EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32005R0781

Komisijas Regula (EK) Nr. 781/2005 (2005. gada 24. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 131, 25.5.2005., 24./25. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 327M , 5.12.2008., 386./388. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 015 Lpp. 23 - 24
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 015 Lpp. 23 - 24

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/781/oj

25.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 781/2005

(2005. gada 24. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2320/2002 Komisijai ir jāpieņem pasākumi, kas vajadzīgi, lai visā Eiropas Kopienā ieviestu kopējus pamatstandartus aviācijas drošības jomā. Komisijas 2003. gada 4. aprīļa Regula (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), bija pirmais tiesību akts, kurā paredzēti šādi pasākumi.

(2)

Jāparedz kopējos pamatstandartus precizējoši pasākumi.

(3)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002 un tādēļ, lai novērstu nelikumīgas darbības, Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumā paredzētajiem pasākumiem jābūt slepeniem, un tie nav jāpublicē. Šo pašu noteikumu attiecina uz visiem grozošajiem tiesību aktiem.

(4)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 622/2003.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumu groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

Minētās regulas 3. pantu piemēro attiecībā uz šā pielikuma konfidenciālo raksturu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 89, 5.4.2003., 9. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 68/2004 (OV L 10, 16.1.2004., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Saskaņā ar 1. pantu šis pielikums ir slepens, un to nepublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Augša