EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1033

Komisijas Regula (EK) Nr. 1033/2006 ( 2006. gada 4. jūlijs ), ar ko nosaka prasības attiecībā uz lidojuma plānu sastādīšanas procedūrām lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 186, 7.7.2006., 46./50. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 015 Lpp. 277 - 281
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 015 Lpp. 277 - 281
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 010 Lpp. 49 - 53

In force [lv]: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 19/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1033/oj

7.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 186/46


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1033/2006

(2006. gada 4. jūlijs),

ar ko nosaka prasības attiecībā uz lidojuma plānu sastādīšanas procedūrām lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (savietojamības regula) (1)) , un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (2), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Vairākos Komisijas un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) veiktajos pētījumos uzsvērts, ka pastāv ievērojama nekonsekvence lidojumu plānu datos, kas ir par lidojumu drošību atbildīgo dalībnieku rīcībā, it īpaši gaisa satiksmes pakalpojumu vienību, operatoru un pilotu. Šī nekonsekvence var ietekmēt Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas drošību un efektivitāti. Turklāt lielāka konsekvence lidojumu plānu datos sekmētu vienotu darbību, jaunu darbības koncepciju ieviešanu, it īpaši gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības jomā, kā arī palielinātu drošību. Tāpēc jāparedz attiecīgi pasākumi, lai samazinātu lidojumu plānu datu nekonsekvenču skaitu.

(2)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 549/2004 8. panta 1. punktam Eurocontrol ir piešķirtas pilnvaras izstrādāt lidojuma plānu prasības lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā. Šīs regulas pamatā ir no pilnvarām izrietošais 2005. gada 17. marta marta ziņojums.

(3)

Skaidri jādefinē teritoriālā darbības joma atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulai (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (3).

(4)

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (turpmāk – “ICAO”) ir noteikusi lidojumu plānu iesniegšanas, pieņemšanas un izplatīšanas procedūras, kas būtu jāievieš, lai tās varētu saskaņoti piemērot vienotās Eiropas gaisa telpas ietvaros. Šīs procedūras jāpapildina ar noteikumiem, saskaņā ar kuriem operatoriem, pilotiem, gaisa satiksmes pakalpojumu vienībām un dažādiem lidojumu plānu autoriem ir pienākums nodrošināt, ka tiek saglabāta to rīcībā esošo lidojumu plānu galveno elementu konsekvence līdz lidojuma sagatavošanas fāzes beigām attiecībā uz lidojumiem, kuri izlido no gaisa telpas, uz kuru attiecas šī regula. Šiem galvenajiem elementiem jābūt skaidri noteiktiem.

(5)

Eurocontrol pārraudzībā ir izveidots centralizēts lidojumu plānošanas apstrādes un izplatīšanas dienests, kura darbību nodrošina Integrētā lidojuma plānu sākotnējās apstrādes sistēma (turpmāk – “IFPS”). Dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka IFPS sniedz informāciju, kas sekmē lidojumu plānu galveno elementu konsekvenci.

(6)

Ja IFPS nesaņem lidojumu plānu tiem gaisa kuģiem, kuri ielido gaisa telpā, uz kuru attiecas šī regula, no blakusesošajām gaisa telpām, var rasties līdzīgs risks, kādu izraisa nekonsekvence lidojumu plāna datos, kuri ir gaisa satiksmes pakalpojumu vienību, operatoru un pilotu rīcībā attiecībā uz gaisa kuģiem, kuri izlido no šīs gaisa telpas. Šādos gadījumos gaisa satiksmes pakalpojumu vienībām jāsniedz IFPS attiecīgie lidojuma dati, lai novērstu šādu risku.

(7)

Lai saglabātu un uzlabotu esošo darbību drošības līmeni dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka attiecīgie dalībnieki veic drošības novērtējumu, tai skaitā apdraudējuma identificēšanas, riska novērtēšanas un mazināšanas darbu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Vienotās gaisa telpas komitejas atzinumam, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 549/2004 5. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka prasības par lidojumu plānu procedūrām lidojumu sagatavošanas fāzē, lai nodrošinātu konsekvenci lidojumu plānos, daudzkārtējos lidojumu plānos un ar tiem saistītajā precizējošo ziņojumu apmaiņā starp operatoriem, pilotiem un gaisa satiksmes pakalpojumu vienībām, izmantojot integrēto lidojuma plānu sākotnējās apstrādes sistēmu, vai nu līdz brīdim, kad saņemta pirmā gaisa satiksmes vadības atļauja lidojumiem, kurus veic no gaisa telpas, uz kuru attiecas šī regula, vai līdz ielidošanas brīdim tajā gaisa telpā attiecībā uz citiem lidojumiem.

