EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005R1895

Komisijas Regula (EK) Nr. 1895/2005 (2005. gada 18. novembris) par dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 302, 19.11.2005., 28./32. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 321M , 21.11.2006., 158./162. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 213 - 217
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 049 Lpp. 213 - 217
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 032 Lpp. 93 - 97

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1895/oj

19.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1895/2005

(2005. gada 18. novembris)

par dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un ar ko atceļ Direktīvas 80/590/EEK un 89/109/EEK (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Lai izvairītos no cilvēku veselības apdraudējuma un šķēršļiem brīvai preču apritei, ar Komisijas 2002. gada 20. februāra Direktīvu 2002/16/EK par dažu epoksiatvasinājumu izmantošanu materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (2), nosaka īpatnējās migrācijas robežu attiecībā uz (2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil)ēteri, (“BADGE”, t.i., bisfenol-A diglicidilēteri), bis(hidroksifenil)metān-bis(2,3-epoksipropil)ēteriem “BFDGE”, t.i., bisfenol-F diglicidilēteri) un novolaka glicidilēteru (NOGE) un dažiem to atvasinājumiem.

(2)

Direktīva 2002/16/EK nosaka, ka BFDGE un NOGE lietošana atļauta tikai līdz 2004. gada 31. decembrim. Attiecībā uz BADGE pārejas periods tika pagarināts līdz 2005. gada 31. decembrim, gaidot paredzēto jaunu toksikoloģijas datu iesniegšanu un to novērtējumu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (turpmāk – “iestāde”).

(3)

Nepieciešamie BADGE toksikoloģijas dati ir iesniegti. Iestāde secinājusi, ka BADGE, BADGE.H2O un BADGE.2H2O nerada bažas par to kancerogenitāti un genotoksicitāti in vivo un ka attiecībā uz BADGE, BADGE.H2O un BADGE.2H2O var noteikt pieļaujamo dienas devu 0,15 mg/kg ķermeņa masas. Tādēļ attiecībā uz BADGE BADGE.H2O un BADGE.2H2O var noteikt augstāku īpatnējās migrācijas robežu SML(T). Attiecībā uz BADGE hlorhidrīniem, ņemot vērā, ka nav genotoksicitātes datu in vivo, iestāde uzskata, ka pašreizējā īpatnējās migrācijas robeža 1 mg/kg pārtikai vai pārtikas aizstājējiem joprojām ir piemērota.

(4)

Tādēļ saskaņā ar šo regulu Kopienā no 2006. gada 1. janvāra atļauts pārdot un lietot tādus materiālus un izstrādājumus, kas satur BADGE.

(5)

Nepieciešamie toksikoloģijas dati par NOGE un BFDGE nav savlaicīgi iesniegti, lai iestāde tos varētu novērtēt un atļaut turpināt to lietošanu. Tādēļ saskaņā ar Direktīvu 2002/16/EK no 2005. gada 1. janvāraBFDGE un NOGE lietošana un/vai klātbūtne nav atļauta. Tomēr ir jāatļauj izlietot esošos krājumus.

(6)

Attiecībā uz lieliem konteineriem BADGE, NOGE un BFDGE lietošana un/vai klātbūtne ir atļauta. Lielā tilpuma/virsmas laukuma attiecība, ilgā ekspluatācija, kas samazina migrāciju un tas, ka saskare ar pārtikas produktiem notiek apkārtējās vides temperatūrā, rosina uzskatīt, ka nav vajadzības noteikt migrācijas robežu attiecībā uz BADGE, NOGE un BFDGE šādos konteineros.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1935/2004 16. pantu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, uz kuriem attiecas īpaši pasākumi, jābūt rakstiskam paziņojumam, kurā norādīts, ka tie atbilst noteikumiem, kas piemērojami šiem materiāliem un izstrādājumiem. Līdz šim Direktīvā 2002/16/EK šāda prasība nav bijusi iekļauta. Tādēļ šāds pienākums ir jāievieš un jānosaka pārejas periods.

(8)

Ņemot vērā nepieciešamos grozījumus un, lai uzlabotu precizitāti, Direktīva 2002/16/EK ir jāaizstāj ar jaunu regulu.

(9)

Direktīvā 2002/16/EK paredzēts, ka prasības attiecībā uz BADGE, BFDGE un NOGE neattiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kas nonākuši saskarē ar pārtikas produktiem līdz 2003. gada 1. martam. Šos materiālus un izstrādājumus joprojām var laist tirgū, ja uz tiem norādīts iepildīšanas datums. Minēto datumu var aizstāt ar norādi “Derīgs līdz…”, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (3) vai cita veida norādi, piemēram, partijas numuru, kas nepieciešams saskaņā ar Padomes 1989. gada 14. jūnija Direktīvu 89/396/EEK par norādēm vai zīmēm, kas identificē pārtikas produkta partiju (4), attiecībā uz pārtiku, kas iepakota šādā materiālā un izstrādājumos, ja pastāv saikne starp minēto norādi un iepildīšanas datumu, lai iepildīšanas datumu vienmēr varētu noteikt.

(10)

Tādēļ Direktīva 2002/16/EK ir jāatceļ.

