AEO sertifikāta atzīšana un, vajadzības gadījumā, noteikta administratīvā kārtība atbilstošu pārbaužu veikšanai dalībvalsts muitas dienesta vārdā;

b)

ja 14.a panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pieteikumu AEO sertifikāta piešķiršanai iesniedz aviosabiedrība vai kuģošanas sabiedrība, kas nav reģistrēta Kopienā, bet kurai tur ir reģionāls birojs un kura jau gūst priekšrocības no 324.e, 445. vai 448. pantā noteiktajiem vienkāršojumiem.

Pirmās daļas b) apakšpunktā minētajā gadījumā uzskata, ka pieteikuma iesniedzējs ir izpildījis 14.h, 14.i un 14.j pantā izklāstītos nosacījumus, bet tam ir jāizpilda arī 14.k panta 2. punkta nosacījumi.

14.h pants

1.   Dokumentu, kas apstiprina atbilstību Kodeksa 5.a panta 2. punkta pirmajā ievilkumā minētajām muitas prasībām, uzskata par atbilstīgu, ja pēdējo trīs gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas neviena no sekojošām personām nav izdarījusi smagus vai atkārtotus muitas noteikumu pārkāpumus:

a)

pieteikuma iesniedzējs;

b)

par pieteikuma iesniedzēja uzņēmumu atbildīgās personas vai personas, kuras veic uzņēmuma vadības kontroli;

c)

attiecīgā gadījumā pieteikuma iesniedzēja pilnvarotais pārstāvis muitas lietās;

d)

persona, kura pieteikuma iesniedzēja uzņēmumā atbildīga par muitas lietām.

Tomēr dokumentu, kas apliecina atbilstību muitas prasībām, var uzskatīt par atbilstīgu, ja kompetentais muitas dienests uzskata minētos pārkāpumus par nenozīmīgiem saistībā ar muitas darbību skaitu vai apjomu un ja nerodas šaubas par pieteikuma iesniedzēja labticību.

2.   Ja personas, kuras veic pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma vadības kontroli, ir reģistrētas vai atrodas trešā valstī, to atbilstību muitas prasībām muitas dienesti izvērtē, pamatojoties uz uzskaiti un informāciju, kas ir pieejama.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs veic komercdarbību mazāk nekā trīs gadus, tā atbilstību muitas prasībām muitas dienesti izvērtē, pamatojoties uz uzskaiti un informāciju, kas ir pieejama.

14.i pants

Lai ļautu muitas dienestiem konstatēt, vai pieteikuma iesniedzējam ir atbilstoša komercdarbības vadības un, vajadzības gadījumā, transporta uzskaites sistēma, kā minēts Kodeksa 5.a panta 2. punkta otrajā ievilkumā, pieteikuma iesniedzējs pilda šādas prasības:

a)

uztur grāmatvedības sistēmu, kas ir saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, ko lieto dalībvalstīs, kur tiek veikta uzskaite, un kas veicina uz audita pamatotu muitas kontroli;

b)

nodrošina muitas dienestam fizisku vai elektronisku piekļuvi muitas uzskaitei un, vajadzības gadījumā, transporta uzskaitei;

c)

nodrošina loģistikas sistēmu, ar kuras palīdzību tiek diferencētas Kopienas preces un ārpuskopienas preces;

d)

nodrošina administratīvu organizāciju, kas atbilst uzņēmuma veidam un lielumam un kas ir piemērota preču plūsmas vadībai, un nodrošina iekšējas pārbaudes, kurās iespējams noteikt nelikumīgus vai neatbilstīgus darījumus;

e)

vajadzības gadījumā ievieš atbilstīgu apstrādes procedūru atļaujām un pilnvarām, kuras ir saistītas ar tirdzniecības politikas pasākumiem vai lauksaimniecības produktu tirdzniecību;

f)

ievieš attiecīgas procedūras uzņēmuma dokumentācijas un informācijas arhivēšanai un aizsardzībai pret informācijas nozaudēšanu;

g)

nodrošina, lai darbinieki apzinātos vajadzību informēt muitas dienestus, ja tiek konstatēta neatbilstība, kā arī lai tiktu nodibināti atbilstošie kontakti muitas dienestu informēšanai par šādiem gadījumiem;

h)

ievieš attiecīgus informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu pieteikuma iesniedzēja datorsistēmu pret neatļautu ielaušanos sistēmā un nodrošinātu pieteikuma iesniedzēja dokumentācijas saglabāšanu.

Pieteikuma iesniedzējam, kas pieprasa 14.a panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto AEO sertifikātu, nav jāatbilst šī panta pirmās daļas c) punktā noteiktajā prasībām.

14.j pants

1.   Kodeksa 5.a panta 2. punkta trešajā ievilkumā minēto nosacījumu par pieteikuma iesniedzēja maksātspēju uzskata par izpildītu, ja šo maksātspēju var pierādīt par pēdējiem trim gadiem.

Šī panta izpratnē maksātspēja ir labs finansiālais stāvoklis, kas ir pietiekams pieteikuma iesniedzēja saistību izpildei, attiecīgi ņemot vērā saimnieciskā darbības veida iezīmes.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs veic komercdarbību mazāk nekā trīs gadus, tā maksātspēju izvērtē, pamatojoties uz uzskaiti un pieejamo informāciju.

14.k pants

1.   Kodeksa 5.a panta 2. punkta ceturtajā ievilkumā minētos pieteikuma iesniedzēja drošības un drošuma standartus uzskata par atbilstīgiem, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

a)

sertifikātā paredzētajai lietošanai izmantojamās ēkas ir celtas no materiāliem, kas neļauj nelikumīgi tajās iekļūt un nodrošina aizsardzību pret nelikumīgu ielaušanos;

b)

ir ieviesti atbilstošie piekļuves kontroles pasākumi, lai novērstu neatļautu piekļuvi kuģošanas rajoniem, iekraušanas vietām un kravas nodalījumiem;

c)

preču apstrādes pasākumi ietver aizsardzību pret jebkāda materiāla pievienošanu, nomaiņu vai zaudēšanu un manipulācijām ar kravas vienībām;

d)

vajadzības gadījumā ir ieviestas procedūras ievešanas un/vai izvešanas atļauju apstrādei saistībā ar aizliegumiem un ierobežojumiem un šo preču atšķiršanai no citām precēm;

e)

pieteikuma iesniedzējs īsteno pasākumus, kas nodrošina tā tirdzniecības partneru skaidru identificēšanu, lai nodrošinātu starptautisko piegādes ķēdi;

f)

pieteikuma iesniedzējs, ciktāl atļauj tiesību akti, veic topošo darbinieku, kuri ieņems no drošības viedokļa jutīgus amatus, drošības pārbaudes, kā arī nodrošina periodiskas personu iepriekšējās darbības pārbaudes;

g)

pieteikuma iesniedzējs nodrošina, ka tā attiecīgais personāls aktīvi iesaistās drošības izpratnes programmās.

2.   Ja aviosabiedrība vai kuģošanas sabiedrība, kura nav reģistrēta Kopienā, bet kuras reģionālais birojs ir Kopienā un kura gūst priekšrocības no 324.e, 445. vai 448. pantā noteiktajiem vienkāršojumiem, iesniedz pieteikumu 14.a panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta saņemšanai, tai ir jāatbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

a)

tai jābūt starptautiski atzīta drošības un/vai drošuma sertifikāta, kas izdots uz attiecīgo transporta nozaru reglamentējošo starptautisko konvenciju pamata, turētājai;

b)

tai jābūt pilnvarotajam pārstāvim, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2320/2002 (3), un jāatbilst prasībām, kas izklāstītas Komisijas Regulā (EK) Nr. 622/2003 (4);

c)

tai jābūt tāda sertifikāta turētājai, kas izdots valstī ārpus Kopienas muitas teritorijas, ja starp Kopienu un šo trešo valsti noslēgtais divpusējais nolīgums paredz šī sertifikāta atzīšanu šajā nolīgumā noteiktajā apjomā un saskaņā ar minētā nolīguma noteikumiem.

Ja aviosabiedrība vai kuģošanas sabiedrība ir šī punkta a) apakšpunktā minētā sertifikāta turētāja, tad tā atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem. Izdevējs muitas dienests uzskata, ka 1. punktā izklāstītie kritēriji ir izpildīti ar nosacījumu, ka starptautiskā sertifikāta izdošanas kritēriji ir identiski vai salīdzināmi ar tiem kritērijiem, kas izklāstīti 1. punktā.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts Kopienā un ir Regulā (EK) Nr. 2320/2002 minētais pilnvarotais pārstāvis, kā arī atbilst Regulā (EK) Nr. 622/2003 noteiktajām prasībām, 1. punktā izklāstītos kritērijus uzskata par izpildītiem attiecībā uz telpām, kuru lietošanai iegūts pilnvarotā pārstāvja statuss.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs, kurš ir reģistrēts Kopienā, ir starptautiski atzīta uz starptautisko konvenciju pamata izdota drošības un/vai drošuma sertifikāta turētājs, uz Kopienas tiesību aktu pamata izdota Eiropas drošības un/vai drošuma sertifikāta turētājs, Starptautiskās Standartizācijas organizācijas starptautiskā standarta sertifikāta vai Eiropas Standartu organizācijas Eiropas standarta sertifikāta turētājs, 1. punktā izklāstītos kritērijus uzskata par izpildītiem, ja minēto sertifikātu izdošanas kritēriji ir identiski vai salīdzināmi ar šajā regulā noteiktajiem.

4.   iedaļa

AEO sertifikātu izdošanas kārtība

14.l pants

1.   Izdevējs muitas dienests piecu darba dienu laikā no dienas, kad tā saņēma pieteikumu, saskaņā ar 14.c pantu, par to ziņo visu pārējo dalībvalstu muitas dienestiem, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu.

2.   Ja jebkuras citas dalībvalsts muitas dienesta rīcībā ir nozīmīga informācija, kuras dēļ sertifikātu varētu nepiešķirt, tas šo informāciju dara zināmu izdevējam muitas dienestam 35 kalendāro dienu laikā pēc 1. punktā paredzētās paziņošanas dienas, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu.

14.m pants

1.   Ja sertifikāta izdevējs muitas dienests nevar veikt viena vai vairāku 14.g līdz 14.k pantā izklāstīto kritēriju pārbaudi vai nu informācijas trūkuma dēļ, vai arī ja tai nav iespējas to pārbaudīt, ir vajadzīga savstarpēja dalībvalstu muitas dienestu apspriede. Šādos gadījumos dalībvalstu muitas dienesti apspriešanos veic 60 kalendāro dienu laikā, sākot ar dienu, kad izdevējs muitas dienests dara zināmu informāciju, lai atļautu izdot AEO sertifikātu vai noraidītu pieteikumu 14.o panta 2. punktā noteiktajos termiņos.

Ja muitas dienests, ar kuru pieprasīta apspriede, neatbild 60 kalendāro dienu laikā, dienests, kas pieprasījis apspriedi, uz tā muitas dienesta, kuram tika prasīta apspriede, atbildību un rēķina, var pieņemt, ka kritēriji, par kuriem tika prasīta apspriede, ir izpildīti. Šo laika posmu var pagarināt, ja pieteikuma iesniedzējs veic korekcijas, lai izpildītu minētos kritērijus, un ziņo par to muitas dienestam, kas pieprasījis apspriedi, un muitas dienestam, ar kuru pieprasīta apspriede.

2.   Ja pēc 14.n pantā paredzētās pārbaudes muitas dienests, ar ko ir veikta apspriede, konstatē, ka pieteikuma iesniedzējs neizpilda vienu vai vairākus kritērijus, tad tas nosūta atbilstoši dokumentētus rezultātus izdevējam muitas dienestam, un šis dienests pieteikumu noraida. Piemēro 14.o panta 4., 5. un 6. punktu.

14.n pants

1.   Izdevējs muitas dienests veic 14.g līdz 14.k pantā paredzēto sertifikāta izdošanai noteikto nosacījumu un kritēriju izpildes vai neizpildes pārbaudi. 14.k pantā izklāstīto kritēriju pārbaudi veic visām telpām, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēja ar muitu saistīto darbību. Pārbaudi un tās rezultātus dokumentē muitas dienests.

Ja liela telpu skaita gadījumā sertifikāta izdošanas termiņa dēļ nav iespējams pārbaudīt visas attiecīgās telpas, bet muitas dienestam nav šaubu, ka pieteikuma iesniedzējs nodrošina drošības standartus, kādi parasti tiek piemēroti visās tā telpās, tā var nolemt pārbaudīt reprezentatīvu daļu minēto telpu.

2.   Izdevējs muitas dienests var pieņemt eksperta sniegtus secinājumus būtiskajās jomās, kas minētas 14.i, 14.j un 14.k pantā, attiecībā uz nosacījumiem un kritērijiem, kas attiecīgi izklāstīti šajos pantos. Eksperts nedrīkst būt saistīts ar pieteikuma iesniedzēju.

14.o pants

1.   Izdevējs muitas dienests izdod AEO sertifikātu saskaņā ar 1.D pielikumā izklāstīto paraugu.

2.   AEO sertifikātu izdod 90 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas saskaņā ar 14.c pantu. Ja muitas dienests nevar ievērot termiņu, šo laika posmu var pagarināt vēl par 30 kalendārām dienām. Šādos gadījumos muitas dienests informē pieteikuma iesniedzēju par pagarināšanas iemesliem pirms 90 kalendāro dienu termiņa beigām.

3.   2. punkta pirmajā teikumā noteikto termiņu var pagarināt arī, ja kritēriju pārbaudes laikā pieteikuma iesniedzējs veic korekcijas, lai izpildītu šos kritērijus, un ziņo par to kompetentajam dienestam.

4.   Ja saskaņā ar 14.l, 14.m un 14.n punktu veiktās pārbaudes rezultātā pieteikums būtu jānoraida, izdevējs muitas dienests par to ziņo pieteikuma iesniedzējam un dod tam iespēju atbildēt 30 kalendāro dienu laikā, pirms pieteikums tiek noraidīts. 2. punkta pirmajā teikumā noteikto termiņu attiecīgi aptur.

5.   Pieteikuma noraidīšanas rezultātā netiek automātiski atceltas saskaņā ar muitas noteikumiem izdotās pašreizējās atļaujas.

6.   Ja pieteikums tiek noraidīts, muitas dienests informē pieteikuma iesniedzēju par pamatojumu, uz kā balstīts lēmums. Lēmumu par noraidīšanu pieteikuma iesniedzējam paziņo 2., 3. un 4. punktā noteiktajos termiņos.

14.p pants

Izdevējs muitas dienests piecu darba dienu laikā informē pārējo dalībvalstu muitas dienestus, ka ir izdots AEO sertifikāts, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu. Informāciju sniedz tādā pašā termiņā arī tad, ja pieteikums tiek noraidīts.

2.   NODAĻA

AEO sertifikātu tiesiskās sekas

1.   iedaļa

Vispārīgie noteikumi

14.q pants

1.   AEO sertifikāts stājas spēkā desmitajā darba dienā pēc tā izdošanas dienas.

2.   AEO sertifikātu atzīst visās dalībvalstīs.

3.   AEO sertifikāta derīguma termiņš nav ierobežots.

4.   Muitas dienesti pārrauga atzītā komersanta atbilstību izpildāmajiem nosacījumiem un kritērijiem.

5.   Izdevējs muitas dienests atkārtotu nosacījumu un kritēriju novērtējumu veic šādos gadījumos:

a)

ja attiecīgajos Kopienas tiesību aktos ir būtiskas izmaiņas;

b)

ja ir pamatota norāde, ka atzītais komersants vairs neizpilda attiecīgos nosacījumus un kritērijus.

Ja AEO sertifikāts izdots pieteikuma iesniedzējam, kas veic komercdarbību mazāk nekā trīs gadus, pirmā gada laikā ir jāveic stingra uzraudzība.

Piemēro 14.n panta 2. punktu.

Atkārtotā novērtējuma rezultātus dara pieejamus visu dalībvalstu muitas dienestiem, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu.

2.   iedaļa

Atzītā komersanta statusa apturēšana

14.r pants

1.   Atzītā komersanta statusu izdevējs muitas dienests var apturēt šādos gadījumos:

a)

ja konstatē neatbilstību AEO sertifikāta turēšanas nosacījumiem vai kritērijiem;

b)

ja muitas dienestiem ir pamatots iemesls uzskatīt, ka atzītais komersants ir izdarījis pārkāpumu, par kuru var uzsākt kriminālprocesu, un ja tas ir saistīts ar muitas noteikumu pārkāpšanu.

Tomēr pirmās daļas b) apakšpunktā minētajā gadījumā muitas dienests var pieņemt lēmumu neapturēt atzītā komersanta statusu, ja tā uzskata, ka pārkāpums ir nenozīmīgs saistībā ar muitas darbību skaitu vai apjomu un ja nerodas šaubas par atzītā komersanta labticību.

Pirms šāda lēmuma pieņemšanas muitas dienesti šo slēdzienu dara zināmu attiecīgajam atzītajam komersantam. Attiecīgajam atzītajam komersantam ir tiesības labot situāciju un/vai izklāstīt savu viedokli 30 kalendāro dienu laikā no slēdziena saņemšanas dienas.

Tomēr, ja draudu rakstura vai pakāpes dēļ to pieprasa iedzīvotāju drošība un drošums, sabiedrības veselība vai vides aizsardzība, atzītā komersanta statuss tiek apturēts nekavējoties. Muitas dienests, kas aptur atzītā komersanta statusu, nekavējoties par to ziņo pārējo dalībvalstu muitas dienestiem, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu, lai tie varētu attiecīgi rīkoties.

