EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1628

Komisijas Regula (EK) Nr. 1628/2006 ( 2006. gada 24. oktobris ) par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 302, 1.11.2006., 29./40. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 348M , 24.12.2008., 800./817. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 08 Sējums 005 Lpp. 54 - 65
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 005 Lpp. 54 - 65

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 26/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1628/oj

1.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1628/2006

(2006. gada 24. oktobris)

par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 7. maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (1), un jo īpaši tās 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu un b) apakšpunktu,

publicējusi šīs regulas projektu (2),

apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 994/98 Komisija saskaņā ar Līguma 87. pantu ir pilnvarota paziņot, ka ar konkrētiem nosacījumiem atbalsts, kas atbilst Komisijas katrai dalībvalstij apstiprinātai reģionālā atbalsta piešķiršanas kartei, ir saderīgs ar kopējo tirgu un uz to neattiecas Līguma 88. panta 3. punktā paredzētā paziņošanas prasība.

(2)

Komisija daudzos lēmumos ir piemērojusi Līguma 87. un 88. pantu reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmām atbalstāmajos reģionos, kā arī noteikusi savu politiku, jo īpaši Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2007. – 2013. gadam (3), kā arī Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (4). Ņemot vērā Komisijas ievērojamo pieredzi Līguma 87. un 88. panta piemērošanā reģionālajam ieguldījumu atbalstam un saistībā ar valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēm, ko Komisija izdevusi, pamatojoties uz šiem noteikumiem, lai nodrošinātu efektīvu pārraudzību un vienkāršotu pārvaldi, nevājinot Komisijas kontroli, ir lietderīgi, ka Komisija izmanto ar Regulu (EK) Nr. 994/98 piešķirtās pilnvaras.

(3)

Risinot problēmas, kas saistītas ar mazāk attīstīto reģionu nelabvēlīgajiem apstākļiem, valstu reģionālais atbalsts veicina gan dalībvalstu, gan visas Kopienas ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Valsts reģionālā ieguldījumu atbalsta mērķis ir veicināt vismazāk attīstīto reģionu attīstību, ilgtspējīgas attīstības kontekstā atbalstot ieguldījumus un darba vietu radīšanu. Tas sekmē mazāk attīstītajos reģionos esošo uzņēmumu saimnieciskās darbības paplašināšanu, racionalizāciju, modernizāciju un dažādošanu, jo īpaši rosinot uzņēmumus veidot jaunas ražotnes šajos reģionos.

(4)

Lai noteiktu, vai atbalsts saskaņā ar šo regulu ir saderīgs ar kopējo tirgu, ir jāņem vērā atbalsta intensitāte un attiecīgi atbalsta summa, kas izteikta kā dotācijas ekvivalents. Lai aprēķinātu dotācijas ekvivalentu atbalstam, kas maksājams pa daļām, ir jāizmanto tirgus procentu likmes dotācijas piešķiršanas laikā. Valsts atbalsta noteikumu vienotas, atklātas un vienkāršas piemērošanas nolūkā tirgus likmes šajā regulā uzskatāmas par atsauces likmēm. Atsauces likmēm ir jābūt tām, ko Komisija regulāri nosaka, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, un kas tiek publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un internetā.

(5)

Lai nodrošinātu caurskatāmību un efektīvu uzraudzību, šī regula ir jāpiemēro tikai tām reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmām, kas ir caurskatāmas. Tās ir atbalsta shēmas, kurām ir iespējams iepriekš precīzi aprēķināt dotācijas bruto ekvivalentu procentos no attaisnotajām izmaksām, ja nav nepieciešams veikt riska novērtējumu (piemēram, dotācijām, procentu likmju subsīdijām un ierobežojošiem fiskāliem pasākumiem). Valsts aizdevumus būtu jāuzskata par caurskatāmiem, ja tie ir nodrošināti tradicionālā veidā un nav saistīti ar pārāk lielu risku, un tāpēc nav uzskatāmi par aizdevumiem ar valsts garantiju elementu. Principā atbalsta shēmas, kas ietver valsts garantijas vai valsts aizdevumus ar valsts garantiju elementu, nevar uzskatīt par caurskatāmām. Tomēr šādas atbalsta shēmas būtu jāuzskata par caurskatāmām, ja pirms shēmas īstenošanas ir pieņemta Komisijas akceptēta metodika, kā aprēķināt valsts garantiju atbalsta intensitāti, kad Komisijai ir sniegts paziņojums pēc šīs regulas pieņemšanas. Komisija novērtē metodiku saskaņā ar Paziņojumu par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā (5). Valsts kapitāla daļas uzņēmumos un atbalsts, kas izpaužas kā riska kapitāla pasākumi, nebūtu uzskatāms par caurskatāmu atbalstu. Par necaurskatāmām reģionālā atbalsta shēmām vienmēr jāpaziņo Komisijai. Paziņojumus par necaurskatāmām reģionālā atbalsta shēmām Komisija vērtēs, jo īpaši ņemot vērā kritērijus, kas izklāstīti Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2007. – 2013. gadam.

(6)

Šo regulu būtu jāpiemēro arī ad hoc atbalstam, tas ir, individuālam atbalstam, kura piešķiršana nebalstās uz kādu atbalsta shēmu, ja ad hoc atbalsts papildina atbalstu, kas piešķirts, izmantojot caurskatāmu reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmu, un ad hoc atbalsta daļa nepārsniedz 50 % no visa atbalsta, ko piešķir ieguldījumam. Būtu jāņem vērā, ka individuālais atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir piešķirts ārpus atbalsta shēmas, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 70/2001 3. panta 1. punktu, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības.

