EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006R1184

Padomes Regula (EK) Nr. 1184/2006 ( 2006. gada 24. jūlijs ), ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai (kodificēta versija)

OV L 214, 4.8.2006., 7./9. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 352M, 31.12.2008., 463./465. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 074 Lpp. 167 - 170
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 074 Lpp. 167 - 170
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 040 Lpp. 188 - 190

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1184/oj

4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/7


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1184/2006

(2006. gada 24. jūlijs),

ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai

(kodificēta versija)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 36. un 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EEK) Nr. 26 (1962. gada 4. aprīlis), ar ko piemēro konkrētus konkurences noteikumus lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai (2) ir būtiski grozīta (3). Skaidrības labad būtu lietderīgi veikt minētās regulas kodifikāciju.

(2)

Saskaņā ar Līguma 36. pantu viens no jautājumiem, ko izlemj saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, ir, vai Līgumā noteiktos konkurences noteikumus piemēro lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai. Šīs regulas noteikumi turpmāk būs jāpapildina atbilstīgi šīs politikas attīstībai.

(3)

Konkurences noteikumi, kas saistīti ar Līguma 81. pantā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, un ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, jāattiecina uz lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību tiktāl, cik to piemērošana nekavē valstu lauksaimniecības tirgus organizāciju darbību vai neapdraud kopējās lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanu.

(4)

Īpaša uzmanība ir piešķirta lauksaimnieku organizācijām, kas tieši saistītas ar lauksaimniecības produktu kopīgu ražošanu vai tirdzniecību, vai kopīgu iekārtu izmantošanu, ja vien šāda kopīga darbība neizslēdz konkurenci vai neapdraud Līguma 33. panta mērķu sasniegšanu.

(5)

Lai izvairītos no draudiem kopējās lauksaimniecības politikas attīstībai un lai nodrošinātu noteiktību tiesību aktos un nediskriminējošu attieksmi pret ieinteresētajiem attiecīgajiem uzņēmumiem, Komisijai vienīgajai jābūt tiesībām, ko pārbauda Tiesa, noteikt, vai divos iepriekšējos apsvērumos ietvertie nosacījumi ir izpildīti attiecībā uz Līguma 81. pantā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un darbībām.

(6)

Lai īstenotu noteikumus par atbalstu lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai kā kopējās lauksaimniecības politikas attīstības daļu, Komisijai jābūt pilnvarotai sastādīt esošo, jaunu vai ierosināto atbalsta pasākumu sarakstu, lai sniegtu dalībvalstīm attiecīgus pārskatus un ierosinātu tām piemērotus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Līguma 81. līdz 86. pantu un to piemērošanas noteikumus, ievērojot šīs regulas 2. pantu, piemēro visiem Līguma 81. panta 1. punktā un 82. pantā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, kas saistītas ar Līguma I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanu vai tirdzniecību.

2. pants

1.   Līguma 81. panta 1. punktu nepiemēro tādiem šīs regulas 1. pantā minētiem nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, kas veido būtisku valsts tirgus organizācijas daļu vai nepieciešami Līguma 33. pantā ietverto mērķu sasniegšanai.

It īpaši to nepiemēro vienas dalībvalsts lauksaimnieku, lauksaimnieku apvienību vai šādu apvienību nolīgumiem, lēmumiem un darbībām, kas attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu vai tirdzniecību vai kopīgu iekārtu izmantošanu lauksaimniecības produktu uzglabāšanai, apstrādei vai pārstrādei un saskaņā ar ko nav pienākuma noteikt vienādas cenas, ja vien Komisija neuzskata, ka ar to izslēgta konkurence vai apdraudēti Līguma 33. panta mērķi.

2.   Pēc konsultēšanās ar Komisiju un ieinteresēto uzņēmumu vai uzņēmumu apvienību un citu saistītu fizisku personu vai juridisku personu uzklausīšanas, ja Komisija to uzskata par lietderīgu, Komisijai ir ekskluzīva kompetence, ko pārbauda Tiesa, ar publicējamu lēmumu noteikt, kuri nolīgumi, lēmumi un darbības atbilst 1. punkta nosacījumiem.

Komisija veic šādu noteikšanu pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts kompetentās iestādes, ieinteresēta uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības lūguma.

3.   Publikācija ietver ieinteresēto pušu vārdus un galveno lēmuma saturu. Tā ņem vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu profesionālo noslēpumu aizsardzībā.

3. pants

Līguma 88. panta 1. punkta un 3. punkta pirmā teikuma noteikumus piemēro atbalstam, kas piešķirts Līguma I pielikumā uzskaitīto produktu ražošanai un tirdzniecībai.

4. pants

Ar šo Regula Nr. 26 tiek atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 27. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV 30, 20.4.1962., 993./62. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 49 (OV 53, 1.7.1962., 1571./62. lpp.).

(3)  Sk. I pielikumu.


I PIELIKUMS

Atceltā regula ar tās grozījumu

Padomes Regula Nr. 26

(OV 30, 20.4.1962., 993./62. lpp.)

Padomes Regula Nr. 49

(OV 53, 1.7.1962., 1571./62. lpp.)

Tikai 1. panta 1. punkta g) apakšpunkts


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula Nr. 26

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 2. punkta pirmā daļa

2. panta 3. punkts

2. panta 2. punkta otrā daļa

2. panta 4. punkts

2. panta 3. punkts

3. pants

4. pants

3. pants

4. pants

5. pants

5. pants

I pielikums

II pielikums


Augša