2.   Ja AEO sertifikāta turētājs nelabo 1. punkta pirmās daļas a) punktā minēto situāciju 30 kalendāro dienu laikā, kā minēts 1. punkta trešajā daļā, kompetentais muitas dienests paziņo attiecīgajam atzītajam komersantam, ka atzītā komersanta statuss tiek apturēts uz 30 kalendāro dienu ilgu laika posmu, lai dotu iespēju atzītajam komersantam veikt vajadzīgos pasākumus situācijas nokārtošanai. Paziņojumu, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu, nosūta arī pārējo dalībvalstu muitas dienestiem.

3.   Ja AEO sertifikāta turētājs ir veicis 1. punkta pirmās daļas b) punktā minēto darbību, izdevējs muitas dienests aptur atzītā komersanta statusu uz laiku, kamēr notiek tiesvedība. Tā par to informē sertifikāta turētāju. Paziņojumu, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu, nosūta arī pārējo dalībvalstu muitas dienestiem.

4.   Izdevējs muitas dienests aptur atzītā komersanta statusu uz turpmākām 30 kalendārajām dienām, ja attiecīgais komersants nevar labot situāciju 30 kalendāro dienu laikā, bet var pierādīt, ka spēj izpildīt nosacījumus, ja apturēšanas periods tiek pagarināts.

14.s pants

1.   Apturēšana neietekmē tās muitas procedūras, kas sāktas pirms sertifikāta apturēšanas dienas un vēl nav pabeigtas.

2.   Apturēšana automātiski neietekmē atļauju, kas piešķirta, neatkarīgi no AEO sertifikāta, ja vien apturēšanas iemesli nav būtiski arī piešķirto atļauju gadījumā.

3.   Apturēšana automātiski neietekmē nekādu atļauju izmantot tos muitas vienkāršojumus, kas piešķirti, pamatojoties uz AEO sertifikātu, un attiecībā uz ko nosacījumi joprojām ir izpildīti.

4.   14.a panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta gadījumā, ja attiecīgais atzītais komersants nevar nodrošināt 14.k pantā aprakstīto nosacījumu izpildi, atzītā komersanta statusu aptur daļēji un pēc atzītā komersanta lūguma izdod jaunu AEO sertifikātu, kā minēts 14.a panta 1. punkta a) apakšpunktā.

14.t pants

1.   Kad attiecīgais komersants atbilstīgi muitas dienestu prasībām ir veicis vajadzīgos pasākumus, lai atbilstu nosacījumiem un kritērijiem, kuriem atzītajam komersantam jāatbilst, izdevējs muitas dienests atceļ apturēšanu un par to informē attiecīgo atzīto komersantu un pārējo dalībvalstu kompetentos muitas dienestus. Apturēšanu var atcelt pirms 14.r panta 2. vai 4. punktā noteiktā termiņa beigām.

14.s panta 4. punktā minētās situācijas gadījumā muitas dienests, kurš veic minēto apturēšanu, atjauno apturēto sertifikātu. Tā attiecīgi atceļ AEO sertifikātu, kas minēts 14.a panta 1. punkta a) apakšpunktā.

2.   Ja attiecīgais komersants neveic vajadzīgos pasākumus 14.r panta 2. vai 4. punktā paredzētajā apturēšanas laika posmā, izdevējs muitas dienests atceļ AEO sertifikātu un nekavējoties ziņo pārējo dalībvalstu muitas dienestiem, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu.

14.s panta 4. punktā minētajā situācijā sākotnējo sertifikātu atceļ un derīgs ir tikai jaunais AEO sertifikāts, kas minēts 14.a panta 1. punkta a) apakšpunktā.

14.u pants

1.   Ja atzītais komersants uz laiku nevar nodrošināt jebkura no 14.a pantā minētajiem kritērijiem izpildi, viņš var pieprasīt atzītā komersanta statusa apturēšanu. Šādā gadījumā atzītajam komersantam par to jāpaziņo izdevējam muitas dienestam, norādot arī datumu, kad atkal būs iespējams nodrošināt atbilstību kritērijiem. Viņam arī jāpaziņo izdevējam muitas dienestam par jebkādiem plānotajiem pasākumiem un to termiņu.

Muitas dienests, kurš saņēmis šādu paziņojumu, nekavējoties ziņo pārējo dalībvalstu muitas dienestiem, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu.

2.   Ja atzītais komersants nevar labot situāciju savā paziņojumā noteiktajā laikā, izdevējs muitas dienests var piešķirt šā termiņa pieņemamu pagarinājumu, ja nerodas šaubas par atzītā komersanta godprātīgu rīcību. Par šo pagarinājumu ziņo Komisijai un pārējo dalībvalstu muitas dienestiem, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu.

Visos pārējos gadījumos AEO sertifikātu atceļ, un izdevēja muitas dienests nekavējoties par to ziņo pārējo dalībvalstu muitas dienestiem, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu.

3.   Ja prasītie pasākumi apturēšanas laika posmā netiek veikti, piemēro 14.v pantu.

3.   iedaļa

AEO sertifikāta atcelšana

14.v pants

1.   AEO sertifikātu izdevējs muitas dienests atceļ šādos gadījumos:

a)

ja atzītais komersants neveic pasākumus, kas minēti 14.t panta 1. punktā;

b)

ja atzītais komersants ir izdarījis smagus muitas noteikumu pārkāpumus un nepastāv turpmākas pārsūdzības tiesības;

c)

ja atzītais komersants neveic vajadzīgos pasākumus apturēšanas laika posmā, kas minēts 14.u pantā;

d)

pēc atzītā komersanta pieprasījuma.

Tomēr b) apakšpunktā minētajā gadījumā muitas dienests var izlemt neatcelt AEO sertifikātu, ja tas uzskata, ka pārkāpumi ir nenozīmīgi, ņemot vērā ar muitas operācijām saistīto veikto darbību skaitu vai apjomu un nerada šaubas par atzītā komersanta labticību.

2.   Atcelšana stājas spēkā ar nākamo dienu pēc tās izziņošanas.

14.a panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā AEO sertifikāta gadījumā, ja vien attiecīgais komersants nenodrošina 14.k pantā aprakstīto nosacījumu izpildi, izdevējs muitas dienests sertifikātu atceļ, un tiek izdots jauns AEO sertifikāts, kas minēts 14.a panta 1. punkta a) apakšpunktā.

3.   Izdevējs muitas dienests par AK sertifikāta atcelšanu nekavējoties ziņo pārējo dalībvalstu muitas dienestiem, izmantojot 14.x pantā minēto saziņas sistēmu.

4.   Izņemot 1. punkta c) un d) apakšpunktā aprakstītos gadījumus, komersanti nevar iesniegt jaunu pieteikumu AEO sertifikāta piešķiršanai trīs gadus no atcelšanas dienas.

3.   NODAĻA

Informācijas apmaiņa

14.w pants

1.   Atzītais komersants ziņo izdevējam muitas dienestam par visiem tiem apstākļiem, kas radušies pēc sertifikāta piešķiršanas, kas var ietekmēt tā turpmāko derīgumu vai saturu.

2.   Visa būtiskā informācija, ko saņem izdevējs muitas dienests vai kas ir tā rīcībā, tiek darīta pieejama pārējo dalībvalstu muitas dienestiem, kur atzītais komersants veic ar muitu saistītas darbības.

3.   Ja muitas dienests atceļ īpašu atļauju, kas piešķirta atzītajam komersantam, pamatojoties uz AEO sertifikātu, lai varētu izmantot konkrētus muitas vienkāršojumus, kā paredzēts 260., 263., 269., 272., 276., 277., 282., 283., 313.a un 313.b, 324.a, 324.e, 372. un 454.a un 912.g pantā, tā par to paziņo muitas dienestam, kurš ir izdevis AEO sertifikātu.

14.x pants

1.   Elektroniska informācijas un saziņas sistēma, kādu noteikusi Komisija un muitas dienesti pēc savstarpējas vienošanās, ir jāizmanto informācijas sniegšanai un saziņai starp muitas dienestiem, kā arī Komisijas un komersantu informēšanai.

2.   Komisija un muitas dienesti, izmantojot 1. punktā minēto sistēmu, glabā un nodrošina piekļuvi šādai informācijai:

a)

elektroniski nosūtītiem datiem par pieteikumiem;

b)

informācijai par AEO sertifikātiem un, vajadzības gadījumā, to grozījumiem, atcelšanu vai atzīta komersanta statusa apturēšanu;

c)

visai citai atbilstošai informācijai.

3.   Izdevējs muitas dienests ziņo riska analīzes iestādēm savā dalībvalstī par AEO sertifikāta piešķiršanu, grozīšanu, atcelšanu vai atzīta komersanta statusa apturēšanu. Tas arī informē visus izdevējus dienestus citās dalībvalstīs.

4.   Komisija atzīto komersantu sarakstu var darīt zināmu sabiedrībai, publicējot to internetā pēc iepriekšējas vienošanās ar attiecīgajiem atzītajiem komersantiem. Sarakstu atjaunina.”

4)

I daļas VI sadaļā 1. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

5)

I daļas VI sadaļas 1. nodaļā iekļauj šādu 1. iedaļu:

“1.   iedaļa

Darbības joma

181.b pants

Izņemot gadījumus, kad šajā regulā paredzēts citādi, par visām Kopienas muitas teritorijā ievestām precēm iesniedz kopsavilkuma deklarāciju saskaņā ar Kodeksa 36.a pantu, turpmāk tekstā – “ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

181.c pants

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija nav jāiesniedz par šādām precēm:

a)

elektroenerģiju;

b)

precēm, ko ieved pa cauruļvadiem;

c)

vēstulēm, pastkartēm un iespieddarbiem, tostarp elektroniskajiem informācijas nesējiem;

d)

precēm, ko pārvadā saskaņā ar Pasaules Pasta savienības konvenciju;

e)

precēm, uz kurām attiecas muitas deklarācijas atbilstīgi citiem tiesību aktiem saskaņā ar 230., 232. un 233. pantu;

f)

precēm, kas ir ceļotāju personīgajā bagāžā;

g)

precēm, attiecībā uz kurām pieļaujama mutiska muitas deklarācija saskaņā ar 225., 227. un 229. panta 1. punktu;

h)

precēm, uz kurām attiecas ATA un CPD karnetes;

i)

precēm, ko pārvadā saskaņā ar 302. veidlapu, kā paredzēts Ziemeļatlantijas līguma valstu Pušu Konvencijā par to karaspēka vienību tiesisko statusu, kas parakstīta 1951. gada 19. jūnijā Londonā;

j)

precēm, ko regulārā kuģu satiksmē pārvadā kuģi, kuriem ir attiecīgās atļaujas saskaņā ar 313.b pantu;

k)

precēm, kurām ir atbrīvojumi saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām, 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām vai citām konsulārām konvencijām, vai saskaņā ar 1969. gada 16. decembra Ņujorkas konvenciju par īpašām misijām.

Tomēr pirmās daļas e), f) un g) punktā noteiktajos gadījumos ir jāiesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarācija, ja preces jānovieto pagaidu glabāšanā. Piemēro 184.c panta pirmās daļas noteikumus.

181.d pants

Ja starptautiskā nolīgumā starp Kopienu un trešo valsti paredzēta izvedējā valstī veikto drošības pārbaužu atzīšana, piemēro minētajā nolīgumā izklāstītos noteikumus.”

6)

182. pantu svītro.

7)

I daļas VI sadaļā 2. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

8)

Regulas 183. pantu aizstāj ar šādu:

“183. pants

1.   Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju aizpilda elektroniski. Tajā iekļauj tos 30.A pielikumā izklāstītos datus, kam jābūt iekļautiem šādā deklarācijā, un šo deklarāciju aizpilda saskaņā ar šajā pielikumā sniegtajiem paskaidrojumiem.

Ievešanas kopsavilkuma deklarāciju autentificē persona, kas to sagatavo.

Regulas 199. panta 1. punktu piemēro pēc analoģijas.

2.   Muitas dienesti atļauj ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegt papīra formātā tikai vienā no šādiem gadījumiem:

a)

muitas dienestu datorizētā sistēma nedarbojas;

b)

personas, kura iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas.

Šādām rakstiskām ievešanas kopsavilkuma deklarācijām, vajadzības gadījumā, pievieno kravas sarakstus vai citus atbilstīgus sarakstus, kā arī tajās ietver datus, kas noteikti 30.A pielikumā raksturotajās ievešanas kopsavilkuma deklarācijās.

3.   Muitas dienesti pēc savstarpējas vienošanās izstrādā kārtību, kas jāievēro 2. punkta pirmās daļas a) punktā minētajā gadījumā.

4.   2. punkta pirmās daļas b) punktā minētās rakstiskās ievešanas kopsavilkuma deklarācijas izmantošanu apstiprina muitas dienesti.

Rakstisko ievešanas kopsavilkuma deklarāciju paraksta persona, kas to sagatavo.

5.   Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas muitas dienesti reģistrē nekavējoties pēc to saņemšanas.”

9)

Iekļauj šādu 183.a līdz 183.d pantu:

“183.a pants

1.   Saskaņā ar tranzīta procedūru sniegtos datus var izmantot kā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, ja tiek pildīti šādi nosacījumi:

a)

preces ieved Kopienas muitas teritorijā saskaņā ar tranzīta procedūru;

b)

tranzīta datu apmaiņa notiek, izmantojot informācijas tehnoloģijas un datortīklus;

c)

dati ietver visu informāciju, kas jānorāda ievešanas kopsavilkuma deklarācijā.

2.   Ja ar tranzīta datiem, kuros ir ietverta vajadzīgā informācija, apmainās 184.a pantā noteiktajā termiņā, 183. panta prasības uzskata par ievērotām, pat ja preces ir izlaistas tranzītam ārpus Kopienas muitas teritorijas.

183.b pants

Kombinētā transporta gadījumā, ja aktīvais transportlīdzeklis, kas iebrauc Kopienas muitas teritorijā, tikai pārvadā citu aktīvo transportlīdzekli, saistība iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju ir jāuzņemas komersantam, kurš ir atbildīgs par šo otro transporta līdzekli.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas termiņam ir jāatbilst termiņam, ko piemēro aktīvajam transporta līdzeklim, kurš šķērso robežu, kā precizēts 184.a pantā.

183.c pants

Jūras vai gaisa transporta gadījumā, ja tiek izmantots kuģis, ar kuru noslēgta vienošanās, par ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanu atbildīga ir persona, kura noslēgusi vienošanos un kura izdevusi preču pavadzīmi vai gaisa kravas pavadzīmi par preču faktisko pārvadāšanu kuģī vai lidmašīnā saskaņā ar vienošanos.

183.d pants

1.   Regulas 183.b un 183.c pantā minētajos gadījumos aktīvā transportlīdzekļa vadītājam, iebraucot Kopienas muitas teritorijā, jāiesniedz paziņojums ievešanas muitas iestādei par preču pienākšanu, uzskaitot visus sūtījumus, kuri pārvadāti attiecīgajā transporta līdzeklī.

Paziņojumā par preču pienākšanu jānorāda robežu šķērsojošā aktīvā transportlīdzekļa identitāte, kā arī par katru sūtījumu jāsniedz šāda informācija:

a)

tās personas identitāte, kas atbildīga par preču pārvadāšanu, iebraucot muitas teritorijā;

b)

personas, kura iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, identitāte;

c)

iekraušanas vieta;

d)

izkraušanas vieta;

e)

unikālais sūtījuma atsauces numurs, transporta pavadzīmes numurs vai preču pavadzīmes/gaisa transporta pavadzīmes numurs;

f)

vajadzības gadījumā jānorāda transporta līdzekļu identitāte vai konteinerkravu transporta gadījumā iekārtas identifikācijas numurs.

Paziņojums par preču pienākšanu jāiesniedz tādā pašā formātā, izmantojot tādus pašus līdzekļus kā tos, kas izmantoti, iesniedzot ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, vai arī tas jāiesniedz komerciāla, ostas vai transporta manifesta vai kravas saraksta veidā ar noteikumu, ka tajā ietverti vajadzīgie dati, un to pieņemamā veidā iesniedz ievešanas muitas iestādes amatpersonām.

2.   Gadījumos, kas nav minēti 183.b un 183.c pantā, kad ievešanas kopsavilkuma deklarācija tām precēm, kas pārvadātas transportlīdzeklī, kas iebrauc Kopienas muitas teritorijā, ir jāiesniedz personai, kas nav attiecīgā transportlīdzekļa vadītājs, minētais vadītājs var iesniegt paziņojumu par preču pienākšanu ievešanas muitas iestādes amatpersonām.

Paziņojumā par preču pienākšanu jānorāda tā transportlīdzekļa identitāte, kas šķērso robežu. Attiecībā uz katru sūtījumu jānorāda šāda informācija:

a)

tās personas identitāte, kas iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju;

b)

iekraušanas vieta;

c)

izkraušanas vieta;

d)

unikālais sūtījuma atsauces numurs, transporta pavadzīmes numurs vai preču pavadzīmes/gaisa transporta pavadzīmes numurs;

e)

konteinerkravu transporta gadījumā iekārtas identifikācijas numurs.

3.   Paziņojumu, kas minēts 1. un 2. punktā iesniedz līdz termiņam, kas piemērojams transportlīdzekļa veidam, kā izklāstīts 184.a pantā.

Tomēr attiecībā uz transportu, uz kuru atsauce izdarīta 184.a panta 1. punkta a) apakšpunktā, paziņojums jāiesniedz vismaz 24 stundas pirms preču ievešanas Kopienas muitas teritorijā.

4.   Regulas 183. pantu pēc analoģijas piemēro paziņojumiem par preču pienākšanu.”

10)

184. panta 1. punktā frāzi “183. panta 1. punktā” aizstāj ar “183. panta 1. un 2. punktā”.