(7)

Atbrīvojums no paziņošanas prasības attiecas arī uz jebkuru atbalstu, kas atbilst visām šīs regulas prasībām. Reģionālā atbalsta shēmās, uz kurām attiecas atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, ir jābūt skaidrai atsaucei uz šo regulu.

(8)

Šī regula neattiecas uz dažām nozarēm, kurās piemēro īpašus noteikumus. Uz atbalstu, kas piešķirts šajās nozarēs, arī turpmāk attiecas prasība sniegt iepriekšēju paziņojumu Komisijai saskaņā ar EK Līguma 88. panta 3. punktu. Tas attiecas uz ogļu un tērauda rūpniecību, sintētisko šķiedru un kuģu būves nozari, zivsaimniecību un akvakultūru. Lauksaimniecības nozarē šo regulu nepiemēro darbībām, kas saistītas ar Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu. Tā būtu jāpiemēro lauksaimniecības produktu apstrādei un tirdzniecībai, izņemot tādu produktu ražošanai un tirdzniecībai, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā minēts Padomes 1987. gada 2. jūlija Regulas (EEK) Nr. 1898/87 par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā (6) 3. panta 2. punktā. Saimniecības darbības, kas vajadzīgas, lai sagatavotu produktu pirmajai pārdošanai, kā arī pirmajai pārdošanai tālākpārdevējam un pārstrādātājam, šādā nozīmē netiek uzskatītas par pārstrādi ai tirdzniecību. Regulai būtu jānodrošina, lai lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumi, kas noteikti ar Padomes 2005. gada 20. septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (7) 28. panta 3. punktā, vienmēr varētu iegūt savas atbalsta intensitātes priekšrocības.

(9)

Komisijas viedoklis vienmēr ir mazāk labvēlīgs atbalsta pasākumiem, kas paredzēti īpašām nozarēm. Tādēļ šajā regulā paredzētais atbrīvojums no paziņošanas prasības neattiecas uz ieguldījumu atbalsta shēmām, kas paredzētas īpašām ražošanas vai pakalpojumu saimnieciskās darbības nozarēm. Tomēr reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmas, kas paredzētas tūrisma darbībai, nav uzskatāmas par tādām, kas paredzētas īpašām nozarēm, un tādēļ tām jāpiemēro atbrīvojums no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības, ja piešķirtais atbalsts atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem.

(10)

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem par konsultēšanu un citiem pakalpojumiem, kuru piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 70/2001 5. panta a) punktu, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības. Tādējādi šāds atbalsts nav šīs regulas darbības jomā.

(11)

Saskaņā ar Komisijas ieviesto praksi un nolūkā labāk nodrošināt to, ka atbalsts ir proporcionāls un nepārsniedz vajadzīgo summu, robežvērtības ir jāizsaka nevis kā maksimālās atbalsta summas, bet kā atbalsta intensitātes attiecībā pret attaisnoto izmaksu kopumu.

(12)

Ir lietderīgi noteikt turpmākos nosacījumus, kas būtu jāievēro attiecībā uz jebkuru atbalsta shēmu vai individuālu atbalstu, kam ar šo regulu piemēro atbrīvojumu. Ņemot vērā Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu, šāda atbalsta vienīgajam mērķim parasti nevajadzētu būt tādu saimnieciskās darbības izmaksu nepārtraukta un periodiska samazināšana, kas parasti jāsedz saņēmējam, un šādam atbalstam būtu jābūt samērīgam attiecībā pret šķēršļiem, kas jāpārvar, lai nodrošinātu sociālekonomisko ieguvumu, kas atbilst Kopienas interesēm. Tādēļ ir lietderīgi ierobežot šīs regulas darbības jomu, attiecinot to uz reģionālo atbalstu, ko piešķir saistībā ar sākotnējiem ieguldījumiem šīs regulas nozīmē. Līguma 88. panta 3. punkta paziņošanas prasības turpina piemērot reģionālā atbalsta shēmām, ar ko nodrošina darbības atbalstu. Tāpat Līguma 88. panta 3. punktā noteiktā paziņošanas prasība attiecas arī uz atbalstu jaunizveidotiem mazajiem uzņēmumiem, kas nav ieguldījumu atbalsts vai atbalsts konsultāciju pakalpojumiem.

(13)

Tā kā Komisijai ir jānodrošina, ka atļautais atbalsts nerada tādas izmaiņas tirdzniecības nosacījumos, kas būtu pretrunā vispārējām interesēm, no šīs regulas darbības jomas būtu jāizslēdz ieguldījumu atbalsts, ko piešķir saņēmējam, uz kuru attiecas atlikto maksājumu iekasēšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar kuru atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu. Tādējādi Līguma 88. panta 3. punkta paziņošanas prasības joprojām attiecas uz šādu atbalstu.

(14)

Lai ieguldījumiem kapitālā nedotu priekšrocības pār darbaspēka faktoru, būtu jāparedz iespēja izmērīt atbalstu ieguldījumam, pamatojoties uz ieguldījumu izmaksām vai uz papildus radīto darbavietu izmaksām, kas tieši saistītas ar ieguldījumu projekta īstenošanu.

