EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1731

Komisijas Regula (EK) Nr. 1731/2006 ( 2006. gada 23. novembris ) par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem

OV L 325, 24.11.2006., 12./14. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 338M , 17.12.2008., 614./618. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 077 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 077 Lpp. 107 - 109
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 039 Lpp. 136 - 138

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1731/oj

24.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1731/2006

(2006. gada 23. novembris)

par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 12. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1984. gada 14. augusta Regula (EEK) Nr. 2388/84 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem (2) paredz nosacījumus, ar kādiem var piešķirt īpašu kompensāciju konservētas gaļas produktiem ar KN kodu 1602 50 31 un 1602 50 39, kurus eksportē uz trešām valstīm.

(2)

Paredzēts, ka minētajiem konservētajiem produktiem jābūt ražotiem saskaņā ar 4. panta noteikumiem Padomes 1980. gada 4. marta Regulā (EEK) Nr. 565/80 par lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju avansa maksājumiem (3).

(3)

To, kādi ir piemērošanas noteikumi un nosacījumi kompensācijas avansa maksājumiem, kurus veic par produktu pārstrādi atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 565/80 4. pantā paredzētajai shēmai, precizē ar II sadaļas 3. nodaļu Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulā (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (4).

(4)

Regulā (EEK) Nr. 565/80 noteiktie pasākumi, kā arī Regulas (EK) Nr. 800/1999 II sadaļas 3. nodaļā un Regulā (EEK) Nr. 2388/84 noteiktie atbilstošie piemērošanas pasākumi ir atcelti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(5)

Turklāt ir arī noteikts, ka eksporta kompensācijas saņemšanai, minētajiem konservētajiem produktiem jābūt ražotiem no Kopienas izcelsmes liellopu un teļa gaļas un jāsatur minimālo liellopu un teļa gaļas procentuālo daudzumu, izņemot subproduktus un taukus.

(6)

Lai nodrošinātu to, eksporta kompensācijām atbilstošie konservētie produkti tiek ražoti vienīgi no liellopu un teļa gaļas un ka šīs gaļas izcelsme ir Kopienā, ir svarīgi saglabāt muitas iestāžu kontroli pār šo ražošanu atbilstoši Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (5) un kompensācijas maksājumu saistīt ar šo nosacījumu izpildi.

(7)

Lai palielinātu kontroles caurredzamību un efektivitāti, jo īpaši vēlākas kontroles gadījumā, jānosaka, ka uzņēmējiem jāveic un jāuzglabā ierakstus, kas ļauj kontrolēt liellopu un teļa gaļas izmantošanu konservu ražošanā atbilstoši saražotajām konservēto produktu partijām.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Neskarot Regulas (EK) Nr. 800/1999 noteikumus, eksporta kompensācijas maksājums par konservētiem produktiem ar KN kodu 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325 un 1602 50 39 9125, un 1602 50 39 9325 (turpmāk tekstā “konservēti produkti”) jāatbilst šajā regulā paredzētajiem noteikumiem.

2. pants

Vispārējie noteikumi

1.   Eksporta kompensāciju par konservētiem produktiem var saņemt vienīgi tad, ja tie ir ražoti muitas iestāžu uzraudzībā un muitas iestāžu kontrolē Regulas (EEK) Nr. 2913/92 4. panta 13. un 14. punkta nozīmē.

2.   Ražošana un eksports jāveic laikā, kamēr ir derīga eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju.

3. pants

Īpaši noteikumi saistībā ar ražošanu

1.   Uzņēmējs muitas iestādē iesniedz deklarāciju par nodomu gaļu nodot muitas kontrolē, lai ražotu konservētus produktus un tos eksportētu ar kompensāciju.

Šajā deklarācijā konkrēti norāda izejvielās izmantojamās gaļas daudzumu, identifikāciju un veidu, kā arī uzglabāšanas vietas.

Gaļu uzrāda kastēs un marķē tā, lai to varētu skaidri identificēt un lai būtu uzskatāmi redzams, ka pievienotā deklarācija attiecas tieši uz šo gaļu.

2.   Līdz ar 1. punktā minētās deklarācijas pieņemšanu attiecībā uz gaļu un atbilstošo pārstrādes procesu piemēro muitas kontrolei. Šī kontrole notiek ar dokumentu pārbaudēm un fiziskām pārbaudēm, kuras var veikt, tiklīdz kā konkrētajai gaļai sāk piemērot attiecīgo shēmu, uzglabāšanas laikā vai ražošanas laikā, kā arī ar atbilstošo dokumentu pārbaudi un jo īpaši 7. un 8. punktā minēto dokumentu pārbaudi.