11)

I daļas VI sadaļas 1. nodaļai pievieno šādu 3. un 4. iedaļu:

“3.   iedaļa

Termiņi

184.a pants

1.   Jūras transporta gadījumā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ievešanas muitas iestādē šādos termiņos:

a)

kravai konteineros, izņemot gadījumus, kad piemēro c) vai d) apakšpunktu, vismaz 24 stundas pirms iekraušanas iziešanas ostā;

b)

vienotai/sadalītai beramai (nefasētai) kravai vismaz četras stundas pirms iebraukšanas pirmajā ostā, kas atrodas Kopienas muitas teritorijā;

c)

pārvadājumiem starp Grenlandi, Farēru salām, Seūtu, Meliļu, Norvēģiju, Islandi vai ostām, kas atrodas Baltijas jūrā, Ziemeļu jūrā, Melnajā jūrā vai Vidusjūrā, visām Marokas ostām, kā arī Kopienas muitas teritorijā, izņemot Francijas aizjūras departamentus, Azoru salas, Madeiru un Kanāriju salas, vismaz divas stundas pirms iebraukšanas pirmajā ostā, kas atrodas Kopienas muitas teritorijā;

d)

pārvadājumiem gadījumos, kas nav minēti c) apakšpunktā, kurus veic starp teritoriju, kas atrodas ārpus Kopienas muitas teritorijas un Francijas aizjūras departamentiem, Azoru salām, Madeiru vai Kanāriju salām, ja šādu pārvadājumu ilgums ir mazāks par 24 stundām, vismaz divas stundas pirms iebraukšanas pirmajā ostā, kas atrodas Kopienas muitas teritorijā.

2.   Gaisa satiksmes gadījumā minēto ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ievešanas muitas iestādei šādos termiņos:

a)

tuvajiem reisiem vismaz līdz faktiskajam lidmašīnas pacelšanās laikam;

b)

tālajiem reisiem vismaz četras stundas pirms ielidošanas pirmajā lidostā, kas atrodas Kopienas muitas teritorijā.

Šajā punktā “tuvie reisi” ir reisi, kuru ilgums ir mazāks nekā četras stundas no pēdējās izlidošanas lidostas trešā valstī līdz ielidošanai pirmajā Kopienas lidostā. Visus pārējos reisus uzskata par tālajiem reisiem.

3.   Dzelzceļa un iekšzemes ūdeņu transporta gadījumā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ievešanas muitas iestādei vismaz divas stundas pirms iebraukšanas ievešanas muitas iestādē Kopienas muitas teritorijā.

4.   Autotransporta gadījumā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz ievešanas muitas iestādei vismaz vienu stundu pirms iebraukšanas ievešanas muitas iestādē Kopienas muitas teritorijā.

5.   Ja ievešanas kopsavilkuma deklarāciju neiesniedz, izmantojot datu apstrādes tehniku, 1. punkta c) un d) apakšpunktā, 2. punkta a) apakšpunktā un 3. un 4. punktā noteiktais termiņš ir vismaz četras stundas.

6.   Ja muitas dienestu datorizētā sistēma uz laiku nedarbojas, joprojām piemēro 1. līdz 4. punktā minētos termiņus.

184.b pants

184.a panta 1. līdz 4. punktā minētos termiņus nepiemēro šādos gadījumos:

a)

ja starptautiski nolīgumi starp Kopienu un citām valstīm paredz drošības pārbaužu atzīšanu, kā minēts 181.d pantā;

b)

ja starptautiskos nolīgumos starp Kopienu un trešām valstīm prasīts nodrošināt informācijas apmaiņu ar deklarācijas datiem citā termiņā, nekā minēts 184.a panta 1. līdz 4. punktā;

c)

nepārvaramās varas gadījumos.

184.c pants

Ja tiek konstatēts, ka par muitai uzrādītajām precēm, par kurām jāiesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarācija, nav iesniegta šāda deklarācija, persona, kas ievedusi preces vai kas uzņēmusies atbildību par preču ievešanu Kopienas muitas teritorijā, nekavējoties iesniedz šādu ievešanas kopsavilkuma deklarāciju.

Ja komersants iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju pēc 184.a pantā paredzētajiem termiņiem, tas neliedz piemērot sankcijas, kas noteikti valsts tiesību aktos.

4.   iedaļa

Riska analīze

184.d pants

1.   Ievešanas muitas iestāde, saņemot ievešanas kopsavilkuma deklarācijā ietverto informāciju, galvenokārt drošības un drošuma nolūkā veic atbilstošu riska analīzi pirms preču pienākšanas Kopienas muitas teritorijā.

Ja ievešanas kopsavilkuma deklarācija ir iesniegta muitas iestādē, kas nav ievešanas muitas iestāde, un dati ir darīti pieejami saskaņā ar Kodeksa 36.a panta 2. punktu un 36.c panta 1. punkta otro daļu, ievešanas muitas iestādes amatpersonas vai nu ņem vērā šīs citas muitas iestādes veiktās riska analīzes rezultātus, vai arī ņem vērā rezultātus, kas iegūti, pašiem veicot riska analīzi.

2.   Muitas dienesti pabeidz riska analīzi pirms preču pienākšanas ar nosacījumu, ka ir ievēroti attiecīgie termiņi, kas noteikti 184.a pantā. Tomēr attiecībā uz precēm, kuras pārvadātas, izmantojot 184.a panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto satiksmes veidu, muitas dienesti riska analīzi pabeidz 24 stundu laikā no ievešanas kopsavilkuma deklarācijas saņemšanas. Gadījumos, kad minētā analīze ļauj muitas dienestiem pamatoti uzskatīt, ka preču nonākšana Kopienas muitas teritorijā tik ļoti apdraudētu Kopienas drošību un drošumu, ka vajadzīga tūlītēja iejaukšanās, muitas dienesti paziņo personai, kas iesniegusi ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, vai arī personai, kura atbildīga par preču nogādāšanu Kopienas muitas teritorijā, ka preces nedrīkst izkraut. Paziņojumu sniedz 24 stundu laikā no ievešanas kopsavilkuma deklarācijas saņemšanas.

3.   Ja Kopienas muitas teritorijā ieved preces, uz kurām saskaņā ar 181.c panta a) līdz i) punktu neattiecas prasība iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, riska analīzi veic, kad preces tiek uzrādītas, pamatojoties uz muitas deklarāciju, kas attiecas uz uzrādītajām precēm.

4.   Preces, kas uzrādītas muitai, var izlaist, piemērojot tām muitošanas vai izmantošanas režīmu, tiklīdz tām veikta riska analīze, ja tās rezultāti paredz šādu izlaišanu.

184.e pants

Ja kuģim vai lidmašīnai Kopienas muitas teritorijā jāpiestāj vairāk nekā vienā ostā vai lidostā ar nosacījumu, ka tie līdz tam nepiestāj nevienā ostā vai lidostā ārpus Kopienas muitas teritorijas, pirmajā Kopienas ostā vai lidostā iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju par visām pārvadātajām precēm. Muitas dienesti šajā pirmajā ievešanas ostā vai lidostā drošības un drošuma nolūkā veic riska analīzi visām pārvadātajām precēm. Precēm, kuras tiek izkrautas šajā ostā vai lidostā, var veikt papildu riska analīzi.

Ja tiek noteikts risks, pirmās ievešanas ostas vai lidostas muitas iestāde atkarībā no draudu pakāpes vai nu pati veic aizliedzošu darbību kravu gadījumā, kuras identificētas kā kravas, kas rada tik nopietnu apdraudējumu, ka vajadzīga tūlītēja iejaukšanās, vai arī nodod riska analīzes rezultātus maršrutā nākamajām ostām vai lidostām.

Ja Kopienas muitas teritorijā maršrutā ir vairākas ostas vai lidostas, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz tikai par attiecīgajā ostā vai lidostā izkraujamajām precēm. Regulas 184.a panta 1. un 2. punktā noteikto termiņu nepiemēro.

184.f pants

Ja preces iekrauj ostā Kopienas muitas teritorijā izkraušanai citā Kopienas ostā un tās pārvadā kuģis, kam maršrutā ir tikai minētās ostas, starp tām nepiestājot nevienā ostā ārpus Kopienas teritorijas, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju par šīm precēm pieprasa tikai tajā Kopienas ostā, kurā tās jāizkrauj. 184.a panta 1. punktā noteikto termiņu nepiemēro.”

12)

I daļas VI sadaļas 3. nodaļā virsrakstu aizstāj ar šādu:

13)

186. pantu aizstāj ar šādu:

“186. pants

1.   Ja preces tiek uzrādītas muitai saskaņā ar Kodeksa 40. pantu, uzskata, ka tās atrodas pagaidu glabāšanā, un muitas dienesti patur ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, lai pārbaudītu, ka precēm, uz kurām tā attiecas, piemēro muitošanas vai izmantošanas režīmu. Piemērojot Kodeksa 49. pantu, ievešanas kopsavilkuma deklarāciju uzskata par iesniegtu preču uzrādīšanas dienā.

2.   Ja muitas deklarācija ir iesniegta ievešanas muitas iestādē kā ievešanas kopsavilkuma deklarācija saskaņā ar Kodeksa 36.c pantu, muitas dienesti muitas deklarāciju pieņem preču uzrādīšanas brīdī un precēm nekavējoties var piemērot deklarēto procedūru saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti šai procedūrai.

3.   Piemērojot 1. un 2. punktu, ja ārpuskopienas preces, kuras pārvieto no nosūtīšanas muitas iestādes, piemērojot tranzīta procedūru, uzrāda galamērķa muitas iestādei Kopienas muitas teritorijā, galamērķa muitas iestādēm paredzēto tranzīta deklarāciju uzskata par ievešanas kopsavilkuma deklarāciju īslaicīgas glabāšanas vajadzībām.”

14)

187. pantā frāzi “44. panta 2) punktā” aizstāj ar “36.b panta 3) punktā”.

15)

Iekļauj šādu 187.a pantu:

“187.a pants

1.   Muitas dienesti atļauju pārbaudīt preces saskaņā ar Kodeksa 42. pantu var piešķirt personai, kura saskaņā ar muitas noteikumiem ir pilnvarota precēm piemērot muitošanas vai izmantošanas režīmu pēc šīs personas mutiska lūguma. Tomēr muitas dienesti, ņemot vērā konkrētos apstākļus, var uzskatīt, ka vajadzīgs rakstisks lūgums.

2.   Paraugu ņemšanu muitas dienesti atļauj vienīgi pēc 1. punktā minētās personas rakstiska lūguma.

3.   Rakstisko lūgumu var sastādīt papīra formātā vai elektroniski. Attiecīgā persona to paraksta vai autentificē un iesniedz attiecīgajiem muitas dienestiem. Lūgumā iekļauj šādus datus:

a)

pieprasījuma iesniedzēja vārdu un adresi;

b)

preču atrašanās vietu;

c)

atsauci uz vienu no turpmāk minētajiem:

i)

ievešanas kopsavilkuma deklarāciju;

ii)

iepriekšējo muitas procedūru;

iii)

transportlīdzekļa veidu;

d)

visus pārējos datus, kas vajadzīgi preču identificēšanai.

4.   Muitas dienesti savu lēmumu dara zināmu attiecīgajai personai. Ja tiek pieprasīta paraugu ņemšana, tad minētajā lēmumā norāda paraugam ņemamo preču daudzumu.

5.   Preces pārbauda un paraugus ņem muitas dienestu uzraudzībā, kuras norāda ievērojamās procedūras.

Attiecīgā persona uzņemas visus riskus un sedz izmaksas, kas saistītas ar pārbaudi, paraugu ņemšanu un preču analīzi.

6.   Saistībā ar ņemtiem paraugiem kārto formalitātes, kas nepieciešamas, lai tiem piemērotu muitošanas vai izmantošanas režīmu. Ja pārbaudes rezultātā paraugi tiek iznīcināti vai iet bojā, neuzskata, ka radies muitas parāds.

Visiem atkritumiem vai lūžņiem, kas radušies pārbaudes rezultātā, piemēro ārpuskopienas preču muitošanas vai izmantošanas režīmu.”

16)

I daļas VI sadaļā virsrakstu 4. nodaļai aizstāj ar šādu:

17)

201. pantu aizstāj ar šādu:

“201. pants

1.   Muitas deklarāciju iesniedz vienā no šādām muitas iestādēm:

a)

muitas iestādē, kura atbild par vietu, kur preces uzrādītas vai kur tās jāuzrāda muitai saskaņā ar muitas noteikumiem;

b)

muitas iestādē, kura atbild par tās vietas uzraudzību, kur ir reģistrēts eksportētājs vai kur iesaiņo vai iekrauj eksporta sūtījumam paredzētās preces, izņemot gadījumos, kas minēti 789., 790., 791. un 794. pantā.

Muitas deklarāciju var iesniegt nekavējoties pēc preču uzrādīšanas vai tad, kad preces ir darītas pieejamas muitas dienestiem kontroles veikšanai.

2.   Muitas dienesti var atļaut iesniegt muitas deklarāciju pirms deklarētājs uzrāda preces vai tās ir kļuvušas pieejamas kontrolei tajā muitas iestādē, kur iesniedz muitas deklarāciju vai citā muitas dienestu norādītā muitas iestādē vai vietā.

Muitas dienesti var atkarībā no apstākļiem noteikt termiņu, kādā preces jāuzrāda vai jādara pieejamas. Ja minētajā termiņā preces neuzrāda vai nedara pieejamas, uzskata, ka muitas deklarācija nav iesniegta.

Muitas deklarāciju var pieņemt tikai pēc tam, kad attiecīgās preces ir uzrādītas muitas dienestiem vai atbilstoši muitas dienestu prasībām ir pieejamas pārbaudei.”

18)

212. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja muitas deklarāciju izmanto kā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, ievērojot Kodeksa 36. c panta 1. punktu, minētajā deklarācijā papildus datiem, kas vajadzīgi 37. pielikumā noteiktās īpašās procedūras vajadzībām, jāiekļauj 30.A pielikumā norādītie dati, kam jābūt ievešanas kopsavilkuma deklarācijā.”

19)

216. pantam pievieno šādu daļu:

“Ja no Kopienas muitas teritorijas izvedamām precēm ir nepieciešama muitas deklarācija saskaņā ar Kodeksa 182.b pantu, šai deklarācijai papildus tiem datiem, kas vajadzīgi, lai veiktu saskaņā ar 37. pielikumu noteikto īpašo procedūru, jāiekļauj 30.A pielikumā norādītie dati, kam jābūt izvešanas kopsavilkuma deklarācijā.”

20)

251. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

attiecībā uz citām precēm:

i)

eksporta muitas iestāde ir informēta saskaņā ar 792.a pantu, ka deklarētās preces nav izvestas no Kopienas muitas teritorijas;

ii)

pēc 90 dienām kopš izvešanai paredzēto preču izlaišanas, preces nav izvestas no Kopienas muitas teritorijas vai nav iespējams uzrādīt pietiekamu pierādījumu par šādu preču izvešanu saskaņā ar 792.b panta 2. punktu.”

21)

254. pantu aizstāj ar šādu:

“254. pants

Ja deklarētājs to pieprasa, muitas dienesti var pieņemt deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā, kurās nav iekļauti visi 37. pielikumā minētie dati.

Tomēr šādās deklarācijās iekļauj vismaz tos 30.A pielikumā minētos datus, kam jābūt izklāstītiem nepilnīgā deklarācijā.”

22)

260. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šādā vienkāršotā deklarācijā iekļauj vismaz tos 30.A pielikumā aprakstītos datus, kam jābūt vienkāršotā ievešanas deklarācijā.”

23)

261. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Ja attiecīgā persona ir AEO sertifikāta turētājs, kā minēts 14.a panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktā, muitas dienesti visās dalībvalstīs pārbauda tikai to, vai atzītais komersants deklarē preces laišanai brīvā apgrozībā vienīgi laiku pa laikam. Visas pārējās šā panta 1. un 2. punktā noteiktās prasības uzskata par izpildītām.”

24)

262. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   260. pantā minētajā atļaujā ietver šādus datus:

a)

norāda muitas iestādi(-es), kas ir kompetenta(-as) pieņemt vienkāršotās deklarācijas;

b)

preces, uz kurām atļauja attiecas; un

c)

ietver atsauci uz nodrošinājumu, kas attiecīgajai personai jāiemaksā, lai segtu iespējamo muitas parādu.

Tāpat atļaujā norāda papildu deklarāciju formu un saturu un nosaka termiņus, kādos tās iesniedzamas šādam nolūkam izraudzītam muitas dienestam.”

25)

264. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Ja attiecīgā persona ir AEO sertifikāta turētājs, kas minēts 14.a panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktā, muitas dienesti visās dalībvalstīs pārbauda tikai to, vai atzītais komersants deklarē preces laišanai brīvā apgrozībā vienīgi laiku pa laikam. Visas pārējās 1. un 2. punktā noteiktās prasības uzskata par izpildītām.”

26)

266. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto iegrāmatošanu var aizstāt ar jebkādām citām formalitātēm, kas sniedz līdzīgas muitas dienestu prasītas garantijas. Iegrāmatojumā norāda dienu, kad tas veikts, un tajā ietver vismaz tos datus, kas iekļaujami deklarācijā saskaņā ar ievedumiem piemērojamo vietējās muitošanas procedūru, kā izklāstīts 30.A pielikumā.”

27)

268. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ja deklarētājs to pieprasa, ievešanas muitas iestāde var pieņemt deklarācijas attiecībā uz muitas noliktavas procedūru, kurās nav iekļauti visi 37. pielikumā minētie dati.

Tomēr šajās deklarācijās ir jāiekļauj vismaz tie 30.A pielikumā minētie dati, kas jānorāda nepilnīgā deklarācijā.”

28)

270. pantā pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Ja attiecīgā persona ir AEO sertifikāta turētājs, kas minēts 14.a panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktā, visu dalībvalstu muitas dienesti pārbauda tikai to, vai atzītais komersants precēm piemēro procedūru, vienīgi laiku pa laikam. Visas pārējās 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības uzskata par izpildītām.”