(15)

Komisijai arī turpmāk, pirms īstenot lielu atbalsta apjomu, tas ir atsevišķi jāizvērtē. Tāpēc atbrīvojums, kas paredzēts šajā regulā, neattiecas uz atbalsta apjomu, kas piešķirts atsevišķam uzņēmumam vai iestādei, pamatojoties uz esošu atbalsta shēmu, un pārsniedz noteiktu robežu, un tam turpina piemērot Līguma 88. panta 3. punkta paziņošanas prasības. Lai novērstu iespēju, ka lielus ieguldījumu projektus mākslīgi sadala apakšprojektos, liels ieguldījumu projekts būtu jāuzskata par vienu vienotu ieguldījumu projektu, ja viena vai vairāku uzņēmumu veiktie sākotnējie ieguldījumi trīs gadu laikā ir tādi ieguldījumi pamatkapitālā, kas veido ekonomiski nedalāmu kopumu. Lai novērtētu, vai sākotnējais ieguldījums ir ekonomiski nedalāms, Komisija ņems vērā ne tikai tehniskās, funkcionālās un stratēģiskās saiknes, bet arī tiešo ģeogrāfisko atrašanās tuvumu. Ekonomisko nedalāmību nosaka neatkarīgi no īpašuma tiesībām. Tas nozīmē, ka, lai noteiktu, vai liels ieguldījumu projekts ir viens vienots ieguldījumu projekts, novērtējuma rezultātam ir jābūt vienādam neatkarīgi no tā, vai projektu īsteno viens uzņēmums, vairāk nekā viens uzņēmums, kuri savā starpā sadala ieguldījumu izmaksas, vai vairāki uzņēmumi, kuri uzņemas viena ieguldījumu projekta atsevišķu ieguldījumu izmaksas (piemēram, kopuzņēmuma gadījumā).

(16)

Ir svarīgi nodrošināt, ka reģionālā atbalsta radītā ietekme ir patiesi stimulējoša un veicina ieguldīšanu, kas citādi netiktu veikta atbalstāmajās jomās, un lai tā stimulētu jaunas darbības uzsākšanu. Tāpēc pirms atbalstu saņēmušā projekta darbu sākuma atbildīgām iestādēm būtu rakstveidā jāapstiprina, ka šis projekts prima facie atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. Jāuzskata, ka rakstveida apstiprinājums ietver arī pa faksu vai e-pastu nosūtītu paziņojumu.

(17)

Ņemot vērā reģionālā atbalsta specifiku, šajā regulā paredzētais atbrīvojums nav jāpiemēro atbalstam, kas apvienots ar jebkādu citu valsts atbalstu, tai skaitā ar valsts, reģionālo vai vietējo iestāžu piešķirtu atbalstu vai ar Kopienas līdzdalību, attiecībā uz tām pašām attaisnotajām izmaksām, ja šāda atbalstu apvienošana pārsniedz šajā regulā noteiktos ierobežojumus. Reģionālo ieguldījumu atbalstu, kam piemēro šajā regulā paredzēto atbrīvojumu, nebūtu jāuzkrāj ar de minimis atbalstu 2001. gada 12. janvāra Komisijas Regulas (EK) Nr. 69/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (8) nozīmē attiecībā uz tām pašām attaisnotajām izmaksām, ja tāda uzkrāšana radītu atbalsta intensitāti, kas pārsniedz šajā regulā noteikto.

(18)

Šai regulai nebūtu jāattiecas uz atbalstu, kas paredzēts darbībām, kuras saistītas ar eksportu uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, proti, atbalstu, kas tieši saistīts ar eksportēto apjomu, un atbalstu, kas piešķirts izplatīšanas tīkla izveidei un uzturēšanai, vai jebkādiem citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksportu citās dalībvalstīs, un atbalstu, kas atkarīgs no tā, vai izmantotas vietējā ražojuma, nevis importētas preces.

(19)

Caurskatāmības un efektīvas uzraudzības nodrošināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 994/98 3. pantu, ir lietderīgi ieviest standarta formātu, kas dalībvalstīm jāizmanto, lai sniegtu Komisijai apkopotu informāciju ikreiz, kad saskaņā ar šo regulu tiek ieviesta atbalsta shēma vai tiek piešķirts ad hoc atbalsts, lai to publicētu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To pašu iemeslu dēļ jāpieņem noteikumi par uzskaiti, kas dalībvalstīm ir jāveic par atbalsta shēmu, uz ko attiecas šajā regulā paredzētais atbrīvojums. Lai sekmētu administratīvo darbu un ņemot vērā vajadzīgās tehnoloģijas plašo pieejamību, kopsavilkuma informācija ir jāiesniedz elektroniski. Lai uzlabotu reģionālā atbalsta caurskatāmību Kopienā pēc paplašināšanās, dalībvalstīm vajadzētu publicēt atbalsta shēmas pilnu tekstu un paziņot Komisijai publikācijas interneta adresi.

(20)

Ņemot vērā Komisijas pieredzi šajā jomā, un jo īpaši to, cik bieži parasti jāpārskata valsts atbalsta politika, ir lietderīgi ierobežot šīs regulas piemērošanas laika posmu.

(21)

Šī regula neskar dalībvalsts pienākumu paziņot individuālus atbalsta piešķīrumus saskaņā ar saistībām, kas ir spēkā sakarā ar citiem valsts atbalsta instrumentiem, jo īpaši pienākumu paziņot Komisijai par atbalstu uzņēmumam, kurš saņem glābšanas un restrukturizācijas atbalstu atbilstīgi Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (9),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro caurskatāmām reģionālā atbalsta shēmām, kas pieder pie valsts atbalsta Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē.

Šo regulu piemēro arī ad hoc atbalstam, kas ir valsts atbalsts Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē, ja ad hoc atbalsts papildina atbalstu, kas piešķirts, izmantojot caurskatāmu reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmu, turklāt ad hoc atbalsta daļa nepārsniedz 50 % no visa atbalsta, ko piešķir ieguldījumam.

