EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32006R1635

Uredba Komisije (ES) št. 1635/2006 z dne 6. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

UL L 306, 7.11.2006, str. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 327M, 5.12.2008, str. 755–764 (MT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 08/08/2020; razveljavil 32020R1158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1635/oj

7.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1635/2006

z dne 6. novembra 2006

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1661/1999 z dne 27. julija 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (2) je bila večkrat spremenjena. Ker so predvidene nadaljnje spremembe, je treba Uredbo zaradi jasnosti preoblikovati, kot je določeno v tekočem programu poenostavitve, ki je priložen Sporočilu Komisije o strategiji za poenostavitev zakonodajnega okolja (3).

(2)

Usedanje radioaktivnega cezija po nesreči v jedrski elektrarni Černobil 26. aprila 1986 je prizadelo veliko tretjih držav. V pošiljkah določenih vrst gob, uvoženih iz več tretjih držav, so bili ugotovljeni ponavljajoči se primeri neskladnosti z maksimalnimi dovoljenimi ravnmi radioaktivne kontaminacije.

(3)

Podobno usedanje je prizadelo določene predele ozemlja nekaterih držav članic.

(4)

Gozdovi in gozdnata območja na splošno so naravni habitat negojenih gob in taki ekosistemi zadržujejo radioaktivni cezij v ciklični izmenjavi med tlemi in rastlinstvom.

(5)

Zaradi tega se je stalna kontaminacija negojenih gob z radioaktivnim cezijem v času od nesreče v Černobilu komajda kaj zmanjšala, pri nekaterih vrstah pa se je morda celo povečala.

(6)

Komisija je leta 1986 opravila oceno možnih tveganj, ki jih za zdravje ljudi predstavljajo živila, kontaminirana z radioaktivnim cezijem, oceno je nato posodobila. Ta ocena možnih tveganj je glede na fizikalno razpolovno dobo omenjene snovi še vedno veljavna, poleg tega pa je maksimalna dovoljena raven v bistvu skladna z ravnjo, ki jo priporoča komisija Codex Alimentarius.

(7)

V skladu s členom 4 Uredbe (EGS) št. 737/90 morajo države članice preverjati proizvode s poreklom iz tretjih držav.

(8)

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (4), je uvedla sistem hitrega obveščanja za obveščanje o neposrednem ali posrednem tveganju za zdravje ljudi, ki izhaja iz živil ali krme. Ta sistem naj bi se analogno uporabljal za obveščanje o ugotovljenih primerih neskladnosti z določbami o maksimalnih dovoljenih ravneh iz te uredbe.

(9)

Ukrepi in situ na ozemljih držav članic izhajajo iz pravnih obveznosti teh držav v skladu s členoma 35 in 36 Pogodbe Euratom, iz že omenjenih ukrepov Skupnosti ter iz ukrepov in nadzora na nacionalni ravni, ki so skupaj glede na učinek enakovredni ukrepom, ki jih predpisuje ta uredba. Komisija si prizadeva storiti vse potrebno, da se zagotovi, da države članice ravnajo v skladu s svojimi pravnimi obveznostimi na tem področju. Komisija je dne 14. aprila 2003 državam članicam zlasti priporočila, kako naj zavarujejo in obveščajo javnost glede izpostavljenosti, ki izhaja iz stalne kontaminacije nekaterih prehrambenih izdelkov iz divje hrane z radioaktivnim cezijem kot posledice nesreče v jedrski elektrarni Černobil (5).

(10)

Ne glede na to, da bo treba v prihodnje ponovno obravnavati določbe o vzorčenju in analizi raznih kmetijskih proizvodov, je treba te določbe takoj poostriti v zvezi z gobami.

(11)

Da se omogoči učinkovitejši nadzor, je treba določiti omejeno število carinskih uradov, kjer se lahko določeni proizvodi sprostijo v prosti promet v Skupnosti.

(12)

Seznam carinskih uradov in tretjih držav je mogoče po potrebi spreminjati, med drugim ob upoštevanju bodoče skladnosti z maksimalnimi dovoljenimi ravnmi in drugih podatkov, na podlagi katerih lahko Komisija presodi, ali je treba tretjo državo ohraniti na tem seznamu.

(13)

Iz istega razloga je primerno, da se za vsako pošiljko takih proizvodov zagotovijo izvozna potrdila iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 737/90.

(14)

Primerno je, da se pristojni organi držav članic pooblastijo, da po lastni presoji zaračunajo stroške za vzorčenje in analizo ter za uničenje proizvoda ali njegovo vračilo, pod pogojem, da se pri uporabi pravice do uničenja ali vračila proizvoda upošteva načelo proporcionalnosti in da zaračunani stroški v nobenem primeru ne presegajo nastalih stroškov.

(15)

Določbe te uredbe so v skladu z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, zlasti tistimi, ki izhajajo iz sporazumov o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, ob upoštevanju pravice Skupnosti, da sprejme in izvaja ukrepe, ki so potrebni, da se doseže raven zdravstvenega varstva, izbrana na ozemlju njenih držav članic.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 737/90 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Države članice izvedejo preverjanje vsebnosti radioaktivnega cezija iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 737/90 pri proizvodih iz člena 1 navedene uredbe, da se zagotovi upoštevanje maksimalnih dovoljenih ravni, predpisanih v navedeni direktivi, najkasneje takrat, ko se v teh državah proizvodi sprostijo v prosti promet.

