EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005R0488

Komisijas Regula (EK) Nr. 488/2005 (2005. gada 21. marts) par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 81, 30.3.2005., 7./25. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 275M , 6.10.2006., 281./299. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 014 Lpp. 219 - 237
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 014 Lpp. 219 - 237

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/05/2007; Atcelts ar 32007R0593 . Jaunākā konsolidētā versija: 26/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/488/oj

30.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 488/2005

(2005. gada 21. marts)

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

pēc konsultēšanās ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras administratīvo padomi,

tā kā:

(1)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras, turpmāk tekstā – “Aģentūra”, ieņēmumus veido Kopienas un tādu Eiropas trešo valstu iemaksas, kas noslēgušas Regulas (EK) Nr. 1592/2002 55. pantā minētos nolīgumus, maksas, ko veikuši to sertifikātu un apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēji, ko izsniegusi, uzturējusi vai grozījusi Aģentūra un atlīdzība par publikācijām, pārsūdzību izskatīšanu, apmācību un citiem Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem.

(2)

Aģentūras ieņēmumiem un izdevumiem jābūt līdzsvarotiem.

(3)

Šajā regulā minētās maksas un atlīdzību Aģentūrai jāpieprasa un jāsaņem tikai euro. Tās jānosaka pārskatāmi, taisnīgi un vienveidīgi.

(4)

Aģentūras saņemtās maksas nedrīkst apdraudēt iesaistīto Eiropas nozaru konkurētspēju. Turklāt, tās nosakot, pienācīgi jāņem vērā mazo uzņēmumu maksātspēja. Bez tam uzņēmumu ģeogrāfiskā atrašanās vieta dalībvalstu teritorijā nevar būt diskriminējošs faktors.

(5)

Pieteikuma iesniedzējam iespēju robežās jābūt informētam par paredzamo summu, kas būs jāmaksā par sniegtajiem pakalpojumiem un par maksāšanas veidiem, vēl pirms tiek uzsākta pakalpojuma sniegšana. Kritērijiem, pēc kuriem tiek noteikta šī summa, jābūt skaidriem, vienādiem un publiskiem. Ja iepriekš nav iespējams noteikt šo summu, pieteikuma iesniedzējs par to jāinformē, pirms tiek uzsākta pakalpojuma sniegšana. Tādā gadījumā pirms pakalpojumu sniegšanas jānosaka skaidri nosacījumi maksājamās summas noteikšanai.

(6)

Summai, ko maksā pieteikuma iesniedzējs, jābūt atkarīgai no Aģentūras veiktā uzdevuma sarežģītības un no attiecīgā darba ieguldījuma.

(7)

Nozarei skaidri jāpārredz finansējums un tai jāspēj paredzēt iekasējamās maksas. Tajā pašā laikā jāsaglabā līdzsvars starp Aģentūras vispārējiem izdevumiem sertificēšanas darbību veikšanai un tās iekasēto maksu kopējo summu. Balstoties uz Aģentūras finanšu rezultātiem un prognozēm, jāveic ikgadēja maksas apjoma pārskatīšana.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. panta 1. punktu izveidotās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Šo regulu piemēro maksām un atlīdzībai, ko iekasē Eiropas Aviācijas drošības aģentūras, turpmāk tekstā – “Aģentūra”, par tās sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp preču piegādi.

Tajā konkrēti noteikti gadījumi, kuros jāmaksā Regulas (EK) Nr. 1592/2002 48. panta 1. punktā minētās maksas un atlīdzība, šo maksu un atlīdzības apjoms un apmaksas veidi.

2. pants

Šajā regulā:

a)

“atlīdzība” ir summas, ko iekasē Aģentūra un maksā pieteikuma iesniedzēji, kas saņem Aģentūras pakalpojumus, kas nav sertificēšanas darbības;

b)

“maksas” ir summas, ko iekasē Aģentūra un maksā pieteikuma iesniedzēji, lai saņemtu, uzturētu vai grozītu Regulas (EK) Nr. 1592/2002 15. pantā minētos sertifikātus un apstiprinājumus, ko izdevusi, uzturējusi vai grozījusi Aģentūra;

c)

“sertificēšanas darbības” ir visas Aģentūras tieši vai netieši veiktās darbības, lai izsniegtu, uzturētu vai grozītu Regulas (EK) Nr. 1592/2002 15. pantā minētos sertifikātus un apstiprinājumus;

d)

“pieteikuma iesniedzējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piesakās izmantot kādu Aģentūras sniegtu pakalpojumu, tostarp sertifikātu vai apstiprinājumu uzturēšanu vai grozīšanu;

e)

“tiešās izmaksas” ir algu izmaksas personālam, kas tieši iesaistīts sertificēšanas darbībā, kā arī transporta izmaksas šim personālam sertificēšanas darbību ietvaros;

f)

“īpašās izmaksas” ir izdevumi par uzturēšanos, pārtiku, papildu izmaksas un ceļa izdevumi, kas piešķirti personālam sertificēšanas darbību ietvaros;

g)

“netiešās izmaksas” ir daļa no Aģentūras vispārējiem izdevumiem, kas saistīti ar sertificēšanas darbību vadīšanu, tostarp dažu noteikumu izstrādi;

h)

“faktiskās izmaksas” ir Aģentūras faktiskie izdevumi;

i)

“noteikumi” ir jebkurš Aģentūras izstrādātais dokuments saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 14. panta 2. punktu.

II NODAĻA

ATLĪDZĪBA

3. pants

Aģentūra iekasē atlīdzību par visiem pakalpojumiem, tostarp preču piegādi, ko tā sniedz pieteikuma iesniedzējiem, izņemot:

a)

sertificēšanas darbības;

b)

dokumentu un informācijas nodošanu jebkādā to formā, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1049/2001 (2);

c)

dokumentus, kas bez maksas pieejami Aģentūras interneta vietnē.

Aģentūra saņem atlīdzību arī tad, kad tiek iesniegta pārsūdzība pret kādu no tās lēmumiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1592/200235. pantam.

4. pants

1.   Aģentūras iekasētās atlīdzības summa ir vienāda ar sniegtā pakalpojuma faktiskajām izmaksām, tostarp izmaksām par tā nodošanu pieteikuma iesniedzēja rīcībā.