(11)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1935/2004 1. panta 2. punktā, šī regula attiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, tostarp aktīvajiem un viedajiem pārtikas saskares materiāliem un izstrādājumiem, kas tiek ražoti vai kuru sastāvā ir viena vai vairākas šādas vielas:

a)

2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil)ēteris, turpmāk, BADGE (CAS Nr. 001675-54-3),un daži tā atvasinājumi;

b)

bis(hidroksifenil)metān bis(2,3-epoksipropil)ēteri, turpmāk – BFDGE (CAS Nr. 039817-09-9);

c)

citi novolaka glicidilēteri, turpmāk – NOGE.

2.   Šīs Regulas izpratnē “materiāli un izstrādājumi” ir:

a)

materiāli un izstrādājumi, kas izgatavoti no jebkura veida plastmasas;

b)

materiāli un izstrādājumi, kas pārklāti ar virsmas pārklājumiem;

c)

un adhezīvi.

3.   Šī regula neattiecas uz konteineriem vai glabāšanas tvertnēm, kuru tilpums pārsniedz 10 000 litru, uz to cauruļvadiem vai ar tām savienotiem cauruļvadiem, un kuri pārklāti ar speciāliem “īpaši izturīgiem pārklājumiem”.

2. pants

BADGE

No materiāliem un izstrādājumiem nedrīkst izdalīties I pielikumā uzskaitītās vielas tādā daudzumā, kas pārsniedz tajā pašā pielikumā noteikto daudzumu.

3. pants

BFDGE

BFDGE lietošana un/vai klātbūtne materiālu un izstrādājumu ražošanā ir aizliegta.

4. pants

NOGE

NOGE lietošana un/vai klātbūtne materiālu un izstrādājumu ražošanā ir aizliegta.

5. pants

Rakstisks paziņojums

Tirdzniecības posmos, kas nav mazumtirdzniecības posmi, materiāliem un izstrādājumiem, kuru sastāvā ir BADGE un tā atvasinājumi, jābūt rakstiskam paziņojumam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1935/2004 16. pantu.

Lai pierādītu atbilstību, ir jābūt pieejamai attiecīgajai dokumentācijai. Dokumentācija pēc pieprasījuma jāuzrāda kompetentai iestādei.

6. pants

Pārejas noteikumi

1.   Prasības, kas minētas 2., 3. un 4. pantā neattiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kas minēti 1. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, un kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem līdz 2003. gada 1. martam.

2.   Prasības, kas minētas 3. un 4. pantā neattiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kas atbilst Direktīvas 2002/16/EK prasībām un kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem līdz 2005. gada 1. janvārim.

3.   Prasības, kas minētas 5. pantā, neattiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, kas minēti 1. panta 2. punkta a) b) un c) apakšpunktā un kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem līdz 2007. gada 1. janvārim.

4.   Materiālus un izstrādājumus, kas minēti 1., 2. un 3. punktā, var turpināt laist tirgū, ja uz materiāliem un izstrādājumiem norādīts iepildīšanas datums. Iepildīšanas datumu var aizstāt ar citu norādi, ja vien pēc tās var noteikt iepildīšanas datumu. Pēc pieprasījuma ziņas par iepildīšanas datumu jāsniedz visām iestādēm un personām, kas nodrošina šīs direktīvas prasību ievērošanu.

5.   Prasības, kas minētas 1. līdz 4. punktā, piemēro, neskarot Direktīvas 2000/13/EK prasības.

7. pants

Atcelšana

Direktīvu 2002/16/EK atceļ.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar II pielikumā esošo atbilstības tabulu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

(2)  OV L 51, 22.2.2002., 27. lpp. Regula ir grozīta ar Direktīvu 2004/13/EK (OV L 27, 30.1.2004., 46. lpp.).

(3)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).

(4)  OV L 186, 30.6.1989., 21. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 92/11/EEK (OV L 65, 11.3.1992., 32. lpp.).


I. PIELIKUMS

BADGE un dažu tā atvasinājumu īpatnējās migrācijas robeža

1.   Šādu vielu migrācijas summa:

a)

BADGE [= 2,2-bis(4-hidroksifenil)propān-bis(2,3-epoksipropil)ēteris] (CAS Nr. = 001675-54-3);

b)

BADGE.H2O (CAS Nr. = 076002-91-0);

c)

BADGE.2H2O (CAS Nr. = 005581-32-8),

migrācijas robežu summa nepārsniedz šādas robežas:

9 mg/kg pārtikas vai pārtikas aizstājēju vai

9 mg/6 dm2 saskaņā ar Komisijas Direktīvas 2002/72/EK (1) 7. pantā paredzētajiem gadījumiem.

2.   Šādu vielu migrācijas summa:

a)

BADGE.HCl (CAS Nr. = 013836-48-1);

b)

BADGE.2HCl (CAS Nr. = 004809-35-2);

c)

BADGE.H2O.HCl (CAS Nr. = 227947-06-0),

migrācijas robežu summa nepārsniedz šādas robežas:

1 mg/kg pārtikas vai pārtikas aizstājēju vai

1 mg/6 dm2 saskaņā ar Komisijas Direktīvas 2002/72/EK 7. pantā paredzētajiem gadījumiem.

3.   Migrāciju pārbauda saskaņā ar Padomes Direktīvas 82/711/EEK (2) un Direktīvas 2002/72/EK noteikumiem.


(1)  OV L 39, 13.2.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 297, 23.10.1982., 26. lpp.


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 2002/16/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/13/EK

Šīs regulas

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

8. pants

9. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums

II pielikums


Augša