EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32006R1028

Padomes Regula (EK) Nr. 1028/2006 ( 2006. gada 19. jūnijs ) par olu tirdzniecības standartiem

OV L 186, 7.7.2006., 1./5. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 76M , 16.3.2007., 23./27. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 073 Lpp. 236 - 240
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 073 Lpp. 236 - 240

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/06/2008; Atcelts ar 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1028/oj

7.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 186/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1028/2006

(2006. gada 19. jūnijs)

par olu tirdzniecības standartiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2771/75 (1975. gada 29. oktobris) par olu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Olu tirdzniecības standarti var uzlabot olu kvalitāti un tādējādi veicināt to pārdošanu. Tādēļ tas ir ražotāju, tirgotāju un patērētāju interesēs, ka attiecībā uz olām piemēro tirdzniecības standartus.

(2)

Pieredze, kas gūta, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1907/90 (1990. gada 26. jūnijs) par noteiktiem olu tirdzniecības standartiem (2), ir pierādījusi vajadzību pēc turpmākiem grozījumiem un vienkāršošanas. Tādēļ Regula (EK) Nr. 1907/90 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(3)

Standarti principā būtu jāpiemēro visām Kopienā tirgotajām Gallus gallus sugas vistu olām. Tomēr attiecībā uz nelieliem daudzumiem ir vēlams dot dalībvalstīm iespēju šos standartus nepiemērot attiecībā uz olām, ko pārdod, izmantojot dažus tiešās pārdošanas veidus no ražotāja tieši galapatērētājam.

(4)

Būtu jāparedz skaidrs nošķīrums starp olām, kas ir derīgas tiešai lietošanai pārtikā, un olām, kas izmantojamas pārtikas vai nepārtikas rūpniecībā. Tādēļ būtu jāizšķir divu šķiru olas: A šķiras un B šķiras olas.

(5)

Patērētājam būtu jāvar atšķirt dažādas kvalitātes un svara olas un noteikt izmantoto turēšanas veidu, kā noteikts Komisijas Direktīvā 2002/4/EK (2002. gada 30. janvāris) par tādu uzņēmumu reģistrāciju, kas tur dējējvistas un uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 1999/74/EK (3). Šī prasība būtu jāizpilda, marķējot olas un iepakojumus.

(6)

A šķiras olas būtu jāmarķē ar ražotāja pazīšanas numuru, kā paredzēts Direktīvā 2002/4/EK, lai varētu izsekot olas, kas laistas tirgū lietošanai pārtikā. Būtu jāmarķē arī B šķiras, lai novērstu krāpšanu. Tomēr vajadzētu būt iespējai B šķiras olas marķēt ar norādi, kas nav ražotāja kods, ja tas ļauj atšķirt dažādas kvalitātes pakāpes. Saskaņā ar proporcionalitātes principu dalībvalstīm būtu jāļauj paredzēt atkāpes gadījumos, kad B šķiras olas tirgo vienīgi to teritorijā.

(7)

Lai novērstu krāpšanu, olas būtu jāmarķē iespējami drīz pēc to izdēšanas.

(8)

Iepakošanas centros, kas apstiprināti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (4), olas būtu jāšķiro pēc kvalitātes un svara. Attiecībā uz iepakošanas centriem, kas apkalpo vienīgi pārtikas vai nepārtikas rūpniecību, nevajadzētu būt prasībai olas šķirot pēc svara.

(9)

Lai nodrošinātu to, ka iepakošanas centri ir atbilstīgi iekārtoti, lai šķirotu olas un iepakotu A šķiras olas, tiem vajadzētu būt kompetento iestāžu atļaujai un iepakošanas centra kodam, kas atvieglinātu tirgū laisto olu izsekojamību.

(10)

Gan ražotāju, gan patērētāju interesēs ir būtiski, lai no trešām valstīm importētas olas atbilstu Kopienas standartiem. Dažās trešās valstīs spēkā esošie noteikumi tomēr var attaisnot atkāpes no minētajiem standartiem, ja ir nodrošināta tiesību aktu līdzvērtība.

(11)

Dalībvalstīm būtu jānorīko kontroles dienesti, kas būtu atbildīgi par šīs regulas kontroli. Šādas kontroles procedūrām vajadzētu būt vienotām.

(12)

Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem.

(13)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu paredz nosacījumus tādu olu tirgošanai Kopienā, kas ražotās Kopienā vai importētas no trešām valstīm.

Šie tirdzniecības nosacījumi attiecas arī uz olām, kas paredzētas eksportam no Kopienas.