2.   Atlīdzība, kas maksājama, iesniedzot pārsūdzību atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1592/2002 35. pantam, ir konkrēta summa, kas precizēta pielikumā. Ja pārsūdzības procedūra tiek noslēgta par labu prasītājam, Aģentūra viņam automātiski atlīdzina šo kopsummu.

3.   Atlīdzības summu izsaka euro. Par to, kā arī par atlīdzības apmaksas veidiem, pieteikuma iesniedzējam paziņo pirms pakalpojuma sniegšanas.

5. pants

Atlīdzību maksā pieteikuma iesniedzējs vai, attiecīgā gadījumā, prasītājs.

To maksā euro.

Ja līgumā nav noteikts citādi, atlīdzību iekasē pirms pakalpojumu sniegšanas vai, attiecīgā gadījumā, pirms pārsūdzības procedūras uzsākšanas.

III NODAĻA

MAKSAS

6. pants

1.   Maksas nodrošina pietiekamus ieņēmumus, lai segtu visas tiešās, netiešās un īpašās izmaksas, kas izriet no sertificēšanas darbībām, tai skaitā izmaksas, kas izriet no attiecīgās pastāvīgās kontroles.

2.   Aģentūrai jānodala tie ieņēmumi un izdevumi, kas attiecināmi uz sertificēšanas darbībām.

Tāpēc:

a)

Aģentūras iekasētās maksas par sertificēšanas darbībām tiek novirzītas uz īpašu kontu un par tām tiek veikta īpaša uzskaite;

b)

Aģentūra veic analītisku ieņēmumu un izdevumu uzskaiti; katrā no budžeta nomenklatūrā minētajiem izdevumiem sadales princips nosaka to izdevumu daļu, kas attiecināma uz sertificēšanas darbībām.

3.   Katra finanšu gada sākumā tiek veiktas vispārējas prognozes par maksām. Šīs prognozes tiek veiktas, balstoties uz Aģentūras iepriekšējiem finanšu rezultātiem, tās paredzamajiem izdevumiem un ieņēmumiem, un paredzamā darba plāna.

4.   Lai izvairītos no jebkādas diskriminācijas uzņēmumu, kas atrodas dalībvalstu teritorijās, starpā, transporta izmaksas, kas saistītas ar šo uzņēmumu sertificēšanas darbībām, tiek vispārinātas un vienādi sadalītas pieteikuma iesniedzēju starpā.

5.   Pielikumu pārbauda un vajadzības gadījumā groza 14 mēnešu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Turpmāk to var pārskatīt katru gadu.

Pielikumā norādītās summas un koeficientus publicē Aģentūras oficiālajā izdevumā.

7. pants

Maksas sastāv no viena vai vairākiem šādiem elementiem:

a)

fiksētas daļas, kuras apjoms ir atkarīgs no Aģentūras veiktā uzdevuma sarežģītības; fiksētās daļas dažādās vērtības un tām piemērojamie koeficienti ir norādīti pielikumā;

b)

mainīgas daļas, kas ir proporcionāla atbilstošajam darba ieguldījumam, kas izteikts stundu skaitā, reizinātā ar stundas likmi, kura aprēķināta atbilstīgi 9. panta 2. punktam; stundas likmes summa ir norādīta pielikumā;

c)

summas, kas vienāda ar sertificēšanas darbības īpašajām izmaksām, ko pilnībā sedz atbilstoši faktiskajām izmaksām.

8. pants

1.   Maksas nosaka šādi:

Σ R = x D

kur:

ΣR

=

Aģentūras iekasēto maksu gada apjoms

D

=

Aģentūras budžetā iekļautie gada izdevumi

x

=

gada izdevumu procents, kas tieši vai netieši attiecināms uz sertificēšanas darbībām

2.   Regulas (EK) Nr. 1592/2002 53. panta 4. punkta otrajā daļā minētajā pārejas periodā daļu nominētās regulas 48. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītās iemaksas var izmantot, lai nepieciešamības gadījumā segtu Aģentūras izdevumus par sertificēšanas darbībām. Tādā gadījumā šī perioda laikā maksas tiek noteiktas šādi:

Σ R = x D - Cp

kur:

Cp

=

daļa no Regulas (EK) Nr. 1592/2002 48. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās iemaksas, kas izmantota, lai finansētu Aģentūras vadītās sertificēšanas darbības.

Sākot, vēlākais, no 2008. gada 1. janvāra, Cp = 0.

9. pants

1.   Maksas apjoms ir atkarīgs no sertificēšanas darbības sarežģītības un atbilstošā darba ieguldījuma. To nosaka saskaņā ar šādu formulu:

R = F + (nh * t) + S

kur:

R

=

maksājamā maksa

F

=

fiksētā daļa, kas atkarīga no veiktās darbības veida (skatīt pielikumā)

nh

=

aprēķinātais stundu skaits (ja piemērojams, skatīt pielikumā)

t

=

stundas likme (ja piemērojama, skatīt pielikumā)

S

=

īpašas izmaksas

2.   Stundas likmi (t) nosaka pēc to Aģentūras darbinieku gada vispārējām algu izmaksām, kas tieši iesaistīti sertificēšanas darbībā. To aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

t = Cs/N

kur:

Cs

=

vispārējās gada algu izmaksas (algas, pensiju fonda un sociālās iemaksas) tiem Aģentūras darbiniekiem, kas tieši iesaistīti sertificēšanas darbībās

N

=

to Aģentūras darbinieku darba stundu gada kopsumma, kas tieši iesaistīti sertificēšanas darbībās

10. pants

Neskarot 9. pantu, gadījumos, kad kāda sertificēšanas darbība kopumā vai daļa no tās tiek veikta ārpus dalībvalstu teritorijām, transporta izmaksas ārpus šīm teritorijām iekļauj pieteikuma iesniedzēja rēķinā. Par šo darbību vai tās daļu maksas summu nosaka pēc šādas formulas:

R = F + (nh * t) + S + V

kur:

R

=

maksājamā maksa

F

=

fiksētā daļa, kas atkarīga no veiktās darbības veida (skatīt pielikumā)

nh

=

aprēķinātais stundu skaits (ja piemērojams, skatīt pielikumā)

t

=

stundas likme (ja piemērojama, skatīt pielikumā)

S

=

īpašas izmaksas

V

=

papildu transporta izmaksas

Pieteikuma iesniedzējam aprēķinātās papildu transporta izmaksas ietver transporta faktiskās izmaksas ārpus dalībvalstu teritorijas un laiku, ko eksperti pavada šajā transportā, kas tiek aprēķināts pēc stundu likmes.

