Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R0103

Komisijas Regula (EK) Nr. 103/2006 ( 2006. gada 20. janvāris ), ar ko pieņem papildu noteikumus pieaugušu liellopu liemeņu Kopienas klasifikācijas skalas piemērošanai

OV L 17, 21.1.2006., 6./8. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 330M , 28.11.2006., 22./24. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 83 - 86
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 83 - 86

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2008; Atcelts ar 32088R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/103/oj

21.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 17/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 103/2006

(2006. gada 20. janvāris),

ar ko pieņem papildu noteikumus pieaugušu liellopu liemeņu Kopienas klasifikācijas skalas piemērošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 1981. gada 28. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 1208/81, ar ko nosaka Kopienas skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasificēšanai (2), un jo īpaši tās 6. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1981. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2930/81 ar ko pieņem papildu noteikumus par pieaugušu liellopu liemeņu Kopienas klasifikācijas skalu (3) ir būtiski grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētā regula ir jākodificē.

(2)

Lai nodrošinātu vienotu pieaugušu liellopu liemeņu klasifikāciju Kopienā, precīzāk jādefinē atbilstības klases un tauku slāņa klases.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 1208/81 6. panta pirmajā daļā minētie papildu noteikumi, kas definē atbilstības klases un tauku slāņa klases, ir tie, kas uzskaitīti šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Regulu (EEK) Nr. 2930/81 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 123, 7.5.1981., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1026/91 (OV L 106, 26.4.1991., 2. lpp.).

(3)  OV L 293, 13.10.1981., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2237/91 (OV L 204, 27.7.1991., 11. lpp.).

(4)  Skat. II pielikumu.


I PIELIKUMS

1.   UZBŪVE

Liemeņu un attiecīgi to galveno daļu (gurnu, muguras, plecu daļas) profilu attīstība

Atbilstības klase

Papildu noteikumi

S

izcila

Gurnu daļa

:

ļoti izteikti noapaļota, dubultīgi muskuļota, labi saskatāmas savstarpējās norobežošanās vietas

Gurna augšējā daļa ļoti izteikti pārsniedz iegurni (symphisis pelvis)

Muguras daļa

:

ļoti plata un ļoti bieza līdz pleca daļai

Astes pamatne izteikti noapaļota

Plecu daļa

:

ļoti izteikti noapaļota

 

E

teicama

Gurnu daļa

:

ļoti noapaļota

Gurna augšējā daļa izteikti pārsniedz iegurni (symphisis pelvis)

Muguras daļa

:

plata un ļoti bieza līdz pleca daļai

Astes pamatne izteikti noapaļota

Plecu daļa

:

ļoti noapaļota

 

U

ļoti laba

Gurnu daļa

:

noapaļota

Gurna augšējā daļa pārsniedz iegurni (symphisis pelvis)

Muguras daļa

:

plata un bieza līdz pleca daļai

Astes pamatne noapaļota

Plecu daļa

:

noapaļota

 

R

laba

Gurnu daļa

:

labi veidota

Gurna augšējā daļa un astes pamatne viegli noapaļota

Muguras daļa

:

bieza, bet plecu līmenī šaurāka

 

Plecu daļa

:

vidēji labi veidota

 

O

vidēji laba

Gurnu daļa

:

no viduvēji veidotas līdz nepietiekami veidotai

 

Muguras daļa

:

viduvēja līdz nepietiekama biezuma

Astes pamatne: taisns profils

Plecu daļa

:

no viduvēji veidotas līdz gandrīz plakanai

 

P

vāji attīstīta

Gurnu daļa

:

mazattīstīta

 

Muguras daļa

:

šaura ar izvirzītiem kauliem

 

Plecu daļa

:

plakana ar izvirzītiem kauliem

 

2.   TAUKU SLĀŅA PAKĀPE

Tauku slānis liemeņa virspusē un krūšu dobumā

Tauku slāņa klase

Papildu noteikumi

1.

ļoti zema

Krūšu dobumā tauku nav

2.

zema

Krūšu dobumā starp ribām ir skaidri redzama muskulatūra

3.

vidēja

Krūšu dobumā starp ribām joprojām redzama muskulatūra

4.

augsta

Gurnu daļā izteiktas tauku līnijas. Krūšu dobumā starp ribām esošā muskulatūra var būt cauraugusi ar taukiem

5.

ļoti augsta

Gurnu daļa gandrīz pilnībā klāta ar taukiem tā, ka tauku līnijas vairs nav skaidri redzamas. Krūšu dobumā starp ribām esošā muskulatūra ir cauraugusi ar taukiem


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošo grozījumu

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2930/81

(OV L 293, 13.10.1981., 6. lpp.)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2237/91

(OV L 204, 27.7.1991., 11. lpp.)


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 2930/81

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

Pielikums

I Pielikums

II Pielikums

III Pielikums


Augša