29)

271. pantu aizstāj ar šādu:

“271. pants

269. panta 1. punktā minētajā atļaujā izklāsta procedūras īstenošanas īpašos noteikumus, tostarp norādot ievešanas muitas iestādi(-es), kur veic procedūru.

Nav nepieciešams iesniegt papildu deklarāciju.”

30)

275. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ja deklarētājs to pieprasa, ievešanas muitas iestāde var pieņemt deklarācijas par precēm piemērotām muitas procedūrām ar saimniecisku nozīmi, kas nav izvešana pārstrādei vai muitas noliktavas procedūra, kaut arī deklarācijā nav iekļauti visi dati, kas noteikti 37. pielikumā vai deklarācijai nav pievienoti daži dokumenti, kas minēti 220. pantā.

Tomēr minētajās deklarācijās iekļauj tos datus, kam jābūt iekļautiem nepilnīgā ievešanas deklarācijā, kā izklāstīts 30.A pantā.”

31)

279. pantu aizstāj ar šādu:

“279. pants

1.   Eksporta muitas iestādē veicamās 792. pantā paredzētās formalitātes var vienkāršot saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.

2.   Šai nodaļai piemēro 792. panta 4. punkta, 792.a, 792.b, 793. līdz 793.c panta noteikumus un, vajadzības gadījumā, 796.a līdz 796.e panta noteikumus.”

32)

280. un 281. pantu aizstāj ar šādu:

“280. pants

1.   Ja deklarētājs to pieprasa, eksporta muitas iestāde var pieņemt izvešanas deklarācijas, kurās nav iekļauti visi 37. pielikumā noteiktie dati.

Tomēr minētās deklarācijas iekļauj vismaz tos 30.A pielikumā noteiktos datus, kam jābūt noteiktiem nepilnīgā deklarācijā.

Ja precēm ir jāuzliek izvedmuitas nodokļi vai ja uz tām attiecas kādi citi pasākumi, ko nosaka kopējā lauksaimniecības politika, minētajās izvešanas deklarācijās ietver visu informāciju, kas nepieciešama šo nodokļu vai pasākumu piemērošanai.

2.   Izvešanas deklarācijām pēc analoģijas piemēro 255. līdz 259. pantu.

281. pants

1.   Gadījumos, kad piemēro 789. pantu, papildu deklarāciju var iesniegt tajā muitas iestādē, kura atbild par vietu, kurā eksportētājs ir reģistrēts.

2.   Ja apakšuzņēmējs reģistrēts dalībvalstī, kas nav eksportētāja reģistrācijas valsts, 1. punktu piemēro tikai tad, ja apmaiņa ar prasītajiem datiem noris elektroniski saskaņā ar 4.d pantu.

3.   Nepilnīgajā izvešanas deklarācijā norāda muitas iestādi, kurā paredzēts iesniegt papildu deklarāciju. Muitas iestāde, kas saņēmusi nepilnīgo izvešanas deklarāciju, paziņo nepilnīgās izvešanas deklarācijas datus muitas iestādei, kurā tiks iesniegta papildu deklarācija, kā paredzēts 1. punktā.

4.   Gadījumos, kas minēti 2. punktā, muitas iestāde, kura ir saņēmusi papildu deklarāciju, nekavējoties paziņo papildu deklarācijas datus muitas iestādei, kurā iesniegta nepilnīgā izvešanas deklarācija.”

33)

282. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Vienkāršotā deklarācija iekļauj vismaz tos vienkāršotā deklarācijā ietveramos datus, kas izklāstīti 30.A pielikumā.

255. līdz 259. pantu piemēro pēc analoģijas.”

34)

285. pantu aizstāj ar šādu:

“285. pants

1.   Atzītais eksportētājs, pirms preču izvešanas no 283. pantā minētajām vietām, uzņemas pildīt šādus pienākumus:

a)

par tādu izvešanu savlaicīgi paziņo eksporta muitas iestādei, iesniedzot vienkāršotu izvešanas deklarāciju, kā minēts 282. pantā;

b)

muitas dienestiem iesniedz visus dokumentus, kas nepieciešami preču izvešanai.

2.   Atzītais eksportētājs vienkāršotās izvešanas deklarācijas vietā var iesniegt pilnīgu izvešanas deklarāciju. Šādā gadījumā nepiemēro prasību iesniegt papildu deklarāciju, kas noteikta Kodeksa 76. panta 2. punktā.”

35)

Iekļauj šādu 285.a pantu:

“285.a pants

1.   Muitas dienesti atzītam eksportētājam var nepiemērot prasību iesniegt eksporta muitas iestādei vienkāršotu izvešanas deklarāciju katrā preču izvešanas gadījumā. Šādu atbrīvojumu piešķir vienīgi tad, ja atzītais eksportētājs pilda šādus nosacījumus:

a)

atzītais eksportētājs informē eksporta muitas iestādi par katru izvešanu minētās iestādes norādītajā veidā un formā;

b)

atzītais eksportētājs muitas dienestiem sniedz vai dara pieejamu visu informāciju, ko tās uzskata par nepieciešamu, lai veiktu efektīvu riska analīzi, pirms preces tiek izvestas no 283. pantā minētajām vietām;

c)

atzītais eksportētājs veic minēto preču uzskaiti.

Uzskaiti, kas minēta pirmās daļas c) apakšpunktā, var aizstāt ar citām muitas dienestu pieprasītām formalitātēm, kas nodrošina līdzvērtīgas garantijas. Iegrāmatojumā norāda dienu, kad tas veikts, kā arī sīkāku informāciju, kas nepieciešama preču identifikācijai.

2.   Īpašos apstākļos, ja to nosaka konkrēto preču veids un straujais apgrozījums, muitas dienesti līdz 2009. gada 30. jūnijam atzītajam eksportētājam var nepiemērot prasības, kas izklāstītas 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, ja viņš eksporta muitas iestādei sniedz visu informāciju, ko tas uzskata par vajadzīgu, lai muitas iestāde attiecīgā gadījumā preces varētu pārbaudīt, ja šāda vajadzība rastos, pirms preces tiek izvestas.

Šādā gadījumā preču reģistrēšana atzītā izvedēja uzskaitē tiek pielīdzināta izlaišanai.”

36)

Iekļauj šādu 285.b pantu:

“285.b pants

1.   285.a panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minēto informāciju iesniedz eksporta muitas iestādei termiņos, kas paredzēti 592.b un 592.c pantā.

2.   285.a panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minētā iegrāmatošana ietver vietējās muitošanas procedūrai vajadzīgos datus, kā noteikts 30.A pielikumā.

3.   Muitas dienesti nodrošina 796.a līdz 796.e pantā paredzēto prasību izpildi.”

37)

286. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Pirms sākt preču izvešanu, atzītais izvedējs nodrošina šādu prasību izpildi:

a)

veic 285. vai 285.a pantā minētās procedūras;

b)

ikvienā pavaddokumentā vai citā informācijas nesējā, kas to aizstāj, norāda šādus datus:

i)

atsauci uz iegrāmatojumu;

ii)

dienu, kad i) punktā minētais iegrāmatojums tika veikts;

iii)

atļaujas numuru;

iv)

izdevējas muitas iestādes nosaukumu.”

38)

287. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   283. pantā minētajā atļaujā izklāsta procedūras īstenošanas īpašos noteikumus un jo īpaši sekojošo:

a)

preces, uz kurām tā attiecas;

b)

285.a panta 1. punktā noteikto nosacījumu izpildes veidu;

c)

preču izlaišanas veidu un laiku;

d)

ikviena pavaddokumenta vai to aizstājoša informācijas nesēja saturu, kā arī veidu, kādā dokuments atzīstams par spēkā esošu;

e)

papildu deklarācijas uzrādīšanas procedūru un iesniegšanas termiņu.

Ja piemēro 796.a līdz 796.e pantu, preču izlaišanu, kas minēta pirmās daļas c) apakšpunktā, veic saskaņā ar 796.b pantu.”

39)

288. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   1. punktā minētajā dokumentā vai informācijas nesējā iekļauj vismaz 30.A pielikumā noteiktos piemērotajai procedūrai nepieciešamos datus. Minētajam dokumentam vai informācijas nesējam pievieno lūgumu atļaut izvest.

Muitas dienesti var atļaut šo lūgumu aizstāt ar vispārēju lūgumu ar nosacījumu, ka komersants ir sniedzis muitas dienestiem informāciju, ko tie uzskata par vajadzīgu, lai veiktu efektīvu riska analīzi un preču pārbaudi. Minētais vispārējais lūgums attiecas uz tām preču izvešanas darbībām, kuras paredzēts veikt noteiktā laika posmā. Deklarētājs uz attiecīgā dokumenta vai informācijas nesēja, ko izmanto preču izvešanai, izdara atsauci uz atļauju.”

40)

289. pantam pievieno šādu daļu:

“Tomēr deklarētājs muitas dienestiem dara pieejamu visu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu veikt efektīvu riska analīzi un pārbaudīt preces pirms to izvešanas.”

41)

313.b pantā iekļauj šādu 3.a punktu:

“3.a   Ja kuģošanas sabiedrība ir AEO sertifikāta turētājs, kā minēts 14.a panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktā, attiecīgo dalībvalstu muitas dienesti pārbauda tikai to, vai ir izpildītas šā panta 3. punkta c) un d) apakšpunkta prasības. Visas pārējās šajā pantā izklāstītās prasības uzskata par izpildītām.”

42)

367. pantu aizstāj ar šādu:

“367. pants

Šīs apakšiedaļas noteikumus nepiemēro vienkāršotajām procedūrām, kas raksturīgas 372. panta 1. punkta g) apakšpunktā norādītajiem transporta veidiem.”

43)

368. pantu svītro.

44)

373. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Ja attiecīgā persona ir AEO sertifikāta turētājs, kā minēts 14.a panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktā, šā panta 1. punkta c) apakšpunktā un 2. punkta b) apakšpunktā izklāstītās prasības uzskata par izpildītām.”

45)

454.a pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Ja attiecīgā persona ir AEO sertifikāta turētājs, kā minēts 14.a panta 1. punkta a) vai c) apakšpunktā, šā panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā un 373. panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstītās prasības uzskata par izpildītām.”

46)

II daļas IV sadaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

47)

II daļas IV sadaļā iekļauj šādu 1. nodaļu:

“1.   NODAĻA

Muitas deklarāciju vispārīgie noteikumi

592.a pants

592.b līdz 592.f pantu nepiemēro šādām precēm:

a)

elektroenerģijai;

b)

precēm, ko izved pa cauruļvadiem;

c)

vēstulēm, pastkartēm, iespieddarbiem, tostarp elektroniskajiem informācijas nesējiem;

d)

precēm, ko pārvadā saskaņā ar Pasaules Pasta savienības konvenciju;

e)

precēm, uz kurām attiecas jebkurā citā tiesību aktā noteiktas muitas deklarācijas saskaņā ar 231. un 233. pantu;

f)

precēm, kas ir ceļotāju personīgajā bagāžā;

g)

precēm, attiecībā uz kurām pieļaujama mutiska deklarācija saskaņā ar 226., 227. pantu un 229. panta 2. punktu;

h)

precēm, uz kurām attiecas ATA un CPD karnetes;

i)

precēm, kuru aprite notiek saskaņā ar 302. veidlapu, kas paredzēta Ziemeļatlantijas līguma valstu Pušu Konvencijā par to karaspēka vienību tiesisko statusu, kas parakstīta 1951. gada 19. jūnijā Londonā;

j)

precēm, ko regulārā kuģu satiksmē pārvadā kuģi, kas ir pienācīgi sertificēti saskaņā ar 313.b pantu.

592.b pants

1.   Ikreiz, kad par precēm, ko izved no Kopienas, iesniedz muitas deklarāciju, šo muitas deklarāciju iesniedz kompetentajai muitas iestādei šādā termiņā:

a)

jūras transporta gadījumā:

i)

kravai konteineros, izņemot gadījumus, kuros piemēro iii) vai iv) punktu, vismaz 24 stundas pirms preču iekraušanas kuģī, ar kuru tām jāatstāj Kopienas muitas teritorija;

ii)

vienotai/sadalītai beramai (nefasētai) kravai vismaz četras stundas pirms Kopienas muitas teritorijā esošas ostas atstāšanas;

iii)

pārvadājumiem starp Kopienas muitas teritoriju, izņemot Francijas aizjūras departamentus, Azoru salas, Madeiru un Grenlandi, Farēru salām, Seūtu, Meliļu, Norvēģiju, Islandi, ostām, kas atrodas Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, Melnajā jūrā, Vidusjūrā vai visām Marokas ostām, vismaz divas stundas pirms Kopienas muitas teritorijā esošas ostas atstāšanas;

iv)

pārvadājumiem tajos gadījumos, kas nav tie gadījumi, uz kuriem attiecas iii) punkts, kurus veic starp Francijas aizjūras departamentiem, Azoru salām, Madeiru, Kanāriju salām un teritorijām, kas atrodas ārpus Kopienas muitas teritorijas, ja šādu pārvadājumu ilgums ir mazāks par 24 stundām, vismaz divas stundas pirms Kopienas muitas teritorijā esošas ostas atstāšanas;

b)

gaisa satiksmes gadījumā vismaz 30 minūtes pirms izlidošanas no lidostas Kopienas muitas teritorijā;

c)

dzelzceļa satiksmes un satiksmes pa iekšzemes ūdeņiem gadījumā vismaz divas stundas pirms izbraukšanas no izvešanas muitas iestādes;

d)

autoceļu satiksmes gadījumā vismaz vienu stundu pirms izbraukšanas no izvešanas muitas iestādes;

e)

kuģu un lidmašīnu remontam un tehniskajai apkopei paredzēto rezerves daļu piegādes gadījumā, uz kuģiem un lidmašīnās esošo mehānismu vai aparatūras darbībai nepieciešamās degvielas, smērvielu un gāzes piegādes gadījumā, kā arī uz kuģiem un lidmašīnām patēriņam paredzēto pārtikas produktu piegādes gadījumā, vismaz 15 minūtes pirms transportlīdzekļa izbraukšanas no ostas vai lidostas Kopienas muitas teritorijā;

f)

gadījumos, kuros piemēro Regulu (EK) Nr. 800/1999, saskaņā ar minētās regulas noteikumiem.

2.   Ja muitas deklarāciju neiesniedz, izmantojot datu apstrādes tehniku, 1. punkta a) apakšpunkta iii) un iv) punktā, b), c), d) un e) apakšpunktā noteiktais termiņš ir vismaz četras stundas.

3.   Neatkarīgi no tā, ka muitas dienestu datorizētā sistēma uz laiku nedarbojas, piemēro 1. punktā paredzētos termiņus.

592.c pants

1.   Kombinētā transporta gadījumā, ja preces pārvieto no viena transportlīdzekļa uz citu, lai tās izvestu no Kopienas muitas teritorijas, deklarācijas iesniegšanas termiņš atbilst termiņam, kāds attiecas uz aktīvo transporta līdzekli, kurš izbrauc no Kopienas muitas teritorijas, kā noteikts 592.b pantā.

2.   Kombinētā transporta gadījumā, ja aktīvais transportlīdzeklis, kurš šķērso robežu, tikai pārvadā citu aktīvo transportlīdzekli, deklarācijas iesniegšanas termiņš atbilst termiņam, kāds attiecas uz aktīvo transporta līdzekli, kurš šķērso robežu, kā noteikts 592.b pantā.

592.d pants

1.   592.b un 592.c pantā noteiktos termiņus nepiemēro gadījumos, kad starp Kopienu un trešām valstīm noslēgtajos starptautiskajos nolīgumos pieprasītā deklarācijas datu apmaiņa veicama citādos termiņos nekā attiecīgajos pantos minētajos.

2.   Termiņu nekādā gadījumā nesaīsina līdz termiņam, kas ir mazāks nekā tāds, kāds nepieciešams riska analīzes pabeigšanai pirms preču izvešanas no Kopienas muitas teritorijas.

592.e pants

1.   Kompetentā muitas iestāde, saņemot muitas deklarāciju, veic attiecīgu riska analīzi un muitas kontroles, pirms preces tiek izlaistas izvešanai.

2.   Preces var izlaist, tiklīdz ir pabeigta riska analīze un tās rezultāts ļauj šādu izlaišanu.

592.f pants

1.   Ja tiek konstatēts, ka par muitai uzrādītajām precēm nav iesniegta muitas deklarācija, kurā ietverti izvešanas kopsavilkuma deklarācijai nepieciešamie dati, persona, kura ievedusi preces vai kura uzņēmusies atbildību par preču izvešanu no Kopienas muitas teritorijas, nekavējoties iesniedz muitas deklarāciju vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju.

2.   Ja deklarētājs iesniedz muitas deklarāciju pēc 592.b un 592.c pantā noteiktajiem termiņiem, tas neliedz piemērot valsts tiesību aktos noteiktās sankcijas.

592.g pants

Ja preces, uz kurām saskaņā ar 592.a panta d) līdz j) punktu attiecas atbrīvojums no prasības iesniegt muitas deklarāciju 592.b un 592.c pantā noteiktajos termiņos, tiek ievestas Kopienas muitas teritorijā, riska analīzi veic, kad preces tiek uzrādītas, pamatojoties uz muitas deklarāciju, kura attiecas uz minētajām precēm.”

48)

II daļas IV sadaļā 1. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

49)

II daļas IV sadaļas 2. nodaļā iekļauj šādu 787. pantu:

“787. pants

1.   Izvešanas deklarācijas attiecībā uz struktūru un tajā ietvertajiem datiem atbilst šajā nodaļā, no 279. līdz 289. pantam, 37. pielikumā un 30.A pielikumā noteiktajam. Deklarācijas iesniedz kompetentajā muitas iestādē, izmantojot datu apstrādes tehniku.