11. pants

Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma var veikt īpašu sertificēšanas darbību, ja tam piekrīt izpilddirektors.

Tādā gadījumā sertificēšanas darbību veic sekojošā veidā:

a)

iesaistot tādas personāla kategorijas, ko Aģentūra neiesaistītu, ja rīkotos atbilstoši parastajai procedūrai, un/vai

b)

iesaistot tādus cilvēkresursus, lai darbība tiktu veikta īsākā laika posmā, nekā parasti nepieciešams Aģentūras procedūrām.

Šādā gadījumā maksai piemēro izņēmuma palielinājumu, lai pilnībā kompensētu izdevumus, kas radušies, Aģentūrai veicot šo īpašo pieprasījumu.

12. pants

1.   Maksu sedz pieteikuma iesniedzējs. Tā apmaksājama euro.

2.   Sertifikātus un apstiprinājumus piešķir, uztur un groza, ja tiek pilnā apmērā samaksāta maksa. Ja tā netiek samaksāta, Aģentūra var atsaukt attiecīgo sertifikātu vai apstiprinājumu, iepriekš oficiāli brīdinot pieteikuma iesniedzēju.

3.   Par Aģentūras piemēroto maksu apjomu, kā arī par tās apmaksas veidiem pieteikuma iesniedzējam tiek paziņots pieteikuma iesniegšanas laikā.

4.   Sertificēšanas darbībās, kurās jāmaksā mainīga summa, Aģentūra pieteikuma iesniedzējam sniedz tāmi, kas pieteikuma iesniedzējam jāapstiprina pirms attiecīgās darbības uzsākšanas. Šo tāmi Aģentūra groza, ja tā atzīst, ka darbība ir vienkāršāka un ātrāka, nekā tika iepriekš paredzēts, vai tieši otrādi – sarežģītāka un ilgāka par to, kādu to pamatoti paredzēja Aģentūra.

5.   Darbībās, kurām tiek piemērota tikai fiksētās daļas samaksa, puse no šīs summas jāsamaksā pirms atbilstošās darbības uzsākšanas, atlikusī daļa jāsamaksā, saņemot sertifikātu vai apstiprinājumu.

6.   Darbībās, kurām tiek piemērota mainīgas daļas apmaksa, 30 % no maksas kopējās summas (tostarp fiksētā daļa) jāsamaksā pirms atbilstošās darbības uzsākšanas un 40 % no šīs summas jāsamaksā pakāpeniski darbības norises laikā katru ceturksni. Atlikusī summa 30 % apmērā jāsamaksā, saņemot sertifikātu vai apstiprinājumu.

7.   Maksas, kas saistītas ar esošo sertifikātu un apstiprinājumu uzturēšanu tiek maksātas saskaņā ar Aģentūras noteiktu grafiku, kas paziņots šo sertifikātu un apstiprinājumu īpašniekiem. Šis grafiks balstīts uz Aģentūras veiktajām pārbaudēm, kuru mērķis ir pārbaudīt sertifikātu un apstiprinājumu derīguma uzturēšanu.

8.   Ja pēc pirmās izvērtēšanas Aģentūra nolemj neatbalstīt pieteikumu, iepriekš iemaksātā maksa tiek atdota pieteikuma iesniedzējam, izņemot summu, kas paredzēta, lai segtu pieteikuma izskatīšanas administratīvās izmaksas. Šī summa atbilst D fiksētajai maksai, kas norādīta pielikumā.

9.   Ja Aģentūrai jāpārtrauc sertificēšanas darbība, jo pieteikuma iesniedzēja līdzekļi ir nepietiekami vai pieteikuma iesniedzējs neievēro savus pienākumus, atlikušo maksu pilnā apmērā samaksā brīdī, kad Aģentūra pārtrauc savu darbu.

IV NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

No 2005. gada 1. jūnija maksas par sertificēšanas darbībām pieprasa un saņem tikai Aģentūra.

Dalībvalstis neietur maksu par sertificēšanas darbībām, pat ja tās tos veic Aģentūrai.

Aģentūra atmaksā dalībvalstīm par sertificēšanas darbībām, ko tās veic uz sava rēķina.

Par sertificēšanas darbībām, ko veic dalībvalstis Aģentūrai un kuras norisinās 2005. gada 1. jūnijā, Aģentūra iekasē maksu tā, lai pieteikuma iesniedzējam nebūtu jāmaksā divkārši.

14. pants

Šīs regulas piemērošanas nolūkā un vēlākais trīsdesmit dienas pirms 1. līdz 13. panta piemērošanas Aģentūra rakstiski Komisijai apliecina, ka tā spēj uzņemties šajā regulā noteiktos uzdevumus, un jo īpaši aprēķināt un izrakstīt rēķinus par maksām, ko maksā pieteikuma iesniedzējs, un atmaksāt izdevumus dalībvalstīm.

15. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. līdz 13. pantu piemēro no 2005. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 21. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(2)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.


PIELIKUMS

SATURA RĀDĪTĀJS

i)

Tipa sertifikāti un ierobežoti tipa sertifikāti vai līdzvērtīgi

ii)

Papildu tipa sertifikāti

iii)

Lielākas izmaiņas un lielāki remonti

iv)

Sīkas izmaiņas un sīki remonti

v)

Gada maksa EASA tipa sertifikātu un ierobežotu tipa sertifikātu turētājiem

vi)

Projektēšanas organizācijas apstiprinājums

vii)

Projektēšanas iespēju demonstrēšana, izmantojot alternatīvas procedūras

viii)

Ražošanas organizācijas apstiprinājums

ix)

Ražošana bez apstiprinājuma

x)

Tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājums

xi)

Lidojumderīguma uzturēšanas pārvaldības organizācijas apstiprinājums

xii)

Maksas par apstiprinājumu akceptēšanu, kas ir ekvivalenti 145. daļas apstiprinājumiem saskaņā ar piemērojamajiem divpusējiem nolīgumiem

xiii)

Tehniskās apkopes apmācības organizācijas apstiprinājums

xiv)

Apelācijas

Paskaidrojums

Šajā pielikumā minētās Sertifikācijas specifikācijas (CS) ir pieņemtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 14. panta 2. punktu un publicētas Aģentūras oficiālajā ziņojumā saskaņā ar EASA 2003. gada 30. oktobra Lēmumu 2003/8 (www.easa.eu.int).