2.   Dalībvalstis no šīs regulas prasībām, izņemot 4. panta 3. punktu, var atbrīvot olas, ko ražotājs tieši pārdod galapatērētājam:

a)

ražotnē; vai

b)

attiecīgās dalībvalsts ražošanas reģiona vietējā atklātā tirgū vai mājās.

Ja piešķir šādu atbrīvojumu, katrs ražotājs var izvēlēties, vai to piemērot. Ja šo atbrīvojumu piemēro, nedrīkst izmantot nekādus kvalitātes vai svara šķirošanas apzīmējumus.

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem var noteikt definīcijas terminiem “vietējais atklāts tirgus”, “pārdošana mājās” un “ražošanas reģions”.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“olas” ir olas čaumalā - izņemot saplēstas olas, inkubētas olas un apstrādātas olas - ko izdējušas Gallus gallus sugas vistas un kas ir derīgas tiešam patēriņam pārtikā vai izmantošanai olu produktu ražošanā;

2)

“saplēstas olas” ir olas, kam ir plaisas gan čaumalā, gan apvalkos, un tādēļ to saturs ir redzams;

3)

“inkubētas olas” ir olas no brīža, kad tās ievietotas inkubatorā;

4)

“tirdzniecība” ir olu glabāšana pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana pārdošanai, uzglabāšana, iepakošana, marķēšana, piegāde vai jebkāda cita veida nosūtīšana, par maksu vai bez maksas;

5)

“uzņēmējs” ir ražotājs un jebkura cita fiziska vai juridiska persona, kas iesaistīta olu tirdzniecībā;

6)

“ražotne” ir uzņēmums, kur tur dējējvistas un kas ir reģistrēts atbilstīgi Direktīvai 2002/4/EK;

7)

“iepakošanas centrs” ir iepakošanas centrs Regulas (EK) Nr. 853/2004 nozīmē, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar šīs regulas 5. panta 2. punktu un kur olas šķiro pēc kvalitātes un svara;

8)

“galapatērētājs” ir pēdējais pārtikas produkta patērētājs, kurš pārtiku neizmantos uzņēmējdarbībā vai darbībā, kas saistīta ar pārtiku;

9)

“ražotāja kods” ir ražotnes pazīšanas numurs saskaņā ar Direktīvas 2002/4/EK pielikuma 2. punktu.

3. pants

Šķirošana pēc kvalitātes un svara

1.   Pēc kvalitātes olas iedala:

A šķira vai “svaigas”,

B šķira.

2.   A šķiras olas šķiro arī pēc svara. Olas, kas piegādātas pārtikas vai nepārtikas rūpniecībai, tomēr nav jāšķiro pēc svara.

3.   B šķiras olas piegādā vienīgi pārtikas un nepārtikas rūpniecībai.

4. pants

Olu marķēšana

1.   Olas marķē ar ražotāja kodu.

B šķiras olas marķē ar ražotāja kodu un/vai ar kādu citu atzīmi.

Dalībvalstis var atbrīvot no šīs prasības B šķiras olas, ja šīs olas tirgo vienīgi to teritorijā.

2.   Olu marķēšanu atbilstīgi 1. punktam veic ražotnē vai pirmajā iepakošanas centrā, kam piegādā olas.

3.   Olas, ko ražotājs pārdod galapatērētājam attiecīgās dalībvalsts ražošanas reģiona vietējā atklātajā tirgū, marķē atbilstīgi 1. punktam.

Tomēr dalībvalstis var atbrīvot no šīs prasības ražotājus, kuriem ir ne vairāk kā 50 dējējvistas, ja tirdzniecības vietā ir norādīts ražotāja vārds vai nosaukums un adrese.

5. pants

Iepakošanas centri

1.   Iepakošanas centri šķiro un iepako olas un marķē to iepakojumus.

2.   Kompetenta iestāde piešķir iepakošanas centriem atļauju šķirot olas un piešķir iepakošanas centra kodu jebkuram uzņēmējam, kura telpas un tehniskās ierīces ir piemērotas olu šķirošanai pēc kvalitātes un svara. Iepakošanas centriem, kas apkalpo vienīgi pārtikas vai nepārtikas rūpniecību, nav nepieciešamas piemērotas tehniskās ierīces olu šķirošanai pēc svara.

3.   Šādu atļauju var atsaukt, ja vairs netiek izpildīti nosacījumi, kas paredzēti īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti atbilstīgi 11. pantam.

