EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1741

Komisijas Regula (EK) Nr. 1741/2006 ( 2006. gada 24. novembris ), ar ko nosaka īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanas noteikumus par atkaulotu vēršu gaļu, kas pirms eksportēšanas ir nodota ievešanai muitas noliktavā

OV L 329, 25.11.2006., 7./12. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 326M , 10.12.2010., 125./130. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 077 Lpp. 158 - 163
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 077 Lpp. 158 - 163
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 139 - 144

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1741/oj

25.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1741/2006

(2006. gada 24. novembris),

ar ko nosaka īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanas noteikumus par atkaulotu vēršu gaļu, kas pirms eksportēšanas ir nodota ievešanai muitas noliktavā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 12. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1982. gada 20. jūlija Regula (EEK) Nr. 1964/82, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem (2), precizēja nosacījumus, ar kādiem var piešķirt īpašu kompensāciju par vēršu gaļu, ko eksportē uz trešām valstīm.

(2)

Lai nodrošinātu ar Regulu (EEK) Nr. 1964/82 ieviestās shēmas pareizu darbību, likumdevējs attiecībā uz atkaulotas vēršu gaļas ievešanu muitas noliktavā vai brīvā zonā īpaši paredzēja uzņēmējiem iespēju piemērot Padomes 1980. gada 4. marta Regulu (EEK) Nr. 565/80 par lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju avansa maksājumiem (3).

(3)

To, kādi ir piemērošanas noteikumi un vispārīgie nosacījumi kompensācijas avansa maksājumiem, kurus veic par produktu ievešanu muitas noliktavā vai brīvā zonā, precizē ar II sadaļas 3. nodaļu Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulā (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (4).

(4)

Kompensācijas avansa maksājuma īpašie noteikumi par atkaulotas vēršu gaļas ievešanu muitas noliktavā vai brīvā zonā ir noteikti ar Komisijas 2003. gada 12. marta Regulu (EK) Nr. 456/2003, ar ko paredz īpašus noteikumus iepriekšējam eksporta kompensāciju finansējumam attiecībā uz dažiem muitas noliktavā vai brīvajā zonā ievestiem liellopu gaļas produktiem (5). Tie tika pieņemti, lai papildinātu un precizētu Regulas (EEK) Nr. 565/80 un (EK) Nr. 800/1999 noteikumus, jo īpaši kontroles jautājumos attiecībā uz atkaulotu vēršu gaļu.

(5)

Ar Regulu (EEK) Nr. 565/80 noteiktie pasākumi, kā arī attiecīgie piemērošanas noteikumi, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 800/1999 II sadaļas 3. nodaļā, ir atcelti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1713/2006. Ar Regulu (EK) Nr. 456/2003 noteiktos īpašos pasākumus vairs neveic, un tie ir atcelti ar to pašu regulu.

(6)

Kompensācijas avansa maksājumus par atkaulotas vēršu gaļas ievešanu muitas noliktavā izmantoja un izmanto eksportam uz trešām valstīm. Uzņēmēju izrādītā interese par šo sistēmu ir jo īpaši saistīta ar elastīgumu, ko tā piedāvā pasūtījumu sagatavošanā, proti, sniedzot uzņēmējiem iespēju pirms eksportēšanas šo gaļu uzglabāt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem, un šīs glabāšanas laikā gaļu sasaldēt.

(7)

Ja netiks ieviesti jauni noteikumi, uzņēmēji zaudēs iepriekšējās shēmas piedāvāto elastīgumu un, eksportējot atkaulotu vēršu gaļu, ārējā tirgū sastapsies ar papildu grūtībām. Iespēju robežās ir jāsamazina minēto pasākumu atcelšanas sekas. Tam ir nepieciešams paredzēt iespēju, ka uzņēmēji var turpināt pirms eksporta ievest muitas noliktavā atkaulotu vēršu gaļu, un precizēt piešķiršanas noteikumus īpašai eksporta kompensācijai par šo gaļu pēc uzglabāšanas.