Šajā pielikumā:

“Aprīkojuma vērtība”, kas minēta i, iii, iv un v tabulās, attiecas uz attiecīgā ražotāja cenrādi.

“Darbību vērtība”, kas minēta vi, viii, x un xii, ir: {aktīvo tehnisko darbinieku skaits organizācijā, kas ir īpaši saistīta ar darbību, kurai jāsaņem apstiprinājums} * {100*1 400 stundas = 140 000 EUR/aktīvs darbinieks}, ja pieteikuma iesniedzējs neiesniedz pierādījumu tam, ka jāpiemēro citāda stundas likme.

Aktīvo darbinieku skaits, neatkarīgi no apstiprinājuma skarto individuālo vietu skaita, noteikts, iekļaujot apakšuzņēmējus, un tas jāsniedz pieteikuma iesniedzējam.

Pieteikuma iesniedzēja organizācijas administratīvais personāls netiks iekļauts darbību vērtības aprēķinā.

Apakšuzņēmēja tehniskais un administratīvais personāls (saistīts ar darbību) netiks iekļauts pieteikuma iesniedzēja darbību vērtības aprēķinā ar noteikumu, ka apakšuzņēmējam jau ir piešķirts savs tiešs apstiprinājums.

Aģentūras apstiprinājumu pieteikuma iesniedzējiem un turētājiem jāiesniedz attiecīgās organizācijas pilnvarota darbinieka parakstīts sertifikāts, lai Aģentūra varētu noteikt atbilstošo maksas kategoriju.

i)   Tipa sertifikāti un ierobežoti tipa sertifikāti vai līdzvērtīgi (minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1702/2003 (1) pielikuma B apakšiedaļā un O apakšiedaļā)

Uz visiem pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa A, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamajam produktam.

Arī uz tabulā ietonētajiem produktiem attiecas stundas maksa par EASA aģentu pavadīto laiku, piemērojot tabulā norādīto likmi.

Šajā tabulā ir ietvertas atvasinātas un būtiskas izmaiņas, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma D apakšiedaļas 21. daļā (īpaši 21A.101. punktā), kas iekļauj izmaiņas gaisa kuģu ģeometrijā un/vai spēka iekārtā.

Fiksēta maksa A

21 000 EUR

 

Stundas likme

99 EUR

 


Produkta tips

Komentāri

Fiksētās maksas koeficients

CS-25

lielas lidmašīnas

8

— CS-25(D)

— to atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

4

CS-23.A

CS-23 1.a.2. pantā noteiktais gaisa kuģis (vietējo līniju gaisa kuģis)

6

— CS-23.A(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

3

CS-23.B

CS-23 1.a.1. pantā noteiktais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu no 2 000 kg līdz 5 670 kg

0,5

— CS-23.B(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,25

CS-29

liels rotorplāns

5

— CS-29(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

2,5

CS-27

mazs rotorplāns

0,8

— CS-27(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,4

CS-E.T.A

turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir vienāda ar 25 000 N vai lielāka par to, vai jaudu, kas ir vienāda ar 2 000 kW vai lielāka par to

5,25

— CS-E.T.A(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

1,55

CS-E.T.B

turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir mazāka par 25 000 N, vai jaudu, kas ir mazāka par 2 000 kW

2

— CS-E.T.B(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,55

CS-E.NT

dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0,1

— CS-E.NT(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,03

CS-23.C

CS-23 1.a.1. pantā noteiktais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu, kas ir mazāka par 2 000 kg

0,2

— CS-23.C(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,1

CS-22

planieri un planieri ar dzinēju

0,2

CS-VLA

ļoti viegls gaisa kuģis

0,2

CS-VLR

ļoti viegls rotorplāns

0,25

CS-APU

spēka palīgiekārta

0,15

CS-P.A

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-25 apstiprinājumu (vai līdzīgu)

0,2

— CS-P.A(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,1

CS-P.B

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-23, CS-VLA un CS-22 apstiprinājumu (vai līdzīgu)

0,05

— CS-P.B(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,025

CS-22.J

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-22 apstiprinājumu

0,04

— CS-22.J(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,02

CS-22.H

dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0,07

CS-22.H(D)

— tā atvasinājumi un būtiskās izmaiņas

0,05

CS-gaisa baloni

pagaidām nav pieejami

0,1

CS-dirižabļi

pagaidām nav pieejami

0,5

CS-34

nav papildu fiksētas atlīdzības, ja iekļauts kopā ar sākotnējo TC – papildu stundas tikai kā prasīts

 

CS-36

nav papildu fiksētas atlīdzības, ja iekļauts kopā ar sākotnējo TC – papildu stundas tikai kā prasīts

 

CS-AWO

vēlāka TC darbība, AWO sertifikācija, ko aplūko kā izmaiņu TC

 

CS-ETSO.A

aprīkojuma vērtība pārsniedz EUR 20 000

0,045

CS-ETSO.B

aprīkojuma vērtība ir no EUR 2 000 līdz EUR 20 000

0,025

CS-ETSO.C

aprīkojuma vērtība ir mazāka par EUR 2 000 EUR

0,01

ii)   Papildu tipa sertifikāti (minēti Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma E apakšiedaļā)

Uz visiem pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa B, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamajam produktam.

Arī uz tabulā ietonētajiem produktiem attiecas stundas maksa par EASA aģentu pavadīto laiku, piemērojot tabulā norādīto likmi.

Papildu tipa sertifikātiem, kas iekļauj izmaiņas gaisa kuģu ģeometrijā un/vai spēka iekārtā, tiks piemērota iepriekš i) tabulā noteiktā attiecīgā tipa sertifikātu un ierobežotu tipa sertifikātu maksa.