2.   Šo regulu nepiemēro atbalstam šādās jomās:

a)

zivsaimniecības un akvakultūras nozarē;

b)

kuģu būves nozarē;

c)

ogļu rūpniecībā;

d)

tērauda rūpniecībā;

e)

sintētisko šķiedru nozarē.

To nepiemēro darbībām, kas saistītas ar Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu. To piemēro lauksaimniecības produktu apstrādei un tirdzniecībai, izņemot tādu produktu ražošanai un tirdzniecībai, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Regulas (EEK) Nr. 1898/87 3. panta 2. punktā.

3.   Šo regulu nepiemēro šādiem atbalsta veidiem:

a)

atbalsts eksporta darbībām uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, proti, atbalsts, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidi un izmantošanu vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbību;

b)

atbalsts, ko nosaka vietējo preču izmantošana par sliktu importētām precēm.

2. pants

Definīcijas

1.   Šīs regulas vajadzībām izmanto šādas definīcijas:

a)

“atbalsts” ir jebkurš pasākums, kas atbilst visiem Līguma 87. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem;

b)

“mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)” ir mazie un vidējie uzņēmumi, kā definēti Regulas (EK) Nr. 70/2001 I pielikumā;

c)

“sākotnējs ieguldījums” ir:

i)

ieguldījums materiālos un nemateriālos aktīvos, kas saistīts ar jauna uzņēmuma izveidi, esoša uzņēmuma produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai esoša uzņēmuma vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu; vai

ii)

tādu pamatlīdzekļu iegāde, kas ir tieši saistīti ar uzņēmumu, ja uzņēmums ir slēgts vai būtu slēgts, ja nebūtu iegādāts, un minētos līdzekļus ir iegādājies neatkarīgs ieguldītājs.

Uzņēmuma juridiskās personas akciju iegūšana vien nav sākotnējais ieguldījums;

d)

ad hoc atbalsts” ir individuāls atbalsts, ko nepiešķir, izmantojot šo atbalsta shēmu;

e)

“materiālie aktīvi” ir aktīvi, kas saistīti ar zemi, ēkām un ražošanas telpām/iekārtām;

f)

“nemateriālie aktīvi” ir aktīvi, kas saistīti ar tehnoloģijas nodošanu, iegādājoties patentu tiesības, licences, speciālo profesionālo informāciju vai nepatentētas tehniskās zināšanas;

g)

“lielu ieguldījumu projekts” ir sākotnējs ieguldījums pamatlīdzekļos ar attaisnotajām izmaksām, kas pārsniedz EUR 50 miljonus, aprēķinot pēc cenām un maiņas kursiem atbalsta piešķiršanas dienā; lielu ieguldījumu projektu uzskata par vienu vienotu ieguldījumu projektu, ja viena vai vairāku uzņēmumu veiktie sākotnējie ieguldījumi trīs gadu laikā ir tādi ieguldījumi pamatkapitālā, kas veido ekonomiski nedalāmu kopumu;

h)

“atbalsta intensitāte pēc pastāvošā bruto dotācijas ekvivalenta (BDE)” ir atbalsta diskontētā vērtība, kas izteikta procentuāli no attaisnoto izmaksu diskontētās vērtības;

i)

“caurskatāmas reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmas” ir reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmas, kurās ir iespējams iepriekš precīzi aprēķināt bruto dotācijas ekvivalentu procentos no attaisnotajām izmaksām bez nepieciešamības veikt riska novērtējumu (piemēram, shēmas kurās izmanto dotācijas, procentu likmju subsīdijas, ierobežojošus fiskālos pasākumus);

j)

“darbu sākums” ir būvdarbu sākums vai pirmās juridiski saistošās iekārtu pasūtījuma saistības, atkarībā no tā, kas sākas pirmais, izņemot priekšizpēti;

k)

“darba vietu izveide” ir neto pieaugums gada darba vienību (GDV) skaitā, kas tieši nodarbināti konkrētā ražotnē, salīdzinājumā ar vidējo rādītāju iepriekšējo 12 mēnešu laikā; GDV ir vienā gadā uz pilnu slodzi nodarbināto personu skaits, nepilna darba laika darbs un sezonas darbs ir GVD daļas;

l)

“algu izmaksas” ir kopējā summa, kas atbalsta saņēmējam ir faktiski jāmaksā saistībā ar attiecīgajām darba vietām, kura ietver bruto algu pirms nodokļu atskaitīšanas un obligātās sociālās nodrošināšanas iemaksas, piemēram, sociālās apdrošināšanas iemaksas;

m)

“darba vietas, kas tiešā veidā izveidotas ar ieguldījumu projektu” ir darba vietas, kas attiecas uz darbību, kurai paredzēts ieguldījums, un kuras ir izveidotas trīs gadu laika posmā pēc ieguldījumu veikšanas, tostarp darba vietas, kas izveidotas pēc ieguldījumu radītā jaudas izmantošanas koeficienta pieauguma;

n)

“lauksaimniecības produkti” ir:

i)

Līguma I pielikumā minētie produkti, izņemot zvejniecības un akvakultūras produktus, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 104/2000 (10);

ii)

produkti ar KN kodiem 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi);

iii)

produkti, kas paredzēti piena vai piena produktu atdarināšanai vai aizvietošanai, kā minēts Padomes Regulas (EEK) Nr. 1898/87 3. panta 2. punktā;

o)