(8)

Ir svarīgi precizēt nosacījumus par gaļas iekļaušanu šajā shēmā, lai nodrošinātu atkaulotas vēršu gaļas izsekojamību uzglabāšanas laikā, un paredzēt, ka uzņēmēji veic un atjaunina ierakstus elektroniskā datu bāzē, ko iepriekš apstiprinājis muitas dienests.

(9)

Lai uzlabotu darījumu caurredzamību un uzlabotu kontroļu ātrumu un efektivitāti, jāierobežo deklarāciju skaits par ievešanu uzglabāšanai, ko var iesniegt par atkaulošanu, kā arī attiecīgās atkaulotās gaļas apliecību skaits vienai ievešanai kontrolētā uzglabāšanā.

(10)

Shēmas pareizai darbībai jāparedz atkāpes no noteikumiem Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (6), īpaši attiecībā uz licenču iesniegšanu un attiecināšanu, kā arī atbilstīgā nodrošinājuma pārvaldījumu.

(11)

Tāpat ir jānosaka maksimālais uzglabāšanas ilgums un jāprecizē darbības, kuras drīkst veikt uzglabāšanas laikā.

(12)

Jānosaka arī uzglabāšanas laikā veiktās kontroles kritēriji, tās biežums un tas, kādas sekas var radīt datu bāzē reģistrēto datu un faktisko daudzumu neatbilstība.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu un teļa gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Neskarot Regulas (EK) Nr. 800/1999 un Regulas (EEK) Nr. 1964/82 noteikumus, šajā regulā izklāstītie noteikumi attiecas uz īpašas eksporta kompensācijas maksājumiem par atkaulotas vēršu gaļas ievešanu muitas noliktavā pirms eksportēšanas.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a)

“atkaulota vēršu gaļa”: produkti ar kodu 0201 30 00 9100 un 0201 30 00 9120 lauksaimniecības produktu nomenklatūrā eksporta kompensācijām, kas izveidota ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3846/87 (7);

b)

“ievešana muitas noliktavā”: procedūra atbilstoši Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (8) 98. panta 2. punktam;

c)

“uzņēmējs”: eksportētājs atbilstoši definīcijai Regulas (EK) Nr. 800/1999 2. panta 1. punkta i) daļā;

d)

“atkaulošana”: atkaulotas gaļas ieguve vienā dienā vai vienas dienas daļā;

e)

“atkaulotas gaļas sertifikāts”: sertifikāts, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 1964/82 4. panta 1. punktā.

3. pants

Atļauja ievešanai muitas noliktavā

1.   Atkaulotu vēršu gaļu var ievest muitas noliktavā tikai pēc tam, kad ir saņemta par shēmas pārvaldi un pārbaudēm atbildīgā muitas dienesta izdota rakstiska atļauja.

2.   Šā panta 1. punktā minēto atļauju izsniedz tikai tiem uzņēmējiem, kas sniedz rakstisku apņemšanos uzturēt muitas noliktavās ievesto produktu elektronisku datu bāzi (turpmāk tekstā “datu bāze”) un nodrošināt, ka uzglabāšanu īstenos tikai tajā dalībvalstī, kurā saņemta atļauja, un vietās, kas minētas šajā atļaujā. Ja produktus uzglabā vairākās vietās, atļauju drīkst izsniegt katras noliktavas datu bāzei.

Ja visus produktus vai produktu daļu uzglabā trešā persona, kas darbojas uzņēmēja uzdevumā, minētā trešā persona var uzturēt datu bāzi minētā uzņēmēja uzraudzībā, kurš ir atbildīgs par tās pareizību.

Muitas dienesti veic iepriekšējas pārbaudes, lai nodrošinātu to, ka datu bāze, kurai tiem ir tieša piekļuve bez iepriekšēja paziņojuma, ir izveidota un darbojas. Šā panta 1. punktā minētajā atļaujā izklāsta piekļuves kārtību šai datu bāzei.