6. pants

Olu imports

1.   Pēc attiecīgās valsts pieprasījuma Komisija izvērtē olu tirdzniecības standartus, kas ir spēkā eksportētājās trešās valstīs. Šo izvērtējumu attiecina uz tirdzniecības un marķēšanas noteikumiem, turēšanas veidiem un kontroli, kā arī īstenošanu. Ja Komisija konstatē, ka piemērotie noteikumi dod pietiekamas garantijas attiecībā uz līdzvērtību Kopienas tiesību aktiem, tad no attiecīgajām valstīm importētas olas marķē ar pazīšanas numuru, kas līdzvērtīgs ražotāja kodam.

2.   Vajadzības gadījumā Komisija risina sarunas ar trešām valstīm, lai rastu piemērotu veidu, kā sniegt 1. punktā minētās garantijas un noslēgtu vienošanās par šādām garantijām.

3.   Ja netiek sniegtas pietiekamas garantijas par noteikumu līdzvērtību, no attiecīgās trešās valsts importētām olām ir kods, kas ļauj noteikt izcelsmes valsti, un atzīme, ka turēšanas veids “nav precizēts”.

7. pants

Pārbaudes

1.   Dalībvalstis izraugās kontroles dienestus, kas pārbauda atbilstību šai regulai.

2.   Šā panta 1. punktā minētie kontroles dienesti visos tirdzniecības posmos pārbauda produktus, uz kuriem attiecas šī regula. Neatkarīgi no paraugu ņemšanas izlases kārtā pārbaudes veic, pamatojoties uz riska analīzi, ņemot vērā attiecīgā uzņēmuma veidu un apgrozījumu, kā arī iepriekšējo informāciju par to, kā uzņēmējs ir ievērojis olu tirdzniecības standartus.

3.   Attiecībā uz A šķiras olām, kas importētas no trešām valstīm, 2. punktā paredzētās pārbaudes veic muitošanas laikā pirms to laišanas brīvā apritē.

B šķiras olas, kas importētas no trešām valstīm, laiž brīvā apritē vienīgi tad, ja muitošanas laikā ir pārbaudīts to galamērķis pārstrādes rūpniecībā.

8. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

9. pants

Saziņa

Dalībvalstis un Komisija savstarpēji dara zināmu informāciju, kas vajadzīga šīs regulas piemērošanai.

10. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

11. pants

Īstenošanas noteikumi

Saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem sīki izstrādātus šīs regulas īstenošanas noteikumus, jo īpaši par:

1)

olu savākšanas biežumu, piegādi, saglabāšanu un turēšanu;

2)

kvalitātes kritērijiem, jo īpaši čaumalas izskatu, baltuma un dzeltenuma konsistenci un gaisa telpas augstumu;

3)

šķirošanu pēc svara, tostarp par izņēmumiem;

4)

olu marķēšanu un atzīmēm uz iepakojumiem, tostarp par turpmākiem izņēmumiem;

5)

pārbaudēm;

6)

tirdzniecību ar trešām valstīm;

7)

paziņojumiem, kas minēti 9. pantā;

8)

turēšanas veidiem;

9)

pārskatiem un reģistru uzturēšanu.

12. pants

Atcelšana

1.   Ar šo Regula (EEK) Nr. 1907/90 tiek atcelta no 2007. gada 1. jūlija.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas iekļauta pielikumā.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 19. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 173, 6.7.1990., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1039/2005 (OV L 172, 5.7.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 30, 31.1.2002., 44. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(4)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Labotā versija OV L 226, 25.6.2004., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 1907/90

Šī regula

1. pants

2. pants

2. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

1. panta 2. punkts

2. panta 4. punkts

3. pants

4. pants

5. panta 1. un 3. punkts

5. pants

5. panta 2. punkts

6. panta 1. un 2. punkts

3. pants

6. panta 3. punkts

11. pants

6. panta 4. un 5. punkts

7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. panta 1. punkts

7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

6. pants

7. panta 1. punkta d) apakšpunkts

11. pants

7. panta 2. punkts

8. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

9. pants

10. pants

11. pants

12. pants

13. pants

14. pants

15. pants

16. panta 1. punkta pirmais teikums

1. panta 1. punkta otrā daļā

16. panta 2. un 3. punkts

17. pants

18. pants

7. panta 1. un 2. punkts

19. pants

20. pants

11. pants

21. pants

8. pants

22. panta 1. punkts

9. pants

22. panta 2. punkts

11. pants

22.a pants

23. pants

12. pants

24. pants

13. pants

Pielikums

Pielikums

II pielikums


Augša