2.   Šī regula piemērojama visiem lidojumiem, kurus paredzēts izmantot vai kurus izmanto vispārējai gaisa satiksmei atbilstīgi instrumentālo lidojumu noteikumiem gaisa telpā, kas definēta Regulas (EK) Nr. 551/2004 3. panta 1. punktā.

3.   Šī regula attiecas uz katru no šiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti lidojumu plānu iesniegšanā, grozīšanā, pieņemšanā un izplatīšanā:

a)

operatori un pārstāvji, kas rīkojas to vārdā;

b)

piloti un pārstāvji, kas rīkojas to vārdā;

c)

gaisa satiksmes pakalpojumu vienības, kas sniedz pakalpojumus vispārējai gaisa satiksmei, kura notiek saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem.

2. pants

Definīcijas

1.   Šīs regulas nolūkam tiek piemērotas Regulā (EK) Nr. 549/2004 minētās definīcijas.

2.   Līdztekus 1. punktā minētajām definīcijām, piemēro sekojošas definīcijas:

1)

“lidojuma plāns” ir detalizēta informācija, ko gaisa satiksmes pakalpojumu vienības saņem par paredzamo gaisa kuģa lidojumu vai lidojuma posmu;

2)

“lidojuma sagatavošanas fāze” ir laika posms, sākot ar pirmo lidojuma plāna iesniegšanu līdz pirmajai gaisa satiksmes vadības atļaujas izsniegšanai;

3)

“daudzkārtējs lidojumu plāns” ir lidojumu plāns, kas saistīts ar vairākiem, bieži notiekošiem, regulāri veiktiem individuāliem lidojumiem ar identiskām pamata pazīmēm, ko operators iesniedzis gaisa satiksmes pakalpojumu vienībām saglabāšanai un vairākkārtējai izmantošanai;

4)

“operators” ir persona, organizācija vai uzņēmums, kas ir iesaistīts vai piedāvā iesaistīties gaisa kuģu darbībā;

5)

“gaisa satiksmes pakalpojumu vienība” (turpmāk – “ATS vienība”) ir civilā vai militārā vienība, kas atbild par gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanu;

6)

“integrētā lidojuma plānu sākotnējās apstrādes sistēma” (turpmāk – “IFPS”) ir Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla sistēma, kura paredz centralizētu lidojumu plānošanas apstrādes un izplatīšanas dienestu, kurš nodrošina lidojumu plānu saņemšanu, apstiprināšanu un izplatīšanu, gaisa telpā, uz kuru attiecas šī regula;

7)

“gaisa satiksmes vadības atļauja” (turpmāk – “ATC atļauja”) ir atļauja gaisa kuģim turpināt darbību saskaņā ar gaisa satiksmes vadības vienības noteiktajiem nosacījumiem;

8)

“instrumentālo lidojumu noteikumi” ir instrumentālo lidojumu noteikumi atbilstoši definīcijai 1944. gada Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2. pielikumā (4);

9)

“gaisa satiksmes vadības vienība” (turpmāk – “ATC vienība”) ir lidojumu rajona centrs, pieejas kontroles vienība vai lidlauka vadības tornis;

10)

“lidojuma plāna galvenie elementi” ir šādi lidojuma plāna elementi:

a)

gaisa kuģa identifikācija;

b)

izlidošanas lidlauks;

c)

aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas datums;

d)

aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas laiks;

e)

galamērķa lidlauks;

f)

maršruts, kurā nav iekļautas termināļa zonas procedūras;

g)

lidošanas ātrums (-i) un pieprasītais lidojuma līmenis (-i);

h)

gaisa kuģa tips un astes turbulences kategorija;

i)

lidojumu noteikumi un lidojuma veids;

j)

gaisa kuģa aprīkojums un ar to saistītās spējas;

11)