4. pants

Ievešana noliktavā

1.   Uzņēmēji, kas saņēmuši 3. panta 1. punktā minēto atļauju, muitas dienestā iesniedz deklarāciju par nodomu svaigu vai saldētu atkaulotu vēršu gaļu pirms eksportēšanas ievest muitas noliktavā. Šo deklarāciju var iesniegt vienīgi tajā dalībvalstī, kurā veikta atkaulošana.

Deklarācijā iekļauj ievedamo produktu lietojumu atbilstoši eksporta kompensāciju sistēmas nomenklatūras kodam gaļai, kas iekļauta šādā shēmā, tās tīro svaru, kā arī visus vajadzīgos datus, lai precīzi identificētu gaļu un tās glabāšanas vietas līdz eksportam.

Deklarācijai pievieno atkaulotas gaļas sertifikātu vai sertifikātus un derīgu eksporta licences eksemplāru Nr. 1, kuru, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 24. panta 1. un 2. punkta, muitas dienestā iesniedz līdz ar deklarāciju par ievešanu uzglabāšanai.

2.   Attiecībā uz vienu atkaulošanu var pieņemt ne vairāk kā divas deklarācijas par ievešanu uzglabāšanai muitas kontrolē. Viena deklarācija par ievešanu uzglabāšanā var attiekties ne vairāk kā uz diviem atkaulotas gaļas sertifikātiem.

3.   Deklarācijā par ievešanu uzglabāšanā norāda deklarācijas par ievešanas uzglabāšanā pieņemšanas datumu, atkaulotai vēršu gaļai pievienotā atkaulotas gaļas sertifikāta vai sertifikātu numuru, to ievedot muitas noliktavā, kā arī kastu skaitu katram izcirtņu veidam, minētās gaļas identifikāciju un svaru.

Pirmajā punktā minēto informāciju norāda tā, lai būtu uzskatāmi redzams, ka dažādā ievestā gaļa attiecas tieši uz atbilstošo sertifikātu.

Deklarācijas par ievešanu uzglabāšanā pieņemšanas datumu, gaļas svaru un deklarācijas par ievešanu uzglabāšanā numuru nekavējoties ievada atkaulotas gaļas sertifikāta 10. un 11. ailē.

4.   Pieņemtās deklarācijas par ievešanu uzglabāšanai pa administratīviem kanāliem nosūta iestādei, kas atbild par eksporta kompensācijas maksājumiem. Tāpat rīkojas arī ar atkaulotas gaļas sertifikātiem, kuru pieejamie daudzumi ir attiecināti.

5.   Pēc attiecināšanas un muitas dienesta vīzas sertifikāta eksemplāru Nr. 1 nodod atpakaļ uzņēmējam.

6.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 31. panta b) punkta, attiecībā uz atkaulotas vēršu gaļas ievešanu muitas noliktavā pirms eksporta pienākumu eksportēt uzskata par izpildītu un tiesības eksportēt saskaņā ar sertifikātu uzskata par izmantotām dienā, kad ir pieņemta deklarācija par ievešanu uzglabāšanā. Pamatprasību uzskata par izpildītu, uzrādot pierādījumu, ka deklarācija par ievešanu uzglabāšanā ir pieņemta. Attiecībā uz pierādījuma sniegšanu pēc vajadzības mutatis mutandis piemēro Regulas (EK) Nr. 1291/2000 33. un 35. panta noteikumus.

7.   Deklarācijas par ievešanu uzglabāšanā pieņemšanas datums nosaka to produktu veidu, daudzumu un raksturojumu, kas atlasīti atbilstoši kompensācijas maksājumam saskaņā ar 10. pantu.

8.   Atkaulotai vēršu gaļai, kuras deklarācija par ievešanu uzglabāšanā ir pieņemta, tiek veikta fiziska pārbaude, kas attiecas uz vismaz 5 % pieņemto deklarāciju par ievešanu uzglabāšanā reprezentatīvo izlasi.

Mutatis mutandis piemēro Padomes Regulas (EEK) Nr. 386/90 (9) 3. pantu, kā arī Komisijas Regulas (EK) Nr. 2090/2002 (10) 2. panta 2. punktu, 3., 4., 5. un 6. pantu, 8. panta 1. un 2. punktu, 11. panta pirmo daļu un I pielikumu.