2.   Muitas dienesti pieņem izvešanas deklarāciju papīra formātā, kas sagatavota uz veidlapas, kas atbilst no 31. pielikuma līdz 34. pielikumam dotajam paraugam, un kurā ir 37. pielikumā un 30.A pielikumā izklāstītie šai konkrētajai izvešanas procedūrai obligātie dati, tikai vienā no minētajiem gadījumiem:

a)

nedarbojas muitas dienestu datorizētā sistēma;

b)

nedarbojas personas, kura iesniegusi deklarāciju, lietojumprogramma.

3.   Muitas dienesti savstarpēji vienojas par procedūru, kas jāievēro 2. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos.

4.   Papīra formātā noformētas izvešanas deklarācijas, kas minēta 2. punkta b) apakšpunktā, izmantošanu apstiprina muitas dienesti.

5.   Ja preces izved ceļotāji, kuriem nav tiešas piekļuves muitas datorizētajai sistēmai un tādēļ nav iespējas iesniegt izvešanas deklarāciju, izmantojot datu apstrādes iekārtu eksporta muitas iestādē, muitas dienesti atļauj ceļotājam izmantot rakstisku muitas deklarāciju uz veidlapas, kas atbilst 31. līdz 34. pielikumā dotajam paraugam un kurā ir 37. un 30.A pielikumā izklāstītie šai konkrētajai izvešanas procedūrai obligātie dati.

6.   Šā panta 4. un 5. punktā minētajos gadījumos muitas dienesti nodrošina 796.a līdz 796.e pantā noteikto prasību izpildi.”

50)

791. panta 2. punktu svītro.

51)

792. pantu aizstāj ar šādu:

“792. pants

1.   Neskarot 207. pantu, ja izvešanas deklarāciju sagatavo uz vienotā administratīvā dokumenta pamata, izmanto 1., 2. un 3. eksemplāru. Muitas iestāde, kurā iesniegta izvešanas deklarācija, apzīmogo B aili un attiecīgos gadījumos aizpilda D aili.

Preces atļaujot izlaist, minētā muitas iestāde patur 1. eksemplāru, 2. eksemplāru nosūta eksporta muitas iestādes dalībvalsts statistikas iestādei un gadījumos, kad nepiemēro 796.a līdz 796.e pantu, 3. eksemplāru izsniedz atpakaļ attiecīgai personai.

2.   Ja izvešanas deklarāciju apstrādā eksporta muitas iestādē, izmantojot datu apstrādes tehniku, vienotā administratīvā dokumenta 3. eksemplāru var aizstāt ar pavaddokumentu, kas izdrukāts no muitas dienesta datorizētās sistēmas. Šajā dokumentā ir jāietver vismaz tie 796.a pantā minētie dati, kam jābūt izvešanas pavaddokumentā.

Muitas dienesti deklarētājam var dot atļauju pavaddokumentu izdrukāt no deklarētāja datorizētās sistēmas.

3.   Ja visu izvešanas darbību veic vienas dalībvalsts teritorijā, šī dalībvalsts var atteikties no vienotā administratīvā dokumenta 3. eksemplāra vai izvešanas pavaddokumenta izmantošanas ar nosacījumu, ka ir izpildītas Kodeksa 182.b panta 2. punkta prasības.

4.   Neskarot 796.a līdz 796.e pantu, gadījumos, kad muitas noteikumos paredzēts vienotā administratīvā dokumenta 3. eksemplāru aizstāt ar citu dokumentu, šim citam dokumentam šīs sadaļas noteikumus piemēro pēc analoģijas.”

52)

Iekļauj šādu 792.a un 792.b pantu:

“792.a pants

1.   Ja preces, kuras izlaistas izvešanai, netiek izvestas no Kopienas muitas teritorijas, preču izvedējs vai deklarētājs nekavējoties par to informē eksporta muitas iestādi. Vienotā administratīvā dokumenta 3. eksemplāru, vajadzības gadījumā, iesniedz atpakaļ minētajai iestādei. Eksporta muitas iestāde atzīst izvešanas deklarāciju par nederīgu.

2.   Ja 793.a panta 6. punktā vai 793.b pantā minētajos gadījumos pārvadājuma līguma izmaiņu rezultātā Kopienas muitas teritorijā tiek pārtraukts pārvadājums, kuru bija paredzēts nogādāt ārpus tās, tad attiecīgie uzņēmumi vai iestādes grozīto līgumu var izpildīt tikai tad, ja tam piekrīt 793. panta 2. punkta otrās daļas b) punktā minētā muitas iestāde vai – saistībā ar tranzītpārvadājumiem – nosūtīšanas muitas iestāde. Izvešanas deklarācijas 3. eksemplāru iesniedz atpakaļ eksporta muitas iestādei, un šī iestāde atzīst izvešanas deklarāciju par nederīgu.

792.b pants

1.   Eksporta muitas iestāde var likt izvedējam vai deklarētājam iesniegt apliecinājumu, ka preces izvestas no Kopienas muitas teritorijas.

2.   Ja 90 dienu laikā pēc preču izlaišanas izvešanai šīs preces nav izvestas no Kopienas muitas teritorijas vai nav iespējams sniegt pietiekamus pierādījumus par šādu izvešanu, izvešanas deklarāciju atzīst par nederīgu. Eksporta muitas iestāde par to attiecīgi informē izvedēju vai deklarētāju.”

53)

793. pantu aizstāj ar šādu:

“793. pants

1.   792. panta 2. punktā minētā vienotā administratīvā dokumenta 3. eksemplāru vai pavaddokumentu izvešanas muitas iestādē uzrāda kopā ar izvešanai izlaistajām precēm.

2.   Izvešanas muitas iestāde ir pēdējā muitas iestāde pirms preču izvešanas no Kopienas muitas teritorijas.

Atkāpjoties no pirmās daļas noteikumiem, izvešanas muitas iestāde ir viena no sekojošām:

a)

saistībā ar precēm, ko izved pa cauruļvadiem, kā arī attiecībā uz elektroenerģiju, dalībvalsts, kur reģistrēts eksportētājs, izraudzīta muitas iestāde;

b)

muitas iestāde, kura atbild par vietu, kurā preces saskaņā ar vienoto transporta dokumentu preču izvešanai no Kopienas muitas teritorijas pārņem dzelzceļa sabiedrības, pasta iestādes, aviosabiedrības vai kuģošanas sabiedrības, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

i)

preces izved no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu, pa pastu, pa gaisu vai pa jūru;

ii)

deklarētājs vai tā pārstāvis pieprasa, lai 793.a panta 2. punktā vai 796.e panta 1. punktā minētās formalitātes tiktu nokārtotas tajā iestādē.”

54)

Iekļauj šādu 793.a, 793.b un 793.c pantu:

“793.a pants

1.   Izvešanas muitas iestāde veic atbilstošu kontroli, ņemot vērā iespējamo risku, pirms preču izvešanas no Kopienas muitas teritorijas, galvenokārt, lai nodrošinātu, ka uzrādītās preces atbilst deklarētajām precēm. Izvešanas muitas iestāde uzrauga preču faktisko izvešanu.

Ja izvešanas deklarācija ir iesniegta iestādē, kas nav izvešanas muitas iestāde, un dati ir pārsūtīti saskaņā ar Kodeksa 182.b panta 2. punktu, izvešanas muitas iestādes var ņemt vērā jebkādas pārbaudes, kuru veikusi šī otra iestāde, rezultātus.

2.   Ja deklarētājs 44. ailē ieraksta “RET-EXP” vai kodu 30400, vai arī citādi norāda, ka vēlas saņemt atpakaļ 3. eksemplāru, izvešanas muitas iestāde apliecina preču faktisko izvešanu, pievienojot vīzu minētā eksemplāra aizmugurē.

Tā izsniedz šo eksemplāru personai, kas to iesniegusi, vai minētajā eksemplārā norādītajam starpniekam, kurš ir reģistrēts izvešanas muitas iestādes apgabalā, lai to varētu atdot atpakaļ deklarētājam.

Vīzu uzspiež kā zīmogu, uz kura redzams izvešanas iestādes nosaukums un preču izvešanas datums.

3.   Ja preču izvešanu veic pa daļām, tad minēto eksemplāru vizē tikai par faktiski izvestām precēm.

Ja preces izved pa daļām caur vairākām izvešanas muitas iestādēm, tad eksporta muitas iestāde vai izvešanas muitas iestāde, kurā tiek uzrādīts 3. eksemplāra oriģināls, pēc attiecīgi pamatota pieprasījuma vizē 3. eksemplāra kopiju par faktisko izvesto preču katru daļu, lai šo kopiju varētu uzrādīt citā attiecīgā izvešanas muitas iestādē.

Pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos izdara attiecīgas atzīmes uz 3. eksemplāra oriģināla.

4.   Ja visu izvešanas darbību veic vienas dalībvalsts teritorijā, tad šī dalībvalsts var noteikt, ka 3. eksemplārs nav jāvizē. Šādā gadījumā 3. eksemplāru deklarētājam neizsniedz atpakaļ.

5.   Ja izvešanas muitas iestāde konstatē preču iztrūkumu, tā izdara attiecīgu atzīmi uz uzrādītās izvešanas deklarācijas kopijas un par to informē eksporta muitas iestādi.

Ja izvešanas muitas iestāde konstatē preču pārpalikumu, tad tā šīs preces neļauj izvest, kamēr nav nokārtotas izvešanas formalitātes.

Ja izvešanas muitas iestāde konstatē preču veidu neatbilstību, tad tā šīs preces neļauj izvest, kamēr nav nokārtotas izvešanas formalitātes, un par to arī informē eksporta muitas iestādi.

6.   Gadījumos, kas minēti Regulas 793. panta 2. punkta otrās daļas b) punktā, izvešanas muitas iestāde izvešanas deklarācijas 3. eksemplāru saskaņā ar 793.a panta 2. punktu vizē pēc tam, kad uz transporta dokumenta atzīmēta vīza “Eksports”, kā arī uzlikts zīmogs. Transporta dokumenta 3. eksemplārā izdarāma atsauce uz izvešanas deklarāciju un otrādi.

Ja pārvadājumos, ko veic pa regulāriem jūras vai gaisa maršrutiem vai kā tiešos pārvadājumus, kuru galamērķis atrodas ārpus Kopienas muitas teritorijas, komersanti spēj nodrošināt darbību likumību, tad nav obligāti, lai uz transporta dokumenta tiktu atzīmēta vīza “Eksports” un būtu uzlikts zīmogs.

793.b pants

1.   To preču gadījumā, ko saskaņā ar tranzīta procedūru izved no Kopienas muitas teritorijas vai uz izvešanas muitas iestādi, nosūtīšanas muitas iestāde vizē 3. eksemplāru saskaņā ar 793.a panta 2. punktu un izsniedz to atpakaļ minētajā pantā norādītajai personai.

Ja vajadzīgs pavaddokuments, to vizē ar vārdu “Eksports”. Pavaddokumenta 3. eksemplārā ir atsauce uz izvešanas deklarāciju un otrādi.

Šā panta pirmo un otro daļu nepiemēro gadījumos, kad saskaņā ar 419. panta 4. un 7. punktu un 434. panta 6. un 9. punktu netiek prasīta preču uzrādīšana nosūtīšanas muitas iestādē.

2.   Šā panta 1. punkta pirmajā daļā minēto 3. eksemplāra vizēšanu un izsniegšanu atpakaļ deklarētājam piemēro arī izvešanai izlaistajām precēm, kurām nepiemēro tranzīta procedūru, bet kuras nosūta uz izvešanas muitas iestādi, iekļautas vienotā tranzīta deklarācijā – manifestā, kas paredzēts 445. vai 448. pantā un atzīmēts saskaņā ar 445. panta 3. punkta e) apakšpunktu vai 448. panta 3. punkta e) apakšpunktu.

3.   Izvešanas muitas iestāde uzrauga preču faktisko izvešanu.

793.c pants

1.   Ja preces, uz kurām attiecas akcīzes nodokļa atlikšanas režīms, nosūta ārpus Kopienas muitas teritorijas ar Regulā (EEK) Nr. 2719/92 paredzēto administratīvo pavaddokumentu, eksporta muitas iestāde vizē izvešanas deklarācijas 3. eksemplāru saskaņā ar 793.a panta 2. punktu un, vizējot ar vārdu “Eksports”, kā arī uzspiežot attiecīgajā pantā minēto zīmogu visām administratīvā pavaddokumenta kopijām, atdod to deklarētājam.

Administratīvā pavaddokumenta 3. eksemplārā izdara atsauci uz izvešanas deklarāciju un otrādi.

2.   Izvešanas muitas iestāde pārrauga preču faktisko izvešanu un nosūta atpakaļ administratīvā pavaddokumenta kopiju saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/12/EEK 19. panta 4. punktu.

Regulas 793.a panta 5. punktā paredzētajos gadījumos izvešanas muitas iestāde administratīvajā pavaddokumentā izdara attiecīgas atzīmes.”

55)

795. pantu aizstāj ar šādu:

“795. pants

1.   Ja preces no Kopienas muitas teritorijas ir izvestas bez izvešanas deklarācijas, tad šādu deklarāciju eksportētājs iesniedz vēlāk tajā muitas iestādē, kura atbild par vietu, kurā eksportētājs ir reģistrēts.

Piemēro 790. pantu.

Šādu deklarāciju muitas dienesti pieņem tikai tad, ja eksportētājs iesniedz sekojošo:

a)

atsauci uz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju;

b)

pietiekamus pierādījumus par konkrēto preču veidu un daudzumu un par apstākļiem, kādos konkrētās preces izvestas no Kopienas muitas teritorijas.

Minētajai iestādei, ja deklarētājs to pieprasa, jāizsniedz izvešanas apliecinājums, kas minēts 793.a panta 2. punktā vai 796.e panta 1. punktā.

2.   Izvešanas deklarācijas vēlāka pieņemšana muitas dienestā neliedz piemērot sekojošo:

a)

valsts tiesību aktos paredzētos sankcijas;

b)

rezultātus, kas izriet no kopējās lauksaimniecības vai tirdzniecības politikas pasākumiem.”

56)

796. pantu svītro.

57)

II daļas IV sadaļai pievieno šādu 3. nodaļu:

“3.   NODAĻA

Izvešanas datu apmaiņa starp muitas dienestiem, izmantojot informācijas tehnoloģijas un datortīklus

796.a pants

1.   Eksporta muitas iestāde atļauj izlaist preces, izsniedzot deklarētājam izvešanas pavaddokumentu. Izvešanas pavaddokuments atbilst 45.c pielikumā dotajam paraugam un piezīmēm.

2.   Ja izvešanai paredzēto sūtījumu veido vairāk nekā viena veida prece, izvešanas pavaddokumentu papildina ar preču sarakstu, kas atbilst 45.d pielikumā iekļautajam paraugam un piezīmēm. Šis saraksts ir izvešanas pavaddokumenta neatņemama sastāvdaļa.

3.   Ja ir dota atļauja, izvešanas pavaddokumentu drīkst izdrukāt no deklarētāja datorizētās sistēmas.

796.b pants

1.   Izlaižot preces, eksporta muitas iestāde datus par eksporta pārvadājumu pārsūta deklarētajai izvešanas iestādei, izmantojot “Paredzamā eksporta ieraksta” paziņojumu. Šis paziņojums satur datus, kas iegūti no izvešanas deklarācijas, ko attiecīgi papildina muitas dienesti.

2.   Ja preces izved caur vairākām izvešanas muitas iestādēm kā vairākus sūtījumus, par katru atsevišķo sūtījumu nosūta atsevišķu “Paredzamā eksporta ierakstu” un iesniedz atsevišķu izvešanas pavaddokumentu.

796.c pants

Muitas dienesti var pieprasīt, lai paziņojumu par preču pienākšanu izvešanas muitas iestādē tām nosūta elektroniski. Šādā gadījumā izvešanas pavaddokuments nav jāiesniedz muitas dienestiem fiziski, bet tas jāglabā deklarētājam.

Šādi paziņojumi ietver atsauci uz 45.c pielikumā minēto preču pārvadājuma norādes numuru.

796.d pants

1.   Izvešanas muitas iestādei jāpārliecinās par to, ka uzrādītās preces atbilst deklarētajām precēm.

Visas preču pārbaudes veic izvešanas muitas iestāde, izmantojot no eksporta muitas iestādes saņemto “Paredzamā eksporta ieraksta” paziņojumu kā šādas pārbaudes pamatojumu.

Izvešanas muitas iestāde uzrauga preču faktisko izvešanu no Kopienas muitas teritorijas.

2.   Izvešanas muitas iestāde nosūta ziņojumu “Izvešanas rezultāti” eksporta muitas iestādei ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc preču izvešanas no Kopienas muitas teritorijas. Īpašu apstākļu gadījumos izvešanas muitas iestāde var nosūtīt ziņojumu vēlāk.

3.   Ja preču izvešanu veic pa daļām, kur preces, par kurām ir nosūtīts viens “Paredzamā eksporta ieraksts”, izvešanas muitas iestādē nogādā kā vienu sūtījumu, bet pēc tam tās izved no Kopienas muitas teritorijas no vienas izvešanas muitas iestādes kā vairāk nekā vienu sūtījumu, izvešanas muitas iestāde kontrolē preču faktisko izvešanu un nosūta ziņojumu “Izvešanas rezultāti” tikai tad, kad visas preces ir izvestas no Kopienas muitas teritorijas.