“produkti, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus” ir produkti, kurus varētu sajaukt ar pienu un/vai piena produktiem, bet kuru sastāvs atšķiras no šādiem produktiem tādējādi, ka tie satur taukus un/vai olbaltumvielas, kas nav piena tauki un/vai olbaltumvielas, ar vai bez olbaltumvielām, kas iegūtas no piena (“produkti, kas nav piena produkti”, kā minēts Regulas (EEK) Nr. 1898/87 3. panta 2. punktā);

p)

“lauksaimniecības produkta pārstrāde” ir jebkāda darbība, kurai pakļauj lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā arī tiek iegūts lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecības darbības, kas vajadzīgas, lai sagatavotu dzīvnieku vai augu produktu pirmajai pārdošanai;

q)

“lauksaimniecības produkta tirdzniecība” ir glabāšana vai izlikšana pārdošanai, piedāvāšana pārdošanai, piegāde vai jebkāda cita veida laišana tirgū, izņemot sākotnējā ražotāja veikto pirmo pārdošanu tālākpārdevējiem un pārstrādātājiem, kā arī jebkuru darbību, lai sagatavotu produktu šādai pirmajai pārdošanai; lauksaimnieka veiktu pārdevumu galapatērētājiem par tirdzniecību uzskata tikai tad, ja pārdošana notiek atsevišķās šim nolūkam paredzētās telpās;

r)

“ar tūrismu saistītas darbības” ir šāda uzņēmējdarbība NACE Rev. 1.1  (11) ietvaros:

i)   NACE 55: Viesnīcas un restorāni;

ii)   NACE 63.3: Ceļojumu aģentūras un tūrisma operatori, tūristu palīdzības darbības;

iii)   NACE 92: Atpūtas, kultūras un sporta pasākumi.

2.   Shēmas, kurās izmanto valsts aizdevumus, kopumā uzskata par caurskatāmām, izņemot gadījumu, ja šiem aizdevumiem nav tradicionālā nodrošinājuma un ja tie saistīti ar pārāk lielu risku un tāpēc uzskatāmi par aizdevumiem ar valsts garantiju elementu; shēmas, kurās izmanto valsts garantijas vai valsts aizdevumus ar valsts garantiju elementu, uzskata par caurskatāmām vienīgi tad, ja pirms shēmas īstenošanas ir pieņemta metodika, kā aprēķina valsts garantijas atbalsta intensitāti, kad Komisijai ir sniegts paziņojums pēc šīs regulas pieņemšanas. Valsts kapitāla daļas uzņēmumos un atbalstu, kas izpaužas kā riska kapitāla pasākumi, neuzskata par caurskatāmu atbalstu.

3. pants

Atbrīvojuma nosacījumi

1.   Caurskatāmas reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmas, kas atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem, ir saderīgas ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvotas no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības, ja:

a)

visa veida atbalsts, ko piešķir saskaņā ar šādu shēmu, atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem;

b)

shēmā ir skaidra atsauce uz šo regulu, kurā norādīts tās nosaukums un atsauce uz publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Atbalsts, kuru saskaņā ar 7. panta e) punktu noteiktā apmērā piešķir saskaņā ar šā panta 1. punktā paredzētajām shēmām, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un to atbrīvo no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības ar nosacījumu, ka piešķirtais atbalsts tieši atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem.

3.   Ad hoc atbalsts, kurš tikai papildina atbalstu, kas piešķirts, izmantojot caurskatāmas reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmas, un kurā ad hoc daļa nepārsniedz 50 % no visa ieguldījumam piešķirtā atbalsta, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē un uz to neattiecas Līguma 88. panta 3. punktā paredzētā paziņošanas prasība, ja minētais ad hoc atbalsts nepārprotami atbilst visiem šīs regulas noteikumiem.

4. pants

Atbalsts sākotnējiem ieguldījumiem

1.   Atbalsts sākotnējiem ieguldījumiem ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un to atbrīvo no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās paziņošanas prasības, ja:

a)

atbalstu piešķir reģioniem, kam ir tiesības saņemt reģionālo atbalstu, kā noteikts attiecīgajai dalībvalstij apstiprinātajā reģionālā atbalsta kartē 2007. līdz 2013. gadam;

b)

atbalsta intensitāte pašreizējā bruto dotācijas ekvivalentam nepārsniedz reģionālā atbalsta maksimālo robežu, kas ir spēkā atbalsta piešķiršanas laikā reģionam, kurā veic ieguldījumu, kā noteikts attiecīgajai dalībvalstij apstiprinātajā reģionālā atbalsta kartē 2007. līdz 2013. gadam.

Izņemot atbalstu, ko piešķir lieliem ieguldījumu projektiem, un atbalstu transporta nozarei, b) punkta maksimālās robežas var paaugstināt par 20 procentu punktiem sākotnējam atbalstam, ko piešķir mazajiem uzņēmumiem, un par 10 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem.

2.   Papildus vispārīgajiem atbrīvojuma nosacījumiem, kas izklāstīti šajā regulā, sākotnējiem ieguldījumiem ir jāatbilst šādiem īpašiem nosacījumiem:

a)

ieguldījumiem ir jāpaliek reģionā, kas saņem atbalstu, vismaz piecus vai trīs gadus, attiecībā uz MVU, pēc tam, kad ir veikts viss ieguldījums;

b)

lai varētu pretendēt uz atbalstu, nemateriālie līdzekļi ir:

i)

jāizmanto vienīgi uzņēmumā, kas saņem reģionālo atbalstu,

ii)

jāuzskata par amortizējamiem aktīviem,

iii)

jāiegādājas no trešām personām saskaņā ar tirgus nosacījumiem,

iv)