2.   Nadzor se izvaja z vzorčenjem v skladu z naslednjimi minimalnimi standardi:

(a)

brez poseganja v določbe odstavka 3(b) države članice izberejo intenzivnost izvajanega nadzora, pri čemer upoštevajo zlasti raven kontaminacije v državi porekla, značilnosti zadevnih proizvodov, rezultate prejšnjih kontrol in izvozna potrdila iz člena 3;

(b)

brez poseganja v nadaljnje ukrepe, predvidene v členih 5 in 6 Uredbe (EGS) št. 737/90, velja, da če proizvod s poreklom iz tretje države presega maksimalne dovoljene ravni, se nadzor poostri za vse proizvode istega tipa, ki izvirajo iz te tretje države.

3.   Nadzor nad določenimi proizvodi se opravlja v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

pri klavnih živalih se nadzor opravlja brez poseganja v carinske predpise iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (6) in Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (7) ter brez poseganja v zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Blago se lahko sprosti v prosti promet šele po predložitvi potrdila, ki ga izdajo organi, pristojni za nadzor, v katerem potrdijo, da je bilo zadevno meso pregledano in da maksimalne dovoljene ravni niso bile presežene;

(b)

pri proizvodih iz seznama v Prilogi I s poreklom iz tretjih držav, navedenih v Prilogi II, se izvaja pregled dokumentov na podlagi pravilno izpolnjenih izvoznih potrdil iz člena 3, ki spremljajo vsako pošiljko. Vsaka pošiljka, v kateri je več kot 10 kg svežega proizvoda ali ekvivalent temu, se sistematično vzorči in analizira, pri čemer se ustrezno upoštevajo podatki v izvoznem potrdilu. Ti proizvodi se lahko sprostijo v prosti promet samo v namembni državi članici, in sicer v omejenem številu carinskih uradov. Seznam carinskih uradov se objavi v Uradnem listu Evropske unije po tem, ko države članice pošljejo obvestilo.

4.   Če se ugotovi, da določen proizvod ni v skladu z maksimalnimi dovoljenimi ravnmi, lahko pristojni organi države članice zahtevajo, da se uvoženi proizvod uniči ali vrne v državo porekla. V drugem primeru se carinskemu organu, ki je zavrnil sprostitev v prosti promet, pošlje pisno dokazilo, da je proizvod zapustil ozemlje Skupnosti.

5.   Pri proizvodih iz odstavka 1 tega člena lahko pristojni organi zaradi skladnosti z Uredbo (EGS) št. 737/90 uvozniku zaračunajo stroške za vzorčenje in analizo proizvodov. Pri pošiljkah, ki presegajo maksimalne dovoljene ravni, lahko pristojni organi od predvidenega uvoznika zahtevajo povračilo stroškov, povezanih z uničenjem pošiljke ali vrnitvijo pošiljke v državo izvora.

Člen 2

1.   Vsaka država članica smiselno uporabi člen 50 Uredbe (ES) št. 178/2002, da Komisijo takoj obvesti o ugotovljenih primerih neskladnosti z določbami o maksimalnih dovoljenih ravneh, predpisanih v Uredbi (EGS) št. 737/90. Pri tem navede državo porekla, opis in stopnjo kontaminacije blaga, prevozno sredstvo, izvoznika in odločitev v zvezi s poslano serijo.

2.   Države članice Komisijo obvestijo o organih, imenovanih za izvajanje nadzora.

3.   Komisija prek sistema Skupnosti za hitro obveščanje, uvedenega z Uredbo (ES) št. 178/2002, države članice takoj obvesti o primerih neskladnosti z maksimalnimi dovoljenimi ravnmi.

Člen 3

1.   Države članice zagotovijo, da izvozna potrdila, ki jih izdajo pristojni organi tretjih držav, naštetih v Prilogi II, potrjujejo, da proizvodi, ki jih spremljajo, ne presegajo maksimalnih dovoljenih ravni iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 737/90. Izvozna potrdila se pripravijo na obrazcu, natisnjenem na belem papirju v skladu z vzorcem iz Priloge III.

2.   Komisija državam članicam posreduje prejete podatke o organih, ki so v zadevnih tretjih državah pooblaščeni za izdajo izvoznih potrdil.

Člen 4

Uredba (ES) št. 1661/1999 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2006

Za Komisijo

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  UL L 82, 29.3.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 197, 29.7.1999, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  COM(2005) 535 konč.

(4)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(5)  UL L 99, 17.4.2003, str. 55.

(6)  UL L 302, 13.10.1992, str. 1.

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA I

Seznam proizvodov, pri katerih morajo biti izpolnjene določbe člena 1(3)(b)

Oznake KN:

ex 0709 59

gobe, sveže ali ohlajene, razen gojenih gob

ex 0710 80 69

gobe (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene, razen gojenih gob

ex 0711 59 00

gobe, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, razen gojenih gob

ex 0712 39 00

sušene gobe, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen gojenih gob

ex 2001 90 50

gobe, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini, razen gojenih gob

ex 2003 90 00

gobe, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen gojenih gob


PRILOGA II

Seznam tretjih držav iz člena 3

 

Albanija

 

Belorusija

 

Bosna in Hercegovina

 

Bolgarija

 

Hrvaška

 

Lihtenštajn

 

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

Moldavija

 

Črna gora

 

Norveška

 

Romunija

 

Rusija

 

Srbija

 

Švica

 

Turčija

 

Ukrajina.


PRILOGA III

IZVOZNO POTRDILO ZA KMETIJSKE PROIZVODE (ENO POTRDILO ZA VSAKO VRSTO)

Potrdilo se vloži v treh izvodih ob vnosu blaga v prosti promet, hrani pa se na carini

Image

Image


Na vrh