Izņēmuma gadījumos, ja preces, uz kurām attiecas vairāk nekā viens “Paredzamā eksporta ieraksts”, nogādā izvešanas muitas iestādē kā vienu sūtījumu, bet tās pēc tam tiek izvestas no Kopienas muitas teritorijas vairāk nekā vienā sūtījumā un no vairāk nekā vienas izvešanas muitas iestādes, izvešanas muitas iestāde, kurai sūtījums uzrādīts pirmajai, pēc attiecīgi pamatota pieprasījuma saņemšanas apliecina izvešanas pavaddokumenta kopiju katrai attiecīgo preču daļai.

Šo apliecinājumu muitas dienesti piešķir tikai tad, ja izvešanas pavaddokumentā ietvertie dati atbilst “Paredzamā eksporta ierakstā” iekļautajiem datiem.

Attiecīgo izvešanas pavaddokumenta kopiju un preces attiecīgajai izvešanas muitas iestādei uzrāda kopā. Katra izvešanas muitas iestāde vizē izvešanas pavaddokumenta kopiju, kas ietver 793.a panta 2. punktā minētos datus, un nosūta to atpakaļ izvešanas muitas iestādei, kurai pirmajai tika uzrādīts sūtījums. Minētā iestāde nosūta ziņojumu “Izvešanas rezultāti” tikai tad, kad visas preces ir izvestas no Kopienas muitas teritorijas.

796.e pants

1.   Saņemot 796.d panta 2. punktā minēto ziņojumu “Izvešanas rezultāti”, eksporta muitas iestāde apliecina deklarētājam preču faktisko izvešanu, izmantojot “Paziņojumu par izvešanu” vai šīs iestādes šim mērķim norādītu veidlapu.

2.   Ja eksportētājs informē eksporta muitas iestādi saskaņā ar 792.a pantu, ka izvešanai izlaistās preces nav un netiks izvestas no Kopienas muitas teritorijas vai ka deklarācija ir atzīta par nederīgu saskaņā ar 792.b panta 2. punktu, eksporta muitas iestāde nekavējoties atzīst par spēkā neesošu izvešanas deklarāciju un paziņo deklarētajai izvešanas muitas iestādei par anulēšanu, izmantojot “Paziņojumu par izvešanas anulēšanu”.”

58)

II daļas IV sadaļā 2. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

59)

806. pantam pievieno šādu h) punktu:

“h)

jebkādi papildu dati, kam jābūt izvešanas kopsavilkuma deklarācijā, kas minēti 30.A pielikumā, ja tie vajadzīgi saskaņā ar Kodeksa 182.c pantu.”

60)

Svītro 811. un 814. pantu.

61)

II daļas V sadaļas 2. nodaļā pirms 841. panta iekļauj šādu virsrakstu:

62)

841. pantu aizstāj ar šādu:

“841. pants

1.   Ja atpakaļizvešanai nepieciešama muitas deklarācija, 787. līdz 796.e pantu piemēro pēc analoģijas, neierobežojot konkrētus noteikumus, ko var piemērot, ja pirms preču atpakaļizvešanas ir pabeigta muitas procedūra, kurai ir ekonomiska ietekme.

2.   Ja uz laiku ievestu preču atpakaļizvešanai izmanto ATA karneti, muitas deklarāciju var iesniegt arī tādai muitas iestādei, kas nav minēta Kodeksa 161. panta 5. punktā.”

63)

Iekļauj šādu 841.a pantu:

“841.a pants

Ja atpakaļizvešanai netiek prasīta muitas deklarācija, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz saskaņā ar 842.a līdz 842.e pantu.

Ja ievešanas kopsavilkuma deklarācija ir iesniegta laikā, kad preces tiek ievestas Kopienas muitas teritorijā, izvešanas kopsavilkuma deklarācija netiek pieprasīta ārpuskopienas preču atpakaļizvešanai vienā no šādiem gadījumiem:

a)

preces netiek izkrautas no transportlīdzekļa, kurā tās tika ievestas Kopienas muitas teritorijā;

b)

preces tiek pārkrautas vietā, kurā tās izkrautas no transportlīdzekļa, kurā tās tika ievestas Kopienas muitas teritorijā.

Īslaicīga preču glabāšana saistībā ar šādu pārsūtīšanu tiek uzskatīta par preču pārsūtīšanas neatņemamu sastāvdaļu. Kontroles pasākumos šādā gadījumā ievēro situācijas īpatnības.”

64)

Pirms 842. panta iekļauj šādu virsrakstu:

65)

II daļas VI sadaļā iekļauj šādu 1. nodaļu:

“1.   NODAĻA

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija

842.a pants

Ja no Kopienas muitas teritorijas izvedamās preces nav deklarētas muitas deklarācijā, izvešanas muitas iestādēm iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, turpmāk tekstā – “izvešanas kopsavilkuma deklarāciju”, kā definēts šīs regulas 793. panta 2. punktā saskaņā ar Kodeksa 182.c pantu.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija nav nepieciešama šādos gadījumos:

a)

592.a panta a) līdz j) punktā minētajos gadījumos;

b)

ja Kopienas preces iekrauj Kopienas muitas teritorijā izkraušanai citā Kopienas muitas teritorijas ostā vai lidostā un tās pārvadā kuģis vai lidmašīna, kuru maršrutā ir tikai Kopienas ostas vai lidostas, nepiestājot nevienā ostā vai lidostā, kas atrodas ārpus Kopienas muitas teritorijas;

c)

preces, kurām ir atbrīvojums saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām, 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām vai citām konsulārām konvencijām, vai saskaņā ar 1969. gada 16. decembra Ņujorkas konvenciju par īpašām misijām.

842.b pants

1.   Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju noformē, izmantojot datu apstrādes tehniku. Tā ietver šādā deklarācijā iekļaujamos datus, kas izklāstīti 30.A pielikumā, un to aizpilda saskaņā ar minētā pielikuma paskaidrojumu.

Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju autentificē persona, kas to sagatavo.

2.   Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas, kuras atbilst 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, muitas dienesti reģistrē nekavējoties pēc to saņemšanas.

199. panta 1. punktu piemēro pēc analoģijas.

3.   Muitas dienesti ļauj iesniegt papīra formātā noformētās izvešanas kopsavilkuma deklarācijas šādos gadījumos:

a)

muitas dienestu datorizētā sistēma nedarbojas;

b)

personas, kura iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas.

Šādām papīra formātā noformētām kopsavilkuma deklarācijām vajadzības gadījumā pievieno kravas sarakstus vai citus komercdokumentus, kā arī tajās iekļauj informāciju, kas jānorāda kopsavilkuma deklarācijās saskaņā ar 30.A pielikumu.

4.   Muitas dienesti pēc savstarpējas vienošanās izstrādā kārtību, kas jāievēro 3. punkta pirmās daļas a) punktā minētajos gadījumos.

5.   Papīra formātā noformētās izvešanas kopsavilkuma deklarācijas izmantošanu saskaņā ar 3. punkta pirmās daļas b) punktu apstiprina muitas dienesti.

Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, kas noformēta papīra formātā, paraksta vai autentificē persona, kas to sagatavo.

842.c pants

1.   Kombinētā transporta gadījumā, ja preces pārvieto no viena transportlīdzekļa uz citu, lai tās izvestu no Kopienas muitas teritorijas, izvešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas termiņš atbilst termiņam, kāds attiecas uz transportlīdzekli, kurš izbrauc no Kopienas muitas teritorijas, kā noteikts 842.d panta 1. punktā.

2.   Kombinētā transporta gadījumā, ja aktīvais transportlīdzeklis, kas šķērso robežu, tikai pārvadā otru aktīvo transportlīdzekli, saistība iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju jāuzņemas šā otra transportlīdzekļa vadītājam.

Termiņš deklarācijas iesniegšanai atbilst termiņam, kāds attiecas uz aktīvo transporta līdzekli, kurš šķērso robežu, kā noteikts 842.d panta 1. punktā.

842.d pants

1.   Izvešanas kopsavilkuma deklarāciju par precēm iesniedz izvešanas muitas iestādē 592.b panta 1. punktā noteiktajā termiņā.

592.b panta 2. un 3. punktu piemēro pēc analoģijas.

2.   Kompetentā muitas iestāde, saņemot izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, pirms preču izlaišanas izvešanai no Kopienas laika posmā, kas atbilst termiņam, kas ir starp deklarācijas iesniegšanu, kas noteikts 592.b pantā attiecīgam satiksmes veidam un preču iekraušanu vai nosūtīšanu, veic atbilstošu kontroli, ņemot vērā iespējamos riskus, galvenokārt drošības un drošuma labad.

Ja no Kopienas muitas teritorijas izved preces, uz kurām saskaņā ar 592.a panta a) līdz i) punktu attiecas atbrīvojumi no prasības iesniegt izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, riska analīzi veic, kad preces tiek uzrādītas, pamatojoties uz dokumentāciju vai citu informāciju, kas attiecas uz precēm.

Preces var izlaist izvešanai, tiklīdz tām ir veikta riska analīze.

3.   Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka preces, kuras paredzēts izvest no Kopienas muitas teritorijas, par kurām vajadzīga izvešanas kopsavilkuma deklarācija, bet par kurām šāda deklarācija nav iesniegta, persona, kurai paredzēts izvest preces vai kura uzņemas atbildību par preču izvešanu no Kopienas muitas teritorijas, nekavējoties iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju.

Ja persona iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju pēc 592.b un 592.c pantā noteiktajiem termiņiem, tas neliedz piemērot valsts tiesību aktos noteiktās sankcijas.

4.   Ja, pamatojoties uz veiktajām pārbaudēm, muitas dienesti nevar izlaist preces izvešanai, kompetentā muitas iestāde par to ziņo personai, kas iesniegusi izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, vai arī personai, kas atbildīga par preču nogādāšanu ārpus Kopienas muitas teritorijas, ka minētās preces nevar izlaist.

Šāds paziņojums jāizdara saprātīgā laikā pēc minētajām precēm veiktās riska novērtēšanas pabeigšanas.

842.e pants

1.   842.d panta 1. punktā minētos termiņus nepiemēro gadījumos, kad starp Kopienu un trešām valstīm noslēgtajos starptautiskajos nolīgumos prasīts apmainīties ar muitas deklarāciju datiem citādos termiņos nekā tajā pantā minētajos.

2.   Termiņu nekādā gadījumā nesaīsina līdz termiņam, kas ir mazāks nekā tāds, kāds nepieciešams riska analīzes pabeigšanai pirms preču izvešanas no Kopienas muitas teritorijas.”

66)

Pirms 843. panta iekļauj šādu virsrakstu:

67)

843. panta 1. punktā vārdu “sadaļā” aizstāj ar vārdu “nodaļā”.

68)

Iekļauj šādu 865.a pantu:

“865.a pants

Ja ievešanas kopsavilkuma deklarācija ir tikusi grozīta un attiecīgās personas rīcība neliecina par krāpnieciskiem darījumiem, tad neuzskata, ka būtu radies muitas parāds, ko nosaka Kodeksa 202. pants par to preču nelikumīgu ievešanu, kuras pirms deklarācijas grozīšanas nav bijušas pareizi deklarētas.”

69)

915. panta trešo daļu svītro.

70)

Iekļauj 1.C pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas I pielikumā.

71)

Iekļauj 1.D pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas II pielikumā.

72)

Iekļauj 30.A pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas III pielikumā.

73)

Iekļauj 45.c pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas IV pielikumā.

74)

Iekļauj 45.d pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas V pielikumā.

2. pants

24 mēnešu pārejas periodā, kas sākas no 2008. gada 1. janvāra, 14.o panta 2. punkta pirmajā teikumā minēto termiņu AEO sertifikāta izdošanai pagarina līdz 300 kalendārajām dienām, 14.l panta 1. punktā minētās ar pieteikumiem saistītās saziņas termiņu pagarina līdz 10 kalendārajām dienām, 14.l panta 2. punktā minētās informācijas sniegšanas termiņu pagarina līdz 70 kalendārajām dienām un 14.m panta 1. punktā minēto apspriešanās periodu pagarina līdz 120 kalendārajām dienām.

3. pants

1.   Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   1. panta 3. punktu, izņemot ciktāl tas attiecas uz 14.b panta 2. un 3. punktu, un 23., 25., 28., 41., 44., 45., 70. un 71. punktu piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

3.   1. panta 3. punktu, ciktāl tas attiecas uz 14.b panta 2. un 3. punktu, un 4. līdz 16., 18., 19., 21., 22., 24., 26., 27., 29., 30., 32., 33., 36., 39., 46. līdz 49., 55., 59., 60., 63., 65. līdz 68. un 72. punktu piemēro no 2009. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 402/2006 (OV L 70, 9.3.2006., 35. lpp.).

(3)  OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 89, 5.4.2003., 9. lpp.


I PIELIKUMS

“1.C PIELIKUMS

Image

Image

Paskaidrojumi

1.

   Pieteikuma iesniedzējs Ierakstiet komersanta – pieteikuma iesniedzēja pilnu nosaukumu.

2.

   Juridiskais statuss Ierakstiet juridisko statusu, kā minēts reģistrācijas dokumentos.

3.

   Reģistrācijas datums Ar cipariem ierakstiet reģistrācijas dienu, mēnesi un gadu.

4.

   Juridiskā adrese Ierakstiet pilnu tās vietas adresi, kur reģistrēts uzņēmums, norādot valsti.

5.

   Galvenā biroja atrašanās vieta Ierakstiet pilnu tās vietas adresi, kur tiek veiktas galvenās uzņēmuma darbības.

6.

   Kontaktpersona Norādiet kontaktpersonas pilnu vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, un elektroniskā pasta adresi, kas izraudzīta saziņai ar muitas iestādēm, kad tās pārbaudīs pieteikumu.

7.

   Pasta adrese Aizpildiet tikai tad, ja tā atšķiras no juridiskās adreses.

8, 9 et 10.

   PVN maksātāja, komersanta identifikācijas numurs un juridiskās reģistrācijas numurs Ierakstiet vajadzīgos numurus.

Komersanta identifikācijas numurs ir tas identifikācijas numurs, ko reģistrējuši muitas dienesti.

Juridiskais reģistrācijas numurs ir reģistrācijas numurs, ko piešķīrusi uzņēmuma reģistrācijas iestāde.

Ja šie numuri neatšķiras, ierakstiet tikai PVN maksātāja numuru.

Ja pieteikuma iesniedzējam nav komersanta identifikācijas numura, jo pieteikuma iesniedzēja dalībvalstī tāda nav, atstājiet šo aili tukšu.

11.

   Pieprasītā sertifikāta veids Ievelciet krustu attiecīgajā ailē.

12.

   Saimnieciskās darbības joma Aprakstiet savu saimniecisko darbību.

13.

   Dalībvalstis, kurās tiek veiktas ar muitu saistītas darbības Ierakstiet attiecīgo ISO divu burtu valsts kodu(-us).

14.

   Informācija par robežu šķērsošanu Norādiet nosaukumus muitas iestādēm, kuras regulāri izmantojat, šķērsojot robežu.

15.

   Jau piešķirtie vienkāršojumi vai atvieglojumi, 14.k panta 4. punktā minētie sertifikāti Ja vienkāršojumi jau piešķirti, norādiet vienkāršojuma veidu, attiecīgo muitas procedūru un atļaujas numuru. Attiecīgo muitas procedūru ievada kā kodu, kuru lieto vienotā administratīvā dokumenta 1. ailes otrajā vai trešajā apakšiedaļā.

Ja atvieglojumi jau piešķirti, norādiet sertifikāta numuru.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir viena vai vairāku 14.k panta 4. punktā minēto sertifikātu turētājs, norādiet šāda sertifikāta(-u) veidu un numuru.

16, 17 et 18.

   Iestādes, kurās glabā dokumentāciju/galvenos uzskaites reģistrus Ierakstiet attiecīgo iestāžu pilnu adresi. Ja birojiem ir viena adrese, aizpildiet tikai 16. aili.

19.

   Nosaukums, datums un deklarētāja paraksts

Paraksts: parakstītājam jānorāda amats. Parakstītājam vienmēr jābūt personai, kura pārstāv pieteikuma iesniedzēju kopumā.

Nosaukums: pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds/nosaukums un zīmogs.

Pielikumu skaits: pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz šāda informācija:

1.Apskats par galvenajiem īpašniekiem/akcionāriem, nosaucot to vārdus, adreses un tiem piederošo akciju daļu. Direktoru valdes locekļu apskats. Vai muitas dienestiem kas zināms par īpašnieku iepriekšēju noteikumiem neatbilstošu rīcību?2.Persona, kura atbildīga par muitas lietām pieteikuma iesniedzēja administrācijā.3.Pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību apraksts.4.Norādiet informāciju par pieteikuma iesniedzēja dažādo objektu atrašanās vietu un īsu katrā objektā veikto darbību aprakstu. Norādiet, vai pieteikuma iesniedzējs un visi objekti darbojas piegādes ķēdē savā vārdā un savās interesēs vai rīkojas savā vārdā citas personas interesēs, vai citas personas vārdā citas personas interesēs.5.Norādīt, vai preces ved no cita uzņēmuma un/vai piegādā citam uzņēmumam, kas ir pieteikuma iesniedzēja filiāle.6.Pieteikuma iesniedzēja organizācijas iekšējās struktūras raksturojums. Lūdzu, pievienojiet, ja tāda ir, dokumentāciju par katras nodaļas un/vai funkcijas amata pienākumiem/kompetenci.7.Darbinieku skaits kopā un atsevišķi pa nodaļām.8.Svarīgāko amatpersonu (rīkotājdirektoru, nodaļas vadītāju, galveno grāmatvežu, muitas nodaļas vadītāja utt.) vārdi. Pieņemtās kārtības apraksts kompetentā darbinieka īslaicīgas vai pastāvīgas prombūtnes gadījumā.9.Pieteikuma iesniedzēja organizācijā esošo personu, kurām ir konkrētas speciālas zināšanas muitas jomā, vārds un amats. Šo personu zināšanu līmeņa novērtējums attiecībā uz IT lietošanu muitā un komerciālajiem procesiem un vispārīgajiem komercdarbības jautājumiem.10.Piekrišana vai nepiekrišana publicēt nosaukumu 14.x panta 4. punktā minēto atzīto komersantu sarakstā.