Fiksēta maksa B

680 EUR

 

Stundas likme

99 EUR

 


Produkta tips

Komentāri

Fiksētās maksas koeficients

CS-25

lielas lidmašīnas

nozīmīgi (1. līmenis)

5

2. līmenis

4

CS-23.A

CS-23 1.a.2. pantā noteiktais gaisa kuģis (vietējo līniju gaisa kuģis)

nozīmīgi (1. līmenis)

5

2. līmenis

4

CS-23.B

CS-23 1.a.1. pantā noteiktais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu no 2 000 kg līdz 5 670 kg

nozīmīgi (1. līmenis)

3

2. līmenis

2

CS-29

liels rotorplāns

nozīmīgi (1. līmenis)

4

2. līmenis

4

CS-27

mazs rotorplāns

0,5

CS-E.T.A

turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir vienāda ar 25 000 N vai lielāka par to, vai jaudu, kas ir vienāda ar 2 000 kW vai lielāka par to

nozīmīgi (1. līmenis)

1

2. līmenis

1

CS-E.T.B

turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir mazāka par 25 000 N, vai jaudu, kas ir mazāka par 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0,2

CS-23.C

CS-23 1.a.1. pantā noteiktais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu, kas ir mazāka par 2 000 kg

1

CS-22

planieri un planieri ar dzinēju

0,2

CS-VLA

ļoti viegls gaisa kuģis

0,2

CS-VLR

ļoti viegls rotorplāns

0,2

CS-APU

spēka palīgiekārta

0,25

CS-P.A

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-25 apstiprinājumu (vai līdzīgu)

0,25

CS-P.B

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-23, CS-VLA un CS-22 apstiprinājumu (vai līdzīgu)

0,15

CS-22.J

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-22 apstiprinājumu

0,15

CS-22.H

dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0,15

CS-gaisa baloni

pagaidām nav pieejami

0,2

CS-dirižabļi

pagaidām nav pieejami

0,5

iii)   Lielākas izmaiņas un lielāki remonti (minēti Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma D un M apakšiedaļā)

Uz visiem pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa C, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamajam produktam.

Arī uz tabulā ietonētajiem produktiem attiecas stundas maksa par EASA aģentu pavadīto laiku, piemērojot tabulā norādīto likmi.

Būtiskām lielākām izmaiņām, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma D apakšiedaļas 21. daļā (īpaši 21A.101. punktā), kas iekļauj izmaiņas gaisa kuģu ģeometrijā un/vai spēka iekārtā, tiek piemērota iepriekš i) tabulā noteiktā attiecīgā tipa sertifikātu/ierobežotu tipa sertifikātu maksa.

Šajā tabulā sniegtās maksas nav piemērojamas tiem lielākiem remontiem, ko projektēšanas organizācijas veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma D apakšiedaļas 21. daļas 21A.263. punkta c) apakšpunkta 5. daļu.

Fiksēta maksa C

385 EUR

 

Stundas likme

99 EUR

 


Produkta tips

Komentāri

Fiksētās maksas koeficients

CS-25

lielas lidmašīnas – “ar plašu tehnisko izpēti”

5

lielas lidmašīnas – “ar ierobežotu tehnisko izpēti”

4

CS-23.A

CS-23 1.a.2. pantā noteiktais gaisa kuģis (vietējo līniju gaisa kuģis)

5

CS-23.B

CS-23 1.a.1. pantā noteiktais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu no 2 000 kg līdz 5 670 kg

3

CS-29

liels rotorplāns

4

CS-27

mazs rotorplāns

0,5

CS-E.T.A

turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir vienāda ar 25 000 N vai lielāka par to, vai jaudu, kas ir vienāda ar 2 000 kW vai lielāka par to

1

CS-E.T.B

turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir mazāka par 25 000 N, vai jaudu, kas ir mazāka par 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0,2

CS-23.C

CS-23 1.a.1. pantā noteiktais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu, kas ir mazāka par 2 000 kg

1

CS-22

planieri un planieri ar dzinēju

0,3

CS-VLA

ļoti viegls gaisa kuģis

0,3

CS-VLR

ļoti viegls rotorplāns

0,3

CS-APU

spēka palīgiekārta

0,4

CS-P.A

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-25 apstiprinājumu (vai līdzīgu)

0,4

CS-P.B

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-23, CS-VLA un CS-22 apstiprinājumu (vai līdzīgu)

0,3

CS-22.J

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-22 apstiprinājumu

0,3

CS-22.H

dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0,3

CS-gaisa baloni

pagaidām nav pieejami

0,3

CS-dirižabļi

pagaidām nav pieejami

0,5

CS-ETSO.A

aprīkojuma vērtība pārsniedz EUR 20 000

0,4

CS-ETSO.B

aprīkojuma vērtība ir no EUR 2 000 līdz EUR 20 000

0,3

CS-ETSO.C

aprīkojuma vērtība ir mazāka par EUR 2 000

0,25

iv)   Sīkas izmaiņas un sīki remonti (minēti Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma D un M apakšiedaļā)

Uz pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa D, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamajam produktam.

Šajā tabulā sniegtās maksas nav piemērojamas tām sīkajām izmaiņām un sīkajiem remontiem, ko projektēšanas organizācijas veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma D apakšiedaļas 21. daļas 21A.263 punkta c) apakšpunkta 2. daļu.

Fiksēta maksa D

375 EUR

 


Produkta tips

Komentāri

Fiksētās maksas koeficients

CS-25

lielas lidmašīnas

2

CS-23.A

CS-23 1.a.2. pantā noteiktais gaisa kuģis (vietējo līniju gaisa kuģis)

2

CS-23.B

CS-23 1.a.1. pantā noteiktais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu no 2 000 kg līdz 5 670 kg

1

CS-23.C

CS-23 1.a.1 pantā noteiktais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu, kas ir mazāka par 2 000 kg

0

CS-22

planieri un planieri ar dzinēju

0

CS-VLA

ļoti viegls gaisa kuģis

0

CS-29

liels rotorplāns

2

CS-27

mazs rotorplāns

1,5

CS-VLR

ļoti viegls rotorplāns

0

CS-APU

spēka palīgiekārta

1

CS-P.A

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-25 apstiprinājumu (vai līdzīgu)

0

CS-P.B

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-23, CS-VLA un CS-22 apstiprinājumu (vai līdzīgu)

0

CS-22.J

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-22 apstiprinājumu

0

CS-E.T.A

turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir vienāda ar 25 000 N vai lielāka par to, vai jaudu, kas ir vienāda ar 2 000 kW vai lielāka par to

1

CS-E.T.B

turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir mazāka par 25 000 N, vai jaudu, kas ir mazāka par 2 000 kW

1

CS-E.NT/CS-22H

visi dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0

CS-gaisa baloni

pagaidām nav pieejami

0

CS-dirižabļi

pagaidām nav pieejami

0

CS-ETSO.A

aprīkojuma vērtība pārsniedz EUR 20 000

0

CS-ETSO.B

aprīkojuma vērtība ir no EUR 2 000 līdz EUR 20 000

0

CS-ETSO.C

aprīkojuma vērtība ir mazāka par EUR 2 000

0

v)   Gada maksa EASA tipa sertifikātu un ierobežotu tipa sertifikātu, un citu tipu sertifikātu turētājiem, kas uzskatīti par akceptētiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1592/2002

Gada maksa tiek iekasēta no visiem pašreizējiem Aģentūras tipa sertifikātu un ierobežotu tipa sertifikātu turētājiem.