Ja muitas dienests izmanto riska analīzi, ņemot vērā Komisijas Regulā (EK) Nr. 3122/94 (11) noteiktos kritērijus, tad, atkāpjoties no pirmās daļas, fizisku kontroli var veikt mazākai procentuālajai daļai pieņemto deklarāciju par ievešanu uzglabāšanai, tomēr tā nedrīkst būt zemāka par 2 %.

5. pants

Gaļas izsekojamība

Datu bāzei:

a)

jānodrošina iespēja visā glabāšanas laikā administratīvi izsekot tam, kas notiek ar gaļu, uz kuru attiecas minētā shēma;

b)

reālā laikā jāsniedz jaunākais ziņojums par uzglabājamajiem gaļas daudzumiem, kuriem jābūt nodrošinātai piekļuvei, pamatojoties uz katru no šā panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem.

Iepriekš pirmā punkta a) apakšpunktā minētā izsekojamība pamatojas uz vienreizēju identifikācijas numuru, kas piešķirts gaļai, kura iegūta vienā atkaulošanā, kas veikta pirms attiecīgo produktu pakļaušanas ievešanai kontroles režīmā.

Šā panta otrajā daļā minēto vienreizējo identifikācijas numuru veido šādi dati:

a)

vienreizējs numurs;

b)

ražošanas datums;

c)

atkaulotas gaļas sertifikāta numurs;

d)

katra iegūto izcirtņu veida kastu skaits, ar norādi par tīro svaru ievedot muitas noliktavā.

6. pants

Datu bāzes atjaunināšana

1.   Datu bāzi atjaunina, un tajā norāda produktu ievešanu noliktavā un izvešanu no tās līdz dienai, kad ir iesniegta:

a)

deklarācija par iesniegšanu uzglabāšanā, kas minēta 4. panta 1. punktā;

b)

eksporta deklarācija, kas minēta Regulas (EK) Nr. 800/1999 5. pantā.

2.   Muitas dienesti 1. punktā minētās deklarācijas pieņem tikai pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka tā darbība, attiecībā uz kuru ir izsniegta deklarācija, ir ievadīta datu bāzē kā “ievešana” vai kā “izvešana”.

Muitas dienests tomēr var pieņemt 1. punktā minētās deklarācijas līdz pirmajā daļā minētās pārbaudes veikšanai. Šādos gadījumos uzņēmējiem ir jāapstiprina muitas dienestos, ka datu bāzē ir izdarīts attiecīgs ieraksts. Tādā veidā muitas dienesti var atlikt un grupēt šīs pārbaudes, bet tām jāveic šīs pārbaudes vismaz reizi divos kalendārajos mēnešos.

7. pants

Uzglabāšanas ilgums

1.   Atkaulotu vēršu gaļu muitas noliktavā var uzglabāt ne ilgāk kā četrus mēnešus no dienas, kad pieņemta deklarācija par ievešanu uzglabāšanā, kas minēta 4. panta 1. punktā.

2.   Ja uzņēmējs neievēro 1. punktā noteikto termiņu vai izņem no kontroles daļu produktu, kas ievesti muitas noliktavā, tad attiecībā uz šo daļu pienākums eksportēt nav izpildīts.

Muitas dienests, kas pieņēma 4. panta 1. punktā minēto deklarāciju par ievešanu uzglabāšanā, vai 9. panta 3. punktā minētā iestāde, kas atbild par eksporta kompensācijas maksājumiem, par to nekavējoties informē iestādi, kura izsniedz eksporta licences. Jo īpaši tā paziņo par attiecīgo produktu daudzumu un veidu, licences vai sertifikāta numuru un attiecīgās attiecināšanas datumu, izmantojot piemērotākos līdzekļus.

3.   Ja nav izpildīts pienākums eksportēt, tad iestāde, kas izdeva licences, mutatis mutandis piemēro Regulas (EK) Nr. 1291/2000 44. pantā minētos noteikumus.