Padomes Regulas (EEK) Nr. 386/90 (6) 3. pantu un Komisijas Regulas (EK) Nr. 2090/2002 (7) 2. panta 2. punktu, 3., 4., 5. un 6. pantu, 8. panta 1. un 2. punktu, 11. panta pirmo daļu un I pielikumu piemēro mutatis mutandis.

3.   Līdz ražošanai 1. punktā minēto gaļu vienmēr glabā nošķirti no pārējās liellopu un teļa gaļas.

4.   Uzņēmējs veic atsevišķu uzskaiti par ievesto liellopu un teļa gaļu, kura paredzēta konservētu produktu ražošanai.

5.   Uzņēmējs informē muitas iestādi par konservēto produktu ražošanas vietu un laiku, kā arī ziņo par šim mērķim izmantotās liellopu un teļa gaļas daudzumu, identifikāciju un veidu.

6.   Konservētu produktu ražošanas laikā ražošanas zonā var atrasties vienīgi 1. punktā minētā gaļa.

7.   Par katru konservēto produktu partiju uzņēmēji veic uzskaiti, kurā norāda:

a)

izejvielās izmantotās gaļas veidu, identifikāciju un daudzumu un

b)

no šīs gaļas saražoto konservu skaitu, identifikāciju un veidu.

Attiecīgi b) punktā minēto informāciju iekļauj 3. panta 1. punktā minētajā muitas kontroles deklarācijā.

Šajā punktā konservēto produktu partija ir visi vienlaicīgi un faktiski vienādos apstākļos saražotie konservētie produkti.

8.   Ražošanas vietā saglabā to dažādo ražojumu precīzas receptes, par kuriem tiek prasītas kompensācijas saskaņā ar šo regulu. Šos dokumentus, kā arī 7. punktā minētos reģistrus uzņēmēji glabā vismaz trīs kalendāra gadus pēc ražošanas gada. Muitas iestādēm, lai veiktu kontroli, pēc vajadzības ir pieeja šiem dokumentiem.

9.   Konservētie produkti ir muitas kontrolē līdz tos izved no Kopienas muitas teritorijas vai nogādā vienā no Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. pantā noteiktajiem galamērķiem.

4. pants

Konservēto produktu raksturojums

Konservētajiem produktiem:

jābūt ražotiem no Kopienas izcelsmes liellopu un teļa gaļas un

jāsatur ne mazāk kā 80 % liellopu un teļa gaļas, izņemot iekšas un taukus, un

jāatrodas konservu kārbās, kuru vienības svars nepārsniedz 2 500 gramus tīrsvarā.

Turklāt tās dalībvalsts nosaukums, kurā produkts saražots, jāuzspiež uz katras kārbas minētās dalībvalsts oficiālajā valodā, reljefā, nekodētā veidā un skaidri saskatāmi.

5. pants

Papildu kontroles pasākumi

Dalībvalstis nosaka konservētu produktu ražošanas kontroles sīkāk izstrādātus pasākumus un par tiem informē Komisiju. Īpaši dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu izmantoto izejvielu vai attiecīgo produktu aizstāšanas iespēju.

6. pants

Muitas formalitātes

1.   Pildot konservēto produktu eksporta muitas formalitātes, muitas iestāde uz Regulas (EK) Nr. 800/1999 5. pantā minētās deklarācijas vai deklarācijām norāda 3. panta 1. punktā minētās deklarācijas vai deklarāciju numuru, kā arī katrai deklarācijai atbilstošo eksportēto konservēto produktu daudzumu un identifikāciju.

2.   Pēc muitas formalitāšu nokārtošanas 3. panta 1. punktā minētā deklarācija vai deklarācijas, kas aizpildītas atbilstoši 3. panta 7. punkta otrajai daļai, un eksporta deklarāciju vai deklarācijas pa administratīviem kanāliem nosūta iestādei, kas atbild par eksporta kompensāciju maksājumiem.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 221, 18.8.1984., 28. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(3)  OV L 62, 7.3.1980., 5. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(4)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006.

(5)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(6)  OV L 42, 16.2.1990., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 163/94 (OV L 24, 29.1.1994., 2. lpp.).

(7)  OV L 322, 27.11.2002., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1454/2004 (OV L 269, 17.8.2004., 9. lpp.).


Augša