Maksa paredzēta Aģentūras izmaksu segšanai, kas rodas, nodrošinot, ka tās tipa sertifikāti paliek derīgi, iekļaujot lidojumderīguma uzturēšanas aspektus, kas nav saistīti ar vēlākām tipa sertifikācijas izmaiņām un remontiem.

Maksa jāiekasē katru gadu. Par produktiem, kas sertificēti pēc šīs regulas stāšanās spēkā, tā pirmoreiz jāiekasē kalendārā gada sākumā pēc sākotnējās sertifikācijas. Par citiem sertifikātiem maksa pirmoreiz jāpiemēro, kad šī regula stājas spēkā un katru gadu pēc tam.

Maksas lielums sniegts tabulā kopā ar atbilstošo produkta kategoriju.

Produkta tips (2)

Tipa sertifikāts ES projektētie produkti (EUR)

Tipa sertifikāts trešās valstīs projektētie produkti (EUR)

Ierobežots tipa sertifikāts

ES projektētie produkti (EUR)

Ierobežots tipa sertifikāts trešās valstīs projektētie produkti (EUR)

CS-25 (lielas lidmašīnas, kuru maksimālā pacelšanās masa pārsniedz 50 tonnas)

120 000

40 000

30 000

10 000

CS-25 (lielas lidmašīnas, kuru maksimālā pacelšanās masa ir no 22 līdz 50 tonnām)

50 000

16 667

12 500

4 167

CS-25 (lielas lidmašīnas, kuru maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 22 tonnām)

25 000

8 333

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

25 000

8 333

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

30 000

10 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-gaisa baloni

300

100

100

100

CS-dirižabļi

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0

CS-ETSO.A (aprīkojuma vērtība pārsniedz EUR 20 000)

1 000

333

250

100

CS-ETSO.B (aprīkojuma vērtība ir no EUR 2 000 līdz EUR20 000)

500

167

125

100

CS-ETSO.C (aprīkojuma vērtība ir mazāka par EUR 2 000 )

250

100

100

100

Vairāku tipa sertifikātu un/vai vairāku ierobežotu tipa sertifikātu turētājiem tiek piemērota atlaide gada maksai par otro un turpmākiem tipa sertifikātiem tajā pašā produktu kategorijā, kā parādīts tabulā turpmāk:

Identiskas kategorijas produkts

Tipa sertifikātu maksai piemērotā atlaide

Pirmais

0 %

Otrais

10 %

Trešais

20 %

Ceturtais

30 %

Piektais

40 %

Sestais

50 %

Septītais

60 %

Astotais

70 %

Devītais

80 %

Desmitais

90 %

Vienpadsmitais un turpmākie produkti

100 %

Gaisa kuģa, kura reģistrēto eksemplāru skaits visā pasaulē joprojām nesasniedz 50, pastāvīga lidojumderīguma darbībām maksa tiks noteikta, piemērojot stundas likmi līdz attiecīgās gaisa kuģu produktu kategorijas maksas līmenim, kā norādīts tabulā turpmāk. Produktiem, daļām un ierīcēm, kas nav gaisa kuģi, ierobežojums attiecas uz gaisa kuģu skaitu, kam uzstādīts apspriežamais produkts, daļa vai ierīce.

Stundas likme

99 EUR

vi)   Projektēšanas organizācijas apstiprinājums (minēts Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma J apakšiedaļā)

1.   Vispārīgie nosacījumi

a)

Maksas tiek iekasētas par projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izsniegšanu un tā uzraudzību.

b)

Aģentūrai jāiekasē papildu stundu maksas (piemērojot tabulā norādīto likmi), lai nosegtu papildu izmaksas, ko rada apstiprinājums un to organizāciju uzraudzīšana, kuru projektēšanas telpas atrodas vairākās vietās.

2.   Pieteikuma maksa

a)

Uz visiem jaunajiem projektēšanas organizācijas apstiprinājuma pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa E, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

b)

Saistībā ar jauniem apstiprinājumiem un uzraudzību stundas maksas (piemērojot tabulā norādīto likmi) jāpiemēro arī tiem pieteikumiem, kurus izpētot tiek iegūti 1. līmeņa rezultāti un/vai vairāk par trim 2. līmeņa rezultātiem gadā, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma 21.A.258. daļā. Stundas maksas jāiekasē, lai Aģentūrai segtu šo rezultātu uzskaites izmaksas.

3.   Uzraudzības maksa

a)

No apstiprinātām projektēšanas organizācijām jāiekasē uzraudzības maksa, kas ir vienāda ar fiksēto maksu E, reizinātu ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

b)

Uzraudzības maksa jāmaksā ik pēc trim gadiem, sadalot to trijās vienādās ikgadējās iemaksās. Pirmā iemaksa par pašreizējo apstiprinājumu jāsamaksā, kad šī regula stājas spēkā. Pirmā iemaksa par turpmākiem apstiprinājumiem jāiekasē tūlīt pēc apstiprinājuma izsniegšanas.

c)

Uzraudzības maksa sedz izmaksas, ko rada izmaiņas esošajos apstiprinājumos, neskarot iepriekš minēto 2. punkta b) apakšpunktu.