8. pants

Darbības uzglabāšanas laikā

1.   Uzglabāšanas laikā, kas minēts 7. pantā, atkaulotai vēršu gaļai muitas dienesta noteiktos apstākļos var veikt marķējuma nomaiņu, sasaldēšanu un vajadzības gadījumā iesaiņošanu no jauna, ja:

a)

katra gaļas gabala atsevišķais iepakojums netiek ne aiztikts, ne mainīts;

b)

ir saglabāta saikne ar sākotnējo marķējumu un nav traucēta gaļas izsekojamība, kas minēta 5. pantā.

Kad tiek veiktas pirmajā daļā minētās darbības, tās ievada datu bāzē un izveido skaidru saikni starp deklarāciju par ievešanu uzglabāšanā un atbilstošo atkaulotas gaļas sertifikātu vai sertifikātiem.

2.   Jebkuru kompensāciju par produktiem, kas ir bijuši pakļauti darbībām, kas minētas iepriekš 1. punktā, nosaka, pamatojoties uz tādu produktu daudzumu, veidu un tādām īpašībām, kādas bija dienā, kad pieņemta deklarācija par ievešanu uzglabāšanā atbilstoši 4. panta 3. punktam.

Iespējamais svara zaudējums, kas noticis uzglabāšanas laikā muitas noliktavā, kompensācijas aprēķināšanā netiek ņemts vērā, ja tas radies vienīgi dabiskas produkta svara samazināšanās rezultātā. Produktu bojājumu neuzskata par svara zudumu dabisku iemeslu dēļ.

9. pants

Eksporta formalitātes

1.   Pildot muitas formalitātes saistībā ar tādas atkaulotas vēršu gaļas eksportēšanu, kas ievesta muitas noliktavā atbilstoši šai regulai, muitas dienests uz Regulas (EK) Nr. 800/1999 5. pantā minētās deklarācijas vai deklarācijām norāda deklarācijas vai deklarāciju par ievešanu uzglabāšanai numuru, kā arī eksportēto daudzumu, kurš atbilst katrai deklarācijai par ievešanu uzglabāšanai.

2.   Eksporta deklarācija jāiesniedz vēlākais 7. panta 1. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.

3.   Pēc muitas formalitāšu nokārtošanas visu eksporta deklarāciju kopijas pa administratīviem kanāliem nosūta iestādei, kas atbild par eksporta kompensāciju maksājumiem.

10. pants

Kompensācijas piešķiršana

1.   Kompensācijas maksājumu veic dalībvalsts, kurā atbilstoši 4. panta 1. punktam pieņemta deklarācija par ievešanu uzglabāšanai.

2.   Kad deklarācijai par ievešanu uzglabāšanai atbilstošie daudzumi ir eksportēti, uzņēmējs var saņemt kompensācijas maksājumu par šiem daudzumiem, ja vien ir izpildīti citi Kopienas noteikumi saistībā ar eksportu ar kompensāciju un jo īpaši tie, kas noteikti ar Regulas (EEK) Nr. 1964/82 6. pantu un Regulas (EK) Nr. 800/1999 21. pantu un IV sadaļu.

Ja uzņēmējs izmanto Regulas (EK) Nr. 800/1999 24. pantā paredzētos noteikumus, iestāde, kas atbild par eksporta kompensācijas maksājumiem, pirms atbilstošā nodrošinājuma atmaksāšanas pārbauda, vai Regulas (EEK) Nr. 1964/82 6. panta noteikumi ir ievēroti.

3.   Ja uzņēmējs neievēro vienu vai vairākus šīs regulas 7. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 800/1999 7. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā noteiktos termiņus, piemērojamā kompensācija par attiecīgo eksportēto daudzumu tiek koriģēta, izņemot nepārvaramas varas gadījumus, šādi:

a)

kompensāciju sākotnēji samazina par 15 %;

b)

šādi samazinātu kompensāciju tad samazina:

i)

par 2 % par katru pārsniegtā termiņa dienu, kas noteikts šīs regulas 7. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 800/1999 15. panta 1. punktā;

ii)

par 5 % par katru pārsniegtā termiņa dienu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 800/1999 7. panta 1. punktā.