II PIELIKUMS

“1.D PIELIKUMS

Image

Paskaidrojumi

Sertifikāta numurs

Sertifikāta numurs vienmēr sākas ar izdevējas dalībvalsts ISO 2 burtu kodu, kam seko šādi burti:

 

AEOC AEO sertifikātam – Muitas procedūru vienkāršojumi,

 

AEOS AEO sertifikātam – Drošība un drošums,

 

AEOF AEO sertifikātam – Muitas procedūru vienkāršojumi/drošība un drošums.

Iepriekš aprakstītajiem burtiem seko valsts atļaujas numurs.

1.   AEO sertifikāta turētājs

Jāmin pilns sertifikāta turētāja nosaukums, kā norādīts pieteikuma veidlapas 1. ailē 1.C pielikumā, kā arī PVN maksātāja numurs, kā norādīts pieteikuma veidlapas 8. ailē, ja vajadzīgs, komersanta identifikācijas numurs, kā norādīts pieteikuma veidlapas 9. ailē, un juridiskais reģistrācijas numurs, kā norādīts pieteikuma veidlapas 10. ailē.

2.   Izdevējiestāde

Dalībvalsts muitas pārvaldes nosaukums, paraksts un zīmogs.

Var minēt dalībvalsts muitas pārvaldes nosaukumu reģionālajā līmenī, ja to prasa muitas pārvaldes organizācijas struktūra.

Sertifikāta veida norāde

Ievelciet krustu attiecīgajā ailē.

3.   Datums, no kura sertifikāts ir spēkā

Norādiet dienu, mēnesi un gadu saskaņā ar 14.q panta 1. punktu.”


III PIELIKUMS

“30.A PIELIKUMS

1.   Ievadpiezīmes par tabulām

1. piezīme.   Vispārīgi

1.1.

Kopsavilkuma deklarācijā, kas jāiesniedz par precēm, kuras tiek ievestas Kopienas muitas teritorijā vai izvestas no tās, par katru attiecīgo situāciju vai transporta veidu ir informācija, kas norādīta 1.–5. tabulā.

1.2.

1.–6. tabulā iekļauti visi informācijas elementi, kas vajadzīgi attiecīgajās procedūrās un deklarācijās. Tās sniedz visaptverošu pārskatu par prasībām, kas jāizpilda dažādajās procedūrās un deklarācijās.

1.3.

Sleju nosaukumi ir paši par sevi saprotami un attiecas uz šīm procedūrām un deklarācijām. Pagaidu uzglabāšanas gadījumā izmanto informāciju 1. tabulas slejā “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

1.4.

“X” konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais informācijas elements ir jāieraksta procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, deklarācijas preču vienības līmenī. “Y” konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais informācijas elements ir jāieraksta procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, deklarācijas virsraksta līmenī. “Z” konkrētā tabulas ailē rāda, ka attiecīgais informācijas elements ir jāieraksta procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, pārvadājuma ziņojuma līmenī. Simbolu “X”, “Y” un “Z” kombinācija nozīmē, ka attiecīgais informācijas elements var būt jāieraksta procedūrai vai deklarācijai, kas aprakstīta attiecīgās slejas virsrakstā, visos līmeņos.

1.5.

Vārdu “ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas” lietojums šajā pielikumā nozīmē atsauci uz kopsavilkuma deklarācijām, kas paredzētas attiecīgi Muitas kodeksa 36.a panta 1. punktā un 182.a panta 1. punktā.

1.6.

Apraksti un piezīmes 4. iedaļā par ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām un par vienkāršotajām procedūrām attiecas uz informācijas elementiem 1.–6. tabulā.

2. piezīme.   Muitas deklarācija, ko izmanto kā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju

2.1.

Ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 62. panta 1. punktā, izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar kodeksa 36.c panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 37. pielikumam vai 37.A pielikumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1.–4. tabulas slejā “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 76. panta 1. punktā, izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar kodeksa 36.c panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 6. tabulai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1.–4. tabulas slejā “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

2.2.

Ja piemēro 14.b panta 3. punktu un ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 62. panta 1. punktā, izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar kodeksa 36.c panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 37. pielikumam vai 37.A pielikumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 5. tabulas slejā “AEO ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Ja piemēro 14.b panta 3. punktu un ja muitas deklarāciju, kā minēts Muitas kodeksa 76. panta 1. punktā, izmanto kā kopsavilkuma deklarāciju, saskaņā ar kodeksa 36.c panta 1. punktu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 6. tabulai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 5. tabulas slejā “AEO ievešanas kopsavilkuma deklarācija”.

3. piezīme.   Eksporta muitas deklarācija

3.1.

Ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Muitas kodeksa 62. panta 1. punktā, saskaņā ar kodeksa 182.b pantu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 37. pielikumam vai 37.A pielikumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1. un 2. tabulas slejā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Muitas kodeksa 76. panta 1. punktā, saskaņā ar kodeksa 182.b pantu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 6. tabulai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 1. un 2. tabulas slejā “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija”.

3.2.

Ja piemēro 14.b panta 3. punktu un ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Muitas kodeksa 62. panta 1. punktā, saskaņā ar kodeksa 182.b pantu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 37. pielikumam vai 37.A pielikumam, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 5. tabulas slejā “AEO izvešanas kopsavilkuma deklarācija”.

Ja piemēro 14.b panta 3. punktu un ja vajadzīga muitas deklarācija, kā minēts Muitas kodeksa 76. panta 1. punktā, saskaņā ar kodeksa 182.b pantu šajā deklarācijā papildus sīkām ziņām, kas vajadzīgas konkrētajai procedūrai atbilstīgi 6. tabulai, jāiekļauj sīkas ziņas, kuras norādītas 5. tabulas slejā “AEO izvešanas kopsavilkuma deklarācija”.

4. piezīme.   Citi īpaši apstākļi attiecībā uz ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām un konkrētu preču veidu plūsmu. Piezīme par 2. līdz 4. tabulu

4.1.

Slejas “Izvešana – pasta un ekspress sūtījumi” un “Ievešana – pasta un ekspress sūtījumi” 2. tabulā aptver vajadzīgo informāciju, ko muitas iestādēm riska analīzei var sniegt elektroniski pirms pasta un ekspress sūtījumu izsūtīšanas vai piegādes.

4.2.

Šā pielikuma nolūkos pasta sūtījums ir atsevišķs priekšmets, kura svars nepārsniedz 50 kg un kuru nosūta pa pasta sistēmu saskaņā ar Pasaules Pasta savienības konvencijas noteikumiem, ja preces pārsūta tiesību un pienākumu īpašnieki atbilstīgi šiem aktiem vai ja pārsūtīšana notiek to vārdā.

4.3.

Šā pielikuma nolūkos ekspress sūtījums ir atsevišķs priekšmets, ko nosūta integrēta pakalpojuma ietvaros, kurā ietverta savākšana, transports, atmuitošana un piegāde paātrinātā režīmā vai noteiktos laikos, vienlaikus sekojot līdzi šo sūtījumu atrašanās vietai un saglabājot kontroli pār tiem visā pakalpojuma sniegšanas laikā.

4.4.

Sleja “Izvešana – kuģu un lidaparātu apgāde” 2. tabulā aptver vajadzīgo informāciju izvešanas kopsavilkuma deklarācijās attiecībā uz kuģu un lidaparātu apgādi.

4.5.

3. un 4. tabulā ir informācija, kas vajadzīga ievešanas kopsavilkuma deklarācijās saistībā ar autotransportu un dzelzceļa transportu.

4.6.

3. tabula par autotransportu attiecas arī uz multimodālajiem pārvadājumiem, ja vien 4. iedaļā nav norādīts citādi.

5. piezīme.   Vienkāršotās procedūras

5.1.

Vienkāršoto procedūru deklarācijas saskaņā ar 254., 260., 266., 268., 275., 280., 282., 285., 285.a, 288. un 289. pantu ietver informāciju, kas izklāstīta 6. tabulā.

5.2.

Dažu informācijas elementu samazinātais formāts vienkāršotajās procedūrās neierobežo un neskar 37. un 38. pielikuma prasības, jo īpaši attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz papildu deklarācijās.

2.   Prasības ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijās

2.1.   1. tabula – Gaisa, jūras, iekšzemes ūdensceļu un citu veidu transports vai situācijas, kas nav minētas 2.–4. tabulā

Nosaukums

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 3.1. piezīmi)

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 2.1. piezīmi)

Vienību skaits

Y

Y

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Y

Y

Saņēmējs

X/Y

X/Y

Pārvadātājs

 

Z

Informējamā persona

 

X/Y

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identitāte un valstspiederība

 

Z

Pārvadājuma atsauces numurs

 

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

 

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

 

Z

Maršruta valsts(-u) kodi

Y

Y

Izvešanas muitas iestāde

Y

 

Preču atrašanās vieta

Y

 

Iekraušanas vieta

 

X/Y

Izkraušanas vietas kods

 

X/Y

Preču apraksts

X

X

Iepakojumu veids (kods)

X

X

Iepakojumu skaits

X

X

Kravas marķējums

X/Y

X/Y

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

X/Y

X/Y

Preču vienības numurs

X

X

Preces kods

X

X

Bruto masa (kg)

X/Y

X/Y

Bīstamo kravu ANO kods

X

X

Plombas numurs

X/Y

X/Y

Transporta maksājumu apmaksas metodes kods

X/Y

X/Y

Deklarēšanas datums

Y

Y

Paraksts/Apstiprinājums

Y

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y

Y


2.2.   2. tabula – Pasta un ekspress sūtījumi, kuģu un lidaparātu apgāde

Nosaukums

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – pasta un ekspress sūtījumi

(sk. 3.1. un 4.1. līdz 4.3. piezīmi)

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – kuģu un lidaparātu apgāde

(sk. 3.1. un 4.4. piezīmi)

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – pasta un ekspress sūtījumi

(sk. 2.1. un 4.1. līdz 4.3. piezīmi)

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

 

X/Y

 

Transporta dokumenta numurs

 

X/Y

 

Nosūtītājs

X/Y

X/Y

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Y

Y

Y

Saņēmējs

X/Y

X/Y

X/Y

Pārvadātājs

 

 

Z

Maršruta valsts(-u) kodi

Y

 

Y

Izvešanas muitas iestāde

Y

Y

 

Preču atrašanās vieta

Y

Y

 

Iekraušanas vieta

 

 

Y

Izkraušanas vietas kods

 

 

X/Y

Preču apraksts

X

X

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

 

X/Y

 

Preču vienības numurs

X

X

X

Preces kods

X

X

X

Bruto masa (kg)

X/Y

X/Y

X/Y

Bīstamo kravu ANO kods

X

 

X

Transporta maksājumu apmaksas metodes kods

X/Y

X/Y

X/Y

Deklarēšanas datums

Y

Y

Y

Paraksts/Apstiprinājums

Y

Y

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y

Y

Y


2.3.   3. tabula – Autotransports. Informācija ievešanas kopsavilkuma deklarācijā

Nosaukums

Autotransports. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 2.1. piezīmi)

Vienību skaits

Y

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Y

Saņēmējs

X/Y

Pārvadātājs

Z

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identitāte un valstspiederība

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Z

Maršruta valstu kodi

Y

Iekraušanas vieta

X/Y

Izkraušanas vietas kods

X/Y

Preču apraksts

X

Iepakojumu veida kods

X

Iepakojumu skaits

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

X/Y

Preču vienības numurs

X

Preces kods

X

Bruto masa

X/Y

Transporta maksājumu apmaksas metodes kods

X/Y

Bīstamo kravu ANO kods

X

Plombas numurs

X/Y

Deklarēšanas datums

Y

Paraksts/Apstiprinājums

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y


2.4.   4. tabula – Dzelzceļa transports. Informācija ievešanas kopsavilkuma deklarācijā

Nosaukums

Dzelzceļa transports. Ievešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 2.1. piezīmi)

Vienību skaits

Y

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

Persona, kas iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju

Y

Saņēmējs

X/Y

Pārvadātājs

Z

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identitāte un valstspiederība

Z

Pārvadājuma atsauces numurs

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Z

Maršruta valstu kodi

Y

Iekraušanas vieta

X/Y

Izkraušanas vietas kods

X/Y

Preču apraksts

X

Iepakojumu veida kods

X

Iepakojumu skaits

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

X/Y

Preču vienības numurs

X

Preces kods

X

Bruto masa

X/Y

Transporta maksājumu apmaksas metodes kods

X/Y

Bīstamo kravu ANO kods

X

Plombas numurs

X/Y

Deklarēšanas datums

Y

Paraksts/Apstiprinājums

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y


2.5.   5. tabula – Atzītie komersanti. Samazinātas informācijas prasības izvešanas un ievešanas kopsavilkuma deklarācijās

Nosaukums

Izvešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 3.2. piezīmi)

Ievešanas kopsavilkuma deklarācija

(sk. 2.2. piezīmi)

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X/Y

X/Y

Transporta dokumenta numurs

X/Y

X/Y

Nosūtītājs

X/Y

X/Y

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju

Y

Y

Saņēmējs

X/Y

X/Y

Pārvadātājs

 

Z

Informējamā persona

 

X/Y

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identitāte un valstspiederība

 

Z

Pārvadājuma atsauces numurs

 

Z

Pirmās ievešanas vietas kods

 

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

 

Z

Maršruta valsts(-u) kodi

Y

Y

Izvešanas muitas iestāde

Y

 

Iekraušanas vieta

 

X/Y

Preču apraksts

X

X

Iepakojumu skaits

X

X

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

X/Y

X/Y

Preces kods

X

X

Deklarēšanas datums

Y

Y

Paraksts/Apstiprinājums

Y

Y

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Y

Y

3.    6. tabula – Prasības vienkāršotajās procedūrās

Nosaukums

Atmuitošana uz vietas eksportam

(sk. 3.1. piezīmi)

Vienkāršotā deklarācija eksportam

(sk. 3.1. piezīmi)

Nepilna deklarācija eksportam

(sk. 3.1. piezīmi)

Atmuitošana uz vietas importam

(sk. 2.1. piezīmi)

Vienkāršotā deklarācija importam

(sk. 2.1. piezīmi)

Nepilna deklarācija importam

(sk. 2.1. piezīmi)

Deklarācija

 

Y

Y

 

Y

Y

Priekšmetu skaits

 

Y

Y

 

Y

Y

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

X

X

X

X

X

X

Transporta dokumenta numurs

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Sūtītājs/eksportētājs

X/Y

X/Y

X/Y

 

 

 

Saņēmējs

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Deklarētājs/pārstāvis

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Deklarētāja/pārstāvja statusa kods

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Valūtas kods

 

 

 

X

X

X

Izvešanas muitas iestāde

Y

Y

Y

 

 

 

Papildu deklarācijas muitas iestāde

 

 

Y

 

 

 

Preču apraksts

X

X

X

X

X

X

Iepakojumu veids (kods)

X

X

X

X

X

X

Iepakojumu skaits

X

X

X

X

X

X

Kravas marķējums

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Preču vienības numurs

 

X

X

 

X

X

Preces kods

X

X

X

X

X

X

Bruto masa (kg)

 

 

 

X

X

X

Procedūra

X

X

X

X

X

X

Neto masa (kg)

X

X

X

X

X

X

Vienības cena

 

 

 

X

X

X

Atsauces numurs vienkāršotajām procedūrām

X

 

 

X

 

 

Atļaujas numurs

X

X

 

X

X

 

Papildu informācija

 

 

 

X

X

X

Deklarēšanas datums

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Paraksts/Apstiprinājums

Y

Y

Y

Y

Y

Y

4.   Piezīmes informācijas elementu izskaidrojumam

Deklarācija

Ierakstiet kodus, kas noteikti 38. pielikumā VAD 1. ailes 1. un 2. apakšiedaļai.

Vienību skaits (1)

Kopējais deklarācijā vai kopsavilkuma deklarācijā deklarētais vienību skaits.

[Ats.: VAD 5. aile]

Unikālais sūtījuma atsauces numurs

Unikāls numurs, ko piešķir precēm ievešanai, importam, izvešanai un eksportam. Jāizmanto Pasaules Muitas organizācijas (WCO) (ISO15459) vai ekvivalenti kodi.

Kopsavilkuma deklarācijas: tā ir alternatīva transporta dokumenta numuram, ja tas nav pieejams.

Vienkāršotās procedūras: informāciju var sniegt, ja tā pieejama.

Šis elements nodrošina saiti ar citiem noderīgiem informācijas avotiem.

[Ats.: VAD 7. aile]

Transporta dokumenta numurs

Atsauces numurs transporta dokumentam, kurš attiecas uz preču ievešanu muitas teritorijā vai izvešanu no tās.

Tajā iekļauts transporta dokumenta veida kods, kā noteikts 38. pielikumā, kam seko attiecīgā dokumenta identifikācijas numurs.

Šis elements ir alternatīva unikālajam sūtījuma atsauces numuram, ja tas nav pieejams. Tas nodrošina saiti ar citiem noderīgiem informācijas avotiem.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas kuģu un lidaparātu apgādē: faktūrrēķina vai kravas saraksta numurs.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas autotransportā: šo informāciju sniedz, ja tā pieejama, un tajā var ietvert atsauces gan uz TIR karneti, gan uz CMR.

[Ats.: VAD 44. aile]

Nosūtītājs (2)

Persona, kas preces nosūta, kā pārvadājuma līgumā noteikusi persona, kura pārvadājumu pasūta.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: šis elements jānorāda, ja nosūtītājs nav tā pati persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju.