Fiksēta maksa E

12 000 EUR

Stundas likme

99 EUR


Maksas kategorija saskaņā ar apstiprināšanai pakļauto darbību vērtību (EUR)

Fiksētās maksas koeficients

mazāka par 500 001

0,1

no 500 001 līdz 700 000

0,2

no 700 001 līdz 1 200 000

0,5

no 1 200 001 līdz 2 800 000

1

no 2 800 001 līdz 4 200 000

1,5

no 4 200 001 līdz 5 000 000

2,5

no 5 000 001 līdz 7 000 000

3

no 7 000 001 līdz 9 800 000

3,5

no 9 800 001 līdz 14 000 000

4

no 14 000 001 līdz 50 000 000

5

no 50 000 001 līdz 140 000 000

8

no 140 000 001 līdz 250 000 000

10

no 250 000 001 līdz 500 000 000

25

no 500 000 001 līdz 750 000 000

50

virs 750 000 000

75

vii)   Projektēšanas iespēju demonstrēšana, izmantojot alternatīvas procedūras (minētas Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma B apakšiedaļas 21.A.14. punkta b) apakšpunktā)

Maksa par projektēšanas iespēju sertifikāciju, izmantojot alternatīvas procedūras, jāiekasē par stundām, piemērojot norādīto likmi.

Stundas likme

99 EUR

viii)   Ražošanas organizācijas apstiprinājums (minēts Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma G apakšiedaļā)

1.   Vispārīgie nosacījumi

a)

Maksas tiek iekasētas par ražošanas organizācijas apstiprinājuma izsniegšanu un tā uzraudzību.

b)

Aģentūrai jāiekasē papildu stundu maksas (piemērojot tabulā norādīto likmi), lai nosegtu papildu izmaksas par apstiprinājumu un to organizāciju uzraudzīšanu, kuru ražošanas telpas atrodas vairākās vietās. Kompleksām starptautiskām organizācijām ar vairākām ražošanas vietām, kas atrodas vairāk nekā divās dalībvalstīs, attiecīgais koeficients tiek reizināts ar divi, lai nosegtu daudznacionālo uzraudzības darbību papildu izmaksas.

2.   Pieteikuma maksa

a)

Uz visiem jaunajiem ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa F, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

b)

Saistībā ar jauniem apstiprinājumiem un uzraudzību stundas maksas (piemērojot tabulā norādīto likmi) jāpiemēro arī tiem pieteikumiem, kurus izpētot tiek iegūti 1. līmeņa rezultāti un/vai vairāk par trim 2. līmeņa rezultātiem gadā, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma 21.A.158. daļā. Stundas maksas jāiekasē, lai Aģentūrai segtu šo rezultātu uzskaites izmaksas.

3.   Uzraudzības maksa

a)

No apstiprinātām ražošanas organizācijām jāiekasē uzraudzības maksa, kas ir vienāda ar fiksēto maksu F, reizinātu ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

b)

Uzraudzības maksa jāmaksā ik pēc diviem gadiem, sadalot to divās vienādās ikgadējās iemaksās. Pirmā iemaksa par pašreizējo apstiprinājumu jāsamaksā, kad šī regula stājas spēkā. Pirmā iemaksa par turpmākiem apstiprinājumiem jāiekasē tūlīt pēc apstiprinājuma izsniegšanas.

c)

Uzraudzības maksa sedz izmaksas, ko rada izmaiņas esošajos apstiprinājumos, neskarot iepriekš minēto 2. punkta b) apakšpunktu.

Fiksētā maksa F

12 000 EUR

Stundas likme

99 EUR


Maksas kategorija saskaņā ar apstiprināšanai pakļauto darbību vērtību (EUR)

Fiksētās maksas koeficients

mazāka par 500 001

0,1

no 500 001 līdz 700 000

0,25

no 700 001 līdz 1 400 000

0,5

no 1 400 001 līdz 2 800 000

1,25

no 2 800 001 līdz 5 000 000

2

no 5 000 001 līdz 7 000 000

4

no 7 000 001 līdz 14 000 000

6

no 14 000 001 līdz 21 000 000

8

no 21 000 001 līdz 42 000 000

12

no 42 000 001 līdz 70 000 000

16

no 70 000 001 līdz 84 000 000

20

no 84 000 001 līdz 105 000 000

25

no 105 000 001 līdz 140 000 000

30

no 140 000 001 līdz 420 000 000

40

no 420 000 001 līdz 700 000 000

55

no 700 000 001 līdz 1 400 000 000

65

no 1 400 000 001 līdz 2 100 000 000

75

virs 2 100 000 000

120

ix)   Ražošana bez apstiprinājuma (minēta Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma F apakšiedaļā)

Maksa par ražošanas sertifikāciju bez apstiprinājuma jāiekasē par stundām, piemērojot norādīto likmi.

Stundas likme

99 EUR

x)   Tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājums (minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma F apakšdaļā un II pielikumā) (3)

1.   Vispārīgie nosacījumi

a)

Maksas tiek iekasētas par tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma izsniegšanu un tā uzraudzību.

b)

Aģentūrai jāiekasē papildu stundu maksas (piemērojot tabulā norādīto likmi), lai nosegtu papildu izmaksas, ko rada apstiprinājums un to organizāciju uzraudzīšana, kuru tehniskās apkopes telpas atrodas vairākās vietās.

2.   Pieteikuma maksa

a)

Uz visiem jaunajiem tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa G, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

b)

Saistībā ar jauniem apstiprinājumiem un uzraudzību stundas maksas (piemērojot tabulā norādīto likmi) jāpiemēro arī tiem pieteikumiem, kurus izpētot tiek iegūti 1. līmeņa rezultāti un/vai vairāk par trim 2. līmeņa rezultātiem gadā, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma M.A.619. iedaļā vai II pielikuma 145.B.50. iedaļā. Stundas maksas jāiekasē, lai Aģentūrai segtu šo rezultātu uzskaites izmaksas.

3.   Uzraudzības maksa

a)

No apstiprinātām tehniskās apkopes organizācijām jāiekasē uzraudzības maksa, kas ir vienāda ar fiksēto maksu G, reizinātu ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

b)

Uzraudzības maksa jāmaksā ik pēc diviem gadiem, sadalot to divās vienādās ikgadējās iemaksās. Pirmā iemaksa par pašreizējo apstiprinājumu jāsamaksā, kad šī regula stājas spēkā. Pirmā iemaksa par turpmākiem apstiprinājumiem jāiekasē tūlīt pēc apstiprinājuma izsniegšanas.

c)

Uzraudzības maksa sedz izmaksas, ko rada izmaiņas esošajos apstiprinājumos, neskarot iepriekš minēto 2. punkta b) apakšpunktu.