jāiekļauj uzņēmuma aktīvos un vismaz piecus vai trīs gadus, attiecībā uz MVU, ir jāsaglabā ražotnē, kas saņem reģionālo atbalstu;

c)

ja atbalstu aprēķina, pamatojoties uz materiālo vai nemateriālo ieguldījumu izmaksām vai – uzņēmumu pārņemšanas gadījumos – iegādes cenām, atbalsta saņēmējam ir jānodrošina finansiāls ieguldījums vismaz 25 % apmērā no attaisnotajām izmaksām, izmantojot pašu resursus vai ārējo finansējumu, tādā veidā, kas nav saistīts ar jebkādu valsts atbalstu. Tomēr gadījumā, ja atbalsta maksimālā intensitāte, kas apstiprināta attiecīgās dalībvalsts reģionālā atbalsta kartē, un nepieciešamības gadījumā palielināta saskaņā ar 1. punkta otro daļu, pārsniedz 75 %, saņēmēja finansiālais ieguldījums attiecīgi tiek samazināts.

Nosacījums, kas minēts pirmās daļas a) punktā, neliedz aizstāt ražošanas telpas vai iekārtas, kas punktā minētajā laika posmā ir novecojušas straujas tehnoloģiju attīstības rezultātā, ja vien visu minimālo laika posmu saimnieciskā darbība tiek turpināta attiecīgajā reģionā.

3.   Maksimālās robežas, kas noteiktas 1. punktā, attiecas uz atbalsta intensitāti, ko aprēķina kā procentus no ieguldījuma attaisnotajām materiālajām vai nemateriālajām izmaksām vai kā procentus no paredzētajām algotās personas algas izmaksām, ko aprēķina par diviem gadiem attiecībā uz darba vietām, kas izveidotas tieši ieguldījumu projekta rezultātā, vai no abu apvienojuma ar nosacījumu, ka atbalsts nepārsniedz labvēlīgāko summu, kas iegūta, piemērojot kādu no aprēķiniem.

4.   Ieguldījumu attaisnoto izmaksu vērtību diskontē atbalsta piešķiršanas brīdī. Atbalstu, ko maksā vairākos daļu maksājumos, diskontē atbilstīgi tā vērtībai atbalsta piešķiršanas brīdī. Procentu likme, ko izmanto diskontēšanai, ir atsauces likme, kas ir spēkā piešķiršanas laikā. Ja atbalsts tiek piešķirts kā atbrīvojums no nākotnē maksājamiem nodokļiem vai to samazinājums, ar nosacījumu, ka tiek ievērota noteikta atbalsta intensitāte, izmantojot BDE, atbalsta maksājumu daļu diskontēšanu veic, balstoties uz atsauces likmēm, ko piemēro attiecīgajos laikos, kad nodokļu atvieglojumi stājas spēkā.

5.   Uzņēmuma iegādes gadījumā sedz tikai izmaksas aktīvu pirkšanai no trešām personām, ar nosacījumu, ka darījums ir veikts saskaņā ar tirgus nosacījumiem. Ja kopā ar iegādi veic citu sākotnēju ieguldījumu, ar pēdējo saistītos izdevumus pieskaita pirkuma izmaksām.

6.   Aktīvu nomas izmaksas, izņemot zemi un ēkas, var segt tikai tad, ja tā ir finanšu izpirkumnoma (līzings) un tās līgumā ir noteikts pienākums pēc nomas termiņa beigām aktīvus izpirkt. Nomājot zemi un ēkas, lielu uzņēmumu gadījumā nomas darbības laikam ir jābūt vismaz pieciem gadiem pēc tam, kad noslēdzies ieguldījumu projekts, bet MVU gadījumā – trīs gadiem.

7.   Transporta nozarē izdevumi transportlīdzekļu (kustamu aktīvu) iegādei nevar tikt segti no sākotnējo ieguldījumu atbalsta.

8.   Iegādājamiem aktīviem ir jābūt jauniem, izņemot attiecībā uz MVU un uzņēmuma pārņemšanas gadījumā. Pārņemšanas gadījumā ir jāatņem to aktīvu vērtība, par kuru iegādi pirms pirkuma veikšanas jau ir ticis saņemts atbalsts. Attiecībā uz MVU var pilnībā segt arī ieguldījumu izmaksas nemateriālos aktīvos. Attiecībā uz lieliem uzņēmumiem minētās izmaksas ir atbalstāmas tikai līdz 50 % apmērā no projekta kopējiem attaisnotajiem ieguldījumu izdevumiem.

9.   Ja atbalstu aprēķina, izmantojot algu izmaksas, ir jāievēro šādi nosacījumi:

a)

darba vietām ir jābūt izveidotām ieguldījumu projekta tiešā rezultātā;

b)

darba vietām jāizveidojas vismaz trīs gadu laikā kopš ieguldījuma veikšanas, un tās ir jāsaglabā vismaz piecus vai trīs gadus attiecībā uz MVU.

10.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, maksimālo atbalsta intensitāti ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādei un tirdzniecībai var palielināt līdz:

a)

50 % no attaisnotajiem ieguldījumiem reģionos, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu, un 40 % no attaisnotajiem ieguldījumiem citos reģionos, kas ir tiesīgi saņemt reģionālo atbalstu, kā noteikts reģionālā atbalsta kartē, kura apstiprināta attiecīgajai dalībvalstij 2007. līdz 2013. gadam, ja saņēmējs ir mazais vai vidējais uzņēmums;

b)

25 % no attaisnotajiem ieguldījumiem reģionos, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu, un 20 % no attaisnotajiem ieguldījumiem citos reģionos, kas ir tiesīgi saņemt reģionālo atbalstu, kā noteikts reģionālā atbalsta kartē, kura apstiprināta attiecīgajai dalībvalstij 2007. līdz 2013. gadam, ja saņēmējam ir mazāk par 750 darbiniekiem un/vai saņēmēja apgrozījums ir mazāks par EUR 200 miljoniem, aprēķinot apgrozījumu saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 2003/316/EK (12), un ja saņēmējs atbilst visiem pārējiem minētā ieteikuma nosacījumiem.