Sūtītājs/eksportētājs (2)

Persona, kas noformē eksporta deklarāciju vai kā vārdā tā tiek noformēta un kas ir preču īpašniece vai kam deklarācijas pieņemšanas brīdī ir līdzīgas tiesības rīkoties ar tām.

[Ats.: VAD 2. aile]

Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju (3)

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: viena no personām, kas minētas Muitas kodeksa 36.b panta 3. un 4. punktā.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: Muitas kodeksa 182.d panta 3. punktā definētā persona. Šī informācija jāsniedz, ja saskaņā ar Muitas kodeksa 182.a panta 1. punktu uz šīm precēm attiecas muitas deklarācija.

Piezīme: šī informācija ir vajadzīga, lai noteiktu personu, kas ir atbildīga par deklarācijas iesniegšanu.

Saņēmējs (3)

Persona, kam preces faktiski tiek nosūtītas.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: šis elements jānorāda, ja saņēmējs nav tā pati persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja preces pārvadā ar tirgojamu konosamentu, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs, saņēmējs nav zināms un viņa datus aizstāj ar šādu kodu 10600.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: 789. pantā paredzētajos gadījumos šo informāciju sniedz, ja tā ir pieejama.

[Ats.: VAD 8. aile]

Deklarētājs/pārstāvis (3)

Jānorāda, ja šī persona nav tā pati, kas sūtītājs/eksportētājs eksportam vai saņēmējs importam.

[Ats.: VAD 14. aile]

Deklarētāja/pārstāvja statusa kods

Deklarētāja vai pārstāvja statusa kods. Jāizmanto 38. pielikumā VAD 14. ailei noteiktie kodi.

Pārvadātājs (3)

Persona, kas pārvadā preces pie to ievešanas muitas teritorijā. Šī informācija jāsniedz, ja pārvadātājs nav tā pati persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Šī informācija nav jāsniedz, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja sniegtajiem informācijas elementiem.

Informējamā persona (3)

Persona, kas pie ievešanas jāinformē par preču ierašanos. Šī informācija jāsniedz, ja tā ir pieejama. Ja preces pārvadā ar tirgojamu konosamentu, kur kravas saņēmējs ir jebkurš konosamenta indosētājs, un saņēmējs nav norādīts un 10600 kods nav ierakstīts, vienmēr jānorāda informējamā persona.

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identitāte un valstspiederība

Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso ES muitas teritorijas robežu, identifikācijas dati un valstspiederība. Identifikācijai izmanto definīcijas, kas paredzētas 37. pielikumā VAD 18. ailei. Valstspiederībai izmanto kodus, kas paredzēti 38. pielikumā VAD 21. ailei.

Dzelzceļa transports: norāda vagona numuru.

Pārvadājuma atsauces numurs (4)

Transportlīdzekļa pārvietošanās identifikācija, piemēram, attiecīgi, pārbrauciena numurs, lidojuma numurs.

Dzelzceļa transports: norāda vilciena numuru. Šo informācijas elementu, ja vajadzīgs, norāda multimodālajiem pārvadājumiem.

Pirmās ievešanas vietas kods

Identifikācija pirmajai ievešanas vietai Kopienas muitas teritorijā. Tā ir osta jūras pārvadājumiem, lidosta gaisa pārvadājumiem un robežpunkts, šķērsojot robežu uz sauszemes.

Kodam jāizskatās šādi: UN/LOCODE (an..5) + valsts kods (an..6).

Autotransports un dzelzceļa transports: kodam jābūt tādam, kā 38. pielikumā paredzēts muitas iestādēm.

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Transportlīdzekļa ierašanās datums un laiks/paredzētais datums un laiks (gaisa pārvadājumiem) pirmajā lidostā, (sauszemes pārvadājumiem) pirmajā robežpunktā un (jūras pārvadājumiem) pirmajā ostā; jāizmanto kods n12 (CCYYMMDDHHMM). Norāda pirmās ievešanas vietas vietējo laiku.

Maršruta valsts(-u) kodi

Hronoloģiskā secībā jānorāda visas valstis, caur kurām preces tikušas virzītas ceļā no to sākotnējās izvešanas valsts līdz galamērķim. Tas ietver arī preču sākotnējās izvešanas valsti un galamērķa valsti. Izmanto kodus, kas paredzēti 38. pielikumā VAD 2. ailei. Šo informāciju sniedz, cik no tās ir zināma.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas pasta un ekspress sūtījumiem: norāda tikai preču galamērķa valsti.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas pasta un ekspress sūtījumiem: norāda tikai preču sākotnējās izvešanas valsti.

Valūtas kods

Kods, kas 38. pielikumā noteikts VAD 22. ailei tai valūtai, kurā noformēts faktūrrēķins.

Šo informāciju lieto kopā ar informāciju ailē “Vienības cena”, ja tas nepieciešams ievedmuitas nodokļu aprēķināšanai.

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās atmuitošanas procedūrās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā. [Ats.: VAD 22. un 44. aile]

Izvešanas muitas iestāde

Kods, kas 38. pielikumā noteikts VAD 29. ailei attiecībā uz izvešanas muitas iestādi, saskaņā ar 793. panta 2. punktu.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas pasta un ekspress sūtījumiem: šī informācija nav jāsniedz, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja sniegtajiem informācijas elementiem.

Papildu deklarācijas muitas iestāde

Nepilnas deklarācijas eksportam: šo elementu izmanto tikai 281. panta 3. punktā minētajos gadījumos.

Preču atrašanās vieta (4)

Norāda precīzu vietu, kur preces var apskatīt.

[Ats.: VAD 30. aile]

Iekraušanas vieta (5)

Jūras ostas, lidostas, kravas termināla, dzelzceļa stacijas vai citas vietas nosaukums, kurā preces iekrauj transportlīdzeklī, ar ko tās pārvadā, norādot arī valsti, kurā šī vieta atrodas.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas pasta un ekspress sūtījumiem: šī informācija nav jāsniedz, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja sniegtajiem informācijas elementiem.

Autotransports un dzelzceļa transports: tā var būt vieta, kur preces tikušas pārņemtas saskaņā ar pārvadājuma līgumu, vai TIR nosūtīšanas muitas iestāde.

Izkraušanas vieta (5)

Jūras ostas, lidostas, kravas termināla, dzelzceļa stacijas vai citas vietas nosaukums, kurā preces izkrauj no transportlīdzekļa, kurš izmantots to pārvešanai, norādot arī valsti, kurā šī vieta atrodas.

Autotransports un dzelzceļa transports: ja kods nav pieejams, maksimāli precīzi norāda vietas nosaukumu.

Piezīme: šis elements sniedz noderīgu informāciju procedūras vadībai.

Preču apraksts

Kopsavilkuma deklarācijas: apraksts vienkāršā valodā, kurš ir pietiekami precīzs, lai muitas dienesti varētu identificēt preces. Vispārīgi termini (piem., “salikta krava”, “vispārīga krava” vai “daļas”) nav pieņemami. Komisija publicēs šādu vispārīgu terminu sarakstu. Nav vajadzības sniegt šo informāciju, ja norādīts preču kods.

Vienkāršotās procedūras: apraksts tarifu nolūkos.

[Ats.: VAD 31. aile]

Iepakojumu veids (kods)

Kods, ar ko norāda iepakojuma veidu, kā noteikts 38. pielikumā VAD 31. ailei (ANO/ECE 21. ieteikuma VI pielikums).

Iepakojumu skaits

Atsevišķu vienību skaits, kas iepakotas tādā veidā, ka tās nevar sadalīt, vispirms neatverot iepakojumu, vai gabalu skaits, ja iepakojuma nav. Šī informācija nav jāsniedz, ja preces ir bez taras.

[Ats.: VAD 31. aile]

Kravas marķējums

Brīvs marķējuma un numuru apraksts uz transporta vienībām vai iepakojuma.

Šī informācija attiecīgā gadījumā jāsniedz tikai par iepakotām precēm. Ja preces pārvadā konteineros, konteinera numurs var aizstāt kravas marķējumu, kuru tomēr, ja tas pieejams, tirgotājs var norādīt. Kravas marķējumu var aizstāt UCR kods vai atsauces transporta dokumentā, kas ļauj viennozīmīgi identificēt visus iepakojumus sūtījumā.

Piezīme: šis elements palīdz identificēt sūtījumus.

[Ats.: VAD 31. aile]

Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros

Zīmes (burti un/vai cipari), ar ko identificē konteineru.

[Ats.: VAD 31. aile]

Preču vienības numurs (6)

Vienības numurs attiecībā pret vienību kopējo skaitu deklarācijā vai kopsavilkuma deklarācijā.

Izmanto tikai tad, ja ir vairāk nekā viena preču vienība.

Piezīme: šis elements, ko automātiski rada datorsistēmas, palīdz identificēt attiecīgo preču vienību deklarācijā.

[Ats.: VAD 32. aile]

Preces kods

Koda numurs, kas atbilst attiecīgai vienībai.

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: pirmie četri KN koda cipari. Šī informācija nav jāsniedz, ja norādīts preču apraksts.

Vienkāršotās importa procedūras: 10 ciparu TARIC kods. Tirgotāji var papildināt šo informāciju, ja vajadzīgs, ar papildu TARIC kodiem. Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās atmuitošanas procedūrās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: pirmie četri KN koda cipari. Šī informācija nav jāsniedz, ja norādīts preču apraksts.

Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas kuģu un lidaparātu apgādē: Komisija publicēs īpašu vienkāršoto preču nomenklatūru.

Vienkāršotās eksporta procedūras: 8 ciparu KN kods. Tirgotāji var papildināt šo informāciju, ja vajadzīgs, ar papildu TARIC kodiem. Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās atmuitošanas procedūrās eksporta gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Ats.: VAD 33. aile]

Bruto masa (kg)

Preču svars (masa) deklarācijā – ar iepakojumu, bet bez pārvadātāja aprīkojuma.

Ja iespējams, tirgotājs var norādīt šo svaru katras deklarācijas vienības līmenī.

Vienkāršotās importa procedūras: šo informāciju sniedz tikai tad, ja tā vajadzīga ievedmuitas nodokļu aprēķināšanai.

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās atmuitošanas procedūrā importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Ats.: VAD 35. aile]

Procedūra

Ierakstiet procedūras kodu, kas noteikts 38. pielikumā VAD 37. ailes 1. un 2. apakšiedaļai.

Dalībvalstis var atteikties no pienākuma norādīt kodus, kā noteikts 38. pielikumā VAD 37. ailes 2. apakšiedaļai, vienkāršotajās deklarācijās un vietējās atmuitošanas procedūrās importa un eksporta gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

Neto masa (kg)

Pašu preču svars (masa) bez jebkāda iepakojuma.

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās atmuitošanas procedūrās importa un eksporta gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Ats.: VAD 38. aile]

Vienības cena

Preces cena attiecīgajai deklarētajai vienībai. Šo informāciju lieto kopā ar informāciju ailē “Valūtas kods”, ja tas nepieciešams ievedmuitas nodokļu aprēķināšanai.

Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības vienkāršotajās deklarācijās un vietējās atmuitošanas procedūrās importa gadījumā, ja nosacījumi, kas paredzēti atļaujās, kuras saistītas ar šīm procedūrām, ļauj tām atlikt šā informācijas elementa iegūšanu papildu deklarācijā.

[Ats.: VAD 42. aile]

Atsauces numurs vienkāršotajām procedūrām

Atsauces numurs reģistrā procedūrām, kas aprakstītas 266. pantā un 285.a pantā. Dalībvalstis var atteikties no šīs prasības, ja pastāv citas apmierinošas sūtījumu izsekošanas sistēmas.

Papildu informācija

Ja piemēro Regulas (EK) Nr. 1147/2002 (7) 2. panta 1. punktu, ieraksta kodu 10100 (preces, ko importē ar lidojumderīguma sertifikātu).

[Ats.: VAD 44. aile]

Atļaujas numurs

Atļaujas numurs vienkāršotajās procedūrās. Dalībvalstis var nepiemērot šo prasību, ja tās ir pārliecinātas, ka to datorsistēmas nepārprotami spēj iegūt šo informāciju no citiem deklarācijas elementiem, piemēram, tirgotāja identifikācijas.

Bīstamo kravu ANO kods

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bīstamo kravu identifikators (UNDG) ir unikāls sērijas numurs (n4), ko ANO dalībvalstīs piešķir vielām un priekšmetiem, kuri ir ietverti visbiežāk pārvadāto bīstamo kravu sarakstā.

Šo informācijas elementu norāda tikai tad, ja tas ir vajadzīgs.

Plombas numurs (8)

Transporta aprīkojumam klāt esošo plombu identifikācijas numuri, ja vajadzīgs.

Transporta maksājumu apmaksas metodes kods

Izmanto šādus kodus:

A

samaksa skaidrā naudā

B

samaksa ar kredītkarti

C

samaksa ar čeku

D

cits (piem., tiešais debets skaidras naudas kontā)

H

elektronisks pārskaitījums

Y

ir savs konts pie pārvadātāja

Z

bez priekšapmaksas

Šo informāciju sniedz tikai tad, ja tā ir pieejama.

Deklarēšanas datums (9)

Datums, kad attiecīgās deklarācijas noformētas un, ja vajadzīgs, parakstītas vai citādi apstiprinātas.

Vietējām atmuitošanas procedūrām atbilstīgi 266. un 285.a pantam tas ir reģistrācijas datums.

[Ats.: VAD 54. aile]

Paraksts/Apstiprinājums (9)

[Ats.: VAD 54. aile]

Norāde uz citiem īpašiem apstākļiem

Kodēts informācijas elements, ar ko norāda uz īpašiem apstākļiem, kurus izmantot vēlas attiecīgais tirgotājs.

A

pasta un ekspress sūtījumi

B

kuģu un lidaparātu apgāde

C

autotransports

D

dzelzceļa transports

E

pilnvaroti uzņēmēji

Šo informācijas elementu norāda tikai tad, ja persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, vēlas izmantot tādus īpašus apstākļus, kuri nav iekļauti 1. tabulā.

Šī informācija nav jāsniedz, ja to var automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja sniegtajiem informācijas elementiem.


(1)  Automātiski rada datorsistēmas.

(2)  Ja iespējams, kodēts.

(3)  Ja iespējams, kodēts.

(4)  Informāciju sniedz, ja tā ir pieejama.

(5)  Ja iespējams, kodēts.

(6)  Automātiski rada datorsistēmas.

(7)  OV L 170, 29.6.2002., 8. lpp.

(8)  Informāciju sniedz, ja tāi ir pieejama.

(9)  Automātiski rada datorsistēmas.”


IV PIELIKUMS

“45.c PIELIKUMS

IZVEŠANAS PAVADDOKUMENTS

I   nodaļa

Izvešanas pavaddokumenta paraugs

Image

II   nodaļa

Paskaidrojumi un sīkas ziņas (dati) par izvešanas pavaddokumentu

Izvešanas pamatdokumentu izdrukā, pamatojoties uz izvešanas deklarācijas datiem, ko attiecīgā gadījumā labo deklarētājs/pārstāvis, un/vai pārbauda izvešanas muitas iestāde, un to papildina ar šādiem datiem:

1.   MRN (preču pārveduma norādes numurs)

Informāciju sniedz ar 18 rakstzīmēm atbilstīgi šādam paraugam:

 

Saturs

Lauka veids

Piemēri

1

Pēdējie divi cipari norāda gadu, kad izvešanas deklarācija ir oficiāli pieņemta (YY)

2 cipari

06

2

Izvešanas valsts norāde (2 burtu kods no 38. pielikumā iekļautā vienotā administratīvā dokumenta 2. ailes)

2 burti

PL

3

Unikāls identifikācijas numurs, kas norāda izvešanas darbības gadu un valsti

13 rakstzīmes

9876AB8890123

4

Kontrolskaitlis

1 rakstzīme

5

1. un 2. lauku aizpilda, kā minēts iepriekš.

3. laukā jāieraksta izvedumu kontroles sistēmas darījuma identifikācijas numurs. Par šā lauka aizpildīšanu atbild valsts pārvaldes iestādes, tomēr katram izvešanas darījumam, kas attiecīgajā valstī noticis gada laikā, jāpiešķir unikāls numurs. Valsts pārvaldes iestādes, kas vēlas iekļaut MRN kompetento iestāžu biroja identifikācijas numuru, biroja valsts numura norādīšanai var izmantot līdz 6 rakstzīmēm.

4. laukā jānorāda vērtība, kas ir visa MRN kontrolskaitlis. Šis lauks paredzēts tam, lai varētu atklāt kļūdu visā MRN.

MRN jāiedrukā arī kā svītru kods, izmantojot standarta “kodu 128”, rakstzīmju kopu “B”.

2.   Muitas iestāde

Izvešanas iestādes identifikācijas numurs.

Izvešanas pavaddokumentu negroza, tajā arī neko nepapildina un nesvītro, ja šajā regulā nav noteikts citādi.”


V PIELIKUMS

“45.d PIELIKUMS

IZVEDAMO PREČU SARAKSTS

I   nodaļa

Izvedamo preču saraksta paraugs

Image

II   nodaļa

Paskaidrojumi un sīkas ziņas (dati) par izvedamo preču sarakstu

Ja izved vairāk nekā vienu preci, preču sarakstu vienmēr izdrukā datorsistēma, un to pievieno izvešanas pavaddokumentam.

Ailes preču sarakstā ir paplašināmas vertikāli.

Sīkās ziņas jādrukā šādi:

1)

MRN – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.c pielikumā.

2)

Sīkās ziņas dažādās ailēs preču līmenī jādrukā šādi:

a)

preces Nr. – preces sērijas numurs;

b)

pārējās ailes aizpilda saskaņā ar 37. pielikuma paskaidrojuma prasībām, vajadzības gadījumā kodējot.”


Augša