Fiksētā maksa G

12 000 EUR

Stundas likme

99 EUR


Maksas kategorija saskaņā ar apstiprināšanai pakļauto darbību vērtību (EUR)

Fiksētās maksas koeficients

mazāka par 500 001

0,1

no 500 001 līdz 700 000

0,25

no 700 001 līdz 1 400 000

0,5

no 1 400 001 līdz 2 800 000

1,25

no 2 800 001 līdz 5 000 000

2

no 5 000 001 līdz 7 000 000

4

no 7 000 001 līdz 14 000 000

6

no 14 000 001 līdz 21 000 000

8

no 21 000 001 līdz 42 000 000

12

no 42 000 001 līdz 70 000 000

16

no 70 000 001 līdz 84 000 000

20

no 84 000 001 līdz 105 000 000

25

virs 105 000 000

30

xi)   Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājums (minēts Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma M daļas G apakšdaļā)

Maksas tiek iekasētas par lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma izsniegšanu un tā uzraudzību. Iekasētās fiksētās maksas ir identiskas ar x tabulā norādītajām tehniskās apkopes organizācijas apstiprinājuma maksām, kam tiek piemērots papildu 1,5 koeficients.

Atsauces uz x tabulā minētajiem rezultātiem pēc analoģijas nozīmē Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma M.A.716. iedaļā aprakstītās.

xii)   Maksas par apstiprinājumu akceptēšanu, kas ir ekvivalenti 145. daļas apstiprinājumiem saskaņā ar piemērojamajiem divpusējiem nolīgumiem

Uz jauniem apstiprinājumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa H.

Atjaunošanas maksa, kas ir vienāda ar tabulā redzamo fiksēto maksu I, jāmaksā reizi divos gados.

Jauni apstiprinājumi

Fiksētā maksa H

EUR 1 500


Pašreizējo apstiprinājumu atjaunošana

Fiksētā maksa I

1 200 EUR

xiii)   Tehniskās apkopes apmācības organizācijas apstiprinājums (minēts Regulas (EK) Nr. 2042/2003 IV pielikumā)

1.   Vispārīgie nosacījumi

a)

Maksas tiek iekasētas par tehniskās apkopes apmācības organizācijas apstiprinājuma izsniegšanu un tā uzraudzību.

b)

Aģentūrai jāiekasē papildu stundu maksas (piemērojot tabulā norādīto likmi), lai nosegtu papildu izmaksas, ko rada apstiprinājums un to organizāciju uzraudzīšana, kuru apmācības telpas atrodas vairākās vietās.

2.   Pieteikuma maksa

a)

Uz visiem jaunajiem tehniskās apkopes apmācības organizācijas apstiprinājuma pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa J, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

b)

Saistībā ar jauniem apstiprinājumiem un uzraudzību stundas maksas (piemērojot tabulā norādīto likmi) jāpiemēro arī tiem pieteikumiem, kurus izpētot tiek iegūti 1. līmeņa rezultāti un/vai vairāk par trim 2. līmeņa rezultātiem gadā, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 2042/2003 IV pielikuma 147.B.130. iedaļā. Stundas maksas jāiekasē, lai Aģentūrai segtu šo rezultātu uzskaites izmaksas.

3.   Uzraudzības maksa

a)

No apstiprinātām tehniskās apkopes apmācības organizācijām jāiekasē uzraudzības maksa, kas ir vienāda ar fiksēto maksu J, reizinātu ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

b)

Uzraudzības maksa jāmaksā ik pēc diviem gadiem, sadalot to divās vienādās ikgadējās iemaksās. Pirmā iemaksa par pašreizējo apstiprinājumu jāsamaksā, kad šī regula stājas spēkā. Pirmā iemaksa par turpmākiem apstiprinājumiem jāiekasē tūlīt pēc apstiprinājuma izsniegšanas.

c)

Uzraudzības maksa sedz izmaksas, ko rada izmaiņas esošajos apstiprinājumos, neskarot iepriekš minēto 2. punkta b) apakšpunktu.

Fiksētā maksa J

12 000 EUR

Stundas likme

99 EUR


Maksas kategorija – apstiprināšanai pakļauto darbību vērtība (EUR)

Fiksētās maksas koeficients

mazāka par 500 001

0,1

no 500 001 līdz 700 000

0,25

no 700 001 līdz 1 400 000

0,75

no 1 400 001 līdz 2 800 000

1

no 2 800 001 līdz 5 000 000

1,5

no 5 000 001 līdz 7 000 000

3

no 7 000 001 līdz 14 000 000

6

no 14 000 001 līdz 21 000 000

8

no 21 000 001 līdz 42 000 000

10

no 42 000 001 līdz 84 000 000

15

virs 84 000 000

20

xiv)   Apelācijas

Par apelāciju administrēšanu tiek iekasēta maksa, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 1592/2002 35. pantā.

Uz visiem apelācijas pieteikumiem attiecas tabulā redzamā fiksētā maksa K, reizināta ar koeficientu, kas norādīts apspriežamās personas vai organizācijas atbilstošās maksas kategorijai.

Maksa jāatlīdzina tajos gadījumos, kad apelācijas rezultātā tiek atcelts Aģentūras lēmums.

Organizācijām jāiesniedz attiecīgās organizācijas pilnvarota darbinieka parakstīts sertifikāts, lai Aģentūra varētu noteikt atbilstošo maksas kategoriju.

Fiksētā maksa K

10 000 EUR


Maksas kategorija fiziskām personām

Fiksētās maksas koeficients

 

0,1


Maksas kategorija organizācijām saskaņā ar apelācijas sūdzības iesniedzēja gada apgrozījumu (EUR)

Fiksētās maksas koeficients

mazāks par 100 001

0,25

no 100 001 līdz 1 200 000

0,5

no 1 200 001 līdz 2 500 000

0,75

no 2 500 001 līdz 5 000 000

1

no 5 000 001 līdz 50 000 000

2,5

no 50 000 001 līdz 500 000 000

5

no 500 000 001 līdz 1 000 000 000

7,5

virs 1 000 000 000

10


(1)  Regula (EK) Nr. 1702/2003 ( 2003. gada 24. septembris), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.).

(2)  Gaisa kuģa kravas versijām tiek piemērots 0,85 koeficients maksai par ekvivalentu pasažieru versiju.

(3)  Regula (EK) Nr. 2042/2003 (2003. gada 20. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.).


Augša