5. pants

Atbalsta nepieciešamība

1.   Ar šo regulu atbrīvo tikai atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmām, ja saņēmējs ir iesniedzis atbalsta pieteikumu valsts vai reģionālajām iestādēm un ja attiecībā uz iesniegtajiem pieteikumiem, no 2007. gada 1. janvāra, iestāde, kas ir atbildīga par shēmas administrēšanu, ir rakstiski apliecinājusi, ka atbilstoši detalizētas pārbaudes rezultātiem projekts atbilst shēmā paredzētajiem atbalsta piešķiršanas nosacījumiem. Atbalsta shēmā ir jāiekļauj arī nepārprotama atsauce uz abiem nosacījumiem. Ja darbs tiek uzsākts pirms šajā pantā minēto nosacījumu izpildes, projekts kopumā nav tiesīgs saņemt reģionālo atbalstu.

2.   1. punkts neattiecas uz atbalsta shēmām, ja atbrīvojums no nodokļa vai tā samazinājums attaisnotajiem izdevumiem tiek piemērots automātiski, bez jebkādas iestāžu iejaukšanās.

6. pants

Atbalstu kumulācija

1.   Atbalsta maksimālās robežas, kas noteiktas 4. pantā, piemēro atbalstāmajam projektam paredzētā valsts atbalsta kopējai summai neatkarīgi no tā, vai projekta atbalstu pilnībā finansē no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Kopienas līdzekļiem.

2.   Atbalstu, ko ar šo regulu atbrīvo, neapvieno ar citu valsts atbalstu Līguma 87. panta 1. punkta nozīmē vai ar citu Kopienas finansējumu attiecībā uz tām pašām kompensējamām izmaksām vai valsts finansējumu, ja, šādi apvienojot atbalstus, atbalsta intensitāte pārsniegtu šajā regulā noteikto.

3.   Reģionālo ieguldījumu atbalstu, kas ir atbrīvots ar šo regulu, neuzkrāj ar de minimis atbalstu Regulas (EK) Nr. 69/2001 izpratnē attiecībā uz tām pašām attaisnotajām izmaksām, ja tāda uzkrāšana radītu atbalsta intensitāti, kas pārsniedz šajā regulā noteikto.

7. pants

Atbalsts, par kuru iepriekš jāinformē Komisija

Turpmāk minēto atbalstu ar šo regulu neatbrīvo no paziņošanas prasības, un uz to arī turpmāk attiecas Līguma 88. panta 3. punktā paredzētā paziņošanas prasība:

a)

necaurskatāmas reģionālā ieguldījumu atbalsta shēmas;

b)

reģionālā atbalsta shēmas, kas paredzētas īpašām saimnieciskās darbības nozarēm ražošanas vai pakalpojumu jomā. Reģionālā atbalsta shēmas, kas paredzētas tūrisma darbībai, neuzskata par tādām, kas paredzētas noteiktām nozarēm;

c)

reģionālā atbalsta shēmas, ar kurām sniedz darbības atbalstu;

d)

reģionālā atbalsta shēmas, ar kurām sniedz atbalstu, kas nav ieguldījumu atbalsts vai atbalsts konsultāciju pakalpojumiem, un kas ir paredzēts jaunizveidotiem mazajiem uzņēmumiem;

e)

reģionālais atbalsts, ko piešķir lieliem ieguldījumu projektiem, pamatojoties uz esošajām atbalsta shēmām, ja atbalsta kopējais apjoms no visiem avotiem pārsniedz 75 % no maksimālā atbalsta apjoma, ko varētu saņemt par ieguldījumu ar attaisnotajiem izdevumiem EUR 100 miljonu apmērā, piemērojot atbalsta standarta maksimālo robežu, kas ir spēkā attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem apstiprinātajā reģionālā atbalsta kartē datumā, kad atbalsts ir piešķirams;

f)

ad hoc reģionālais atbalsts, izņemot tas, kas tiek atbrīvots atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 70/2001 3. panta 1. punktam un šīs regulas 3. panta 3. punktam;

g)

ieguldījumu atbalsts saņēmējam, uz kuru attiecas atlikto maksājumu iekasēšanas rīkojums, pamatojoties uz iepriekš izdotu Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu.

8. pants

Caurskatāmība un uzraudzība

1.   Īstenojot atbalsta shēmu vai ad hoc atbalsta piešķiršanu, kas ir atbrīvots ar šo regulu, 20 darba dienu laikā dalībvalstis nosūta Komisijai publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī informācijas kopsavilkumu par šādu atbalstu, izmantojot veidlapu, kas norādīta I pielikumā. Informāciju nosūta elektroniski datorizētā veidā.

2.   Piešķirot reģionālo atbalstu, pamatojoties uz esošām atbalsta shēmām lieliem ieguldījumu projektiem, kas nepārsniedz maksimālo daudzumu atsevišķam paziņojumam, kas minēts 7. panta e) punktā, dalībvalstis 20 darba dienu laikā no dienas, kad kompetenta iestāde piešķir atbalstu, sniedz Komisijai informāciju, izmantojot standarta veidlapu, kas noteikta II pielikumā, nosūtot to elektroniski datorizētā veidā. Komisija šo kopsavilkuma informāciju dara publiski pieejamu, to ievietojot savā tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/).