“autors” ir persona vai organizācija, kas IFPS iesniedz lidojuma plānus un jebkādus saistītus precizējošus ziņojumus, ieskaitot pilotus, operatorus un pārstāvjus, kas rīkojas to vārdā, kā arī ATS vienības;

12)

“sākotnējais lidojuma plāns” ir lidojuma plāns, ko sākotnēji iesniedzis autors, ar izmaiņām, ja tādas ir, kuras ierosināja un pieņēma piloti, operatori, ATS vienība vai centralizēts lidojuma plānošanas apstrādes un lidojuma plānu izplatīšanas dienests lidojuma sagatavošanas fāzes laikā;

13)

“gaisa kuģa identifikācija” ir burtu, ciparu grupa vai to kombinācija, kas ir vai nu identiska gaisa kuģa izsaukuma zīmei, vai ir tās kodēts ekvivalents, kura izmantojama “gaiss-zeme” sakaros un kura tiek izmantota gaisa kuģa identificēšanai gaisa satiksmes pakalpojumu “zeme–zeme” sakaros.

14)

“aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas datums” ir aprēķinātais datums, kurā gaisa kuģis uzsāks ar izlidošanu saistītu kustību.

15)

“aprēķinātais bremžu paliktņu noņemšanas laiks” ir aprēķinātais laiks, kurā gaisa kuģis uzsāks ar izlidošanu saistītu kustību.

16)

“termināļa zonas procedūras” ir instrumentālā standartizlidošana un instrumentālās standartielidošanas maršruti, kas noteikti ICAO Operatīvo pakalpojumu kārtībā (PANS-OPS, dok. Nr. 8168 – 1. sējums – ceturtais izdevums – 1993 – iekļaujot grozījumu Nr. 13).

3. pants

Savietojamība un izpildījuma prasības

1.   Pielikumā minētie ICAO noteikumi attiecas uz lidojumu plānu iesniegšanu, pieņemšanu un izplatīšanu katram lidojumam, uz kuru attiecas šī regula, un uz visiem lidojuma plāna galveno elementu grozījumiem lidojuma sagatavošanas fāzē saskaņā ar šo regulu.

2.   Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka, saņemot lidojumu plānu vai tā izmaiņas, IFPS:

a)

pārbauda tā atbilstību formāta un datu nosacījumiem;

b)

pārbauda tā pabeigtību un, ciktāl iespējams, tā pareizību;

c)

vajadzības gadījumā veic darbības, lai nodrošinātu lidojuma plāna atbilstību gaisa satiksmes pakalpojumiem; un

d)

informē autoru par lidojuma plāna vai tā izmaiņu pieņemšanu.

3.   Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka IFPS paziņo visām saistītajām ATS vienībām pieņemto lidojuma plānu un jebkādas pieņemtās lidojuma sagatavošanas fāzes izmaiņas lidojuma plāna galvenajos elementos un saistītajos precizējošajos ziņojumos.

4.   Gadījumā, ja autors nav operators vai pilots, tas nodrošina, lai lidojuma plāna pieņemšanas nosacījumi un jebkādas IFPS paziņotās nepieciešamās izmaiņas šajos nosacījumos tiek paziņotas operatoram vai pilotam, kas ir iesniedzis lidojuma plānu.

5.   Operators nodrošina, lai lidojuma plāna pieņemšanas nosacījumi un jebkādas IFPS autoram paziņotās nepieciešamās izmaiņas šajos nosacījumos ir iekļautas plānotajā lidojuma veikšanā un paziņotas pilotam.

6.   Operators pirms lidojuma veikšanas nodrošina, lai sākotnējā lidojuma plāna saturs pareizi atspoguļo paredzēto lidojuma veikšanu.

7.   ATC vienības lidojuma sagatavošanas fāzes laikā, izmantojot IFPS paziņo, par jebkādām nepieciešamajām izmaiņām iepriekš no IFPS saņemtajos lidojumu plānos un saistītajos precizējošajos ziņojumos, kas ietekmē maršrutu vai lidojuma līmeni, lidojuma plāna galvenos elementus, kuri varētu ietekmēt drošu lidojuma veikšanu.

Lidojuma sagatavošanas fāzē ATC vienība nevar veikt nekādas citas izmaiņas lidojuma plānā vai to atcelt to nekoordinējot ar operatoru.