Ja dokumentus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 800/1999 49. panta 2. punktā, iesniedz sešu mēnešu laikā pēc noteiktā termiņa, tad kompensāciju, kas vajadzības gadījumā pielāgota saskaņā ar pirmo ievilkumu, samazina par summu, kas vienāda ar 15 % no kompensācijas, kura tiktu samaksāta, ja visi termiņi būtu ievēroti.

Regulas (EK) Nr. 800/1999 50. panta 3., 4. un 6. punktu piemēro mutatis mutandis.

11. pants

Uzglabāšanas kontrole

1.   Muitas dienesti vienā kalendārajā gadā veic vismaz divas nepieteiktas datu bāzes darbības un satura pārbaudes.

Kopumā pārbauda vismaz 5 % no to produktu kopējā daudzuma, kuri atbilstoši datu bāzei atrodas glabāšanā pārbaudes uzsākšanas dienā. Šajās pārbaudēs pārliecinās par to, ka dati par gaļu, kas atrodas noliktavas telpās, ir ievadīti datu bāzē un ka savukārt gaļa, attiecībā uz kuru datu bāzē ievadīti dati, atrodas noliktavas telpās.

Par katru pārbaudi sastāda ziņojumu.

2.   Muitas dienesti informē iestādi, kas atbild par eksporta kompensācijas maksājumiem, par:

a)

visām piešķirtajām, apturētajām vai atsauktajām atļaujām;

b)

visām veiktajām kontrolēm.

Ja ir aizdomas par iespējamu pārkāpumu, iestādes, kas atbild par kompensācijas maksājumiem, var pieprasīt, lai muitas dienesti veic kontroli.

12. pants

Sankcijas

Ja muitas dienests konstatē faktiskā daudzuma un datu bāzē reģistrēto krājumu neatbilstību, 3. panta 1. punktā minēto atļauju aptur uz laika posmu, ko nosaka dalībvalstis un kas nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem no dienas, kad ir konstatēta neatbilstība. Apturēšanas termiņa laikā uzņēmējs nav tiesīgs muitas noliktavās saskaņā ar šo regulu ievest atkaulotu vēršu gaļu.

Atļauja netiek apturēta, ja faktiskā daudzuma un datu bāzē reģistrēto krājumu neatbilstība radusies nepārvaramas varas dēļ.

Atļauju neaptur arī tajā gadījumā, ja trūkstošie daudzumi vai daudzumi, par kuriem datu bāzē nav ievadīti dati, ir mazāki par 1 % no kopējā kontrolei atlasīto produktu svara un ja tas ir noticis datu izlaišanas vai vienkāršu administratīvu kļūdu dēļ, ar noteikumu, ka tiek veikti pasākumi stāvokļa labošanai, lai nodrošinātu, ka līdzīgas kļūdas vairs neatkārtojas.

Ja kļūdas tomēr atkārtojas, tad muitas dienesti atļauju var atsaukt.

13. pants

Paziņojums Komisijai

Dalībvalstis ziņo Komisijai par atkaulotas vēršu gaļas daudzumu, kas ievests muitas noliktavās saskaņā ar šo regulu, sadalot šo daudzumu atbilstoši 12 ciparu kodam lauksaimniecības produktu nomenklatūrā eksporta kompensācijām, kas izveidota ar Regulu (EEK) Nr. 3846/87.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šī informācija tiek paziņota ne vēlāk kā otrajā mēnesī pēc mēneša, kad pieņemta deklarācija par ievešanu uzglabāšanai.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 212, 21.7.1982., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(3)  OV L 62, 7.3.1980., 5. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(4)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(5)  OV L 69, 13.3.2003., 18. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(6)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(7)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.

(8)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(9)  OV L 42, 16.2.1990., 6. lpp.

(10)  OV L 322, 27.11.2002., 4. lpp.

(11)  OV L 330, 21.12.1994., 31. lpp.


Augša