3.   Dalībvalstīm jāveic detalizēta uzskaite par atbalsta shēmām, ko atbrīvo ar šo regulu, un individuālo atbalstu, ko piešķir saskaņā ar šīm shēmām. Šādā dokumentu kopumā ir visa vajadzīgā informācija, lai noteiktu, vai ir izpildīti šajā regulā norādītie atbrīvojuma nosacījumi, tostarp ziņas par katra tāda uzņēmuma statusu, kura tiesības uz atbalsta pasākumiem ir atkarīgas no tā, vai tas ir MVU statuss. Dalībvalstis dokumentu kopumu par atbalsta shēmu glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais individuālais atbalsts saskaņā ar šo shēmu. Pēc rakstiska pieprasījuma attiecīgā dalībvalsts 20 darba dienu laikā vai ilgākā laikā, ko var noteikt pieprasījumā, sniedz Komisijai visas ziņas, ko Komisija uzskata par nepieciešamām, lai izvērtētu, vai ir ievēroti šīs regulas nosacījumi.

4.   Dalībvalstis, atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 794/2004 (13) III nodaļā noteiktajam paraugam, iesniedz Komisijai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu attiecībā uz visu kalendāro gadu vai tā daļu, kura laikā šī regula ir piemērojama.

5.   Dalībvalsts publicē šīs regulas darbības jomā esošo atbalsta shēmu pilnu tekstu un paziņo Komisijai publikācijas interneta adresi. Šādu informāciju ietver arī gada ziņojumā, ko iesniedz saskaņā ar 4. punktu. Projektiem, kuru izdevumi radušies pirms atbalsta shēmas publicēšanas datuma, nav tiesību saņemt reģionālo atbalstu.

9. pants

Stāšanās spēkā un spēkā esība

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro atbalsta shēmām, kas stāsies spēkā vai tiks īstenotas pēc 2006. gada 31. decembra.

Tā paliek spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim.

2.   Šīs regulas spēkā stāšanās dienā vēl neizvērtētos paziņojumus izvērtē saskaņā ar tās noteikumiem. Atbalsta shēmas, kuru īstenošana uzsākta pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, kā arī atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar minētajām shēmām bez Komisijas atļaujas un neievērojot paziņošanas pienākumu, kas noteikts Līguma 88. panta 3. punktā, ir saderīgi ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvojami saskaņā ar šo regulu, ja tie atbilst šīs regulas nosacījumiem.

Beidzoties šās regulas spēkā esības periodam, atbrīvojums atbalsta shēmām, kurām atbrīvojums piešķirts saskaņā ar šo regulu, beidzas apstiprināto reģionālā atbalsta karšu termiņa beigu datumā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV L 142, 14.5.1998., 1. lpp.

(2)  OV C 120, 20.5.2006., 2. lpp.

(3)  OV C 54, 4.3.2006., 13. lpp.

(4)  OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1040/2006 (OV L 187, 8.7.2006., 8. lpp.).

(5)  OV C 71, 11.3.2000., 14. lpp.

(6)  OV L 182, 3.7.1987., 36. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

(7)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(8)  OV L 10, 13.1.2001., 30. lpp.

(9)  OV C 244, 1.10.2004., 2. lpp.

(10)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

(11)  Ekonomisko darbību Kopienā klasifikācija.

(12)  OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

(13)  OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Informācija, ko sniedz dalībvalstis par valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts reģionālajam ieguldījumu atbalstam

(nosūtāms elektroniski uz adresi: stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


II PIELIKUMS

Veidlapa kopsavilkuma informācijas sniegšanai par atbalstu lielu ieguldījumu projektiem, ja atbalsts nepārsniedz 7. panta e) punktā minētās robežas

1.

Atbalsts par labu (atbalstu saņemošā(-o) uzņēmuma(-u) nosaukums):

2.

Atbalsta shēmas atsauce (Komisijas atsauce uz esošu(-ām) shēmu(-ām), saskaņā ar kuru(-ām) tiek piešķirts atbalsts):

3.

Valsts iestāde(-s), kas piešķir atbalstu (piešķīrējas(-ēju) iestādes(-žu) nosaukums un koordinātes):

4.

Dalībvalsts, kurā tiek veikti ieguldījumi:

5.

Reģions (NUTS 3 līmenī), kurā tiek veikti ieguldījumi:

6.

Pašvaldība (iepriekš NUTS 5 līmenis, tagad LAU 2 līmenis), kurā tiek veikti ieguldījumi:

7.

Projekta veids (jauna uzņēmuma izveide, esoša uzņēmuma paplašināšana, esoša uzņēmuma produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai esoša uzņēmuma vispārējā ražošanas procesa būtiska maiņa):

8.

Ieguldījumu projekta ietvaros ražotie produkti vai sniegtie pakalpojumi (PRODCOM/NACE nomenklatūra vai pakalpojumu projektu gadījumā – CPA nomenklatūra):

9.

Īss ieguldījumu projekta apraksts:

10.

Ieguldījumu projekta attaisnoto izmaksu diskontētā vērtība (EUR):

11.

Atbalsta (bruto) summas diskontētā vērtība (EUR):

12.

Atbalsta intensitāte (% no BDE):

13.

Ierosinātā atbalsta maksājumiem piekārtotie nosacījumi (ja tādi ir):

14.

Projekta plānotais sākuma un beigu datums:

15.

Atbalsta piešķiršanas datums:


Augša