8.   Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka, IFPS paziņo lidojuma plāna autoram par jebkādām nepieciešamajām izmaiņām lidojuma sagatavošanas fāzē, kas minētas 7. punkta pirmajā daļā.

9.   Ja ATS vienības nav iepriekš saņēmušas lidojuma plānu no IFPS par gaisa kuģi, kas ielido gaisa telpā, par kuru tās atbild, tad attiecībā uz šādiem lidojumiem atbilstošās vienības, izmantojot IFPS, paziņo vismaz gaisa kuģa identifikāciju, gaisa kuģa tipu, ielidošanas vietu to atbildības zonā, laiku un lidojuma līmeni dotajā brīdī, kā arī maršrutu un galamērķa lidlauku.

4. pants

Drošības prasības

Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka pirms tiek veiktas jebkādas izmaiņas pastāvošajās lidojumu plānu procedūrās lidojuma sagatavošanas fāzē, uz kurām attiecas šī regula, vai pirms jebkādas jaunu procedūru ieviešanas, dalībnieki, uz kuriem tas attiecas, veic drošības novērtējumu, tai skaitā apdraudējuma identificēšanas, riska novērtēšanas un mazināšanas darbu.

5. pants

Papildu prasības

1.   ATS vienības nodrošina, lai lidojumu plānošanā iesaistītais personāls ir pienācīgi informēts par šīs regulas attiecīgajiem noteikumiem, un ir atbilstoši apmācīts savu darba funkciju veikšanai.

2.   Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personāls, kas strādā ar IFPS un ir iesaistīts lidojuma plānošanā ir pienācīgi informēts par šīs regulas attiecīgajiem noteikumiem, un tas ir atbilstoši apmācīts savu darba funkciju veikšanai.

3.   ATS vienības:

a)

izstrādā un uztur darbības rokasgrāmatas, kurās ir vajadzīgās instrukcijas un informācija, lai to attiecīgais personāls varētu piemērot šīs regulas noteikumus;

b)

nodrošina, ka a) apakšpunktā minētās rokasgrāmatas ir pieejamas un tiek atjauninātas un ka to atjaunināšana un izplatīšana tiek veikta atbilstīgi kvalitātes un dokumentu konfigurācijas vadībai;

c)

nodrošina darba metožu un darba procedūru atbilstību attiecīgajiem noteikumiem, kas minēti šajā regulā.

4.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka centralizētais lidojumu plānošanas apstrādes un izplatīšanas dienests:

a)

izstrādā un uztur darbības rokasgrāmatas, kurās ir vajadzīgās instrukcijas un informācija, lai tā attiecīgais personāls varētu piemērot šīs regulas noteikumus savā darbā;

b)

nodrošina, ka a) apakšpunktā minētās rokasgrāmatas ir pieejamas un tiek atjauninātas un ka to atjaunināšana un izplatīšana tiek veikta atbilstīgi kvalitātes un dokumentu konfigurācijas vadībai;

c)

nodrošina darba metožu un darba procedūru atbilstību attiecīgajiem noteikumiem, kas minēti šajā regulā.

5.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāva.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 26. lpp.

(2)  OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 96, 31.3.2004., 20. lpp.

(4)  Desmitais izdevums – 2005. gada jūlijs, www.icao.int


PIELIKUMS

ICAO noteikumi, kas minēti 3. panta 1. punktā

1.

ICAO 2. pielikuma – Lidojumu noteikumi (desmitais izdevums – 2005. gada jūlijs) – 3. nodaļas 3.3. punkts (“Lidojumu plāni”).

2.

ICAO PANS-ATM dok. Nr. 4444 (četrpadsmitais izdevums – 2001) 4. nodaļas 4. punkts (“Lidojuma plāns”) un 11. nodaļas 11.4.2.2. punkts (“Raidītie lidojuma plāna ziņojumi un saistītie precizējošie ziņojumi”).

3.

Reģionālās papildu procedūras 3. nodaļa (“Lidojumu plāni”) un 14. nodaļas 14.1.4. punkts (“Lidojuma informācijas reģionu robežu novērtējums”), dok. Nr. 7030/4 – EUR, 1. daļa, “Lidojumu, gaisa satiksmes pakalpojumu un meklēšanas, un glābšanas noteikumi” (ceturtais izdevums 1987. – ar iekļautu grozījumu Nr. 210).


Augša